- OH SYMPÓZIUM S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU NITRA ČSFR. ÚSTAV VĚDECKOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, pobočka NITRA

Size: px
Start display at page:

Download "- OH SYMPÓZIUM S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU NITRA 1 5. - 1 7. 9.19 9 2 ČSFR. ÚSTAV VĚDECKOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, pobočka NITRA"

Transcription

1 ÚSTAV VĚDECKOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, pobočka NITRA - OH DOM TECHNIKY ZSVTS NITRA INIS-tnf SYMPÓZIUM S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU NITRA ČSFR

2 ÚSTAV VĚDECKOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ PRK POĽNOHOSPODÁRSTVO, pobočka NITRA DOM TECHNIKY ZSVTS NITRA I 1 N

3 Motto: Nežijem sám v sebe, stávam sa časťou toho, čo ma obklopuje, lord 8yron P R Í H O V O R Vzťahy medzi človekom a jeho prirodzeným prostredím sa ocitli v hlbokej kríze. Homo sapiens, koruna tvorstva ako sa sám s obľubou tituluje, popiera v našom storočí hierarchiu hodnôt, ktorá tu platila veky vekov a bezhlavo obetuje svoju dlhodobú perspektívu za okamžitý prospech a pohodlie. Zatiaľ, čo príroda bola súčasťou vedomia našich predkov, novodobá éra technickej revolúcie zatlačila do úzadia problematiku vzájomného spolužitia človeka s okolitým svetom a vytvára ilúziu, že zákonitosti behu sveta, prírody možno umelo ovplyvniť a podriadiť potrebám spoločnosti. Nie, nejde tu o popretie neoceniteľných výtvorov ľudského ducha, ktoré posúvajú civilizáciu vpred. Ide o to, aby sme sa my - lutíia - na sklonku 20.storočia na chvíľu zastavili a racionálne zvážili situáciu. Veď náš život závisí od obnovitelných i neobnovitelných prírodných zdrojov, od vody, pôdy, vzduchu, lesa, ozónu... Je najvyšší čas, pretože vzhľad krajiny je činnosťou človeka na mnohých miestach zemegule zmenený na nepoznanie, mnohé druhy rastlinnej i živočíšnej ríše poznáme už iba zo smutne známych červených kníh. Otravujeme si vzduch, ktorý dýchame, potraviny, ktoré konzumujeme, vodu, ktorú pijeme, ničíme si prirodzený filter chrániaci všetko živé pred zhubným žiarením. Výsledkom toho všetkého je zvýšený výskyt civilizačných chorôb-bumerang za neuvážené konanie. Zjednodušene povedané, prírodné a morálne prostredie sa dostá-

4 va do protikladu s prirodzenými potrebami človeka. Dnes už asi ťažko zistíme, kde je zdroj takéhoto myslenia a smerovania človeka. Odpoveď možno hľadať hádam v prístupe názorov na vzťah človeka a prostredia, ktorý sa formoval vo východnej a západnej filozofii. Zatiaľ, čo orientálne národy rešpektujú život vo všetkých jeho formách a metafyzicky je človek súčasťou komplexu, jeho prvkom, západná filozofia kladie dôraz na nadvládu človeka nad ostatným tvorstvom. Dospeli sme k poznaniu, že budúcnosť človeka na "modrej planéte" možno zabezpečiť iba racionálnym kompromisom medzi záujmami ekonómov a ekológov. Je to argumentácia priveľmi zjednodušená, ale našťastie si čoraz viac ľudí uvedomuje, že stupeň civilizácie nemožno merať iba statistickými počtami automobilov, počítačov a iných technických vymožeností pripadajúcich na obyvateľa, že zmysel života treba hľadať v harmonickom prostredí, ktoré zohľadní nielen potreby materiálne, ale aj morálne a duchovné. I vo vzťahu k okolitému svetu. Problematika ochrany a zachovania životného prostredia je jednou z najdiskutovanejších, zaoberajú sa ňou vlády, vedci, jednotlivci-laici, ktorým záleží na zdravom živote a jeho zachovaní pre budúcnosť. Koncom roka 1991 bola v bezmála 60 veľkomestách sveta vyhlásená tzv. stratégia udržatelnosti života, nazvaná "Starostlivosť o Zem". Dokument je výsledkom intenzívnej práce odborníkov svetových organizácií na ochranu životného prostredia, je to akčný plán konkrétnych opatrení od vládnej úrovne až po jednotlivca. Generálny riaditeľ IUCN Or. Martin W. Holgate, jeden zo spoluautorov stratégie, sa vyjadril takto: "Musíme čo najlepšie využívať zdroje Zeme tak, aby čo najviac ľudí mohlo dnes i v budúcnosti slušne žiť."

5 Rebríček naliehavosti riešenia akútnych problémov záchrany planéty načrtla i nedávno konaná svetová konferencia o životnom prostredí v Rio de Daneiru; 1. nadmerná chudoba; 2. enormné využívanie svetových zdrojov; 3. nezvládnuteľný rast svetovej populácie; 4. deštrukcia životného prostredia; Tohoročné medzinárodné sympózium EKOS '92, konané v starobylej Nitre, si kladie za ciel mapovať situáciu ochrany a udržania životného prostredia v našom bezprostrednom okolí, načrtnúť možnosti aj prostriedky riešenia. Vzhľadom na zmenené pomery a komplikovanú ekonomickú situáciu to nebude jednoduché. Nestačia iba finančná prostriedky, musíme dac nový obsah aj slovám "ekológia, ekoloyický", ktoré sú v bežnej reči velmi frekventované, ale často, žiaľ, aj sprofanované. Program rokovania je mimoriadne rôznorodý a rozsiahly. Jednotlivé témy, zdanlivo špecifické a akútne, sú kamienkami mozaiky, zvanej h o d n o t n e j š í život nás všetkých. Nech je EKOS '92 fórom užitočných a podnetných stretnutí, diskusií a polemík v prospech veci! Ing. Michal D e m e š predseda organizačného výboru

