E104 ระบบส มปทานผล ตป โตรเล ยมไทย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "E104 ระบบส มปทานผล ตป โตรเล ยมไทย"

Transcription

1 E104 ระบบส มปทานผล ตป โตรเล ยมไทย ดร. ทรงภพ พลจ นทร ท ปร กษา ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงาน 19 ก มภาพ นธ 2558

2 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดการแหล งป โตรเล ยม ส มปทานรอบท 21 การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 2

3 การจ ดหาและการใช พล งงานของประเทศ ป 2556 ม การใช พล งงานในเช งพาณ ชย 2 ล านบาร เรลเท ยบเท าน าม นด บต อว น ถ านห น 16% พล งน า+อ นๆ 2% กว ำ 80% มำจำกป โตรเล ยม น ำม นด บ 36% ก ำซธรรมชำต 46% *ข อม ลเบ องต น ส นป 2556 กำรใช น ำม นด บกว ำ 1 ล ำนบำร เรลต อว น 149,000 ผล ตในประเทศ 850,000 นาเข า โรงแยกก าซ 19.1% NGV 6.4% เช อเพล ง 0.5% กำรใช ก ำซ 4,820 ล ำนลบ.ฟ ตต อว น 2,930 (61%) ผล ตในประเทศ 980 (20%) นาเข าจากพม า อ ตสาหกรรม 14% ไฟฟ ำ 60% 725 (15%) พ นท พ ฒนาร วมฯ 185 (4%) นาเข า LNG 3

4 การจ ดหาพล งงานเช งพาณ ชย ข นต น(TPES) ป 2556 ปร มำณ(quantity)กำรใช พล งงำนป 2556 =2.004ล ำนบำเรล/ว นเท ยบเท าน าม นด บ เท ยบเท ำพ นบำร เรลน ำม นด บต อว น พล งน ำ/ไฟฟ ำน ำเข ำ ถ ำนห น/ล กไนต ส ดส วน 2% 16% ในประเทศ 53% ในประเทศ 30% นำเข ำ 47% นำเข ำ70% ก ำซธรรมชำต 46% ในประเทศ 80% นำเข ำ 20% น ำม น 36% ในประเทศ 19% นำเข ำ81% กำรใช น ำม น ก ำซธรรมชำต ถ ำนห น/ ล กไนต P ข อม ลเบ องต น ไฟฟ ำ รวม ปร มำณ (พ นบำร เรลน ำม นด บต อว น) , อ ตรำกำรเปล ยนแปลง (%)

5 P2 P3 5

6 ปร มาณสารองป โตรเล ยมของไทย ชน ดป โตรเล ยม (ณ ส นป 2556) Proved (P1) Probable (P2) 2P (P1+P2) ก าซธรรมชาต (ล านล าน ลบ.ฟ ต) คอนเดนเสท (ล านบาร เรล) น าม นด บ (ล านบาร เรล) การรายงานปร มาณสารองฯ เป นไปตามมาตรฐาน Petroleum Resources Management System เป นท ยอมร บก นตามหล กสากล ปร มาณส ารองก าซ 1P, ส ดส วนR/P = 6.4 ป ปร มาณส ารองก าซ 2P, ส ดส วนR/P = 13 ป หมายเหต R/P Ratio คานวณจากปร มาณสารองหารด วยอ ตราการผล ต ภายในเง อนไขว า ไม ม การค นพบปร มาณสารองเพ มเต มเลย และอ ตราการผล ตไม ม การเปล ยนแปลง ถ าไม ลงท นและสารวจเพ ม ไทยเราจะม ก าซใช ในอ ตราน ไปได อ กแค 7 ป 6 6

7 พม า 4% 0.4% 50 ล านบาร เรล 10 ล านล านล กบาศก ฟ ต ปร มาณสารองป โตรเล ยมท พ ส จน แล วของอาเซ ยน 4% ไทย N/A 3% N/A 4,400 ล านบาร เรล 24.7 ล านล านล กบาศก ฟ ต เว ยดนาม 32% 10% ฟ ล ปป นส 248 ล านล านล กบาศก ฟ ต ก าซ ธรรมชาต น าม นด บ+ 13,700 คอนเดนเสท ล านบาร เรล 1% 1% 140 ล านบาร เรล 3.5 ล านล านล กบาศก ฟ ต 450 ล านบาร เรล 8.4 ล านล านล กบาศก ฟ ต 29% มาเลเซ ย 33% 8% 6% บร ไน 1,100 ล านบาร เรล 13.8 ล านล านล กบาศก ฟ ต 4,000 ล านบาร เรล 83 ล านล านล กบาศก ฟ ต 26% 42% Source : BP Statistical Review of World Energy June 2014, The U.S. Energy Information Administration (EIA) อ นโดน เซ ย 3,590 ล านบาร เรล ล านล านล กบาศก ฟ ต 7

8 8

9 9

10 ความต องการใช พล งงานในอนาคต ในกรณ ท ความต องการใช พล งงานข นต นเพ มข นป ละ 3% คาดว าอ ก 10ป จะม ความต องการส งถ ง 2.6 ล านบาร เรลเท ยบเท าน าม นด บต อว น + 3% / ป กระทรวงพล งงาน เร งร ดการสารวจ และผล ตป โตรเล ยม เร งพ ฒนา - พล งงานทดแทน - พล งงานน วเคล ยร - โรงไฟฟ า ถ านห น - เช อมโยง (สายไฟฟ า ท อก าซ) การจ ดหาป โตรเล ยมภายในประเทศ เฉล ย ม.ค.-ม.ย. 57 ก าซธรรมชาต 3,800 ล าน ลบ.ฟ ตต อว น ก าซธรรมชาต เหลว 94,980 บาร เรลต อว น น าม นด บ 136,780 บาร เรลต อว น 43 % ~1 % น าเข ามากข น - LNG - น าม นด บ - ไฟฟ า (เพ อนบ าน) ภารก จกรมเช อเพล งธรรมชาต - เร งร ดการสารวจและผล ตป โตรเล ยมภายในประเทศ - เตร ยมความพร อมในการเจรจาพ นท ท บซ อน ร กษาระด บการผล ตภายในประเทศให ยาวนาน การจ ดหาป โตรเล ยมค ดเป น 43% ของความต องการใช พล งงานข นต นของประเทศ 10

11 อ ตราการผล ตน าม นด บและแนวโน มในอนาคต ( ) คาดการณ ความต องการใช น าม นด บ +1.33% ต อป 149 แหล งนงเยำว บ. ม บำดำลำ เร มผล ต เม.ย. 58 ผล ตส งส ดท 6,000 บำร เรลต อว น แหล งมโนรำห บ. ม บำดำลำ เร มผล ต ต.ค. 57 ผล ตส งส ดท 15,000 บำร เรลต อว น 166 บนบก ในทะเล แหล งสงขลำ H และ M บ. ซ อ ซ เร มผล ต ป 2559 ผล ตส งส ดท 10,000 บำร เรลต อว น พ ฒนาปร มาณสารอง 2P 11

12 ล านล กบาศก ฟ ตต อวน แผนการจ ดหาก าซธรรมชาต ระยะยาว (2P) เร มขาดแคลนก าซ นาเข า LNG 10 ล านต นต อป (1,400 ล าน ลบ.ฟ ตต อว น) นาเข า (เม ยนม าร ) พ นท พ ฒนาร วมฯ ผล ตในประเทศ 1. ประเทศม ความต องการใช พล งงานเพ มข นอย างต อเน อง 2. ทดแทนปร มาณสารองก าซธรรมชาต ท ลดลงท กป 3. ลดการนาเข า และ 4. ก อให เก ดการลงท นในอ ตสาหกรรมต อเน อง 12

