ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ"

Transcription

1

2 การดาเน นการโครงการฯ ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ 1. ร บฟ งความค ดเห นจากภาคส วนต างๆ ท ม ต อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว 2. จ ดทารายงานการรวบรวมความค ดเห นท ม ต อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว

3

4

5

6 ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

7

8 บรรยากาศการเสวนา

9 Facebook/ ข วงค ดข วงหลวง

10 ก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ เม อว นท 30 พ.ค. 2556

11

12 บรรยากาศการเสวนา

13 บรรยากาศการเสวนา

14 บรรยากาศการเสวนา

15 ประเด นในการเสวนาคร งท 1 ข วงหลวงเว ยงแก ว ควรเป นอย างไร 12 ม ถ นายน 2556 ณ หอประว ต ศาสตร เม องเช ยงใหม

16 เสวนาคร งท 2 ข วงหลวงเว ยงแก ว ควรเป นอย างไร 19 ม ถ นายน 2556 ณ พ พ ธภ ณฑ พ นถ นล านนา

17

18 เสวนาคร งท 3 ข วงหลวงเว ยงแก ว ควรเป นอย างไร 7 ส งหาคม 2556 ณ สถาบ น HUG Academy

19 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 1 (คณะผ จ ดทาหน งส อย พราชฯ 100 ป )

20 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 2 (ผ พ กอาศ ยรอบในเขตพ นท ใกล ท ณฑสถานฯ)

21 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 3 (องค กรอ สระ)

22 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 4 (สถาปน ก และหน วยงานเก ยวข องด านพ นท สาธารณะ)

23 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 5 (กล มเยาวชน)

24 การส มภาษณ เช งล ก

25 ผลสร ปแบบสอบถาม เร อง ความค ดเห นต อการพ ฒนาการข วงหลวงเว ยงแก ว จากการสอบถามประชาชน จานวน 2,500 คน แบบสอบถามแบ งออกเป น 3 ส วน ค อ 1. ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง 2. ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคลเก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนา ข วงหลวงเว ยงแก ว 3. ข อเสนอแนะอ นๆ

26 แบบสอบถาม online

27 ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง ตารางท 1 แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างจาแนกตามเพศ กล มต วอย าง เพศ จานวน (คน) ร อยละ ชาย 1, หญ ง 1, ไม ระบ เพศ รวม 2,

28 ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง ตารางท 2 แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างจาแนกตามอาย อาย กล มต วอย าง จานวน (คน) ร อยละ ไม เก น 20 ป ป ป ป ป ข นไป ไม ระบ อาย รวม 2,

29 ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง ตารางท 3 แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างจาแนกตามพ นท พ กอาศ ย สถานภาพ กล มต วอย าง จานวน (คน) ร อยละ อย ในเขตกาแพงเม องเช ยงใหม (ภายในเขต 1, ค เม อง) อย นอกเขตกาแพงเม องเช ยงใหม แต ย งอย ในพ นท อาเภอเม องเช ยงใหม อย ต างอาเภอ ภายในจ งหว ดเช ยงใหม ต างจ งหว ด ไม ระบ รวม 2,

30 ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง ตารางท 4 แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างจาแนกตามพ นท ของสถานท ทางานหร อสถานท ศ กษา กล มต วอย าง การศ กษา จานวน (คน) ร อยละ อย ในเขตกาแพงเม องเช ยงใหม (ภายในเขตค เม อง) อย นอกเขตกาแพงเม องเช ยงใหม แต ย งอย ในพ นท อาเภอ 1, เม องเช ยงใหม อย ต างอาเภอ ภายในจ งหว ดเช ยงใหม ไม ประจาพ นท ใดพ นท หน ง กร งเทพมหานคร ไม ได ทางาน ไม ระบ รวม 2,

