E104 ระบบส มปทานผล ตป โตรเล ยมไทย

Size: px
Start display at page:

Download "E104 ระบบส มปทานผล ตป โตรเล ยมไทย"

Transcription

1 E104 ระบบส มปทานผล ตป โตรเล ยมไทย ดร. ทรงภพ พลจ นทร ท ปร กษา ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงาน 19 ก มภาพ นธ 2558

2 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดการแหล งป โตรเล ยม ส มปทานรอบท 21 การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 2

3 การจ ดหาและการใช พล งงานของประเทศ ป 2556 ม การใช พล งงานในเช งพาณ ชย 2 ล านบาร เรลเท ยบเท าน าม นด บต อว น ถ านห น 16% พล งน า+อ นๆ 2% กว ำ 80% มำจำกป โตรเล ยม น ำม นด บ 36% ก ำซธรรมชำต 46% *ข อม ลเบ องต น ส นป 2556 กำรใช น ำม นด บกว ำ 1 ล ำนบำร เรลต อว น 149,000 ผล ตในประเทศ 850,000 นาเข า โรงแยกก าซ 19.1% NGV 6.4% เช อเพล ง 0.5% กำรใช ก ำซ 4,820 ล ำนลบ.ฟ ตต อว น 2,930 (61%) ผล ตในประเทศ 980 (20%) นาเข าจากพม า อ ตสาหกรรม 14% ไฟฟ ำ 60% 725 (15%) พ นท พ ฒนาร วมฯ 185 (4%) นาเข า LNG 3

4 การจ ดหาพล งงานเช งพาณ ชย ข นต น(TPES) ป 2556 ปร มำณ(quantity)กำรใช พล งงำนป 2556 =2.004ล ำนบำเรล/ว นเท ยบเท าน าม นด บ เท ยบเท ำพ นบำร เรลน ำม นด บต อว น พล งน ำ/ไฟฟ ำน ำเข ำ ถ ำนห น/ล กไนต ส ดส วน 2% 16% ในประเทศ 53% ในประเทศ 30% นำเข ำ 47% นำเข ำ70% ก ำซธรรมชำต 46% ในประเทศ 80% นำเข ำ 20% น ำม น 36% ในประเทศ 19% นำเข ำ81% กำรใช น ำม น ก ำซธรรมชำต ถ ำนห น/ ล กไนต P ข อม ลเบ องต น ไฟฟ ำ รวม ปร มำณ (พ นบำร เรลน ำม นด บต อว น) , อ ตรำกำรเปล ยนแปลง (%)

5 P2 P3 5

6 ปร มาณสารองป โตรเล ยมของไทย ชน ดป โตรเล ยม (ณ ส นป 2556) Proved (P1) Probable (P2) 2P (P1+P2) ก าซธรรมชาต (ล านล าน ลบ.ฟ ต) คอนเดนเสท (ล านบาร เรล) น าม นด บ (ล านบาร เรล) การรายงานปร มาณสารองฯ เป นไปตามมาตรฐาน Petroleum Resources Management System เป นท ยอมร บก นตามหล กสากล ปร มาณส ารองก าซ 1P, ส ดส วนR/P = 6.4 ป ปร มาณส ารองก าซ 2P, ส ดส วนR/P = 13 ป หมายเหต R/P Ratio คานวณจากปร มาณสารองหารด วยอ ตราการผล ต ภายในเง อนไขว า ไม ม การค นพบปร มาณสารองเพ มเต มเลย และอ ตราการผล ตไม ม การเปล ยนแปลง ถ าไม ลงท นและสารวจเพ ม ไทยเราจะม ก าซใช ในอ ตราน ไปได อ กแค 7 ป 6 6

7 พม า 4% 0.4% 50 ล านบาร เรล 10 ล านล านล กบาศก ฟ ต ปร มาณสารองป โตรเล ยมท พ ส จน แล วของอาเซ ยน 4% ไทย N/A 3% N/A 4,400 ล านบาร เรล 24.7 ล านล านล กบาศก ฟ ต เว ยดนาม 32% 10% ฟ ล ปป นส 248 ล านล านล กบาศก ฟ ต ก าซ ธรรมชาต น าม นด บ+ 13,700 คอนเดนเสท ล านบาร เรล 1% 1% 140 ล านบาร เรล 3.5 ล านล านล กบาศก ฟ ต 450 ล านบาร เรล 8.4 ล านล านล กบาศก ฟ ต 29% มาเลเซ ย 33% 8% 6% บร ไน 1,100 ล านบาร เรล 13.8 ล านล านล กบาศก ฟ ต 4,000 ล านบาร เรล 83 ล านล านล กบาศก ฟ ต 26% 42% Source : BP Statistical Review of World Energy June 2014, The U.S. Energy Information Administration (EIA) อ นโดน เซ ย 3,590 ล านบาร เรล ล านล านล กบาศก ฟ ต 7

8 8

9 9

10 ความต องการใช พล งงานในอนาคต ในกรณ ท ความต องการใช พล งงานข นต นเพ มข นป ละ 3% คาดว าอ ก 10ป จะม ความต องการส งถ ง 2.6 ล านบาร เรลเท ยบเท าน าม นด บต อว น + 3% / ป กระทรวงพล งงาน เร งร ดการสารวจ และผล ตป โตรเล ยม เร งพ ฒนา - พล งงานทดแทน - พล งงานน วเคล ยร - โรงไฟฟ า ถ านห น - เช อมโยง (สายไฟฟ า ท อก าซ) การจ ดหาป โตรเล ยมภายในประเทศ เฉล ย ม.ค.-ม.ย. 57 ก าซธรรมชาต 3,800 ล าน ลบ.ฟ ตต อว น ก าซธรรมชาต เหลว 94,980 บาร เรลต อว น น าม นด บ 136,780 บาร เรลต อว น 43 % ~1 % น าเข ามากข น - LNG - น าม นด บ - ไฟฟ า (เพ อนบ าน) ภารก จกรมเช อเพล งธรรมชาต - เร งร ดการสารวจและผล ตป โตรเล ยมภายในประเทศ - เตร ยมความพร อมในการเจรจาพ นท ท บซ อน ร กษาระด บการผล ตภายในประเทศให ยาวนาน การจ ดหาป โตรเล ยมค ดเป น 43% ของความต องการใช พล งงานข นต นของประเทศ 10

11 อ ตราการผล ตน าม นด บและแนวโน มในอนาคต ( ) คาดการณ ความต องการใช น าม นด บ +1.33% ต อป 149 แหล งนงเยำว บ. ม บำดำลำ เร มผล ต เม.ย. 58 ผล ตส งส ดท 6,000 บำร เรลต อว น แหล งมโนรำห บ. ม บำดำลำ เร มผล ต ต.ค. 57 ผล ตส งส ดท 15,000 บำร เรลต อว น 166 บนบก ในทะเล แหล งสงขลำ H และ M บ. ซ อ ซ เร มผล ต ป 2559 ผล ตส งส ดท 10,000 บำร เรลต อว น พ ฒนาปร มาณสารอง 2P 11

12 ล านล กบาศก ฟ ตต อวน แผนการจ ดหาก าซธรรมชาต ระยะยาว (2P) เร มขาดแคลนก าซ นาเข า LNG 10 ล านต นต อป (1,400 ล าน ลบ.ฟ ตต อว น) นาเข า (เม ยนม าร ) พ นท พ ฒนาร วมฯ ผล ตในประเทศ 1. ประเทศม ความต องการใช พล งงานเพ มข นอย างต อเน อง 2. ทดแทนปร มาณสารองก าซธรรมชาต ท ลดลงท กป 3. ลดการนาเข า และ 4. ก อให เก ดการลงท นในอ ตสาหกรรมต อเน อง 12

13 ระบบ กฟผ. พล งงานไฟฟ าท กฟผ. ผล ต และซ อส ทธ 177,292 GWh ส ดส วนการผล ตไฟฟ า ป 2557 (แยกตามเช อเพล ง) ล กไนต 17,181 GWh 9.69% ถ ำนห นนำเข ำ 18,356 GWh 10.35% ร บช อจำกมำเลเช ย 139 GWh 0.08% ด เซล 146 GWh 0.08% พล งน ำไทย 5,501 GWh 3.10% ก ำซธรรมชำต 116,779 GWh 65.87% พลงงานหม นเว ยน 22,710 GWh % น ำม นเตำ 1,981 GWh 1.12% พล งน ำลำว 13,003GWh 7.33% ช วมวล,อ นๆ 4,205 GWh 2.37% หมายเหต : ข อม ลเบ องต น 13

