Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8 เพราะช ว ตค อการออม ออมเพ อต วเอง ออมเพ ออนาคต ออมเพ อล กหลาน ออมเพ อส ขของครอบคร ว ออมเพ อด แลปกป กษ ธรรมชาต เม อเร มต นออม ไม นานก จะเห นถ งผลสำ เร จ ธนาคารออมส น ปล กฝ งการออมส ส งคมไทย เพ อความส ข ความม นคง ท ย งย น

9 สารบ ญ Content สารจากคณะกรรมการความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ 100 ป ธนาคารออมส นก บความสำาเร จท ย งย น ส วนท 1 : ข อม ลธนาคารออมส น การดำาเน นธ รก จของธนาคารออมส น ว ว ฒนาการธนาคารออมส น ภายใต ร มพระบารม พระมหากษ ตร ย ไทย ธนาคารออมส นหน งในพระราชก ศโลบายทางเศรษฐก จ ส วนท 2 : ธนาคารออมส นก บแนวทางการพ ฒนาอย างย งย น ในป 2555 แนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Direction : SOD) นโยบาย แผนงาน และโครงการท สำาค ญ ภารก จความร บผ ดชอบต อส งคม แผนแม บทด านการด แลส งคมและส งแวดล อม พ.ศ การกำาก บด แลก จการท ด ผล ตภ ณฑ และบร การทางการเง น เพ อส งคมและส งแวดล อม โครงการสถาบ นการเง นช มชน โครงการตามนโยบายร ฐบาลท สำาค ญ หน า ส วนท 3 : การดำาเน นงานเพ อส งคมของธนาคารออมส น ในป 2555 การดำาเน นงานภายในองค กรเพ อพน กงาน การดำาเน นงานเพ อส งคมและช มชน การดำาเน นงานเพ อส งเสร มการออมและสน บสน นการศ กษาให ก บเยาวชน การดำาเน นงานเพ อส งเสร มก ฬาและศ ลปว ฒนธรรม การดำาเน นงานด านส งแวดล อม ส วนท 4 : มากกว าคำาขอบค ณ เส ยงสะท อนจากช มชนร กออม ส วนท 5 : แนวทางการจ ดทำารายงาน และ สารบ ญ GRI จ ดทำาโดย : ฝ ายพ ฒนาส งคมและส งแวดล อม ธนาคารออมส น 470 ถนนพหลโยธ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กร งเทพฯ โทรศ พท website : ISBN : ออกแบบโดย : Cofounder Group Co., Ltd. 18/8 ถนนรามคำาแหงซอย 118 แยก 18 เขตสะพานส ง กร งเทพฯ พ มพ : ม ถ นายน 2556 จำานวน : 2,000 เล ม สงวนล ขส ทธ หน า

10 สารจากคณะกรรมการความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม Message from the Corporate Social Responsibility Committee ย อนเวลาไปเม อ 100 ป... 1 เมษายน 2456 พระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 6 ทรงสถาปนาก จการออมส นของแผ นด นข นเป นคร งแรก ด วยพระราชประสงค ให ม สถานท สำาหร บเก บร กษา ทร พย ส นของราษฎร จ งม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต คล งออมส น พ ทธศ กราช 2456 และประกาศใช เม อว นท 1 เมษายน พ ทธศ กราช 2456 พร อมก นน นได ทรงพระราชทานเง นท น 1 แสนบาท เป นท นประเด มแก คล งออมส น นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร ประธานกรรมการ ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม จนถ งว นน ป 2556 เป นป ท ธนาคารออมส นม อาย ครบ 100 ป ม ความผ กพ นก บประชาชนคนไทย อย างฝ งรากล ก ประด จต นไทรท แผ ขยายก งก านสาขา ดำาเน นบทบาทเป นสถาบ นเพ อการออม ส งเสร มการ ออมทร พย ให แก ประชาชนท กเพศ ท กว ย ท กสาขาอาช พอย างกว างขวางและท วถ ง ม งพ ฒนาความเป นอย ท ด ข น ของประชาชนในระด บฐานราก และล กค ารายย อย ด วยการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพและธรรมาภ บาล ภายใต กรอบว ส ยท ศน พ นธก จ และค าน ยมของธนาคาร ท ม ต อความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ธนาคารออมส นจ งม นโยบายแนวทางการดำาเน นก จกรรมเพ อนำาไปส การสร างค ณค าให ก บองค กรควบค ไปก บ การพ ฒนาส งคม ดำาเน นก จกรรมเพ อส งคมท ตอบสนองต อผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล มของธนาคาร ไม ว าจะเป น ก จกรรมเพ อส งเสร มการออมให ก บเยาวชนและประชาชน การสร างความเข มแข งในช มชน ล กค าระด บฐานราก ด วยหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ให ความสำาค ญก บการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การท เป นม ตรก บส งคม (Socially- Friendly-Product) สน บสน นก จกรรมท ม ส วนสร างสรรค ส งคมและส งแวดล อมโดยใช ภ ม ป ญญาท องถ น และเน น การม ส วนร วมค ด ร วมทำา ร วมก นด แลร กษา ให ช มชนเข มแข งพ งตนเองได ให ความสำาค ญก บการเต บโต / ย งย น / ตอบแทนส ส งคม และท สำาค ญท ส ดก ค อ เสร มสร างว ฒนธรรมองค กรด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม อย างเป นร ปธรรมให แก คณะกรรมการ ผ บร หาร และพน กงานท กระด บ เพ อให บ คลากรท กคนของธนาคารออมส น พร อมให บร การก บประชาชนท กระด บ ท กเพศ ท กว ย ด วยใจบร การ นายวรว ทย ช ยล มปมนตร ผ อำานวยการธนาคารออมส น ขอขอบค ณคนไทยท กคน ท ไว วางใจออมส นมาตลอด 100 ป เราขอให ส ญญาว า ธนาคารออมส นจะย นหย ด เค ยงข าง สร างรอยย ม และความส ขให ก บชาวไทยตลอดไป ในนามของธนาคารออมส น ขอขอบค ณคนไทยท กคนท ให ความไว วางใจ ร วมก นเป นส วนหน งก บธนาคาร ออมส น มาตลอดระยะเวลา 100 ป และขอให ส ญญาว า ธนาคารออมส นจะย นหย ด สร างรอยย ม และความส ข ให ก บชาวไทย ผ านโครงการเพ อส งคมและส งแวดล อม พร อมเค ยงข างส งคมไทยและเป นฐานสำาค ญท ช วยสร าง ค ณภาพช ว ตคนไทยให อย อย างย งย น ตลอดไป นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร ประธานกรรมการ ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม นายวรว ทย ช ยล มปมนตร ผ อำานวยการธนาคารออมส น 16 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

