แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน

Size: px
Start display at page:

Download "แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน"

Transcription

1 แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน คาช แจง 1. แบบประเม นฉบ บน ใช สาหร บประเม นค ณภาพด านผ เร ยนของน กเร ยนแต ละคนตามความเป นจร ง ผลการประเม นคร งน ไม ม ผลกระทบต อระด บผลการเร ยนของน กเร ยนแต อย างใด 2. ให ผ ประเม นอ านและพ จารณาในแต ละต วช ว ด แล วทาเต มต วเลข (1-5) แสดงระด บค ณภาพ ในเอกสารการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน (ปก.1/1 ปก.6/1) โดยม เกณฑ การประเม น ด งน ระด บ 5 หมายถ ง น กเร ยนสามารถปฏ บ ต ได ตามประเด นพ จารณาอย างสมบ รณ และสม าเสมอ ระด บ 4 หมายถ ง น กเร ยนสามารถปฏ บ ต ได ตามประเด นพ จารณาเป นส วนใหญ ระด บ 3 หมายถ ง น กเร ยนสามารถปฏ บ ต ได ตามประเด นพ จารณาเป นบางคร ง ระด บ 2 หมายถ ง น กเร ยนสามารถปฏ บ ต ได ตามประเด นพ จารณาเป นน อยคร ง ระด บ 1 หมายถ ง น กเร ยนไม สามารถปฏ บ ต ตามประเด นพ จารณาได 3. ให ผ ประเม นพ จารณาระด บค ณภาพของต วบ งช โดยพ จารณาจากระด บค ณภาพรายประเด นการประเม นใน 2 ใช ค าฐานน ยม (Mode) ในการพ จารณา ถ าม ค าฐานน ยม 2 ค า ให ใช ค าท มากกว า เต มค าท พ จารณาได ใส ในเอกสารการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน (ปก.1/1 ปก.6/1) 4. ผ ประเม นนาเอกสารการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน (ปก.1/1 ปก.6/1) ส งให ก บ ห วหน ามาตรฐานแต ละมาตรฐาน

2 มาตรฐานท 1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกาล งกายสม าเสมอ ต วบ งช ท 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกาล งกายสม าเสมอ 1 ม ส ขภาพแข งแรง แต งกายสะอาดเป นระเบ ยบเร ยบร อย เคร องแต งกายและเคร องใช ส วนต วสะอาด 2 ปฏ บ ต ตนตามส ขบ ญญ ต 10 ประการอย างสม าเสมอ 1. ด แลร กษาร างกายและของใช ให สะอาด 2. ร กษาฟ นให แข งแรงและแปรงฟ นท กว นอย างถ กต อง 3. ล างม อให สะอาดก อนก นอาหารและหล งการข บถ าย 4. ก นอาหารส ก สะอาด ปราศจากสารอ นตราย และหล กเล ยงอาหารรสจ ด ส ฉ ดฉาด 5. งดบ หร ส รา สารเสพต ด การพน น และการสาส อนทางเพศ 6. สร างความส มพ นธ ในครอบคร วให อบอ น 7. ป องก นอ บ ต ภ ยด วยการไม ประมาท 8. ออกกาล งกายสม าเสมอและตรวจส ขภาพประจ าป 9. ทาจ ตใจให ร าเร งแจ มใสอย เสมอ 10. ม สาน กต อส วนรวม ร วมสร างสรรค ส งคม 3 เข าร วมก จกรรมการออกกาล งกายท ผ เร ยนสนใจ มากกว า 3 รายการ และปฏ บ ต ตนจนเป นน ส ย เป นแบบอย างท ด 4 ม ส วนร วมในการเผยแพร และรณรงค เก ยวก บการด แลส ขภาพก บหน วยงานภายนอกมากกว า 3 คร ง ต วบ งช ท 1.3 ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและหล กเล ยงจากสภาวะท เส ยงต อความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ 1 หล กเล ยงจากส งมอมเมาและอบายม ขท กชน ด รวมท งป ญหาทางเพศ ไม ก อเหต ทะเลาะว วาท 2 แก ไขป ญหาเม อเผช ญสถานการณ ค บข น 3 ม งานอด เรกของตนเองหร อทาก จกรรมร วมก บผ อ นเพ อผ อนคลายความเคร ยด 4 เป นผ นาและเข าร วมการรณรงค ต อต านส งเสพต ด ความร นแรงและการล วงเก นทางเพศก บหน วยงาน ภายนอกด วยความเต มใจ ต วบ งช ท 1.4 เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม 1 ร จ กและเข าใจตนเอง ม ความภาคภ ม ใจในตนเอง พ ฒนาและปร บปร งตนเองอย างสม าเสมอ 2 ม ความม นคงทางอารมณ และม ความม นใจในตนเอง 3 กล าแสดงออกอย างถ กต อง เหมาะสมก บเพศ ว ย 2 ระด บค ณภาพ