13 ระบบ กฟผ. พล งงานไฟฟ าท กฟผ. ผล ต และซ อส ทธ 177,292 GWh ส ดส วนการผล ตไฟฟ า ป 2557 (แยกตามเช อเพล ง) ล กไนต 17,181 GWh 9.69% ถ ำนห นนำเข ำ 18,356 GWh 10.35% ร บช อจำกมำเลเช ย 139 GWh 0.08% ด เซล 146 GWh 0.08% พล งน ำไทย 5,501 GWh 3.10% ก ำซธรรมชำต 116,779 GWh 65.87% พลงงานหม นเว ยน 22,710 GWh % น ำม นเตำ 1,981 GWh 1.12% พล งน ำลำว 13,003GWh 7.33% ช วมวล,อ นๆ 4,205 GWh 2.37% หมายเหต : ข อม ลเบ องต น 13

14 Baht/MMBTU ราคาก าซฯ ป 2014* Baht/MMBTU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Gulf Gas (Pool1) Myanmar LNGรวมTerminal (LNGเข าPool Gas) Gulf Gas Myanmar LNGรวมTerminal * หมายเหต - ข อม ลรายเด อนเป นราคาก าซรายประเภทท ใช ในการคานวณราคา Pool Gas ในแต ละเด อน - ส วนราคาเฉล ยป 2014 เป นราคาเฉล ยถ วงน าหน กตามปร มาณเน อก าซท จ ดหาของแต ละประเภท 14

15 เปร ยบเท ยบราคาก าซปากหล มอ าวไทยก บท วโลก เหร ยญสหร ฐ/ล ำนบ ท ย อ ตสำหกรรม 14.9% เอ นจ ว 7.8% เช อเพล ง 0.5% ญ ป น พม ำ โรงแยกก ำซ 24.9% ไฟฟ ำ 51.9% ย โรป อ งกฤษ ไทย อเมร กำ แคนำดำ ญ ป น ย โรป อ งกฤษ อเมร กำ แคนำดำ ไทย พม ำ 15

16 ราคาค าไฟฟ าตามประเภทเช อเพล ง ก.ย.-ธ.ค.57 บาท/หน วย ค าระบบส งและระบบจาหน ายประมาณ 0.90 บาท/หน วย ค าไฟฟ าขายปล ก ก.ย. ธ.ค บาท/หน วย บำท/หน วย เฉล ย % 0.5% 1.5% 0.00 ช วมวล ลม แสงอำท ตย 16

17 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดหารแหล งป โตรเล ยม ส มปทานรอบท 21 การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 17

18 ย คเร มต นของการสารวจป โตรเล ยมในประเทศไทย (1) ดาเน นการโดยหน วยงานของร ฐ โอนเปล ยนผ ร บผ ดชอบตาม ว ตถ ประสงค ของการสารวจ และเน นพ นท แอ งฝาง กรมรถไฟหลวง ป พลเอก พระเจ าบรมวงศ เธอ กรมพระกาแพงเพชรอ ครโยธ น ผ บ ญชาการกรมรถไฟหลวง กรมพระกาแพงเพชรอ ครโยธ น ทรงม แนวค ดการใช เช อเพล งอ นสาหร บห วรถจ กรแทนไม ฟ น จ างน กธรณ ว ทยาอเมร ก นสารวจท วประเทศ เน นแอ งฝางท พบน าม นไหลซ มข นมา จ างนายช างอ ตาเล ยนเจาะสารวจแอ งฝาง เจาะได 2 หล ม (ล ก ~ 200 ม.) ม ป ญหาหล มพ งและ ไม พบน าม น จ งย ต การสารวจ กรมเช อเพล งทหารบก ป 2477 จ างผ เช ยวชาญชาวสว สส ร วมคณะสารวจแอ งฝาง และข ดบ อต นๆ หาท ศทางการไหลของน าม นท ซ มข นมา กรมทางหลวง ต งแต ป 2479 เจาะสารวจช นด นล ก เมตร อย างเป นระบบ ในพ นท 3x3 ตร.กม. ของแอ งฝาง เพ อหาปร มาณทรายช มน าม น สาหร บใช ทาผ วถนนแทนแอสฟ ลต พบม ปร มาณ 3.8 ล านล กบาศก เมตร เจาะหล มล กตามแนวท น าม นซ มข นมา พบช นน าม นท ความล ก 70 เมตร ผล ตน าม นได ~40,000 ล ตร \ ทดลองกล น แต ย ต ไปเพราะไม ใช หน าท หล ก 18

19 ย คเร มต นของการสารวจป โตรเล ยมในประเทศไทย (2) กรมโลหก จ (ต อมาค อกรมทร พยากรธรณ ) เร มร บผ ดชอบการสารวจป โตรเล ยม กรมโลหก จ ต งแต ป 2492 ต งหน วยสารวจน าม นฝาง โดยม ผ เช ยวชาญจาก USGS ร วมท มสารวจ ซ อ Rotary drilling rig เคร องแรกของไทย เจาะได ล ก 1,000-1,500 เมตร ป เจาะ 11 หล ม พบช นน าม นด บล ก 230 เมตร (แหล งไชยปราการ) ทดลองผล ตจาก 2 หล มได เพ ยง 1,500 บาร เรล เพราะป ญหาน าและทรายเข าหล ม สร างโรงกล นทดลอง / กล นได น าม นด เซล น าม นหล อล น และแอสฟ ลต ซ อแท นเจาะโรตาร ต ดต งบนรถบรรท ก / เจาะ 9 หล ม (ป ) พบน าม นด บบางหล ม แต ย งม ป ญหาน าเข าหล ม / ต องซ อเคร องลงซ เมนต หล มเจาะเพ ม ผล ตน าม นด บได รวม 12,000 บาร เรล ก อนโอนให กรมการพล งงานทหาร ป 2496 ต งกรมการพล งงานทหาร เพ อจ ดหาพล งงานให ก บกองท พ มต ครม. 12 ก นยายน 2499 ให กรมการพล งงานทหารร บโอนงานจากหน วยสารวจน าม นฝาง 19

20 การพ ฒนากฎหมายว าด วยป โตรเล ยม จากหล กเกณฑ การขออน ญาตสารวจและหร อผล ตป โตรเล ยม ส กฎหมายว าด วยป โตรเล ยม กระทรวงพ ฒนาการแห งชาต ต นส งก ดของกรมทร พยากรธรณ ในขณะน น ป 2508 แต งต ง คณะกรรมการพ จารณาวางหล กเกณฑ การขอส ารวจน าม นแร ด บ / จ ดทา หล กเกณฑ การพ จารณา ขออน ญาตส ารวจแหล งป โตรเล ยมและหร อผล ตป โตรเล ยม / ครม. เห นชอบหล กเกณฑ ฯ ป 2509 ปร บปร งหล กเกณฑ ฯ และเพ มรายละเอ ยดการจ ดเก บรายได ของร ฐ โดยจ างท ปร กษา (สนง.กฎหมายสว สส ) ได เป น หล กเกณฑ การขออน ญาตส ารวจและหร อผล ตป โตรเล ยม และนาเสนอ ครม. ครม. ม มต ให ตราเป นกฎหมาย โดยแต งต ง คณะกรรมการร างกฎหมายว าด วยป โตรเล ยม ซ งได จ ดต ง คณะอน กรรมการร างกฎหมายภาษ เง นได ป โตรเล ยม เพ อดาเน นการควบค ก นไป ขณะท รอกฎหมายใหม ม บร ษ ทต างๆ เสนอขอร บส ทธ เพ อสารวจไปพลางก อน กระทรวงพ ฒนาการแห งชาต โดยได ร บความเห นชอบจาก ครม. ป 2510 ออกประกาศให ย นคาขอตาม หล กเกณฑ การขออน ญาตส ารวจและหร อผล ตป โตรเล ยม โดยออกเป น อาชญาบ ตรผ กขาดการสารวจป โตรเล ยมภายใต กฎหมายเหม องแร ให ก อน ม ผ ได ร บส ทธ 6 ราย (อ าวไทย 17 แปลง บนบก 1 แปลง) / สารวจด วยว ธ อ นได แต ย งไม ม การเจาะ ป 2514 บ งค บใช พ.ร.บ.ป โตรเล ยม และ พ.ร.บ.ภาษ เง นได ป โตรเล ยม / ออกประกาศให ย นคาขอส มปทาน ป โตรเล ยมคร งท 1 / ออกส มปทานให ผ ถ ออาชญาบ ตรฯ และผ ท ได ร บค ดเล อกรายใหม ต อเน องไปในป

