การว เคราะห และการวางแผนโครงการ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห และการวางแผนโครงการ 1"

Transcription

1 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ 1 โดย รศ. ดร. พส เดชะร นทร ประเด นการบรรยาย การบร หารโครงการ การบร หารโครงการค ออะไร ป ญหาท ม กพบเก ยวก บการบร หารโครงการ การค ดโครงการ การว เคราะห โครงการ เคร องม อในการว เคราะห โครงการ การจ ดท าข อเสนอโครงการเบ องต น การค ดเล อกโครงการ การท าตารางเพ อตรวจสอบโครงการ การประเม นผลโครงการ และการต ดตามความค บหน าของโครงการ 1 ถ ายทอดผ านระบบ VDO Conference 3 ก นยายน การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

2 การบร หารย ทธศาสตร เร มต นจากการการว เคราะห ย ทธศาสตร ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ การก าหนด ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และก าหนดค าเป าหมาย เพ อให ค าเป าหมายบรรล จ าเป นต องม โครงการรองร บ โดยเฉพาะอย างย งโครงการตามย ทธศาสตร เพ อตอบสนองต อค าเป าหมายท ก าหนดไว การบร หารโครงการ การบร หารโครงการเป นป จจ ยท ส าค ญท ส ดในการแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ให ประสบ ความส าเร จ โดยการบร หารโครงการแตกต างจากการถ ายทอดต วช ว ดจากระด บองค กร ส ระด บหน วยงาน และ ระด บบ คคล ซ งการถ ายทอดต วช ว ดม ว ตถ ประสงค เพ อให การด าเน นงานขององค กรเก ดความสอดคล องเป นไป ในท ศทางเด ยวก น (Alignment) แต การบร หารโครงการเป นส งท ช วยให ย ทธศาสตร บรรล ผลส าเร จได ด งน นถ าม การบร หารโครงการท ด การว เคราะห โครงการท ด และการวางแผนโครงการท ด ย อมเป นป จจ ยส าค ญท สามารถ แปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย กลย ทธ การค ด โครงการ การว เคราะห โครงการ การจ ดท าข อเสนอโครงการ เบ องต น (Brief) การค ดเล อก โครงการ การจ ดท ารายละเอ ยด โครงการ การบร หาร / ด าเน นงาน ตามโครงการ การต ดตามและประเม นผลความ ค บหน าโครงการ จากร ปข างต น เม อม การก าหนดเป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย และกลย ทธ แล ว เพ อให เป าหมาย บรรล ต องม กระบวนการในการค ดให ม โครงการเก ดข น เพ อให ม นใจว าการค ดโครงการม ความรอบคอบและ ถ กต อง จากน นต องม การว เคราะห โครงการโดยอาศ ยเคร องม อต างๆ ในการว เคราะห โครงการ และจ ดท าเป น 2 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

3 ข อเสนอโครงการเบ องต น (Project Brief) เพ อใช ในการค ดเล อกโครงการ เม อโครงการผ านการค ดเล อกจ ง จ ดท ารายละเอ ยดโครงการ ถ าโครงการได ร บการอน ม ต ด าเน นงานตามโครงการ และม การต ดตามและ ประเม นผลความค บหน าโครงการ การบร หารโครงการค ออะไร? โครงการ ค อ การด าเน นงานท ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ดอย างช ดเจน โดยโครงการม ล กษณะท แตกต างจากงานประจ า ค อ โครงการเป นงานท ม ระยะเวลา แต งานประจ าเป นส งท ท าไปเร อยๆ เช น งานสอนหน งส อเป นงานประจ า หากงานสอนหน งส อเป นโครงการต องม จ ดจบ, โครงการ จ ดท าหล กส ตร E-Learning น บเป นโครงการเน องจากม จ ดเร มต นและจ ดส นส ดท ช ดเจน การบร หารโครงการ (Project management) ค อการใช เคร องม อ ความร ท กษะ เทคน ค งานต างๆ เพ อให สามารถด าเน นก จกรรมต างๆ ได ตามเป าหมายท ต องการ กระบวนการในการบร หารโครงการ ม ล กษณะเหม อนก บกระบวนการบร หารงานท วๆไป ประกอบด วย Plan Do Check Act ท เร มต นจากการวางแผนโครงการ, การน าโครงการไปฏ บ ต, การตรวจสอบ และการปร บปร งโครงการ ป ญหาท ม กพบเก ยวก บการบร หารโครงการ โครงการไม เช อมโยงก บย ทธศาสตร o โครงการและย ทธศาสตร ย งเป นช นเป นส วน (ขนมช น) ค อ ขาดความเช อมโยงต อเน อง ขาดการบ รณาการซ งก นและก น และระหว างโครงการด วยก น : บางจ งหว ดอาจพบว า บางโครงการม ล กษณะท บซ อนก น ม ความใกล เค ยงก น ไม ได ค ดโครงการอย างรอบคอบ ถ ถ วน ในท กม มมอง (ค ดให ทะล ) เน องจากม ระยะเวลาในการค ด โครงการน อย ด งน นการว เคราะห โครงการจ งเป นไปอย างไม ถ ถ วน ไม รอบคอบ ขาดระบบในการต ดตามการด าเน นโครงการท ด ขาดความเอาใจใส จากผ บร หารระด บส งอย างต อเน อง การด าเน นโครงการไม ได เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 3 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