14 Baht/MMBTU ราคาก าซฯ ป 2014* Baht/MMBTU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Gulf Gas (Pool1) Myanmar LNGรวมTerminal (LNGเข าPool Gas) Gulf Gas Myanmar LNGรวมTerminal * หมายเหต - ข อม ลรายเด อนเป นราคาก าซรายประเภทท ใช ในการคานวณราคา Pool Gas ในแต ละเด อน - ส วนราคาเฉล ยป 2014 เป นราคาเฉล ยถ วงน าหน กตามปร มาณเน อก าซท จ ดหาของแต ละประเภท 14

15 เปร ยบเท ยบราคาก าซปากหล มอ าวไทยก บท วโลก เหร ยญสหร ฐ/ล ำนบ ท ย อ ตสำหกรรม 14.9% เอ นจ ว 7.8% เช อเพล ง 0.5% ญ ป น พม ำ โรงแยกก ำซ 24.9% ไฟฟ ำ 51.9% ย โรป อ งกฤษ ไทย อเมร กำ แคนำดำ ญ ป น ย โรป อ งกฤษ อเมร กำ แคนำดำ ไทย พม ำ 15

16 ราคาค าไฟฟ าตามประเภทเช อเพล ง ก.ย.-ธ.ค.57 บาท/หน วย ค าระบบส งและระบบจาหน ายประมาณ 0.90 บาท/หน วย ค าไฟฟ าขายปล ก ก.ย. ธ.ค บาท/หน วย บำท/หน วย เฉล ย % 0.5% 1.5% 0.00 ช วมวล ลม แสงอำท ตย 16

17 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดหารแหล งป โตรเล ยม ส มปทานรอบท 21 การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 17

18 ย คเร มต นของการสารวจป โตรเล ยมในประเทศไทย (1) ดาเน นการโดยหน วยงานของร ฐ โอนเปล ยนผ ร บผ ดชอบตาม ว ตถ ประสงค ของการสารวจ และเน นพ นท แอ งฝาง กรมรถไฟหลวง ป พลเอก พระเจ าบรมวงศ เธอ กรมพระกาแพงเพชรอ ครโยธ น ผ บ ญชาการกรมรถไฟหลวง กรมพระกาแพงเพชรอ ครโยธ น ทรงม แนวค ดการใช เช อเพล งอ นสาหร บห วรถจ กรแทนไม ฟ น จ างน กธรณ ว ทยาอเมร ก นสารวจท วประเทศ เน นแอ งฝางท พบน าม นไหลซ มข นมา จ างนายช างอ ตาเล ยนเจาะสารวจแอ งฝาง เจาะได 2 หล ม (ล ก ~ 200 ม.) ม ป ญหาหล มพ งและ ไม พบน าม น จ งย ต การสารวจ กรมเช อเพล งทหารบก ป 2477 จ างผ เช ยวชาญชาวสว สส ร วมคณะสารวจแอ งฝาง และข ดบ อต นๆ หาท ศทางการไหลของน าม นท ซ มข นมา กรมทางหลวง ต งแต ป 2479 เจาะสารวจช นด นล ก เมตร อย างเป นระบบ ในพ นท 3x3 ตร.กม. ของแอ งฝาง เพ อหาปร มาณทรายช มน าม น สาหร บใช ทาผ วถนนแทนแอสฟ ลต พบม ปร มาณ 3.8 ล านล กบาศก เมตร เจาะหล มล กตามแนวท น าม นซ มข นมา พบช นน าม นท ความล ก 70 เมตร ผล ตน าม นได ~40,000 ล ตร \ ทดลองกล น แต ย ต ไปเพราะไม ใช หน าท หล ก 18

19 ย คเร มต นของการสารวจป โตรเล ยมในประเทศไทย (2) กรมโลหก จ (ต อมาค อกรมทร พยากรธรณ ) เร มร บผ ดชอบการสารวจป โตรเล ยม กรมโลหก จ ต งแต ป 2492 ต งหน วยสารวจน าม นฝาง โดยม ผ เช ยวชาญจาก USGS ร วมท มสารวจ ซ อ Rotary drilling rig เคร องแรกของไทย เจาะได ล ก 1,000-1,500 เมตร ป เจาะ 11 หล ม พบช นน าม นด บล ก 230 เมตร (แหล งไชยปราการ) ทดลองผล ตจาก 2 หล มได เพ ยง 1,500 บาร เรล เพราะป ญหาน าและทรายเข าหล ม สร างโรงกล นทดลอง / กล นได น าม นด เซล น าม นหล อล น และแอสฟ ลต ซ อแท นเจาะโรตาร ต ดต งบนรถบรรท ก / เจาะ 9 หล ม (ป ) พบน าม นด บบางหล ม แต ย งม ป ญหาน าเข าหล ม / ต องซ อเคร องลงซ เมนต หล มเจาะเพ ม ผล ตน าม นด บได รวม 12,000 บาร เรล ก อนโอนให กรมการพล งงานทหาร ป 2496 ต งกรมการพล งงานทหาร เพ อจ ดหาพล งงานให ก บกองท พ มต ครม. 12 ก นยายน 2499 ให กรมการพล งงานทหารร บโอนงานจากหน วยสารวจน าม นฝาง 19

20 การพ ฒนากฎหมายว าด วยป โตรเล ยม จากหล กเกณฑ การขออน ญาตสารวจและหร อผล ตป โตรเล ยม ส กฎหมายว าด วยป โตรเล ยม กระทรวงพ ฒนาการแห งชาต ต นส งก ดของกรมทร พยากรธรณ ในขณะน น ป 2508 แต งต ง คณะกรรมการพ จารณาวางหล กเกณฑ การขอส ารวจน าม นแร ด บ / จ ดทา หล กเกณฑ การพ จารณา ขออน ญาตส ารวจแหล งป โตรเล ยมและหร อผล ตป โตรเล ยม / ครม. เห นชอบหล กเกณฑ ฯ ป 2509 ปร บปร งหล กเกณฑ ฯ และเพ มรายละเอ ยดการจ ดเก บรายได ของร ฐ โดยจ างท ปร กษา (สนง.กฎหมายสว สส ) ได เป น หล กเกณฑ การขออน ญาตส ารวจและหร อผล ตป โตรเล ยม และนาเสนอ ครม. ครม. ม มต ให ตราเป นกฎหมาย โดยแต งต ง คณะกรรมการร างกฎหมายว าด วยป โตรเล ยม ซ งได จ ดต ง คณะอน กรรมการร างกฎหมายภาษ เง นได ป โตรเล ยม เพ อดาเน นการควบค ก นไป ขณะท รอกฎหมายใหม ม บร ษ ทต างๆ เสนอขอร บส ทธ เพ อสารวจไปพลางก อน กระทรวงพ ฒนาการแห งชาต โดยได ร บความเห นชอบจาก ครม. ป 2510 ออกประกาศให ย นคาขอตาม หล กเกณฑ การขออน ญาตส ารวจและหร อผล ตป โตรเล ยม โดยออกเป น อาชญาบ ตรผ กขาดการสารวจป โตรเล ยมภายใต กฎหมายเหม องแร ให ก อน ม ผ ได ร บส ทธ 6 ราย (อ าวไทย 17 แปลง บนบก 1 แปลง) / สารวจด วยว ธ อ นได แต ย งไม ม การเจาะ ป 2514 บ งค บใช พ.ร.บ.ป โตรเล ยม และ พ.ร.บ.ภาษ เง นได ป โตรเล ยม / ออกประกาศให ย นคาขอส มปทาน ป โตรเล ยมคร งท 1 / ออกส มปทานให ผ ถ ออาชญาบ ตรฯ และผ ท ได ร บค ดเล อกรายใหม ต อเน องไปในป

21 การสารวจป โตรเล ยม สารวจธรณ ว ทยา สารวจธรณ ฟ ส กส เจาะสารวจ ไม พบป โตรเล ยม ว ธ ว ดค าความเข มสนามแม เหล กโลก ว ธ ว ดค าแรงด งด ดโลก ว ธ ว ดคล นไหวสะเท อนของช นห น พบป โตรเล ยม เจาะสารวจหาขอบเขตประเม นปร มาณสารอง ข อเท จจร งเก ยวก บการสารวจป โตรเล ยม ใช เทคโนโลย เคร องม อท ท นสม ย บ คลากรม ความเช ยวชาญ ประสบการณ ส ง เป นธ รก จท ม ความเส ยงและลงท นส ง หากประสบความสาเร จม โอกาสร บผลตอบแทนส ง พ ฒนาเพ อผล ตป โตรเล ยม 21