21 การสารวจป โตรเล ยม สารวจธรณ ว ทยา สารวจธรณ ฟ ส กส เจาะสารวจ ไม พบป โตรเล ยม ว ธ ว ดค าความเข มสนามแม เหล กโลก ว ธ ว ดค าแรงด งด ดโลก ว ธ ว ดคล นไหวสะเท อนของช นห น พบป โตรเล ยม เจาะสารวจหาขอบเขตประเม นปร มาณสารอง ข อเท จจร งเก ยวก บการสารวจป โตรเล ยม ใช เทคโนโลย เคร องม อท ท นสม ย บ คลากรม ความเช ยวชาญ ประสบการณ ส ง เป นธ รก จท ม ความเส ยงและลงท นส ง หากประสบความสาเร จม โอกาสร บผลตอบแทนส ง พ ฒนาเพ อผล ตป โตรเล ยม 21

22 อ ณหภ ม + ความด น กาเน ดป โตรเล ยม ซากส งม ช ว ตท บถมก บตะกอนด นเลน (บนบก และทะเล) อ ณหภ ม + ความ ด น ท เหมาะสม 60 C 150 C 200 C Oil Wet Gas Dry Gas สารอ นทร ย ป โตรเล ยม (น าม นด บ และก าซธรรมชาต ) ก าซม เทน / แกรไฟต ป โตรเล ยมหมายถ งสาร ไฮโดรคาร บอนท เก ดข นเอง ตามธรรมชาต ม ธาต ท เป น องค ประกอบหล ก ค อ คาร บอน และไฮโดรเจน ป โตรเล ยมท พบในธรรมชาต แบ งเป น 2 ชน ด (ตามสถานะ) ค อ น าม นด บ และก าซ ธรรมชาต อ ณหภ ม เก นจ ด ท เหมาะสม 22

23 การสารวจว ดคล นไหวสะเท อน (SEISMIC) ในทะเล บนบก 23

24 ต วอย างการแปลความหมายข อม ล (SEISMIC) เพ อการก าหนดต าแน งหล มเจาะส ารวจ 24

25 เจาะหล มสารวจ เพ อพ ส จน ทราบว าม ป โตรเล ยมอย หร อไม NW L15/43 & Sinphuhorm 3D Arbitrary Line PH-4 to PH5 25

26 เปร ยบเท ยบแอ งสะสมตะกอน ก บแหล งป โตรเล ยม แอ งสะสมตะกอน แหล งป โตรเล ยม ห นต นกาเน ด (Source rock) ระยะเวลา (Timing & Maturation) การเคล อนท (Migration) ห นก กเก บ (Reservoir Rock) โครงสร างก กเก บ (Trap) ห นป ดก น (Seal or Cap Rock) 26

27 Bottom hole static temperature = mtmd Geothermal gradient = 3.19 C/100 m Possible Oil Window = 2,300 m Depocenter Temperature = 100 C อ ณหภ ม ท ก นแอ งสะสมตะกอน Projected CM-SPT Well IC-10 Volcanic rock Sedimentary rock C Isotherm 1.6 NW LP90-D04 SE 27

28 W E km 1 Ping km 1 Yom 2 3 Pratu Tao/Nam Nan Chum Saeng Khom Lan Kra Bua Reservoir rocks 100 C Isotherm Sarabop Nong Bua Source rocks 10 km. Schematic cross section across the Phitsanulok Basin, Central Thailand (after PTTEP, 2008)

29 Z Z' Y Z Y ' Z' Y W Y ' E KO PHA NGAN RIDGE KO KRA RIDGE WESTERN BASIN KRA BASIN BASEMEN T EAST KRA SUB-BASIN 29 Modified from Chantraprasert, 2000 (after ASEAN Council on Petroleum)

30 N Isochron Map Top Oligocene-Basement 30

31 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดการแหล งป โตรเล ยม ส มปทานรอบท 21 การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 31

32 สหร ฐอเมร กา แคนาดา อาร เจนต นา โคล มเบ ย นอรเวย อ ตาล อ งกฤษ เนปาล บร ไน เกาหล ไทย ระบบส มปทาน (Concession System) ระบบการจ ดเก บรายได ส ทธ ในป โตรเล ยม ระบบส ญญา (Contractual System) แอลจ เร ย ซ ดาน ต รก โปแลนด ร สเซ ย อ ร ก อ หร าน อ นเด ย มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย เว ยดนาม พม า ค าภาคหลวง (Royalty)+ภาษ Service Contracts ค าจ างจ ายเป นเง น/ป โตรเล ยม ส ญญาแบ งป นผลผล ต (Production Sharing Contract) ท มา: Daniel Johnston (1994) จ ายเป นค าจ าง/จ ายเป นก าไร (ความเส ยง) แบ งจาก Gross Production หร อแบ งจากผลก าไร 32

33 33

34 ป จจ บ นม 19 แปลง Thailand I บ งค บใช ตามพ.ร.บ. ป โตรเล ยม พ.ศ ก อนการแก ไขเพ มเต มโดย พ.ร.บ. ป โตรเล ยมฉบ บท 4 พ.ศ ป จจ บนม 2 ระบบ ป จจ บ นม 37 แปลง Thailand III บ งค บใช ภายใต พ.ร.บ. ป โตรเล ยมฉบ บท 4 พ.ศ (1) ค าภาคหลวงอ ตราคงท ร อยละ 12.5 (2) ภาษ เง นได ป โตรเล ยม จ ายเม อม ผลก าไรจาก การประกอบก จการป โตรเล ยม ร อยละ 50 (1) ค าภาคหลวงแบบข นบ นได (ร อยละ 5-15) (2) ภาษ เง นได ป โตรเล ยม จ ายเม อม ผลก าไรจาก การประกอบก จการป โตรเล ยม ร อยละ 50 (3) ผลประโยชน ตอบแทนพ เศษรายป แบบข นบ นได ร อยละ 0-75 ข นก บส ดส วนรายได ก บความ พยายามในการสารวจและลงท นเพ มเต มของ ผ ร บส มปทานในป น น ผ ร บส มปทานมาเด มก อนป 2532 ไม อย ภายใต ระบบ Thailand III เน องจากส ทธ ข นม ลฐานในส มปทานท ให ไว แก ผ ร บส มปทาน และกฎหมาย Thailand III ไม ม ผลบ งค บใช ย อนหล ง 34

35 ระบบส มปทาน Thailand II (ยกเล กในป 2532 โดยเปล ยนเป นระบบ Thailand III) ในป พ.ศ ม การคาดการณ ว าราคาน าม นจะส งข น คาดว าจะค นพบแหล งป โตรเล ยมขนาดใหญ กระทรวงอ ตสาหกรรม (ป จจ บ นเป นกระทรวงพล งงาน) ออกประกาศกระทรวงเม อว นท 5 ก มภาพ นธ 2525 กาหนดข อบ งค บเพ มเต มในการขอส มปทานม ว ตถ ประสงค เพ อให ร ฐได ผลประโยชน จากการผล ตป โตรเล ยมเพ มข น เร ยกว า ระบบ Thailand II ค าภาคหลวง 12.5% ภาษ ป โตรเล ยม 50% 1) จาก ดค าใช จ ายรายป ท ห กค นได ไม เก น 20 % 2) เง นโบน สเพ มพ เศษรายป (%ของม ลค าน าม นด บ ท ขายได ) แปรผ นตามปร มาณน าม นด บท ผล ต เพ มข นโดย ร อยละ ปร มาณน าม นด บ ,000 x 20,000 บาร เรล/ว น ,000 x 30,000 บาร เรล/ว น ,000 x บาร เรล/ว น หมายเหต : แหล งป โตรเล ยมท ม การค นพบม ขนาดเล ก ทาให ผ ร บส มปทานไม สามารถพ ฒนาแหล งได และน บต งแต ป 2528 ไม ม ผ มาขอร บส มปทานเพ มเต ม ท าให การสารวจส มปทานหย ดชะง กลง ไม ม การค นพบแหล งป โตรเล ยมเพ มเต ม 35