31 หากม การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ท านต องการให พ ฒนาเป นอะไร? 1. เป นพ นท สวนสาธารณะ พ นท ส เข ยว ลานกว างๆ ลานก จกรรม สวนส ขภาพ สาหร บออกกาล งกาย พ กผ อน ม ต นไม ดอกไม เยอะๆ เพ อผ อนคลายความเคร ยด จากการทางาน (1,851) 2. พ พ ธภ ณฑ หร อพ พ ธภ ณฑ ประว ต ศาสตร ศ นย การศ กษา โบราณสถาน โบราณว ตถ ประว ต ศาสตร ลานประว ต ศาสตร เร องราวของชาวเหน อ (1,097) 3. เม องท แสดงให เห นถ งว ฒนธรรม ลานว ฒนธรรม (345) 4. ข วงหลวงเว ยงแก วสถานท สาค ญของคนเช ยงใหม (244) 5. ควรขยายถนน เพราะทางแคบ ปร บปร ง ระบบสาธารณ ปโภค เช น ท อระบายน า ให ใหญ กว าเด ม เวลาฝนตกน าจะได ไหลสะดวก (238)

32 ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคล เก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ความค ดเห นต อแนวค ดในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก วท ม การรวบรวมความค ดเห น ไว แล ว จ ดเร ยงลำด บท ม ร อยละควำมเห นด วยต อควำมค ดเห นด งกล ำว 3 ลำด บได แก 1. สวนสาธารณะ พ นท ส เข ยว สามารถใช ทาก จกรรมได หลากหลาย (88.40) 2. พ นท ส เข ยว ท ม ลานพ นท สาธารณะ สามารถจ ดแสดงและเป นแหล งเร ยนร ทาง ว ฒนธรรม แหล งเร ยนร ธรรมชาต และม อาคารจ ดแสดงเป นพ พ ธภ ณฑ บอก เล าเร องราวประว ต ศาสตร ท สาค ญของเช ยงใหม (84.60) 3. แหล งเร ยนร ด านธรรมชาต และระบบน เวศน กลางเม อง (79.50)

33 ก อนการดาเน นการปร บปร งพ นท ข วงหลวงเว ยงแก วประเด นใดสาค ญท ส ดท ต อง เร งดาเน นการ 1. ร อถอนแล วมองภ ม ท ศน ก อนการต ดส นใจ ร อถอนกาแพงและส วนท ไม สาค ญออก (1,776) 2. ปร บปร งท ศน ยภาพรอบข วงก อน เพ มไฟฟ าแสงสว างให เพ ยงพอ ความสะอาดของพ นท ข ดท อระบายน า ปร บปร งไม ให เป นท รกร างอ นตราย และการจราจร (1,025) 3. ควรทาประชาว จารณ ให แน ช ด ให เข าถ งคนเช ยงใหม ประชาส มพ นธ ทาความเข าใจและ ให ประชาชนร บร ให ประชาชนม ส วนร วม (984) 4. ข ดค นทางโบราณคด หาข อม ลทางประว ต ศาสตร (962) 5. ออกแบบผ งเม องจ งหว ดเช ยงใหม กาหนดการใช พ นท ให เก ดประเก ดประโยชน ระยะยาว กาหนดพ นท ดาเน นการใช ช ดเจนว าครอบคล มบร เวณไหน (960)

34 ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคล เก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ความค ดเห นเบ องต นต อแนวค ดในการเตร ยมความพร อมก อนการปร บปร งพ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว จ ดเร ยงลำด บท ม ร อยละควำมเห นด วยต อควำมค ดเห นด งกล ำว 3 ลำด บได แก 1. ปร บปร งความสะอาดของพ นท (89.40) 2. แต งต งคณะกรรมการดาเน นการพ ฒนาปร บปร งพ นท ฯโดยให ประชาชนม ส วน ร วม (88.60) 3. ด แลความปลอดภ ยของพ นท และประชาชนในพ นท (84.60)