11 รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ Proud Accomplishments รางว ลเก ยรต ยศ ประจำาป 2555 รางว ลสถานประกอบก จการด เด นด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมในการทำางานระด บประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) รางว ลท จ ดข นสำาหร บองค กรท ม ล กจ าง 500 คนข นไป ท ให ความสำาค ญและเอาใจใส เร องความปลอดภ ยในการทำางาน และการม สภาพแวดล อมในการทำางานท ถ กส ขอนาม ยโดย ธนาคารออมส นได รางว ล ด งกล าวเป นป ท 6 ต ดต อก น โล ประกาศเก ยรต ค ณโครงการ รวมแรงไทย ร กษาน าใสท กค คลอง (กระทรวงการคล ง) ธนาคารออมส น ได ร บมอบหมายจากระทรวงการคล ง ให เป นองค กรท ด แลร บผ ดชอบการดำาเน นงาน ตามโครงการด งกล าว จำานวน 3 คลอง ได แก คลองบางบ ว เขตบางเขน คลองลาดบ วขาว เขตสะพานส ง และคลองบางพรม เขตตล งช น เก ยรต บ ตร จ ตอาสาทำาด ม คนเห น ในโครงการส งต อความด...ไม ม ว นหมด (คณะกรรมการฝ ายประชาส มพ นธ การจ ดงาน เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสพระราชพ ธ มหามงคลเฉล ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ นวาคม 2554) รางว ลท มอบให ก บองค กรท ม จ ตอาสา ในการทำาความด เพ อส วนรวมอย างต อเน อง เป นท ประจ กษ และยอมร บของประชาชนท วไป โล และเก ยรต บ ตรในฐานะองค กร ผ ทำาค ณประโยชน ต อเด กและเยาวชน สาขาก ฬาและน นทนาการ ประจำาป 2555 (สำาน กส งเสร ม สว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย ) รางว ลท มอบให ก บองค กรท ทำาค ณประโยชน ต อ เด กและเยาวชน เน องในโอกาสว นเยาวชนแห งชาต 18 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

12 รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ Proud Accomplishments รางว ลเก ยรต ยศ ประจำาป 2554 รางว ลร ฐว สาหก จยอดเย ยมแห งป 2554 สาขาสถาบ นการเง น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบาย ร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) รางว ลผ นำาองค กรด เด น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) ธนาคารแห งป Bank of the Year 2011 และน กการธนาคารแห งป Banker of the Year 2011 (น ตยสารดอกเบ ย) รางว ลนว ตกรรมการเง นยอดเย ยม ด านเง นฝาก (Financial Insights Innovation Awards (FIIA) Special Citation Awards for Deposit Product 2011) (IDC Financial Insights) ใบร บรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 (บร ษ ท บ โร เวอร ท ส เซอท ฟ เคช น ประเทศไทย จำาก ด) รางว ลสถานประกอบก จการด เด นด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมในการทำ างาน ระด บประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) รางว ลเก ยรต ยศ ประจำาป 2553 รางว ลเก ยรต ยศ ประจำาป 2552 รางว ลการจ ดการองค กรด เด น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) รางว ลการดำาเน นงานด านส งคมและส งแวดล อมด เด น (สำ าน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) รางว ลการให บร การด เด น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) ธนาคารแห งป Bank of the Year 2009 และน กการธนาคารแห งป Banker of the Year 2009 (น ตยสารดอกเบ ย) 1 ใน 10 องค กรด เด นด านผลประกอบการ (หน งส อพ มพ กร งเทพธ รก จ) รางว ลคณะกรรมการความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมในการทำางานด เด นระด บ ประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) รางว ลสถานประกอบก จการด เด นด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมในการทำ างาน ระด บประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) รางว ลการจ ดการองค กรด เด น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) ธนาคารแห งป Bank of the Year 2010 และน กการธนาคารแห งป Banker of the Year 2010 (น ตยสารดอกเบ ย) รางว ลผ ทำาค ณประโยชน ด านทร พยากรทางทะเลและชายฝ งในโครงการ ทำาด เพ อแผ นด น คร งท 7 (กระทรวงทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม) รางว ลสถานประกอบก จการด เด นด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อม ในการ ทำางานระด บประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) 20 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

13 100 ป ธนาคารออมส น ก บความสำ เร จ ท ย งย น เร มต น เต บโต และย งดำาเน นต อไป เพ อความส ข ความสำาเร จของคนไทย เราจะเด นไปพร อมๆ ก น 22 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

14 หน งร อยป ธนาคาร ออม ส น หน งร อยป ธนาคาร ออม ส น น น ครบกาล อดม ธย สถ สาน ทร พย อน นต สล าง ยาวนาน ย งเฮย ก อต ง ทอถ ก แน นนา ด จไม ไทรงาม บทร อยกรอง หน ง ร อย ป ธนาคารออมส น : ทพญ.จงด พาช ร ตน พระราชกระแสร บส งในพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ท ม ไปถ งเสนาบด กระทรวงพระคล งมหาสมบ ต ให เร งจ ดต ง คล งออมส น เพ อประโยชน แก ราษฎรชาวนา 24 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