36 ค าภาคหลวง เก บเป นข นบ นได แบบก าวหน า รายแปลง (RingFence) ค าภาคหลวง ผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ แบบก าวหน า รายแปลง (RingFence) อ ตราผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ 10% 12.5% 15% 5% 6.25% ภาษ เง นได ป โตรเล ยม ปร มาณการผล ตรายเด อน ภาษ เง นได ป โตรเล ยม เก บในอ ตราคงท รายบร ษ ท (RingFencing by Regime) รายได ต อความล กหล มเจาะ กลไกการจ ดเก บท ง 3 ต วน ทาให การจ ดเก บรายได ร ฐ ในระบบ Thailand III เป นแบบก าวหน า ตามปร มาณการ ผล ต และราคาป โตรเล ยมท เพ มข น 50% จากกาไรส ทธ Progressive Gov. Take การจ ดเก บรายได ร ฐ สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสมข นอย ก บ นโยบายร ฐ 36

37 รำยได ร ฐรำยป (รวม MTJDA) ค าภาคหลวงป โตรเล ยม 37,354 49,092 36,533 43,555 49,700 60,250 65,200 เง นผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ* 7,197 4,743 6,925 1,780 3,390 4,080 3,245 ภาษ เง นได ป โตรเล ยม* 65,540 74,251 87,220 67,680 81,250 81, ,000 รายได อ นๆ 1,550 3,975 รายได จาก MTJA สาหร บพ นท JDA 2,407 5,650 8,043 11,260 14,135 15,820 19,080 รวม 112, , , , , , ,500 * ป ท ได ร บช ำระ หน วย: ล ำนบำท (ป ปฏ ท น) จ ดสรรให ท องถ น 30,860 ล ำนบำท รำยได จำกแปลงส มปทำน ณ ส นป 2556 (ล ำนล ำนบำท) ม ลค ำป โตรเล ยมรวม (100%) เง นลงท นรวม (41%) กำไรหล งห กค ำใช จ ำย (59%) (100%) ส ดสวนกำรแบ งกำไรหล งห กค ำใช จ ำย รำยได ร ฐ (58%) รำยได บร ษ ท (42%) รำยได ร ฐจำกส มปทำนท กรอบรวมก นค ดเป นร อยละ 58 ของกำไรหล งห กค ำใช จ ำย 37

38 56:44 55:45 70:30 ค นพบเพ ยง 4% 52:48 57:43 96: Thai I Thai III Thailand I Thailand III กำรแบ งกำไร ร ฐ : ผ ร บส มปทำน 54:46 72:28 เง นลงท น รำยได ปร มำณป โตรเล ยมท ผล ต (ล ำนล ำนบำท) (ล ำนล ำนบำท) (ล ำนบำร เรลเท ยบเท ำน ำม นด บ) 1.23 (79%) 3.24 (82%) 3,218 (89%) 0.33 (21%) 0.70 (18%) 398 (11%) ภำยใต กฎหมำยป จจ บ น ร ฐม ส วนแบ งกำไรร อยละ 72 *ตวเลขโดยประมาณ ส นป

39 ป โตรเล ยมท สารวจพบในรอบท และ 20 เท ยบก บการใช ปร มาณสารองป โตรเล ยมท หาเพ มเต มได ใน 3 รอบหล ง รวมก นย งไม พอก บการใช ภายใน 1 ป ก าซธรรมชาต พ นล ำน ลบ.ฟ ต น าม นด บ ล ำน บำร เรล (2543) (2548) (2550) (2543) (2548) (2550) ปร มำณท สำรวจพบ ปร มำณท สำรวจพบ (EUR 2P) (EUR 2P) เราหาได เพ มเต มน อยกว าท เราใช มาก ของเด มท ม อย โดยเฉพาะก าซธรรมชาต ลดลงอย างรวดเร ว โอกาสท จะไม ม ก าซใช ใน 7-15 ป ข างหน าม ส ง ส มปทำนรอบท 21 บนแนวควำมค ดและเทคโนโลย ใหม ๆ ย งคงม ควำมหว งในควำมส ำเร จ 39 39

40 COMPANY TAKE (%) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% UK Nicaragua Portugal Gulf of Mexico Argentina New Zealand Gulf of Mexico Philippines PNG Gas Peru Australia Cambodia Thailand PNG Oil Ethiopia E. Indonesia Trinidad Gambia Pakistan Congo Timor Gap Ecuador Albania Morocco Egypt India Tunisia Angola Romania Syria Myanmar Colombia Gabon Malaysia Vietnam Kazakhstan Ghana Brunei China Russia Bahrain Indonesia Yemen Venezuela PSC R/T R/T PSC PSC PSC PSC R/T R/T PSC PSC R/T PSC PSC SA PSC PSC PSC PSC PSC R/T PSC R/T R/T PSC PSC SA Thailand III PSC R/T PSC PSC R/T R/T SA R/T PSC & R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T Predominant Fiscal Systems PSC - Production Sharing Contract R/T - Royalty/Tax System SA Thailand I ส วนแบ งรำยได ร ฐ 50-75% - Systems with classic R/T ท มา: Daniel Johnston (2006) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% GOVERNMENT TAKE (%) 40

41 รายได ของร ฐจากการพ ฒนาป โตรเล ยม ควรกาหนดอ ตราเท าใด ข นอย ก บความอ ดมสมบ รณ ของทร พยากรใต ด นเป นหล ก ท มา : ปร บปร งจากข อม ลของ Daniel Johnston,

42 โครงการ เอ เง นลงท น 30 ขายป โตรเล ยมได 100 ระบบส มปทาน 100 Thailand III Royalty 5-15% SRB 0-75% Tax 50% 11 Cost recovery / uplift ระบบแบ งป นผลผล ต 100 PSC Royalty 10% Cost recovery 50% Profit sharing 50% Tax 20% รายได ก อนเส ยภาษ = (30-30) รายได บร ษ ท 26 ( ) รายได บร ษ ท 37% รายได ร ฐ 44 ( ) รายได บร ษ ท 24 ( ) รายได ร ฐ 46 ( ) รายได ร ฐ 63% รายได บร ษ ท 34% รายได ร ฐ 66% 42

43 แหล งก ำซธรรมชำต ขนำด 3.2 ล ำนล ำน ลบ.ฟ ต ม ลค ำกำรลงท น 6,500 ล ำนเหร ยญสหร ฐ ต วอย ำงแหล งก ำซในอ ำวไทย ส ดส วน ตำมม ลค ำป โตรเล ยม อ ตรำผลตอบแทนโครงกำร (IRR) ส ดส วนรำยได ร ฐ ตำมชน ดกลไกกำรจ ดเก บ รำยได ร ฐต อบร ษ ท IRR Thai I 55:45 21% Thai III 82:18 15% MTJDA PSC 69:31 17% Myanmar 73:27 15% Malasia 89:11 11% Indonesia 83:17 16% แหล งก ำซ ในอ ำวไทย ภำยใต ระบบ Thailand III ร ฐม ส วนแบ งกำไร 82% 43

