ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ

Size: px
Start display at page:

Download "ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ"

Transcription

1

2 การดาเน นการโครงการฯ ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ 1. ร บฟ งความค ดเห นจากภาคส วนต างๆ ท ม ต อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว 2. จ ดทารายงานการรวบรวมความค ดเห นท ม ต อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว

3

4

5

6 ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

7

8 บรรยากาศการเสวนา

9 Facebook/ ข วงค ดข วงหลวง

10 ก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ เม อว นท 30 พ.ค. 2556

11

12 บรรยากาศการเสวนา

13 บรรยากาศการเสวนา

14 บรรยากาศการเสวนา

15 ประเด นในการเสวนาคร งท 1 ข วงหลวงเว ยงแก ว ควรเป นอย างไร 12 ม ถ นายน 2556 ณ หอประว ต ศาสตร เม องเช ยงใหม

16 เสวนาคร งท 2 ข วงหลวงเว ยงแก ว ควรเป นอย างไร 19 ม ถ นายน 2556 ณ พ พ ธภ ณฑ พ นถ นล านนา

17

18 เสวนาคร งท 3 ข วงหลวงเว ยงแก ว ควรเป นอย างไร 7 ส งหาคม 2556 ณ สถาบ น HUG Academy

19 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 1 (คณะผ จ ดทาหน งส อย พราชฯ 100 ป )

20 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 2 (ผ พ กอาศ ยรอบในเขตพ นท ใกล ท ณฑสถานฯ)

21 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 3 (องค กรอ สระ)

22 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 4 (สถาปน ก และหน วยงานเก ยวข องด านพ นท สาธารณะ)

23 การส มภาษณ กล มย อยคร งท 5 (กล มเยาวชน)

24 การส มภาษณ เช งล ก

25 ผลสร ปแบบสอบถาม เร อง ความค ดเห นต อการพ ฒนาการข วงหลวงเว ยงแก ว จากการสอบถามประชาชน จานวน 2,500 คน แบบสอบถามแบ งออกเป น 3 ส วน ค อ 1. ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง 2. ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคลเก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนา ข วงหลวงเว ยงแก ว 3. ข อเสนอแนะอ นๆ

26 แบบสอบถาม online

27 ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง ตารางท 1 แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างจาแนกตามเพศ กล มต วอย าง เพศ จานวน (คน) ร อยละ ชาย 1, หญ ง 1, ไม ระบ เพศ รวม 2,

28 ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง ตารางท 2 แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างจาแนกตามอาย อาย กล มต วอย าง จานวน (คน) ร อยละ ไม เก น 20 ป ป ป ป ป ข นไป ไม ระบ อาย รวม 2,

29 ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง ตารางท 3 แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างจาแนกตามพ นท พ กอาศ ย สถานภาพ กล มต วอย าง จานวน (คน) ร อยละ อย ในเขตกาแพงเม องเช ยงใหม (ภายในเขต 1, ค เม อง) อย นอกเขตกาแพงเม องเช ยงใหม แต ย งอย ในพ นท อาเภอเม องเช ยงใหม อย ต างอาเภอ ภายในจ งหว ดเช ยงใหม ต างจ งหว ด ไม ระบ รวม 2,

30 ข อม ลท วไปของกล มต วอย าง ตารางท 4 แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างจาแนกตามพ นท ของสถานท ทางานหร อสถานท ศ กษา กล มต วอย าง การศ กษา จานวน (คน) ร อยละ อย ในเขตกาแพงเม องเช ยงใหม (ภายในเขตค เม อง) อย นอกเขตกาแพงเม องเช ยงใหม แต ย งอย ในพ นท อาเภอ 1, เม องเช ยงใหม อย ต างอาเภอ ภายในจ งหว ดเช ยงใหม ไม ประจาพ นท ใดพ นท หน ง กร งเทพมหานคร ไม ได ทางาน ไม ระบ รวม 2,

31 หากม การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ท านต องการให พ ฒนาเป นอะไร? 1. เป นพ นท สวนสาธารณะ พ นท ส เข ยว ลานกว างๆ ลานก จกรรม สวนส ขภาพ สาหร บออกกาล งกาย พ กผ อน ม ต นไม ดอกไม เยอะๆ เพ อผ อนคลายความเคร ยด จากการทางาน (1,851) 2. พ พ ธภ ณฑ หร อพ พ ธภ ณฑ ประว ต ศาสตร ศ นย การศ กษา โบราณสถาน โบราณว ตถ ประว ต ศาสตร ลานประว ต ศาสตร เร องราวของชาวเหน อ (1,097) 3. เม องท แสดงให เห นถ งว ฒนธรรม ลานว ฒนธรรม (345) 4. ข วงหลวงเว ยงแก วสถานท สาค ญของคนเช ยงใหม (244) 5. ควรขยายถนน เพราะทางแคบ ปร บปร ง ระบบสาธารณ ปโภค เช น ท อระบายน า ให ใหญ กว าเด ม เวลาฝนตกน าจะได ไหลสะดวก (238)

32 ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคล เก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ความค ดเห นต อแนวค ดในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก วท ม การรวบรวมความค ดเห น ไว แล ว จ ดเร ยงลำด บท ม ร อยละควำมเห นด วยต อควำมค ดเห นด งกล ำว 3 ลำด บได แก 1. สวนสาธารณะ พ นท ส เข ยว สามารถใช ทาก จกรรมได หลากหลาย (88.40) 2. พ นท ส เข ยว ท ม ลานพ นท สาธารณะ สามารถจ ดแสดงและเป นแหล งเร ยนร ทาง ว ฒนธรรม แหล งเร ยนร ธรรมชาต และม อาคารจ ดแสดงเป นพ พ ธภ ณฑ บอก เล าเร องราวประว ต ศาสตร ท สาค ญของเช ยงใหม (84.60) 3. แหล งเร ยนร ด านธรรมชาต และระบบน เวศน กลางเม อง (79.50)

