ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง

Size: px
Start display at page:

Download "ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง"

Transcription

1 รายงานระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานระบบบร หารส นค าคงคล งม ท งหมด 14 รายงาน ด งน ค อ รายงานการร บว สด เข าคล ง รายงานสร ปยอดใบเบ กส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบการเบ ก/จ ายส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบ การเบ ก/จ ายส นค าคงคล งของหน วยงาน รายงานการจ ายว สด รายงานการใช ว สด รายงานการปร บปร งต ด จ าหน ายว สด คงเหล อ รายงานการร บค นส นค าคงคล ง รายงานบ ญช ส นค าคงคล ง รายงานส นค าท กรายการ ในหมวดว สด รายงานยอดคงเหล อว สด รายงานรายจ ายว สด แยกตามหน วยงาน รายงานข อม ลหล กส นค าคง คล ง และรายงานยกเล กใบขอเบ กส นค าคงคล ง ซ งม ข นตอนการเร ยกด รายงานด งต อไปน 1. รายงานการร บว สด เข าคล ง เป นการแสดงรายงานว สด ท ร บเข าคล ง ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 1.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานการร บว สด เข าคล ง ภาพท 1 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 1.2 เล อกหมวดว สด /เล อกเด อนท ข นบ ญช ว สด /เล อกป ท ข นบ ญช ว สด ท ต องการท ารายงาน หร อเล อก ไม ระบ (เล อกท งหมด) จากน นคล กป ม ท ารายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด ง ต วอย างน 1.3 ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 1.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ รายงานในหน าแสดงรายงานให คล กป ม ซ อนป ม เพ อซ อนป มในหน าแสดงรายงาน และหากต องการออก 1

2 2. รายงานสร ปยอดใบเบ กส นค าคงคล ง เป นการแสดงรายงานสร ปยอดใบเบ กท ม การบ นท กเข าระบบ ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 2.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานสร ปยอดใบเบ กส นค าคง คล ง ภาพท 3 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 2.2 เล อกหมวดว สด /เล อกว นท จ ายว สด ต งแต ว นท...ถ งว นท ท ต องการท ารายงาน หร อเล อก ไม ระบ (เล อกท งหมด) จากน นคล กป ม ท ารายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 2.3 ภาพท 4 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 2.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ รายงานในหน าแสดงรายงานให คล กป ม ซ อนป ม เพ อซ อนป มในหน าแสดงรายงาน และหากต องการออก 2

3 3. รายงานเปร ยบเท ยบการเบ ก-จ ายส นค าคงคล ง เป นการแสดงรายงานเปร ยบเท ยบการเบ กจ ายส นค า คงคล ง ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 3.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบการเบ ก- จ ายส นค าคงคล ง ภาพท 5 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 3.2 เล อกเล อกหน วยงานศ นย ต นท น /เล อกว นท จ ายว สด ต งแต ว นท...ถ งว นท ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท ารายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 3.3 ภาพท 6 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 3.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ รายงานในหน าแสดงรายงานให คล กป ม ซ อนป ม เพ อซ อนป มในหน าแสดงรายงาน และหากต องการออก 3

4 4. รายงานเปร ยบเท ยบการเบ ก-จ ายส นค าคงคล งของหน วยงาน เป นการแสดงรายงานเปร ยบเท ยบ การเบ กจ ายส นค าคงคล งตามหน วยงาน ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 4.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบการเบ ก- จ ายส นค าคงคล งของหน วยงาน ภาพท 7 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 4.2 เล อกเล อกหน วยงานศ นย ต นท น /เล อกว นท จ ายว สด ต งแต ว นท...ถ งว นท ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท ารายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 4.3 ภาพท 8 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 4

5 4.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ รายงานในหน าแสดงรายงานให คล กป ม ซ อนป ม เพ อซ อนป มในหน าแสดงรายงาน และหากต องการออก 5. รายงานการจ ายว สด เป นการแสดงรายงานการจ ายว สด ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 5.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานการจ ายว สด ภาพท 9 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 5.2 เล อกหมวดว สด /เล อกเด อน/ป ท จ ายว สด ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท ารายงาน จะ ได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 5.3 ภาพท 10 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 5.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ รายงานในหน าแสดงรายงานให คล กป ม ซ อนป ม เพ อซ อนป มในหน าแสดงรายงาน และหากต องการออก 5

6 6. รายงานการใช ว สด เป นการแสดงรายงานการใช ว สด ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 6.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานการใช ว สด ภาพท 11 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 6.2 เล อกหน วยงานศ นย ต นท น /เล อกต งแต ว นท..ถ งว นท ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท า รายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 6.3 ภาพท 12 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 6.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ 6