6 TEČuIA A PRAX 'RIEŠEKIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÍROBY. V PÁSMACH HYGIENICKEJ OCHRAKY ZDROJOV P0DZ3MH3J VODY AI-ITAL Jaroslav Podzemná voda v mnohých krajinách predstavuje najvýznamnejší zdroj pitnej vody. Napríklad v Nemecku vyše 70 % a v Dánsku dokonca 99 % pitnej vody pochádza zo zdrojov podoemnej vody. Napriek tomu, že podzemná voda obyčajne nie je v priamom kontakte s povrchovými zdrojmi znečistenia, pretože medzi povrchom p8dy a hladinou podzemnej vody exi3tuje rôzne hrubý a rôzne priepustný tzv. ochranný kryt podzemných vôd, predsa dochádza na mnohých miestach k zhoršovaniu kvality čerpanej podzemnej vody. Jeden z najväčších problémov znečisťovania podzemných vôd v súčasnosti predstavuje zvyšujúci sa obsah íl - NO o v podzemných vodách. Pre ochranu vodných zdrojov sa vo väčšine krajín, vrátane Československa, zriasujú tzv. pásma hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov, v ktorých sú niektoré činnosti ú- plne zakázané, alebo aspoň limitované. Týka sa to aj poľnohospodárskej výroby, ktorá je považovaná, často i nesprávne, za rozhodujúci zdroj látok ohrozujúcich kvalitu vodných zdrojov. Vzhľadom k tomu, že chránené vodné zdroje aa často nachádzajú v rozdielnych prírodných podmienkach, nemôžu, resp. nemali by byť ani limity obmedzujúce napr. poľnohospodárske využívanie pôdy v ich PHO jednoznačne stanovené. Pre každé PKO je potrebné vypracovať osobitný režim jeho poľnohospodárskeho využívania, ktorý by zohľadňoval nielen konkrétne prírodné podmienky záujmového územia, ale ej významnosť E. dole-

7 žitosť chráneného vodného zdroja. 'Takýto návrh, ak má byť -fektívny, musí vychádzať z teórie ochrany vodných zdrojov. Stručný teoretický rozbor ochrany vodných zdrojov Pri riešení ochrany vodných zdrojov je potrebné najprv zistiť, či ochrana je potrebná, a potom, či ochrana je raožná. Ochrana vodného zdroja, pri ktorom nepredpokladáme selektívny odber vody, t.j. odber vody bez vo vode 3a nachádzajúcich znečisťujúcich látok, je potrebná len vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky : 1. ak existuje taký zdroj znečistenia, ktorý produkuje znečisťujúce látky vo vyššej koncentrácii- ako je tav. prípustná koncentrácia produkovanej znečisťujúcej látky v chránenom vodnom zdroji, a 2. ak existuje pohyb, resp. transport znečisťujúcej látky medzi zdrojom znečistenia a medzi chráneným vodným zdrojom Ak sú obidve vyššie uvedené podmienky splnené, potom vodný zdroj musíme chrániť, pričom ochrana je možná iba vtedy, ak počr:.a pohybu (transportu) znečisťujúcej látky medzi zdrojom znečistenia a chráneným vodným zdrojom dochádza k znižovaniu koncentrácie pohybujúcej sa znečisťujúcej látky. Ak niektorá z troch vyššie uvedených podmienok nie je splnená, potom ochrana vodného zdroja buá nie je potrebná, alebo nie je možná, Z vyššie uvedeného rozboru podmienok potreby a možnosti ochrany vodných zdrojov vyplýva, že ak chceme vodný zdroj chrániť, potom musíme bu5 : 7

8 1. odstrániť zdroj znečistenia, resp. znížiť koncentráciu (množstvo) zdrojom produkovaných znečisťujúcich látok tak, aby platila podmienka, že : Q o * Qp (1) kde Q * produkcia znečisťujúcich látok zdrojom znečistenia - IM. T~ 1 1 Q - prípustné množstvo znečisťujúcej látky na vstupe do chráneného vodného zdroja - [H. Ti, alebo 2. zamedziť pohyb znečisťujúcej látky, resp. zabezpečiť takt; do*m trvania pohj'bu znečisťujúcej látky medzi zdrojom znečistenia a chráneným vodným zdrojom, počas ktorej dôjde k požadovanému poklesu koncentrácie (množstva) znečisťujúcej látky, t.j. zabezpečiť splnenie podmienky, aby : t d - t p (2) kde t d t - trvanie pohybu (transportu) znečisťujúcich látok zo zdroja znečistenia do chráneného vodného zdroja - IT] - minimálny čas trvania transportu znečisťujúcich látok, zabezpečujúci pokles počiatočného množstva znečisťujúcej látky - Q na prípustnú hodnotu - Q - IT 3 V prípade tzv. bodových zdrojov znečistenia (napr. hnojiská, silážne jamy, dielne, a pod) je splnenie podmienok (1) a (2) len technickým, technologickým, prípadne finančným problémom, pretože pri súčasnom stupni poznania už nie je problémom urobiť takú stavebnú" úpravu, resp. zaviesť 8