44 แหล งน ำม นด บขนำด 50 ล ำนบำร เรล ม ลค ำกำรลงท น 1,450 ล ำนเหร ยญสหร ฐ ส ดส วน ตำมม ลค ำป โตรเล ยม ต วอย ำงแหล งน ำม นด บในอ ำวไทย อ ตรำผลตอบแทนโครงกำร (IRR) ส ดส วนรำยได ร ฐ ตำมชน ดกลไกกำรจ ดเก บ รำยได ร ฐต อบร ษ ท IRR Thai I 54:46 20% Thai III 80:20 14% MTJDA PSC 70:30 17% Myanmar 73:27 17% Malasia 83:17 13% Indonesia 88:12 11% แหล งน ำม นด บ ในอ ำวไทย ภำยใต ระบบ Thailand III ร ฐม ส วนแบ งกำไร 80% 44

45 ผลประโยชน ร ฐจะมากข น? ม ส ทธ ความเป นเจ าของ? การกาก บด แลการดาเน นงานท กข นตอน? ประเด น ข อเท จจร ง ผลประโยชน ของ ร ฐท มากข น? ร ฐเป นเจ าของ ทร พยากรและ อ ปกรณ? การกากบด แล ท กข นตอน? เปล ยนจากส มปทาน เป น PSC แล ว จร งหร อไม ท... สามารถกาหนดเพ มเต มได ในประกาศเช ญชวนให ย นขอส มปทาน ภายใต ระบบส มปทาน การแบ งผลประโยชน ของ PSC ไม ได ทาให ร ฐได มากกว าระบบส มปทานเสมอไป เช น ระบบส มปทาน Thailand III ร ฐเก บรายได มากกว าระบบ MTJDA PSC มาตรา 23 ในพ.ร.บ.ป โตรเล ยม ป โตรเล ยมเป นของร ฐ ผ ใดสำรวจหร อผล ตป โตรเล ยมในท ใดไม ว ำท น นเป นของตนเองหร อบ คคลอ น ต องได ร บส มปทำน เม อส มปทานส นอาย ผ ร บส มปทานต องส งมอบทร พย ส น/อ ปกรณ ให ร ฐ สารวจ - ผ ร บสมปทานต องได ร บอน ม ต แผนการสารวจ ผล ต - ผ ร บสมปทานต องได ร บอน ม ต พ นท ผล ตเม อพ ส จน พบป โตรเล ยมท ม สมรรถนะเช ง พาณ ชย และได ร บอน ม ต แผนการผล ต ขาย/จาหน าย - ม มาตรวดปร มาณการขาย (metering) และปร บเท ยบ (calibration) โดยเจ าหน าท ชธ. ร วมเป นพยาน ระหว างผ ซ อ/ผ ขาย การรายงานข อม ลป โตรเล ยม ร ฐได ร บรายงานข อม ลการดาเน นงานครบถ วน ม การต ดตามและสอบ ทานรายงานอย างเข มงวด (มาตรา76) สร ปค อ การบร หารจ ดการป โตรเล ยมท ง ระบบส มปทานและระบบ PSC ไม แตกต างก นในสาระสาค ญ 45

46 46 46

47 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดการแหล งป โตรเล ยม ส มปทานรอบท 21 การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 47

48 ระบบส มปทานเพ อการสารวจและผล ตป โตรเล ยมของไทย ไทย ม การสารวจป โตรเล ยมมากว า 40 ป พบแหล งก าซ มากกว า แหล งน าม นด บ ไทยเราใช พล งงาน มากกว าท เราพบ จ งต องน าเข ามากกว าคร ง พล งงานจาก ฟอสซ ล (Gas Oil Coal) จะย งคงเป น main source of energy supply ของไทยและของโลก อ ก 30 ป ไทยไม ได ม ศ กยภาพธรณ ว ทยาป โตรเล ยมท อ ดมสมบ รณ แบบกล ม OPEC ในตะว นออกกลาง หร อ มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย เราเป ดให ม การย นส มปทานมาแล ว 20 รอบ โดยน าพ นท แปลงสารวจเด มท ผ ประกอบการค นมาตามกฎหมายเพราะสารวจหาไม พบ ปร มาณสารองก าซธรรมชาต 2P ของไทยลดลงป ละ TCF ทาให อาย การผล ต เหล อไม ถ ง 14 ป กระทบต อความม นคงด านพล งงานของชาต ระบบส มปทานป โตรเล ยมของไทย ม ความย ต ธรรม จ งใจ และ ให ประโยชน ต อร ฐ อย างเหมาะสมด แล ว (พบแหล งเล กเก บน อย พบแหล งใหญ ก เก บมาก) 48

49 1. แหล งป โตรเล ยมส วนใหญ ถ กค นพบในส มปทานรอบท 1 (ค ดเป น 65% ของป โตรเล ยมท ค นพบ) 2. แหล งป โตรเล ยมท ค นพบในรอบต อๆ มาม ขนาดเล กลงเร อยๆ (Marginal Field) 3. ปร มาณส ารองป โตรเล ยมท พบเป นก าซธรรมชาต มากกว าน าม นด บ (70:30) 4. หล งจากเปล ยนมาใช กฏหมายป จจ บ น (Thailand III) ม การส ารวจพบป โตรเล ยมน อยมาก โดยเฉพาะใน 3 รอบส ดท าย (18 19 และ 20) ปร มำณสำรอง 2P (ล ำนบำร เรลเท ยบเท ำน ำม นด บ) เอรำว ณ สต ล ปลำทอง ฟ นำน บงกช อำท ตย จ สม น ไพล น น ำพอง ส นภ ฮ อม ทำนตะว น เบญจมำศ บ วหลวง นำนสน นตะว นออก ล นตำ สงขลำ ย งทอง Thai I Thai III 49

50 TCF เปร ยบเท ยบขนาดแหล งก าซในประเทศ Remaining (3P) Produced Thai III

51 เปร ยบเท ยบขนาดแหล งน าม นในประเทศ Thai III 51

52 เปร ยบเท ยบโครงสร างก กเก บป โตรเล ยมในประเทศไทยและต างประเทศ แหล งก าซปะการ งในอ าวไทย แหล งก าซยาดานา (ประเทศพม า) 0.7 TCF 6.5 TCF 5 กม. 5 กม. ล กษณะแหล งก กเก บป โตรเล ยมในประเทศไทย เปร ยบเท ยบโดยใช มาตรส วนเด ยวก น 1. ส วนมากเป นห นก กเก บประเภทห นทรายท เก ดจากการสะสมต วของตะกอนทรายในแม น า (Fluvial Deposits) จ งม ขนาดไม ใหญ มากและไม ต อเน อง ในขณะท แหล งก าซยาดานา เก ดจากการสะสมตะกอน (แนวปะการ ง) ในทะเล 2. รอยเล อนต ดผ านจ านวนมาก ท าให ช นห นก กเก บไม ต อเน อง จ งต องใช หล มเจาะจ านวนมาก 52

53 เปร ยบเท ยบศ กยภาพแหล งป โตรเล ยมก บประเทศเพ อนบ าน แหล งยาดานา (เม ยนมาร ) - อ ตราการผล ต 800 ล าน ลบ.ฟ ตต อว น - ปร มาณส ารอง 6 TCF (2P) - จ านวนหล มผล ต 12 หล ม ปร มาณส ารอง 0.5 TCF ต อหล ม แหล งบงกช (อ าวไทย) ณ ก.ค อ ตราการผล ต 650 ล าน ลบ.ฟ ตต อว น - ปร มาณส ารอง 5 TCF (2P EUR) - จ านวนหล มผล ต 300 หล ม ปร มาณส ารอง TCF ต อหล ม (น อยกว าแหล งยาดานา 30 เท า) 53

54 mmscfd M-9 LNG Phase I (5 MMT) LNG Phase II (5 MMT) LNG import OCA Import piped gas Tran ASEAN Grid Line Bid 21 Contract Extension 54

