SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG"

Transcription

1 VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. LOGISZTIKAI ÉS GYÁRTÁSTECHNIKAI INTÉZET KÖRNYEZETMENEDZSMENT ÉS LOGISZTIKA MISKOLC, KOSICE,

2 Autori: Chrabák Péter... Kiss Levente... Dr. Ladányi Richárd... Dr. Imrich Kiss... Monika Blistanova... Autori István Zsolt, Dr. Miroslav Kelemen... Projektový manažér Dr. Grasselli Norbert... Vedúci oddelenia 1

3 1. Obsah 1. OBSAH POPIS VYUŽÍVANÝCH POSTUPOV A NÁSTROJOV Pohotovostné štádia (stupne) Spolupráca Logistika organizovania úloh Umiestnenie záchranných zložiek Zabezpečenie stravovania Zabezpečenie pohonných hmôt NÁSTROJE A KAPACITY NA REALIZÁCIU ZÁCHRANNÝCH PRÁC POPIS MODULOV LOGISTICKÉHO PLÁNOVANIA NA PODPORU RIEŠENIA POVODŇOVEJ KRÍZY Stanovenie cieľov Geodatabáza Popis softvéru ArcGIS Network Analyst ModelBuilder Možnosti využitia vyvinutých modulov Určenie ohrozených lokalít (endangered values) Plánovanie kapacít (capacity planning) Plánovanie trás (routing) WEB POPIS KOMUNIKAČNÉHO NÁSTROJA NA VÝMENU GEOPRIESTOROVÝCH DÁT Vytvorenie geodatabázy Aktualizácia údajov Evakuačné zariadenia Stretávacie body Nástroje Materiál Siete Adresy ohrozených obydlí MOŽNOSŤ PREPOJENIE VYVINUTÝCH NÁSTROJOV S EXISTUJÚCIMI PRÍLOHY Príloha: Zoznam dostupných vozidiel

4 6.2 Príloha: Prehľad zariadení Príloha: Popis logistickej geodatabázy Príloha: ArcGIS 10.2-vel szemben támaszott minimális hardver és szoftver követelmények

5 1 Popis využívaných postupov a nástrojov Stav bez mimoriadnej udalosti je ideálnym stavom, ale pravdou je, že príroda a počasie je nevyspytateľné rovnako ako človek a mimoriadne udalosti sú súčasťou nášho života. Pripravené scenáre na zvädanie takýchto udalostí ako aj profesionalita záchranných zložiek a vyvinutá softvérová podpora môžu vo výraznej miere prispieť k záchrane ľudských životov, majetku ako aj výrazne znížiť náklady na obnovu krajiny. Náklady na preventívne opatrenia sú vždy nižšie ako náklady na obnovu krajiny zničenej prírodnou katastrofou. Prepracovaný systém na podporu rozhodovania pri záchranných prácach má pre záchranné zložky zásadný význam. Správa sa zameriava práve na túto problematiku s ohľadom na platné predpisy a aktuálne plány protipovodňovej ochrany. Cieľom plánu je koordinácia záchranných prác všetkých zložiek pôsobiacich pri povodniach. Návrh projektu je pre nasledujúce organizácie: - Riaditeľstvo krízového riadenia (ďalej len MKI BAZ) a podriadených oddelení ako aj dobrovoľných hasičov, - policajný zbor, - väzenské sily, - daňová, colná a finančná stráž 1.1 Pohotovostné štádia (stupne) východiskové štádium pohotovostné štádium ochrany pred povodňami povodňové štádium Núdzové povodňové štádium Východiskové štádium: Počas východiskového štádia sa overuje normálny stav fungovania všetkých zložiek, ktoré spolupracujú pri riešení mimoriadnych udalostí. V tomto štádiu sa predovšetkým aktualizujú údaje a plány a pripravuje sa plán súčinnosti jednotlivých zložiek. Rovnako je to priestor na prípravu záchranných zložiek a to účasťou na národných a medzinárodných cvičeniach ako aj na údržbu potrebného materiálneho vybavenia. Pohotovostné štádium ochrany pred povodňami: Pre toto štádium bol vyvinutý aj web portál na pomoc pri identifikácii povodňového rizika. Medzi hlavné úlohy v tomto štádiu patrí inštruktáž a vzdelávanie od zásad ochrany osobných údajov, cez spresnenie zásobovania, ovládanie komunikačnej siete a zabezpečenie dopravy. Povodňové štádium: 4

6 V tomto štádiu sa využívajú získané znalosti z predchádzajúcich štádií a to konkrétne, údaje, výsledky analýz údajov a materiálne vybavenie. Rovnako sú dôležité údaje o skladových priestoroch, ktoré sú tiež výsledkom predchádzajúceho štádia. Núdzové povodňové štádium V tomto štádiu sa už využívajú sily všade tam kde je to opodstatnené a kde je potrebný najrýchlejší zásah. Zásah je vykonávaný na základe analýz a znalostí z predchádzajúcich štádií za súčinnosti všetkých potrebných zložiek. - Predstavenstvo ochrany vôd Severné Maďarsko (Vízügyi Igazgatóság védelemvezetője) - Predstavenstvo BAZ County Conservation Komisie, podpredsedu katastrof - Riaditeľ BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának predseda Helyi Védelmi Bizottság elnökének (miestna ochrana) 1.2 Spolupráca Ak je rámci koordinácie prác potrebné nasadenie viacerých jednotiek v danej oblasti, je to v kompetencii vymenovaného predsedu Výboru pre bezpečnosť kraja. V určitých prípadoch je možné aj zapojenie armády. Koordináciu prác zabezpečuje Komisia pre ochranu kraja. Operačný štáb spolupracuje s orgánmi, ktoré nespadajú do ÉMVIZI. Jednotlivé zložky sa navzájom informujú o úlohách potrebných na vykonanie záchranných a zabezpečovacích prác pri ochrane obyvateľstva. Do riešenia môžu byť zapojený aj pracovníci civilnej stráže, ktorí sú nápomocní pri protipovodňových hliadkach a pomocných prácach. 1.3 Logistika organizovania úloh Nasadenie jednotlivých zložiek na riešenie povodňovej krízy je realizované 2 logistickými podsystémami: - aktívna obranná logistika - zahŕňa prípravu, rozmnožovanie, vykonávanie prác zameraných na zabezpečenie kontinuity materiálnych požiadaviek, medzi ktoré patria najmä: osobné ochranné prostriedky, ochranné materiály, materiály pre fungovanie zariadení v prevádzke. - aktívna zásahová logistika - Cieľom je zabezpečiť réžiu pre personál na miestnej úrovni, ktorý zahŕňa: dopravu na miesto, zabezpečenie ochranných prostriedkov, dostupnosť ubytovania, zdravotnej starostlivosti a potrebných hygienických podmienok. Ďalej je potrebné zabezpečiť právne záležitosti ako sú rámcové zmluvy a dohody o dodávke, spolupráci a pod.. Vzhľadom k veľkému počtu organizácií, ktoré sa zúčastňujú prác na povodí BAZ MRFK je potrebné zaistiť aj splnomocnenia pre prípad potreby. 5

7 Jedným zo základných prvkov obrannej logistiky je výber cesty výber stretávacích bodov, miest na registráciu, príprava pokynov a usmernení. Je potrebné vybrať primárke aj sekundárne stretávacie body (TP), ktoré budú v súlade s týmito požiadavkami: 1. verejné miesto, s ľahkým prístupom k diaľnici, nachádzajúce sa v tesnej blízkosti štátnej cesty; 2. Priestranné spevnené plochy pre veľký počet vozidiel (Automobil, minivan 9-15 ľudí, veľký autobus, a pod.), s možnosťou ubytovania 3. Great Staff - pre stovky osôb - zabezpečené aj začlenenie TP, balíčka, WC, vhodným objektom je napr. nákupné centrum (supermarket) alebo budova umiestnená v jej tesnej blízkosti; 4. presné GPS súradnice Posledným bodom, ktorý je potrebné zabezpečiť je miesto, ktoré by slúžilo pre menšie záchranné jednotky s počtom od 4-60 osôb. Doprava Počas povodne zložky využívajú vlastné alebo prenajaté vozidlá. Medzi vhodné vozidlá patria autá, mikrobusy alebo autobusy na prepravu. Nákladná doprava Zložky pôsobiace pri povodniach maj k dispozícii vlastný vozový park a navyše majú možnosť dodávku zariadení na zabezpečenie obrany na miestnej úrovni. V priebehu potreby záchranných prác je často potrebné aj zabezpečenie nákladnej prepravy, ktorá je zabezpečovaná na: Dodávku materiálu do cieľovej oblasti Dodávku ďalších ochranných materiálov poskytnutých vládou Dodávka materiálu pre personál, konkrétne: stravovanie - teplé a studené jedlo, pitný režim, oblečenie a zdravotné balíčky, technické vybavenie, palivo a materiál na nevyhnutné stavebné práce, prostriedky na plnenie vriec s pieskom. Za údržbu nákladných vozidiel je zodpovedný prevádzkovateľ (alebo majiteľ) vozidla, v prípade potreby má zabezpečiť aj výmenu vozidla. Podmienky by mali byť jednoznačne stanovené v zmluve s dodávateľskou spoločnosťou, ktorá poskytuje prepravné služby. 6

