USER GUIDE LG-G350 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "USER GUIDE LG-G350 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com"

Transcription

1 Všeobecné dotazy <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky <Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG> * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-G350 MFL (1.0)

2

3 Uživatelská příručka ČESKY Určitý obsah a některá vyobrazení se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na regionu, poskytovateli služeb, verzi softwaru a operačního systému a mohou být bez předchozího upozornění změněny. Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusejí být kompatibilní s jinými zařízeními. Dostupné příslušenství se může lišit podle regionu, země nebo poskytovatele služeb. Copyright 2015 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

4 Obsah 2 Návod pro bezpečné a efektivní použití... 5 Informace o telefonu Přehled telefonu Instalace karet SIM Zapínání a vypínání telefonu Hovory Uskutečnění hovoru Uskutečnění hovoru z Kontaktů Příjem a odmítnutí hovoru Používání reproduktoru Zobrazení záznamů hovorů Kontakty Hledání kontaktu Přidání nového kontaktu Where s Mom (* kompatibilní pouze s telefony se systémem Android) Posílání zpráv Odeslání zprávy Zadávání textu Režim T9 ( Abc) Režim Abc Režim Vkládání symbolů Obsah

5 Změna jazyka Složky se zprávami Multimédia Rádio FM Fotoaparát Prohlížeč obrázků Záznam hlasu Přehrávač médií Moje složka Organizér Používání kalkulačky Nastavení budíku Obsah Používání kalendáře Přidání poznámky Režim Senior Hry a sociální sítě Aplikace Profily Bluetooth Napájení Viditelnost Moje zařízení Prohledat audio zařízení Moje jméno

6 Změnit složku pro ukládání při odesílání souborů z tabletu do počítače Wi-Fi Příslušenství Řešení problémů Nastavení Displej Telefon Hovor Obnovit nastavení Datové účty Nastavení sítě Nastavení dat HAC (kompatibilita s naslouchátky) Obsah

7 Návod pro bezpečné a efektivní použití Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. áznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě. Návod pro bezpečné a efektivní použití Vystavení energii rádiové frekvence TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnicích (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti 5

8 všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnicích je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto 6 nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob. Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,516 W/kg. Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby Návod pro bezpečné a efektivní použití

9 byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen. Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,720 W/kg. * Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření. Péče o výrobek a jeho údržba UPOZORNĚNÍ Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné. Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi. Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako Návod pro bezpečné a efektivní použití 7

10 8 nahrazené části. Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů. Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče. Zabezpečte přístroj před pádem. Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům. Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje. Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu. Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru. K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol). Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce. Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě. Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu. Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích. Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu. Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti. Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény. Návod pro bezpečné a efektivní použití

11 Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka. Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně. Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů. Návod pro bezpečné a efektivní použití Tekutina v navlhlém telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka. Efektivní používání telefonu Elektronická zařízení Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poraďte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení. Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena. 9

12 10 Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd. Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 ºC a 40 ºC. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu. Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče. Nemocnice Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení. Bezpečnost na silnici Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti. Během řízení nedržte telefon v ruce. Věnujte plnou pozornost řízení. Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte. Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení. Návod pro bezpečné a efektivní použití

13 Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování. Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic. Zabraňte poškození sluchu Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu. Návod pro bezpečné a efektivní použití K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech. Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost. POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu. Skleněné části Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a 11

14 12 nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu. Oblast, kde se odstřeluje Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel. Prostředí s nebezpečím výbuchu Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv. Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií. Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství. V letadle V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení. Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte. Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky. Děti Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí. Tísňová volání V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb. Návod pro bezpečné a efektivní použití

15 Informace a péče o baterii Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie. Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie. Baterie nerozebírejte ani nezkratujte. Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie. Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů. Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon. Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna. Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie. V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad. Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce. Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie. Návod pro bezpečné a efektivní použití 13

16 Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí. Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru. Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,11 W Oznámení o softwaru open source Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva. Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání em zaslaným adresu Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku. 14 Návod pro bezpečné a efektivní použití

17 POZNÁMKA: Pro dosažení lepšího výkonu aktualizujte software mobilního telefonu na počítači s operačním systémem vyšším než Windows XP PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt LG-G350 odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Návod pro bezpečné a efektivní použití 15

18 Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka. 16 Návod pro bezpečné a efektivní použití

19 Likvidace starých zařízení 1 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou. 2 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví. 3 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku. Likvidace použitých baterií/akumulátorů 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova. 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou. 3 Správný způsob likvidace starých baterií/ akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí. 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/ akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Návod pro bezpečné a efektivní použití 17

20 Informace o telefonu Přehled telefonu Sluchátko Displej 18 POZNÁMKA Jedná se o specifický design telefonu. Telefon se neotevírá úplně, protože konstrukce umožňuje otevření pouze v určitém úhlu. Informace o telefonu

21 Navigační tlačítka Poskytují rychlý přístup k funkcím telefonu. (nahoru): Dlouhé stisknutí tlačítka nahoru: Přehrávač multimédií Krátké stisknutí tlačítka nahoru: Kalendář (dolů): Dlouhé stisknutí tlačítka dolů: Kalkulačka Krátké stisknutí tlačítka dolů: Psát zprávu (vlevo): Dlouhé stisknutí tlačítka vlevo: Moje soubory Krátké stisknutí tlačítka vlevo: Budík (vpravo): Dlouhé stisknutí tlačítka vpravo: Záznam hlasu Krátké stisknutí tlačítka vpravo: FM rádio Tlačítko Odeslat Umožňuje vytáčet telefonní čísla a přijímat příchozí hovory. Informace o telefonu Kontextová tlačítka Každé z těchto tlačítek provádí funkci uvedenou textem na displeji přímo nad ním. Tlačítko Konec/Napájení Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor. Při používání nabídky přejde zpět na domovskou obrazovku. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete telefon. Klávesa Fotoaparát Tlačítko služby SMS na kontaktní linku Tlačítko režimu Senior Mikrofon Nabíječka/Port USB 19