4 การค ดโครงการ โครงการค อส งท ท าเพ อน าไปส การบรรล ค าเป าหมาย แต ม ป ญหา ค อ ค ดไม ออก ไม ร จะท า โครงการอะไรด? แนวทางในการค ดโครงการ o น าแนวทางของ SWOT มาใช โดยเป นการว เคราะห SWOT ของเป าประสงค แต ละข อ และน า SWOT ของเป าประสงค มาใส ในตาราง TOWS Matrix โดยน าจ ดแข งมาจ บค ก บ โอกาส (SO), จ ดแข งมาจ บค ก บข อจ าก ด (ST), จ ดอ อนมาจ บค ก บโอกาส (WO) และ จ ดอ อนมาจ บค ก บข อจ าก ด (WT) จากน นค ดส งท จะท าในตารางแต ละช อง ซ งค อโครงการ ต วอย าง : การค ดโครงการโดยใช SWOT Matrix Obj: การสร างความพอใจ ของผ ป วยส าหร บรพ. Strengths ผ ป วย OPD ม ความพอใจส ง สถานท ด Weaknesses ราคาส ง Opportunities ล กค าต างชาต มาใช บร การมากข น ว ว ฒนาการของระบบ IT/IS ม Internet Café ม บร การล าม เน นการตลาดไปท ล กค า ต างชาต ท ม ฐานะมากข น เป ดการให บร การค าปร กษา ผ านทางอ นเตอร เน ต Threats ค แข งมากข นและแข งก นสร างความ พอใจมากข น สร างศ นย การค าขนาด ย อมไว ในรพ. เน นการสร างความภ กด โดยอาศ ยบ ตรสมาช ก ม การปร บราคาให ใกล เค ยงก บค แข งข น o ให บ คลากรได ม ส วนร วมในการน าเสนอโครงการท จะช วยท าให บรรล เป า โดยการค ด โครงการเป นการค ดจากล างข นบน (Bottom Up) เน องจากผ ปฏ บ ต งานเป นผ ท ร เร อง ในทางปฏ บ ต ได ด ขณะท ผ บร หารระด บส งเป นผ ท เห นภาพรวม โดยม ข อควรระว ง ค อ จะต องม กลไกในการค ดเล อกและแยกแยะ ส งท เป น Strategic Projects ออกจาก Routine Activities และจ ดล าด บความส าค ญของแต ละโครงการ 4 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

5 Strategic โครงการแต ละประการจะต องม การน าเสนอกลไก ก จกรรม งบประมาณ ผ ท ร บผ ดชอบ มาสน บสน น o จะต องม ระบบในการตรวจสอบว า เป าประสงค ทางกลย ทธ ท กข อ ม Strategic Projects มารองร บ o การค ดโครงการจากเป าประสงค ในแผนท ย ทธศาสตร ควรค ดโครงการเร มต นจาก เป าประสงค ในม ต ข างล างข นข างบน ค อเร มต นค ดโครงการจากม ต ด านการพ ฒนาองค กร ม ต ด านประส ทธ ภาพ ม ต ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ด านประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร เน องจากม ต แต ละม ต ในแผนท ย ทธศาสตร ม ความเช อมโยงซ งก นและก น โดยม ต ด านล าง เช อมโยงไปส ม ต ด านบน ด งน นบางคร งไม จ าเป นต องค ดโครงการของเป าประสงค ในม ต ด านบนส ด เน องจากโครงการในม ต ด านล างได ตอบสนองต อเป าประสงค ในม ต ด านบน แล ว การว เคราะห โครงการ การว เคราะห โครงการเพ อให สามารถค ดโครงการได อย างละเอ ยดรอบคอบมากย งข น เน องจากการค ด โครงการส วนใหญ ม กค ดเป นห วข อ (Bullet Point) ซ งข อด ค อ สามารถจ บประเด นส าค ญได แต ม ข อเส ยค อ ย ง ไม ม ค ดถ งการเช อมโยงโครงการ กระบวนการ และป จจ ยต างๆ ด งน นต องม การว เคราะห โครงการ เพ อน าไป เข ยนข อเสนอโครงการ และน าข อเสนอโครงการไปค ดเล อกอ กคร ง ผ ม ส วนเก ยวข องท ส าค ญ ความเส ยงท ส าค ญ งบประมาณ บ คลากร ว สด / อ ปกรณ โครงการ... ผลผล ต / ผลล พธ ย ทธศาสตร ใน ระด บต างๆ ประเทศ กระทรวง กรม กล มจ งหว ด จ งหว ด โครงการท เช อมโยง โครงการท เช อมโยง โครงการท เช อมโยง 5 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