8 1.4 Umiestnenie záchranných zložiek Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Umiestnenie musí spĺňať nasledujúce požiadavky: dodávatelia by sa mali nachádzať v vzdialenosti od km objekt by mal spĺňať základnú funkciu ako hotel (hostel, penzión atď.) s kapacitou najmenej 50 ľudí, aby bolo možné zabezpečili ubytovanie na nepretržitý čas ak nemá zariadenie priestory na ošetrenie, je možné takýto priestor vytvoriť Umiestnenie by malo byť v blízkosti priestorov, kde bude k dispozícii priestor na kúpanie ako napr. kúpele, kúpalisko a pod. Skladovacie priestory (odevy, batožina, potraviny materiál atď.) sú bezprostrednej blízkosti, je potrebné aby bola vhodnosť objektu overená, bolo k dispozícii mobilné pokrytie, a pod. Ak je potrebné využitie stanu je potrebné zabezpečiť aj stráženie a ochranu, prevádzkové a požiarne predpisy. 1.5 Zabezpečenie stravovania Je nutné v postihnutej oblasti zaistiť stravovanie a to 3x denne. Zabezpečené jedlo má byť adekvátne ročnému obdobiu, t.j. v zime teplé jedlo, rovnako by mala byť zabezpečená možnosť ohrievania jedla a naopak v lete možnosť chladenia potravín. Az ételt az alkalmazási területen vagy a pihenő objektumnál szükséges felszolgálni és evőeszközöket biztosítani. A hidegélelmet egységcsomagokban biztosítják a védekezők részére. Éjjeli szolgálatot ellátó személy pótétkezésre jogosult. A védekezésben részt vevő állomány részére folyamatosan, megfelelő mennyiségben az évszaknak és az adott időjárási viszonyoknak megfelelő védőital ellátást kell biztosítani az alkalmazási területen. A meleg időszakban intézkedni kell a védőital hűtésére és hűtött állapotban tartására, hideg időszakban a melegen tartására. 1.6 Zabezpečenie pohonných hmôt Zásoba pohonnými hmotami je nevyhnutnou podmienkou pri záchranných prácach. Pohonné hmoty sú potrebné pre záchranné zložky ako aj pre obyvateľstvo. Zásobovanie palivom je zabezpečované rovnako ako v predchádzajúco prípade na základe dodávateľských zmlúv. 7

9 2 Nástroje a kapacity na realizáciu záchranných prác Na záchranné práce je nevyhnutné zabezpečiť nástroje, zariadenia v potrebnom množstve a kvalite ale najdôležitejšou podmienkou je aby boli k dispozícii v pravom čase a na pravom mieste. Na základe výskumu distribúcie vhodnej techniky je možné skonštatovať, že technika je rovnomerne rozložená v jednotlivých obciach v povodí rieky Slaná (Sajó). Na Maďarskej strane je túto rieku typická vysoká hladina vody z tohto dôvodu je cenným zdrojom informácií vytvorený GIS systém, ktorý je nápomocný aj pri optimalizácii dostupných zdrojov. Údaje o technike boli získané Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi v rámci projektu : Flood modeling and logistic model development for flood crisis management. Celkovo je v záujmovej lokalite k dispozícii 93 nakladačov, 268 traktorov, 228 nákladných vozidiel, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe 2.6. Okrem veľkej techniky sú k dispozícii aj ďalšie zariadenia ako aj náradie potrebné na zabezpečenie efektívneho a plynulého chodu. K dispozícii sú tiež svetlá, deky, a pod. (podrobnejšie je uvedené v prílohe 2.6) 8

10 3 Popis modulov logistického plánovania na podporu riešenia povodňovej krízy 3.1 Stanovenie cieľov Táto časť je venovaná popisu činností potrebných na efektívne využitie informačných technológií (najmä GIS systémov) pri riešení problematiky povodňovej krízy za podpory logistiky. V rámci realizovaného projektu boli navrhnuté softvérové nástroje, ktoré sú využiteľné pri riešení nasledujúcich problémov: určenie hodnoty rizika, overenie kapacít (rozdelenie úloh) plánovanie (presun-monitorovanie) Pri riešení všetkých mimoriadnych udalostí sa riešia zložité úlohy. Efektivita riešenia závisí od pripravenosti, ale dôležitým predpokladom je ich riešenie v určitej postupnosti. Pre každú skupinu činností bol navrhnutý a otestovaný samostatný modul na podporu rozhodovania. Jednotlivé moduly na seba nadväzujú a využívajú výsledky predchádzajúcich. Obrázok 1: Využitie jednotlivých modulov v projekte V prvom rade je potrebná charakteristika oblasti a to konkrétne informácie o počte obyvateľov, ich charakteristika (napr. veková štruktúra), informácie o počte zvierat, o distribučných sieťach ich type a umiestnení. a pod. Tieto informácie sú dôležité a sú využívané pri nasledujúcich krokoch napr. pri návrhu postupu evakuácie a pod. 9

11 Úlohou plánovania kapacít je v prvom rade identifikácia zdrojov (typ, množstvo, umiestnenie), ktoré môžu byť potenciálne využiteľné pri záchranných prácach. Logistickým plánovaním sa stanovuje ich najvýhodnejší zdroj pri zabezpečení optimálneho množstva. Pri riešení povodňovej krízy ale aj pri riešení iných mimoriadnych udalostí hrá logistika plánovania dôležitú úlohu. Je potrebné zabezpečenie dodávky zariadení a techniky na určené miesto na čo sa využívajú tzv. prepravné logistické úlohy. Ide o naplánovanie maximálneho využitia techniky pri plnení jednotlivých úloh. Vyvinutý modul podporuje riešenia viacerých problémov súčasne, ale v nasledujúcich častiach správy budú prezentované iba riešenia problematiky evakuácie. V spomenutom prípade môže byť problém definovaný nasledovne: plánovanie dopravných trás na dodanie materiálu do vybranej lokality a návrat na pôvodné miesto, plánovanie prepravy záchranných zložiek a dobrovoľníkov na riešenie mimoriadnej udalosti v stanovenom termíne (predpokladaný čas je možné predpokladať aj z modelov povodňového rizika) plánovanie zabezpečenia adries ľudí žijúcich v rizikovej oblasti z dôvodu prípravy ich evakuácie plánovanie zabezpečenia optimálnej služby na overenie požiadavky na prepravu. 3.2 Geodatabáza Efektívne využívanie modulov vyvinutých v rámci projektu je možné len s vstupnými dátami, z toho dôvodu bola navrhnutá aj štruktúra geodatabázy a aj prepojenie jednotlivých modulov ( obr.1. ). Vzhľadom na to, že na napĺňanie databázy boli využité údaje z viacerých dotknutých inštitúcií sú k údajom doplnené aj údaje o zdroji dát. Zároveň je možné skonštatovať, že uvedením zdroja údajov sa zľahčuje a zefektívňuje komunikácia medzi dotknutými inštitúciami a záchrannými zložkami. Štruktúra geodatabázy: FLOODLOG.gdb je na nasledujúcom obrázku č

12 Obrázok 2: štruktúra geodatabázy projektu FLOODLOG 3.3 Charakteristika softvéru Všetky moduly sú vytvorené na platforme programu ArcGIS, s využitím extenzie Network Analyst a aplikačná časť bola vytvorená v prostredí Modelbuilderu. ArcGIS je softvér vytvorený americkou spoločnosťou ESRI (Environmental Systems Research Institute), ktorá je priekopníkom v spracovaní priestorových údajov. Spoločnosť vyvíja GIS systémy už od roku 1969 a ich GIS systém patrí medzi najuniverzálnejšie GIS systémy na trhu ArcGIS ArcGIS je softvér na tvorbu, analýzu, vizualizáciu a interpretáciu priestorových informácií. Prostredníctvom extenzií je možné rozšírenie funkcionality o priestorové analýzy, 3D analýzy, modelovanie a sieťové analýzy. Hlavné vlastnosti programu: práca so všetkými typmi priestorových údajov, integrácia údajov a správa geodatabázy (vytvoriť, definovať štruktúru, spravovať), editácia vrstiev a objektov tvorba mapových zostáv, tvorba grafických výstupov, 11

13 3.3.2 Network Analyst Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Ide o rozšírenie základného balíka ArcGIS. Toto rozšírenie slúži na logistické analýzy a ponúka vstavané algoritmy pre riešenie týchto druhov logistických úloh: plánovanie trasy, OD matice prípravy, nástroj priradenie úlohy plánovanie ModelBuilder ModelBuilder je špeciálny objektovo orientovaný programovací jazyk. Toto rozhranie poskytuje grafické modelovacie prostredie pre návrh a implementáciu modelov spracovaných priestorových dát, ktoré môžu zahŕňať skripty a dáta. Modely sú diagramy postupov spracovaných dát, ktoré organizujú a prepájajú škálu nástrojov za účelom vytvorenia progresívnych procedúr a postupov. 3.4 Možnosti využitia vyvinutých modulov Táto časť správy je venovaná návrhu nástrojov v prostredí ArcGIS. Nasledujúci obrázok zobrazuje project design nástroj, tzv. Floodlog, obsah týchto modulov a možnosť otvorenia. Jednotlivé moduly je možné spustiť z ArcGIS Toolboxu a to dvoma možnými spôsobmi, po kliknutí pravého tlačidla myši sa objaví okno a následne je možné vybrať: cez OPEN ponuku, je možné vybrať, ako spustiť vstupné dáta modulu, ponuka Edit umožňuje spustiť celý modul výberom projektu zostavené databázy, predvolené algoritmy, bežiaci modul Výstupné súbory sú generované v štandardných formátoch GIS, ktorými môže byť formát shapefile (.shp) alebo databázy (. DBF). 12