15 ออมส น เพ อประโยชน ของแผ นด น พระบาทสมเด จพระรามาธ บด ศร ส นทรมหาวช ราว ธ พระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 6 ทรง สถาปนาก จการออมส นของแผ นด นข นเป นคร งแรกในร ชสม ย ด วยพระราชประสงค ให ม สถานท สำาหร บ เก บร กษาทร พย ส นของราษฎรท ออมมาจากความว ร ยะอ ตสาหะในการประกอบอาช พ เพ อเป นท นต ดต ว ไว อย างปลอดภ ย เน องด วยการร กษาทร พย ในสม ยน นเป นส งยาก อ กท งม โจรผ ร าย โดยเฉพาะภ ยท เก ด จากการใช จ ายส ร ยส ร ายของเจ าของทร พย เพราะเล นการพน น จ งทรงพระกร ณาพระราชทานพระบรม ราชาน เคราะห จ ดต งคล งออมส นเพ อเก บร กษาเง นของราษฎรท นำามาฝาก ตลอดท งดำาเน นการให ทร พย เพ มพ นข น อ นเป นผลประโยชน ท พ งได ร บตามส ทธ คล งออมส นเม อคร งแรกก อต งน นม ฐานะเป นแผนก ส งก ดอย ในกระทรวงพระคล งมหาสมบ ต ซ งก ค อกระทรวงการคล งในป จจ บ น พระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ทรงพระกร ณาโปรดเกล าโปรด กระหม อมให พระเจ าพ ยาเธอ กรมพระจ นทบ ร นฤนารถ เสนาบด กระทรวงพระคล งมหาสมบ ต จ ายเง นคง พระคล งมหาสมบ ต จำานวน 100,000 บาท (หน งแสนบาท) ให เป นท นประเด มของคล งออมส น เร มตรา พระราชบ ญญ ต เม อว นท 26 ม นาคม พ ทธศ กราช 2455 ประกาศใช เป น พระราชบ ญญ ต คล งออมส น พ ทธศ กราช 2456 อย างสมบ รณ เม อว นท 1 เมษายน 2456 ทำาการร บฝากเง นของราษฎรต งแต น นมา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณใหญ หลวงท ทรงวางรากฐานการธนาคารเพ อปวงชนได ร จ กการออมทร พย อ น เป นประโยชน แก แผ นด นอย างย งย นมาตราบท กว นน รายงานเสนาบด เร องคล งออมส นคร งแรก ในสม ยพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว จากเง นท นพระราชทานหน งแสนบาท เม อพ ทธศ กราช 2456 ว นเวลาได ผ านมาครบ 100 ป ในว นท 1 เมษายน พ ทธศ กราช 2556 ธนาคารออมส นว นน ได ดำาเน นการตามแนวพระราชปณ ธานอย างม นคง ใน การส งเสร มสว สด ภาพทางทร พย ส นให แก ประชาชน อำานวยประโยชน และความสะดวกทางการเง นให ก บประชาชนท กเพศ ท กว ย ปล กฝ งน ส ยประหย ดม ธย สถ และส งเสร มการออมให ก บประชาชนท กสาขา อาช พ เพ อทำาให ช มชน ส งคม และประชาชนรายย อยสามารถพ งพาตนเองและปร บต วตามสถานการณ ได อย างเหมาะสม นอกจากน ในกาลท สภาพส งคมและเศรษฐก จเปล ยนแปลงไป ธนาคารออมส นก ได ม ส วนช วยส งเสร มและสร างความม นคงทางการเง นให ก บประเทศชาต ด วยการระดมท นมาให ร ฐบาลใช ในการพ ฒนาประเทศ รวมท งดำาเน นงานต างๆ เพ ออำานวยประโยชน แก การพ ฒนาประเทศ พร อมเช อม โยงนโยบายมหภาคของร ฐบาลส ประชาชนท กระด บในท กช มชนท วประเทศ ด วยความม งม น ต งใจของ บ คลากรท กคนของธนาคารออมส นท พร อมให บร การก บประชาชน ด วยสำาน กเสมอว า การทำางานด วย ความม งม นต งใจ อ ท ศเวลาและเส ยสละความส ขส วนตนน นก เพ อความอย ด ก นด ของพ น องประชาชน สมด งคำาขว ญว า ม นคง จร งใจ ร บใช ประชาชน 26 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

16 ข อม ล ธนาคาร ออมส น จากอด ตถ งป จจ บ น ธนาคารออมส น ส งเสร มและขยายโอกาสทางการออมแก ประชาชน 28 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

17 การดำ เน นธ รก จของธนาคารออมส น ท กย างก าว ค อ ช ว ต ท ม งม นอ ท ศ เพ อแผ นด น จากเง นท นประเด มพระราชทาน 100,000 บาท จนถ งว นน ธนาคารออมส นม อาย ครบ 100 ป ธนาคารม ส นทร พย กว า 1,962,550 ล านบาท ด วยการดำาเน นงานตามแนวนโยบายของผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Direction : SOD) ท ม งเน นการสร างม ลค าเพ มให แก ช มชนและเศรษฐก จฐานราก และ ส งเสร มการออมของประชาชน โดยม การบร หารจ ดการซ งสน บสน นด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ซ งบ คลากรออมส นท วประเทศม งม นและท มเท ในท กย างก าว ให ท กช มชนและส งคม ม รากฐานทางการเง นท ม นคงอย างย งย น 30 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