35 ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคล เก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ความค ดเห นเบ องต นต อแนวค ดในการเตร ยมความพร อมระหว างการปร บปร งพ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว จ ดเร ยงลำด บท ม ร อยละควำมเห นด วยต อควำมค ดเห นด งกล ำว 3 ลำด บได แก 1. จ ดพ นท ให เข าเย ยมชมการดาเน นการในแต ละข นตอน เพ อให ประชาชนม ส วนร วม (88.80) 2. บ นท กภาพก จกรรมการปร บปร งพ นท ฯ เพ อจ ดเก บเป นข อม ลทางประว ต ศาสตร (86.40) 3. เป ดร บฟ งความค ดเห นภาคประชาชน เพ อการปร บปร งและพ ฒนาข วงหลวง เว ยงแก ว (79.50)

36 ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคล เก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ความค ดเห นเบ องต นต อแนวค ดในการเตร ยมความพร อมหล งการปร บปร งพ นท ข วง หลวงเว ยงแก ว จ ดเร ยงลำด บท ม ร อยละควำมเห นด วยต อควำมค ดเห นด งกล ำว 3 ลำด บ ได แก 1. การวางแผนป องก น/แก ไขป ญหาจราจรท จะเก ดข นในอนาคต (88.80) 2. การด แลร กษาทาน บาร งพ นท (85.20) 3. ความปลอดภ ยของประชาชนในพ นท และผ ใช บร การ (85.00)

37 ข อเสนอแนะข วงหลวงเว ยงแก วอ นๆ 1. พ ฒนาพ นท ให ประชาชนได ใช ประโยชน ทาสวนส ขภาพออกกาล งม อ ปกรณ พร อมสาหร บเด ก รวมถ งผ ส งอาย 2. อยากให ปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก วโดยไม กระทบก บคร วเร อน หร อผ ประกอบก จการบร เวณใกล เค ยง 3. ให ประชาชนได ใช ประโยชน และเป นแหล งเร ยนร ทางประว ต ศาสตร พ ฒนา ปร บปร งให ม ประโยชน แต ก ต องการให คงความเป นประว ต ศาสตร ไว เพ อให คนร นหล งได ร บร ถ งความเป นมาของเช ยงใหม ทาหอประว ต ศาสตร จาร กไว ด วย 4. เตร ยมแก ไขป ญหาด านการจราจร 5. ประชาส มพ นธ อย างแพร หลาย

38 ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

39 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๑. ร ออาคารค กและบ านพ กข าราชการท งหมดออกไป แต ก อนท จะร อถอน ควรศ กษาร ปแบบ และล กษณะท งหมดของอาคาร ตลอดจนว สด อ ปกรณ ต างๆท ม ค า เพ อน าข อม ลท งหมดไปจ ดแสดงเป นงานพ พ ธภ ณฑ หร องานน ทรรศการ ต อๆไป อย างไรก ตามอาคารในท ณฑสถานป จจ บ นน ได ม การปร บปร งเปล ยนแปลง หร อด ดแปลงจากสภาพเด มไปแล ว จ งท าให ค ณค าทางสถาป ตยกรรมได ส ญเส ยไป พร อมก บการด ดแปลงสภาพอาคารน นด วย ด งน นการเก บเป นหล กฐานลงใน น ทรรศการหร อพ พ ธภ ณฑ บางส วนน าจะเป นการด กว า ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

40 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๒. ปร บพ นท ท งหมดให เป นพ นท โล ง เร ยกว า ข วงหลวง ให ปล กต นไม ใหญ รอบๆ เพ อให เก ดความร มร น และย งบดบ งภ ม ท ศน ท ไม สอดคล อง ต นไม ควร เป นไม พ นถ นท ม ค ณค าและเป นอ ตล กษณ ท องถ น พ นท ส วนใหญ จ ดท าเป นสวน กว าง ม ทางเด น ม ม าน ง ฯลฯ เพ อให ชาวเม อง และน กท องเท ยวได ใช เป นท พบปะ พ ดค ย พ กผ อน และออกก าล งกาย สามารถใช เป นสถานท จ ดพ ธ การต างๆ และจ ด รายการแสดงท สาค ญ รวมถ งการแสดงพล งทางส งคม ฯลฯ ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