6 จากร ปข างบน โครงการต องม การระบ ผลส าเร จค อผลผล ตผลล พธ และโครงการน นต องม ความ เช อมโยงก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ ได แก ระด บประเทศ กระทรวง กรม กล มจ งหว ด และจ งหว ด และ โครงการท ค ดต องม การว เคราะห ว าเช อมโยงก บโครงการอ นๆ ในล กษณะใด เช น เป นโครงการต นน า โครงการ ท ต องท าร วมก น หร อโครงการปลายน า นอกจากน ม การว เคราะห ผ ม ส วนเก ยวข องท ส าค ญของโครงการ รวมถ ง การว เคราะห ความเส ยงท ส าค ญของโครงการ และทร พยากรต างๆ เช น งบประมาณ บ คลากร และว สด /อ ปกรณ เคร องม อในการว เคราะห โครงการ โดยน าข อม ลท ได จากการว เคราะห ไปเข ยนข อเสนอโครงการ เพ อให โครงการม ความน าเช อถ อ โดยม เคร องม อในการว เคราะห โครงการ ด งน 1. การว เคราะห ขอบเขต กระบวนการในการด าเน นโครงการ (Project Flow) 2. การว เคราะห ผลผล ต ผลล พธ และต วช ว ดของโครงการ 3. การว เคราะห ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว างโครงการก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ 4. การว เคราะห ผ ท เก ยวข องก บโครงการ (Stakeholder Analysis) 5. การว เคราะห ประโยชน ท จะได ร บ (Cost / Benefit Analysis) 6. การว เคราะห ความส มพ นธ ก บโครงการอ น 7. การว เคราะห ความเส ยงท ส าค ญ (Risk Analysis) 1. การว เคราะห ขอบเขต กระบวนการในการด าเน นโครงการ (Project Flow) ระบ ถ ง o ขอบเขตโครงการเพ อให เก ดความช ดเจนในส งท จะท า โดยระบ ขอบเขตโครงการในด าน ผ ร บบร การ ภ ม ศาสตร o ข นตอนและกระบวนการในการด าเน นโครงการ ค อ ก จกรรมท ต องท า อาจน าเสนอใน ร ปแบบ Flow Chart หร อ Gantt Chart ท าให ทราบ 6 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

7 o ส งท จะท าอย างครบถ วนเพ อให โครงการส าเร จ o ส งท จะไม ท า o กระบวนการในการด าเน นโครงการ ต วอย าง : โครงการผล ตอาหารหยาบส าหร บส ตว กระเพาะรวม o แนวค ดเบ องต น น าเศษว สด เหล อใช ทางการเกษตรมาผล ตเป นอาหารส าหร บส ตว กระเพาะรวม o ขอบเขตและกระบวนการท ส าค ญ ขอบเขตโครงการ กล มผ ร บบร การเป าหมาย เกษตรกรท เป นกล มเล ยงส ตว ประจ าต าบล ต องเป นกล มเกษตรกรท เป นน ต บ คคล พ นท ทางภ ม ศาสตร เป าหมาย ท กอ าเภอในจ งหว ด... o ข นตอนและกระบวนการในการด าเน นโครงการ การพ ฒนา โครงการ การขออน ม ต โครงการต อ คณะกรรมการจ งหว ด การประชาส มพ นธ และร บสม คร กล มเกษตรกรเป าหมาย การประสานก บ หน วยงานท เก ยวข อง การถ ายทอดความร ให ก บกล ม เกษตรกรท เข าร วมโครงการ การต ดต อและจ ดหาแหล ง ว ตถ ด บและอ ปกรณ การช วยเหล อกล ม เกษตรกรในการหาตลาด การให การสน บสน นกล ม เกษตรกรในการผล ต การประเม นผล โครงการ 2. การว เคราะห ผลผล ต ผลล พธ และต วช ว ดของโครงการ ระบ ถ ง : ควรหาผลผล ต ผลล พธ และผลส มฤทธ ของโครงการก อน (What to measure?) จากน นจ งหาต วช ว ดความส าเร จของโครงการ (How to measure?) o ผลผล ต อะไรค อ ส งท จะได ร บเม อเสร จส นโครงการ? 7 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