9 takú technológiu, ktorá zabezpečí nulový únik znečisťujúcich látok z bodových zdrojov znečistenia. V prípade t zv. plošných zdrojov znečistenia, ktorými sú v poľnohospodárstve najmä povrchovo, resp. plytko pod povrch pôdy aplikované hnojivá, je praktické splnenie podmienok (1) a (2) podstatne zložitéjáie. Prax ochrany zdrojov podzemnej vody Pre zabezpečenie praktického splnenia podmienok (1) a (2) by mali slúžiť už spomenuté PKO zdrojov podzemnej vody, P!iO sú obyčajne rozdelené na niekoľko ntupňov, ktorých označenie je v jednotlivých krajinách rozdielne - Tab Prakticky vo všetkých analyzovaných krajinách tzv. PHO I. 3tupňa predstavuje fyzickú ochranu miesta odberu podzemnej vody a akákoľvek činnosť nesúvisiaca s odberom vody je v tomto pásme obyčajne úplne vylúčená. V ííemecku pri ochrane zdrojov podzemnej vody pre špeciálne účely (napr. pre zdravotníctvo) sa výnimočne zriaáuje aj PHO IV. stupňa, ktoré zahŕňa celú infiltračnú oblasť, resp. celé hydrologické povodie. Osobitným prípadom medzi studovanými krajinami je Svád sko, v ktorom ca nezriaďujú okolo zdrojov podzemnej vody PHO, ale rieäia problém znečisťovania podzemných vôd vyplaveným N - NO-, reguláciou poľnohospodárskej výroby an celom území Švédska. Z hľadiska blízkej i vzdialenejšej budúcnosti je to prístup výhodnejší, pretože sa chránia nielen v súcastnosti využívané zdroje podzemnej vody, ale i zdroje, ktoré bude možno potrebné využívať neskôr. Regulácia poľnohospodárskej výroby vo Švédsku zahŕňa :

10 - počet hospodárskych zvierat na 1 hektár poľnohospodárskej pôdy (max 1,5 VDJ/ha) - zákaz aplikácie hospodárskych hnojív v zimných mesiacoch, t.j. od 1. XII. do 28. II., ktorý od r bude rozšírený aj na obdobie od 1. VIII, do 20. XI., s výnimkou plôch, ne ktorých sa pestujú oziminy, resp. TIP - zvyšovanie úložnej kapacity trvalých hnojísk pre ošípané a hydinu na 10 mesačnú produkciu a pre hovädzí dobytok na 8 mesačnú produkciu oproti súčasnej norme 6 mesiacov pre všetky druhy zvierat - pestovanie ozimín a TTP (až na 60 % plochy od r. 1995) - zvýšená daií za použité dusíkaté a fosforečné hnojivá (2-násobne oproti súčasnosti) - hospodárenie podlá schváleného a kontrolovaného osevného postupu a zodpovedajťíceho plánu hnojenia V oblastiach, kde túto reguláciu skúšobne uplatňovali, došlo k výraznému a rýchlemu poklesu obsahu lí - NCU v podzemnej vode. Napríklad znížením extrémne vysokých dávok dusíka (s vyše 800 kg Ií. ha" 1 * r" 1 na max 100 kg lí. ha" 1, r" 1 '. došlo v priebehu 2 rokov k zníženiu koncentrácie K - N0-, z 30 mg 17 - NO.j. I" 1 na 40 mg íí - NO-j. 1~ 1 a neskôr sa koncentrácia N - 110, ustálila na hodnote menšej ako 30 mg N - NO. I" 1. Ešte výraznejší pokles koncentrácie N - ÍIO^ (z 80 mg II - 150j. I"* 1 na 20 mg II - H0^.I" 1 ) bol zaznamenaný v priebehu 2 rokov od premeny ornej pôdy na TTP, Je zaujímavé, že po rozoraní TTP a pestovaní obilovín hnojených 100 kg H. ha" 1. r sa úroveň koncentrácie Ií - IíO, vrátila prakticky okamžite na pôvodnú úroveň, t.j. na 80 mg íl - N0 3. 1~ 1.

11 Pre porovnanie je v Tab. č. 2 uvedených niekoľko príkladov nnni navrhovanej štruktúry osevných postupov pre PHO zdrojov podzemnej vody. Záver Hoci rozsah príspevku neumožnil vyčerpať celú problematiku riešenia ochrany zdrojov podzemnej vody pred poľnohospodárskym znečistením, je možné aj na jeho základe urobiť nasledovné závery : 1. ani najdokonalejšie predpisy neumožňujú ich mechanickú aplikáciu na každý vodný zdroj, t.j. nemôžu mať všeobecnú platnosť 2. pre každé PHO, tak ako je to uvedené v našich Smerniciach je potrebné vypracovať osobitný režim jeho poľnohospodárskeho využívania 3. perspektívne je asi uplatnenie Švédskeho prístupu k ochrane vodných zdrojov, t.j, celoplošná regulácia a plánovanie poľnohospodárskej výroby ako funkcia najmä pôdnych, klimatických a hydrologických pomerov jednotlivých regiónov Literatúra 1. Antal, J. - Fídler, J. a kol. : Poľnohospodárske meliorácie. Príroda, Bratislava 1989, 463 s. 2. Cartwright, N.G, at al. : Water Protection Zones to Reduce Nitrate in Groundwater. IIRA 1991, 90 s. 3. Benetin, J. - Antal, J. - Strecfanský, J. : Návrh ochrany zdrojov vody v údolí rieky Nitrice. Vodní hospodářství, rada A, č. 9, Praha 1976 J1