14 Obrázok 1 : Schéma navrhovaných nástrojov na podporu riadenia povodňovej krízy v prostredí ArcGIS (v ľavo), možnosť spustenia moduly (vpravo) Určenie ohrozených lokalít (endangered values) Opis modulu Tento modul je špecifický a jeho cieľom je poskytnúť potrebné údaje, ktoré môžeme považovať za základné vstupné údaje. Časť 1, 2 a 3 obsahuje údaje o zariadeniach, nástrojoch a zdrojoch, časť 4 a 5 obsahuje základnú štruktúru databázy a možnosti sekcií. Ide o zobrazovanie objektov na základe požiadaviek na mape (a v databázovej časti) ako príklad možno uviesť vyhľadanie zaplavených obydlí, umiestnenia sietí a pod Vstupné údaje Vstupné údaje modulu sú uvedené v 4. kapitole v tabuľkách 1 až 14. (je ich možné otvoriť už vyššie spomínaným postupom cez Open). Na základe historických údajov, údajov z posledných povodní rok 2010 a modelovacími nástrojmi bol v rámci projektu vytvorený tzv. Flood_polygon, ktorý pomáha bližšie lokalizovať ohrozenú oblasť. Táto oblasť ktorá je zobrazená na obrázku nižšie (obr. 4) 13

15 2. obr.: Zobrazenie výsledkov modelovania povodňovej vlny (rôzne farby znázorňujú rôzne hĺbky vody) Určenie ohrozených lokalít Jedným zo vstupov do databázy sú údaje o zaplavených plochách v povodí a o ohrozených objektoch. Možnosti analýzy na module je možné vidieť na obr. 5, kde: fialový polygón predstavuje záplavové územie (v tomto prípade bol pripravený len pre názornú ukážku, aby bolo možné otestovať funkčnosť logistického modulu), Zelené bodky ukazujú jeho rozloha a rozmiestnenie obyvateľstva, Pri meniacich sa podmienkach napr. dážď sa polygón mení a oblasť zelených bodiek sa sfarbí na červeno; v týchto bodoch sú domácnosti, kde sa nachádza riziková skupina ľudí. Modul je tvorený vstupnými údajmi o obyvateľstve (people), ale môžu byť doplnené aj iné typy údajov. Pripravené sú aj verzie modulu pre zvieratá a rizikové úseky cestnej siete (ľavá strana obr. Č. 3, v rámci navrhovaných nástrojov endangered_values - modul zvieratá, obyvateľstvo, siete) Tvorba výstupov Výstupné údajov sú v priečinku endangered_values. Každý modul má rovnakú štruktúru a rovnaké nástroje na tvorbu výstupov. Ide predovšetkým o tieto druhy výstupov: shape file tabuľky Shape-file (.shp) je dátový formát pre ukladanie vektorových priestorových dát špeciálne v geografických informačných systémoch. V podstate je uložená priestorová informácia vo forme mapy ale aj atribútová čiže popisná časť vo forme výsledných tabuliek. Výsledné tabuľky obsahujú: 14

16 Jednotkami pre v prípade domácností počet obyvateľov [počet osôb] v prípade hospodárskych zvierat [počet] v prípade sietí dĺžka zaplavenej časti [m] Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft Výsledky Výsledky modulov sú využiteľné a nápomocné pri ďalších moduloch napr. pomocou modulu plánovanie kapacít je možné vybrať najvhodnejšie ubytovanie z logistického hľadiska (t.j. v najkratšej vzdialenosti) Obrázok 5: modul pre určenie výsledku mapovania rizík Plánovanie kapacít (capacity planning) Opis modulu Modul plánovania kapacít je možné považovať za aktívny modul na logistické plánovanie. Využíva popisované nástroje a výsledky z prvého modulu Vstupné údaje Pre funkčnosť modulu sú potrebné nasledujúce 2 druhy vstupných údajov : identifikované a charakterizované dostupné zdroje, symbolizované údaje na mape. Zdrojom vstupných údajov je už spomínaná geodatabáza (BAZ_KV_Bev_Ir_Terv_2012 feature dataset) a polygón ohrozených oblastí (v priečinku endangered_people výsledkov. súbor shp). 15

17 Plánovanie kapacít Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Modulu je navrhnutý na základe údajov poskytnutých z Katasztrófavédelmi Felügyelőség által biztosított BAZ_KV_Bev_Ir_Terv_2012nem. Vzhľadom na to, že modul bol je určený práve pre ich potreby a ich postupy podliehajú legislatíve, bolo potrebné modul upraviť. Ako je zrejmé aj z obrázku 3, tento modul sa skladá z 2 častí: Lokalizácia - určenie polohy (úkryty - shelters, sklady - warenhouse, stretávacie miesta meeting point) na základe zadanej podmienky, Príprava výstupnej databázy Vstupné databázy boli v rámci projektu aktualizované a je dôležité je, aby pre moduly boli využívané práve tie. (BAZ_KV_Bev_Ir_Terv_2012 ) Štruktúra modulu pre lokalizáciu aktív je na nasledujúcom obrázku: Obrázok 6: Zobrazenie modulu plánovania - mapovania aktív pomocou symboliky ModelBuilder Je potrebné poznamenať, že modul na webovom rozhraní je nastavený na nájdenie vhodnej lokality na umiestenie (vzdialenosť a prístupnosť), ale z logistického pohľadu by sa malo hľadať miesto najvýhodnejšie Tvorba výstupov Výsledkom tejto časti je výber vhodných lokalít pre vhodné úkryty, sklady alebo stretávacie miesta. Výsledky sú prezentované formou tabuliek. Ako príklad možno uviesť výsledky na obr. 7, ktoré zobrazujú vhodné miesta na úkryt na základe stanovených podmienok. Vybrané objekty sú zobrazené na obr. zelenými bodmi a sú zo zdrojovej databázy (BAZ_KV_Bev_Ir_Terv_2012) Červenými krížikmi sú znázornené potenciálne vhodné miesta s pomedzi modrých a zelených bodov. Tento výstup jednoznačne priradí, ohrozeným obydliam domácnostiam vhodný úkryt využitím princípov logistiky. Je potrebné si uvedomiť, že s minimálnym úsilím je možné mať k dispozícii výsledky, ktoré spĺňajú všetky logistické podmienky, keďže v tomto prípade nie sú potrebné "kompromisy", ktoré by v aplikácii boli vnímané ako obmedzenia alebo výnimky. 16

18 Obrázok 7: Grafické výsledky modulu Ukážka výslednej tabuľky z modulu je na nasledujúcom obrázku 8 (a capacity_planning erdménymappában). Výsledná tabuľka s názvom úkrytu /evakuačného miesta (Name) a jeho kapacitou, čiže počtom ľudí, ktoré je možné umiestniť (Frequency ) 8. obr. Výsledná tabuľka s názvom evakuačných miest a kapacitou Výsledok Na obr. 9 je zobrazený grafický výstup z tohto modulu. V určitých častiach cieľovej lokality majú už domácnosti zvolené evakuačné miesta. Výsledky sú v samostatnom shp súbore. Je potrebné poznamenať, že nie je možné v správe popísať všetky výsledky logistického modelovania, je možné len načrtnúť možnosti využitia jednotlivých modulov. Ich úplné využitie je možné len v prostredí GIS systémov. 17

19 Obr.9. Výsledná mapa modulu plánovania kapacít 18

20 3.4.3 Plánovanie trás (routing) Opis modulu Modul plánovania trasy využíva nadväzuje na predchádzajúce moduly. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch boli potrebné databázy aktualizované. Pre spustenie modulu je potrebná aktualizácia údajov a spustenie modulu ako bolo popisované v predchádzajúcej kapitole. Modul je zameraný na efektívne plánovanie trás Vstupné údaje Vstupnými údajmi pre tento modul sú nasledujúce údaje: Servisné miesta (body) Príklad znázornenia servisných bodov je v tabuľke 13. Je to príprava na zabezpečenie potrebných zásob do oblastí postihnutých záplavou. Počas realizácie projektu boli databázy počtu obyvateľstva aktualizované. Pokiaľ ale databáza nie je aktualizovaná napr. výsledky sčítania budú k dispozícii neskôr, je potrebné pre danú oblasť nastaviť hodnoty aktívnych počtov obyvateľov. Ak bude potrebné zmeniť čas dodávky do cieľovej lokality (napr. z dôvodu zmien v postupe evakuácie) stačí zmeniť hodnotu v poľa kiszolgálási_idő na iný čas v minútach. V súčasnosti je táto hodnota nastavená na 8 min. Ďalšie parametre a možnosti ich nastavenia Výber domácností, do ktorých je potrebné realizovať dodávku, je vyselektovaný na základe nastavených parametrov. Tieto parametre sa so zmenou situácie môžu meniť, aby zohľadňovali aktuálne potreby. Dodávka sa môže meniť aj v priebehu schvaľovania a to nasledujúcom poli: v adresári capacity planning v podadresári located shelters v poli evac_ido v (v minútach). Počas prípravy modulu bola táto hodnota stanovená pre jednotlivé dodávky na rovnaký čas a to 5 min Zmena kapacity a času dodávky je možná v geodatabáze BAZ_KV_lebizt_jarmuvek zmenou v poli: Hodnota (Számérték):počet vozidiel určených na pomoc Celkový čas (MaxTotalTime) parameter určujúci celkovú dobu prepravy. Ide o čas, počas ktorého musia vozidlá navštíviť cieľové lokality aj niekoľko krát (počas viacerých zmien). Ide o súčet dĺžky ciest (závisiacej od rýchlosti) vrátane času na tzv. pomocné činnosti ako je napr. dotankovanie, odpočinok pre šoférov a pod. Na základe skúsenosti bol tento parameter nastavený na 600 minút Príprava plánu trás Modul plánovania trás využíva vyššie popísané vstupné údaje, metóda výpočtu je na nasledujúcom obrázku