3 3 ต วบ งช ท 1.5 ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น 1 สร างความส มพ นธ ท ด ก บผ อ น 2 ปร บต วเข าก บผ อ นได 3 ปฏ บ ต ตนต อผ อ นได อย างเหมาะสม 4 ไม แสดงพฤต กรรมท ส งผลเส ยต อผ อ น ต วบ งช ท 1.6 สร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬา น นทนาการ ตามจ นตนาการ 1 ชอบและเห นประโยชน ในการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬา น นทนาการ 2 เข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬา น นทนาการ ท งในและนอกสถานท อย างม ความส ข 3 สร างสรรค ผลงานด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬา น นทนาการ ท เก ดจากความค ดของตนเอง ม ผลงานไม น อยกว า 5 ช น/ภาคเร ยน 4 ม การนาความร ด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬา น นทนาการ ไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ต วบ งช ท 1.2 ม น าหน กส วนส งและม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มาตรฐาน ไม ม การประเม นโดยน กเร ยน ใช ม ลจาก กสร.ส ขศ กษาและพลศ กษา ระด บค ณภาพ

4 มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ต วบ งช ท 2.2 เอ ออาทรผ อ นและกต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ 1 เอ อเฟ อเผ อแผ ม น าใจ ให ความช วยเหล อผ อ น 2 เป นล กท ด ของพ อแม และผ ม พระค ณ - ม ความกต ญญ กตเวท แบ งเบาภาระงานบางอย าง และไม สร างความเด อดร อน - ม ความซ อส ตย ส จร ต - ม ความเมตตากร ณา และเอ ออาทร - ม ความขย นหม นเพ ยร - ม ความเส ยสละ 3 เป นน กเร ยนท ด - ต งใจเร ยน ใฝ เร ยนร และม ว ธ การแสวงหาความร ด วยว ธ การท หลากหลาย - ม ความร บผ ดชอบ และตรงต อเวลา - ม ก ร ยามารยาทเร ยบร อย พ ดจาด วยถ อยคาท ส ภาพ - ปฏ บ ต ตนตามค ณล กษณะอ นพ งประสงค 8 ประการ - พ ฒนาศ กยภาพของตนเองทางด านศ ลปะ ดนตร ก ฬาอย างสม าเสมอ 4 ม จ ตสาธารณะ และบาเพ ญประโยชน ต อส งคม ต วบ งช ท 2.3 ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง 1 แสดงความค ดเห น พ ดค ยก นด วยความส ภาพ 2 ร บฟ งความค ดเห นของผ อ นด วยความเข าใจท ด 3 แสดงมารยาทท เหมาะสมให เก ยรต ก นและก น เช น ไม แสดงอาการด หม น หร อร งเก ยจในเร องท ตน ไม ชอบ 4 เห นค ณค าและประโยชน ของการม ว ฒนธรรมท หลากหลายในส งคม 5 เข าร วมก จกรรมทางว ฒนธรรมและส งคม ท องถ น และปร บต วได อย างกลมกล นท งในและนอก สถานศ กษาด วยความเต มใจ ต วบ งช ท 2.4 ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม 1 ตระหน ก ร ค ณค าของส งแวดล อม เห นถ งผลกระทบท เก ดข นจากการปฏ บ ต หร อไม ปฏ บ ต ในการร กษา ทร พยากรธรรมชาต พล งงาน และส งแวดล อม 2 เข าร วมก จกรรม โครงการอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม 3 บาร งร กษาสาธารณสมบ ต ด วยความเต มใจ และแนะนา ช กชวนเพ อนให ร วมรณรงค หร อทาก จกรรม พ ฒนาส งแวดล อม ต วบ งช ท 2.1 ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร ใช ม ลจากงานค ณล กษณะอ นพ งประสงค 4

