โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน"

Transcription

1 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน จำกร ปท 1 จะเม อเข ำส หน ำจอเร ยบร อยแล ว จะปรำกฏหน ำแรกด งร ปท 2 คล กเพ อ เร ยกใช โปรแกรม ร ปท 2 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เม อคล กเข ำส โปรแกรมแล วจะปรำกฏหน ำจอ Login เข ำส ระบบ ซ งผ ใช งำนจะต องกรอกรห สผ ใช งำน (Username) และ รห สผ ำน (Password) เข ำส ระบบ ด งร ปท 3

2 2 1. กรอกรห สผ ใช งาน 2. กรอกรห สผ าน 3. คล กเพ อเข าส ระบบ ร ปท 3 กำรเข ำส ระบบของโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เม อเข ำส เว บไซต เร ยบร อยแล วจะปรำกฏหน ำจอแรกของโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เทศบำลนคร อ ดรธำน โดยโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เทศบำลนครอ ดรธำน น น ได แบ งโปรแกรมออกเป น 2 ส วนหล ก ประกอบไปด วย 1. ส วนจ ดทำฎ กำ 2. ส วนรำยงำน ให ผ ใช งำนคล กเล อกเมน ท ต องกำร ด งร ปท 4 1. ส วนจ ดทาฎ กา 2. ส วนเมน รายงาน คล ก เล อกเมน ท ต องการ ร ปท 4 หน ำจอแรกของโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เทศบำลนครอ ดรธำน ความหมายและรายละเอ ยดของแต ละป มฟ งก ช น การใช งาน ใช สำหร บแก ไขฎ กำ ใช สำหร บยกเล กฎ กำ ใช สำหร บย นย นฎ กำ (ภำยหล งจำกพ มพ ฎ กำและเตร ยมเอกสำรเสร จส น) เพ อส งฎ กำน ไปย ง สำน กกำรคล ง เพ อให สำน กกำรคล งทำกำรตรวจร บฎ กำต อไป 1. ส วนจ ดทาฎ กา ใช สำหร บจ ดทำฎ กำ ค นหำ/ตรวจสอบข อม ลฎ กำ แก ไขฎ กำ พ มพ ฎ กำ ยกเล กฎ กำ และ ย นย นกำรจ ดทำฎ กำ หร อกล บมำแก ไขฎ กำอ กคร งในกรณ สำน กกำรคล งตรวจสอบแล วส งค นฎ กำ ซ งผ ใช งำน สำมำรถเข ำใช งำนได โดยคล กเล อกท เมน ด งร ปท 5 จำกน นจะปรำกฏเมน ย อยให เล อกตำมหมวดและ ประเภท ให ผ ใช งำนคล กเล อกในส วนหมวด/ประเภทท ต องกำรจ ดกำรข อม ลให ถ กต อง

3 3 คล กเล อก เมน ท ต องการจ ดการฎ กา (ควรเล อกให ถ กต องตามแหล งเง น) ร ปท 5 แสดงเมน จ ดทำฎ กำ 1.1 การจ ดการฎ กาประเภทเง นงบประมาณ การจ ดทาฎ กาเบ กเง นงบประมาณ คล กท เมน จะปรำกฏหน ำจอด งร ปท คล ก เล อกป มการจ ดการท ต องการ ร ปท 6 หน ำจอจ ดท ำฎ กำเบ กเง นงบประมำณ จำกร ปท 6 สำมำรถอธ บำยกำรทำงำนได ด งน หมำยเลข 1 ค อ กำรเพ มฎ กำเบ กเง นงบประมำณ ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 2 ค อ กำรแก ไขฎ กำเบ กเง นงบประมำณ ด งจะกล ำวในห วข อท