12 12 4. Benetin, <3» - An t ti, J. - Streäanský, J. : Režim obhospodarovania a využívania pôdneho fondu v II. a III. o- chrannom pásme vodných zdrojov. In.. : Zdroje podpovrchových vod a ich využívanie pre pitné účely (Zh. z konf.), DT ČSVTS 3. Bystrica 1980, s Hotra, I. a kol. : DVZ ŕíitr. Sučany, stanovenie podmienok a spôsotju hospodárenia v?h0 podzemných vodných zdrojov (expertíza). StVaK B. Bystrica 1987, 18 s. + Prílohy 6.* Klopcek, A. a kol. : Návrh recionálaeho hospodárenia na poľnohospodárskej pôde v PHO vodných zdrojov na pravej strane rieky Váh (štúdia), vsp Iíitra, 1985, 173 s. + Prílohy doc. Ing. Jaroslav AntaX, CSo., Vysoká škola poľnohospodárska, Hospodárska ul. 7, Uitra

13 Tab. č. 1 Prehľad základných kritérií pre návrh a poľnohospodárske využívanie FHO zdrojov podzemnej vody v niektorých európskych krajinách (Antal, Pídler a kol., 1989, Cartwright at al,, 1991) Krajina Názov PHO Návrhové kritériá Základné obmedzenia poľnohospodárskej výroby Dánsko vnútorné 3 ha,alebo r=1g0 m vonkajšie 25 ha,alebo r=30grn Francúzsko besprostrednét0 Ilemeoko Holandsko J>véd3ko_ ČSFR blízke vonkaj šie zóna odberu vody zóna c. 1 zóna č ha Premena ornej pôdy na intenzívne TTP, Kontrola obsahu 2í - lio-j v pôde Vylúčená akákoľvek činnosť nesúvisiaca s odberom vody Povolené niektoré kontrolované poľnohospodárske činnosti v závislosti od konkrétnych podmienok "lo m ~" 50 dňové zdržanie celé povodie (zriedkavý prípad) 60 dňové až 1 ročné zdržanie 10 ročné zdržanie 25 ročné zdržanie alebo celá povodie r=10 až 50 m 50 dňové zdržanie Zakázaná premena TTP na ornú pôdu Zakázané hnojenie čímkoľvek Zakázaná premena TTP na ornú pôdu Obmedzené hnojenie Zákaz pasenia a hnojenia Obmedzené hnojenie hospodárskymi hnojivami TTP, zákaz hnojenia aj>asenia Obmedzená poľnohosp. činnosť, obmedzené pasenie, zákaz hnojenia močovkou, hnojovicou a odpadovými vodami, obmedzené hnojenie rnaštalným hnojom a priemyselnými hnojivami

14 pokračovanie Tab. č. 1 ČSFR XXX Celá infiltračná oblasť, resp, celé povodie Obmedzené hnojenie uočcvkou, hnojovioou, odpadovými vodami a priemyselnými hnojivami x - PKO I. stupňa xx - PHO II. stupňa - vnútorná časť xxx - PHO II. stupňa - vonkajšia časť

15 Tab. 5«2 Příklady návrhov osevných postupov pre PHO zdrojov podzemnej vody II. stupňa (Benetin, Antal, Streäanský, 1976, 1980, Hotra a kol., 1987, Klopček a kol., 1985) Vodný zdroj Nitrianske Sušeny Navrhnutý osevný postup dočasný trávny porast, 3.kukurica na zeleno, 5.ozimná pšenica, 6.ovos na zeleno s podsevom - l.-3.dočasný trávny porast, 4.ozimná pšenica s podsevom - 1.ožil::ná pšenica + letná niedsiplodina na zelené hnojenie, 2.kukurica na siláž, 3. ozimná pšenica + jačmeň ozimný, ako letná meäziplodina, 4.hrach, 5.ozimná pšenica + letná meäziplodina, 6.bô"o.na zelenú hmotu s podsevom lucerny, 7.-8.lucerna Pruské - 1.lucerna, 2.ozimná pšenica, 3«kukurica na siláž, 4«ovos na zelenťí hmotu s podsevom lucerny 1.-2.lucerna, 3*ozimná pšenica, 4.cukrová repa, 5.jarný jačmeň + letná medziplodina, j 6.kukurica na siláž, 7 ozimná pšenica, 8. cukrová repa, S.bôb na zelemi hmotu s podsevom lucerny

16 ZÚRODNĚNÍ POZEMKO ROZRUŠENÍCH STRŽOVOU EROZÍ - POZNATKY Z POLSKA BAOALÍKOVÁ Barbora Problémy vodní eroze se objevují nejen v naší republice, ale i v okolních státech. Z ekonomického hlediska vyčíslené škody, způsobené vodní erozí, mají neblahý dopad na celkovou organizaci zemědělství a vývoj krajiny. Ještě horším jevem je tzv. stržová eroze, která vzniká důsledkem dlouhodobě působící a opakované eroze. Ve většině případech se objevuje v podhorských oblastech, kde dochází k intenzivnější výmolové erozi na prudkých svazích díky jarním táním a přívalovým srážkám. Největší hustota stržové eroze u nás se nachází ve středním, jihovýchodním a východním Slovensku. V roce 1990 se konala konference v Polsku v PuZawách, které se právě týkala problému stržové eroze. Ve výzkumném ústavu agrotechniky, hnojení a půdoznalstvi v Pulawách se zabývá výzkumem vzniku a následné úpravy strží Prof, dr hab. CzesZaw Jozefaciuk a doc. dr hab. Anna Jozefaciuk. Byla nám předvedena zúrodněná část pozemků zemědělského družstva v oblasti Olšanlcy u Kaziměře, která byla postižena stržovou erozí. Po nutných rekultivacích půdy zde byl založen výnosný ovocný sad. Nejhustší sít strží v Poláku se nachází v jižní, jihovýchodní a jihozápadní části, nejvíce na návrších a v podhorských oblastech na sprašových půdách.