8 อะไรค อ ผลงานท เก ดจากการด าเน นก จกรรมของโครงการโดยตรง? o ผลล พธ ประโยชน ท จะเก ดข นจากการน าผลผล ตจากโครงการไปใช ให เก ดประโยชน? o ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ท าให ทราบ o ความส าเร จท จะได ร บ o เคร องม อในการระบ ว าได ร บความส าเร จน นหร อย ง ต วอย าง : ผลผล ต ผลล พธ และต วช ว ดของโครงการ ผลผล ต และผลล พธ ของโครงการ ผลผล ต อาหารหยาบส าหร บส ตว กระเพาะ รวม ผลล พธ -กล มเกษตรกรม รายได เพ มข น -ส งแวดล อมของจ งหว ดด ข น ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ผลผล ต / ผลล พธ ต วช ว ด ค าเป าหมาย ระยะเวลา อาหารหยาบ ปร มาณอาหารหยาบท ผล ตได... ต น ม.ย เกษตรกรม รายได เพ ม รายได ของกล มเกษตรกรท เข าร วม โครงการท เพ มข น ส งแวดล อมของจ งหว ด ด ข น ว สด เหล อใช ทางการเกษตรท น ามา แปรร ป... บาท ก.ย ต น ม.ย การว เคราะห ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว างโครงการก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ ระบ ถ ง : ควรพ จารณาว าโครงการท ท าม ความเช อมโยง หร อต อยอดก บโครงการของ ส าน กงานอ นๆ ได อย างไร o ความเช อมโยงระหว างโครงการก บย ทธศาสตร ต างๆ o ให ความส าค ญก บระด บความเช อมโยง และระบ ความเช อมโยงท ช ดเจนว าเช อมโยง ก บต วช ว ด เป าประสงค และประเด นย ทธศาสตร ใดบ าง 8 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

9 ท าให ทราบ o โครงการท ค ดข นมาม ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ หร อไม และอย างไร? ต วอย าง : การว เคราะห ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ส มพ นธ หร อเช อมโยงต อ X เหต ผลและรายละเอ ยด โครงการหละก ท ส งผลต อการ บรรล ค าเป าหมาย ภายใต ต วช ว ด โครงการสนะบสน น ท ส งผลต อการ บรรล ค าเป าหมาย ภายใต ต วช ว ด ต วช ว ด... ค าเป าหมาย... เป าประสงค... ประเด นย ทธศาสตร... ต วช ว ด... ค าเป าหมาย... เป าประสงค... ประเด นย ทธศาสตร... โครงการท สะมพะนธ ก บย ทธศาสตร เป าประสงค... ประเด นย ทธศาสตร... โครงการท ไม ม ความสะมพะนธ ก บ เหต ผลและความจ าเป น... ย ทธศาสตร ส มพ นธ หร อเช อมโยงต อ X เหต ผลและรายละเอ ยด โครงการสนะบสน น ท ส งผลต อการบรรล ค า เป าหมาย ภายใต ต วช ว ด ของกรม... โครงการสนะบสน น ท ส งผลต อการบรรล ค า เป าหมาย ภายใต ต วช ว ด ของย ทธศาสตร ร ดะบ จะงหวะด X X ต วช ว ด... จ านวนพ ชอาหารส ตว พ นธ ด... ค าเป าหมาย...xxxx... เป าประสงค.. พ ฒนาเทคโนโลย ท เหมาะสมในการเล ยงปศ ส ตว... ประเด นย ทธศาสตร.. เพ มผล ตภาพการผล ตโดยการว จ ยพ ฒนาและ ถ ายทอดเทคโนโลย ด านปศ ส ตว... ต วช ว ด...ร อยละของผ ผล ตช มชนท สามารถน าความร ท ได ร บการ ถ ายทอดไปปฏ บ ต... ค าเป าหมาย...xxxxx... เป าประสงค...เพ มศ กยภาพผ ประกอบการและผ ผล ตช มชน... ประเด นย ทธศาสตร... ม ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) และผ ผล ตช มชนท เข มแข และม ความสามารถในการแข งข น 9 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

10 4. การว เคราะห ผ ท เก ยวข องก บโครงการ (Stakeholder Analysis) ระบ ถ ง o ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ : ผ ร บบร การ ส วนราชการอ น และผ ท ได ร บผลกระทบ ท งทางบวกหร อทางลบ o บทบาท ความส าค ญของกล มบ คคล/บ คคลด งกล าว : ผ ประเม น ผ อน ม ต โครงการ : เพ อให ทราบว า ข อเสนอโครงการท น าเสนอ ตอบสนองต อบ คคลกล มใดซ งเป นผ ต ดส นใจค ดเล อกโครงการ และท าให สามารถเข ยนข อเสนอโครงการท ตอบโจทย ของผ ประเม นได ผ ให ผ ม ส วนร วม (Contributor) : โครงการบางโครงการ ส าน กงานไม สามารถ ท าได ด วยตนเองเพ ยงหน วยงานเด ยว เน องจากต องอาศ ยความร วมม อของ ส าน กงานอ น ด งน นต องว เคราะห ผ ม ส วนร วมว าเป นบ คคลกล มใดบ าง และ เป นผ ม ส วนร วมของโครงการในด านใด ผ ท ได ร บ : ผ ท ได ร บผลกระทบจากโครงการ หร อ ผ ร บบร การ o ประเด นป ญหาท อาจจะเก ดข นจากผ ม ส วนเก ยวข อง เพ อใช หาแนวทางในการแก ไขป ญหา ท าให ทราบ o หน วยงาน กล มบ คคล บ คคลท เก ยวข องก บโครงการ และผลกระทบของบ คคล เหล าน นต อความส าเร จของโครงการ โดยผลกระทบอาจเป นเช งบวกหร อเช งลบ ต วอย าง : การว เคราะห ผ ท เก ยวข องก บโครงการ 10 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