4 4 หมำยเลข 3 ค อ กำรยกเล กฎ กำเบ กเง นงบประมำณ ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 4 ค อ กำรย นย นร บฎ กำเบ กเง นงบประมำณ ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 5 ค อ กำรพ มพ ฎ กำเบ กเง นรำยจำย (แบบท 1) ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 6 ค อ กำรพ มพ ฎ กำเบ กจ ำยเง นอ น (แบบท 3) ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 7 ค อ กำรพ มพ ใบห กภำษ ณ ท จ ำย ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 8 ค อ กำรค นหำฎ กำ ด งจะกล ำวในห วข อท หมายเหต เม อคล กป ม ย นย น แล วจะไม สำมำรถแก ไขหร อทำกำรยกเล กฎ กำได อ ก ยกเว นกรณ ฎ กำถ กส งค น ซ งจะปรำกฏป มแก ไข/ยกเล กอ กคร ง กำรเพ มฎ กำ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกจ ดทำฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรจ ดทำให ถ กต อง จะ ปรำกฏหน ำจอด งร ปท 7 เล อกและกรอกข อม ล ลงบนฟอร มให เร ยบร อย แล วคล กป ม บ นท กข อม ล ข อม ล ร ปท 7 หน ำจอเพ มฎ กำเบ กเง นงบประมำณ

5 5 จำกร ปท 7 สำมำรถอธ บำยว ธ กำรใช งำนได ด งน 1. เล อกและกรอกข อม ลฎ กำลงบนฟอร ม (เม อกรอกจำนวนเง นลงบนฟอร มระบบจะทำกำรคำนวณ จำนวนเง นท เก ยวข องโดยอ ตโนม ต ) ม ลค ำส นค ำ / บร กำร ค อ รำคำของส นค ำ/บร กำร ไม ม Vat ค อ ไม ม ภำษ ม ลค ำเพ ม ไม รวม Vat ค อ ม ลค ำส นค ำ/บร กำรไม รวม Vat แล ว รวม Vat ค อ ม ลค ำส นค ำ/บร กำรรวม Vat แล ว 2. คล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล หมายเหต - กำรเล อกรำยกำรจ ดซ อ/จ ำง คล ก เล อก เพ อเล อกช อรำยกำรท ปรำกฏให เล อก ค อรำยกำรท ผ ำน กำรอน ม ต จำกกำรตรวจร บแล วเท ำน น - ท กคร งท แก ไขหร อกรอกกำรคำนวณใหม ผ ใช งำนควรทำกำรเคล ยร ค ำเคร องค ดเลขท กๆคร ง โดย คล กท ภำษ ม ลค ำเพ มเป น ไม ม Vat แล วจ งเร มกรอกม ลค ำส นค ำและเง นต ำงๆ เพ อคำนวณใหม ท ก คร งเสมอ กำรแก ไขฎ กำ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรเข ำแก ไขให ถ กต อง ด ง ร ปท 8

6 6 จำกร ปท 8 สำมำรถอธ บำยว ธ กำรใช งำนได ด งน 1. เล อกและกรอกข อม ลฎ กำลงบนฟอร ม 2. คล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล เล อกและกรอกข อม ลท ต องการแก ไข ลงบนฟอร มให เร ยบร อย แล วคล กป ม บ นท กข อม ล ข อม ล ร ปท 8 หน ำจอแก ไขฎ กำเบ กเง นงบประมำณ หมายเหต - กำรเล อกรำยกำรจ ดซ อ/จ ำง คล ก เล อก เพ อเล อกช อรำยกำรท ปรำกฏให เล อก ค อรำยกำรท ผ ำน กำรอน ม ต จำกกำรตรวจร บแล วเท ำน น - กำรค นหำบ คคล (ผ ร บเง น) ให พ มพ ช อบ คคลเพ อค นหำได ท นท (ไม ต องใส คำนำหน ำช อ) - กำรค นหำช อน ต บ คคล/บ คคลธรรมดำ (ผ ร บเง น) หำกค นหำไม พบหร อข อม ลไม ถ กต อง สำมำรถเพ ม