7 7. รายงานการปร บปร ง/ต ดจ าหน ายว สด คงเหล อ เป นการแสดงรายงานการปร บปร ง/ต ดจ าหน ายว สด ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 7.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานการปร บปร ง/ต ดจ าหน าย ว สด คงเหล อ ภาพท 13 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 7.2 เล อกหมวดว สด /เล อกเด อน/ป ท จ ายว สด ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท ารายงาน จะ ได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 7.3 ภาพท 14 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 7.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ 7

8 8. รายงานการร บค นส นค าคงคล ง เป นการแสดงรายงานการร บค นส นค าคงคล ง ข นตอนการด รายงาน ท าได ด งน 8.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานการร บค นส นค าคงคล ง ภาพท 15 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 8.2 เล อกเล อกหน วยงานศ นย ต นท น /เล อกว นท จ ายว สด ต งแต ว นท...ถ งว นท ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท ารายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 8.3 ภาพท 16 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 8.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ 8

9 9. รายงานบ ญช ส นค าคงคล ง เป นการแสดงรายงานการร บค นส นค าคงคล ง ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 9.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานบ ญช ส นค าคงคล ง ภาพท 17 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 9.2 เล อกหมวดว สด /เล อกรายการว สด /เล อกว นท ต งแต ว นท...ถ งว นท ท ต องการท ารายงาน จากน น คล กป ม ท ารายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 9.3 ภาพท 18 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 9.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ 9

10 10. รายงานบ ญช ส นค าท กรายการในหมวดว สด เป นการแสดงรายงานการร บค นส นค าคงคล ง ข นตอน การด รายงานท าได ด งน 10.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานบ ญช ส นค าท กรายการ ในหมวดว สด ภาพท 19 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 10.2 เล อกหมวดว สด /เล อกรายการว สด /เล อกว นท ต งแต ว นท...ถ งว นท ท ต องการท ารายงาน จากน น คล กป ม ท ารายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 10.3 ภาพท 20 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 10.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ 10

11 11. รายงานยอดคงเหล อว สด เป นการแสดงรายงานการร บค นส นค าคงคล ง ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 11.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานยอดคงเหล อว สด ภาพท 21 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 11.2 เล อกหมวดว สด /ระบ ว นท ท ต องการด ยอดคงเหล อว สด ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท า รายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 11.3 ภาพท 22 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 11

12 11.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ 12. รายงานรายจ ายว สด แยกตามหน วยงาน เป นการแสดงรายงานการร บค นส นค าคงคล ง ข นตอนการ ด รายงานท าได ด งน 12.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานรายจ ายว สด แยกตาม หน วยงาน ภาพท 23 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 12.2 เล อกหมวดว สด /ระบ ว นท ท ต องการด ยอดคงเหล อว สด ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท า รายงาน จะได ผลการท ารายงานตามเง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 12.3 ภาพท 24 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 12.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ 12

13 13. รายงานข อม ลหล กส นค าคงคล ง เป นการแสดงรายงานข อม ลหล กส นค าคงคล ง ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 13.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานข อม ลหล กส นค าคง คล ง ภาพท 25 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 13.2 เล อกหมวดว สด ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท ารายงาน จะได ผลการท ารายงานตาม เง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 13

14 13.3 ภาพท 26 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 13.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ 14

15 14. รายงานยกเล กใบขอเบ กส นค าคงคล ง เป นการแสดงรายงานข อม ลการยกเล กใบขอเบ กส นค าคงคล ง ข นตอนการด รายงานท าได ด งน 14.1 เล อกเมน ระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานส นค าคงคล ง รายงานยกเล กใบเบ กส นค าคง คล ง ภาพท 27 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 14.2 เล อกหมวดว สด ท ต องการท ารายงาน จากน นคล กป ม ท ารายงาน จะได ผลการท ารายงานตาม เง อนไขท ระบ ไว ด งต วอย างน 14.3 ภาพท 28 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง 14.3 คล กป ม Download Excel เพ อดาวน โหลดไฟล ข อม ลให อย ในร ป Excel หร อถ าต องการพ มพ รายงานท เห นด งภาพด านบนน เป นต วอย างแสดงแบบฟอร มของ รายงานให ด ซ งย งไม ม ข อม ล 15

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

ค ม อการปฎ บ ต งานโปรแกรม Turnitin ส าหร บผ แลระบบ (Administrator)

ค ม อการปฎ บ ต งานโปรแกรม Turnitin ส าหร บผ แลระบบ (Administrator) ค ม อการปฎ บ ต งานโปรแกรม Turnitin ส าหร บผ แลระบบ (Administrator) 1. การล อกอ นเพ อเข าโปรแกรม Turnitin 2.หน าจอโฮมเพจของผ ด แลระบบ (Administrator) บร ษ ท บ คโปรโมช น แอนด เซอร ว ส จ าก ด ปร บปร งล าส

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 1 User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2 ระบบรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย ท ได ร บมอบหมายจากสภามหาว ทยาล ย (สาหร บผ ใช

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information