41 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๓. เน องจากพ นท ด งกล าวเป นพ นท ท เคยเป นท ต งของค มหลวงและอาคาร ส าค ญอ นๆ จ งควรให ม การข ดค นทางโบราณคด โดยข ดเจาะเฉพาะพ นท เป น ช วงๆ หากพบว าส วนใดม ความส าค ญอย างมากทางโบราณคด เทศบาลนคร เช ยงใหม ต องท าการเผยแพร ให ประชาชนได ร บทราบผ านทางส อ หร อช องทาง ต างๆ และควรม การรายงานความค บหน าของโครงการให ประชาชนได ร บทราบ อย างสม าเสมอ ซ งอาจม ความเป นไปได ว า พ นท ด งกล าวจะกลายเป นแหล ง โบราณสถานส าค ญกลางเม อง ท จะเป นแหล งท องเท ยวส าค ญแห งใหม ของท ง ชาวเม องและน กท องเท ยว ในกรณ ท อาจม การพบหล กฐานส าค ญท ม ผลต อองค ความร เก ยวก บอด ตของล านนา ท ไม เคยร บร มาก อน เทศบาลนครเช ยงใหม ควรหา มาตรการท เหมาะสมในการจ ดการพ นท น ต อไป ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

42 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๔. พ จารณาจ ดสร าง เว ยงแก ว หร อ หอพระ ในท าเลท อย ด านในของ ข วงน เพ อให ประชาชนได เข าไปส กการะ และย งอาจใช เป นฉากหล งของการแสดง แต ละคร ง นอกจากน อาจจ ดท าพ พ ธภ ณฑ หร อน ทรรศการบนก าแพงหร อศาลาราย ท อาจสร างข นท ด าน ข างรอบข วงหลวงน ด วยการเสนอเร องราวของ ๗๐๐ ป เศษท ผ านมา ของการใช พ นท ข วงหลวงกลางเม องเช ยงใหม ซ งจะรวมถ งเร องราวของการ สร างค กเม อช วง ๑ ศตวรรษท แล ว ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

43 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๕. เสนอเป นหล กการให ผ บร หารเม องช ดต อๆไปจ ดท าโครงการ ต อเน อง เพ อขยายพ นท น ออกไปให กว างขวางกว าเก าด วยการซ อ หร อ เวนค น หร อ ขอร บการบร จาค ท งน เพราะพ นท เว ยงแก วตามแผนท เด ม ม ขนาดกว างกว าบร เวณ ท เป นท ณฑสถานหญ งในป จจ บ นน มาก ๖. พ น ท ข ว ง ห ล ว ง ค ว ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น เ พ อ ก า ร จ ด พ ธ ท า ง จ ต ว ญญาณ ศ ลปว ฒนธรรม การพ กผ อน การศ กษา และน นทนาการต างๆ ตามท ได กล าวมาแล ว แต ไม ควรอน ญาตให จ ดท าเป นตลาดน ดแบบสวนจต จ กร หร อ พ นท จาหน ายส นค าแบบถาวร ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

44 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระยะก อนดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว 1.1 ก าหนดผ งเม อง (Master Plan) ของเม องเช ยงใหม เป น ภำพใหญ ของเม องว ำจะเป นอย ำงไรในอ ก 50 ป หร อ 100 ป และม ขอบเขต พ นท หร อท ศทำงอย ำงไร ซ งจะม ผลต อกำรก ำหนดภำพรวมในกำรออกแบบ เม อภำพใหญ ของเม องช ดเจน กำรออกแบบพ นท ส วนเล กก จะสำมำรถ ด ำเน นกำรได โดยง ำย ไม ท ำให พ นท เส ยประโยชน และส ญส นงบประมำณ ซ ำซ อน