7 7 หร อแก ไขข อม ลผ ขำย/ผ ร บจ ำงได ในโปรแกรมจ ดกำรผ ขำย/ผ ร บจ ำง - เม อกรอกจำนวนเง นลงบนฟอร มระบบจะทำกำรคำนวณจำนวนเง นท เก ยวข องโดยอ ตโนม ต - ท กคร งท แก ไขหร อกรอกกำรคำนวณใหม ผ ใช งำนควรทำกำรเคล ยร ค ำเคร องค ดเลขท กๆ คร ง โดย คล กท ภำษ ม ลค ำเพ มเป น ไม ม Vat แล วจ งเร มกรอกม ลค ำส นค ำและเง นต ำงๆ เพ อคำนวณใหม ท ก คร งเสมอ กำรยกเล กฎ กำเบ กเง นงบประมำณ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรเข ำยกเล กให ถ กต อง ตกลง ด งร ปท 9 คล กท หมายเลข 1 ท ต องการ แล วคล กป ม ตกลง (หมายเลข 2) ร ปท 9 แสดงกำรยกเล กฎ กำเบ กเง นงบประมำณ จำกร ปท 9 เม อผ ใช งำนคล กท ป ม ตกลง เร ยบร อยแล ว จะปรำกฏหน ำจอให ผ ใช งำนคล กเล อก ว นท และกรอกเหต ผลของกำรขอยกเล ก ป มบ นท กข อม ล ( ) ด งร ปท 10

8 8 3 4 เล อกและกรอกข อม ลลงบนฟอร มให เร ยบร อย แล วคล กป มตกลง 5 ร ปท 10 แสดงกำรยกเล กฎ กำเบ กเง นงบประมำณ กำรย นย นร บฎ กำเบ กเง นงบประมำณ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรเข ำย นย นให ถ กต อง ด ง ร ปท 11 คล กท เมน (หมายเลข 1) 1 ร ปท 11 แสดงกำรย นย นร บฎ กำเบ กเง นงบประมำณ จำกร ปท 11 เม อคล กย นย นเร ยบร อยแล ว จะปรำกฏข อควำมว ำ ย นย น แล ว พร อมก บแสดงสถำนะ จำกระบบว ำ ลงร บฎ กำ หมายเหต เม อคล กย นย บร บฎ กำแล ว จะไม สำมำรถทำกำรยกเล กหร อแก ไขรำยกำรฎ กำน นๆ ได อ ก

9 กำรพ มพ ฎ กำ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรให ถ กต อง เล อกแบบฎ กำท ต องกำร (แบบท 1 / แบบท 3 / แบบท 4 / แบบท 5) จะปรำกฏหน ำจอด งร ปท 12 คล ก คล กท ป ม เพ อเล อกส งพ มพ เอกสำร ร ปท 12 หน ำจอพ มพ ฎ กำเบ ก

10 กำรพ มพ ใบห กภำษ ณ ท จ ำย คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรให ถ กต อง จะปรำกฏหน ำจอด งร ปท 13 คล ก คล กท ป ม เพ อเล อกส งพ มพ เอกสำร ร ปท 13 หน ำจอพ มพ ใบห กภำษ ณ ท จ ำย

11 กำรค นหำฎ กำเบ กเง นงบประมำณ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรให ถ กต อง จะปรำกฏหน ำจอด ง ร ปท 14 กรอกข อม ลท ต องกำรค นหำในช อง Search (หมำยเลข 1) แล วกดป ม Enter จะปรำกฏข อม ลท ค นหำ (หมำยเลข 2) 1 2 ร ปท 14 หน ำจอค นหำฎ กำเบ กเง นงบประมำณ จำกร ปท 14 สำมำรถอธ บำยกำรทำงำนได ด งน 1. กรอกข อม ลท ต องกำรค นหำในช อง Search (หมำยเลข 1) 2. กดป ม Enter ท แป นพ มพ จะปรำกฏข อม ลท ค นพบจำกระบบ (หมำยเลข 2) 3. ส วนรายงาน ผ ใช งำนจะสำมำรถคล กเล อกเมน ท ต องกำรได ด งร ปท ร ปท 15 แสดงเมน รำยงำน 2.1 การออกรายงานทะเบ ยนประว ต เจ าหน คล กท เมน รำยงำน รำยงำนทะเบ ยนประว ต เจ ำหน 2.2 การออกหน งส อร บรองภาษ ณ ท จ าย คล กท เมน รำยงำน หน งส อร บรองภำษ ณ ท จ ำย จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำนสำมำรถ พ มพ รำยงำนได โดยคล กท ป มพ มพ ( ) ด งร ปท 16