5 มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ต วบ งช ท 3.1 ม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วยตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อ ต างๆรอบต ว 1 อ านหน งส อ บทความ หร อส งพ มพ ต างๆ ท กท เม อม เวลาและโอกาส (2 ช วโมง = ระด บ 3, 3 ช วโมง = ระด บ 4, 5 ช วโมง หร อมากกว า = ระด บ 5) 2 ย มหน งส อ ส ออ เล กทรอน กส หร อส งพ มพ จากห องสม ด หร อแหล งเร ยนร ไปอ านเพ มเต ม (ย มหน งส อ 6-7 เล ม/เทอม = 3, ย มหน งส อ 8-10 เล ม/เทอม = 4, ย มหน งส อมากกว า 10/เทอม = 5) 3 อธ บายว ธ การส บเสาะหาความร ท ตนสนใจหร อต องการอย างม ข นตอน 4 ม ผลงานท เก ดจากการค นหาความร จากห องสม ด แหล งเร ยนร หร อส อต างๆ (ม ผลงาน 1 ช น/เทอม = 3, ม ผลงาน 2 ช น/เทอม = 4, ม ผลงาน 3 ช น/เทอม = 5) ต วบ งช ท 3.2 ม ท กษะในการอ าน ฟ ง พ ด เข ยน และต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม 1 ม ความสามารถในการอ านหน งส อ บทความ และส งพ มพ ต างๆ 2 ม ความสามารถในการจ บประเด นใจความหล กจากส งท ฟ ง 3 ม ความสามารถในการส งเกตส งต างๆ รอบต วแล วสร ปเป นความร ได 4 ม ความสามารถในการพ ดค ย ซ กถาม แสดงความค ดเห น หร อแลกเปล ยนเร ยนร ก บผ อ นได 5 ม ความสามารถในการเข ยนถ ายทอดความร ความร ส กน กค ด เร องราว ตลอดจนประสบการณ ต างๆ ไปส ผ อ นได 6 ม ความสามารถในการต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม ต วบ งช ท 3.3 เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยนความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น 1 ม ส วนร วมในการปฏ บ ต ก จกรรมกล มโดยตลอดจนงานสาเร จล ล วงตามเป าหมาย 2 ม การแลกเปล ยนความค ดเห น อธ บายความร และว ธ การเร ยนร ได อย างช ดเจน และไม ป ดบ งม ล 3 ม ความร บผ ดต อภาระหน าท ของตนตามตกลงของกล มด วยความเต มใจ ต วบ งช ท 3.4 ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนาเสนอผลงาน 1 ม ความร ความเข าใจในระบบและว ธ การใช เทคโนโลย ค นหาม ล 2 ใช ส อเทคโนโลย ในการส บค นม ลได อย างคล องแคล วตรงตามว ตถ ประสงค 3 ม ผลงานท เก ดจากการใช เทคโนโลย ในการส บค นม ล (ม ผลงาน 1 ช น/เทอม = 3, ม ผลงาน 3 ช น/เทอม = 4, ม ผลงาน 5 ช น/เทอม หร อมากกว า = 5) 4 นาเสนอผลงานโดยใช ส อเทคโนโลย ได สอดคล องก บเน อหา และน าสนใจ 5