22 Konektor pro sluchátka Zadní kryt Baterie Slot SIM karty Kartu SD 20 Informace o telefonu

23 Instalace karet SIM Po přihlášení k mobilní síti obdržíte kartu SIM s načtenými podrobnými údaji týkajícími se přihlášení, jako jsou kód PIN, veškeré dostupné volitelné služby a mnoho dalších informací. Důležité! Karta SIM se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní při manipulaci, vkládání či vyjímání zacházejte opatrně. Všechny karty SIM udržujte mimo dosah dětí. 1 Sundejte zadní kryt podle obrázku. Informace o telefonu 21

24 2 Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. 3 Vložte baterii. 22 Informace o telefonu

25 4 Vraťte zpět zadní kryt telefonu. Nabíjení telefonu Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti. Chcete-li maximalizovat životnost baterie, před prvním použitím se ujistěte, že je baterie zcela nabita. Informace o telefonu 23

26 UPOZORNĚNÍ Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud používáte neschválené nabíječky a kabely, může dojít k pomalému nabíjení baterie nebo k zobrazení překryvného okna týkajícího se pomalého nabíjení. Nebo mohou neschválené nabíječky nebo kabely způsobit explozi baterie či poškození přístroje, což není pokryto zárukou. Zapínání a vypínání telefonu Telefon můžete zapnout a vypnout stisknutím a podržením Tlačítko Konec/Napájení. 24 Informace o telefonu

27 Hovory Uskutečnění hovoru 1 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Chcete-li smazat číslici, stiskněte klávesu Vymazat. 2 Stisknutím klávesy zahajte hovor. 3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu. TIP! K ovládání hlasitosti v průběhu hovoru slouží navigační tlačítka nahoru a dolů. Uskutečnění hovoru z Kontaktů 1 Na domovské obrazovce vyberte položku Kontakty. 2 Pomocí klávesnice zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete volat, a projděte nabídku kontaktů. 3 Stisknutím klávesy zahájíte hovor. TIP! Kontakty můžete procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů. Příjem a odmítnutí hovoru Když telefon zvoní a chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko. Když telefon zvoní, můžete vyzvánění vypnout výběrem možnosti Tichý. Příchozí hovor odmítnete stisknutím tlačítka nebo výběrem možnosti Tichý a pak Odmítnout. Hovory 25

28 26 TIP! Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby. Stiskněte možnost Menu > Nastavení > Hovor > Pokročilé nastavení > Režim přijetí hovoru a vyberte možnost Libovolná klávesa nebo Automatická odpověď v režimu sluchátek. Používání reproduktoru Během hovoru můžete stisknutím tlačítka RSK (H-Free) aktivovat reproduktor a přístroj pak používat v režimu hands-free. Pokud je reproduktor aktivní a chcete přejít zpět na běžný konverzační režim, stiskněte znovu tlačítko RSK (H-Held). Zobrazení záznamů hovorů Stiskněte možnost Menu a poté zvolte možnost Protokoly. Všechny hovory zobrazí seznamy všech tří typů hovorů (Přijaté/Odchozí/Nepřijaté hovory) podle času. Tato možnost umožňuje zobrazení posledních 60 hovorů. Nepřijaté hovory funkce umožňuje zobrazit nepřijaté hovory. Přijaté hovory funkce umožňuje zobrazit přijaté hovory. Odchozí hovory funkce umožňuje zobrazit odchozí hovory (uskutečněné nebo neuskutečněné). Trvání hovoru funkce umožňuje zobrazit trvání posledního hovoru a odchozích a přijatých hovorů a veškeré údaje vynulovat. Hovory

29 Počítadlo textových zpráv funkce umožňuje počítání odeslaných a přijatých zpráv v telefonu. Informace o datech funkce umožňuje zobrazit informace o poslední odeslané a poslední přijaté zprávě, o všech odeslaných a přijatých zprávách a také vynulovat počítadlo. Hovory 27

30 Kontakty Hledání kontaktu 1 Na domovské obrazovce vyberte položku Kontakty. 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. 3 Kontakty můžete procházet stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů. 4 Poté zadejte jméno, číslo a detaily nového kontaktu a v Možnostech vyberte položku Uložit. Přidání nového kontaktu 1 Na domovské obrazovce vyberte položku Kontakty. 2 Vyberte možnost Přidat nový kontakt. 3 Vyberte možnost Na SIM nebo Do telefonu a stiskněte tlačítko OK. 28 Kontakty

31 Where s Mom (* kompatibilní pouze s telefony se systémem Android) Where s Mom od společnosti LGE je služba určená pro komunikaci a zjištění polohy, která má pomoci dětem a opatrovníkům spojit se s rodiči, sledovat je a zjistit jejich polohu. (uživatelé telefonů se systémem Android) 1 Na smartphonu se systémem Android navštivte obchod Google Play, vyhledejte aplikaci Where s Mom a stáhněte si ji. 2 Zadejte telefonní číslo telefonu G350 a posledních šest (6) číslic čísla IMEI (vyznačené na štítku na baterii). Po zaregistrování této informace v aplikaci Child App (Aplikace dítěte) (uživatel zařízení se systémem Android) se na telefonu G350 zobrazí překryvné okno s žádostí o přijetí a registrace bude dokončena, jakmile uživatel telefonu G350 tuto žádost přijme. Where s Mom (* kompatibilní pouze s telefony se systémem Android) Uživatel telefonu G350 však může kdykoliv zrušit přístup k informacím o poloze ve službě Where s Mom vymazáním uživatelů v rámci aplikace. Menu > Where s Mom > 1 Nastavit Where s Mom > Vyp. (nebo) 2 Registrovaní opatrovníci > Smazat. Uživatel telefonu G350 navíc může vidět seznam žádostí o sledování polohy, které byly provedeny v aplikaci Child App (Aplikace dítěte) v nabídce Menu > Zprávy > Přijaté. 29