12 12 ร ปท 16 หน ำจอออกหน งส อร บรองภำษ ณ ท จ ำย 2.3 การออกรายงานภาษ ห ก ณ ท จ าย คล กท เมน รำยงำน รำยงำนภำษ ห ก ณ ท จ ำย จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำนสำมำรถ พ มพ รำยงำนได โดยคล กท ป มพ มพ รำยงำน ( ) ด งร ปท 17

13 13 ร ปท 17 หน ำจอออกรำยงำนภำษ ห ก ณ ท จ ำย 2.4 กำรออกรำยงำนกำรต งค ำใช จ ำยในแต ละว น คล กท เมน รำยงำน รำยงำนกำรต งค ำใช จ ำยในแต ละว น จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำน สำมำรถพ มพ รำยงำนได โดยคล กท ป มพ มพ รำยงำน ( ) ด งร ปท 18 ร ปท 18 หน ำจอออกรำยงำนกำรต งค ำใช จ ำยในแต ละว น 2.5 กำรออกรำยงำนรำยละเอ ยดกำรเบ กเง นเพ อจ ำย (ฎ กำ)

14 14 คล กท เมน รำยงำน รำยงำนรำยละเอ ยดกำรเบ กเง นเพ อจ ำย (ฎ กำ) จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำนสำมำรถพ มพ รำยงำนได โดยคล กท ป มพ มพ รำยงำน ( ) ด งร ปท 19 ร ปท 19 หน ำจอออกรำยงำนรำยละเอ ยดกำรเบ กเง นเพ อจ ำย (ฎ กำ) 2.5 กำรออกรำยงำนกำรท ำฎ กำ คล กท เมน รำยงำน รำยงำนกำรทำฎ กำ จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำนสำมำรถ ด /พ มพ รำยงำนได โดย กำรกรอกรำยละเอ ยดเบ องต น และคล กท ป มด รำยงำน ( ) ด งร ปท 20 ร ปท 20 หน ำจอออกรำยงำนกำรทำฎ กำ จำกร ปท 20 เม อคล กท ป ม แล วจะปรำกฏตำรำงข อม ล ให ผ ใช งำนสำมำรถเป ดด รำยละเอ ยดได โดยผ ำน โปรแกรม Exel ด งร ปท 21

15 15 ร ปท 21 หน ำจอแสดงรำยงำนกำรทำฎ กำ การออกจากโปรแกรม คล กท ช อผ ใช งำน (ด ำนขวำบนของหน ำจอ) เพ อออกจำกระบบหร อ Login ใหม อ กคร ง

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล

More information

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word ทาความร จ ก Microsoft Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office 2007 เป นโปรแกรมส ำหร บพ มพ งำนเอกสำรท ม ผ ใช งำน มำกท ส ดในโลกต วหน ง จำกบร ษ ท Microsoft ซ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 สารบ ญ สารบ ญ 2 เกร นนำ 4 คำแนะนำเบ องต น 4 ลงทะเบ ยนใช งาน 5 1. เข าส โปรแกรม 5 2. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 1 6 3. ข

More information

การสร างเกมส อย างง าย

การสร างเกมส อย างง าย การสร างเกมส อย างง าย ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าเด กๆ ไม เข าห องเร ยนเพราะต ดเกมส จากคอมพ วเตอร ทาให ม ผลกระทบต อเร ยน เร ยนไม จบ ซ งเกมส เหล าน นจะต องเส ยเง นค าช วโมงในการเล น เม อคร เราเจอ ป ญหาเก

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค ม อการใช SCCC websales

ค ม อการใช SCCC websales ค ม อการใช SCCC websales ปร บปร งเอกสารเม อว นท 3 มกราคม 2557 สารบ ญ 1/3 การเข าส ระบบ websales 5 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 6-8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ าราจท ารายการ 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information