55 จากว นท ให ส มปทาน สารวจ พ ฒนา จนผล ตก าซได ใช เวลาไม ต ากว า 9 ป เร มต นช า ย งเส ยเวลา เส ยโอกาส 55

56 เหต ผลความจาเป นท ต องเด นหน าเป ดส มปทานรอบท 21 เพ อเพ มโอกาสในการค นพบปร มาณสารองป โตรเล ยม โดยเฉพาะก าซธรรมชาต ท ม แนวโน มว าจะไม พอใช และต องน าเข ามากข น ในราคาท แพงมากข นในอนาคต เพ อให ก จกรรมการสารวจและผล ต ม ความต อเน อง เพราะเป นต นทางของ ธ รก จอ นๆ ท เก ยวข อง เช น ผล ตไฟฟ า ป โตรเคม การก อสร างและบร การต างๆ ระบบส มปทานThai III ท ใช อย ในป จจ บ น ม ความเหมาะสมก บศ กยภาพธรณ ว ทยา ของไทย ตอบสนองต อนโยบายร ฐได การจะเปล ยนระบบเป น PSC ต องใช เวลาศ กษาและร างกฎหมาย และไม สามารถย นย นได ว า เปล ยนแล วระบบจะด กว าเด ม รวมถ งรายละเอ ยดของระบบแบ งป นผลผล ต จาเป นท ร ฐต องเร งส งเสร มการสารวจแสวงหา แหล งป โตรเล ยมใหม ๆ (เพ อมาทดแทนปร มาณสารองก าซธรรมชาต ท ลดลง) ด วยการเป ดให ย นขอส ทธ สารวจและผล ตฯ รอบท 21 ภายใต ระบบ Thailand III Plus 56

57 ประโยชน ท ประเทศได ร บจากการสารวจและผล ตป โตรเล ยม เทคโนโลย ข นส งและการลงท น ท าให เก ดการสารวจและผล ต ม ลค าเพ ม การน าทร พยากรมาใช ลดการน าเข า รายได จากค าภาคหลวงป โตรเล ยม ผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ(SRB) และ ภาษ เง นได ป โตรเล ยม และ ภาษ ม ลค าเพ ม(VAT) การจ างงานภายในประเทศ เก ดอ ตสาหกรรมไฟฟ า ป โตรเคม & และอ ตสาหกรรมต อเน อง ความม นคงทางพล งงาน จาเป นท ร ฐต องเร งส งเสร มการสารวจแสวงหา แหล งป โตรเล ยมใหม ๆ (เพ อมาทดแทนปร มาณสารองก าซธรรมชาต ท ลดลง) ด วยการเป ดให ย นขอส ทธ สารวจและผล ตฯ รอบท 21 ภายใต ระบบ Thailand III Plus โดยให ศ กษาและเตร ยมการระบบแบ งป นผลผล ตไว เป นทางเล อกในคร งต อไป 57

58 แปลงสารวจท เป ดในรอบ 21 เตร ยมเป ด 29 แปลง (รวมพ นท ท งหมด 66, ตร.กม.) ภาคเหน อ-ภาคกลาง 6 แปลง ภาคอ สาน 17 แปลง อ าวไทย 6 แปลง หล กการก าหนดแปลงส ารวจ แปลงบนบกพ นท ไม เก น 4,000 ตร.กม./แปลง และ แปลงในทะเลพ นท ไม เก น 10,000 ตร.กม./แปลง ม ศ กยภาพป โตรเล ยม หล กเล ยงพ นท ใกล ชายฝ ง พ นท ล มน าช น 1A เขตร กษาอน ร กษ ส ตว ป าและพ นธ พ ช อ ทยานแห งชาต แหล งท องเท ยวท ส าค ญ ผลท คาดว าจะได ร บจากการประเม นเบ องต น ม ลค าการลงท น 5,000 ล านบาท ปร มาณทร พยากร (ก าซธรรมชาต 1 5 ล านล าน ลบ.ฟ ต และ น าม นด บ ล านบาร เรล) 58

59 ระบบส มปทานไทย (Thailand III Plus) ผลประโยชน พ เศษเพ มเต มท จะให ระบ ในส มปทาน (นอกเหน อไปจากการช าระค าภาคหลวง ภาษ เง นได ป โตรเล ยมและผลประโยชน ตอบแทนพ เศษ (SRB) ตามกฎหมาย) 1.การสน บสน นเง นเพ อการศ กษา และพ ฒนาช มชนในท องถ น (CSR) - ช วงส ารวจ ไม น อยกว าป ละ 1,000,000 บาท - ช วงผล ต ไม น อยกว าป ละ 2,000,000 บาท 2. เง นให เปล าในการลงนาม (Signature Bonus) แปลงละ ไม น อยกว า 10,000,000 บาท ยกเว น - แปลง G3, G5 และ G6 (เคยพบและม พ นท ผล ตมาแล ว) ไม น อยกว า 100,000,000 บาท - แปลง L6 และ L23 (แปลงขนาดเล ก) ไม น อยกว า 2,000,000 บาท 3. เง นให เปล าในการผล ต (Production Bonus) บนบก เม อขายสะสมถ ง 10, 20 และ 30 ล านบาร เรล (BOE) จ ายคร งละไม น อยกว า 400 ล านบาท ในทะเล เม อขายสะสมถ ง 10, 20 และ 30 ล านบาร เรล (BOE) จ ายคร งละไม น อยกว า 200 ล านบาท 4. เสนอให บร ษ ทไทยท คณะกรรมการป โตรเล ยม เห นชอบเข าร วมประกอบก จการในอ ตรา ไม น อยกว า ร อยละ 5 (Thai Participation) 5. ให ใช ส นค าและบร การในประเทศ เป นอ นด บแรก 59

60 ข นตอนและเกณฑ การค ดเล อกผ ร บส มปทานป โตรเล ยม การกาหนดแปลง ประกาศเช ญชวน ย นขอ ค ดเล อก กำหมำยว ำด วยส มปทำน พ.ศ.2555 คณะกรรมการร บคาขอ หล กเกณฑ การพ จารณา 1. ค ณสมบ ต ตาม ม ความเหมาะสมของโครงการส ารวจ รมว.พน. ออกส มปทาน คณะอน กรรมการพ จารณา คาขอ ผ ชนะ ค อ ผ ท เสนอปร มาณงาน และปร มาณเง น มากท ส ด อย างม เหต ม ผล ครม. คณะอน กรรมการพ จารณาข อกฎหมาย และร างส มปทานป โตรเล ยม คณะกรรมการป โตรเล ยม รมว.พน. 60

61 ประว ต การสารวจป โตรเล ยมในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ : (ผลจากส มปทานรอบท 6, 7 และ 8) เจาะหล มป โตรเล ยมท งหมด 16 หล ม เป นหล มส ารวจ 11 หล ม สามารถพ ฒนาได 2 หล ม ค อ น าพอง-1 (พ.ศ. 2524) และ ภ ฮ อม-1 (พ.ศ. 2526) หล มส ารวจท ไม พบป โตรเล ยมหร อไม สามารถพ ฒนาได 9 หล ม 1. ชนบท-1 2. เกษตรสมบ รณ ยางตลาด-1 4. ศร ธาต ภ พระ-1 6. โนนส ง-1 7. ดงม ล-1 8. ดงม ล-2 9. ภ เก า-1 หล มประเม นผลท เจาะเพ มเต ม 5 หล ม ได แก น าพอง และ 5 ภ ฮ อม-2 11 แหล งก าซน าพองได ร บการพ ฒนาและผล ตได ในป พ.ศ ผล ตรวมท งส น 0.4 TCF ย งเหล อปร มาณส ารอง (1P) 0.03 TCF แหล งก าซส นภ ฮ อมได ร บการพ ฒนาและผล ตได ในป พ.ศ ผล ตรวมท งส น 0.2 TCF ย งเหล อปร มาณส ารอง (1P) 0.3 TCF 61