32 POZNÁMKA: Poloha ve službě Where s Mom je určována podle vysílačů mobilního signálu v okolí a přístupových bodů Wi-Fi. Přesnost určení polohy tak závisí na možnostech sítě poskytovatele mobilního připojení, podmínkách prostředí a úrovni integrity poskytovatele geolokačních služeb společnosti Google. Výsledky, které vám služba Where's Mom poskytne (nejen údaje o poloze), tak nemusí být přesné. 30 Where s Mom (* kompatibilní pouze s telefony se systémem Android)

33 Posílání zpráv Odeslání zprávy 1 Stiskněte možnost Menu, vyberte možnost Zprávy, vyberte možnost Psát zprávu a zvolte možnost Textová zpráva nebo MMS. 2 Otevře se editor nových zpráv s polem pro příjemce zprávy a polem pro obsah zprávy. 3 Příjemce můžete zadat ručně nebo můžete vybrat možnost Volby a prostřednictvím nabídky Přidat příjemce vybrat osobu z telefonního seznamu. Chcete-li přidat více příjemců, stiskněte v poli příjemců tlačítko. 4 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu psaní T9 nebo pomocí ručního režimu Abc nebo režimu 123. Režimy zadávání textu můžete přepínat stisknutím tlačítka. Zadávání textu Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: režim T9 ( Abc), režim zadávání písmen Abc a režim zadávání čísel 123. Stisknutím klávesy režim změníte. POZNÁMKA: Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v Kontaktech). Posílání zpráv 31

34 32 Režim T9 ( Abc) Režim T9 ( Abc) pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselné tlačítko spojené s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná. Používání režimu T9 ( Abc) 1 V režimu vložení prediktivního textu T9 začněte zadávat slovo stisknutím tlačítek až. Stiskněte jedno tlačítko pro každé písmeno. Pokud je slovo nesprávné i po jeho kompletním napsání, stisknutím pravého a levého navigačního tlačítka projděte nabídku dalších slov. Jestliže požadované slovo chybí v seznamu možností slov, přidejte slovo pomocí režimu Abc. 2 Zadejte celé slovo. Chcete-li smazat písmena, stiskněte tlačítko Vymazat. Režim Abc Tento režim umožňuje zadávat písmena stiskem kláves nadepsaných vyžadovaným písmenem jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud se požadované písmeno nezobrazí. Režim 123 Psaní čísel pomocí jednoho stisku tlačítka pro každé číslo. Stisknutím a přidržením požadovaného tlačítka můžete přidávat také čísla, i když jste stále v režimu písmen. Posílání zpráv

35 Vkládání symbolů Chcete-li vkládat symboly, stiskněte tlačítko a poté zvolte symbol. V některých editorech můžete stisknout možnost Volby a otevřít nabídku Vložit symbol. Změna jazyka Existují dva způsoby, jak lze z obrazovky pro psaní změnit jazyk, kterým budete psát. Můžete stisknout položku Možnosti, přejít k položce Jazyk písma a poté nastavit požadovaný jazyk, případně můžete dlouze stisknout tlačítko v editoru. Složky se zprávami Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Posílání zpráv. Pak zvolte požadovanou složku. Posílání zpráv Přijaté na příchozí zprávu budete upozorněni. Zprávy budou uloženy do složky Přijaté. Koncepty pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky. K odeslání toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány. Odeslané textová zpráva je po odeslání uložena do složky Odeslané. Nastavení zpráv nastavení zpráv jsou předdefinována tak, že můžete zprávy okamžitě začít odesílat. Chceteli nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti Nastavení. Konverzace Přijaté a odeslané zprávy a zprávy k odeslání jsou zobrazeny společně setříděné podle příjemců. 33

36 34 POZNÁMKA: Pokud chcete místo konverzací zobrazit samostatně přijaté a odeslané zprávy a zprávy k odeslání, přejděte do Nastavení zpráv, vyberte možnost Konverzace a zvolte nastavení Vyp. Nastavení u Prostřednictvím u v telefonu můžete zůstat v kontaktu i na cestách. Nastavení ového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné. 1 Stiskněte položku Menu a vyberte možnost . 2 Při prvním otevření u je nutné nastavit ový účet. Otevře se průvodce nastavením, který vám pomůže přidat ový účet. 3 Zadejte požadované informace podle pokynů v místním okně. POZNÁMKA: Při práci s em se může zobrazit chybová zpráva ohledně certifikátu. V nabídce Volby vyberte možnost Instalovat, zadejte libovolný název a certifikát uložte. Import certifikátu proběhne správně. Než začnete používat , nastavte správné datum a čas. Posílání zpráv