22 อ ณหภ ม + ความด น กาเน ดป โตรเล ยม ซากส งม ช ว ตท บถมก บตะกอนด นเลน (บนบก และทะเล) อ ณหภ ม + ความ ด น ท เหมาะสม 60 C 150 C 200 C Oil Wet Gas Dry Gas สารอ นทร ย ป โตรเล ยม (น าม นด บ และก าซธรรมชาต ) ก าซม เทน / แกรไฟต ป โตรเล ยมหมายถ งสาร ไฮโดรคาร บอนท เก ดข นเอง ตามธรรมชาต ม ธาต ท เป น องค ประกอบหล ก ค อ คาร บอน และไฮโดรเจน ป โตรเล ยมท พบในธรรมชาต แบ งเป น 2 ชน ด (ตามสถานะ) ค อ น าม นด บ และก าซ ธรรมชาต อ ณหภ ม เก นจ ด ท เหมาะสม 22

23 การสารวจว ดคล นไหวสะเท อน (SEISMIC) ในทะเล บนบก 23

24 ต วอย างการแปลความหมายข อม ล (SEISMIC) เพ อการก าหนดต าแน งหล มเจาะส ารวจ 24

25 เจาะหล มสารวจ เพ อพ ส จน ทราบว าม ป โตรเล ยมอย หร อไม NW L15/43 & Sinphuhorm 3D Arbitrary Line PH-4 to PH5 25

26 เปร ยบเท ยบแอ งสะสมตะกอน ก บแหล งป โตรเล ยม แอ งสะสมตะกอน แหล งป โตรเล ยม ห นต นกาเน ด (Source rock) ระยะเวลา (Timing & Maturation) การเคล อนท (Migration) ห นก กเก บ (Reservoir Rock) โครงสร างก กเก บ (Trap) ห นป ดก น (Seal or Cap Rock) 26

27 Bottom hole static temperature = mtmd Geothermal gradient = 3.19 C/100 m Possible Oil Window = 2,300 m Depocenter Temperature = 100 C อ ณหภ ม ท ก นแอ งสะสมตะกอน Projected CM-SPT Well IC-10 Volcanic rock Sedimentary rock C Isotherm 1.6 NW LP90-D04 SE 27

28 W E km 1 Ping km 1 Yom 2 3 Pratu Tao/Nam Nan Chum Saeng Khom Lan Kra Bua Reservoir rocks 100 C Isotherm Sarabop Nong Bua Source rocks 10 km. Schematic cross section across the Phitsanulok Basin, Central Thailand (after PTTEP, 2008)

29 Z Z' Y Z Y ' Z' Y W Y ' E KO PHA NGAN RIDGE KO KRA RIDGE WESTERN BASIN KRA BASIN BASEMEN T EAST KRA SUB-BASIN 29 Modified from Chantraprasert, 2000 (after ASEAN Council on Petroleum)

30 N Isochron Map Top Oligocene-Basement 30

31 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดการแหล งป โตรเล ยม ส มปทานรอบท 21 การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 31

32 สหร ฐอเมร กา แคนาดา อาร เจนต นา โคล มเบ ย นอรเวย อ ตาล อ งกฤษ เนปาล บร ไน เกาหล ไทย ระบบส มปทาน (Concession System) ระบบการจ ดเก บรายได ส ทธ ในป โตรเล ยม ระบบส ญญา (Contractual System) แอลจ เร ย ซ ดาน ต รก โปแลนด ร สเซ ย อ ร ก อ หร าน อ นเด ย มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย เว ยดนาม พม า ค าภาคหลวง (Royalty)+ภาษ Service Contracts ค าจ างจ ายเป นเง น/ป โตรเล ยม ส ญญาแบ งป นผลผล ต (Production Sharing Contract) ท มา: Daniel Johnston (1994) จ ายเป นค าจ าง/จ ายเป นก าไร (ความเส ยง) แบ งจาก Gross Production หร อแบ งจากผลก าไร 32

33 33

34 ป จจ บ นม 19 แปลง Thailand I บ งค บใช ตามพ.ร.บ. ป โตรเล ยม พ.ศ ก อนการแก ไขเพ มเต มโดย พ.ร.บ. ป โตรเล ยมฉบ บท 4 พ.ศ ป จจ บนม 2 ระบบ ป จจ บ นม 37 แปลง Thailand III บ งค บใช ภายใต พ.ร.บ. ป โตรเล ยมฉบ บท 4 พ.ศ (1) ค าภาคหลวงอ ตราคงท ร อยละ 12.5 (2) ภาษ เง นได ป โตรเล ยม จ ายเม อม ผลก าไรจาก การประกอบก จการป โตรเล ยม ร อยละ 50 (1) ค าภาคหลวงแบบข นบ นได (ร อยละ 5-15) (2) ภาษ เง นได ป โตรเล ยม จ ายเม อม ผลก าไรจาก การประกอบก จการป โตรเล ยม ร อยละ 50 (3) ผลประโยชน ตอบแทนพ เศษรายป แบบข นบ นได ร อยละ 0-75 ข นก บส ดส วนรายได ก บความ พยายามในการสารวจและลงท นเพ มเต มของ ผ ร บส มปทานในป น น ผ ร บส มปทานมาเด มก อนป 2532 ไม อย ภายใต ระบบ Thailand III เน องจากส ทธ ข นม ลฐานในส มปทานท ให ไว แก ผ ร บส มปทาน และกฎหมาย Thailand III ไม ม ผลบ งค บใช ย อนหล ง 34

35 ระบบส มปทาน Thailand II (ยกเล กในป 2532 โดยเปล ยนเป นระบบ Thailand III) ในป พ.ศ ม การคาดการณ ว าราคาน าม นจะส งข น คาดว าจะค นพบแหล งป โตรเล ยมขนาดใหญ กระทรวงอ ตสาหกรรม (ป จจ บ นเป นกระทรวงพล งงาน) ออกประกาศกระทรวงเม อว นท 5 ก มภาพ นธ 2525 กาหนดข อบ งค บเพ มเต มในการขอส มปทานม ว ตถ ประสงค เพ อให ร ฐได ผลประโยชน จากการผล ตป โตรเล ยมเพ มข น เร ยกว า ระบบ Thailand II ค าภาคหลวง 12.5% ภาษ ป โตรเล ยม 50% 1) จาก ดค าใช จ ายรายป ท ห กค นได ไม เก น 20 % 2) เง นโบน สเพ มพ เศษรายป (%ของม ลค าน าม นด บ ท ขายได ) แปรผ นตามปร มาณน าม นด บท ผล ต เพ มข นโดย ร อยละ ปร มาณน าม นด บ ,000 x 20,000 บาร เรล/ว น ,000 x 30,000 บาร เรล/ว น ,000 x บาร เรล/ว น หมายเหต : แหล งป โตรเล ยมท ม การค นพบม ขนาดเล ก ทาให ผ ร บส มปทานไม สามารถพ ฒนาแหล งได และน บต งแต ป 2528 ไม ม ผ มาขอร บส มปทานเพ มเต ม ท าให การสารวจส มปทานหย ดชะง กลง ไม ม การค นพบแหล งป โตรเล ยมเพ มเต ม 35

36 ค าภาคหลวง เก บเป นข นบ นได แบบก าวหน า รายแปลง (RingFence) ค าภาคหลวง ผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ แบบก าวหน า รายแปลง (RingFence) อ ตราผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ 10% 12.5% 15% 5% 6.25% ภาษ เง นได ป โตรเล ยม ปร มาณการผล ตรายเด อน ภาษ เง นได ป โตรเล ยม เก บในอ ตราคงท รายบร ษ ท (RingFencing by Regime) รายได ต อความล กหล มเจาะ กลไกการจ ดเก บท ง 3 ต วน ทาให การจ ดเก บรายได ร ฐ ในระบบ Thailand III เป นแบบก าวหน า ตามปร มาณการ ผล ต และราคาป โตรเล ยมท เพ มข น 50% จากกาไรส ทธ Progressive Gov. Take การจ ดเก บรายได ร ฐ สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสมข นอย ก บ นโยบายร ฐ 36