62 ประว ต การสารวจป โตรเล ยมในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ : (ผลจากส มปทานรอบท 13) เจาะหล มส ารวจ 7 หล ม ไม พบหล มท สามารถพ ฒนาได หล มส ารวจท ไม พบป โตรเล ยมหร อไม สามารถพ ฒนาได ได แก 1. ดาวเร อง-1 2. ภ หลบ-1 3. ค าป า หลาย-1 4. ล าปาว-1 7. ม กดาหาร-1 5. สกล-1 6. ห วยม ก-1 หล มประเม นผลท เจาะเพ มเต ม 1 หล ม ได แก น าพอง : (ผลจากส มปทานรอบท 15) เจาะหล มส ารวจ 3 หล ม ไม พบหล มท สามารถพ ฒนาได หล มส ารวจท ไม พบป โตรเล ยมหร อไม สามารถพ ฒนาได ได แก 1. ภ เว ยง-1 2. ศร ธาต ภ ด น-1 นอกจากน นย งม การเจาะหล มพ ฒนาอ ก 8 หล ม ได แก น าพอง 8, 9 และภ ฮ อม 3, 4, 5, 6, 7, 10 62

63 ประว ต การสารวจป โตรเล ยมในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 2000-Present 18 th 19 th 20 th Bidding Round NONGKAI 2543 ป จจ บ น: เจาะหล มส ารวจ 17 หล ม พบแหล งก าซใหม ท สามารถพ ฒนาได 1 แหล ง ค อแหล งดงม ล (หล มดงม ล-3ST) LOEI PEARL SALAMANDER APICO KHON KAEN TATEX NAKHON PANOM AUO SIAM MARINE หล มส ารวจท ไม พบป โตรเล ยมหร อย งไม สามารถพ ฒนาได 12 หล ม ได แก 1. ดงม ล-3 2. ภ ฮ อมใต ภ เค ง-1 4. ศร ธาต TEW-B 6. ร ตนะ-1 7. TEW-E 8. ดาวเร อง-2 9. ดาวเร อง YPT YPT ร ตนะ YPT TEW-K 15. Chatturat Chatturat-3 PTTEP ADANI SHANNXI SALAMANDER พบก าซ 1 หล ม 1. SPHE-1ST TPIPL NAKHON RATCHASIMA UBON RATCHATANI *2D SEISMIC : 5,000 KM. *3D SEISMC : 2,200 KM2 *WELL : 10 WELLS พ นท ผล ตดงม ลได ร บอน ม ต โดยม ปร มาณส ารองก าซ ธรรมชาต (2P) 0.1 TCF อย ในระหว างการพ ฒนาเป นแหล ง ผล ตก าซ

64 แปลงในอ าวไทยท เป ดให ย นขอส ทธ ฯ และม การประกาศเง อนไขเพ มเต ม G3/57 G5/57 (A)(B) G6/57 64

65 The 21 st Bidding Round G3/57 พ นท : ตร.กม. ท ต ง : ห างจากชายฝ ง จ.ช มพร ประมาณ 212 กม. ข อม ลเด ม ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 2 ม ต 383 กม. หล มสารวจ 3 หล ม ประว ต การส ารวจ เคยเป นส วนหน งของแปลงสารวจ B8/32 ใน ส มปทานรอบท 13 ดาเน นงานโดย บร ษ ท เชพรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จาก ด ม การ เจาะสารวจ 3 หล ม พบก าซธรรมชาต ท ง 3 หล ม ซ งบร ษ ทฯได ขอเป นพ นท ผล ตจามจ ร ใต ส นส ดพ นท ผล ตจามจ ร ใต เม อ 21 ก.ย.54 เน องจากบร ษ ทฯไม ม แผนการพ ฒนา 65

66 The 21 st Bidding Round G5/57 พ นท : ตร.กม. (G5/57A ตร.กม., G5/57B ตร.กม.) ท ต ง : G5/57A ห างจากชายฝ ง จ.นครศร ธรรมราช 167 กม. และ จ.สงขลา 184 กม. และG5/57B ห าง จากชายฝ ง จ. สงขลา 184 กม. ข อม ลเด ม ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 2 ม ต 146 กม. ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 3 ม ต 653 ตร.กม. หล มสารวจ 10 หล ม ประว ต การส ารวจ แปลง G5/57A เคยเป นส วนหน งของแปลงสารวจ B11/38 ใน ส มปทานรอบท 15 ดาเน นงานโดยบร ษ ท เท กซาโก เอ กซ โพลเรช น (ไทยแลนด ) สอง จาก ด และบร ษ ท บร ษ ท เพ ร ลออยล ฯ ตามลาด บ ม การเจาะหล มสารวจรวม 7 หล ม ผลการเจาะ พบน าม นด บและก าซ ธรรมชาต 3 หล มจ งขอเป นพ นท ผล ตช างแดง แปลงG5/57B เคยเป นส วนหน งของแปลงสารวจ B12/32 ใน ส มปทานรอบท 13 ดาเน นงานโดยบร ษ ท สงขลา ร ซอสเซส จาก ด และ บร ษ ท เพ ร ล ออย (ประเทศไทย) จาก ด ตามลาด บ ม การเจาะ หล มสารวจ 7 หล ม พบก าซธรรมชาต ท ง 7 หล ม ซ งบร ษ ทฯได ขอ เป นพ นท ผล ตบ ษบง แต บร ษ ทฯไม สามารถผล ตได ท นในระยะเวลา ท กาหนด จ งได ค นพ นท ท งหมด 66

67 The 21 st Bidding Round G6/57 พ นท : ตร.กม. ท ต ง : ห างจากชายฝ ง จ.สงขลา 206 กม. ข อม ลเด ม ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 2 ม ต 104 กม. ข อม ลว ดคล นไหวสะเท อนแบบ 3 ม ต 350ตร. กม. หล มสารวจ 2 หล ม ประว ต การส ารวจ เคยเป นส วนหน งของแปลงสารวจ B13/38 และ แปลงสารวจ G12/48 ดาเน นงานโดย บร ษ ท ปตท.สผ. จาก ด (มหาชน) ซ งบร ษ ทฯได ขอเป น พ นท ผล ตพ ก ล และพ ก ล 2 ภายหล งบร ษ ทฯไม ได ร บ อน ญาตให ขยายพ นท ผล ตด งกล าว จ งม ผลให ส มปทานส นส ดเม อ 29 ก.ย. 51 และ 23 พ.ย.51 67

68 ห วข อการบรรยาย สถานการณ พล งงาน การสารวจป โตรเล ยมในไทย ระบบบร หารจ ดการแหล งป โตรเล ยม การบร หารจ ดการพ นท พ ฒนาร วม และ พ นท ท บซ อน 68

69 นาเข า (เม ยนม าร ) น าพอง-ภ ฮ อม พ นท พ ฒนาร วมฯ อ าวไทย นาเข า LNG เส นความต องการใช 2 สารวจหาปร มาณ สารองเพ มเต ม 1 การบร หารจ ดการ ส มปทานหมดอาย 3 ลดการใช ก าซธรรมชาต (RE/EI) 69

70 ความเป นมาพ นท ไหล ทว ปในอ าวไทย เกาะก ด พ นท ไหล ทว ปท บซ อนไทย-ก มพ ชา เกาะหวาย MTJDA หล กหม ด 73 เกาะพ นช ง พ.ศ มาเลเซ ยออกกฎหมายว าด วยไหล ทว ป พ.ศ เว ยดนามประกาศเขตไหล พ.ศ. ทว ป 2515 ก มพ ชาประกาศเขตไหล ทว ป พ.ศ ไทยประกาศเขตไหล ทว ป พ.ศ ครม. ไทยให ผ ร บส มปทาน ไทยหย ดการดาเน นงานในพ นท ท บซ อน พ.ศ ไทยและมาเลเซ ยตกลงก น ท จะทาการพ ฒนาร วมพ นท 7,250 km 2 พ.ศ เว ยดนามและก มพ ชาตกลงเส น Working Arrangement Line พ.ศ 2540 ไทยและเว ยดนามสามารถบรรล ข อตกลงเร องเส นแบ งเขต ทางทะเลโดยถาวร :ท มาของการอ างส ทธ พ นท ไหล ทว ปท บซ อนไทย-ก มพ ชาม พ นท 26,000 km 2 70