37 Multimédia Rádio FM Telefon je vybaven funkcí FM rádia, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách. Vyhledávání stanic 1 Stiskněte možnost Menu a vyberte položku FM rádio. 2 Z nabídky Možnosti vyberte Automatické vyhledávání. Pro výběr vyšší/nižší frekvence můžete také použít navigační tlačítka vlevo a vpravo. POZNÁMKA: Chcete-li poslouchat rádio a zajistit trvalý dobrý příjem rádiového signálu, zasuňte sluchátka do příslušného konektoru telefonu. Multimédia Fotoaparát Pořízení fotografie 1 Stiskněte možnost Menu a poté zvolte možnost Fotoaparát. 2 Držte telefon a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět. 3 Stisknutím klávesy OK pořídíte fotografii. Stisknutím levé kontextové klávesy si v dolní části obrazovky zobrazíte následující možnosti. EV EV (hodnota expozice) v rozsahu od 2,0 do +2,0. Přepnout na umožňuje přístup k fotoalbu a videorekordéru. 35

38 36 Režim snímání nastavuje režim snímání na normální nebo nepřetržitý záběr. Velikost snímku velikost snímku může být nastavena na možnosti Tapeta, VGA a 1 MP. Samospoušť samospoušť může být nastavena na možnosti Vyp., 5 s nebo 10 s. Vyvážení bílé vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Zvolte z nabídky Automaticky, Denní světlo, Výbojka, Světélkující, Zataženo nebo Zářící. Efekt nastaví efekt z nabídky Normální, Šedá škála, Sépie, Sépiově zelená, Sépiově modrá nebo Převrácení barev. Pokročilá nastavení umožňuje výběr z možností Uložení, Kvalita snímku, Kontrast, Zvuk spouště, Filtr proti blikání a Obnovit výchozí nastavení. Nahrávání videa 1 Stiskněte možnost Menu a poté zvolte možnost Fotoaparát. 2 Stisknutím navigačního tlačítka dolů přepněte do režimu videa. 3 Namiřte objektiv na snímaný objekt a stisknutím tlačítka OK spusťte nahrávání. 4 V levém dolním rohu se zobrazí počítadlo. 5 Stisknutím tlačítka OK nahrávání ukončíte a pravou kontextovou klávesou nahrávku uložíte. Pokročilá nastavení k dispozici jsou možnosti Uložení, Kvalita videa, Kontrast, Nahrát zvuk, Filtr proti blikání a Obnovit výchozí nastavení. Multimédia

39 POZNÁMKA: Pomocí levého a pravého navigačního tlačítka můžete upravit přiblížení. V nabídce jsou čtyři úrovně přiblížení (1 až 4). Prohlížeč obrázků V této nabídce si můžete prohlížet snímky a videa zachycené pomocí fotoaparátu. V nabídce je několik možností. Stiskněte možnost Volby: Zobrazit, Odeslat, Použít jako, Přejmenovat, Smazat, Seřadit podle, Podrobnosti a Uložení. V nabídce Použít jako si můžete zvolit možnost Tapeta, Zapnutý displej, Vypnutý displej a Fotografie volajícího. Záznam hlasu Pomocí funkce Záznam hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky. 1 Stiskněte možnost Menu a poté zvolte možnost Záznam hlasu. 2 Nahrávání spustíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru. 3 Stisknutím možnosti Pauza nahrávání přerušíte, stisknutím možnosti Pokr. nahrávání obnovíte. 4 Zvolením možnosti Zastavit ukončíte nahrávání. Multimédia 37

40 POZNÁMKA: Po dokončení nahrávání máte k dispozici několik možností. Stiskněte možnost Volby: Nová nahrávka, Přehrát, Připojit, Přejmenovat, Smazat, Seznam, Nastavení a Odeslat. V nabídce Použít jako si můžete zvolit možnost Vyzvánění příchozího hovoru. Přehrávač médií Tato nabídka umožňuje přehrávání zvukových souborů a videosouborů. Můžete zde také spravovat seznamy skladeb. V nabídce jsou možnosti Nyní se přehrává, Všechny skladby, Všechna videa a Seznam skladeb. Moje složka Do paměti telefonu můžete ukládat multimediální soubory. Všechny své zvukové soubory, fotografie a videa tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu. Stisknutím možnosti Moje soubory můžete otevřít seznam složek, ve kterých jsou uloženy multimediální soubory. 38 Multimédia

41 Organizér Používání kalkulačky Kalkulačka poskytuje základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Nastavení budíku Můžete nastavit až pět různých časů buzení. Používání kalendáře Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendář. Na aktuálním datu se nachází čtvercový kurzor. Kurzor můžete přesunout na jiné datum pomocí navigačních tlačítek. Organizér Přidání poznámky Zde můžete zadat vlastní poznámky. Režim Senior Telefon si můžete nastavit tak, aby se automaticky přizpůsobil hlučnému prostředí nastavil vhodnou úroveň poslechu a zlepšil srozumitelnost řeči (lidé se zhoršeným sluchem pak mohou lépe rozumět). Hry a sociální sítě Tato možnost nabízí přístup k různým hrám, například Brain Challenge 4 nebo Diamond Twister 2, a k sociálním sítím, například Facebooku nebo Twitteru. 39

42 Aplikace Tato možnost nabízí přístup k předinstalovaným hrám, abyste se ve volných chvílích nenudili. Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Aplikace. Vyberte položku Hry a aplikace. 40 Aplikace

43 Profily Profil telefonu můžete upravit a přizpůsobit různým událostem nebo prostředím. Obecný hlasitost vyzvánění a tónu tlačítek je nastavena na normální hodnotu. Tichý vyzvánění je vypnuté a je aktivován Tichý režim. Schůzka vyzvánění je vypnuté a jsou aktivovány vibrace. Outdoor hlasitost vyzvánění a tónu tlačítek je nastavena na maximum. Můj styl vyzvánění a tón tlačítek se nastaví podle vašich požadavků. Profily 41