11 ผ ท เก ยวข องก บโครงการ บทบาท รายละเอ ยด หน วยงาน กล มบ คคล บ คคล -ประเม น อน ม ต ประเม น และอน ม ต โครงการ ท งใน ระยะต น และเม อโครงการส นส ด - คณะกรรมการจ งหว ด - ผ ตรวจประเม นจากส วนกลาง -ผ ให (ผ ม ส วนร วม) พ เล ยงท ให ค าแนะน าต อกล ม - ส าน กงานปศ ส ตว อ าเภอ - ส าน กงานเกษตรจ งหว ด สอนการจ ดท าบ ญช - สนง.ตรวจบ ญช สหกรณ จ งหว ด จดทะเบ ยนกล ม - สนง.สหกรณ จ งหว ด แหล งว ตถ ด บ - เกษตรกรผ ปล กข าวโพด - ตลาดส นค าเกษตร ผ ให ความร และท าการว จ ย - สถาบ นการศ กษา -ผ ท ได ร บผล ผ เข าร วมโครงการ - กล มเกษตรกร แหล งจ าหน ายผล ตผลจากโครงการ - ตลาด ประเด นป ญหาจาก Stakeholders ผ ท เก ยวข อง ส งผลกระทบต อ ความส าเร จของ โครงการ ได ร บผลกระทบ จากโครงการ ประเด นป ญหาท อาจจะม แนวทางในการแก ไข ส าน กงานตรวจบ ญช สหกรณ จ งหว ด ให ความร แก กล ม เกษตรกรในการ จ ดท าบ ญช เจ าหน าท จาก ส าน กงานไม ม เวลา น ดหมายก บส าน กงาน ตรวจบ ญช สหกรณ ล วงหน า 5. การว เคราะห ประโยชน ท จะได ร บ (Cost / Benefit Analysis) ระบ ถ ง o ผลประโยชน ทางการเง นจากโครงการ (Net Present Value, NPV) : เพ อให ทราบว า โครงการม ความค มค าก บการลงท นหร อไม การว เคราะห ผลประโยชน ทางการเง น เหมาะก บโครงการท ม เม ดเง นอย างช ดเจน o ผลประโยชน ทางส งคม : บางโครงการอาจไม ม เร องเง นเข ามาเก ยวข อง ด งน นจ งต อง พ จารณาผลประโยชน ทางส งคมจากโครงการว าก อให เก ดประโยชน ก บบ คคลกล ม ใดบ าง อย างไร และมากน อยเพ ยงใด (ส ง กลาง ต า) โดยให ค าคะแนนของประโยชน ก บบ คคลท เก ยวข อง แล วน าค าคะแนนท ได มารวมก น เพ อน ามาใช ในการเปร ยบเท ยบ ระหว างโครงการ ท าให ทราบ 11 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

12 o โครงการน ม ความค มค าในการลงท นหร อไม? o ใช ในการเปร ยบเท ยบระหว างโครงการหลายโครงการ ต วอย าง : ประโยชน ทางการเง น ส งท ควรจะทราบเก ยวก บ NPV o ในทางปฏ บ ต ม แนวทางค ดท ย งยากและหลากหลาย o ถ าม ค าเป นบวก แสดงว าด และย งมากย งด o เหมาะจะใช ถ าน ามาใช ในการเปร ยบเท ยบระหว างหลายๆ โครงการ ต วอย าง : ประโยชน ท จะได ร บ (ทางส งคม) ประโยชน ท จะได ร บ (ทางส งคม) ผ ท เก ยวข อง บวกส ง (+3) บวกกลาง (+2) บวกต า (+1) ไม ม (0) ลบส ง (-3) ลบกลาง (-2) ลบต า (-1) กล มเกษตรกร ม รายได เพ ม +3 ผ เล ยงส ตว กระเพาะ หยาบ ม ว ตถ ด บราคาไม แพง ช มชน ส งแวดล อมด ข น +2 รวม +7 รวม การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