18 ว ÇÔÇѲ¹Ò Òà ¹Ò ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÀÒÂ㵌à Á¾ÃкÒÃÁÕ¾ÃÐÁËÒ ÉѵÃÔÂä  จ ดเร มต นของการออม ส มเด จพระบรมโอรสาธ ราชเจ าฟ า ม หาวช ราว ธ ส ยามมก ฎราชก มาร เ สด จทรงไปศ กษาว ชาการ ณ ป ระเทศอ งกฤษ โดยทรงเห น แ บบอย างและว ธ การคล งออมส น จาก เ อด นเบ ร กเซฟว งแบงค (Edinburgh Savings Bank) ย คท 1 าเน ดธนาคารออมส น จ ดต ง คล งออมส น ข น ใ นส งก ดกรมพระคล งมหาสมบ ต กระทรวงพระคล งมหาสมบ ต รวมไปถ งการประกาศใช พระราชบ ญญ ต คล งออมส น พ.ศ ,234 บาท านวน 602 บ ญช ป ระกาศใช เป นกฎหมาย พระราชบ ญญ ต คล งออมส น ( ฉบ บท 3) พ.ศ ประกาศใช พระราชบ ญญ ต ธ นาคารออมส น ( ฉบ บท 1) พ.ศ.2489 เ ป นป ท 1 ใ นร ชกาลพระบาทสมเด จ พระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช 2542 ตราพระราชบญ ญต ธ นาคารออมสน ( ฉบบ ท 2 ) พ.ศ ครบรอบ 99 ป ป ร บโฉมใหม ส ความท นสม ย แ ละก าวต อไปอย างม นคง ด วยเคร อข ายการให บร การ ก ว า 8,166 ช องทาง 1,679,764 ล านบาท กว า 29 ล านบ ญช 2450 พ ระบาทสมเดจ พระมงกฎ เกลา เจา อยห ท รงก อต ง แบงค ล ฟอเท ย ณ พระตำา ห น กสวนจ ตรลดา และ ไ ด ทรงเร มฝ กห ดมหาดเล ก ให ร จ ก การออม ย คท 2 เต บโตอย างร ดหน า กองคล งออมส น ส งก ดกรมไปรษณ ย โทรเลข กระทรวงพาณ ชย และคมนาคม โ ดยพระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 7 ทรงม พระราชดำา ร เห นควร โอนก จการ คล งออมส นให ไปอย ในความร บผ ดชอบของกรม ไ ปรษณ ย โทรเลข และทรงตรา พระราชบ ญญ ต ค ล งออมส น แ ก ไขเพ มเต ม พ.ศ.2472 านวน 17,015 บ ญช จจ บ น ย คท 3 รากฐานความม นคง ยกฐานะของคล งออมส นเป นองค กรของร ฐ ม ฐานะเป นน ต บ คคล เปล ยนจากคำา ว า คล งออมส น เป นคำา ว า ธนาคารออมส น ส งก ดกระทรวงการคล ง ต งแต ว นท 1 เมษายน 2490 เป นต นมา 213,023,570 บาท ป 2546 ต ราพระราชบ ญญ ต ธ นาคารออมส น ( ฉบ บท 3) พ.ศ ธนาคารออมส น าป

19 ธนาคารออมส น หน งในพระบรมราชก ศโลบาย ทางเศรษฐก จ ม ลค า (ล านบาท) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, ต มยำก ง Crisis Subprime Crisis Growth (%) , , , , เก ดพรบ. ค มครองเง นฝาก ในป %GDP ส นทร พย เง นฝาก ส นเช อ ว กฤต เศรษฐก จ ป ท %GDP ต ำส ด (%GDP) การเต บโตของธนาคารออมส น เม อเท ยบก บป ก อนหน า (%) เง นฝาก เง นให ส นเช อ เง นลงท น การเข าฟ นฟ เศรษฐก จของธนาคารออมส น ราชาเง นท น (ป 22-25) 2523 (4.61) n/a n/a n/a ออกต วเง นคล ง ทร สต ล ม (ป 26-28) 2528 (4.65) n/a n/a n/a ซ อต วส ญญาใช เง นจากกระทรวงการคล ง 13,000 ล านบาท และปล อยส นเช อเพ อกระต นเศรษฐก จฐานราก ต มยำก ง (ป 40-43) 2540 (-1.37) 2541 (-10.51) ประชาชนย ายเง นฝากมาย งธนาคารออมส นจำนวนมาก และ ธนาคารได นำเง นไปสน บสน นส นเช อแก ภาคร ฐและร ฐว สาหก จ รวมท งให ส นเช อแก ธกส. เพ อนำไปพย งราคาข าวเปล อก ทำให ส นเช อ ป 40 ของธนาคารออมส นเพ มข น 110.3% เม อเท ยบก บป 39 Subprime (ป 50-52) 2552 (-2.33) สน บสน นส นเช อตามนโยบายร ฐ เพ อกระต นเศรษฐก จและ บรรเทาป ญหาให ก บประชาชนในระด บฐานราก โดยเฉพาะโครงการไทยเข มแข ง (SPII) 34 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

20 เร มต นของการส งเสร มการออม ส งเสร มให ประชาชน ม ความร ความเข าใจ และร จ กการออมทร พย ชาวนา 1 ราย พ อค า 8ราย 31 ร บจ าง ราย จากอด ตถ งป จจ บ น ส งเสร มและขยายโอกาสทางการออม ณ 31 ธ นวาคม 2555 เคร อข ายช องทางการบร การ ครอบคล มท วประเทศกว า 8,166 ช องทาง เพ อเพ มโอกาสให ประชาชนเข าถ งการบร การ ทางการเง น และเข าถ งแหล งเง นท น ปร มาณ เง นฝาก 1,679,764 ล านบาท กว า 29 ล านบ ญช ปร มาณเง นฝาก 1,679,764 ล านบาท กว า 29 ล านบ ญช 8,166 ออมส นเป ดบร การ ช องทาง ชาวสวน 5ราย น กเร ยน 98 ราย ม งเน นให เยาวชนร จ กการออม โดยม การร บฝากเง นตาม โรงเร ยน ซ งได ม การสานต อ แนวความค ดด งกล าวมาเป น ธนาคารโรงเร ยน ในป จจ บ น 932 แห ง 38 6,341 สาขาและสาขาย อย หน วยให บร การ ATM / ADM / PUM* 387 ข าราชการ ราย เม อเป ดทำาการใหม ๆ ในป 2456 ประชาชนย งไม ร ถ ง ประโยชน ของการฝากเง น เน องจากขาดความร ด งน นผ ฝากส วนใหญ จ งย งคงม เพ ยงหม ข าราชการ แต ในภายหล ง เม อคล งออมส นขยายออกไป จ งได ม พ อค า ชาวนา ชาวสวน และผ ประกอบการอ นๆ มาฝากเง นมากข น ณ 31 ธ นวาคม 2555 ธนาคารม บ ญช เง นฝากจากประชาชน กว า 29 ล านบ ญช รถ Mobile Unit แห ง เร อบร การเคล อนท ธนาคารโรงเร ยน * ATM = เคร องร บจ ายเง นอ ตโนม ต PUM = เคร องปร บสม ดเง นฝากอ ตโนม ต ADM = เคร องฝากเง นอ ตโนม ต ณ 31 ธ นวาคม ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

21 ธนาคารออมส น ก บแนวทางการ พ ฒนาอย างย งย น ในป 2555 ท กย างก าว ค อ ความท าทาย เพ อพ ฒนารากฐาน ท กช ว ต ท วประเทศ ให ม นคงไปด วยก น 38 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