21 Obrázok 10: Zobrazenie hlavných častí modulu plánovania jázd Pri tomto moduly sú uplatňované nižšie popísané heuristické postupy: na základe znalosti z predchádzajúceho modulu - identifikovaných ohrozených lokalít, pomocou údajov o cestnej sieti interpretovať využitím OD matíc najkratšie vzdialenosti, prostredníctvom OD matice je vygenerovaná trasa s najnižšími nákladmi (najkratšia), na základe individuálnych potrieb sa požiadavka rozširuje a následne sa porovnáva počet sedadiel vo vozidle, aby bola maximálne využitá kapacita vozidla. Výsledkom modulu sú trasy s rovnakou dĺžkou, ktoré neprekročia kapacitu. Každá dodatočná požiadavka musí byť menšia ako je kapacita. Prvotné riešenie je možné zlepšiť týmito spôsobmi: o pre niektoré nosné trasy doplniť požiadavky na premiestnenie, o pre jednotlivé trasy nájsť aj náhradné. Obrázok 11.: Zobrazenie vyhľadaných trás na základe určenej požiadavky poradia Počas plánovania a sa niektoré požiadavky na modul zopakujú - vyhľadávanie náhradného riešenia trasy z rôznych dôvodov - po rozpoznaní extrémnych hodnôt je vyhľadávanie tradičným algoritmom zastavené ak náhradné riešenie neprináša pozitívnu zmenu. Takéto vyhľadávanie ale možné je, len výsledok nie je generovaný do výslednej tabuľky. Ak nové riešenie nie je lepšie ako existujúce, budú vo výslednej tabuľke staré t.j. lepšie riešenie. 20

22 Tvorba výstupov Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Vyvinutý modul vychádza zo súboru evacuation a pod súboru routes. Za výsledok modulu sa považujú plány jázd, v podstate ide o 2 druhy súborov: dopravné cesty a domácnosti ktorým patria Výsledok Dopravné trasy Dopravné trasy predstavujú časť cestnej siete. Generované výsledky sú ukladané vo formáte shp - Routes.shp, v priebehu chodu modulu. Príklad výsledku je na obrázku 12. Obrázok 12: Ukážka štruktúry výstupu plánovania jázd Name, StartDepotName, Capacities, MaxTotalTime v poradí: názov, a začiatočný bod a koncový bod (befogadó telephely), kapacita vozidla [osoby], OrderCount pole zahŕňa počet domácnosti požadovaných na prepravu [ks], a TotalTime celkový čas plánovanej dráhy [minúty], a TotalDistance celková dĺžka plánovanej dráhy [metre]. Označenie adresy servisných miest Optimálne poradie rozmiestnenia návštev domácnosti sa generuje do súboru Orders.shp príkazom Sequence (obr. 13). Je dôležité, aby požiadavky Orders, Orders_1,, orders_x obsahovali aj rôzne náhradné trasy a závislosti. Výsledné poradie vizuallizované v prostredí GIS systémov je na obrázku 11, kde sú priradené jednotlivé čísla domácností. Na nasledujúcom obrázku sa názvom poľa name rozumie názov servisného strediska, v poli service time predpokladaná doba služby, PickupQuan - počet jázd. 21

23 Obrázok 13: Detail výslednej tabuľky na podporu plánovania 4 Web popis komunikačného nástroja na výmenu geopriestorových dát Táto kapitola je venovaná popisu návrhu prostredia bežiaceho na back end databáze pre zložky zúčastňujúce sa na riešení problematiky povodní. Ďalej sa kapitola venuje problematike možnosti konverzie shp údajov. V klasickom prostredí GIS systémov je analýza údajov rýchla a efektívna. Cieľom projektu FLOODLOG bol vývoj záplavových modelov a logistických modelov na podporu zvládania krízovej situácie, až po demonštráciu a implementáciu vyvinutého modulu do praxe. Obidva moduly sú vytvorené v prostredí GIS systémov a sú zdrojom údajov pre rozhodovací proces. Pre funkčnosť modelov je potrebná pripojená geodatabáza. 4.1 Vytvorenie geodatabázy Vyššie uvedené modely sú funkčné len na základe databázy fungujúcej v pozadí. Databázy sú dôležité a nevyhnutné z niekoľkých dôvodov: po prvé sú nevyhnutnou podmienkou pre chod vyvinutých nástrojov, na druhej strane, sú výsledky modelov interpretované vzhľadom k vstupné dáta. To znamená, že spoľahlivosť konečného výsledku vyvinutého modelu závisí od kvality a komplexnosti (počet skutočne vplývajúcich procesov) vstupných dát. Treba poznamenať, že všetky vstupné údaje boli aktualizované a verifikované, takže odrážajú reálnu situáciu. Práve pre riešenie problematiky mimoriadnych udalostí akými sú aj povodne, je dôležité aby boli výsledky logistického modelovania, čo najpresnejšie. Model záplavovej vlny vychádza z veľkého množstva údajov (topografia, vlastností pôdy, morfológia, zrážky, ďalej z priamych meraní LIDAR, ). Výsledky vznikli na základe zložitého modelovania, ktoré využíva údaje z meniaceho sa prírodného prostredia. Zdrojom chýb môžu byť aj priame merania, ktoré nie je možné 100% vylúčiť. Logistické modelovanie na rozdiel od modelovania povodňovej vlny využíva jednoznačné a presné údaje učené x, y 22

24 súradnicou. Z uvedeného môžeme konštatovať, že výsledky logistického modelovania by mali byť presnejšie. Vznik logistického modulu predchádzal zber dát. Skúsenosti zo zberu dát boli popísané v predchádzajúcich častiach tejto správy a to konkrétne v častiach: vstupné údaje, ukážky databáz Zhromaždené informácie sú k dispozícii v tabuľkovom alebo textovom formáte, ktoré nebolo možné priamo načítavať do GIS systémov. Z toho dôvodu bolo potrebné podstatnú časť údajov ešte geokódovať (čiže im pridať atribút x,y). Výsledkom projektu bola aj príprava komplexnej geodatabázy pre logistické modelovanie, ktorej štruktúra bola navrhovaná v rámci realizácie. Princípom návrhu štruktúry databázy je definovanie tzv. "Feature dataset", resp. feature class. Návrh štruktúry s určením priorít a významu je v prílohe 6.3. Štruktúra databázy v prílohe obsahuje podstatne väčší rozsah údajov ako sa využíva pri demonštrácii využitia modulov v tejto správe. Dôvodom je, že logistický model poskytuje nie len odpovede na definované otázky využitím funkčných modulov, ale môže poskytnúť odpovede aj na rôzne iné otázky nakonfigurovaním systému s využitím širokej škály parametrov. Táto správa popisuje predovšetkým tie časti databázy, ktoré je možné považovať za dôležité pre plánovanie a logistickú podporu (najmä prostriedky a ich kapacita: náradie, vybavenie, materiály, atď. Databáza bola rozšírená o stĺpec, ktorý posledný stĺpec obsahuje vyjadrenie dôležitosti údajov. 4.2 Aktualizácia údajov Vytvorenie geodatabázy umožňuje využitie logistického modelu. Aby bol modul naozaj využiteľný pre podporu rozhodovania pri povodniach, je dôležité určiť, ktoré údaje majú byť pri module využívané t.j. ktoré najbližšie odrážajú reálne potreby. Napr. pri spustení modulu pre stanovenie hodnôt rizika, ak údaj o počte ľudí postihnutých povodňami nie je aktuálny, zákonite vzniknú chyby pri plánovaní kapacít a organizácii evakuácie. Spoľahlivosť údajov môže výrazne pomôcť tomu, aby bol logistický model skutočne využiteľný pri rozhodovaní prípadne ako potenciálny podporný nástroj Evakuačné zariadenia Evakuačné zariadenia (body) sú miesta, ktoré slúžia obyvateľom ohrozeným povodňami ako dočasné útočisko. Aby bolo možné vypracovať logistiku umiestňovania je potrebné údaje periodicky aktualizovať. Požiadavka na prijímacie umiestnenie je v tabuľke 1. 23

25 Tabuľka 1: Požiadavky na evakuačné zariadenia # Objekt Evakuačné zariadenie 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát bod 3. Meno hostiteľa. 4. Adresa hostiteľa. 5. Kapacita hostiteľa Prípustný počet 6. Jednotka kapacity osoby 7. meno. Kontakt 1 8. telefón. 9. meno. Kontakt telefón. 11. Aktualizácia údajov * 12 hodín 12. Zodpovedný 13. Typ údajov shp / xls Popri informáciach o evakuačných zariadeniach sú pre ochranu obyvateľstva dôležité aj informácie o dostupnosti zdravotnej starostlivosti (Hiba! A hivatkozási forrás nem található. ). Tabuľka 2: Požiadavky na zdravotných zariadení # Objekt Zdravotné zariadenie (nemocnica) 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát bod 3. Názov poskytovateľa. 4. Adresa poskytovateľa. 5. Kapacita starostlivosti poskytovateľa. 6. Kapacita personálu Počet personálu 7. Kapacita ošetrenia osoby 8. Názov. Kontakt 1 9. telefón. 10. Názov. Kontakt telefón. 12. Aktualizácia údajov * 3 hodiny 13. Zodpovedný 14. Typ údajov shp / xls Stretávacie body Pre prípad povodní boli určené potenciálne body stretávania aj pre záchranné zložky aj pre populáciu (evakuačné strediská). Tieto body sú v súlade s plánmi riadenia povodní zodpovednými inštitúciám a s povodňovými plánmi obcí. Všetky plány sú aktualizované raz ročne. Stretávacie miesta (body) sú štandardne vyberané na miestnej alebo regionálnej úrovni, nie sú teda výsledkom tohto logistického modelu a teda nemusia byť ani priamo vhodné pre použitie v logistickom modeli. Návrh je v tabuľke 3, ktorá je zhodná s poskytovanými údajmi s príslušných inštitúcií. 24