37 รำยได ร ฐรำยป (รวม MTJDA) ค าภาคหลวงป โตรเล ยม 37,354 49,092 36,533 43,555 49,700 60,250 65,200 เง นผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ* 7,197 4,743 6,925 1,780 3,390 4,080 3,245 ภาษ เง นได ป โตรเล ยม* 65,540 74,251 87,220 67,680 81,250 81, ,000 รายได อ นๆ 1,550 3,975 รายได จาก MTJA สาหร บพ นท JDA 2,407 5,650 8,043 11,260 14,135 15,820 19,080 รวม 112, , , , , , ,500 * ป ท ได ร บช ำระ หน วย: ล ำนบำท (ป ปฏ ท น) จ ดสรรให ท องถ น 30,860 ล ำนบำท รำยได จำกแปลงส มปทำน ณ ส นป 2556 (ล ำนล ำนบำท) ม ลค ำป โตรเล ยมรวม (100%) เง นลงท นรวม (41%) กำไรหล งห กค ำใช จ ำย (59%) (100%) ส ดสวนกำรแบ งกำไรหล งห กค ำใช จ ำย รำยได ร ฐ (58%) รำยได บร ษ ท (42%) รำยได ร ฐจำกส มปทำนท กรอบรวมก นค ดเป นร อยละ 58 ของกำไรหล งห กค ำใช จ ำย 37

38 56:44 55:45 70:30 ค นพบเพ ยง 4% 52:48 57:43 96: Thai I Thai III Thailand I Thailand III กำรแบ งกำไร ร ฐ : ผ ร บส มปทำน 54:46 72:28 เง นลงท น รำยได ปร มำณป โตรเล ยมท ผล ต (ล ำนล ำนบำท) (ล ำนล ำนบำท) (ล ำนบำร เรลเท ยบเท ำน ำม นด บ) 1.23 (79%) 3.24 (82%) 3,218 (89%) 0.33 (21%) 0.70 (18%) 398 (11%) ภำยใต กฎหมำยป จจ บ น ร ฐม ส วนแบ งกำไรร อยละ 72 *ตวเลขโดยประมาณ ส นป

39 ป โตรเล ยมท สารวจพบในรอบท และ 20 เท ยบก บการใช ปร มาณสารองป โตรเล ยมท หาเพ มเต มได ใน 3 รอบหล ง รวมก นย งไม พอก บการใช ภายใน 1 ป ก าซธรรมชาต พ นล ำน ลบ.ฟ ต น าม นด บ ล ำน บำร เรล (2543) (2548) (2550) (2543) (2548) (2550) ปร มำณท สำรวจพบ ปร มำณท สำรวจพบ (EUR 2P) (EUR 2P) เราหาได เพ มเต มน อยกว าท เราใช มาก ของเด มท ม อย โดยเฉพาะก าซธรรมชาต ลดลงอย างรวดเร ว โอกาสท จะไม ม ก าซใช ใน 7-15 ป ข างหน าม ส ง ส มปทำนรอบท 21 บนแนวควำมค ดและเทคโนโลย ใหม ๆ ย งคงม ควำมหว งในควำมส ำเร จ 39 39

40 COMPANY TAKE (%) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% UK Nicaragua Portugal Gulf of Mexico Argentina New Zealand Gulf of Mexico Philippines PNG Gas Peru Australia Cambodia Thailand PNG Oil Ethiopia E. Indonesia Trinidad Gambia Pakistan Congo Timor Gap Ecuador Albania Morocco Egypt India Tunisia Angola Romania Syria Myanmar Colombia Gabon Malaysia Vietnam Kazakhstan Ghana Brunei China Russia Bahrain Indonesia Yemen Venezuela PSC R/T R/T PSC PSC PSC PSC R/T R/T PSC PSC R/T PSC PSC SA PSC PSC PSC PSC PSC R/T PSC R/T R/T PSC PSC SA Thailand III PSC R/T PSC PSC R/T R/T SA R/T PSC & R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T Predominant Fiscal Systems PSC - Production Sharing Contract R/T - Royalty/Tax System SA Thailand I ส วนแบ งรำยได ร ฐ 50-75% - Systems with classic R/T ท มา: Daniel Johnston (2006) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% GOVERNMENT TAKE (%) 40

41 รายได ของร ฐจากการพ ฒนาป โตรเล ยม ควรกาหนดอ ตราเท าใด ข นอย ก บความอ ดมสมบ รณ ของทร พยากรใต ด นเป นหล ก ท มา : ปร บปร งจากข อม ลของ Daniel Johnston,

42 โครงการ เอ เง นลงท น 30 ขายป โตรเล ยมได 100 ระบบส มปทาน 100 Thailand III Royalty 5-15% SRB 0-75% Tax 50% 11 Cost recovery / uplift ระบบแบ งป นผลผล ต 100 PSC Royalty 10% Cost recovery 50% Profit sharing 50% Tax 20% รายได ก อนเส ยภาษ = (30-30) รายได บร ษ ท 26 ( ) รายได บร ษ ท 37% รายได ร ฐ 44 ( ) รายได บร ษ ท 24 ( ) รายได ร ฐ 46 ( ) รายได ร ฐ 63% รายได บร ษ ท 34% รายได ร ฐ 66% 42

43 แหล งก ำซธรรมชำต ขนำด 3.2 ล ำนล ำน ลบ.ฟ ต ม ลค ำกำรลงท น 6,500 ล ำนเหร ยญสหร ฐ ต วอย ำงแหล งก ำซในอ ำวไทย ส ดส วน ตำมม ลค ำป โตรเล ยม อ ตรำผลตอบแทนโครงกำร (IRR) ส ดส วนรำยได ร ฐ ตำมชน ดกลไกกำรจ ดเก บ รำยได ร ฐต อบร ษ ท IRR Thai I 55:45 21% Thai III 82:18 15% MTJDA PSC 69:31 17% Myanmar 73:27 15% Malasia 89:11 11% Indonesia 83:17 16% แหล งก ำซ ในอ ำวไทย ภำยใต ระบบ Thailand III ร ฐม ส วนแบ งกำไร 82% 43

44 แหล งน ำม นด บขนำด 50 ล ำนบำร เรล ม ลค ำกำรลงท น 1,450 ล ำนเหร ยญสหร ฐ ส ดส วน ตำมม ลค ำป โตรเล ยม ต วอย ำงแหล งน ำม นด บในอ ำวไทย อ ตรำผลตอบแทนโครงกำร (IRR) ส ดส วนรำยได ร ฐ ตำมชน ดกลไกกำรจ ดเก บ รำยได ร ฐต อบร ษ ท IRR Thai I 54:46 20% Thai III 80:20 14% MTJDA PSC 70:30 17% Myanmar 73:27 17% Malasia 83:17 13% Indonesia 88:12 11% แหล งน ำม นด บ ในอ ำวไทย ภำยใต ระบบ Thailand III ร ฐม ส วนแบ งกำไร 80% 44

45 ผลประโยชน ร ฐจะมากข น? ม ส ทธ ความเป นเจ าของ? การกาก บด แลการดาเน นงานท กข นตอน? ประเด น ข อเท จจร ง ผลประโยชน ของ ร ฐท มากข น? ร ฐเป นเจ าของ ทร พยากรและ อ ปกรณ? การกากบด แล ท กข นตอน? เปล ยนจากส มปทาน เป น PSC แล ว จร งหร อไม ท... สามารถกาหนดเพ มเต มได ในประกาศเช ญชวนให ย นขอส มปทาน ภายใต ระบบส มปทาน การแบ งผลประโยชน ของ PSC ไม ได ทาให ร ฐได มากกว าระบบส มปทานเสมอไป เช น ระบบส มปทาน Thailand III ร ฐเก บรายได มากกว าระบบ MTJDA PSC มาตรา 23 ในพ.ร.บ.ป โตรเล ยม ป โตรเล ยมเป นของร ฐ ผ ใดสำรวจหร อผล ตป โตรเล ยมในท ใดไม ว ำท น นเป นของตนเองหร อบ คคลอ น ต องได ร บส มปทำน เม อส มปทานส นอาย ผ ร บส มปทานต องส งมอบทร พย ส น/อ ปกรณ ให ร ฐ สารวจ - ผ ร บสมปทานต องได ร บอน ม ต แผนการสารวจ ผล ต - ผ ร บสมปทานต องได ร บอน ม ต พ นท ผล ตเม อพ ส จน พบป โตรเล ยมท ม สมรรถนะเช ง พาณ ชย และได ร บอน ม ต แผนการผล ต ขาย/จาหน าย - ม มาตรวดปร มาณการขาย (metering) และปร บเท ยบ (calibration) โดยเจ าหน าท ชธ. ร วมเป นพยาน ระหว างผ ซ อ/ผ ขาย การรายงานข อม ลป โตรเล ยม ร ฐได ร บรายงานข อม ลการดาเน นงานครบถ วน ม การต ดตามและสอบ ทานรายงานอย างเข มงวด (มาตรา76) สร ปค อ การบร หารจ ดการป โตรเล ยมท ง ระบบส มปทานและระบบ PSC ไม แตกต างก นในสาระสาค ญ 45

46 46 46

47 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดการแหล งป โตรเล ยม ส มปทานรอบท 21 การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 47