45 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระยะก อนดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว 1.2 ก าหนด/ระบ ขอบเขตพ นท เพ อการพ ฒนาข วงหลวงเว ยง แก วให ช ดเจนและประชาส มพ นธ ให ประชาชนได ทราบโดยท วถ งก อนท จะ ด าเน นการใดๆ เพ อไม ให เก ดควำมหว นว ตกของประชำชนในพ นท เก ยวก บ กำรเวนค นท ด น และเพ อไม ให กระทบต อประชำชนในพ นท ควรด ำเน นกำร เฉพำะในส วนของพ นท ของรำชกำร ไม ขยำยเข ำไปในพ นท ท ม โฉนดของ ประชำชนในพ นท

46 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระยะก อนดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว 1.3 มอบหมายหน วยงานร บผ ดชอบพ นท และหน วยงาน ด งกล าวต องมาร วมด าเน นการต งแต เร มต น ก อนเร มด ำเน นกำรจนถ งกำร ด แลภำยหล งกำรดำเน นกำรพ ฒนำแล วเสร จ 1.4 ก าหนดกรอบระยะเวลา/ก จกรรม/แผนปฏ บ ต การท ช ดเจน พร อมท งประชาส มพ นธ ให ได ทราบโดยท วก น 1.5 เน องด วยเป นพ นท ทำงประว ต ศำสตร ท ส ำค ญ และอย ในควำม สนใจ ควรด าเน นการเผยแพร ข าวสารความเคล อนไหว ความค บการ การดาเน นการต อสาธารณชนตามเหต การณ ท เก ดข นอย างต อเน อง

47 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระยะก อนดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว 1.6 การหาข อย ต ทางความค ดเก ยวก บการอน ร กษ หร อร อถอนอาคาร ท ณฑสถานควรใช การท าประชาพ จารณ ด วยหล กเกณฑ การประเม นค ณค าทาง สถาป ตยกรรมของอาคาร หำกกล มผ ประเม นม ควำมเห นสอดคล องก น ร อยละ 80 ข นไป แสดงว ำอำคำรน นม ค ณค ำ ท งน กำรประเม นค ณค ำอำคำรผ ำนควำมค ดเห นของประชำชนก ควรทำในล กษณะเด ยวก น 1.7 ดาเน นการข ดค นทางโบราณคด เพ อใช เป นข อม ลส าหร บการท าประชา พ จารณ อ กคร งก อนดาเน นการ ท งน ควรใช เทคโนโลย ช วยในกำรข ดสำรวจระยะแรก

48 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ 1.8 ม การแต งต งคณะกรรมการ หร อคณะทางานภาคประชาชน เพ อเข ำไปม ส วน ร วมพ ฒนำข วงหลวงเว ยงแก วร วมก บหน วยงำนหล ก 1.9 จ ดก จกรรมประกวดออกแบบข วงหลวงเว ยงแก ว โดยใช ข อกาหนดจากการ ศ กษาว จ ย สำรวจควำมค ดเห นท ได มำกำหนดเป นกรอบแนวค ดในกำรออกแบบ และให ประชำชน ร วมแสดงควำมค ดเห น ต ดส นใจ ร วมก บคณะกรรมกำรผ ทรงว ฒ และศ ลป นแห งชำต ในสำขำท เก ยวข อง 1.10 ในการพ ฒนาพ นท เว ยงแก วไปในท ศทางใดก ได แต ให เน นการใช ประโยชน ของคนเช ยงใหม เป นหล ก ไม ใช เน นเพ อน กท องเท ยว 1.11 กรณ ย งไม ได ดาเน นการ ควรจะม การป ดล อมพ นท ป กป ายห ามใช พ นท และ หร อต ดกล องวงจรป ด พร อมท งด แลความสะอาด เพ มไฟฟ ำแสงสว ำง เพ อป องก นกำรบ กร ก เข ำไปใช พ นท เก ดกำรซ องส ม และป องก นกำรเก ดอำชญำกรรม