6 มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล ต วบ งช ท 4.1 สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการพ ดหร อเข ยนตามความค ดของ ตนเอง 1 สามารถแยกแยะเท จจร ง รายละเอ ยด และสร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด 2 จ ดกล มม ลท ต องการเปร ยบเท ยบได หลายม ต เปร ยบเท ยบม ลระหว างม ต จ ดกล มความค ดตามม ต ท กาหนด เช อมโยงความส มพ นธ ระหว างกล มความค ดโดยบอกความส มพ นธ แต ละม ต 3 นาความร เด มมาอธ บายเพ อสร ปเป นความร ใหม และเสนอความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด โดยการ พ ดหร อเข ยนได หลายร ปแบบตามความค ดเห นของตนเองได อย างสมเหต ผล ต วบ งช ท 4.2 นาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อว ธ การของตนเอง 1 นาเสนอร ปแบบว ธ ค ด และว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อว ธ การของตนเอง โดยเป นว ธ ท น าสนใจและ ช ดเจน โดยการพ ดหร อเข ยนด วยภาษาท ส ภาพถ กต องตามหล กภาษา หร อโดยว ธ การอ นตามความค ด ของตนเองตรงตามว ตถ ประสงค 2 ประย กต ใช เทคโนโลย ประกอบการนาเสนอว ธ ค ดว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อว ธ การของตนเองในร ปแบบ ท หลากหลายร ปแบบ ท าให ผ อ นเข าใจช ดเจน ต วบ งช ท 4.3 กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ 1 ม ความสามารถในการกาหนดเป าหมายท ทาให สาเร จ โดยการรวบรวมม ล จ ดระบบม ล และ ว เคราะห ม ลท เก ยวงก บป ญหา 2 คาดคะเนสถานการณ หร อคาดคะเนคาตอบเพ อก าหนดเป าหมาย 3 กาหนดทางเล อก ต ดส นใจแก ป ญหาโดยใช ม ลสารสนเทศท น าเช อถ อ สอดคล องก บสภาพป จจ บ นและ การคาดการณ ในอนาคตมาสน บสน นหร อโต แย งได หลายว ธ ช ดเจนและสมเหต ผล ต วบ งช ท 4.4 ม ความค ดร เร ม และสร างสรรค ผลงานด วยความภาคภ ม ใจ 1 ม ความค ดร เร ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความค ดจากเด มไปส ความค ดแปลกใหม ท ไม ซ าของเด ม เช อมโยงหร อผสมผสานประสบการณ เก าเข าก บประสบการณ ใหม สร างสรรค และพ ฒนาผลงานด วย ตนเองอย างม หล กเกณฑ 2 ม ผลงานแปลกใหม ท เป นประโยชน ต อตนเองและส งคม เป นแบบอย างท ด เช น งานเข ยน งานศ ลปะ และงานสร างสรรค (ม ผลงาน 1 ช น/เทอม = 3, ม ผลงาน 3 ช น/เทอม = 4, ม ผลงาน 5 ช น/เทอม หร อมากกว า = 5) 3 สามารถอธ บายรายละเอ ยดของผลงานท ค ดข นได อย างช ดเจนและนาเสนอหร อเผยแพร ผลงานท งในและ นอกสถานศ กษา 6

7 มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ต วบ งช ท 6.1 วางแผนการทางานและดาเน นการจนสาเร จ 1 ม การวางแผนการทางานท ช ดเจนเป นระบบ 2 ดาเน นงานตามข นตอนท กาหนดไว ท กข นตอน 3 ม การตรวจสอบ ทบทวน ปร บปร ง แก ไขการทางานเป นระยะๆ ไม ก อให เก ดป ญหาในการทางาน 4 ทางานบรรล ผลสาเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนดอย างม ค ณภาพ 5 ม การตรวจสอบปร บปร งพ ฒนางานอย างต อเน อง ต วบ งช ท 6.2 ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน และภ ม ใจในผลงานของตน 1 เต มใจ พ งพอใจ และช นชอบต องานท ได ร บมอบหมาย 2 ปฏ บ ต งานด วยความกระต อร อร น ต งใจ พากเพ ยร และม ความละเอ ยดรอบคอบในการท างานท ก ข นตอน 3 ยอมร บในคาว พากษ ว จารณ ความค ดเห น เสนอแนะของผ อ น 4 ม การปร บปร ง และพ ฒนางานของตนเองอย างต อเน องเพ อให เก ดความสมบ รณ 5 ม ความร ส กช นชมต อผลสาเร จของผลงาน ต วบ งช ท 6.3 ทางานร วมก บผ อ นได 1 ม ส วนร วมในการวางแผนการทางานก บหม คณะครบท กข นตอน 2 สามารถท างานโดยใช กระบวนการกล มและปฏ บ ต งานตามบทบาทและหน าท ท ได ร บมอบหมายอย าง เป นระบบ 3 แสดงความค ดเห นได อย างสร างสรรค และม เหต ผล ยอมร บความค ดเห นของเพ อน 4 เป นผ นาและผ ตามท ด 5 ม มน ษยส มพ นธ สามารถประสานการทางานร วมก บหม คณะจนบรรล ผลส าเร จ ต วบ งช ท 6.4 ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและหาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ 1 แสดงความร ส กท ด และสน บสน นอาช พส จร ตได อย างกว างขวาง ย ดม นในแนวทางการประกอบอาช พ ส จร ต 2 บอกแหล งม ลเก ยวก บอาช พส จร ตได หลากหลาย 3 ศ กษา ค นคว า แสวงหาม ลความร ในอาช พท ตนเองสนใจเป นประจา 4 เช ญชวน แนะนา นาเสนอประโยชน ค ณค าและความสาค ญของอาช พท ตนเองสนใจเพ อให ผ อ นเห น ค ณค าและความสาค ญของอาช พส จร ตท ตนเองสนใจ 5 เข าร วมก จกรรมท เก ยวงก บอาช พท ตนเองสนใจเม อม โอกาส 7