48 ระบบส มปทานเพ อการสารวจและผล ตป โตรเล ยมของไทย ไทย ม การสารวจป โตรเล ยมมากว า 40 ป พบแหล งก าซ มากกว า แหล งน าม นด บ ไทยเราใช พล งงาน มากกว าท เราพบ จ งต องน าเข ามากกว าคร ง พล งงานจาก ฟอสซ ล (Gas Oil Coal) จะย งคงเป น main source of energy supply ของไทยและของโลก อ ก 30 ป ไทยไม ได ม ศ กยภาพธรณ ว ทยาป โตรเล ยมท อ ดมสมบ รณ แบบกล ม OPEC ในตะว นออกกลาง หร อ มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย เราเป ดให ม การย นส มปทานมาแล ว 20 รอบ โดยน าพ นท แปลงสารวจเด มท ผ ประกอบการค นมาตามกฎหมายเพราะสารวจหาไม พบ ปร มาณสารองก าซธรรมชาต 2P ของไทยลดลงป ละ TCF ทาให อาย การผล ต เหล อไม ถ ง 14 ป กระทบต อความม นคงด านพล งงานของชาต ระบบส มปทานป โตรเล ยมของไทย ม ความย ต ธรรม จ งใจ และ ให ประโยชน ต อร ฐ อย างเหมาะสมด แล ว (พบแหล งเล กเก บน อย พบแหล งใหญ ก เก บมาก) 48

49 1. แหล งป โตรเล ยมส วนใหญ ถ กค นพบในส มปทานรอบท 1 (ค ดเป น 65% ของป โตรเล ยมท ค นพบ) 2. แหล งป โตรเล ยมท ค นพบในรอบต อๆ มาม ขนาดเล กลงเร อยๆ (Marginal Field) 3. ปร มาณส ารองป โตรเล ยมท พบเป นก าซธรรมชาต มากกว าน าม นด บ (70:30) 4. หล งจากเปล ยนมาใช กฏหมายป จจ บ น (Thailand III) ม การส ารวจพบป โตรเล ยมน อยมาก โดยเฉพาะใน 3 รอบส ดท าย (18 19 และ 20) ปร มำณสำรอง 2P (ล ำนบำร เรลเท ยบเท ำน ำม นด บ) เอรำว ณ สต ล ปลำทอง ฟ นำน บงกช อำท ตย จ สม น ไพล น น ำพอง ส นภ ฮ อม ทำนตะว น เบญจมำศ บ วหลวง นำนสน นตะว นออก ล นตำ สงขลำ ย งทอง Thai I Thai III 49

50 TCF เปร ยบเท ยบขนาดแหล งก าซในประเทศ Remaining (3P) Produced Thai III

51 เปร ยบเท ยบขนาดแหล งน าม นในประเทศ Thai III 51

52 เปร ยบเท ยบโครงสร างก กเก บป โตรเล ยมในประเทศไทยและต างประเทศ แหล งก าซปะการ งในอ าวไทย แหล งก าซยาดานา (ประเทศพม า) 0.7 TCF 6.5 TCF 5 กม. 5 กม. ล กษณะแหล งก กเก บป โตรเล ยมในประเทศไทย เปร ยบเท ยบโดยใช มาตรส วนเด ยวก น 1. ส วนมากเป นห นก กเก บประเภทห นทรายท เก ดจากการสะสมต วของตะกอนทรายในแม น า (Fluvial Deposits) จ งม ขนาดไม ใหญ มากและไม ต อเน อง ในขณะท แหล งก าซยาดานา เก ดจากการสะสมตะกอน (แนวปะการ ง) ในทะเล 2. รอยเล อนต ดผ านจ านวนมาก ท าให ช นห นก กเก บไม ต อเน อง จ งต องใช หล มเจาะจ านวนมาก 52

53 เปร ยบเท ยบศ กยภาพแหล งป โตรเล ยมก บประเทศเพ อนบ าน แหล งยาดานา (เม ยนมาร ) - อ ตราการผล ต 800 ล าน ลบ.ฟ ตต อว น - ปร มาณส ารอง 6 TCF (2P) - จ านวนหล มผล ต 12 หล ม ปร มาณส ารอง 0.5 TCF ต อหล ม แหล งบงกช (อ าวไทย) ณ ก.ค อ ตราการผล ต 650 ล าน ลบ.ฟ ตต อว น - ปร มาณส ารอง 5 TCF (2P EUR) - จ านวนหล มผล ต 300 หล ม ปร มาณส ารอง TCF ต อหล ม (น อยกว าแหล งยาดานา 30 เท า) 53

54 mmscfd M-9 LNG Phase I (5 MMT) LNG Phase II (5 MMT) LNG import OCA Import piped gas Tran ASEAN Grid Line Bid 21 Contract Extension 54

55 จากว นท ให ส มปทาน สารวจ พ ฒนา จนผล ตก าซได ใช เวลาไม ต ากว า 9 ป เร มต นช า ย งเส ยเวลา เส ยโอกาส 55

56 เหต ผลความจาเป นท ต องเด นหน าเป ดส มปทานรอบท 21 เพ อเพ มโอกาสในการค นพบปร มาณสารองป โตรเล ยม โดยเฉพาะก าซธรรมชาต ท ม แนวโน มว าจะไม พอใช และต องน าเข ามากข น ในราคาท แพงมากข นในอนาคต เพ อให ก จกรรมการสารวจและผล ต ม ความต อเน อง เพราะเป นต นทางของ ธ รก จอ นๆ ท เก ยวข อง เช น ผล ตไฟฟ า ป โตรเคม การก อสร างและบร การต างๆ ระบบส มปทานThai III ท ใช อย ในป จจ บ น ม ความเหมาะสมก บศ กยภาพธรณ ว ทยา ของไทย ตอบสนองต อนโยบายร ฐได การจะเปล ยนระบบเป น PSC ต องใช เวลาศ กษาและร างกฎหมาย และไม สามารถย นย นได ว า เปล ยนแล วระบบจะด กว าเด ม รวมถ งรายละเอ ยดของระบบแบ งป นผลผล ต จาเป นท ร ฐต องเร งส งเสร มการสารวจแสวงหา แหล งป โตรเล ยมใหม ๆ (เพ อมาทดแทนปร มาณสารองก าซธรรมชาต ท ลดลง) ด วยการเป ดให ย นขอส ทธ สารวจและผล ตฯ รอบท 21 ภายใต ระบบ Thailand III Plus 56

57 ประโยชน ท ประเทศได ร บจากการสารวจและผล ตป โตรเล ยม เทคโนโลย ข นส งและการลงท น ท าให เก ดการสารวจและผล ต ม ลค าเพ ม การน าทร พยากรมาใช ลดการน าเข า รายได จากค าภาคหลวงป โตรเล ยม ผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ(SRB) และ ภาษ เง นได ป โตรเล ยม และ ภาษ ม ลค าเพ ม(VAT) การจ างงานภายในประเทศ เก ดอ ตสาหกรรมไฟฟ า ป โตรเคม & และอ ตสาหกรรมต อเน อง ความม นคงทางพล งงาน จาเป นท ร ฐต องเร งส งเสร มการสารวจแสวงหา แหล งป โตรเล ยมใหม ๆ (เพ อมาทดแทนปร มาณสารองก าซธรรมชาต ท ลดลง) ด วยการเป ดให ย นขอส ทธ สารวจและผล ตฯ รอบท 21 ภายใต ระบบ Thailand III Plus โดยให ศ กษาและเตร ยมการระบบแบ งป นผลผล ตไว เป นทางเล อกในคร งต อไป 57

58 แปลงสารวจท เป ดในรอบ 21 เตร ยมเป ด 29 แปลง (รวมพ นท ท งหมด 66, ตร.กม.) ภาคเหน อ-ภาคกลาง 6 แปลง ภาคอ สาน 17 แปลง อ าวไทย 6 แปลง หล กการก าหนดแปลงส ารวจ แปลงบนบกพ นท ไม เก น 4,000 ตร.กม./แปลง และ แปลงในทะเลพ นท ไม เก น 10,000 ตร.กม./แปลง ม ศ กยภาพป โตรเล ยม หล กเล ยงพ นท ใกล ชายฝ ง พ นท ล มน าช น 1A เขตร กษาอน ร กษ ส ตว ป าและพ นธ พ ช อ ทยานแห งชาต แหล งท องเท ยวท ส าค ญ ผลท คาดว าจะได ร บจากการประเม นเบ องต น ม ลค าการลงท น 5,000 ล านบาท ปร มาณทร พยากร (ก าซธรรมชาต 1 5 ล านล าน ลบ.ฟ ต และ น าม นด บ ล านบาร เรล) 58