22 ธนาคารออมส น ก บแนวทางการพ ฒนาอย างย งย น ในป 2555 ดำาเน นงานเพ อปวงชน เพ อช มชน และเพ อส งคม ธนาคารออมส นก บการดำาเน นงานตามว ส ยท ศน เป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม และ เป นผ นำาในการสน บสน นเศรษฐก จฐานรากและล กค ารายย อย ด วยการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และธรรมาภ บาล การดำาเน นงานตามพ นธก จ 4 ด านหล ก ท งในด านการออม การลงท นและการพ ฒนา การส งเสร มเศรษฐก จฐานราก และการร บผ ดชอบต อส งคม รวมถ งการปฏ บ ต ตนของพน กงานตาม ค าน ยมองค กร VIPs ล วนเป นส งท ท าทาย ซ งธนาคารต องม การปร บต วท ามกลางการเปล ยนแปลง ของสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอก นอกจากน ย งม ประเด นท าทายท สำาค ญ ค อ การก าวเข าส ระบบประเม นค ณภาพร ฐว สาหก จ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) อย างเต มร ปแบบ โดยเป นระบบการประเม นผลท เน นการพ ฒนาค ณภาพในการบร หารจ ดการองค กรอย างต อเน อง ให ความ สำาค ญก บความม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของกระบวนการ การสร างความสำาเร จอย างย งย นให ก บองค กร แนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Direction : SOD) SOD : ม งเน นการสร างม ลค าเพ มให แก ช มชนและเศรษฐก จฐานราก และส งเสร มการออมของประชาชน โดยม การบร หารจ ดการซ งสน บสน น โดยระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร (strategy) การส งเสร ม การออม และสร างว น ย ทางการเง น การขยาย กล มล กค า รายย อย การเสร มสร างศ กยภาพทางเศรษฐก จส งคมระด บรากฐาน และส งแวดล อมของช มชนตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง การเพ มประส ทธ ภาพและข ดความสามารถ ขององค กรในการแข งข นภายใต หล กธรรมาภ บาล การเพ ม ประส ทธ ภาพ ในการลงท น ว ส ยท ศน (Vision) เป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม และเป นผ นำาในการสน บสน นเศรษฐก จ ฐานรากและล กค ารายย อย ด วยการ บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และธรรมาภ บาล พ นธก จ (Mission) 1. เป นสถาบ นเพ อการออม 2. เป นสถาบ นเพ อการลงท นและการพ ฒนา 3. เป นสถาบ นเพ อส งเสร มเศรษฐก จฐานราก 4. เป นสถาบ นท ร บผ ดชอบต อส งคม สมรรถนะหล ก (Core Competency) บร การ ด วยห วใจ (Service Mind) ใส ใจ ใฝ ร (Passion to Learn) ม งผลล พธ (Result Oriented) ค าน ยม (Core Value) : VIPs V : Vision Focus ม งเน นในว ส ยท ศน P : Professionalism เช ยวชาญงานบร การ I : Integrity ย ดม นในค ณธรรม S : Social Responsibility ร บผ ดชอบต อส งคม ย ดม นใน ค ณธรรม (Integrity) บ รณาการท ม (Teamwork) เช ยวชาญ ผล ตภ ณฑ (Product Knowledge) 40 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

23 ในโอกาสครบรอบ 100 ป ธนาคารออมส นย งคงม งม นการดำาเน นงานให สอดคล องก บ แนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (SOD) ท กระทรวงการคล งเป นผ กำาหนด และว ส ยท ศน ของธนาคาร เพ อ ตอบสนองความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholders) ของธนาคารท สำาค ญ ได แก ล กค า ประชาชน ร ฐบาล (กระทรวงการคล ง) และพน กงาน โดยให ความสำาค ญก บพ ฒนาบ คลากร สร างองค ความร และนว ตกรรมทางการเง น ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ข อบ งค บและหล กการกำาก บด แลก จการท ด ควบค ไปก บการขยายบร การทางการเง นให ครอบคล มและท วถ ง เสร มสร างความเข มแข งและยกระด บค ณภาพ ช ว ตของประชาชนระด บฐานราก รวมไปถ งการด แลส งคม ช มชน และร กษาส งแวดล อม เพ อนำาไปส การ พ ฒนาประเทศท ย งย นต อไป โดยม นโยบายการดำาเน นงาน 5 ด าน ด งน นโยบาย แผนงาน และโครงการท สำาค ญ นโยบายการส งเสร มการออมและสร างว น ยทางการเง น โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการธนาคารโรงเร ยน แผนงานส งเสร มการออมและสร างว น ยทางการเง นให ก บประชาชนท วไป นโยบายการเสร มสร างศ กยภาพทางเศรษฐก จ ส งคมระด บฐานราก และส งแวดล อมของช มชน ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการพ ฒนากล มองค กรการเง นช มชนเป นสถาบ นการเง นช มชน แผนงานเพ อส งคมและส งแวดล อม แผนงานพ ฒนาความร และศ กยภาพแก องค กรช มชน นโยบายการขยายกล มล กค ารายย อย โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการขยายช องทางการให บร การ โครงการให บร การด วยเคร อง Self-Service แผนงานส งเสร มธ รก จบร การด วยเคร อง ATM 4 5 นโยบายการเพ มประส ทธ ภาพในการลงท น โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการพ ฒนาระบบ Investment System นโยบายการเพ มประส ทธ ภาพและข ดความสามารถขององค กร ในการแข งข นภายใต หล กธรรมาภ บาล โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการใช ทร พยากรและความร วมม อระหว างก นของร ฐว สาหก จ (Synergy) โครงการพ ฒนาระบบประเม นค ณภาพร ฐว สาหก จ (SEPA) โครงการเพ มประส ทธ ภาพความปลอดภ ยสารสนเทศ แผนงานบร หารความเส ยง ตรวจสอบ และควบค มภายใน แผนงานส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตพน กงาน 42 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