26 Tabuľka 3 # Objekt 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát bod 3. Názov stretávacieho bodu. 4. Adresa stretávacieho bodu. 5. Opis druhu obyvateľstvo/ záchranné zložky 6. Kapacita Prípustný počet 7. Kapacita obyvatelia 8. Názov. Kontakt 1 9. telefón. 10. Kontakt 2 Názov. 11. telefón. 12. Aktualizácia údajov * 12 hodín 13. Zodpovedný 14. Typ údajov shp / xls Nástroje Táto časť je venovaná údajom týkajúcich sa nástrojom, zariadeniam a vozidlám potrebným na záchranné práce pri povodniach. Požiadavky sú v tabuľkách 4 a 5. Tabuľka 4: Požiadavka na vozidlá na prepravu cestujúcich # Objekt Vozidlá na prepravu cestujúcich 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát bod 3. Typ vozidla. 4. Evidenčné číslo vozidla. 5. Prevádzkovateľ vozidla. 6. Umiestnenie vozidla. 7. Popis žiadanka 8. Kapacita osoby 9. Názov. Kontakt telefon. 11. Názov. Kontakt telefon. 13. Aktualizácia údajov * 6 hodín 14. Zodpovedný 15. Typ údajov shp / xls 25

27 Tabuľka 5: Požiadavka vozidlá na vozidlá na prepravu # Zariadenie Vozidlá na prepravu materiálu 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát bod 3. Typ vozidla. 4. Evidenčné číslo vozidla. 5. Prevádzkovateľ vozidla. 6. Umiestnenie vozidla. 7. Popis žiadanka 8. Kapacita kg, m3 9. Názov. Kontakt telefon. 11. Názov. Kontakt telefon. 13. Aktualizácia údajov * 6 hodín 14. Zodpovedný 15. Typ údajov shp / xls V prípade záchranných prác sa môže vyskytnúť celá rada ďalších úloh, ktoré je potrebné efektívne zvládať. Ako príklad možno uviesť zabezpečenie zdvíhacích zariadení, žeriavov, čerpadie la pod. Preto je na tieto vozidlá vhodné vytvoriť samostatnú požiadavku ( Tabuľka 6 a Tabuľka 7) Tabuľka 6: Požiadavka vozidlá na špeciálne účely, # Zariadenia Vozidlá na špeciálne účely 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát bod 3. Typ vozidla. 4. Evidenčné číslo vozidla. 5. Prevádzkovateľ vozidla. 6. Umiestnenie vozidla. 7. Účel 8. Množstvo. 9. Kapacita. 10. Názov. Kontakt telefon. 12. Názov. Kontakt telefon. 14. Aktualizácia údajov * 6 hodín 15. Zodpovedný 16. Typ údajov shp / xls 26

28 Tabuľka č 7: Požiadavky na zariadenia # Zariadenia Zariadenia na záchranné práce 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát bod 3. Druh zariadenia. 4. ID zariadenia (ak má). 5. Prevádzkovateľ zariadenia. 6. Adresa. 7. Popis 8. Kapacita m3/h, kw, stb. 9. Názov. Kontakt telefon. 11. Názov. Kontakt telefon. 13. Aktualizácia údajov * 6 hodín 14. Zodpovedný 15. Typ údajov shp / xls Materiál Pri záchranných prácach sa využíva najviac piesok, vrecia s pieskom, pomocné nástroje (lopaty, gumové čižmy, baterky, atď) (Tabuľka 8). Tabuľka 8: Požiadavka na materiál # Materiál na záchranné práce 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát Bod, polygón 3. Názov. 4. Adresa. 5. popis 6. Kapacita m3, kg, db 7. Názov. Kontakt 1 8. telefon. 9. Názov. Kontakt telefon. 11. Aktualizácia údajov * 6 hodín 12. Zodpovedný 13. Typ údajov shp / xls Siete Pri záchranných prácach sú dôležité informácie o cestnej sieti, ktoré boli zapracované do geodatabázy. Cestná sieť je dôležitá kvôli informáciám o dostupnosti, je prostriedkom na optimalizáciu algoritmov ciest založené na najkratšej vzdialenosti alebo času. 27

29 Ďalej sú dôležité informácie o skutočnej úrovni cestnej siete, dopravných predpisov a obmedzení, ktoré majú vplyv na pohyb vozidiel (veľkosť, zaťaženie) (tabuľka 9). Tabuľka 9: Požiadavka pre potreby údajov o cestných sieťach # Siete 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát trasa 3. popis network 4. kapacita 5. Názov. Kontakt 1 6. telefon. 7. Názov. Kontakt 2 8. telefon. 9. Aktualizácia údajov * 3 hodiny 10. Zodpovedný 11. Typ údajov shp / xls Okrem informácií o cestnej siete sú potrebné aj informácie o umiestnení železnice, elektrine, vody, plynu a telekomunikačných sietí (tabuľka 10 a tabuľka 11). Tabuľka 10: Požiadavka pre potreby sietí # Objektum Siete 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát línia 3. popis network 4. kapacita 5. Kontakt 1 Názov. 6. telefon. 7. Kontakt 2 Názov. 8. telefon. 9. Aktualizácia údajov * 6 hodín 10. Zodpovedný 11. Typ údajov shp / xls Tabuľka č 11: Požiadavky pre potreby dátovej infraštruktúry # Objektum Dátová infraštruktúra 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát bd,línia 3. popis network 28

30 4. Charakterstika kapacity 5. Kontakt 1 Názov. 6. telefon. 7. Kontakt 2 Názov. 8. telefon. 9. Aktualizácia údajov * 6 hodín 10. Zodpovedný 11. Typ údajov shp / xls Adresy ohrozených obydlí Urečenie oblastí ohrozených povodňov je cenným zdrojom informácii (Tabuľka 12),. V Geodatabáze sú doplnené údaje o adresách ohrozených obydlí rovnako ako aj informácie o populácii t.j. poočtoch obyvateľov a vekovej štruktúre (tabuľka 13). Tabuľka 1. # Objektum Mesto alebo obec 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát plocha 3. Typ jednotky m2 6. Kontakt 1 Názov. 7. telefon. 8. Kontakt 2 Názov. 9. telefon. 10. Aktualizácia údajov 12 hodín 11. Zodpovedný 12. Typ údajov shp / xls Tabuľke 13 # Objektum Adresný bod 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát bod 3. Typ jednotky osoba 6. Kontakt 1 Názov. 29

31 7. telefon. 8. Kontakt 2 Názov. 9. telefon. 10. Aktualizácia údajov Sčítanie obyvateľstva 11. Zodpovedný** 12. Typ údajov shp Okrem toho je potrebné zmapovať okolité priemyselné zariadenia (továrne, sklady), z dôvodu možných povodňových škôd ako aj možných nehôd (úniky chemikácii a pod.). Potrebné údaje sú zhrnuté v tabuľke 14.. Tabuľka 14: Požiadavky pre mapovanie priemyselných zariadení # Objektum Priemyselná zóna 1. Geografická poloha XY 2. Typ dát plocha 3. Typ jednotky m2 4. Názov, zodpovedný. 5. Rizikové označenie. 6. Kontakt 1 Názov. 7. telefon. 8. Kontakt 2 Názov. 9. telefon. 10. Aktualizácia údajov * 6 hodín 11. Zodpovedný 12. Typ údajov shp 5 Možnosť prepojenie vyvinutých nástrojov s existujúcimi BAZ KV - rovnako ako zvyšok krajiny, využíva na podporu rozhodovania pri krízových situáciách centrálne vyvinutý informačný systém PAJZS. Tento informačný systém je zameraný viac na požiare, ale jeho využitie pri riešení problematiky povodní je obmedzené. Z tohto dôvodu bol navrhnutý systém na podporu rozhodovania využitím logistických postupov. Navrhovaný systém je nápomocný v podstate nepriamo prostredníctvom výsledných.shp súborov, ktoré môžu byť pridané do centrálneho informačného systému. Vzhľadom na to, 30

32 že pri vývoji logistického modelu bola navrhnutá geodatabáza pre efektívnejšiu prácu a ľahšiu aktualizáciu. Výsledky projektu sa dajú efektívne využívať iba v prípade, ak majú riadiace organizácie k dispozícii inštaláciu ArcGIS (z tohto dôvodu má BAZ KV v súčasnosti už inštalovanú licenciu ArcGIS). Je dôležité poznamenať, že vyvinutý logistický model je spracovaný v ArcGIS s využitím nasledujúcich extenzií: - Network Analyst - Spatial Analyst - Geostatistical Analyst Hardvérové a softvérové požiadavky sú špecifikované v prílohe