17 Charakteristika strží a jejich vznik Strže rozdělují dzeaí, snižují možnost využití úrodné půdy pro zemědělské účely a stěžují práci zemědělské mechanizace. Přeměňují tak obhospodařované půdy v neúrodné a působí destruktivně na vodní režim. Stržová eroze je ve většině případech překážejícím činitelen v zemědělské výrobě na značných místech Polska. Jednou z hlavních příčin vzniku strží je koncentrovaný odtok povrchové vody přívalových dešíů a jarního tání. Strže se pak samozřejmě rozšiřují při častěji opakovaném intenzivním povrchovém odtoku. Klasifikace strží /podle C. Jozefaciuka/ V polním cyklu probíhají čtyři stádia rozvoje strží: První stádium - začáteční, ukazují se hluboké výmoly v půdě vertikálním směrem /čili po spádnici/ s mnohými ještě nevelkými znaky regresivní eroze. Druhé stádium - mladosti, nastává dynamičtější rozvoj strže. Toto stádium je charakteristické prohlubující se příčnou rýhou ve tvaru V a začínají se ukazovat boční průřezy. Třetí stádium - zralosti, síla eroze se zmírňuje, zvláště v nižší části strže a kumulace půdního materiálu dominuje nad velikosti výmolů. Sklon svahu se zmírňuje, dno se rozšiřuje. Na vrchní část strže ještě mohou značně působit erozivní procesy. Čtvrté stádium - stárnutí, strž se vyznačuje ustáleným reliéfem, téměř úplra" je pokryt rostlinami, 17

18 čímž se erozní procesy stávají lokální. Dále se strže rozděluji podle erozního reliéfu na svahové, údolní a cestní. Svahové strže - rozčleňují povrch svahu. Příčinou jejich vzniku je zpracování půdy podél svahu. Údolní strže - vznikají v mezisvahovém území. Na dn8 se tvoří velké nádrže st»k»vé vody. Cestní strže - rozvíjí se v závislosti výmolů po spádnici na nepravidelní' uspořádaných polních cestách a také v rozrytých stopách po zemědělské mechanizaci. Tyto cestní strže jsou často příčinou vzniku strží svahových a údolních. Rozvíjení strží závisí na přírodních a zemědělských podmínkách. Z přírodních podmínek jsou to např. reliéf, půda a podloží, klima a vegetace. Z antropogenních - systémy zemědělství, rozmístění polí a cestní sítě, využívání pastvin atd. Erozní procesy Procesy eroze podmiňují vznik strží. Škody způsobené erozními stržemi se projevují následovně: - degradace pôdy v blízkosti strží a následné zaplavování, jehož nebezpečí se úměrně zvětšuje s velikostí plochy erozních strží J - rozrušování meiioračnich, vodních, eestních, komunálních a dalších zařízení; - ztížené podmínky pro zemědělství, konkrátnř. pro mechanizaci a dopravu atd. ťro likvidaci erozních strží mechanickou cestou je třeba znát geografická měření samotné strže a přilehlých míst, geologická sledování do hloubky 0,5 m a více, sledo- 18

19 vání mocnosti a úrodnosti humusového horizontu. Při sadovníckych úpravách strží je nevyhnutelné pedologické sledování /fyzikální stav a chemické složení - obsah humusu, Po^^* ^2 ' CaCO-j, ph/. Úpravy strží Erozní strže je možno upravit různými způsoby prostřednictvím biologických, technicko-biologických a mechanických metod, což znaaená: zasypávání, zřizování nádrží, založeni sadů a pastvin nebo úprava pro rekreační účely. Biologická úprava - nejdůležitější je chránit okolí strží od dalšího povrchového smyvu a také zpevnit reliéf" stěn strží a jejich okraje, což se může provést zadrnováním nebo osetím travní směskou. Jakmile začne drn nebo travní safska plnit ochrannou funkci proti erozi, vysazují se stromy do brázd nebo na terasy. Teehnicko-bioloňické zpevnění strží - mimo zalesňování a za travňování strží se břehy a srázy strží zpevňují, betonovými, železobetonovými, kamenýai, větve«i proloženými hlínou a daláíni materiály. Toto zpevnění je třeba provádět na vrcholu strží a při jeho vyústění./viz obr. l/. Likvidace strži cestou mechanického zásypu - podle přede* připravených výškových průřezů rozložení v horizontálním a vertikálním měřítku se provádí postupné zasypávání popele», škvárou a dalšími průmyslovými či domácími odpady. Po zaplnění strže se vše pokryje vrstvou úrodné půdy od 0,5 do 1 a/podle druhu odpadu/. Dále se provádí běžné rekultivace. Úprava strží vybudovania nádrží - tento způsob se využívá

