Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8 เพราะช ว ตค อการออม ออมเพ อต วเอง ออมเพ ออนาคต ออมเพ อล กหลาน ออมเพ อส ขของครอบคร ว ออมเพ อด แลปกป กษ ธรรมชาต เม อเร มต นออม ไม นานก จะเห นถ งผลสำ เร จ ธนาคารออมส น ปล กฝ งการออมส ส งคมไทย เพ อความส ข ความม นคง ท ย งย น

9 สารบ ญ Content สารจากคณะกรรมการความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ 100 ป ธนาคารออมส นก บความสำาเร จท ย งย น ส วนท 1 : ข อม ลธนาคารออมส น การดำาเน นธ รก จของธนาคารออมส น ว ว ฒนาการธนาคารออมส น ภายใต ร มพระบารม พระมหากษ ตร ย ไทย ธนาคารออมส นหน งในพระราชก ศโลบายทางเศรษฐก จ ส วนท 2 : ธนาคารออมส นก บแนวทางการพ ฒนาอย างย งย น ในป 2555 แนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Direction : SOD) นโยบาย แผนงาน และโครงการท สำาค ญ ภารก จความร บผ ดชอบต อส งคม แผนแม บทด านการด แลส งคมและส งแวดล อม พ.ศ การกำาก บด แลก จการท ด ผล ตภ ณฑ และบร การทางการเง น เพ อส งคมและส งแวดล อม โครงการสถาบ นการเง นช มชน โครงการตามนโยบายร ฐบาลท สำาค ญ หน า ส วนท 3 : การดำาเน นงานเพ อส งคมของธนาคารออมส น ในป 2555 การดำาเน นงานภายในองค กรเพ อพน กงาน การดำาเน นงานเพ อส งคมและช มชน การดำาเน นงานเพ อส งเสร มการออมและสน บสน นการศ กษาให ก บเยาวชน การดำาเน นงานเพ อส งเสร มก ฬาและศ ลปว ฒนธรรม การดำาเน นงานด านส งแวดล อม ส วนท 4 : มากกว าคำาขอบค ณ เส ยงสะท อนจากช มชนร กออม ส วนท 5 : แนวทางการจ ดทำารายงาน และ สารบ ญ GRI จ ดทำาโดย : ฝ ายพ ฒนาส งคมและส งแวดล อม ธนาคารออมส น 470 ถนนพหลโยธ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กร งเทพฯ โทรศ พท website : ISBN : ออกแบบโดย : Cofounder Group Co., Ltd. 18/8 ถนนรามคำาแหงซอย 118 แยก 18 เขตสะพานส ง กร งเทพฯ พ มพ : ม ถ นายน 2556 จำานวน : 2,000 เล ม สงวนล ขส ทธ หน า

10 สารจากคณะกรรมการความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม Message from the Corporate Social Responsibility Committee ย อนเวลาไปเม อ 100 ป... 1 เมษายน 2456 พระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 6 ทรงสถาปนาก จการออมส นของแผ นด นข นเป นคร งแรก ด วยพระราชประสงค ให ม สถานท สำาหร บเก บร กษา ทร พย ส นของราษฎร จ งม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต คล งออมส น พ ทธศ กราช 2456 และประกาศใช เม อว นท 1 เมษายน พ ทธศ กราช 2456 พร อมก นน นได ทรงพระราชทานเง นท น 1 แสนบาท เป นท นประเด มแก คล งออมส น นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร ประธานกรรมการ ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม จนถ งว นน ป 2556 เป นป ท ธนาคารออมส นม อาย ครบ 100 ป ม ความผ กพ นก บประชาชนคนไทย อย างฝ งรากล ก ประด จต นไทรท แผ ขยายก งก านสาขา ดำาเน นบทบาทเป นสถาบ นเพ อการออม ส งเสร มการ ออมทร พย ให แก ประชาชนท กเพศ ท กว ย ท กสาขาอาช พอย างกว างขวางและท วถ ง ม งพ ฒนาความเป นอย ท ด ข น ของประชาชนในระด บฐานราก และล กค ารายย อย ด วยการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพและธรรมาภ บาล ภายใต กรอบว ส ยท ศน พ นธก จ และค าน ยมของธนาคาร ท ม ต อความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ธนาคารออมส นจ งม นโยบายแนวทางการดำาเน นก จกรรมเพ อนำาไปส การสร างค ณค าให ก บองค กรควบค ไปก บ การพ ฒนาส งคม ดำาเน นก จกรรมเพ อส งคมท ตอบสนองต อผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล มของธนาคาร ไม ว าจะเป น ก จกรรมเพ อส งเสร มการออมให ก บเยาวชนและประชาชน การสร างความเข มแข งในช มชน ล กค าระด บฐานราก ด วยหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ให ความสำาค ญก บการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การท เป นม ตรก บส งคม (Socially- Friendly-Product) สน บสน นก จกรรมท ม ส วนสร างสรรค ส งคมและส งแวดล อมโดยใช ภ ม ป ญญาท องถ น และเน น การม ส วนร วมค ด ร วมทำา ร วมก นด แลร กษา ให ช มชนเข มแข งพ งตนเองได ให ความสำาค ญก บการเต บโต / ย งย น / ตอบแทนส ส งคม และท สำาค ญท ส ดก ค อ เสร มสร างว ฒนธรรมองค กรด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม อย างเป นร ปธรรมให แก คณะกรรมการ ผ บร หาร และพน กงานท กระด บ เพ อให บ คลากรท กคนของธนาคารออมส น พร อมให บร การก บประชาชนท กระด บ ท กเพศ ท กว ย ด วยใจบร การ นายวรว ทย ช ยล มปมนตร ผ อำานวยการธนาคารออมส น ขอขอบค ณคนไทยท กคน ท ไว วางใจออมส นมาตลอด 100 ป เราขอให ส ญญาว า ธนาคารออมส นจะย นหย ด เค ยงข าง สร างรอยย ม และความส ขให ก บชาวไทยตลอดไป ในนามของธนาคารออมส น ขอขอบค ณคนไทยท กคนท ให ความไว วางใจ ร วมก นเป นส วนหน งก บธนาคาร ออมส น มาตลอดระยะเวลา 100 ป และขอให ส ญญาว า ธนาคารออมส นจะย นหย ด สร างรอยย ม และความส ข ให ก บชาวไทย ผ านโครงการเพ อส งคมและส งแวดล อม พร อมเค ยงข างส งคมไทยและเป นฐานสำาค ญท ช วยสร าง ค ณภาพช ว ตคนไทยให อย อย างย งย น ตลอดไป นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร ประธานกรรมการ ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม นายวรว ทย ช ยล มปมนตร ผ อำานวยการธนาคารออมส น 16 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