44 Bluetooth Váš telefonní přístroj má vestavěnou bezdrátovou technologii Bluetooth, která umožňuje telefon bezdrátově připojit k jinému Bluetooth zařízení, jako například k sadě handsfree, počítači, notebooku nebo k jinému telefonu. K telefonu je možné připojit v jednu chvíli pouze jedno zaregistrované zařízení (chcete-li se připojit k jinému zařízení stejného typu nebo změnit předvolby Bluetooth, nejprve odpojte aktuálně připojené zařízení). Napájení Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth. Viditelnost Nastavení viditelnosti vašeho zařízení pro jiná zařízení Bluetooth. K dispozici jsou možnosti Trvale viditelný, Dočasně viditelný nebo Vyp. Moje zařízení Umožňuje zobrazit seznam zařízení, která jsou s vaším telefonem spárovány. Prohledat audio zařízení Umožňuje vyhledat a přidat nová zvuková zařízení. 42 Bluetooth

45 Moje jméno Umožňuje upravit název vašeho zařízení. Změnit složku pro ukládání při odesílání souborů z tabletu do počítače. K dispozici jsou možnosti Audio cesta, Uložení, Povolení pro sdílení a Moje adresa. Bluetooth 43

46 Wi-Fi Umožňuje spravovat připojení Wi-Fi telefonu (bezdrátová síť LAN). Umožňuje připojení telefonu k místním bezdrátovým sítím nebo bezdrátový přístup k síti Internet. 1 Stiskněte možnost Menu a poté zvolte možnost Wi-Fi. 2 Vyberte některou z dostupných sítí. POZNÁMKA: V nabídce je několik možností. Stiskněte možnost Volby: Připojit, Přidat, Upravit, Smazat, Změna priority, WLAN status, Deaktivovat WLAN, Nastavení, Režim úspory energie a Aktualizovat. 44 Wi-Fi

47 Nastavení Displej V tomto menu můžete nakonfigurovat nastavení displeje. Tapeta umožňuje nastavit obrázek na pozadí. Zapnutý displej umožňuje nastavit obrázek na pozadí při zapnutí telefonu. Vypnutý displej umožňuje nastavit obrázek na pozadí při vypnutí telefonu. Zobrazit datum a čas na nečinné obrazovce zobrazuje datum a čas. Telefon Vychutnejte si svobodu, kterou máte při přizpůsobení činnosti telefonu vašemu vlastnímu stylu. Nastavení Datum a čas můžete nastavit funkce související s datem a časem. Jazyk umožňuje změnit jazyk zobrazení textů v telefonu. Změna ovlivní také režim zadávání textu. Zabezpečení umožňuje chránit funkce a nastavení telefonu. K dispozici jsou možnosti Zabezpečení SIM, Zabezpečení telefonu, Správce certifikátů a Anti Theft Mobile Tracker. Plánované zapnutí/vypnutí umožňuje nastavit čas, kdy se má telefon automaticky zapnout nebo vypnout. Když tyto hodnoty nastavíte, telefon se bude v nastavený čas automaticky zapínat a vypínat. Preferovaný jazyk písma můžete nastavit požadované jazyky. 45

48 Služba SOS je-li služba SOS aktivní, můžete odesílat tísňové zprávy SMS stisknutím a podržením tlačítka 9 na klávesnici na nečinné obrazovce, čímž zapnete režim SOS. Zprávy SOS budou odeslány na telefonní číslo (čísla) uvedené v Seznamu příjemců. Při aktivním režimu SOS budou příchozí hovory těchto příjemců přijaty automaticky. Režim SOS ukončíte na nečinné obrazovce stiskem tlačítka pro ukončení hovoru a výběrem možnosti Ano. Nouzové upozornění pokud tuto funkci ZAPNETE, bude v případě tísňového volání nebo při dlouhodobé nečinnosti telefonu odeslána zpráva na nastavené nouzové kontakty. Za odeslání zprávy mohou být účtovány poplatky. SMS na kontaktní linku tato funkce odešle zprávu SMS s přednastaveným textem předem určeným příjemcům. Zprávu SMS lze odeslat také pomocí klávesové zkratky funkci lze uživatelsky přizpůsobit. Kódování k dispozici jsou možnosti ASCII, ISO a Windows Automatický čas aktualizace tato funkce umožňuje nastavit automatickou aktualizaci data a času podle daného časového pásma. Letový režim tuto funkci můžete použít k zapnutí Letového režimu. Po zapnutí Letového režimu nelze telefonovat ani odesílat zprávy. Různá nastavení lze nastavit jas podsvícení displeje LCD. 46 Nastavení

49 Hovor Můžete nastavit nabídku související s hovorem. Čekající hovor Výběr aktivace nebo zrušení čekajícího hovoru. Přesměrování hovoru výběr způsobů přesměrovávání hovorů. Blokování hovoru zvolte heslo blokování všech odchozích hovorů, mezinárodních odchozích hovorů, mezinárodních odchozích hovorů kromě domácí země, všech příchozích hovorů nebo příchozích hovorů při roamingu. Pokročilá nastavení Automatické opakování vytáčení můžete přepínat mezi možnostmi Zap. a Vyp. Připomenutí času volání můžete volit mezi možnostmi Vyp., Jednou nebo Opakovaně. Nastavení Odmítnutí pomocí SMS můžete přepínat mezi možnostmi Zapnuto a Vypnuto. Režim přijetí hovoru nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby. Předstíraný hovor tato užitečná funkce umožňuje zdvořile se vyhnout nepříjemné situaci. Můžete zavolat sami sobě tak, že nastavíte čas v nabídce předstíraného hovoru. ID volajícího zvolte možnost Skrýt ID nebo Odeslat ID nebo si nastavte informace o ID volajícího podle sítě. Naslouchátka tato funkce zvyšuje hlasitost hovoru. Hlasitost bude zvýšena pouze v režimu příjmu. Funkci nelze použít u nastavení Reproduktor, Sluchátka a Bluetooth. 47