71 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E พ นท พ นท 7,250 พ นท 7,250 ตร.กม. 7,250 ตร.กม. ตร.กม N 00 0 N N N Tapi Senja Senja Senja Samudra Samudra Senja Senja Samudra Senja North North North Samudra Samudra Samudra Tapi Wira Block A-18 Wira Muda Muda MDD MDC MDC MDD Muda Tanjung Tanjung MDD MDC พ นท พ ฒนาร วมไทย-มาเลเซ ย Tanjung MDPP/MDA MDPP/MDA MDB MDB MDPP/MDA Jinda Jinda Muda Muda MDB Jinda Muda JKA Jengka JKA Jengka JKA South South Jengka South Muda Muda Muda South- South- Melati Melati South- Melati East East Tapi Amarit East Andalas Andalas Amarit Andalas Mali Mali Thanthong Thanthong Amarit Mali Thanthong Jengka West Jengka West Jengka East Jengka East Jengka West Jengka East Jengka Jengka Jengka Andalas East Andalas East South South South Cakerawala Cakerawala BLA BLA Cakerawala Bumi East Bumi East CKC CKC BLA CKC CKP/CKR/C CKP/CKR/C Bumi Bumi CKP/CKR/C Bumi KA CKB KA BMA BMA CKB KA BMA SYA CKB Bulan Bulan FSO FSO SYA SYA Bulan FSO Suriya Suriya Suriya Wira Bumi East k k k m m m Andalas East 00 N Legend: Legend: Legend: N N Joint Joint Development Joint Area Development Area Area Gas Holding Gas Holding Area Gas Area Holding Area Gas Field Gas Field Gas Field Tripartite Tripartite Overlapping Overlapping Tripartite Claim Claim Overlapping Claim Area (TOCA) Area (TOCA) Area (TOCA) Block Block A-18 A-18 Block = 9 แหล ง = A-18 9 แหล ง = 9 แหล ง Block Block B-17 B-17 = 9 Block แหล ง = 9 แหล ง B-17 = 9 แหล ง Block Block B B = 7 Block แหล ง = 7 แหล ง B = 7 แหล ง ข อม ล ณ ต ลาคม N Block -17 Block N N ผลการดาเน นงานท สาค ญ 1. แปลง A-18 ค นพบแหล งก าซธรรมชาต จานวน 9 แหล ง เร มผล ตก าซเม อว นท 2 ม.ค ผล ตก าซในอ ตราเฉล ยว นละ 880 ล าน ลบ.ฟ ต ส งเข าประเทศไทยเฉล ยว นละ 400 ล าน ลบ.ฟ ต ผล ตคอนเดนเสทเฉล ยว นละ 7,200 บาร เรล 2. แปลง B-17 ค นพบแหล งก าซธรรมชาต จานวน 9 แหล ง เร มผล ตก าซส งมาประเทศไทยในเด อน ก.พ ผล ตก าซในอ ตราว นละ 367 ล าน ลบ.ฟ ต ผล ตคอนเดทเสท ว นละ 8,000 บาร เรล 3. แปลง B ค นพบแหล งก าซธรรมชาต จานวน 9 แหล ง 71

72 ผ ร บส มปทานในเขตไหล ทว ปท บซ อนในป จจ บ น ผ ร บส มปทานฝ ายไทย (2511) B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12/13 III B11 B14 II G9/43 IV I แปลง B5 & B6 : Chevron E&P (20%) Chevron Blocks 5 and 6 (10%) Mitsui Oil Exploration Co. Ltd. (20%) * Idemitsu Oil (50%) แปลง B7,B8 & B9 : * British Gas Asia (50%) Chevron Overseas (33.33%) Petroleum Resources (16.67%) แปลง B10 & B11 : * Chevron Thailand E&P (60%) Mitsui Oil Exploration (40%) แปลง B12 & 13 (บางส วน) แปลง G9/43, B14 (* = operator) : * Chevron Thailand E&P ( 80%) Mitsui Oil Exploration ( 20% ) : * PTTEPI ผ ร บส ทธ ฝ ายก มพ ชา (2540) Area I & II : * Conoco Inc (66.667%) Idemitsu (33.333%) Area III : Total EP Cambodge Area IV : ว าง เสนอให MOECO& CNOOC 72

73 พ นท ท บซ อนไทย-ก มพ ชา : MOU 18 ม ถ นายน 2544 (2001) To be delimited ประมำณ 10,000 ตร.กม. พ นท ท กาหนดให ทาการ พฒนาร วม ประมาณ 16,000 ตร.กม. ให เร งเจรจาเพ อบรรล ความตกลง เก ยวก บการแก ไขป ญหาพ นท ท บซ อน โดยแบ งพ นท ออกเป นสองส วน 1. พ นท ท บซ อนเหน อเส นละต จ ด 11 องศาเหน อ ข นไป ให แบ งเขตทางทะเลอย างช ดเจนตามหล ก กฎหมายระหว างประเทศท ใช บ งค บ 2. พ นท ท บซ อนใต เส นละต จ ด 11 องศาเหน อลงมา ให พ ฒนาพ นท ด งกล าวร วมก น MTJDA โดยให ดาเน นการตามข อ 1. และ 2. ไปพร อม ก นโดยไม แบ งแยกและให ต งคณะกรรมการ ร วมด านเทคน คไทย-ก มพ ชา เป นผ ร บผ ดชอบ 73

74 สร ป

75 1. แหล งป โตรเล ยมส วนใหญ ถ กค นพบในส มปทานรอบท 1 (ค ดเป น 65% ของป โตรเล ยมท ค นพบ) 2. แหล งป โตรเล ยมท ค นพบในรอบต อๆ มาม ขนาดเล กลงเร อยๆ (Marginal Field) 3. ปร มาณส ารองป โตรเล ยมท พบเป นก าซธรรมชาต มากกว าน าม นด บ (70:30) 4. หล งจากเปล ยนมาใช กฏหมายป จจ บ น (Thailand III) ม การส ารวจพบป โตรเล ยมน อยมาก โดยเฉพาะใน 3 รอบส ดท าย (18 19 และ 20) ปร มำณสำรอง 2P (ล ำนบำร เรลเท ยบเท ำน ำม นด บ) เอรำว ณ สต ล ปลำทอง ฟ นำน บงกช อำท ตย จ สม น ไพล น น ำพอง ส นภ ฮ อม ทำนตะว น เบญจมำศ บ วหลวง นำนสน นตะว นออก ล นตำ สงขลำ ย งทอง Thai I Thai III 75

76 TCF เปร ยบเท ยบขนาดแหล งก าซในประเทศ Remaining (3P) Produced Thai III

77 เปร ยบเท ยบขนาดแหล งน าม นในประเทศ Thai III 77

78 mmscfd M-9 LNG Phase I (5 MMT) LNG Phase II (5 MMT) LNG import OCA Import piped gas Tran ASEAN Grid Line Bid 21 Contract Extension 78

79 จากว นท ให ส มปทาน สารวจ พ ฒนา จนผล ตก าซได ใช เวลาไม ต ากว า 9 ป เร มต นช า ย งเส ยเวลา เส ยโอกาส 79

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ หน า ๘๓ ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง ใช หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ดหร อบางประเภท ในท องท องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ อ าเภอบางบ อ จ งหว ดสม ทรปราการ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา เร ยนป การศ กษา 2554 ในการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนของ ป การศ กษา 2554 ดาเน นการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนใน 3 ห วข อ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information