11 รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ Proud Accomplishments รางว ลเก ยรต ยศ ประจำาป 2555 รางว ลสถานประกอบก จการด เด นด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมในการทำางานระด บประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) รางว ลท จ ดข นสำาหร บองค กรท ม ล กจ าง 500 คนข นไป ท ให ความสำาค ญและเอาใจใส เร องความปลอดภ ยในการทำางาน และการม สภาพแวดล อมในการทำางานท ถ กส ขอนาม ยโดย ธนาคารออมส นได รางว ล ด งกล าวเป นป ท 6 ต ดต อก น โล ประกาศเก ยรต ค ณโครงการ รวมแรงไทย ร กษาน าใสท กค คลอง (กระทรวงการคล ง) ธนาคารออมส น ได ร บมอบหมายจากระทรวงการคล ง ให เป นองค กรท ด แลร บผ ดชอบการดำาเน นงาน ตามโครงการด งกล าว จำานวน 3 คลอง ได แก คลองบางบ ว เขตบางเขน คลองลาดบ วขาว เขตสะพานส ง และคลองบางพรม เขตตล งช น เก ยรต บ ตร จ ตอาสาทำาด ม คนเห น ในโครงการส งต อความด...ไม ม ว นหมด (คณะกรรมการฝ ายประชาส มพ นธ การจ ดงาน เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสพระราชพ ธ มหามงคลเฉล ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ นวาคม 2554) รางว ลท มอบให ก บองค กรท ม จ ตอาสา ในการทำาความด เพ อส วนรวมอย างต อเน อง เป นท ประจ กษ และยอมร บของประชาชนท วไป โล และเก ยรต บ ตรในฐานะองค กร ผ ทำาค ณประโยชน ต อเด กและเยาวชน สาขาก ฬาและน นทนาการ ประจำาป 2555 (สำาน กส งเสร ม สว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย ) รางว ลท มอบให ก บองค กรท ทำาค ณประโยชน ต อ เด กและเยาวชน เน องในโอกาสว นเยาวชนแห งชาต 18 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

12 รางว ลแห งความภาคภ ม ใจ Proud Accomplishments รางว ลเก ยรต ยศ ประจำาป 2554 รางว ลร ฐว สาหก จยอดเย ยมแห งป 2554 สาขาสถาบ นการเง น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบาย ร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) รางว ลผ นำาองค กรด เด น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) ธนาคารแห งป Bank of the Year 2011 และน กการธนาคารแห งป Banker of the Year 2011 (น ตยสารดอกเบ ย) รางว ลนว ตกรรมการเง นยอดเย ยม ด านเง นฝาก (Financial Insights Innovation Awards (FIIA) Special Citation Awards for Deposit Product 2011) (IDC Financial Insights) ใบร บรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 (บร ษ ท บ โร เวอร ท ส เซอท ฟ เคช น ประเทศไทย จำาก ด) รางว ลสถานประกอบก จการด เด นด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมในการทำ างาน ระด บประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) รางว ลเก ยรต ยศ ประจำาป 2553 รางว ลเก ยรต ยศ ประจำาป 2552 รางว ลการจ ดการองค กรด เด น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) รางว ลการดำาเน นงานด านส งคมและส งแวดล อมด เด น (สำ าน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) รางว ลการให บร การด เด น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) ธนาคารแห งป Bank of the Year 2009 และน กการธนาคารแห งป Banker of the Year 2009 (น ตยสารดอกเบ ย) 1 ใน 10 องค กรด เด นด านผลประกอบการ (หน งส อพ มพ กร งเทพธ รก จ) รางว ลคณะกรรมการความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมในการทำางานด เด นระด บ ประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) รางว ลสถานประกอบก จการด เด นด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมในการทำ างาน ระด บประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) รางว ลการจ ดการองค กรด เด น (สำาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง) ธนาคารแห งป Bank of the Year 2010 และน กการธนาคารแห งป Banker of the Year 2010 (น ตยสารดอกเบ ย) รางว ลผ ทำาค ณประโยชน ด านทร พยากรทางทะเลและชายฝ งในโครงการ ทำาด เพ อแผ นด น คร งท 7 (กระทรวงทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม) รางว ลสถานประกอบก จการด เด นด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อม ในการ ทำางานระด บประเทศ (กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) 20 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

13 100 ป ธนาคารออมส น ก บความสำ เร จ ท ย งย น เร มต น เต บโต และย งดำาเน นต อไป เพ อความส ข ความสำาเร จของคนไทย เราจะเด นไปพร อมๆ ก น 22 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

14 หน งร อยป ธนาคาร ออม ส น หน งร อยป ธนาคาร ออม ส น น น ครบกาล อดม ธย สถ สาน ทร พย อน นต สล าง ยาวนาน ย งเฮย ก อต ง ทอถ ก แน นนา ด จไม ไทรงาม บทร อยกรอง หน ง ร อย ป ธนาคารออมส น : ทพญ.จงด พาช ร ตน พระราชกระแสร บส งในพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ท ม ไปถ งเสนาบด กระทรวงพระคล งมหาสมบ ต ให เร งจ ดต ง คล งออมส น เพ อประโยชน แก ราษฎรชาวนา 24 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