13 6. การว เคราะห ความส มพ นธ ก บโครงการอ น ระบ ถ ง o ความส มพ นธ ก บโครงการอ น ท งในล กษณะโครงการต นน า โครงการร วม และ โครงการปลายน า ท าให ทราบ o ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว างโครงการ o ต วอย าง : ประโยชน ท จะได ร บ (ทางส งคม) ต วอย าง : การว เคราะห ความส มพ นธ ก บโครงการอ น โครงการอ นท เก ยวข อง ช อโครงการอ นท ส มพ นธ โครงการอ น เป นโครงการ ต นน า โครงการอ น เป นโครงการท ต องท าร วมก น โครงการอ นเป น โครงการปลาย น า รายละเอ ยด ล กษณะ ความส มพ นธ โครงการพ ฒนา อาช พการเล ยง แพะ โครงการพ ฒนา บรรจ ภ ณฑ ส นค า ปศ ส ตว แปรร ป โครงการปล ก ข าวโพดฝ กอ อน (สนง.เกษตรจว.) X X น าผลผล ตท ได จากโครงการ เพ อเป นว ตถ ด บส าหร บการ เล ยงแกะ X น าผลผล ตท ได จากโครงการ เพ อแปรร ปเป นส นค าปศ ส ตว น าซ งข าวโพดฝ กอ อนมาเป น ว ตถ ด บส าหร บโครงการผล ต อาหารหยาบ 7. การว เคราะห ความเส ยงท ส าค ญ (Risk Analysis) ท าไมต องม การบร หารความเส ยงในโครงการ o ม ความไม แน นอนในท กๆ โครงการ o ความไม แน นอนด งกล าว น าไปส ท งโอกาสและข อจ าก ดในการด าเน นโครงการ o การบร หารความเส ยงจะช วยเพ มประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพของโครงการโดย ใช ประโยชน จากโอกาส หาแนวทางในการจ ดการก บข อจ าก ด o ควรจะเป นกระบวนการหน งท ส าค ญของการบร หารโครงการท กโครงการ 13 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

14 ระบ ถ ง o แนวทางในการระบ ความเส ยงท ส าค ญของโครงการ : ต องต งค าถามว า อะไรค อป จจ ย เส ยงท ท าให ไม สามารถบรรล ผลผล ต ผลล พธ ผลส มฤทธ ของโครงการ เม อได ความ เส ยงแล ว ต องม การว เคราะห ความเส ยง โดยว เคราะห ผลกระทบท เก ดข นจากความ เส ยง และความน าจะเป นของการเก ดความเส ยง o แนวทางในการบร หารความเส ยง ท าให ทราบ o ส งท จะต องระว ง เตร ยมพร อม ต อป ญหาหร ออ ปสรรคท จะเก ดข น อ นจะส งผลต อ ความส าเร จของโครงการ ต วอย าง : การว เคราะห ความเส ยงโครงการ Grade: Combined effect of Likelihood/Seriousness Seriousness low medium high EXTREME Likelihood low E D C A medium D C B A high C B A A ความเส ยง เกรดท ได ร บ หน วยงานอ นๆ ไม ให ความร วมม ออย างเต มท A แนวทางในการบร หารความ เส ยง วางแผนและขอความร วมม อ ล วงหน า พร อมท งม การแลกเปล ยน ภ ยธรรมชาต C ก าหนดเวลาปล กไม ให ตรงก บช วง ภ ยพ บ ต เกษตรกรไม เข าร วม โครงการ B ผ ท ร บผ ดชอบ ต อการน า แนวทางไปใช ห วหน าสนง. น กว ชาการ... ต นท นท จะ เก ดข นจากการ น าแนวทางมาใช ไม ม ไม ม ช กจ งด วยความช วยเหล อเบ องต น น กว ชาการ... 50,000 บาท การจ ดท าข อเสนอโครงการเบ องต น น าผลการว เคราะห โครงการมาจ ดท าเป นข อเสนอโครงการเบ องต น ประกอบด วย 14 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

15 หล กการและเหต ผล o ท มา o สภาพป ญหา / ความต องการ o ความเร งด วน ว ตถ ประสงค ความสอดคล องก บแผนพ ฒนาจ งหว ด : ควรสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และ เป าประสงค ในด านใดบ าง แต ควรสอดคล องก บเป าประสงค มากกว า ล กษณะโครงการ : ควรเป นโครงการตามย ทธศาสตร สถานภาพของโครงการ (เด ม / ใหม ) ประเภทของโครงการ (พ ฒนา / ปกต ) ระยะเวลา กล มเป าหมาย / ผ ม ส วนได ส วนเส ย : ว เคราะห ผ ม ส วนเก ยวข อง (Stakeholder) ต วช ว ด เป าหมาย ผลล พธ ผลกระทบ (บวก / ลบ) ว ธ ด าเน นโครงการ วงเง น ความพร อมด านต างๆ (ทร พยากร) การบร หารจ ดการเม อแล วเสร จ ป ญหา อ ปสรรค : มาจากการว เคราะห ความเส ยง แนวทางการแก ไข : มาจากการว เคราะห ความเส ยง การค ดเล อกโครงการ การค ดเล อกโครงการเป นความท าทายของส วนกลาง (คณะกรรมการบร หารจ งหว ด) เน องจากท กส วน ราชการน าเสนอโครงการเป นจ านวนมาก และงบประมาณของโครงการส ง แต จ งหว ดไม สามารถจ ดท าท ก 15 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