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งออกเป น 5 ด าน ได แก 1) มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ม 6 มาตรฐาน 26 ต วบ งช 2) มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช 3) มาตรฐานด าน

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

มาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานและค ณภาพการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) บ ญญ ต ให ม การกาหนดมาตรฐาน การศ กษาและให สภาการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมแห งชาต ม หน าท พ จารณาเสนอนโยบาย แผนและ มาตรฐานการศ กษาของชาต

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ระบบการประก นการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ระบบการประก นการศ กษาภายในสถานศ กษาเป นส วนหน งของการบร หารการศ กษา ท กโรงเร ยนจะต องจ ดให ม ระบบการประก นการศ กษาภายใน เพ อสร างความม นใจให แก ผ ท เก ยวข องว าผ

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำเนำ) ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๓ ท ปร บปร

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า ค าน า... ค าส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงว นท ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

บทท ๒ ค ำอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

บทท ๒ ค ำอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) บทท ๒ ต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ม แนวค ดและหล กการในการประเม นค ณภาพภายนอกตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต โดยม งเน นค ณภาพของผ

More information

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค ๓๖ หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการดาเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค - เพ อฝ กให น กเร ยนวางแผนในการพ ฒนาการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ปร บปร งเอกสาร

ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ปร บปร งเอกสาร ได ปร บปร งเอกสาร แนวทางการเข ยนรายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ของ สถานศ กษา ใหม เพ อให สถานศ กษาม แนวทางการเข ยนรายงานพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาประจ าป ของสถานศ กษาท สอดคล องก บระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาระด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน การออกแบบหน วยการเร ยนร อ งมาตรฐาน และแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน รห สว ชา ง 31101 ช อว ชาสารสนเทศและ ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

More information

ช นประถมศ กษาป ท 6 ค ม อประเม นสมรรถนะสำค ญของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

ช นประถมศ กษาป ท 6 ค ม อประเม นสมรรถนะสำค ญของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ค ม อประเม นสมรรถนะสำค ญของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ช นประถมศ กษาป ท 6 (Handbook of a Competency Appraisal for Basic Education students based on

More information

บทท คำาอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

บทท คำาอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม บทท คำาอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม 7 บทท คำาอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ม แนวค ดและหล กการในการประเม นค ณภาพภายนอกตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต โดยม งเน

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

ฝ ายว ชาการ หล กส ตรช นม ธยมศ กษาป ท 4-6

ฝ ายว ชาการ หล กส ตรช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 26 ฝ ายว ชาการ หล กส ตรช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 การจ ดหล กส ตร โรงเร ยนอ สส มช ญ ได จ ดทำหล กส ตรสถานศ กษา โดยย ดตามหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 และพ ทธศ กราช 2551 เป นหล กส ตร แกนกลาง และสอดคล

More information