59 ระบบส มปทานไทย (Thailand III Plus) ผลประโยชน พ เศษเพ มเต มท จะให ระบ ในส มปทาน (นอกเหน อไปจากการช าระค าภาคหลวง ภาษ เง นได ป โตรเล ยมและผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ (SRB) ตามกฎหมาย) 1.การสน บสน นเง นเพ อการศ กษา และพ ฒนาช มชนในท องถ น (CSR) - ช วงส ารวจ ไม น อยกว าป ละ 1,000,000 บาท - ช วงผล ต ไม น อยกว าป ละ 2,000,000 บาท 2. เง นให เปล าในการลงนาม (Signature Bonus) แปลงละ ไม น อยกว า 10,000,000 บาท ยกเว น - แปลง G3, G5 และ G6 (เคยพบและม พ นท ผล ตมาแล ว) ไม น อยกว า 100,000,000 บาท - แปลง L6 และ L23 (แปลงขนาดเล ก) ไม น อยกว า 2,000,000 บาท 3. เง นให เปล าในการผล ต (Production Bonus) บนบก เม อขายสะสมถ ง 10, 20 และ 30 ล านบาร เรล (BOE) จ ายคร งละไม น อยกว า 400 ล านบาท ในทะเล เม อขายสะสมถ ง 10, 20 และ 30 ล านบาร เรล (BOE) จ ายคร งละไม น อยกว า 200 ล านบาท 4. เสนอให บร ษ ทไทยท คณะกรรมการป โตรเล ยม เห นชอบเข าร วมประกอบก จการในอ ตรา ไม น อยกว า ร อยละ 5 (Thai Participation) 5. ให ใช ส นค าและบร การในประเทศ เป นอ นด บแรก 59

60 ข นตอนและเกณฑ การค ดเล อกผ ร บส มปทานป โตรเล ยม การกาหนดแปลง ประกาศเช ญชวน ย นขอ ค ดเล อก กำหมำยว ำด วยส มปทำน พ.ศ.2555 คณะกรรมการร บคาขอ หล กเกณฑ การพ จารณา 1. ค ณสมบ ต ตาม ม ความเหมาะสมของโครงการส ารวจ รมว.พน. ออกส มปทาน คณะอน กรรมการพ จารณา คาขอ ผ ชนะ ค อ ผ ท เสนอปร มาณงาน และปร มาณเง น มากท ส ด อย างม เหต ม ผล ครม. คณะอน กรรมการพ จารณาข อกฎหมาย และร างส มปทานป โตรเล ยม คณะกรรมการป โตรเล ยม รมว.พน. 60

61 ประว ต การสารวจป โตรเล ยมในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ : (ผลจากส มปทานรอบท 6, 7 และ 8) เจาะหล มป โตรเล ยมท งหมด 16 หล ม เป นหล มส ารวจ 11 หล ม สามารถพ ฒนาได 2 หล ม ค อ น าพอง-1 (พ.ศ. 2524) และ ภ ฮ อม-1 (พ.ศ. 2526) หล มส ารวจท ไม พบป โตรเล ยมหร อไม สามารถพ ฒนาได 9 หล ม 1. ชนบท-1 2. เกษตรสมบ รณ ยางตลาด-1 4. ศร ธาต ภ พระ-1 6. โนนส ง-1 7. ดงม ล-1 8. ดงม ล-2 9. ภ เก า-1 หล มประเม นผลท เจาะเพ มเต ม 5 หล ม ได แก น าพอง และ 5 ภ ฮ อม-2 11 แหล งก าซน าพองได ร บการพ ฒนาและผล ตได ในป พ.ศ ผล ตรวมท งส น 0.4 TCF ย งเหล อปร มาณส ารอง (1P) 0.03 TCF แหล งก าซส นภ ฮ อมได ร บการพ ฒนาและผล ตได ในป พ.ศ ผล ตรวมท งส น 0.2 TCF ย งเหล อปร มาณส ารอง (1P) 0.3 TCF 61

62 ประว ต การสารวจป โตรเล ยมในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ : (ผลจากส มปทานรอบท 13) เจาะหล มส ารวจ 7 หล ม ไม พบหล มท สามารถพ ฒนาได หล มส ารวจท ไม พบป โตรเล ยมหร อไม สามารถพ ฒนาได ได แก 1. ดาวเร อง-1 2. ภ หลบ-1 3. ค าป า หลาย-1 4. ล าปาว-1 7. ม กดาหาร-1 5. สกล-1 6. ห วยม ก-1 หล มประเม นผลท เจาะเพ มเต ม 1 หล ม ได แก น าพอง : (ผลจากส มปทานรอบท 15) เจาะหล มส ารวจ 3 หล ม ไม พบหล มท สามารถพ ฒนาได หล มส ารวจท ไม พบป โตรเล ยมหร อไม สามารถพ ฒนาได ได แก 1. ภ เว ยง-1 2. ศร ธาต ภ ด น-1 นอกจากน นย งม การเจาะหล มพ ฒนาอ ก 8 หล ม ได แก น าพอง 8, 9 และภ ฮ อม 3, 4, 5, 6, 7, 10 62

63 ประว ต การสารวจป โตรเล ยมในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 2000-Present 18 th 19 th 20 th Bidding Round NONGKAI 2543 ป จจ บ น: เจาะหล มส ารวจ 17 หล ม พบแหล งก าซใหม ท สามารถพ ฒนาได 1 แหล ง ค อแหล งดงม ล (หล มดงม ล-3ST) LOEI PEARL SALAMANDER APICO KHON KAEN TATEX NAKHON PANOM AUO SIAM MARINE หล มส ารวจท ไม พบป โตรเล ยมหร อย งไม สามารถพ ฒนาได 12 หล ม ได แก 1. ดงม ล-3 2. ภ ฮ อมใต ภ เค ง-1 4. ศร ธาต TEW-B 6. ร ตนะ-1 7. TEW-E 8. ดาวเร อง-2 9. ดาวเร อง YPT YPT ร ตนะ YPT TEW-K 15. Chatturat Chatturat-3 PTTEP ADANI SHANNXI SALAMANDER พบก าซ 1 หล ม 1. SPHE-1ST TPIPL NAKHON RATCHASIMA UBON RATCHATANI *2D SEISMIC : 5,000 KM. *3D SEISMC : 2,200 KM2 *WELL : 10 WELLS พ นท ผล ตดงม ลได ร บอน ม ต โดยม ปร มาณส ารองก าซ ธรรมชาต (2P) 0.1 TCF อย ในระหว างการพ ฒนาเป นแหล ง ผล ตก าซ

64 แปลงในอ าวไทยท เป ดให ย นขอส ทธ ฯ และม การประกาศเง อนไขเพ มเต ม G3/57 G5/57 (A)(B) G6/57 64

65 The 21 st Bidding Round G3/57 พ นท : ตร.กม. ท ต ง : ห างจากชายฝ ง จ.ช มพร ประมาณ 212 กม. ข อม ลเด ม ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 2 ม ต 383 กม. หล มสารวจ 3 หล ม ประว ต การส ารวจ เคยเป นส วนหน งของแปลงสารวจ B8/32 ใน ส มปทานรอบท 13 ดาเน นงานโดย บร ษ ท เชพรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จาก ด ม การ เจาะสารวจ 3 หล ม พบก าซธรรมชาต ท ง 3 หล ม ซ งบร ษ ทฯได ขอเป นพ นท ผล ตจามจ ร ใต ส นส ดพ นท ผล ตจามจ ร ใต เม อ 21 ก.ย.54 เน องจากบร ษ ทฯไม ม แผนการพ ฒนา 65

66 The 21 st Bidding Round G5/57 พ นท : ตร.กม. (G5/57A ตร.กม., G5/57B ตร.กม.) ท ต ง : G5/57A ห างจากชายฝ ง จ.นครศร ธรรมราช 167 กม. และ จ.สงขลา 184 กม. และG5/57B ห าง จากชายฝ ง จ. สงขลา 184 กม. ข อม ลเด ม ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 2 ม ต 146 กม. ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 3 ม ต 653 ตร.กม. หล มสารวจ 10 หล ม ประว ต การส ารวจ แปลง G5/57A เคยเป นส วนหน งของแปลงสารวจ B11/38 ใน ส มปทานรอบท 15 ดาเน นงานโดยบร ษ ท เท กซาโก เอ กซ โพลเรช น (ไทยแลนด ) สอง จาก ด และบร ษ ท บร ษ ท เพ ร ลออยล ฯ ตามลาด บ ม การเจาะหล มสารวจรวม 7 หล ม ผลการเจาะ พบน าม นด บและก าซ ธรรมชาต 3 หล มจ งขอเป นพ นท ผล ตช างแดง แปลงG5/57B เคยเป นส วนหน งของแปลงสารวจ B12/32 ใน ส มปทานรอบท 13 ดาเน นงานโดยบร ษ ท สงขลา ร ซอสเซส จาก ด และ บร ษ ท เพ ร ล ออย (ประเทศไทย) จาก ด ตามลาด บ ม การเจาะ หล มสารวจ 7 หล ม พบก าซธรรมชาต ท ง 7 หล ม ซ งบร ษ ทฯได ขอ เป นพ นท ผล ตบ ษบง แต บร ษ ทฯไม สามารถผล ตได ท นในระยะเวลา ท กาหนด จ งได ค นพ นท ท งหมด 66