16 โครงการได จ งต องม การค ดเล อกว าจะท าโครงการใดบ างและม การจ ดล าด บความส าค ญของโครงการ ด งน น จ งหว ดต องม เกณฑ หร อกระบวนการในการค ดเล อกโครงการ ต วอย างแนวทางในการค ดเล อกโครงการ : ม ข นตอนด งน 1. การค ดเล อกโครงการ ข นท 1 o ต องแยกให ช ดเจนว า โครงการท น าเสนอ - เป นโครงการตามย ทธศาสตร - งานปกต o โครงการตามย ทธศาสตร ท น าเสนอม 3 ล กษณะ ค อ - ม ความสอดคล องหร อช วยให บรรล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร - ท าให เก ดความย งย นของจ งหว ด - น าไปส ความแตกต างหร อก อให เก ดค ณค า o จ ดอ นด บของโครงการตามย ทธศาสตร (หย บเฉพาะโครงการใหญ หร อโครงการหล กท สน บสน นต อย ทธศาสตร ) โดยให การจ ดอ นด บเป นส ง กลาง ต า - โครงการท ได อ นด บ medium-to-high เป นโครงการหล ก (major projects) - โครงการท ได อ นด บ medium-to-low เป นโครงการเล ก (minor projects) - โครงการท ได อ นด บ low เป นก จกรรม (activities) o เล อกเฉพาะโครงการตามย ทธศาสตร ท เป นโครงการหล ก 2. การค ดเล อกโครงการ ข นท 2 o เกณฑ ค าถามในการพ จารณาโครงการหล กของข นตอนท 2 ม ด งน - โครงการด งกล าวต องใช ทร พยากรจากหน วยงานมากกว า 1 หน วยงาน หร อไม? - โครงการด งกล าวม ม ลค าส งเก น... บาทหร อไม? - โครงการด งกล าวใช เวลามากกว า... เด อน / ป ในการด าเน นการ หร อไม? 16 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

17 o หากโครงการตอบค าถามว า ใช มากกว า 1 ค าถาม ให น าโครงการน นไปพ จารณา ในข นตอนถ ดไป ค อ การจ ดอ นด บโครงการ (initiative ranking model) 3. การจ ดล าด บความส าค ญของโครงการ การจ ดล าด บความส าค ญโครงการต องก าหนดเกณฑ (Criteria) เพ อเก ดให เก ดความ ช ดเจนในการค ดเล อกโครงการ เช น ความส าค ญทางย ทธศาสตร, ต นท นหร องบประมาณ, ประโยชน ท ได ร บ, ระยะเวลา, การเก ยวข องก บผ ท ม ส วนเก ยวข อง, ความเส ยง โดยผ พ จารณา ค ดเล อกโครงการสามารถต งเกณฑ ท แตกต างจากต วอย างได จากน นให น าหน กความส าค ญ ของแต ละเกณฑ และให ค าอธ บายของแต ละเกณฑ โดยให ค าคะแนน (scale) เป น รวมถ งต องการให ค าอธ บายของแต ละระด บคะแนนด วย เม อได ค าคะแนนของแต ละเกณฑ แล ว น าคะแนนมาค ณ (x) ก บน าหน กของเกณฑ น น และน าผลรวมของท กเกณฑ ของโครงการน นมารวมก น โดยต องหาค าคะแนนของท ก โครงการท ผ านการค ดเล อกจากการค ดเล อกโครงการในข นท 1 และ 2 โครงการท ได คะแนน มากค อ โครงการท จ งหว ดต องเร งจ ดท าเป นล าด บต นๆ ต วอย าง : การจ ดล าด บความส าค ญของโครงการ The Project Ranking Model Criteria Definition Weighting Strategic importance Fit with strategic platforms outlined in BSC 40% Cost NPV Elapsed Time Interdependencies Risk/Complexity to Implement Cost of implementing the initiative (from conception to deployment) Present value of net benefits (three year time horizon) Implementation time period (from conception to deployment) Degree to which the initiative is dependent upon other initiatives or other parties - operational risk - technology risk 15% 15% 10% 10% 10% Each project was given a score, between 20 and 100, on each of the six criteria 17 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