49 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระหว างดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว ๑. ให จ ดเก บข อม ล ภาพถ าย ภาพว ด โอท กข นตอนของการ ก อสร าง เพ อจ ดเก บเป นประว ต ศาสตร ส วนร วม เป น กระบวนการทาให ประชาชนม ส วนร วม ๒. ประชาส มพ นธ การดาเน นก จกรรมผ านส อต างๆ ๓. จ ดพ นท ให เข าเย ยมชมการดาเน นการในแต ละข นตอน เพ อให ประชาชนม ส วนร วม ๔. เป ดร บฟ งความค ดเห นภาคประชาชน เพ อการปร บปร งและ พ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว

50 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น หล งดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว ๑. แต งต งคณะกรรมการ หร อคณะทางานภาคประชาชน ซ งเป น ผ แทนของประชาชนและช มชนเม องเช ยงใหม เข าไปม ส วนร วม พ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก วก บหน วยงานหล ก ๒. การกาหนดกรอบการใช พ นท ให เก ดประโยชน ในระยะยาว ท ง ในแง ส ดส วนทางธ รก จและพ นท สาธารณะ ๓. การด แลร กษาทาน บาร งพ นท ๔. ความปลอดภ ยของประชาชนในพ นท และผ ใช บร การ ๕. การวางแผนป องก น/แก ไขป ญหาจราจรท จะเก ดข นในอนาคต

51 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 1. การดาเน นการร อถอนอาคารท ณฑสถานและบ านพ กข าราชการท งหมด ออกไป ม ควำมเห นหล กๆ ท ไม สอดคล องก น 2 ควำมเห น ค อ ความเห นท 1 ร ออาคารและส งก อสร างเก ยวก บค กออกท งหมด เน องจำก เห นว ำกำรปล อยให ม อำคำรค กไว แม เพ ยงหล งเด ยว เหม อนปล อยให ควำมอ ปยศ ท มแทงคนล ำนนำ เพรำะกำรมำของค กมำพร อมก บกำรมำของสยำม ความเห นท 2 เก บอาคารค กไว บางอาคาร เพราะเร องราวของค กก เป น ประว ต ศาสตร หำกจะพ จำรณำทำลำยก อำจทำในล กษณะค อยเป นค อยไป เพรำะกำรทำลำยสำมำรถทำได ง ำยกว ำกำรสร ำง

52 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 1. การดาเน นการร อถอนอาคารท ณฑสถานและบ านพ กข าราชการท งหมด ออกไป ม ควำมเห นหล กๆ ท ไม สอดคล องก น 2 ควำมเห น ค อ สอดคล องก บการศ กษาของคณะทางานร บฟ งความค ดเห นต อการ พ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว เม อป พ.ศ ท ได ทำกำรศ กษำไว ประเด นท สอดคล องค อ ให ร อถอนอำคำรท ณฑสถำนและบ ำนพ กข ำรำชกำรท งหมดออก สอดคล องในประเด นต องทำกำรข ดค น เพ อทำเอกสำรจดหมำยเหต ด วย แต ประเด นท ไม สอดคล องค อ ให เก บอาคารค กไว บางอาคาร เพ อ เป นหล กฐานทางประว ต ศาสตร

53 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 1. การดาเน นการร อถอนอาคารท ณฑสถานและบ านพ กข าราชการท งหมด ออกไป ม ควำมเห นหล กๆ ท ไม สอดคล องก น 2 ควำมเห น ค อ ข อเสนอแนะ 1. ดาเน นการตามความเห นเก ยวก บ การหาข อย ต ทางความค ดเก ยวก บ การอน ร กษ หร อร อถอนอาคารท ณฑสถานควรใช การทาประชาพ จารณ ด วยหล กเกณฑ การประเม นค ณค าทางสถาป ตยกรรมของอาคาร 2. ควรเป ดเวท ประชาพ จารณ และลงมต ในประเด นน โดยเฉพาะ