24 ภารก จความร บผ ดชอบต อส งคม การท ธนาคารออมส น เป นธนาคารเพ อส งคม ม บทบาทสน บสน น ประชาชน ช มชน และส งคมให เข มแข ง ส งเหล าน ก จะสามารถ เก อก ลธ รก จของธนาคาร ควบค ไปด วยก น แนวทางการดำาเน นงานทางด านความร บผ ดชอบต อ ส งคมของธนาคารได ถ กถ ายทอดไปย งหน วยงานภายในธนาคาร ออมส น ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาคเพ อให เก ดการเร ยนร และเป นการปล กฝ งความร บผ ดชอบต อส งคมแก บ คคลากร ของธนาคาร การสร างมาตรฐานการทำางานตรงตามหล กสากล การเสร มสร างความร บผ ดชอบต อส งคม ช มชน เยาวชน และ ส งแวดล อม เพ อเช อมโยงส งคมไทยให อย ได อย างย งย นขององค กร โดยได ม การเพ มนโยบายในการด แลส งคมและ ส งแวดล อมในภาระหน าท และความร บผ ดชอบ ของธนาคาร ท งน ได ม การจ ดทำาแผนแม บทด านความร บผ ดชอบต อส งคม พ.ศ เพ อกำาหนดกรอบ นโยบาย แผนกลย ทธ ให ม ความช ดเจนตามมาตรฐานสากลและให ท กหน วยงานนำาไป ปฏ บ ต ในแนวทางเด ยวก นอย างเหมาะสม โดยการดำาเน นงาน ทางด านความร บผ ดชอบต อส งคมท ธนาคารกำ าหนดม ว ตถ ประสงค ท จะตอบสนองความต องการและความจำาเป น ของ 3 กล มหล ก ได แก ล กค า (Stakeholders Interst) การดำาเน นงานภายใน องค กร (In-House Interest) และการดำาเน นงานภายนอก (Public Relation Interest) นโยบายความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ธนาคารออมส น ธนาคารให ความสำาค ญก บความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม โดยปร บว ส ยท ศน พ นธก จ และโครงสร างองค กร ให หน วยงานฝ ายพ ฒนาส งคมและส งแวดล อม ม บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ต อส งคมและส งแวดล อมโดยตรง นอกจากน ย งม การแต งต งคณะกรรมการด านส งคมและส งแวดล อม เพ อกำาหนดนโยบาย แผนแม บทด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม รวมท งการต ดตามการ ดำาเน นงานอย างสม าเสมอ เพ อให บรรล ผลสำาเร จตามเป าหมายท งในระด บผลผล ต (Output) ผลล พธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) อย างม ประส ทธ ภาพ เก ดประโยชน ส งส ด โดยได กำาหนดนโยบาย ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม เพ อเป นแนวทางในการดำาเน นงานไว ด งน 1. การพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ย งย นให ก บผ ม ส วนได ส วนเส ยท กภาคส วน 2. สน บสน นด านการศ กษา ยกมาตรฐานการศ กษา และจ ดก จกรรมพ ฒนาเยาวชนของชาต ท งด านส ขภาพกาย ส ขภาพจ ต และสต ป ญญา 3. ออกแบบผล ตภ ณฑ ทางการเง น ท คำาน งถ งความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม 4. บร หารจ ดการอย างม จร ยธรรม โปร งใส เป นธรรม คำาน งถ งหล กส ทธ มน ษยชนข นพ นฐาน 5. การจ ดก จกรรมเพ อส งคมและส งแวดล อม โดยเน นการม ส วนร วมของคณะกรรมการ ธนาคารออมส น ผ บร หาร พน กงาน ช มชน และเยาวชน 6. ด แลอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ตามโครงการพระราชดำาร 7. สร างเคร อข าย และสร างว ฒนธรรมองค กร ด านความร บผ ดชอบต อส งคม ให เป นร ปธรรมแก ผ ปฏ บ ต งานในท กระด บ 44 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

25 แผนแม บทด าน การด แลส งคม และส งแวดล อม พ.ศ เร มต นปล กฝ งจ ตสำาน กให เต บโต เก ดเป นพล งในจ ตใจ เพ อสร างพล งให ท กช ว ตท วประเทศได ต อไป 46 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

26 แผนแม บทด านการด แลส งคมและส งแวดล อม พ.ศ จ ดเร มต นท สำาค ญ ในการ จ ดการโครงการด แลส งคม และส งแวดล อมได อย าง ย งย น น นก ค อ การเร มต น ปล กฝ งจ ตสำาน กอ นช ดเจน ให เต บโตภายในองค กร เส ยก อน พล งในจ ตใจน น จ งจะสามารถส งต อ เพ อสร างพล งให ท กช ว ต ท วประเทศได ต อไป ป จจ บ นธนาคารออมส นนำาหล กการด านความ ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม บรรจ ไว ในว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของธนาคาร เพ อให เก ดความช ดเจนใน การดำาเน นธ รก จหล กไปพร อมก บการด แลส งคมและส งแวดล อม ได อย างย งย น และเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดในท กช มชน และส งคมท วประเทศ ธนาคารออมส นจ งกำาหนดแนวทาง ย ทธศาสตร ในร ปแบบของแผนแม บทการดำาเน นงานด านการ ด แลส งคมและส งแวดล อม เพ อเป นกลไกให เก ดภาพรวมเช ง นโยบาย และเป นส วนหน งในการผล กด นให เก ดการกำาหนด กลย ทธ และแผนงานท ม ความช ดเจนเหมาะสม ส งผลกระทบ เช งบวกต อส งคมโดยรวม และสอดคล องก บเกณฑ การประเม น ผลการดำาเน นงานของร ฐว สาหก จตามบ นท กข อตกลงการประเม น ผลการดำาเน นงานร ฐว สาหก จระหว างธนาคารออมส นก บ กระทรวงการคล ง ว ตถ ประสงค ของแผนแม บทด านการด แลส งคมและส งแวดล อม 1. เพ อให การดำาเน นงานด านการด แลส งคมและส งแวดล อม สอดคล องก บท ศทางการดำาเน นธ รก จ ของธนาคารตามท กำาหนดไว ในแผนว สาหก จของธนาคารออมส น พ.ศ ภายใต ว ส ยท ศน และพ นธก จของธนาคารออมส น เพ อให การดำาเน นงานด านการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส นม แนวทางท ช ดเจน และ ส งผลต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของช มชน ส งคม ให ม ความเข มแข งและสามารถพ งพาตนเองได เพ อให การดำาเน นงานด านการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส น สอดคล องก บนโยบายของ ร ฐบาล 48 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