67 The 21 st Bidding Round G6/57 พ นท : ตร.กม. ท ต ง : ห างจากชายฝ ง จ.สงขลา 206 กม. ข อม ลเด ม ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 2 ม ต 104 กม. ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 3 ม ต 350ตร. กม. หล มสารวจ 2 หล ม ประว ต การส ารวจ เคยเป นส วนหน งของแปลงสารวจ B13/38 และ แปลงสารวจ G12/48 ดาเน นงานโดย บร ษ ท ปตท.สผ. จาก ด (มหาชน) ซ งบร ษ ทฯได ขอเป น พ นท ผล ตพ ก ล และพ ก ล 2 ภายหล งบร ษ ทฯไม ได ร บ อน ญาตให ขยายพ นท ผล ตด งกล าว จ งม ผลให ส มปทานส นส ดเม อ 29 ก.ย. 51 และ 23 พ.ย.51 67

68 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดการแหล งป โตรเล ยม การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 68

69 นาเข า (เม ยนม าร ) น าพอง-ภ ฮ อม พ นท พ ฒนาร วมฯ อ าวไทย นาเข า LNG เส นความต องการใช 2 สารวจหาปร มาณ สารองเพ มเต ม 1 การบร หารจ ดการ ส มปทานหมดอาย 3 ลดการใช ก าซธรรมชาต (RE/EI) 69

70 ความเป นมาพ นท ไหล ทว ปในอ าวไทย เกาะก ด พ นท ไหล ทว ปท บซ อนไทย-ก มพ ชา เกาะหวาย MTJDA หล กหม ด 73 เกาะพ นช ง พ.ศ มาเลเซ ยออกกฎหมายว าด วยไหล ทว ป พ.ศ เว ยดนามประกาศเขตไหล พ.ศ. ทว ป 2515 ก มพ ชาประกาศเขตไหล ทว ป พ.ศ ไทยประกาศเขตไหล ทว ป พ.ศ ครม. ไทยให ผ ร บส มปทาน ไทยหย ดการดาเน นงานในพ นท ท บซ อน พ.ศ ไทยและมาเลเซ ยตกลงก น ท จะทาการพ ฒนาร วมพ นท 7,250 km 2 พ.ศ เว ยดนามและก มพ ชาตกลงเส น Working Arrangement Line พ.ศ 2540 ไทยและเว ยดนามสามารถบรรล ข อตกลงเร องเส นแบ งเขต ทางทะเลโดยถาวร :ท มาของการอ างส ทธ พ นท ไหล ทว ปท บซ อนไทย-ก มพ ชาม พ นท 26,000 km 2 70

71 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E พ นท พ นท 7,250 พ นท 7,250 ตร.กม. 7,250 ตร.กม. ตร.กม N 00 0 N N N Tapi Senja Senja Senja Samudra Samudra Senja Senja Samudra Senja North North North Samudra Samudra Samudra Tapi Wira Block A-18 Wira Muda Muda MDD MDC MDC MDD Muda Tanjung Tanjung MDD MDC พ นท พ ฒนาร วมไทย-มาเลเซ ย Tanjung MDPP/MDA MDPP/MDA MDB MDB MDPP/MDA Jinda Jinda Muda Muda MDB Jinda Muda JKA Jengka JKA Jengka JKA South South Jengka South Muda Muda Muda South- South- Melati Melati South- Melati East East Tapi Amarit East Andalas Andalas Amarit Andalas Mali Mali Thanthong Thanthong Amarit Mali Thanthong Jengka West Jengka West Jengka East Jengka East Jengka West Jengka East Jengka Jengka Jengka Andalas East Andalas East South South South Cakerawala Cakerawala BLA BLA Cakerawala Bumi East Bumi East CKC CKC BLA CKC CKP/CKR/C CKP/CKR/C Bumi Bumi CKP/CKR/C Bumi KA CKB KA BMA BMA CKB KA BMA SYA CKB Bulan Bulan FSO FSO SYA SYA Bulan FSO Suriya Suriya Suriya Wira Bumi East k k k m m m Andalas East 00 N Legend: Legend: Legend: N N Joint Joint Development Joint Area Development Area Area Gas Holding Gas Holding Area Gas Area Holding Area Gas Field Gas Field Gas Field Tripartite Tripartite Overlapping Overlapping Tripartite Claim Claim Overlapping Claim Area (TOCA) Area (TOCA) Area (TOCA) Block Block A-18 A-18 Block = 9 แหล ง = A-18 9 แหล ง = 9 แหล ง Block Block B-17 B-17 = 9 Block แหล ง = 9 แหล ง B-17 = 9 แหล ง Block Block B B = 7 Block แหล ง = 7 แหล ง B = 7 แหล ง ข อม ล ณ ต ลาคม N Block -17 Block N N ผลการดาเน นงานท สาค ญ 1. แปลง A-18 ค นพบแหล งก าซธรรมชาต จานวน 9 แหล ง เร มผล ตก าซเม อว นท 2 ม.ค ผล ตก าซในอ ตราเฉล ยว นละ 880 ล าน ลบ.ฟ ต ส งเข าประเทศไทยเฉล ยว นละ 400 ล าน ลบ.ฟ ต ผล ตคอนเดนเสทเฉล ยว นละ 7,200 บาร เรล 2. แปลง B-17 ค นพบแหล งก าซธรรมชาต จานวน 9 แหล ง เร มผล ตก าซส งมาประเทศไทยในเด อน ก.พ ผล ตก าซในอ ตราว นละ 367 ล าน ลบ.ฟ ต ผล ตคอนเดทเสท ว นละ 8,000 บาร เรล 3. แปลง B ค นพบแหล งก าซธรรมชาต จานวน 9 แหล ง 71

72 ผ ร บส มปทานในเขตไหล ทว ปท บซ อนในป จจ บ น ผ ร บส มปทานฝ ายไทย (2511) B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12/13 III B11 B14 II G9/43 IV I แปลง B5 & B6 : Chevron E&P (20%) Chevron Blocks 5 and 6 (10%) Mitsui Oil Exploration Co. Ltd. (20%) * Idemitsu Oil (50%) แปลง B7,B8 & B9 : * British Gas Asia (50%) Chevron Overseas (33.33%) Petroleum Resources (16.67%) แปลง B10 & B11 : * Chevron Thailand E&P (60%) Mitsui Oil Exploration (40%) แปลง B12 & 13 (บางส วน) แปลง G9/43, B14 (* = operator) : * Chevron Thailand E&P ( 80%) Mitsui Oil Exploration ( 20% ) : * PTTEPI ผ ร บส ทธ ฝ ายก มพ ชา (2540) Area I & II : * Conoco Inc (66.667%) Idemitsu (33.333%) Area III : Total EP Cambodge Area IV : ว าง เสนอให MOECO& CNOOC 72

73 พ นท ท บซ อนไทย-ก มพ ชา : MOU 18 ม ถ นายน 2544 (2001) To be delimited ประมำณ 10,000 ตร.กม. พ นท ท กาหนดให ทาการ พฒนาร วม ประมาณ 16,000 ตร.กม. ให เร งเจรจาเพ อบรรล ความตกลง เก ยวก บการแก ไขป ญหาพ นท ท บซ อน โดยแบ งพ นท ออกเป นสองส วน 1. พ นท ท บซ อนเหน อเส นละต จ ด 11 องศาเหน อ ข นไป ให แบ งเขตทางทะเลอย างช ดเจนตามหล ก กฎหมายระหว างประเทศท ใช บ งค บ 2. พ นท ท บซ อนใต เส นละต จ ด 11 องศาเหน อลงมา ให พ ฒนาพ นท ด งกล าวร วมก น MTJDA โดยให ดาเน นการตามข อ 1. และ 2. ไปพร อม ก นโดยไม แบ งแยกและให ต งคณะกรรมการ ร วมด านเทคน คไทย-ก มพ ชา เป นผ ร บผ ดชอบ 73