50 48 POZNÁMKA: Funkci Předstíraný hovor lze aktivovat nebo deaktivovat z nečinné obrazovky pomocí kombinace tlačítek #*#. Obnovit nastavení Když zadáte heslo telefonu, můžete obnovit nastavení a telefon restartovat. Datové účty U všech operátorů v cílových zemích jsou předem nastaveny hodnoty APN, Domovská stránka, Adresa IP a Nastavení portu. Nastavení datového účtu se používá v prohlížeči Opera a ke spouštění služeb jako Facebook nebo Twitter a dalších síťových aplikací, které využívají datové připojení. Nastavení sítě Síť, která bude registrována, můžete vybrat automaticky nebo ručně. Nastavení dat Tato možnost upravuje nastavení mobilní sítě telefonu, která jsou využívána pro přístup k internetu, odesílání zpráv MMS a ů a ke stahování her na platformě Java. Nastavení

51 HAC (kompatibilita s naslouchátky) Toto zařízení podporuje většinu naslouchátek dostupných na trhu. Nelze však zaručit plnou kompatibilitu se všemi zařízeními. HAC (kompatibilita s naslouchátky) 49

52 Příslušenství S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.) Cestovní adaptér Baterie POZNÁMKA: Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusejí být kompatibilní s jinými zařízeními. Položky dodávané se zařízením a dodatečné příslušenství se mohou v jednotlivých regionech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit. 50 Příslušenství

53 Řešení problémů V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami. Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení Chyba karty SIM V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně. Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM. Řešení problémů 51

54 Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby. Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele služeb. 52 Řešení problémů

55 Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení Kódy se neshodují K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují. V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb. Řešení problémů 53

56 Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení Volání není dostupné Telefon nelze zapnout Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Byl dosažen limit předplaceného volání. Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. Baterie není nabitá. Nová síť není povolena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2. Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. 54 Řešení problémů

57 Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení Baterie není nabitá. Nabijte baterii. Chyba nabíjení Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká. Problém s kontakty Žádné napětí Vadná nabíječka Špatná nabíječka Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě. Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu. Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky. Vyměňte nabíječku. Používejte pouze originální příslušenství LG. Řešení problémů 55

58

59 Návod na používanie SLOVENSKY Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť v závislosti od regiónu, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Dodané položky sú navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od oblasti, krajiny alebo poskytovateľa služieb. Autorské práva 2015 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

60 Obsah 2 Pokyny na bezpečné a účinné používanie... 5 Zoznámte sa so svojím telefónom Prehľad telefónu Inštalácia kariet SIM Zapnutie a vypnutie telefónu Hovory Uskutočnenie hovoru Uskutočnenie hovoru z kontaktov Prijatie a odmietnutie hovoru Používanie reproduktoru telefónu Zobrazenie denníka hovorov Kontakty Vyhľadávanie kontaktu Pridanie nového kontaktu Where s Mom (* Kompatibilné iba s telefónmi so systémom Android.) Správy Odoslanie správy Zadávanie textu Režim T9 ( Abc) Režim Abc Režim Zadávanie symbolov Obsah

61 Zmena jazyka Priečinky správ Multimédiá FM rádio Fotoaparát Prehliadač obrázkov Hlasový záznamník Prehrávač médií Moje súbory Organizátor Používanie kalkulačky Nastavenie budíka Obsah Používanie kalendára Pridanie poznámky Režim Senior Hry a sociálne siete Aplikácie Profily Bluetooth Napájanie Viditeľnosť Moje zariadenie Vyhľadať zvukové zariadenie Moje meno Rozšírené

62 Wi-Fi Nastavenia Zobrazenie Telefón Hovor Obnovenie nastavení Dátový účet Nastavenia siete Nastavenia dát Kompatibilita s načúvacími prístrojmi Príslušenstvo Riešenie problémov Obsah

63 Pokyny na bezpečné a účinné používanie Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť. Pokyny na bezpečné a účinné používanie Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie. 5

64 Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia. 6 Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkoľvek inej osoby. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je 0,516 W/kg. Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, Pokyny na bezpečné a účinné používanie

65 že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 0,720 W/kg. * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete. Pokyny na bezpečné a účinné používanie Starostlivosť o telefón a jeho údržba VAROVANIE Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné. Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely. 7

66 Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače. Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky. Zabráňte pádu telefónu na zem. Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom. V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje. Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu. Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru. Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol). Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu. Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti. Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu. Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch. Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti. 8 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-B200E

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-B200E Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-H955 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH

LG-H955 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

LG-H635 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H635 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300 Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

LG-H525n USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H525n USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Všeobecné dotazy <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné dotazy <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. č e š t i n a Slovenčina E n g l i s h Všeobecné otázky

More information

Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray BD-H6500 Přehrávač disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím

More information

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193181 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Úvod... 2 Ovládání

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50198508 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL

DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL CZ SK EN Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento

More information

VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTN Í INSTRUKCE

VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTN Í INSTRUKCE Bajonetem A A-mount Bajonetem A VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTN Í INSTRUKCE TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE

More information

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0)

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0) ČESKY USER GUIDE SLOVENSKY ENGLISH LG-H850 MFL69472701 (1.0) www.lg.com Informace o uživatelské příručce ČESKY Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání

More information

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Jednooká digitální zrcadlovka Digitálna jednooká zrkadlovka CZ SK Návod k obsluze Návod na používanie CZ Bajonetem A VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo

More information

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon.