20 pro zlepšení vodního režinu na pahorkatinách a t«ké pro ochranu půdy, osevů, melioračních zařízení a pramenů vody proti zaplavení. Nádrže bývají zadržovací, kolna teční nebo kombinované. Typ nódrže závisí od rozmarů strže, intenzivnosti erozních procesů, přírodních podmínek a ekonomických možností. Sadová úprava strží - sadovou úpravou strží, j»k již bylo řečeno, se zabývali v Polsku C. a A. Jozefaciukovi v oblasti Olšanky. Úpravu a sledování prováděli v letech V této oblasti je různorodý reliéf, půdy jsou vesmčs lesní, náchylná k rozmývání, a proto bez protieroznich opatření zde došlo k intenzivní degradaci půd a příčinou toho byl vznik stržové eroze a podmoiců. Před založením sadu byly uskutečněny tyto práce: - zasypání -2 cestních a 3 údolních strží různorodým materiálem, stavba kolmatačních vodních nádrží ve dvou údolních stržích, zmírnění územního mikroreliéfu na 6 místech, zasypání 10 podmoků. Sad byl založen na ploše 140 ha. Ve vrchní části byly založeny terasy, jejichž šířka se lišila podle velikosti sklonu. /Čím byl svah prudší, tím byly terasy užší, ne však méně jak 4 m/ Podle šířky terasy pak byly vysazovány ovocná stromy v jedné nebo více radách. Na svahu teras a v mezirádkách byla zaseta tráva a v řadách herbicidní úhor. Sklon teras by neměl přesáhnout 3 %. V údolních částech zasypaných strží, se pak stromy již nevysazují kvůli vymrzávání, využívají se jako louky a pastviny./viz obr. 2/. Zhodnocení sadovníckych úprav strží Po nutných.ipravách tj. zasypání strží vhodným materirílem, prehnojení krycí vrstvy půdy jak chlévskýsni tuk 20

21 průiiyslovýbi hnojivy, dávají sady, založené na stupňovitých terasách, dobré výsledky. Produktivita ovoce z těchto sadů již dnes bohatě navrací finanční hodnotu, která byla vložena do jejich vybudování, nehledě na to, že bylo zabráněno další degradaci půdy. Ovocné stromy se musí vysazovat na stupňovitých terasách po vrstevnicích. Zakládání sadů bez nezbytné regenerace půdy a po spádnici umocňuje erozní procesy. Ing. Barbora Batfal íkovd, Výzkumný ústav ekoagrotechnixy, Hrušovany u Brna

22 Obr.1 Zpevnění vrcholu strže / zpevněni strže drnem, chrastím a kamením b/ betonový příkop u vrcholu strže Obr.2 6ez sklonu strže při sadovniclcych úpravách Ovocné stromy na stupňovitých terasách Rozmístění stromů na terasách f

23 POJEM OCHRANY PODY RADY EURÓPY Bl.UM K.H. Winfried 1. Pojem pôdy a funkcií pôdy S ohladom na ciele a koncepcie životného prostredia a zvlášl na problémy ochrany pôdy by sa mal klasický pojem pôdy rozšíril a zahrnul, taktiež porozne sedimenty a ďalšie priepustné skalnaté materiály, spolu s podzemnou vodou, ktorú tieto vrstvy obsahujú. Ak sa bude podá definovat týmlo spôsobom, potom môže představovat značnú vrstvu. Najdôležitejšími charakteristikami takto definovaných pod sú minerálne a organické zložky, živé organizmy a štruktúrne usporiadanie týchto komponentov. Tisícročia ludskej činnosti na podc zanechali po celej Europe a zvlášt v stredomorskej oblasti /regiónoch/ svoje stopy. Tieto dôsledky majú formu odlesňovania pôdy a jej konverzie na polnohospodársku pôdu či už po vyrúbaní alebo preriedení lesných porasiov, tiež vo výsadbe nových lesných porastov z cudzokrajných druhov ako aj v rádioaktívnej a chemickej polucii najmä za posledných ÍSO rokov. 7, toho dôvodu je možné predpokladal, že v súčasnosti už v Europe neexx.istujú prirodzené, ludskou činnostou neovplyvnené pôdy. Pri našej diskusii o ochrane pôdy vidíme, že je možné definovat šest funkcií pôdy, ktoré však nie sú vždy komplementárne v určitej oblasti. Tri z týchto funkcií majú viac ekologický charakter a ďalšie tri sa vztahujú vo väčšej miere k íudskcj činnosti. Tri spomínané ekologické funkcie sú tieto : Tvorba biomasy, ktorá poskytuje základ pre život človeka a zvierat 23

24 7.al>cvpečuje zdroj pre potraviny, obnovitolnú energiu a suroviny, - filtračná, tlmiaca a transfbrmačná funkcia na všeobecnú ochranu životného prostredia, spodnej vody a potravinového reíazca prod poluciou. Táto funkcia sa realizuje poroznou povahou pôd, ktorá moduluje transport rozpustených látok do podzemných alebo povrchových vôd a absorpciu chemických zložiek, čím podá plní funkciu filtra a tlmiča. Podobne pôdna flora a fauna plnia funkciu transformaci toxických organických látok, vid obr. 1. funkcia biologického životného prostredia a génovej rezervy, klorá tvorí významný biologický faktor v životnom prostredí mnohých rastlín a živočíchov, ktoré treba chránit pred vyhynutím. Uchovanie tohto genetického dedičstva je jedným z najdôležitejších aspektov pri prežití ludského druhu. Tri funkcie priamo späté s ludskou činnostou sú nasledovné : - Fyzické prostredie : podá slúži ako priestorová základna pre technické a priemyselné štruktúry, napr. Ijytovú výstavbu, priemyselný rozvoj, dopravné systémy /lokálne alebo medzilokálne/, rovnako ako aj pre činnosti vyžadujúce pre ich vykonávanie významný priestor, ako sú športy, rekreačné aktivity, skladovanie odpadu a iné. Zdroj : surovín, vody, hliny, piesku, štrku, minerálov a iných; Kultúrne dedičstvo : tvorí čast nášho kultúrneho dedičstva, ukrýva paleontologické a archeologické poklady, ktoré sú unikátnym zdrojom informácii a musia byt chránené ako svedectvo Zeme a ítidstva. V závere treba zdôraznil, že každá z týchto šiestich pôdnych funkcií zohráva fundamentálnu úlohu v ochrane pôdy a jej udržiavaní. Vedomie rozdielnej dôležitosti, ktorá sa pripisuje týmto funkciám, ako aj vzájomné súperenie medzi nimi. sú mimoriadne dôležité pri tvorbe prostriedkov pre údržbu pôdy a jej racionálny manažment, viď obr. 2 24