74 สร ป

75 1. แหล งป โตรเล ยมส วนใหญ ถ กค นพบในส มปทานรอบท 1 (ค ดเป น 65% ของป โตรเล ยมท ค นพบ) 2. แหล งป โตรเล ยมท ค นพบในรอบต อๆ มาม ขนาดเล กลงเร อยๆ (Marginal Field) 3. ปร มาณส ารองป โตรเล ยมท พบเป นก าซธรรมชาต มากกว าน าม นด บ (70:30) 4. หล งจากเปล ยนมาใช กฏหมายป จจ บ น (Thailand III) ม การส ารวจพบป โตรเล ยมน อยมาก โดยเฉพาะใน 3 รอบส ดท าย (18 19 และ 20) ปร มำณสำรอง 2P (ล ำนบำร เรลเท ยบเท ำน ำม นด บ) เอรำว ณ สต ล ปลำทอง ฟ นำน บงกช อำท ตย จ สม น ไพล น น ำพอง ส นภ ฮ อม ทำนตะว น เบญจมำศ บ วหลวง นำนสน นตะว นออก ล นตำ สงขลำ ย งทอง Thai I Thai III 75

76 TCF เปร ยบเท ยบขนาดแหล งก าซในประเทศ Remaining (3P) Produced Thai III

77 เปร ยบเท ยบขนาดแหล งน าม นในประเทศ Thai III 77

78 mmscfd M-9 LNG Phase I (5 MMT) LNG Phase II (5 MMT) LNG import OCA Import piped gas Tran ASEAN Grid Line Bid 21 Contract Extension 78

79 จากว นท ให ส มปทาน สารวจ พ ฒนา จนผล ตก าซได ใช เวลาไม ต ากว า 9 ป เร มต นช า ย งเส ยเวลา เส ยโอกาส 79

ถาม-ตอบยอดฮ ต จากการส ารวจและผล ตป โตรเล ยม ในประเทศไทย

ถาม-ตอบยอดฮ ต จากการส ารวจและผล ตป โตรเล ยม ในประเทศไทย เจาะล กท กเร องท ค ณอยากร ถาม-ตอบยอดฮ ต จากการส ารวจและผล ตป โตรเล ยม ในประเทศไทย โดย กรมเช อเพล งธรรมชาต ก บทสร ปผ บร หาร สาระส าค ญของค าช แจงในเน อหาหล ก จากเอกสารเร อง ถาม-ตอบยอดฮ ตจากการ ส ารวจและผล

More information

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร (ม.ค. ธ.ค. 53) กระทรวงพล งงาน ว นท สาระสาค ญ ผลการดาเน นงาน/แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร (ม.ค. ธ.ค. 53) กระทรวงพล งงาน ว นท สาระสาค ญ ผลการดาเน นงาน/แผนงาน/โครงการ 2 รายงานผลการดาเน นงานตามร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร (ม.ค. ธ.ค. 53) กระทรวงพล งงาน ลาด บ 4. เศรษฐก จ 4.4 พล งงาน 4.4.1 1 การสร างความ ม นคงด านพล งงาน พ ฒนาพล งงานให ประเทศ ไทยสามารถพ งตนเองได

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ธรรมาภ บาล ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ต างๆ ให เป นไปในครรลองธรรม นอกจากน ย งหมายถ งการบร หารจ ดการท ด ซ ง สามารถนำไปใช ได ท งภาคร ฐและเอกชน ธรรมท ใช ในการบร หารงานน

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล หล กเกณฑ และแนวทางการบร หารจ ดการท ด ในร ฐว สาหก จได ก าหนดให ผ บร หารให ความส าค ญ ต อ การบร หารความเส ยง โดยเห นว าผ บร หารร ฐว สาหก จสามารถป องก นหร อลดความเส ยหายท อาจเก

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

ผ ผล ต ผ ประกอบการ OTOP

ผ ผล ต ผ ประกอบการ OTOP แนวทางการเพ มประส ทธ ภาพ ผ ผล ต ผ ประกอบการ OTOP ด านการจ ดทำแผนธ รก จ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ด านการจ ดทำแผนธ รก จ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 1 คำนำ เ อกสาร แนวทางการเพ มประส ทธ ภาพผ ผล ต ผ ประกอบการ

More information

คาอธ บายและการว เคราะห ของฝ ายจ ดการ สาหร บผลการดาเน นงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ป 2558

คาอธ บายและการว เคราะห ของฝ ายจ ดการ สาหร บผลการดาเน นงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ป 2558 บทสร ปผ บร หาร ราคาน าม นด บไตรมาสท 1 ป 2558 ย งคงลดลงอย างต อเน องจากช วงปลายป 2557 หล งจากกล มโอเปกต ดส นใจไม ลดก าล งการผล ต และม งเน นร กษาส วนแบ งตลาด ราคาน าม นด บด ไบแตะระด บต าส ดในรอบ 6 ป ในกลางเด

More information

โอกาสส นค าเกษตรไทยส ประชาคมอาเซ ยน

โอกาสส นค าเกษตรไทยส ประชาคมอาเซ ยน โอกาสส นค าเกษตรไทยส ประชาคมอาเซ ยน คณะอน กรรมการเตร ยมความพร อมภาคการเกษตร ส ประชาคมอาเซ ยน กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ Office Of Agricultural Economics Ministry

More information

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (เมษายน ม ถ นายน 2556) สาน กงานนโยบายและแผนพล งงาน

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (เมษายน ม ถ นายน 2556) สาน กงานนโยบายและแผนพล งงาน 3.3 ปร บโครงสร างเศรษฐก จ 3.3.2 ภาคอ ตสาหกรรม 8) ส งเสร มและจ ดให ม มาตรการ ทางภาษ และมาตรการอ น เก ยวข องใน การพ ฒนา อ ตสาหกรรมก อให เก ดการ ประหย ดพล งงาน การใช พล งงานทดแทน และการใช พล งงานจากภาคเกษตร

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

การจ ดการภ ยพ บ ต และการฟ นฟ บ รณะหล งการเก ดภ ย กรณ ศ กษาประเทศไทยและประเทศอ นๆ

การจ ดการภ ยพ บ ต และการฟ นฟ บ รณะหล งการเก ดภ ย กรณ ศ กษาประเทศไทยและประเทศอ นๆ การจ ดการภ ยพ บ ต และการฟ นฟ บ รณะหล งการเก ดภ ย กรณ ศ กษาประเทศไทยและประเทศอ นๆ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เมษายน ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทน า ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

รายงานการว จ ย การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม

รายงานการว จ ย การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม รายงานการว จ ย เร อง การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม โดย นางอรสา ด สถาพร นางสาวจ ราภา จอมไธสง ส าน กส งเสร มและจ ดการส นค าเกษตร กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2551 (2) สารบ ญ หน า สารบ ญตาราง สารบ

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

การบร หารการเง นของว ดในประเทศไทย

การบร หารการเง นของว ดในประเทศไทย สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โครงการศ กษาการบร หารการเง นของว ดในประเทศไทย ระยะท สอง รายงานฉบ บสมบ รณ การบร หารการเง นของว ดในประเทศไทย เสนอต อ สาน กว จ ย สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ดาเน นการโดย ผ ช วยศาสตราจารย

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3

ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3 ภาพรวมการน าเข า-ส งออกน าม นเช อเพล งป 2554 ในป 2554 ท ผ านมา ประเทศไทยม การน าเข าน าม นเช อเพล งท งหมด 837 พ นบาร เรล/ว น ลดลงจากป 2553 4% แต ม ลค าน าเข า 1,030,235 ล านบาท เพ มข นถ ง 30% ท งน เป นผลจากราคาน

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ บทสร ปผ บร หารฉบ บน เป นรายงานท สร ปประเด นส าค ญจากรายงานฉบ บสมบ รณ ของการศ กษา โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2

เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2 เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2 บทท 2 การจ ดท าแผนท แม บท หน า 23 บทท 3 การค ดลอกข อม ลท ด น หน า 45 บทท 4 การส

More information

รายงานการศ กษาข นส ดท าย (Final Report)

รายงานการศ กษาข นส ดท าย (Final Report) รายงานการศ กษาข นส ดท าย (Final Report) บทว เคราะห ผลกระทบของประชมคมเศรษฐก จอาเซ ยนต อผ ประกอบการ SMEs ในสาขาท ม ความสาค ญต อระบบเศรษฐก จ โครงการศ กษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนต อ ผ ประกอบการ SMEs

More information