33 6 Prílohy 32

34 6.1 Príloha: Zoznam dostupných vozidiel Traktor Nakladač Osobné autá Nákladné autá Antonio Carraro 2 db AGT traktor 2db Volswagen Trans kisbusz 8fő AVIA teherkocsi 2db Bobcat 2db Antonio Carrera Fiat Scudo (6fő) Belarus 820 CAT 320 Belarus MTZ 320 Ford Transit (8fő) 5 CITROEN 2db db CATERPILAR 428 6db CASE 580 Hyundai Starex 2.5 Csepel CRDI (személygépkocsi) 5 fő CLASS 2000 erőgép CATERPILAR 428 Ikarus autóbusz (32 Daewoo fő) Daewoo Challenger MT575B Iveco Turbo Daily kisbusz 8fő Renault Master 3 db DANS 2db MTZ 13db Mazda kisbusz Deawo Lublin B2300 (6 fő) EWK tr 2212 lánctalpas Mercedes Vito Ducato forgókotró (8fő) Fiat-Hitachi homlokrakodó TR 345 Opel Vivaro (8fő) 6 DGV-888 Iveco db forgó-kotró OK MH5 DZSONDÉR 7700 Peugeot Boxer FAI 555 (8fő) 2 db Gréder OK 156A Feng Shou traktor Renault Master Fiat Ducato 9db kisbusz (8fő) 2 db Hidraulikus homlokrakodó Fiat 2db Renault Traffic (8fő) 3 db Fiat NEW HOLLAND Hidromek kotró-rakodó Fiat NEW HOLLAND Toyota Hiace (9 fő) FORD TARNSIT 11db Homlokrakodó VOLVO 150 / E Foton 3db Vokswagen GAZ 66 Falugondnoki busz (20 fő) Hótoló Gehl Volkswagen Crafter (14 fő) GAZELLA típusú gépjármű ICB Goldoni traktor 4db Volkswagen GKB-812 Falugondnoki busz (8fő) IF ADK-80 (daru) Hidromek Volkswagen GRP-424 Falugondnoki busz(15fő) JCB 31db HITHACHI 210 Volkswagen kisbusz (15fő) HPJ-737 VW Transporter JD 7800 Honda F600 Volkswagen Hyundai 4db kisbusz (8fő) 9 db John deere 3415 ISKEI IFA 39 db TERAKTOR JOHNDEERE KAZ-769 JCB 4CX V W Transporter 2db KOBELCO 250 JD6530 Ford Ranger Komastu 2 db JINMA kertitraktor IVECO 13 Komatsu 8 db John Deere 2db ÖAF-MAN 26-33

35 365 4*4 Liebherr (árokásó) Jondeer terepjáró Peugeot Boxer vontató Locust 2db KIOTTI Peugeot Boxer 2db Manitou MLT 523 homlokrakodó kistraktor 6db Nissan Primastar 2 db Markoló LIMBLUx TRAKTOR 82LE Nissan Atleon 7 db MC CORMIK 2 db Mahindra 404 KAMAZ 6 db Poclain 81 P gk. forgókotró MAN TGA KIA 13 db 2db Hanomag Manitu 735 LIAZ 9 db Rakodógép 3 db MAN Mercedes autómentő STEYER 19S23 4*4 BILLENŐS Massey Ferguson Lublin 5465 STEYR Massey Ferguson Man 13 db 8480 Volvo bl 71 kotró-rakodó 2 db Mercedes 809 D Mazda Volvo Ec 210 lánctalpas Merlo MB Master forgókotró 2 db Volvo L120 Mezőgazdasági MBP6t kistraktor Volvo L150 Mitsubishi Mercedes 12db kistraktor VOLVO L70 MT 80Z Mistsubishi Pajero Weimar homlokrakodó MTZ 163 db Mitsubishi Fuso kisteherautó Yanmar-Amman minikotró New Holand 8 db Mitsubishi 5 db Zeppelin forgókotró NH TS-115 Multicar M 26 PONÁR traktor 3 db Peugeot Expert 2.0 Hdi (kisteherautó) SAME traktor Pótkocsi 135 Schwarzmüller TÜ Rába 24/100 STEYER Reanult Premium T-174/2 WEIMAR Renault Light T-30 RENAULT MASCOT T150K Renault XERAX x6 T25 traktor Robur traktor 4 db Traktor 4300-as (Antonio Carraro) (kistraktor) U28 traktor SAME SAUER Scania 6 db 34

36 6.2 Príloha: Prehľad zariadení 1. EMK plachty 2ks 2. Skladacia posteľ 8ks 3. Matrac 170ks 4. Lopaty 670ks 5. Prši plášte 1000 ks 6. Čižmy 118 ks + 19 ks 7. Predlžovačky +kruhové 6 ks 8. Osvetľovače 7 ks 9. Vrecia s pieskom ks 10. Fakľa 8000 ks 11. Prikrývky 100 ks Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. UE28 Suzuki Samurai 4 db Valmet 2db Tatra VALTRA 100 Tátra JxR 274 Venieri tehergépkocsi VOLVO Toyota Dyna 3 db VOLVO 180 Toyota Hilux Terepjáró 2 db Yanmar kistraktor Toyota Hyace (zárt terű) Zetor 7 db TOYOTA tehergépkocsi UAZ 5 Volkswagen kisteherautó Volkswagen LTu6 teherautó Volswagen Transporter 8db VOLVO 4 db VOLVO 641 VOLVO A25C 4 db Volvo BL 71 Volvo FL 6 VW Transporter (platós) Wolsvagen Cedy Zetor + pótkocsi ZIL 35

37 12. čerpadlo 16 ks M stany 5 ks 14. Generátor1 ks 15. Čakany 118 ks 16. Plnička piekových vriec 1 ks S cieľom pripraviť sa maximálne na povodňovú krízu je potrebné doplniť alebo zmodernizovať vybavenie: 17. Fakľa : ks 18. plachty: ks 19. Vrecia s piesokom: ks 20. Lopaty 500 ks 21. Čižmy: 2.000ks 36

38 6.3 Príloha: Popis logistickej geodatabázy Feature Dataset Feature Class Feaure class description Field name Data Type Description Origin of data Remark Relevancy Rescue_DB (All GIS information on rescue activities: locations and capacities of human resources) BAZ_KV_Bev_Ir_Terv_2012 Data from the Operation Controlling Document for OBJECTID_1 Object ID ArcGIS High Shape Geometry Point ArcGIS High X Double X-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High Y Double Y-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High Kitelepite Text Name of the municipality to be evacuated BAZ-KV BAZ-KV: "Crisis Management Authority of BAZ-county" Veszélyez_ Text Name of the water stream with potential flood hazard BAZ-KV Moderate Bódva_álta Text Endangered by Bodva (yes (I)/no BAZ-KV High Kitelepü_l Double Number of the inhabitants to be evacuated BAZ-KV Low Kitelepíté Text Proposed direction of evacuation BAZ-KV Moderate Befogadó_t Text Name of the municipality as a potential shelter BAZ-KV Moderate Befoga_dot Double Number of the inhabitants to accomodate (a.k.a. shelter capacity) BAZ-KV High Befogadó_h Text General function of the shelter (i.e. school, sport hall) BAZ-KV Low ADDRESS Text Postal address of the shelter (street name, house number) BAZ-KV High ZIP Double Postal region code of the shelter location BAZ-KV Moderate Kapcsolat Text Contact at the shelter BAZ-KV High Szálláskap_ Double Capacity of the shelter (number of persons) BAZ-KV High High 37

39 Fektető_an Double????? BAZ-KV Étkeztetés Double Capacity for catering (number of persons) BAZ-KV Moderate Fürdetés_f Double Capacity for self cleaning and hygiene BAZ-KV Moderate Orvosi_szo Text Is medical room available (yes/no - van/nincs) BAZ-KV Moderate Megjegyzés Text Remarks BAZ-KV Low KV_Kirende Text Responsible Crisis Management Office BAZ-KV Moderate LABEL Text Labelling of the shelters for ArcGIS visualisation Bay-Logi Low OBJECTID Object ID ArcGIS High Shape Geometry Point ArcGIS High BAZ_Polg_Or_Egyesuletek Data on the trainbands (local civil protection groups) in BAZcounty X Double X-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High Y Double Y-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High S_sz Double Reference field for the original datasource BAZ-KV Moderate Egyesület Text Name of the trainband BAZ-KV Moderate Létszám Double Number of the trainband members BAZ-KV High ZIP Double Postal region code BAZ-KV Moderate Település Text Municipality BAZ-KV High Levelezési Text Postal address of the trainband BAZ-KV Low ADDRESS Text Official address of the trainband BAZ-KV High Helyi_Onkentes_ Tuzoltok Data on local volunteer firemen OBJECTID Object ID ArcGIS High Shape Geometry Point ArcGIS High X Double X-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High Y Double Y-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High LETSZAM Double Number of the members BAZ-KV High 38