15 ออมส น เพ อประโยชน ของแผ นด น พระบาทสมเด จพระรามาธ บด ศร ส นทรมหาวช ราว ธ พระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 6 ทรง สถาปนาก จการออมส นของแผ นด นข นเป นคร งแรกในร ชสม ย ด วยพระราชประสงค ให ม สถานท สำาหร บ เก บร กษาทร พย ส นของราษฎรท ออมมาจากความว ร ยะอ ตสาหะในการประกอบอาช พ เพ อเป นท นต ดต ว ไว อย างปลอดภ ย เน องด วยการร กษาทร พย ในสม ยน นเป นส งยาก อ กท งม โจรผ ร าย โดยเฉพาะภ ยท เก ด จากการใช จ ายส ร ยส ร ายของเจ าของทร พย เพราะเล นการพน น จ งทรงพระกร ณาพระราชทานพระบรม ราชาน เคราะห จ ดต งคล งออมส นเพ อเก บร กษาเง นของราษฎรท นำามาฝาก ตลอดท งดำาเน นการให ทร พย เพ มพ นข น อ นเป นผลประโยชน ท พ งได ร บตามส ทธ คล งออมส นเม อคร งแรกก อต งน นม ฐานะเป นแผนก ส งก ดอย ในกระทรวงพระคล งมหาสมบ ต ซ งก ค อกระทรวงการคล งในป จจ บ น พระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ทรงพระกร ณาโปรดเกล าโปรด กระหม อมให พระเจ าพ ยาเธอ กรมพระจ นทบ ร นฤนารถ เสนาบด กระทรวงพระคล งมหาสมบ ต จ ายเง นคง พระคล งมหาสมบ ต จำานวน 100,000 บาท (หน งแสนบาท) ให เป นท นประเด มของคล งออมส น เร มตรา พระราชบ ญญ ต เม อว นท 26 ม นาคม พ ทธศ กราช 2455 ประกาศใช เป น พระราชบ ญญ ต คล งออมส น พ ทธศ กราช 2456 อย างสมบ รณ เม อว นท 1 เมษายน 2456 ทำาการร บฝากเง นของราษฎรต งแต น นมา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณใหญ หลวงท ทรงวางรากฐานการธนาคารเพ อปวงชนได ร จ กการออมทร พย อ น เป นประโยชน แก แผ นด นอย างย งย นมาตราบท กว นน รายงานเสนาบด เร องคล งออมส นคร งแรก ในสม ยพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว จากเง นท นพระราชทานหน งแสนบาท เม อพ ทธศ กราช 2456 ว นเวลาได ผ านมาครบ 100 ป ในว นท 1 เมษายน พ ทธศ กราช 2556 ธนาคารออมส นว นน ได ดำาเน นการตามแนวพระราชปณ ธานอย างม นคง ใน การส งเสร มสว สด ภาพทางทร พย ส นให แก ประชาชน อำานวยประโยชน และความสะดวกทางการเง นให ก บประชาชนท กเพศ ท กว ย ปล กฝ งน ส ยประหย ดม ธย สถ และส งเสร มการออมให ก บประชาชนท กสาขา อาช พ เพ อทำาให ช มชน ส งคม และประชาชนรายย อยสามารถพ งพาตนเองและปร บต วตามสถานการณ ได อย างเหมาะสม นอกจากน ในกาลท สภาพส งคมและเศรษฐก จเปล ยนแปลงไป ธนาคารออมส นก ได ม ส วนช วยส งเสร มและสร างความม นคงทางการเง นให ก บประเทศชาต ด วยการระดมท นมาให ร ฐบาลใช ในการพ ฒนาประเทศ รวมท งดำาเน นงานต างๆ เพ ออำานวยประโยชน แก การพ ฒนาประเทศ พร อมเช อม โยงนโยบายมหภาคของร ฐบาลส ประชาชนท กระด บในท กช มชนท วประเทศ ด วยความม งม น ต งใจของ บ คลากรท กคนของธนาคารออมส นท พร อมให บร การก บประชาชน ด วยสำาน กเสมอว า การทำางานด วย ความม งม นต งใจ อ ท ศเวลาและเส ยสละความส ขส วนตนน นก เพ อความอย ด ก นด ของพ น องประชาชน สมด งคำาขว ญว า ม นคง จร งใจ ร บใช ประชาชน 26 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

16 ข อม ล ธนาคาร ออมส น จากอด ตถ งป จจ บ น ธนาคารออมส น ส งเสร มและขยายโอกาสทางการออมแก ประชาชน 28 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

17 การดำ เน นธ รก จของธนาคารออมส น ท กย างก าว ค อ ช ว ต ท ม งม นอ ท ศ เพ อแผ นด น จากเง นท นประเด มพระราชทาน 100,000 บาท จนถ งว นน ธนาคารออมส นม อาย ครบ 100 ป ธนาคารม ส นทร พย กว า 1,962,550 ล านบาท ด วยการดำาเน นงานตามแนวนโยบายของผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Direction : SOD) ท ม งเน นการสร างม ลค าเพ มให แก ช มชนและเศรษฐก จฐานราก และ ส งเสร มการออมของประชาชน โดยม การบร หารจ ดการซ งสน บสน นด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ซ งบ คลากรออมส นท วประเทศม งม นและท มเท ในท กย างก าว ให ท กช มชนและส งคม ม รากฐานทางการเง นท ม นคงอย างย งย น 30 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

18 ว ÇÔÇѲ¹Ò Òà ¹Ò ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÀÒÂ㵌à Á¾ÃкÒÃÁÕ¾ÃÐÁËÒ ÉѵÃÔÂä  จ ดเร มต นของการออม ส มเด จพระบรมโอรสาธ ราชเจ าฟ า ม หาวช ราว ธ ส ยามมก ฎราชก มาร เ สด จทรงไปศ กษาว ชาการ ณ ป ระเทศอ งกฤษ โดยทรงเห น แ บบอย างและว ธ การคล งออมส น จาก เ อด นเบ ร กเซฟว งแบงค (Edinburgh Savings Bank) ย คท 1 าเน ดธนาคารออมส น จ ดต ง คล งออมส น ข น ใ นส งก ดกรมพระคล งมหาสมบ ต กระทรวงพระคล งมหาสมบ ต รวมไปถ งการประกาศใช พระราชบ ญญ ต คล งออมส น พ.ศ ,234 บาท านวน 602 บ ญช ป ระกาศใช เป นกฎหมาย พระราชบ ญญ ต คล งออมส น ( ฉบ บท 3) พ.ศ ประกาศใช พระราชบ ญญ ต ธ นาคารออมส น ( ฉบ บท 1) พ.ศ.2489 เ ป นป ท 1 ใ นร ชกาลพระบาทสมเด จ พระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช 2542 ตราพระราชบญ ญต ธ นาคารออมสน ( ฉบบ ท 2 ) พ.ศ ครบรอบ 99 ป ป ร บโฉมใหม ส ความท นสม ย แ ละก าวต อไปอย างม นคง ด วยเคร อข ายการให บร การ ก ว า 8,166 ช องทาง 1,679,764 ล านบาท กว า 29 ล านบ ญช 2450 พ ระบาทสมเดจ พระมงกฎ เกลา เจา อยห ท รงก อต ง แบงค ล ฟอเท ย ณ พระตำา ห น กสวนจ ตรลดา และ ไ ด ทรงเร มฝ กห ดมหาดเล ก ให ร จ ก การออม ย คท 2 เต บโตอย างร ดหน า กองคล งออมส น ส งก ดกรมไปรษณ ย โทรเลข กระทรวงพาณ ชย และคมนาคม โ ดยพระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 7 ทรงม พระราชดำา ร เห นควร โอนก จการ คล งออมส นให ไปอย ในความร บผ ดชอบของกรม ไ ปรษณ ย โทรเลข และทรงตรา พระราชบ ญญ ต ค ล งออมส น แ ก ไขเพ มเต ม พ.ศ.2472 านวน 17,015 บ ญช จจ บ น ย คท 3 รากฐานความม นคง ยกฐานะของคล งออมส นเป นองค กรของร ฐ ม ฐานะเป นน ต บ คคล เปล ยนจากคำา ว า คล งออมส น เป นคำา ว า ธนาคารออมส น ส งก ดกระทรวงการคล ง ต งแต ว นท 1 เมษายน 2490 เป นต นมา 213,023,570 บาท ป 2546 ต ราพระราชบ ญญ ต ธ นาคารออมส น ( ฉบ บท 3) พ.ศ ธนาคารออมส น าป