25 2. Aktuálny stav pôdnej degradácie Prirodzená degradácia pôdy je spôsobená eróziou, ukladaním nových vrstiev sedimentáciou ako aj acidifikáciou. Degradácia spôsobená tudskou činnostou postupuje tromi rozdielnymi cestami : - Difúzne vplyvy atmosferického pôvodu spôsobujúce acidifikácni, poluciou toxickými látkami / napr. tažkými kovmi, organickými /.Lúčeninami / a kontamináciu rádioaktívnymi zlúčeninami. - Vplyvy v dôsledku vodného pretupu cez infiltráciu spodnej vody a infiltráciu cez riečne korytá. Vodný prestup je tiež možný aj zavlažovaním. - Špecifické vplyvy terestrálneho pôvodu : Tieto vplyvy možno rozdelil na fyzikálne / napr. tvrdnutie, hustnutie, erózia / a chemické / napr. rozšírenie bahna z odtokových kanálov, priemyselného a domáceho odpadu, použitie hnojív a prostriedkov na ošetrenie rastlín /. Vo vzťahu k vplyvom atmosferického pôvodu možno konstatovat, že pôdy pod lesmi prijímajú dva až pätkrát viac polučných látok než polnohospodarske pôdy v dôsledku vysokej filtračnej kapacity permanentných vegetačných pokrývok, najmä čo sa týka aerosólov, prachu a plynov. Ba čo viac treba konstatovat, že mechanické obracanie ako napr. pri oraní intenzívne riedi vysokú kontamináciu vo vrchnej vrstve pôdy, čím je možné y rámci určitého časového intervalu kontrolovat /regulovat/vstupy týchto kontaminácií. Hlavnou príčinou všetkých týchto vplyvov je činnost človeka. Obr. 3: uvádza príklad poiúcie pôdy tromi citovanými cestami. 3. Klasifikácia problémov z hladiska naliehavosti Z hladiska zhodnotenia súčasnej situácie v Europe treba urobit klasifikáciu problémov, ktorá rozlíši nercvorzibijné poškodenia alebo hrozby od reverzibiiných. Nenapravitelné poškodenia alebo hrozby sú takého charakteru ako napr. strata pôdy v dôsledku stvrdnutia, vytaženia materiálov. 25

26 lažby a erózie. Taktiež aj polucia tažkými kovmi, xcnobiologia, rádioaktívne zlúčeniny a pokročilá acidifikácia sú vo väčšine prípadov ireverzibilné. Reverzibilné poškodenia alebo hrozby sú spôsobené znečistením pôdy biorozložiteínými organickými zlúčeninami alebo hustnutím, zamrznutím alebo inými fyzikálnymi poškodeniami pôdnej štruktúry. 4. Základná koncepcia pôdnej ochrany Vri vypracúvaní základnej koncepcie pôdnej ochrany treba rozlišovat štyri dôležité kroky : - analýza súčasnej situácie, vrátane stanovenia príčin a dôsledkov, - monitorovanie pôdnych zmien v čase, - kontrola škodlivých vplyvov na pôdu zavedením kontrolných opatrení a - rehabilitácia poškodených pod. Aby sme mohli postupovat podía týchto rozdielnych krokov, treba definovat stratégiu a operačné opatrenia. 5. Stratégia,taktika a operačné opatrenia 5.1 Stratégia : Všeobecným cieíom stratégie ochrany pôdy je možno definovat "lokálnu či regionálnu údržbu a /alebo harmonizáciu, pôdnych funkcií nasledovne : - minimalizácia straty pôdy, - minimalizácia škodlivých mechanických, fyzikálno-chemických a biochemických či milcioijiologiekýcb. dôsledkov, - rehabilitácia poškodených pod". Pre dosiahnutie týchto cielov treba postupoval podlá nasledovných princípov : - systémovo chápané postupy, ktoré berú do úvahy pôdny typ druh miesta, mikroklímu a iné parametre; - Postupovat podlá princípu prevencie, čo znamená, že sa nemá dopustit riešenie "dôsledkov", ale len eliminácia príčin, - uvedomovanie si kategorie přijatelnosti a - národnej a medzinárodnej kooperácie a koordinácie. 26

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU ACTA FACULTATIS TECHNICAE XVI ZVOLEN SLOVAKIA 2011 PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU František FREIBERG Erika SUJOVÁ ABSTRACT: The management of life cycle costing

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

windstopper.com Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost.

windstopper.com Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost. Soft windstopper.com Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost. Výrobky WINDSTOPPER vám umožňují naplno si užívat aktivního života při pobytu v přírodě. Poskytnou vám pohodlí, teplo a ochranu při nejrůznějších