18 ความเช อมโยงก บ ย ทธศาสตร แนวทางหร อเกณฑ เบ องต น เกณฑ ค าอธ บาย น าหน ก ความพร อมของจ งหว ด ผลผล ตและผลล พธ ของโครงการม ความเช อมโยงก บ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค เพ ยงใด? จ งหว ดม ความพร อมในด านต างๆ การด าเน นโครงการน น เพ ยงใด? ประโยชน ท จะได ร บ ประโยชน ท จะได ร บจากโครงการท งในเช งการเง นและ ไม ใช การเง น งบประมาณและ ทร พยากรท ต องใช ความเช อมโยงก บ โครงการอ น 40% 15% 15% ปร มาณและม ลค าของทร พยากรท ต องใช 10% ม ความซ าซ อนและเช อมโยงก บโครงการอ นในล กษณะใด? 10% ความเส ยง โครงการม ความเส ยง และโอกาสในการเก ดความเส ยงเป น อย างไร 10% แนวทางหร อเกณฑ เบ องต น เกณฑ น าหน ก ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร 40% ผลผล ตและ ผลล พธ ของ โครงการม ความ เช อมโยงทางอ อม ก บเป าประสงค ตามย ทธศาสตร ท งในระด บ จ งหว ด ผลผล ตและ ผลล พธ ของ โครงการม ความ เช อมโยงทางตรง (ส งผลให ค า เป าหมายบรรล ) ก บเป าประสงค ตามย ทธศาสตร ท งในระด บ จ งหว ด ผลผล ตและ ผลล พธ ของ โครงการม ความ เช อมโยงโดยตรง (ส งผลให ค า เป าหมายบรรล ) ก บเป าประสงค ตามย ทธศาสตร ท งในระด บ จ งหว ด และ กล ม จ งหว ด 18 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

19 การท าตารางเพ อตรวจสอบโครงการ Project Mapping to Perspectives/Objectives Tool Perspective Financial Customer Internal Learning and Innovation Objectives Projects Economic Value Added Asset Productivity Be the Lowest Cost Producer Pick the Winners Globally Create New market Demand Price Performance Partnering Integrate and Align Resources Sales and Customer Dvpmt Focused Technology Dvpmt Perfect Manufacturing People and Change Mgt Strategic Comp. and Skills Individual and Team Perf Customer Sensitive Culture 19 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ Pie Chart Activities Competitive Benchmarking WWOF Procurement Redesign Emerging Markets Strategy Partner with the Winners Res Sec and W&L and Hurricane Side Lam Awareness Growth Initiative Quality Needs Identification Quality Proc for Root Cause Elim Reformulation SV Commercialization/Facilities SBE LAMP Implementation Cust Complaint Tracking WWOF Customer Integration Side Lam VP/Partnerships IT Enhancement in Value Chain SCOP Implementation ABM Develop/Cascade BSC Communicate Vision Dev and Implement Eco Model Asia Reformation Facilities IT Strategy Alignment Flxble GradntTech for Sheet Dies Scrap Rework Proc Improvement Yield Improvement Side Lam Problem Elimination Facilities Upgrade Big Bang ISO 9002 NA Resin Mfg Cert Expert Systems Rewards Dev/Implementation Global Communications IT Tools and Training Asia Reformation Skills Skills Acquisition/Enhancement Team Skills Enhancement SBE Resource Alignment เป าประสงค หลายข อ บางคร งไม ม โครงการรองร บ ส งท ควรท าค อ การท าตารางเพ อตรวจสอบว า โครงการท ค ดข นสามารถตอบสนองเป าประสงค ทางย ทธศาสตร ได ท กข อหร อไม ตารางด านบนเป นช อโครงการ ต างๆ ด านซ ายเป นช อเป าประสงค จากร ปข างต นแสดงให เห นว า 1 โครงการสามารถตอบสนองได มากกว า 1 เป าประสงค หร อ 1 เป าประสงค สามารถม โครงการรองร บมากกว า 1 โครงการได การประเม นผลโครงการ และการต ดตามความค บหน าของโครงการ เร มด าเน นการตามโครงการ การประเม นผลโครงการ และการต ดตามความค บหน าของโครงการ o เป นระยะ : ท ก 3 เด อน, 6 เด อน o ใช กลไกของไฟส ญญาณจราจร หร อ Management Cockpit : อาจน าผน งด านหน ง น าเสนอความค บหน าของโครงการ

20 o การต ดตามโดยอาศ ย Gantt Chart o Project Status Report (รายงานความค บหน าโครงการ) โดยเท ยบก บต วช ว ดท ต งไว ใช งบประมาณไปเท าไรความพร อมด านต างๆ (ทร พยากร) 20 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

21 ค าถามทบทวน 1. จงอธ บายความหมายของ การบร หารโครงการ 2. ป ญหาของการบร หารโครงการค ออะไร จงอธ บาย 3. จงอธ บายแนวทางในการค ดโครงการ 4. จงอธ บายว ต ประสงค ในการว เคราะห โครงการ และเคร องม อในการว เคราะห โครงการโดย ละเอ ยด 5. จงอธ บายแนวทางและข นตอนในการค ดเล อกโครงการ 6. จงอธ บายร ปแบบในการประเม นผลโครงการ และการต ดตามความค บหน าของโครงการ 21 การว เคราะห และการวางแผนโครงการ

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ห วข อบรรยาย 1 ความสาค ญของการว เคราะห โครงการ 2 แนวทางและว ธ การในการว เคราะห โครงการ 3 การบร หารโครงการ 1 ความหมายของการว เคราะห

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information