19 ธนาคารออมส น หน งในพระบรมราชก ศโลบาย ทางเศรษฐก จ ม ลค า (ล านบาท) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, ต มยำก ง Crisis Subprime Crisis Growth (%) , , , , เก ดพรบ. ค มครองเง นฝาก ในป %GDP ส นทร พย เง นฝาก ส นเช อ ว กฤต เศรษฐก จ ป ท %GDP ต ำส ด (%GDP) การเต บโตของธนาคารออมส น เม อเท ยบก บป ก อนหน า (%) เง นฝาก เง นให ส นเช อ เง นลงท น การเข าฟ นฟ เศรษฐก จของธนาคารออมส น ราชาเง นท น (ป 22-25) 2523 (4.61) n/a n/a n/a ออกต วเง นคล ง ทร สต ล ม (ป 26-28) 2528 (4.65) n/a n/a n/a ซ อต วส ญญาใช เง นจากกระทรวงการคล ง 13,000 ล านบาท และปล อยส นเช อเพ อกระต นเศรษฐก จฐานราก ต มยำก ง (ป 40-43) 2540 (-1.37) 2541 (-10.51) ประชาชนย ายเง นฝากมาย งธนาคารออมส นจำนวนมาก และ ธนาคารได นำเง นไปสน บสน นส นเช อแก ภาคร ฐและร ฐว สาหก จ รวมท งให ส นเช อแก ธกส. เพ อนำไปพย งราคาข าวเปล อก ทำให ส นเช อ ป 40 ของธนาคารออมส นเพ มข น 110.3% เม อเท ยบก บป 39 Subprime (ป 50-52) 2552 (-2.33) สน บสน นส นเช อตามนโยบายร ฐ เพ อกระต นเศรษฐก จและ บรรเทาป ญหาให ก บประชาชนในระด บฐานราก โดยเฉพาะโครงการไทยเข มแข ง (SPII) 34 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

20 เร มต นของการส งเสร มการออม ส งเสร มให ประชาชน ม ความร ความเข าใจ และร จ กการออมทร พย ชาวนา 1 ราย พ อค า 8ราย 31 ร บจ าง ราย จากอด ตถ งป จจ บ น ส งเสร มและขยายโอกาสทางการออม ณ 31 ธ นวาคม 2555 เคร อข ายช องทางการบร การ ครอบคล มท วประเทศกว า 8,166 ช องทาง เพ อเพ มโอกาสให ประชาชนเข าถ งการบร การ ทางการเง น และเข าถ งแหล งเง นท น ปร มาณ เง นฝาก 1,679,764 ล านบาท กว า 29 ล านบ ญช ปร มาณเง นฝาก 1,679,764 ล านบาท กว า 29 ล านบ ญช 8,166 ออมส นเป ดบร การ ช องทาง ชาวสวน 5ราย น กเร ยน 98 ราย ม งเน นให เยาวชนร จ กการออม โดยม การร บฝากเง นตาม โรงเร ยน ซ งได ม การสานต อ แนวความค ดด งกล าวมาเป น ธนาคารโรงเร ยน ในป จจ บ น 932 แห ง 38 6,341 สาขาและสาขาย อย หน วยให บร การ ATM / ADM / PUM* 387 ข าราชการ ราย เม อเป ดทำาการใหม ๆ ในป 2456 ประชาชนย งไม ร ถ ง ประโยชน ของการฝากเง น เน องจากขาดความร ด งน นผ ฝากส วนใหญ จ งย งคงม เพ ยงหม ข าราชการ แต ในภายหล ง เม อคล งออมส นขยายออกไป จ งได ม พ อค า ชาวนา ชาวสวน และผ ประกอบการอ นๆ มาฝากเง นมากข น ณ 31 ธ นวาคม 2555 ธนาคารม บ ญช เง นฝากจากประชาชน กว า 29 ล านบ ญช รถ Mobile Unit แห ง เร อบร การเคล อนท ธนาคารโรงเร ยน * ATM = เคร องร บจ ายเง นอ ตโนม ต PUM = เคร องปร บสม ดเง นฝากอ ตโนม ต ADM = เคร องฝากเง นอ ตโนม ต ณ 31 ธ นวาคม ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

21 ธนาคารออมส น ก บแนวทางการ พ ฒนาอย างย งย น ในป 2555 ท กย างก าว ค อ ความท าทาย เพ อพ ฒนารากฐาน ท กช ว ต ท วประเทศ ให ม นคงไปด วยก น 38 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