54 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 2. ด าเน นการข ดค นทางโบราณคด เพ อใช เป นข อม ลส ำหร บกำรท ำ ประชำพ จำรณ อ กคร งก อนด ำเน นกำร ท งน ควรใช เทคโนโลย ช วยในกำรข ดสำรวจ ระยะแรก ซ งหำกพบโบรำณสถำน หร อโบรำณว ตถ จะเป นกำรป องก นไม ให เก ด ควำมเส ยหำยเน องจำกกำรส มผ สก บบรรยำกำศและน ำฝน และต องจ ดเก บข อม ล บ นท กเหต กำรณ ท งภำพถ ำยและว ด โอ เป นข อม ลหอจดหมำยเหต ด วย และควำม ให ประชำชนได ม ส วนร วมในก จกรรมประว ต ศำสตร คร งน ด วย สอดคล องก บการศ กษาของคณะท างานร บฟ งความค ดเห นต อการพ ฒนาข วง หลวงเว ยงแก ว เม อป พ.ศ ท ได ท ำกำรศ กษำไว โดยเสนอให ม กำรข ดค นทำงโบรำณคด แต ในกำรศ กษำคร งน ม กำรเสนอให น ำเทคโนโลย เข ำมำช วยในกำรข ดส ำรวจ และทำงส ำน ก ศ ลปำกรท 8 ได เสนอเร องเพ อขออน ม ต ตำมข นตอนไปแล ว ซ งเป นกำรด ำเน นกำรค ขนำน โดย ไม ได เก ดจำกกำรศ กษำคร งน แต ถ อเป นแนวค ดท สอดคล องก น

55 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 3. ร ปแบบการจ ดสรรพ นท ปร บพ นท ให เป นพ นท ส เข ยว ลำน หร อ ข วง สำธำรณะ สำมำรถใช ทำก จกรรมได หลำกหลำย ใช พ นท ได ท กเพศ ท กว ย ท กศำสนำ เป นสถำนท พ กผ อนหย อนใจ ออกกำล งกำย เป นแหล งเร ยนร ทำงว ฒนธรรม แหล งเร ยนร ธรรมชำต ระบบน เวศน ว ทยำกลำงเม อง ด วยกำรปล กต นไม ใหญ ท เป นไม พ นถ นไว รอบๆ เพ อให เก ดควำมร มร น ใช พ นท บำงส วนเป นพ พ ธภ ณฑ บอกเล ำเร องรำวประว ต ศำสตร ท สำค ญ ของจ งหว ดเช ยงใหม

56 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 3. ร ปแบบการจ ดสรรพ นท สอดคล องก บการศ กษาของคณะทางานร บฟ งความค ดเห นต อการ พ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว เม อป พ.ศ ท ได ท ำกำรศ กษำไว ในประเด นกำรปร บพ นท ให เป นพ นท โล ง หร อ ข วง หลวง รวมถ งกำรปล กต นไม ใหญ ซ งในการศ กษาคร งน ม ความเห นท ช ดเจน เพ มเต ม ท ต องการ บร ณาการความค ดในการใช พ นท ให สามารถจ ดสรร พ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว เป นได ท งพ นท สาธารณส เข ยว (Green City) แหล ง เร ยนร ทางน เวศน ว ทยา และพ นท เร ยนร ทางประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม ท ท กเพศ ท ก ว ย และท กศาสนา สามารถใช พ นท ร วมก นได ไม สน บสน นให ม การค าขาย หร อเป น สถานท จาหน ายส นค าแบบถาวร

57 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 4. การม ส วนร วมของช มชน ให ช มชนม ส วนร วมในกำรพ ฒนำพ นท ด วย กำรเข ำร วมเป นคณะกรรมกำร หร อคณะทำงำนภำคประชำชนร วมก บหน วยงำน หล ก ต งแต เร มดำเน นกำร และกำรดำเน นกำรใดๆ ควรเป นกำรสร ำงเพ อกำรใช ประโยชน ของคนเช ยงใหม เป นหล ก ม ใช น กท องเท ยว 5. ดาเน นการประกวดออกแบบข วงหลวงเว ยงแก ว พร อมแนวค ด การบร หารจ ดการ โดย นำผลสร ปจำกสำรวจควำมค ดเห นท ได จำกกำรศ กษำ มำกำหนดเป นกรอบแนวค ดในกำรออกแบบ และให ประชำชนม ร วมแสดงควำม ค ดเห น ต ดส นใจ ร วมก บคณะกรรมกำรผ ทรงว ฒ และศ ลป นแห งชำต ในสำขำท เก ยวข อง