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-E440 MFL67868137 (1.0)

LG-E440 MFL67868137 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0)

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1)

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

Mezinárodní program ENERGY STAR pro kancelářské vybavení

Mezinárodní program ENERGY STAR pro kancelářské vybavení CZ Obsah Mezinárodní program ENERGY STAR pro kancelářské vybavení...5 Průvodce předpisy a bezpečnostní informace...6 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN...13 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer Thanks for purchasing our 1T04 Breath Analyzer, a hand held High Precession Digital Alcohol Computer. 1T04 gives you a digital indication of your breath

More information

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

E-puck knihovna pro Python

E-puck knihovna pro Python E-puck knihovna pro Python David Marek Univerzita Karlova v Praze 5. 4. 2011 David Marek (MFF UK) E-puck knihovna pro Python 5. 4. 2011 1 / 36 Osnova 1 Představení e-puck robota 2 Připojení 3 Komunikace

More information

Vrtací kladivo TE 30 / TE 30 AVR / TE 30 C AVR / TE 30 M AVR

Vrtací kladivo TE 30 / TE 30 AVR / TE 30 C AVR / TE 30 M AVR PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Vrtací kladivo TE 30 / TE 30 AVR / TE 30 C AVR / TE 30 M AVR Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze. Tento návod k obsluze uchovávejte vždy u nářadí.

More information

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910 OFFICEJET 7500A Stručná příručka Úvodná príručka E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without prior

More information

AV0180 AKUVRTAČKA AKUVŔTAČKA CORDLESS DRILL DRIVER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

AV0180 AKUVRTAČKA AKUVŔTAČKA CORDLESS DRILL DRIVER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL AV0180 AKUVRTAČKA AKUVŔTAČKA CORDLESS DRILL DRIVER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití! Pozor: Pred použitím tohto náradia

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910 OFFICEJET PRO 8500A Stručná příručka Úvodná príručka A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW Èesky Slovensky NÁVOD K OBSLUZE Pøed prvním pouitím tohoto zaøízení si dùkladnì pøeètìte tento návod k obsluze a ujistìte se, zda zcela rozumíte

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

CD 200 U AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD K OBSLUZE AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD NA OBSLUHU

CD 200 U AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD K OBSLUZE AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD NA OBSLUHU CD 200 U AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD K OBSLUZE AUTORÁDIO S CD/MP3 A USB/SD NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Pøed uvedením vũrobku do provozu si dųkladnė pročtėte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Začínáme Začíname 1 Uživatelé kabelu USB: Kabel USB byste m li zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni, jinak se m že stát, že software nebude

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Instrukční manuál Elektrický šroubovák SHARKS SH280W Obj.číslo SHK331

Instrukční manuál Elektrický šroubovák SHARKS SH280W Obj.číslo SHK331 Instrukční manuál Elektrický šroubovák SHARKS SH280W Obj.číslo SHK331 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

NABÍJEČKA BATERIÍ SH 290 start Obj.č. SHK256 Uživatelský manuál

NABÍJEČKA BATERIÍ SH 290 start Obj.č. SHK256 Uživatelský manuál NABÍJEČKA BATERIÍ SH 290 start Obj.č. SHK256 Uživatelský manuál 12 Voltů 2/10/15 Ampér - NABÍJECÍ POMĚRY Pohodlná a citlivá Rychlejší znamená vysoce efektivní Moderní design, elektronická nabíječka. Distributor:Steen

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-287-953-11(1) Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem α Návod k obsluze bajonet A Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi α Návod na použitie A-mount SLT-A65/SLT-A65V 2011 Sony Corporation

More information

Level 1. Anglicko-český slovníček

Level 1. Anglicko-český slovníček Level 1 Anglicko-český slovníček 160191_BV_slovnicky-na-A5_New-Challenges_1.indd 1 6.5.2016 13:36:12 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Zkouška technologie SafeSense

Zkouška technologie SafeSense ČESKY Model PS-67Cs Viz níže uvedené bezpečnostní pokyny Technologie SafeSense Ikona kapacity listů Omezovač počtu listů Hlava skartovacího stroje Okno Odpadní nádoba Otvor pro papír Spínač vyřazení SafeSense

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu CZ/SK Bluetooth Car Radio Autorádio s bluetooth Návod k obsluze Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2377-07/10-V4

More information

Oznámení k montáži: Zanechte tento návod s grilem pro budoucí použití.

Oznámení k montáži: Zanechte tento návod s grilem pro budoucí použití. Tento plynový gril lze použít pouze venku, nebo v dobře větraném prostoru a nesmí být použit uvnitř budovy, garáže, stíněné verandy, altánu nebo v jiném uzavřeném prostoru. CZ Použijte štítek se sériovým

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router WELL WRC8500AN Dual WiFi Router CZ Vá ený zákazníku, dìkujeme Vám za dùvìru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC8500AN Dual byl zcela jistì dobrou volbou a vìøíme,

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SH1108. Obj. číslo SHK381

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SH1108. Obj. číslo SHK381 INSTRUKČNÍ MANUÁL Vysavač popela Sharks SH1108 Obj. číslo SHK381 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary, Česká republika Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

N vod k obsluze automatickè praëky DWD-HB1412

N vod k obsluze automatickè praëky DWD-HB1412 N vod k obsluze automatickè praëky DWD-HB4 N VOD K OBSLUZE Ekonomick systèm pranì Vzhledem k modernì technologii specifikace hladiny vody a dèlky pranì spot ebuje praëka minim lnì mnoûstvì vody a elektrickè