22 ธนาคารออมส น ก บแนวทางการพ ฒนาอย างย งย น ในป 2555 ดำาเน นงานเพ อปวงชน เพ อช มชน และเพ อส งคม ธนาคารออมส นก บการดำาเน นงานตามว ส ยท ศน เป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม และ เป นผ นำาในการสน บสน นเศรษฐก จฐานรากและล กค ารายย อย ด วยการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และธรรมาภ บาล การดำาเน นงานตามพ นธก จ 4 ด านหล ก ท งในด านการออม การลงท นและการพ ฒนา การส งเสร มเศรษฐก จฐานราก และการร บผ ดชอบต อส งคม รวมถ งการปฏ บ ต ตนของพน กงานตาม ค าน ยมองค กร VIPs ล วนเป นส งท ท าทาย ซ งธนาคารต องม การปร บต วท ามกลางการเปล ยนแปลง ของสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอก นอกจากน ย งม ประเด นท าทายท สำาค ญ ค อ การก าวเข าส ระบบประเม นค ณภาพร ฐว สาหก จ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) อย างเต มร ปแบบ โดยเป นระบบการประเม นผลท เน นการพ ฒนาค ณภาพในการบร หารจ ดการองค กรอย างต อเน อง ให ความ สำาค ญก บความม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของกระบวนการ การสร างความสำาเร จอย างย งย นให ก บองค กร แนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Direction : SOD) SOD : ม งเน นการสร างม ลค าเพ มให แก ช มชนและเศรษฐก จฐานราก และส งเสร มการออมของประชาชน โดยม การบร หารจ ดการซ งสน บสน น โดยระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร (strategy) การส งเสร ม การออม และสร างว น ย ทางการเง น การขยาย กล มล กค า รายย อย การเสร มสร างศ กยภาพทางเศรษฐก จส งคมระด บรากฐาน และส งแวดล อมของช มชนตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง การเพ มประส ทธ ภาพและข ดความสามารถ ขององค กรในการแข งข นภายใต หล กธรรมาภ บาล การเพ ม ประส ทธ ภาพ ในการลงท น ว ส ยท ศน (Vision) เป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม และเป นผ นำาในการสน บสน นเศรษฐก จ ฐานรากและล กค ารายย อย ด วยการ บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และธรรมาภ บาล พ นธก จ (Mission) 1. เป นสถาบ นเพ อการออม 2. เป นสถาบ นเพ อการลงท นและการพ ฒนา 3. เป นสถาบ นเพ อส งเสร มเศรษฐก จฐานราก 4. เป นสถาบ นท ร บผ ดชอบต อส งคม สมรรถนะหล ก (Core Competency) บร การ ด วยห วใจ (Service Mind) ใส ใจ ใฝ ร (Passion to Learn) ม งผลล พธ (Result Oriented) ค าน ยม (Core Value) : VIPs V : Vision Focus ม งเน นในว ส ยท ศน P : Professionalism เช ยวชาญงานบร การ I : Integrity ย ดม นในค ณธรรม S : Social Responsibility ร บผ ดชอบต อส งคม ย ดม นใน ค ณธรรม (Integrity) บ รณาการท ม (Teamwork) เช ยวชาญ ผล ตภ ณฑ (Product Knowledge) 40 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

23 ในโอกาสครบรอบ 100 ป ธนาคารออมส นย งคงม งม นการดำาเน นงานให สอดคล องก บ แนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (SOD) ท กระทรวงการคล งเป นผ กำาหนด และว ส ยท ศน ของธนาคาร เพ อ ตอบสนองความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholders) ของธนาคารท สำาค ญ ได แก ล กค า ประชาชน ร ฐบาล (กระทรวงการคล ง) และพน กงาน โดยให ความสำาค ญก บพ ฒนาบ คลากร สร างองค ความร และนว ตกรรมทางการเง น ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ข อบ งค บและหล กการกำาก บด แลก จการท ด ควบค ไปก บการขยายบร การทางการเง นให ครอบคล มและท วถ ง เสร มสร างความเข มแข งและยกระด บค ณภาพ ช ว ตของประชาชนระด บฐานราก รวมไปถ งการด แลส งคม ช มชน และร กษาส งแวดล อม เพ อนำาไปส การ พ ฒนาประเทศท ย งย นต อไป โดยม นโยบายการดำาเน นงาน 5 ด าน ด งน นโยบาย แผนงาน และโครงการท สำาค ญ นโยบายการส งเสร มการออมและสร างว น ยทางการเง น โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการธนาคารโรงเร ยน แผนงานส งเสร มการออมและสร างว น ยทางการเง นให ก บประชาชนท วไป นโยบายการเสร มสร างศ กยภาพทางเศรษฐก จ ส งคมระด บฐานราก และส งแวดล อมของช มชน ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการพ ฒนากล มองค กรการเง นช มชนเป นสถาบ นการเง นช มชน แผนงานเพ อส งคมและส งแวดล อม แผนงานพ ฒนาความร และศ กยภาพแก องค กรช มชน นโยบายการขยายกล มล กค ารายย อย โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการขยายช องทางการให บร การ โครงการให บร การด วยเคร อง Self-Service แผนงานส งเสร มธ รก จบร การด วยเคร อง ATM 4 5 นโยบายการเพ มประส ทธ ภาพในการลงท น โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการพ ฒนาระบบ Investment System นโยบายการเพ มประส ทธ ภาพและข ดความสามารถขององค กร ในการแข งข นภายใต หล กธรรมาภ บาล โครงการ/แผนงานท สำาค ญ โครงการใช ทร พยากรและความร วมม อระหว างก นของร ฐว สาหก จ (Synergy) โครงการพ ฒนาระบบประเม นค ณภาพร ฐว สาหก จ (SEPA) โครงการเพ มประส ทธ ภาพความปลอดภ ยสารสนเทศ แผนงานบร หารความเส ยง ตรวจสอบ และควบค มภายใน แผนงานส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตพน กงาน 42 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

24 ภารก จความร บผ ดชอบต อส งคม การท ธนาคารออมส น เป นธนาคารเพ อส งคม ม บทบาทสน บสน น ประชาชน ช มชน และส งคมให เข มแข ง ส งเหล าน ก จะสามารถ เก อก ลธ รก จของธนาคาร ควบค ไปด วยก น แนวทางการดำาเน นงานทางด านความร บผ ดชอบต อ ส งคมของธนาคารได ถ กถ ายทอดไปย งหน วยงานภายในธนาคาร ออมส น ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาคเพ อให เก ดการเร ยนร และเป นการปล กฝ งความร บผ ดชอบต อส งคมแก บ คคลากร ของธนาคาร การสร างมาตรฐานการทำางานตรงตามหล กสากล การเสร มสร างความร บผ ดชอบต อส งคม ช มชน เยาวชน และ ส งแวดล อม เพ อเช อมโยงส งคมไทยให อย ได อย างย งย นขององค กร โดยได ม การเพ มนโยบายในการด แลส งคมและ ส งแวดล อมในภาระหน าท และความร บผ ดชอบ ของธนาคาร ท งน ได ม การจ ดทำาแผนแม บทด านความร บผ ดชอบต อส งคม พ.ศ เพ อกำาหนดกรอบ นโยบาย แผนกลย ทธ ให ม ความช ดเจนตามมาตรฐานสากลและให ท กหน วยงานนำาไป ปฏ บ ต ในแนวทางเด ยวก นอย างเหมาะสม โดยการดำาเน นงาน ทางด านความร บผ ดชอบต อส งคมท ธนาคารกำ าหนดม ว ตถ ประสงค ท จะตอบสนองความต องการและความจำาเป น ของ 3 กล มหล ก ได แก ล กค า (Stakeholders Interst) การดำาเน นงานภายใน องค กร (In-House Interest) และการดำาเน นงานภายนอก (Public Relation Interest) นโยบายความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ธนาคารออมส น ธนาคารให ความสำาค ญก บความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม โดยปร บว ส ยท ศน พ นธก จ และโครงสร างองค กร ให หน วยงานฝ ายพ ฒนาส งคมและส งแวดล อม ม บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ต อส งคมและส งแวดล อมโดยตรง นอกจากน ย งม การแต งต งคณะกรรมการด านส งคมและส งแวดล อม เพ อกำาหนดนโยบาย แผนแม บทด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม รวมท งการต ดตามการ ดำาเน นงานอย างสม าเสมอ เพ อให บรรล ผลสำาเร จตามเป าหมายท งในระด บผลผล ต (Output) ผลล พธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) อย างม ประส ทธ ภาพ เก ดประโยชน ส งส ด โดยได กำาหนดนโยบาย ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม เพ อเป นแนวทางในการดำาเน นงานไว ด งน 1. การพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ย งย นให ก บผ ม ส วนได ส วนเส ยท กภาคส วน 2. สน บสน นด านการศ กษา ยกมาตรฐานการศ กษา และจ ดก จกรรมพ ฒนาเยาวชนของชาต ท งด านส ขภาพกาย ส ขภาพจ ต และสต ป ญญา 3. ออกแบบผล ตภ ณฑ ทางการเง น ท คำาน งถ งความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม 4. บร หารจ ดการอย างม จร ยธรรม โปร งใส เป นธรรม คำาน งถ งหล กส ทธ มน ษยชนข นพ นฐาน 5. การจ ดก จกรรมเพ อส งคมและส งแวดล อม โดยเน นการม ส วนร วมของคณะกรรมการ ธนาคารออมส น ผ บร หาร พน กงาน ช มชน และเยาวชน 6. ด แลอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ตามโครงการพระราชดำาร 7. สร างเคร อข าย และสร างว ฒนธรรมองค กร ด านความร บผ ดชอบต อส งคม ให เป นร ปธรรมแก ผ ปฏ บ ต งานในท กระด บ 44 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