27 กรอบแนวค ดด านการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส น กรอบแนวค ดหล กในการวางโครงสร างด านการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคาร ออมส นมาจาก 6 องค ประกอบหล ก ด งน นโยบายของร ฐบาลช ดป จจ บ น เช น การเพ มเง นกองท นหม บ านๆ ละ 1 ล านบาท, การสานต อ กองท น S M L กองท นละ แสนบาท, โครงสร างศ นย กระจายส นค า OTOP และโครงการ 1 อำาเภอ 1 ท นการศ กษาต อต างประเทศ ว ส ยท ศน ในการเป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม การพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ของประเทศ โดยเป นผ นำาในการสน บสน นเศรษฐก จฐานราก ด วยการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และธรรมาภ บาล และพ นธก จในการเป นสถาบ นท ด แลส งคมและส งแวดล อม ค าน ยม ในการม งม นในว ส ยท ศน ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ย ดม นในค ณธรรม เช ยวชาญ งานบร การ ย ทธศาสตร องค กรด านการส งเสร มการออมและสร างว น ยทางการเง น ด านการเสร มสร างศ กยภาพ ทางเศรษฐก จส งคมระด บฐานราก และส งแวดล อมของช มชนตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง การพ ฒนาองค กรตามระบบ SEPA กำาหนดให ร ฐว สาหก จม ระบบการกำาก บด แลความร บผ ดชอบต อ ประเทศชาต และส งคม และการสน บสน นและสร างความเข มแข งให แก ช มชน การดำาเน นการตามมาตรฐานว าด วยความร บผ ดชอบต อส งคม (ISO 26000) ซ งกำาหนดองค ประกอบ ไว 7 ประการ ประกอบด วย 6.1 การกำาก บด แลก จการท ด (Organization Governance) 6.2 คำาน งถ งส ทธ มน ษยชน (Human Rights) 6.3 ข อปฏ บ ต ด านแรงงาน (Labor Practices) 6.4 การด แลส งแวดล อม (Environment) 6.5 การดำาเน นธ รก จอย างเป นธรรม (Fair Operating Practices) 6.6 ใส ใจต อผ บร โภค (Consumer Issues) 6.7 การม ส วนร วมก บการพ ฒนาส งคมและช มชน (Contribution to the Community and Society) โครงสร างการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส น โครงสร างการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส นเช อมโยงและสอดคล องก บ พ นธก จของธนาคารออมส น ด งน ความร บผ ดชอบต อช มชน สอดคล องก บพ นธก จของธนาคารออมส นในการเป นสถาบ นเพ อส งเสร ม เศรษฐก จฐานราก ความร บผ ดชอบต อส งคม สอดคล องก บพ นธก จของธนาคารออมส น ในการเป นสถาบ นเพ อ การออม โดยเร มปล กฝ งต งแต ว ยเด ก ความร บผ ดชอบต อพน กงาน ซ งเป นเสาหล กในการดำาเน นงานของธนาคารออมส น 4. ความร บผ ดชอบต อส งแวดล อมในฐานะท เป นหน งในพ นธก จของธนาคารในการเป นสถาบ นท ด แลส งคมและส งแวดล อม โดยธนาคารให ความสำาค ญก บความร บผ ดชอบต อส งแวดล อมท ม ความ ส มพ นธ ก บค ณภาพช ว ตความเป นอย อย างย งย นของช มชน และส งแวดล อมท ม ความส มพ นธ ก บส งคม ส งแวดล อมท ม ความส มพ นธ ก บพน กงาน มากกว าการให ความสำาค ญก บส งแวดล อมโดยตรง โดยความร บผ ดชอบท ง 4 ด านน น ม ว ตถ ประสงค ท จะตอบสนองความต องการ และความจำาเป น ของ 3 กล มหล กค อ ล กค า (Stakeholders Interest) หร อผ ม ส วนได ส วนเส ยกล มหล กของธนาคาร ให ร บร เข าใจ และ ตระหน กถ งส งท ธนาคารออมส นได ม ส วนช วยเหล อส งคมและเยาวชนซ งอาจอย ในร ปของผล ตภ ณฑ และบร การทางการเง นท ม ความร บผ ดชอบต อส งคม เยาวชน และส งแวดล อม การดำาเน นงานภายในองค กร (In-House Interest) น บต งแต การสร างสภาวะแวดล อมในการ ดำาเน นงานท ด การใช ทร พยากรอย างประหย ดและค มค า และการปฏ บ ต ต อพน กงานอย างเท าเท ยม สว สด การต างๆ ท ธนาคารให แก พน กงาน รวมถ งการส งเสร มให พน กงานทำาก จกรรมท แสดงถ งความ ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม การดำาเน นงานภายนอกองค กร (Public Relation Interest) การดำาเน นโครงการท สร างเสร ม ความส มพ นธ ระหว างธนาคารออมส นก บล กค าและค ค าต างๆ เพ อพ ฒนาภาพล กษณ ของธนาคาร ตลอดจนสน บสน นโครงการท ม ประโยชน ต อส งคม เยาวชนและส งแวดล อมในอ นท จะเป นการสร าง ม ลค าเพ มให ก บธนาคารไม ว าทางตรงหร อทางอ อม 50 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