58 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 6. จ ดท าส อกลาง เพ อกำรส อสำรและกำรประชำส มพ นธ กำร ด ำเน นกำร ข วงหลวงเว ยงแก ว จำกกำรศ กษำคร งน พบว ำ ประชำชนให ควำม สนใจ ต ดตำมควำมเคล อนไหวของโครงกำร และเสนอให เป ดพ นท สำธำรณ หร อ ส อกลำงท สำมำรถเช อมโยงหร อ ต ดต อไปย งหน วยงำนท เก ยวข องได เช น เว ปไซด และ Social Network ต ำง ๆ อำท Facebook เป นต น และควำมม หน วยงำนท ด แลและสำมำรถให ข อม ลได

59 ข อเสนอแนะเพ มเต ม จำกกำรศ กษำคร งน คณะทำงำน ม ข อเสนอแนะเพ มเต มต อกำรพ ฒนำข วงหลวงเว ยงแก ว ท เห นว ำ เป นประเด นเร งด วน และม ผลกระทบต อประชำชน ด งน 1. หน วยงำนภำคร ฐท เก ยวข อง ควรเร งกาหนดความช ดเจนเก ยวก บการใช พ นท เพ อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว เน องจำกประชำชนม ควำมว ตกก งวล โดยเฉพำะในประเด นกำร เวนค นท ด นของประชำชนในพ นท /กำรถ กองค กรภำยนอกมำครอบงำ หำประโยชน 2. เร งดาเน นสร างความปลอดภ ยของประชาชนในพ นท และผ ใช เส นทางส ญจร บร เวณใกล ท ณฑสถาน เน องจำกภำยหล งจำกม กำรย ำยท ณฑสถำนหญ ง จ งทำให ไม ม ผ อำศ ยใน พ นท น น และไม ม แสงสว ำงในตอนกลำงค นท เพ ยงพอ นอกจำกน กำรปล อยพ นท ให รกร ำง ก อให เก ด ควำมส มเส ยงจำกอ นตรำย ท งทำงด ำนอำชญำกรรมและกำรซ องส ม

60 ข อเสนอแนะเพ มเต ม 3. บร ณาการแนวค ดการด าเน นงานพ ฒนาพ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว ด วยโมเดลการบร หารจ ดการร ปแบบใหม ท สำมำรถประสำนกำรด ำเน นงำนของ ภำคร ฐและประชำชน ให สำมำรถร วมก นด ำเน นกำร จ ดกำรพ นท สำธำรณ อ นเป น ประโยชน ของคนเช ยงใหม และคนไทยโดยแท จร ง 4. ก าหนดแผนงานและเวลาการเร มต นในการพ ฒนาพ นท ข วงหลวง เว ยงแก ว ท ช ดเจนและประชาส มพ นธ ท ให ร บทราบโดยท วก น

61 ข อเสนอแนะเพ มเต ม 5. ในกำรก ำหนดแผนกำรพ ฒนำ/ปร บปร งพ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว ควร วางแผนเก ยวก บ การจราจร ระบบสาธารณ ปโภค ระบบความปลอดภ ย ท งใน ระหว างการดาเน นการและภายหล งการดาเน นการให ช ดเจนก อนการดาเน นการ 6. แผนกำรพ ฒนำให เช ยงใหม เป นเม องประว ต ศำสตร ท ม ช ว ต ควรจะม กำร วางผ งเม องท สามารถพ ฒนาส แผนท ด าเน นการได จร ง และต อเน องไปใน ผ บร หารท กช ด โดยสามารถมองภาพการพ ฒนาในอนาคต 50 ป ข นไป

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information