25 แผนแม บทด าน การด แลส งคม และส งแวดล อม พ.ศ เร มต นปล กฝ งจ ตสำาน กให เต บโต เก ดเป นพล งในจ ตใจ เพ อสร างพล งให ท กช ว ตท วประเทศได ต อไป 46 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

26 แผนแม บทด านการด แลส งคมและส งแวดล อม พ.ศ จ ดเร มต นท สำาค ญ ในการ จ ดการโครงการด แลส งคม และส งแวดล อมได อย าง ย งย น น นก ค อ การเร มต น ปล กฝ งจ ตสำาน กอ นช ดเจน ให เต บโตภายในองค กร เส ยก อน พล งในจ ตใจน น จ งจะสามารถส งต อ เพ อสร างพล งให ท กช ว ต ท วประเทศได ต อไป ป จจ บ นธนาคารออมส นนำาหล กการด านความ ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม บรรจ ไว ในว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของธนาคาร เพ อให เก ดความช ดเจนใน การดำาเน นธ รก จหล กไปพร อมก บการด แลส งคมและส งแวดล อม ได อย างย งย น และเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดในท กช มชน และส งคมท วประเทศ ธนาคารออมส นจ งกำาหนดแนวทาง ย ทธศาสตร ในร ปแบบของแผนแม บทการดำาเน นงานด านการ ด แลส งคมและส งแวดล อม เพ อเป นกลไกให เก ดภาพรวมเช ง นโยบาย และเป นส วนหน งในการผล กด นให เก ดการกำาหนด กลย ทธ และแผนงานท ม ความช ดเจนเหมาะสม ส งผลกระทบ เช งบวกต อส งคมโดยรวม และสอดคล องก บเกณฑ การประเม น ผลการดำาเน นงานของร ฐว สาหก จตามบ นท กข อตกลงการประเม น ผลการดำาเน นงานร ฐว สาหก จระหว างธนาคารออมส นก บ กระทรวงการคล ง ว ตถ ประสงค ของแผนแม บทด านการด แลส งคมและส งแวดล อม 1. เพ อให การดำาเน นงานด านการด แลส งคมและส งแวดล อม สอดคล องก บท ศทางการดำาเน นธ รก จ ของธนาคารตามท กำาหนดไว ในแผนว สาหก จของธนาคารออมส น พ.ศ ภายใต ว ส ยท ศน และพ นธก จของธนาคารออมส น เพ อให การดำาเน นงานด านการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส นม แนวทางท ช ดเจน และ ส งผลต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของช มชน ส งคม ให ม ความเข มแข งและสามารถพ งพาตนเองได เพ อให การดำาเน นงานด านการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส น สอดคล องก บนโยบายของ ร ฐบาล 48 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