More information

Martin Gregor. 7. června 2016

Martin Gregor. 7. června 2016 Co (nového) Vás čeká na IES? Malá ochutnávka z naší kuchyně nejen pro přijaté studenty Institut ekonomických studíı FSV UK 7. června 2016 Šance na přijetí Hlavním kritériem přijetí je kombinovaný NSZ percentil:

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. CD70CRE CD70CKA 509111-14 CZ/SK

www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. CD70CRE CD70CKA 509111-14 CZ/SK www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. 509111-14 CZ/SK CD70CRE CD70CKA 2 Použití Vaše vrtaèka Black&Decker je urèena k vrtání do døeva, kovù, plastù

More information

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player Pokud chcete tento výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej

More information

Uživatelský manuál CZ IN 3881 Stepper insportline Imperial DŮLEŽITÉ! Před prvním použitím přístroje si přečtěte pozorně tento návod. Uschovejte jej na bezpečném místě pro případ potřeby. Upozorňujeme,

More information

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book Page 1 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book

More information

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské

More information

TE-TS 2231 U TE-TS 2831 UD

TE-TS 2231 U TE-TS 2831 UD TE-TS 2231 U TE-TS 2831 UD CZ SK Originální návod k obsluze Stolní kotoučová pila Originálny návod na obsluhu Stolná kotúčová píla 7 Výrobek číslo: 43.071.56 Výrobek číslo: 43.071.44 Identifikační číslo:

More information

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual R 3 4 AUDIO VIDEO R CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP Instruction manual AUDIO VIDEO is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All

More information

Návod k použití WT 46W564BY

Návod k použití WT 46W564BY WT 46W564BY Návod k použití WT 46W564BY Q4ACZM2835 1 Obsah Strana Vaše nová sušička...3 Použití k určenému účelu...3 Příprava...6 Sušení...7 Upozornění k prádlu...9 Signály tlačítek...9 Na co byste měli

More information

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu Ďakujeme za zakúpenie referenčného zosilňovača. Aby sme mohli lepšie vyriešiť záručný servis pre váš nový zosilňovač, ponechajte si originálny doklad o zakúpení a prečítajte si dodávaný záručný list. Referenčné

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ SK ENG CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně

More information

Chladnička. nįvod k obsluze a instalaci. pųedstavujte si mo nosti

Chladnička. nįvod k obsluze a instalaci. pųedstavujte si mo nosti SECZ RS7* Chladnička nįvod k obsluze a instalaci Če tina pųedstavujte si mo nosti Dģkujeme vįm, e jste si zakoupili vżrobek společnosti Samsung. Pokud se zaregistrujete na nįsledujķcķ adrese, zķskįte lep

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

Instrukční manuál Obj.číslo SHK299

Instrukční manuál Obj.číslo SHK299 Plynová horkovzdušná turbína Sharks 10S Instrukční manuál Obj.číslo SHK299 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

More information

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka WMB 51232 S PT Plně automatická pračka Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual utomatická pračka Používateľská príručka Číslo dokumentu 2820523434_Z / 01-03-13.(10:47) 1 Důležité pokyny pro bezpečnost

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

AOK-5018B. www.emos.cz

AOK-5018B. www.emos.cz GB CZ SK PL HU SI HR DE UA RO AOK-5018B WIRELESS METEOROLOGICAL STATION BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE BEZDRÔTOVÁ METEOSTANICA BEZPRZEWODOWA STACJA METEOROLOGICZNA VEZETÉK NÉLKÜLI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BREZŽIČNA

More information

E M C P e r f o r m a n c e R e q u i r e m e n t s C o m p o n e n t s

E M C P e r f o r m a n c e R e q u i r e m e n t s C o m p o n e n t s D a i m l e r C h r y s l e r D C -1 0 6 1 4 J o i n t E n g i n e e r i n g S t a n d a r d D a t e P u b l i s h e d : 2 0 0 5-03 C h r y s l e r C a t e g o r y : L -2 T ot a l N o. of Pa g e s ( I

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

975 Combo Roll Groover

975 Combo Roll Groover 975 Combo Roll Groover 975 Combo Roll Groover Obsah Bezpečnostní symboly...314 Obecná bezpečnostní pravidla Bezpečnost v pracovní oblasti...314 Bezpečnost při práci s elektřinou...314 Osobní bezpečnost...315

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs Pavel Janík, CZLUG Editor nebo operační systém? Eight (eighty) megabytes and constantly swapping rozsáhlé možnosti jednoduché rozšiřování skvělá dokumentace

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. SECZ WF80F5***** WF70F5***** WF60F4***** Pračka Uživatelská příručka možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. WF70F5E_WF60F4E_03445N_CS.indd 1 2014-04-23 6:55:36

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL English CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB BEMENETTEL FELHASZNÁLÓI

More information

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8 TOROIDNÕ TLUMIVKY PROUDOVÃ KOMPENZOVAN TL 3x TL 3xP CURRENT COMPENSATED TOROID CHOKES Typ ñ Type D max h max TL 32 TL 33 TL 34 TL 35 TL 36 19,2 25 3 39,5 8 9,7 13,4,7 21 Typ ñ Type TL 32P TL 33P TL 34P

More information

NÁVOD NA MONTÁŽ A OB SLU HU...22

NÁVOD NA MONTÁŽ A OB SLU HU...22 PMG2.0ZpZtR NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE...3 pro vestavnou plynovou desku NÁVOD NA MONTÁŽ A OB SLU HU...22 pre vstavanú ply novú dosku IO-HOB-0149 / 8065027 (01.2016 / v1) LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ Při likvidaci

More information