28 โครงสร างการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส น จากกรอบแนวค ดข างต นธนาคารออมส นได กำาหนดโครงสร างการด แลส งคมและส งแวดล อมด งภาพท 1 การเช อมโยงว ส ยท ศน องค กรก บย ทธศาสตร การด แลส งคมและส งแวดล อม (CSR Strategy) SOD ธนาคารออมส น นโยบายภาคร ฐท สำาค ญ ช มชน พน กงาน ส งแวดล อม เยาวชน ว ส ยท ศน : เป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม การพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อมของประเทศ โดยเป นผ นำาในการสน บสน นเศรษฐก จฐานราก ด วยการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพและธรรมาภ บาล พ นธก จ : 1) เป นสถาบ นเพ อการลงท นและการพ ฒนา 2) เป นสถาบ นเพ อส งเสร มเศรษฐก จฐานราก 3) เป นสถาบ นเพ อการออม 4) เป นสถาบ นท ด แลส งคมและส งแวดล อม ค าน ยม : ม งม นในว ส ยท ศน ย ดม นในค ณธรรม เช ยวชาญงานบร การ ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ย ทธศาสตร ด าน CSR : 1. สร างว น ยการออมและสร างศ กยภาพของเด กและเยาวชนในท กด าน 2. สร างความเข มแข งให ช มชนและล กค าฐานรากด วยหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 3. อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4. พ ฒนาค ณภาพช ว ตพน กงานให ม ความส ขในการทำางาน และม จ ตสาธารณะ 5. พ ฒนาข ดความสามารถในการดำาเน นงานด านส งคมและส งแวดล อม ผล ตภ ณฑ ทางการเง นท ม ความร บผ ดชอบ ต อส งคมเยาวชน และส งแวดล อม ล กค า สภาพแวดล อม ในการทำงาน ภายใน องค กร ภายนอก องค กร การดำเน นงานและ ก จกรรมท แสดงถ ง ความร บผ ดชอบต อ ส งคมและส งแวดล อม การสน บสน นส งคม และช มชนใน โครงการต างๆ เพ อ สร างม ลค าเพ ม แก องค กร การส งเสร ม ภาพล กษณ ขององค กร สร างว น ยการออมและ สร างความเข มแข งให ช มชน อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 1 สร างศ กยภาพของเด ก 2 และล กค าฐานราก ด วยหล ก 3 และส งแวดล อม 4 เศรษฐก จพอเพ ยง - โครงการธนาคารโรงเร ยน - ก จกรรมออมส น - โครงการเศรษฐก จพอเพ ยง - ก จกรรม บวร รอบร วออมส น ร กษ ส งแวดล อม และยกย องผ ม ค ณธรรม - ก จกรรมสน บสน นกล มพน กงาน - ก จกรรมฟ นฟ ทร พยากร จร ยธรรม (ต อเน อง 10 ป ) จ ตอาสาในการทำาก จกรรม CSR ชายทะเล - โครงการยกระด บมาตรฐาน - ก จกรรมช มชนต นแบบ การศ กษาของเยาวชนไทย - โครงการกระต นเศรษฐก จ (โรงเร ยนในฝ น) ต อเน อง 3 ป - โครงการสน บสน นผ ทำา - มอบท นการศ กษาต อเน อง 3 ป ค ณประโยชน ให ส งคมและ ผ ขาดแคลนท นทร พย ไป ประกอบพ ธ ฮ จย ภาคร ฐ/ หน วยงานด แล พน กงาน ผ ม ส วนได เส ย (Stakeholder) ล กค า เยาวชน พ ฒนาค ณภาพช ว ตพน กงาน ให ม ความส ขในการทำางาน - โครงการสร างความผ กพ นของ พน กงาน - โครงการสร างส ขภาพท ด แก พน กงาน - โครงการค ณธรรม จร ยธรรม พน กงาน ช มชน 5 พ ฒนาข ดความสามารถในการดำาเน นงานด านส งคมและส งแวดล อม ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด งานภ ม ป ญญาระหว างช มชน 52 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

29 การกำาก บด แลก จการท ด ม งส การ เป นองค กร ท ม ว ฒนธรรม การกำาก บด แล ก จการท ด เพ อออมส น ธรรมาภ บาล นโยบายการกำาก บด แลก จการท ด การกำาก บด แลก จการท ด ของธนาคารออมส น ม งเน นใน การกำาก บด แลก จการด วยความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต หน าท เต มข ดความสามารถ และประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ ม งสร างม ลค า เพ มแก ก จการเพ อการแข งข นท งในระยะส นและระยะยาว ปฏ บ ต ต อ ผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างเท าเท ยมก น ม ความโปร งใสในการดำาเน น งานท สามารถตรวจสอบได ด วยการเป ดเผยข อม ลอย างโปร งใสก บ ผ ท เก ยวข อง ส งเสร มพ ฒนาการกำาก บด แลและจรรยาบรรณท ด ใน การประกอบธ รก จ และกระจายโอกาสแก ประชาชนให ม ส วนร วม ในการแสดงความค ดเห นในการดำาเน นการใดๆ ท อาจม ผลกระทบ ต อส งแวดล อม ส ขภาพอนาม ย ค ณภาพช ว ต และความเป นอย ของ ช มชน และส งคมโดยรวมของประเทศ โดยได กำาหนดนโยบายการกำาก บด แลก จการท ด (Good Corporate Governance Policy) ซ งได ประมวลหล กการกำาก บ ด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ไว เป นลายล กษณ อ กษรและย ดถ อ เป นหล กปฏ บ ต ในแนวทางเด ยวก น อ นเป นการแสดงเจตนารมณ ท ม งม นช ดเจน ในการกำาก บด แลการดำาเน นธ รก จของธนาคารออมส น เพ อการเป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม การพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐก จฐานรากให ม โอกาสเข า ถ งแหล งเง นท น ควบค ก บการยกระด บค ณภาพช ว ตท ด ข น เพ อสร าง ม ลค าเพ มในเช งเศรษฐศาสตร และการพ ฒนาท ย งย นตลอดไป คณะกรรมการม เจตนารมณ ท จะส งเสร มให ธนาคารเป นองค กรท ม ประส ทธ ภาพในการดำ าเน นธ รก จ การกำาก บด แลก จการท ด และการบร หารจ ดการท ด เล ศโดยม งเน นการสร างประโยชน ให แก ผ ม ส วนได ส วนเส ย โดยรวม ม ความส จร ตโปร งใสตรวจสอบได ในการดำาเน นธ รก จ การดำาเน นงานท ม ประส ทธ ภาพ และเป ด โอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องม บทบาทในการม ส วนร วมเสนอความค ดเห นร วมต ดส นใจและ/หร อร วมม อก น ในการดำาเน นการ เพ อให การดำาเน นการด านการกำาก บด แลก จการท ด ม การพ ฒนาอย างต อเน อง สอดคล อง ก บหล กการกำาก บด แลก จการตามหล กปฏ บ ต สากลตลอดเวลา จ งได กำาหนดเป นนโยบายการกำาก บด แล ก จการท ด เพ อให คณะกรรมการ ผ บร หาร และพน กงาน ย ดถ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน 54 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 แผนการกาก บท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 1. หล กการและเหต ผล การกาก บท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว

More information