27 กรอบแนวค ดด านการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส น กรอบแนวค ดหล กในการวางโครงสร างด านการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคาร ออมส นมาจาก 6 องค ประกอบหล ก ด งน นโยบายของร ฐบาลช ดป จจ บ น เช น การเพ มเง นกองท นหม บ านๆ ละ 1 ล านบาท, การสานต อ กองท น S M L กองท นละ แสนบาท, โครงสร างศ นย กระจายส นค า OTOP และโครงการ 1 อำาเภอ 1 ท นการศ กษาต อต างประเทศ ว ส ยท ศน ในการเป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม การพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ของประเทศ โดยเป นผ นำาในการสน บสน นเศรษฐก จฐานราก ด วยการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และธรรมาภ บาล และพ นธก จในการเป นสถาบ นท ด แลส งคมและส งแวดล อม ค าน ยม ในการม งม นในว ส ยท ศน ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ย ดม นในค ณธรรม เช ยวชาญ งานบร การ ย ทธศาสตร องค กรด านการส งเสร มการออมและสร างว น ยทางการเง น ด านการเสร มสร างศ กยภาพ ทางเศรษฐก จส งคมระด บฐานราก และส งแวดล อมของช มชนตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง การพ ฒนาองค กรตามระบบ SEPA กำาหนดให ร ฐว สาหก จม ระบบการกำาก บด แลความร บผ ดชอบต อ ประเทศชาต และส งคม และการสน บสน นและสร างความเข มแข งให แก ช มชน การดำาเน นการตามมาตรฐานว าด วยความร บผ ดชอบต อส งคม (ISO 26000) ซ งกำาหนดองค ประกอบ ไว 7 ประการ ประกอบด วย 6.1 การกำาก บด แลก จการท ด (Organization Governance) 6.2 คำาน งถ งส ทธ มน ษยชน (Human Rights) 6.3 ข อปฏ บ ต ด านแรงงาน (Labor Practices) 6.4 การด แลส งแวดล อม (Environment) 6.5 การดำาเน นธ รก จอย างเป นธรรม (Fair Operating Practices) 6.6 ใส ใจต อผ บร โภค (Consumer Issues) 6.7 การม ส วนร วมก บการพ ฒนาส งคมและช มชน (Contribution to the Community and Society) โครงสร างการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส น โครงสร างการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส นเช อมโยงและสอดคล องก บ พ นธก จของธนาคารออมส น ด งน ความร บผ ดชอบต อช มชน สอดคล องก บพ นธก จของธนาคารออมส นในการเป นสถาบ นเพ อส งเสร ม เศรษฐก จฐานราก ความร บผ ดชอบต อส งคม สอดคล องก บพ นธก จของธนาคารออมส น ในการเป นสถาบ นเพ อ การออม โดยเร มปล กฝ งต งแต ว ยเด ก ความร บผ ดชอบต อพน กงาน ซ งเป นเสาหล กในการดำาเน นงานของธนาคารออมส น 4. ความร บผ ดชอบต อส งแวดล อมในฐานะท เป นหน งในพ นธก จของธนาคารในการเป นสถาบ นท ด แลส งคมและส งแวดล อม โดยธนาคารให ความสำาค ญก บความร บผ ดชอบต อส งแวดล อมท ม ความ ส มพ นธ ก บค ณภาพช ว ตความเป นอย อย างย งย นของช มชน และส งแวดล อมท ม ความส มพ นธ ก บส งคม ส งแวดล อมท ม ความส มพ นธ ก บพน กงาน มากกว าการให ความสำาค ญก บส งแวดล อมโดยตรง โดยความร บผ ดชอบท ง 4 ด านน น ม ว ตถ ประสงค ท จะตอบสนองความต องการ และความจำาเป น ของ 3 กล มหล กค อ ล กค า (Stakeholders Interest) หร อผ ม ส วนได ส วนเส ยกล มหล กของธนาคาร ให ร บร เข าใจ และ ตระหน กถ งส งท ธนาคารออมส นได ม ส วนช วยเหล อส งคมและเยาวชนซ งอาจอย ในร ปของผล ตภ ณฑ และบร การทางการเง นท ม ความร บผ ดชอบต อส งคม เยาวชน และส งแวดล อม การดำาเน นงานภายในองค กร (In-House Interest) น บต งแต การสร างสภาวะแวดล อมในการ ดำาเน นงานท ด การใช ทร พยากรอย างประหย ดและค มค า และการปฏ บ ต ต อพน กงานอย างเท าเท ยม สว สด การต างๆ ท ธนาคารให แก พน กงาน รวมถ งการส งเสร มให พน กงานทำาก จกรรมท แสดงถ งความ ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม การดำาเน นงานภายนอกองค กร (Public Relation Interest) การดำาเน นโครงการท สร างเสร ม ความส มพ นธ ระหว างธนาคารออมส นก บล กค าและค ค าต างๆ เพ อพ ฒนาภาพล กษณ ของธนาคาร ตลอดจนสน บสน นโครงการท ม ประโยชน ต อส งคม เยาวชนและส งแวดล อมในอ นท จะเป นการสร าง ม ลค าเพ มให ก บธนาคารไม ว าทางตรงหร อทางอ อม 50 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

28 โครงสร างการด แลส งคมและส งแวดล อมของธนาคารออมส น จากกรอบแนวค ดข างต นธนาคารออมส นได กำาหนดโครงสร างการด แลส งคมและส งแวดล อมด งภาพท 1 การเช อมโยงว ส ยท ศน องค กรก บย ทธศาสตร การด แลส งคมและส งแวดล อม (CSR Strategy) SOD ธนาคารออมส น นโยบายภาคร ฐท สำาค ญ ช มชน พน กงาน ส งแวดล อม เยาวชน ว ส ยท ศน : เป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม การพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อมของประเทศ โดยเป นผ นำาในการสน บสน นเศรษฐก จฐานราก ด วยการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพและธรรมาภ บาล พ นธก จ : 1) เป นสถาบ นเพ อการลงท นและการพ ฒนา 2) เป นสถาบ นเพ อส งเสร มเศรษฐก จฐานราก 3) เป นสถาบ นเพ อการออม 4) เป นสถาบ นท ด แลส งคมและส งแวดล อม ค าน ยม : ม งม นในว ส ยท ศน ย ดม นในค ณธรรม เช ยวชาญงานบร การ ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ย ทธศาสตร ด าน CSR : 1. สร างว น ยการออมและสร างศ กยภาพของเด กและเยาวชนในท กด าน 2. สร างความเข มแข งให ช มชนและล กค าฐานรากด วยหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 3. อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4. พ ฒนาค ณภาพช ว ตพน กงานให ม ความส ขในการทำางาน และม จ ตสาธารณะ 5. พ ฒนาข ดความสามารถในการดำาเน นงานด านส งคมและส งแวดล อม ผล ตภ ณฑ ทางการเง นท ม ความร บผ ดชอบ ต อส งคมเยาวชน และส งแวดล อม ล กค า สภาพแวดล อม ในการทำงาน ภายใน องค กร ภายนอก องค กร การดำเน นงานและ ก จกรรมท แสดงถ ง ความร บผ ดชอบต อ ส งคมและส งแวดล อม การสน บสน นส งคม และช มชนใน โครงการต างๆ เพ อ สร างม ลค าเพ ม แก องค กร การส งเสร ม ภาพล กษณ ขององค กร สร างว น ยการออมและ สร างความเข มแข งให ช มชน อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 1 สร างศ กยภาพของเด ก 2 และล กค าฐานราก ด วยหล ก 3 และส งแวดล อม 4 เศรษฐก จพอเพ ยง - โครงการธนาคารโรงเร ยน - ก จกรรมออมส น - โครงการเศรษฐก จพอเพ ยง - ก จกรรม บวร รอบร วออมส น ร กษ ส งแวดล อม และยกย องผ ม ค ณธรรม - ก จกรรมสน บสน นกล มพน กงาน - ก จกรรมฟ นฟ ทร พยากร จร ยธรรม (ต อเน อง 10 ป ) จ ตอาสาในการทำาก จกรรม CSR ชายทะเล - โครงการยกระด บมาตรฐาน - ก จกรรมช มชนต นแบบ การศ กษาของเยาวชนไทย - โครงการกระต นเศรษฐก จ (โรงเร ยนในฝ น) ต อเน อง 3 ป - โครงการสน บสน นผ ทำา - มอบท นการศ กษาต อเน อง 3 ป ค ณประโยชน ให ส งคมและ ผ ขาดแคลนท นทร พย ไป ประกอบพ ธ ฮ จย ภาคร ฐ/ หน วยงานด แล พน กงาน ผ ม ส วนได เส ย (Stakeholder) ล กค า เยาวชน พ ฒนาค ณภาพช ว ตพน กงาน ให ม ความส ขในการทำางาน - โครงการสร างความผ กพ นของ พน กงาน - โครงการสร างส ขภาพท ด แก พน กงาน - โครงการค ณธรรม จร ยธรรม พน กงาน ช มชน 5 พ ฒนาข ดความสามารถในการดำาเน นงานด านส งคมและส งแวดล อม ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด งานภ ม ป ญญาระหว างช มชน 52 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