40 település Text Name of the municipality BAZ-KV High ADDR Text Address of the office of the local volunteer firemen BAZ-KV High ZIP Double Postal region code BAZ-KV Moderate LABEL Text Labelling of the offices for ArcGIS visualisation Bay-Logi Low OBJECTID Object ID ArcGIS High Homokdepo_ VK_Elh_T Locations of the sand depots set out in the "local waterdamage defence documentation" for each settlements Shape Geometry Point ArcGIS High Id Long Integer Sand depot ID within the municipality Bay-Logi Moderate TELEPULES Text Name of the municipality BAZ-KV High Azonosito Text Descriptive geographical location of the sand depot Bay-Logi Moderate POINT_X Double X-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High POINT_Y Double Y-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High OBJECTID Object ID ArcGIS High Shape Geometry Point ArcGIS High MEGNEVEZES Text Name and address of the hospital BAZ-KV High korhaz List and capacities of the hospitals in BAZ-county KAPCS_NEV Text Name of contact person BAZ-KV High KAPCS_ELER Text Phone number of the contact person BAZ-KV High BELGYOGY Double Capacity of the medical department (persons) BAZ-KV Moderate TRAUM Long Integer Capacity of the traumatology department (persons) BAZ-KV Moderate IDEG Long Integer Capacity of the neurology department (persons) BAZ-KV Moderate INTENZIV Long Integer Capacity of the intensive care unit (persons) BAZ-KV Moderate SEBESZET Double Capacity of the surgery (persons) BAZ-KV Moderate 39

41 NOGYOGY Long Integer Capacity of the gyneology (persons) BAZ-KV Moderate CSECSEMOG Long Integer Capacity of the infant welfare (persons) BAZ-KV Moderate FUL_ORR Long Integer Capacity of the otolaryngology (persons) BAZ-KV Moderate SZEMESZ Long Integer Capacity of the optometry (persons) BAZ-KV Moderate BOR_NEMI Long Integer Capacity of lock and dermatology department (person) BAZ-KV Moderate ORTOPED Long Integer Capacity of the orthopedics (person) BAZ-KV Moderate MUTO Double Number of operation rooms BAZ-KV Moderate JODKESZL Double Number of iodone stock BAZ-KV Low KARB_IDO Text Date of data maintenance BAZ-KV Low LABEL Text Labelling of the hospitals for ArcGIS visualisation Bay-Logi Low OBJECTID Object ID ArcGIS High Shape Geometry Point ArcGIS High ZIP_korr Text Postal region code Bay-Logi Moderate MVB List and capacities of potentials shelters in BAZcounty (Data from the Defence Committee of BAZ-county (DCofBAZ) Address_Re Text Remarks on the addresses Bay-Logi Low O_HELYSEG Text Name of municipality DCofBAZ High O_MEGNEVEZ Text Civil function of the object as a potential shelter (i.e. school, guest house, etc.) DCofBAZ Moderate O_Felelős_ Text Name of contact person DCofBAZ High O_Fel_cim Text Address of contact person DCofBAZ Moderate O_Fel_tel Text Pnone number of contact person DCofBAZ High O_létsz_fő Double Capacity of the object (person) DCofBAZ High O_ágy_fő Double Number of beds in the object DCofBAZ Moderate O_Férfi Double Number of males at the object DCofBAZ Low O_Nő Double Number of females at the object DCofBAZ Low 40

42 O_ágy_ Text Number of free beds for hosting in a crisis DCofBAZ High O_takaró_ Text Number of blankets at the object DCofBAZ Low POINT_X Double X-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High POINT_Y Double Y-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High OBJECTID Object ID ArcGIS Moderate Shape Geometry Point ArcGIS Moderate Onkentes_Szervezetek List of personal capacities of volunteer organisations in BAZ-county NEV Text Name and address of the organisation BAZ-KV Moderate LETSZAM Long Integer Number of the human capacity at the organisation in case of crisis BAZ-KV Moderate IGENYB_MOD Text Name and phone number of the contact person BAZ-KV Moderate SZAKTER Text Field of specialisation BAZ-KV Moderate KARB_IDO Text Date of data maintenance BAZ-KV Low TELEPULES Text Municipality of location BAZ-KV Moderate LABEL Text Labelling of the organisations for ArcGIS visualisation BAZ-KV Low OBJECTID Object ID ArcGIS High Shape Geometry Point ArcGIS High Raktár_Kat_Ved Locations and properties of the storages of BAZ-KV X Double X-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High Y Double Y-coordinates Bay-Logi/ArcGIS High cím Text Address of the storage BAZ-KV High Raktár_típusa fűtött nem_fűtött_ Text Is the storage heated? (Y/N - igen/nem) BAZ-KV Low Terület m2_ Double Area of the storage in m2 BAZ-KV Low légi_szállítással_megközelíthető_e igen nem_ Text Can be reached by air? (Y/N - igen/nem) BAZ-KV Low 41

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

BRAZILIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY AT A GLANCE

BRAZILIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY AT A GLANCE BRAZILIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY AT A GLANCE BRAZILIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY GENERAL MARKET INFORMATION Brazil has become the 7th largest vehicle producer and the 4th largest vehicle consumer market in the

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

CENA TYP SAMOCHODU KOD TOWARU

CENA TYP SAMOCHODU KOD TOWARU TYP SAMOCHODU KM.006 A.K. FIAT DUCATO 2.5 D/TD SOFIM 350,00 KMD.008 A.K. FIAT DUCATO CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER 2.5/2.8 515,00 KM.010 A.K. FIAT DUCATO CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER 2.5/2.8 320,00 KM.011

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1 Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ZMLUVA O DIELO č. ZML 1100632 uzavretá v súlade s

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

ATLAS COPCO - BOMAG - BUSETA AGRALE

ATLAS COPCO - BOMAG - BUSETA AGRALE REFERENCIA APLICACIÓN SFA 114215203 CHEVROLET LV 150 (2002) SFA 1142152170 CHEVROLET LV 150 (2002) SFA 114215213 CHEVROLET LV 150 SFA 114215220 CHEVROLET LV 150 SFA 1354884080 CITROEN JUMPER - PEUGEOT

More information

Konkurence na železnici

Konkurence na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Konkurence na železnici budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012 editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš Brno

More information

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

More information

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání)

More information

Nissan 370Z (13) - Optional for (09-12) Replaces: Nissan B72771EA0A. Cabin Air. Scion FR-S (13) Replaces: Toyota SU

Nissan 370Z (13) - Optional for (09-12) Replaces: Nissan B72771EA0A. Cabin Air. Scion FR-S (13) Replaces: Toyota SU 24099 Nissan 370Z (13) - Optional for (09-12) Replaces: Nissan B72771EA0A 24212 Scion FR-S (13) Replaces: Toyota SU00302112 24258 BMW X3 L6 3.0L (12-13) Replaces: BMW 64319237158 24270 Hyundai Elantra

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 842 15 Bratislava, Slovenská republika jesenak@fns.uniba.sk Došlo 16.1.06, prepracované

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava www.reformazdravotnictva.sk Corporate Design: M.E.S.A. 10 Consulting Group Obálka & Print: Publicis Knut Copyrights Pre reformu zdravotníctva

More information

BAO3001 BAO3002 BAO3003 BAO3004 BAO3005 BAO3006 BAO3007 BAO3008. Outright Alternators Side View Rear View Notes / Applications

BAO3001 BAO3002 BAO3003 BAO3004 BAO3005 BAO3006 BAO3007 BAO3008. Outright Alternators Side View Rear View Notes / Applications Outright Alternators ide View Rear View Notes / Applications BAO3001 12 V 65 A BAO3002 12 V 55 A BAO3003 12 V 65 A BAO3004 12 V 55 A BAO3005 12 V 65 A BAO3006 12 V 65 A BAO3007 BAO3008 12 V 55 A AUX, Rover,

More information

BDM for MOTOROLA MPC5xx

BDM for MOTOROLA MPC5xx BDM for MOTOROLA MPC5xx TYPE BRAND ECU ECU_TYPE K-TAG Car for FORD BOSCH EDC 16C34-2.20 1060 Car for FIAT BOSCH EDC 16C39 1070 Car for SEAT BOSCH EDC16 1002 Car for SKODA BOSCH EDC16 1002 Car for VOLKSWAGEN

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION *

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * PRESS EMBARGO: 8.00 AM (6.00 AM GMT), 13 May 2016 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * Passenger car registrations: +8.5% over four months; +9.1% in In 2016, the EU passenger car market posted

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION *

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * PRESS EMBARGO: 8.00 AM (6.00 AM GMT), 16 June 2016 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * Passenger car registrations: +9.9% over five months; +16.0% in In 2016, the European passenger car market

More information

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION *

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * PRESS EMBARGO: 8.00 AM (7.00 AM GMT), 15 January 2016 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * Passenger car registrations: +9.3% in 2015; +16.6% in In 2015, the EU passenger car market posted

More information

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION *

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * PRESS EMBARGO: 8.00 AM (6.00 AM GMT), 15 April 2016 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * Passenger car registrations: +8.2% first quarter of 2016; +6.0% in In 2016, the EU passenger car market

More information

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka Séria Aspire 9120 Užívateľská príručka Copyright 2006. Acer Incorporated. Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka série Aspire 9120 Pôvodné vydanie: 08/2006 V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii

More information

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION *

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * PRESS EMBARGO: 8.00 AM (6.00 AM GMT), 15 July 2016 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * Passenger car registrations: +9.4% in first semester; +6.9% in In 2016, the European passenger car market

More information

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION *

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * PRESS EMBARGO: 8.00 AM (6.00 AM GMT), 14 October 2016 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * Passenger car registrations: +8.0% over nine months; +7.2% in In 2016, passenger car registrations

More information

Delphi DS Diagnostics Update Overview. Diagnostic software update. Car Diagnostic Software Release Overview

Delphi DS Diagnostics Update Overview. Diagnostic software update. Car Diagnostic Software Release Overview Diagnostic software update Delphi is constantly updating the content of its Diagnostic tools by adding new vehicles as they are launched and building on the functionality of existing applications. This

More information

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION *

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * PRESS EMBARGO: 8.00 AM (7.00 AM GMT), 15 December 2015 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * Passenger car registrations: +8.7% over eleven months; +13.7% in In 2015, the EU passenger car market

More information

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 15 th International Scientific

More information

Polymérne konštrukčné materiály

Polymérne konštrukčné materiály Polymérne konštrukčné materiály Odborná publikácia Tatiana Liptáková, Pavol Alexy, Ernest Gondár, Viera Khunová Recenzenti: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. Vedecký redaktor: prof.