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

KONFERENCIA SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ 2011

KONFERENCIA SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ 2011 KONFERENCIA SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ 2011 Ing. Pavel Hucko, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Súhrn: V príspevku je uvedené zhodnotenie konferencie Sedimenty vodných tokov a

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Market Consistent Embedded Value

Market Consistent Embedded Value Market Consistent Embedded Value Dana Bohatová Chládková, Kamil Žák Seminář z aktuárských věd 4. května 2007 Obsah Proč Embedded Value? Co je Embedded Value? Market Consistent Embedded Value Vývoj EV Příklady

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 4 strana 148 166 Patron čísla CEMC ETVCZ jediný akreditační orgán v ČR a SR pro ověřování inovativnosti

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

BIODIVERZITA V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE A V EKOSYSTÉME

BIODIVERZITA V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE A V EKOSYSTÉME BIODIVERZITA V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE A V EKOSYSTÉME Piešťany, 2012 Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany BIODIVERZITA V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE A V EKOSYSTÉME Zborník z medzinárodnej konferencie

More information

Všeobecný katalog katalóg

Všeobecný katalog katalóg Cable Management Systems Všeobecný katalog katalóg obsah 8 Trubky z PVC s pøíslušenstvím Rúrky z PVC s príslušenstvom 20 Bezhalogenové trubky a pøíslušenství Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo 34 Ochranné

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 64-74 PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Přednášející... Kamil Juřík. kamil.jurik@prosharepoint.cz. Lead Consultant & Platform Architect

Přednášející... Kamil Juřík. kamil.jurik@prosharepoint.cz. Lead Consultant & Platform Architect Přednášející... Kamil Juřík Lead Consultant & Platform Architect kamil.jurik@prosharepoint.cz Microsoft Most Valuable Professional: SharePoint Server Microsoft Certified Trainer Microsoft Certified IT

More information

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Control of laboratory model 3D Printer. Martin JUREK

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Control of laboratory model 3D Printer. Martin JUREK Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 Control of laboratory model 3D Printer Martin JUREK VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 25. dubna 2013 FAI UTB ve Zlíně Klíčová slova: RepRap,

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

Research of Municipal Waste Landfill Surface Methane Emissions Measurement for Operating Practice

Research of Municipal Waste Landfill Surface Methane Emissions Measurement for Operating Practice Research of Municipal Waste Landfill Surface Methane Emissions Measurement for Ing. Pavel Novák, Mgr. Lukáš Ková Ing. Pavel Novák, Osadní 26, 170 00 Praha 7 Acknowledgements The research funding was supported

More information

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI MARTIN ŠULÁK a DANIELA ŠMOGROVIČOVÁ Oddelenie biochemickej technológie Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

More information

HEAT TREATMENT AND PROPERTIES OF NICKEL SUPERALLOY 718PLUS

HEAT TREATMENT AND PROPERTIES OF NICKEL SUPERALLOY 718PLUS HEAT TREATMENT AND PROPERTIES OF NICKEL SUPERALLOY 718PLUS Jiří ZÝKA a, Jan HLOUS b, Božena PODHORNÁ a, Jana DOBROVSKÁ c, Karel HRBÁČEK d a UJP PRAHA, a. s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha - Zbraslav,

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development Význam komoditních burz pøi obchodování se zemìdìlskými produkty

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region K problematice zemědělských brownfields v České republice případová studie kraje Vysočina H. Svobodová,

More information

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012 11-12 2012 ZVÁRANIE odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 61 SVAŘOVÁNÍ ISSN 0044-5525 Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR ZVÁRANIE TITÁNU ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ 1/2008

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

Searching the proportional level of operating costs specification of the minimum volume of production

Searching the proportional level of operating costs specification of the minimum volume of production Searching the proportional level of operating specification of the minimum volume of production Proporcionování vlastních nákladù na výrobu stanovení minimálního objemu výroby F. SØELEÈEK, P. KOLLAR he

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho

Strojárstvo. 11 Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Conceptions for Evaluation of Engineering Plants. Použitie Denavit Hertenbergovho Strojárstvo odborné a vedecké články Obsah \ Contents 02 Diagnostické zariadenia monitorujúce stav obrábacích strojov Diagnostic Equipment for Monitoring of Machine-Tool Statements 05 Modulární pásový

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE Sedací Soupravy V KŮŽI I LÁTCE modely pro rok 2013/14 SEDACIE SÚPRAVY V KOŽI A V LÁTKE MODELY PRE ROK 2013/14 18-21 36-37 28-29 26-27 56-59 6-7 30-35 42-45 8-11 38-39 54-55 50-51 14-17 24-25 46-49 52-53

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

Vodohospodársky spravodajca 1 2. ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016

Vodohospodársky spravodajca 1 2. ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016 Vodohospodársky spravodajca 1 2 ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016 PF 2016 Jak účinněji proplachovat vodovodní rozvodné sítě? strana 9 80 rokov od schválenia projektu

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

PRESENTATION OF COMPANY. SINDLAR EU s.r.o.

PRESENTATION OF COMPANY. SINDLAR EU s.r.o. PRESENTATION OF COMPANY POSSIBILITIES OF COOPERATION WITHIN THE PROJECTS IN IRAQ SINDLAR EU s.r.o. Water Resources Engineering Design Landscape Ecology and River Restoration Holding company www.sindlar.eu

More information

Matematika tekutin v pohybu

Matematika tekutin v pohybu Matematika tekutin v pohybu Matematický ústav AVČR, Praha 185. zasedání US ČR, Praha, 16. září 2014 Základní myšlenka modelování Johann von Neumann [1903-1957] In mathematics you don t understand things.

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information