29 การกำาก บด แลก จการท ด ม งส การ เป นองค กร ท ม ว ฒนธรรม การกำาก บด แล ก จการท ด เพ อออมส น ธรรมาภ บาล นโยบายการกำาก บด แลก จการท ด การกำาก บด แลก จการท ด ของธนาคารออมส น ม งเน นใน การกำาก บด แลก จการด วยความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต หน าท เต มข ดความสามารถ และประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ ม งสร างม ลค า เพ มแก ก จการเพ อการแข งข นท งในระยะส นและระยะยาว ปฏ บ ต ต อ ผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างเท าเท ยมก น ม ความโปร งใสในการดำาเน น งานท สามารถตรวจสอบได ด วยการเป ดเผยข อม ลอย างโปร งใสก บ ผ ท เก ยวข อง ส งเสร มพ ฒนาการกำาก บด แลและจรรยาบรรณท ด ใน การประกอบธ รก จ และกระจายโอกาสแก ประชาชนให ม ส วนร วม ในการแสดงความค ดเห นในการดำาเน นการใดๆ ท อาจม ผลกระทบ ต อส งแวดล อม ส ขภาพอนาม ย ค ณภาพช ว ต และความเป นอย ของ ช มชน และส งคมโดยรวมของประเทศ โดยได กำาหนดนโยบายการกำาก บด แลก จการท ด (Good Corporate Governance Policy) ซ งได ประมวลหล กการกำาก บ ด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ไว เป นลายล กษณ อ กษรและย ดถ อ เป นหล กปฏ บ ต ในแนวทางเด ยวก น อ นเป นการแสดงเจตนารมณ ท ม งม นช ดเจน ในการกำาก บด แลการดำาเน นธ รก จของธนาคารออมส น เพ อการเป นสถาบ นการเง นท ม นคงเพ อการออม การพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐก จฐานรากให ม โอกาสเข า ถ งแหล งเง นท น ควบค ก บการยกระด บค ณภาพช ว ตท ด ข น เพ อสร าง ม ลค าเพ มในเช งเศรษฐศาสตร และการพ ฒนาท ย งย นตลอดไป คณะกรรมการม เจตนารมณ ท จะส งเสร มให ธนาคารเป นองค กรท ม ประส ทธ ภาพในการดำ าเน นธ รก จ การกำาก บด แลก จการท ด และการบร หารจ ดการท ด เล ศโดยม งเน นการสร างประโยชน ให แก ผ ม ส วนได ส วนเส ย โดยรวม ม ความส จร ตโปร งใสตรวจสอบได ในการดำาเน นธ รก จ การดำาเน นงานท ม ประส ทธ ภาพ และเป ด โอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องม บทบาทในการม ส วนร วมเสนอความค ดเห นร วมต ดส นใจและ/หร อร วมม อก น ในการดำาเน นการ เพ อให การดำาเน นการด านการกำาก บด แลก จการท ด ม การพ ฒนาอย างต อเน อง สอดคล อง ก บหล กการกำาก บด แลก จการตามหล กปฏ บ ต สากลตลอดเวลา จ งได กำาหนดเป นนโยบายการกำาก บด แล ก จการท ด เพ อให คณะกรรมการ ผ บร หาร และพน กงาน ย ดถ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน 54 ธนาคารออมส น รายงานความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจำาป

การกำาก บด แลก จการท ด

การกำาก บด แลก จการท ด สถาบ นการเง นท ม งส การเป นองค กรกำาก บด แลก จการท ด ธนาคารให ความสำาค ญก บการกำาก บด แลก จการท ด โดยกำาหนดเป นว ส ยท ศน และค าน ยม ในแผนว สาหก จธนาคารออมส น ป 2555 2559 ด งน ว ส ยท ศน เป นสถาบ นการเง

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค บทท 1 บทน ำ บทน ำ การประสานงานม ความสาค ญอย างย งต อการดาเน นงาน เป นกระบวนการซ งเป นห วใจ ท จะทาให การปฏ บ ต งานร วมก นเป นไปอย างถ กต องบรรล ว ตถ ประสงค ม ความราบร นในการ ปฏ บ ต งาน ม ความสอดคล องในจ

More information

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม ตลอดระยะเวลา 3 ป (2549 2551) ท ธนาคารได ดำเน นการรณรงค เร องบรรษ ทภ บาลจนกลายเป น ว ฒนธรรมขององค กร น บว าประสบความสำเร จเป นอย างย ง ท งทางด านการตอบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

การกำาก บด เเลการบร หารท ด

การกำาก บด เเลการบร หารท ด การกำาก บด เเลการบร หารท ด การกำาก บด แลก จการท ด ม สถานะเป นร ฐว สาหก จภายใต การก าก บของภาคร ฐ (กระทรวงการคล งและหน วยงานก าก บด แลตามกฎหมาย ท เก ยวข อง) ธนาคารได ย ด หล กการและแนวทางการก าก บด แลท ด

More information

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº ÙáÅ Ô Òà Õè Õ ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม ว ฒนธรรมองค กร การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไก การบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช

More information

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ประกาศว า โดยท คณะร ฐมนตร ได พ

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

การกำก บด แลก จการท ด

การกำก บด แลก จการท ด 164 การกำก บด แลก จการท ด บร ษ ท พ ท ท โกลบอล เคม คอล จำก ด (มหาชน) เก ดจากการควบบร ษ ทระหว าง บร ษ ท ปตท. เคม คอล จำก ด (มหาชน) (PTTCH) และ บร ษ ท ปตท. อะโรเมต กส และการกล น จำก ด (มหาชน) (PTTAR) เม อว

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขต จ กรพงษภ วนารถ ภารก จหล กของสาน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถต

More information

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๕ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให เป นหน วยงานหล กในการข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยการดาเน นงานหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบซ งถ อเป นการพ ฒนา หม บ านหร อช มชนให ม ว ถ ช

More information

รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น 2555 ธนาคารกส กรไทย

รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น 2555 ธนาคารกส กรไทย รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น 2555 ธนาคารกส กรไทย C u s t o m e r C e n t r i c i t y Multi-Corporate Business Large Corporate Business Medium Business Small and Micro Business High Net Worth Individual

More information