More information

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK)

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK) VYSOKÉ ŠKOLY V POĽSKU Alena ŠTURMOVÁ Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK) Počet obyvateľov (2014) 38,0 mil. 5,4 mil. Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) > 2 mil. 221 tis.

More information

Register priestorových informácií

Register priestorových informácií Slovenský národný metaúdajový profil Informatívne podujatie 5. 8. 2015 Konzorcium dodávateľov: Národný metaúdajový profil Obsah témy Koncepční a organizační diskuze úvod do problematiky metadat důvody

More information

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION *

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * PRESS EMBARGO: 8.00 AM (7.00 AM GMT), 16 February 2016 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS EUROPEAN UNION * Passenger car registrations: +6.2% in In 2016, the EU passenger car market started the year positively,

More information

Numerical Listing - Piston Rings

Numerical Listing - Piston Rings P0101 BENDIX 2.625 66.68 2 2-3/32 2-3/16 11 2-3/32 P0102 BENDIX 2.500 63.50 2 2-1/8 11 2-1/8 P0103 BENDIX 2.750 69.85 2 2-3/32 2-1/8 12 2-3/32 2-1/8 2-3/32 P0104 BENDIX 2.062 52.40 2 2-1/8 2-1/8 11 2-1/8

More information

C TLOC UNIVERSAL PROTECTION: CATLOC 1001

C TLOC UNIVERSAL PROTECTION: CATLOC 1001 UNIVERSAL PROTECTION: CATLOC 1001 Innovative adjustable design fits round and clamshell style catalytic converters. Protective system for the catalytic converter or particulate filter. Two high tensile

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

FRYING OIL CAR CONVERSIONS

FRYING OIL CAR CONVERSIONS CHEAP CARBON NEUTRAL DRIVING FRYING OIL CAR CONVERSIONS http://www.windways.com.au/ A 1986 Mercedes 300D converted to run carbon neutral on filtered used frying oil allows the use of waste oil saves 7

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI MARTIN ŠULÁK a DANIELA ŠMOGROVIČOVÁ Oddelenie biochemickej technológie Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

Veiledende prisliste INX Utstyr SUN VISORS/Caps

Veiledende prisliste INX Utstyr SUN VISORS/Caps Veiledende prisliste INX Utstyr SUN VISORS/Caps Make Ref. Model Year Ex mva Inkl mva Chevrolet 3090 Chevrolet Van 1998- kr 3 396 kr 4 210 Citroen 3053 Citroen Jumper 1995- kr 3 396 kr 4 210 3112 Citroen

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information

MARŞ MOTORU KÖMÜRLERİ CARBON BRUSHES FOR STARTERS BOSCH DENSO FIAT FIAT-DENSO HITACHI MANDO MELROE MELCO MITSUBA DELCO - REMY VALEO

MARŞ MOTORU KÖMÜRLERİ CARBON BRUSHES FOR STARTERS BOSCH DENSO FIAT FIAT-DENSO HITACHI MANDO MELROE MELCO MITSUBA DELCO - REMY VALEO MARŞ MOTORU KÖMÜRLERİ CARBON BRUSHES FOR STARTERS BOSCH DENSO FIAT FIAT-DENSO HITACHI MANDO MELROE MELCO MITSUBA DELCO - REMY VALEO MARŞ MOTORU KÖMÜRLERİ/STARTER BRUSHES - Replacing BOSCH BSX 233 (4) 1

More information

Leaseurope Car Finance Trends & Comparison across the CEE Region. Manuela Pachoinig Head of Vendors and Cross Border. Ljubljana, 15 April 2011

Leaseurope Car Finance Trends & Comparison across the CEE Region. Manuela Pachoinig Head of Vendors and Cross Border. Ljubljana, 15 April 2011 Leaseurope 2011 Car Finance Trends & Comparison across the CEE Region Manuela Pachoinig Head of Vendors and Cross Border Ljubljana, 15 April 2011 Agenda Executive Summary Car Sales Statistics and comparison

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

İçindekiler / Index AUSTIN / LEYLAND / BMC BEDFORD BERLIET CITROEN CUMMINS FIAT DACIA FIAT IVECO FIAT TRACTOR FORD TRACTOR (NEW HOLLAND) FORD TRUCK FORD PASSENGER CARS & LIGHT COMMERCIAL FORD TRACTOR HONDA

More information

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Akzo Nobel Car Refinishes bv Automotive and Aerospace Coatings Tento výrobok je určený pre profesionálnu povrchovú úpravu automobilov podľa referencií uvedených v technickom liste výrobcu. ODDIEL 1 Identifikácia

More information

ATG Vegetable Oil-Kit

ATG Vegetable Oil-Kit ATG Vegetable Oil-Kit Converting Diesel Vehicles to Straight Vegetable Oil (SVO/PPO/WVO) with the ATG 2-tank system! Advantages Operation of diesel vehicles with straight vegetable oil (SVO/PPO/WVO) Driving

More information

South Yorkshire Police Vehicle Fleet List

South Yorkshire Police Vehicle Fleet List South Yorkshire Police Vehicle Fleet List 2010-2012 2010 2011 2012 Vehicle Make/Model Count Vehicle Make/Model Count Vehicle Make/Model Count ASTRA SRi 2.0 TURBO 1 AUDI A3 3.2 QUATTRO 1 ANTARA 1 AUDI A3

More information

CO 2. emissions performance of car manufacturers in 2010

CO 2. emissions performance of car manufacturers in 2010 emissions performance of car manufacturers in 2010 Executive summary Executive summary Data collected by the European Environment Agency (EEA) on emissions from passenger cars reveal that the majority

More information

Winners & Losers by Market - March 2016 vs March 2015

Winners & Losers by Market - March 2016 vs March 2015 Countries March 16/15 % Chg CYPRUS +37,1 ICELAND +36,9 PORTUGAL +31,8 LITHUANIA +28,8 LATVIA +25,5 ROMANIA +23,1 HUNGARY +19,3 CROATIA +18,0 ITALY +17,4 POLAND +16,7 SLOVAKIA +16,4 IRELAND +13,7 SWEDEN

More information

Počet lôžok spolu. Number of beds in total

Počet lôžok spolu. Number of beds in total Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu v členení podľa druhu zariadení za rok 2010 Capacity and performances of accommodation establishments of tourism in breakdown by type of establishments

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. BEZPE NOS, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013

VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. BEZPE NOS, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013 VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. BEZPENOS, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013 Podhájska 2013 Editori PhDr. Katarína Greová doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.

More information

spektrum Ovládajte domov jednoducho

spektrum Ovládajte domov jednoducho Časopis skupiny ABB na Slovensku 2 16 spektrum Ovládajte domov jednoducho Aplikačné softvéry robotiky ABB 9 Softvérový súbor RobotWare pre vyššiu produktivitu a nižšie náklady Optimalizácia a inovatívne

More information

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH.

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH. Cenník služieb platný od 1.7.2013 Housing... 2 Dedikovaný server... 3 Virtualizácia... 4 Licencie... 5 Kerio... 6 Webhosting... 7 Monitoring... 8 Zálohovanie... 9 Support... 10 Ďalšie služby... 11 Kontakt...

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

na susedné krajiny strednej a východnej Európy

na susedné krajiny strednej a východnej Európy Rozvoj železničnej nej a kombinovanej dopravy na Slovensku a vo väzbe v na susedné krajiny strednej a východnej Európy Ing. Juraj Jagelčák, PhD. Ing. Jaroslav Čermák Štúdia realizovateľnosti Ciele Zameranie

More information

New Products / Lanzamientos

New Products / Lanzamientos ZM 80.110.06 BO: F.000.AL0.106. TOY: 28100-0D100. TOYOTA: Corolla. 12V (R) 1.1kW - ZM 1-978 Starter Relay - ZM 89.207.00 Polar Yoke Assy - ZM 89.205.00 C.E. Housing DW 789268409001-8 85114000 3,07 1 ZM

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

INFORMATIKA - 1.ROČNÍK

INFORMATIKA - 1.ROČNÍK INFORMATIKA - 1.ROČNÍK Pracovné listy Ing. Anita Sáreníková Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava OA Rožňava moderná škola ITMS kód Projektu 26110130729 SOFTWARE - Licencie Licenciou rozumieme

More information

Pripojenie k internetu v pevnej sieti

Pripojenie k internetu v pevnej sieti Pripojenie k internetu v pevnej sieti Názov programu/služby užívateľovi (Mbit/s) užívateľa (Mbit/s) (MB) Smerom k/od užívateľa Magio Internet M ADSL 2 0,5 300 000 0,25/0,13 Magio Internet L ADSL 5 0,5

More information

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti Konsolidovaná účtovná závierka za rok, KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT za rok, v tis. EUR Bod 2013 2012 Úrokové výnosy 7 295 075 163 724 Úrokové náklady

More information

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 1. 12. 2015 už 9.

More information