33 ก อนการดาเน นการปร บปร งพ นท ข วงหลวงเว ยงแก วประเด นใดสาค ญท ส ดท ต อง เร งดาเน นการ 1. ร อถอนแล วมองภ ม ท ศน ก อนการต ดส นใจ ร อถอนกาแพงและส วนท ไม สาค ญออก (1,776) 2. ปร บปร งท ศน ยภาพรอบข วงก อน เพ มไฟฟ าแสงสว างให เพ ยงพอ ความสะอาดของพ นท ข ดท อระบายน า ปร บปร งไม ให เป นท รกร างอ นตราย และการจราจร (1,025) 3. ควรทาประชาว จารณ ให แน ช ด ให เข าถ งคนเช ยงใหม ประชาส มพ นธ ทาความเข าใจและ ให ประชาชนร บร ให ประชาชนม ส วนร วม (984) 4. ข ดค นทางโบราณคด หาข อม ลทางประว ต ศาสตร (962) 5. ออกแบบผ งเม องจ งหว ดเช ยงใหม กาหนดการใช พ นท ให เก ดประเก ดประโยชน ระยะยาว กาหนดพ นท ดาเน นการใช ช ดเจนว าครอบคล มบร เวณไหน (960)

34 ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคล เก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ความค ดเห นเบ องต นต อแนวค ดในการเตร ยมความพร อมก อนการปร บปร งพ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว จ ดเร ยงลำด บท ม ร อยละควำมเห นด วยต อควำมค ดเห นด งกล ำว 3 ลำด บได แก 1. ปร บปร งความสะอาดของพ นท (89.40) 2. แต งต งคณะกรรมการดาเน นการพ ฒนาปร บปร งพ นท ฯโดยให ประชาชนม ส วน ร วม (88.60) 3. ด แลความปลอดภ ยของพ นท และประชาชนในพ นท (84.60)

35 ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคล เก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ความค ดเห นเบ องต นต อแนวค ดในการเตร ยมความพร อมระหว างการปร บปร งพ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว จ ดเร ยงลำด บท ม ร อยละควำมเห นด วยต อควำมค ดเห นด งกล ำว 3 ลำด บได แก 1. จ ดพ นท ให เข าเย ยมชมการดาเน นการในแต ละข นตอน เพ อให ประชาชนม ส วนร วม (88.80) 2. บ นท กภาพก จกรรมการปร บปร งพ นท ฯ เพ อจ ดเก บเป นข อม ลทางประว ต ศาสตร (86.40) 3. เป ดร บฟ งความค ดเห นภาคประชาชน เพ อการปร บปร งและพ ฒนาข วงหลวง เว ยงแก ว (79.50)

36 ข อม ลความค ดเห นส วนบ คคล เก ยวก บร ปแบบในการพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ความค ดเห นเบ องต นต อแนวค ดในการเตร ยมความพร อมหล งการปร บปร งพ นท ข วง หลวงเว ยงแก ว จ ดเร ยงลำด บท ม ร อยละควำมเห นด วยต อควำมค ดเห นด งกล ำว 3 ลำด บ ได แก 1. การวางแผนป องก น/แก ไขป ญหาจราจรท จะเก ดข นในอนาคต (88.80) 2. การด แลร กษาทาน บาร งพ นท (85.20) 3. ความปลอดภ ยของประชาชนในพ นท และผ ใช บร การ (85.00)

37 ข อเสนอแนะข วงหลวงเว ยงแก วอ นๆ 1. พ ฒนาพ นท ให ประชาชนได ใช ประโยชน ทาสวนส ขภาพออกกาล งม อ ปกรณ พร อมสาหร บเด ก รวมถ งผ ส งอาย 2. อยากให ปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก วโดยไม กระทบก บคร วเร อน หร อผ ประกอบก จการบร เวณใกล เค ยง 3. ให ประชาชนได ใช ประโยชน และเป นแหล งเร ยนร ทางประว ต ศาสตร พ ฒนา ปร บปร งให ม ประโยชน แต ก ต องการให คงความเป นประว ต ศาสตร ไว เพ อให คนร นหล งได ร บร ถ งความเป นมาของเช ยงใหม ทาหอประว ต ศาสตร จาร กไว ด วย 4. เตร ยมแก ไขป ญหาด านการจราจร 5. ประชาส มพ นธ อย างแพร หลาย

38 ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

39 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๑. ร ออาคารค กและบ านพ กข าราชการท งหมดออกไป แต ก อนท จะร อถอน ควรศ กษาร ปแบบ และล กษณะท งหมดของอาคาร ตลอดจนว สด อ ปกรณ ต างๆท ม ค า เพ อน าข อม ลท งหมดไปจ ดแสดงเป นงานพ พ ธภ ณฑ หร องานน ทรรศการ ต อๆไป อย างไรก ตามอาคารในท ณฑสถานป จจ บ นน ได ม การปร บปร งเปล ยนแปลง หร อด ดแปลงจากสภาพเด มไปแล ว จ งท าให ค ณค าทางสถาป ตยกรรมได ส ญเส ยไป พร อมก บการด ดแปลงสภาพอาคารน นด วย ด งน นการเก บเป นหล กฐานลงใน น ทรรศการหร อพ พ ธภ ณฑ บางส วนน าจะเป นการด กว า ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

40 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๒. ปร บพ นท ท งหมดให เป นพ นท โล ง เร ยกว า ข วงหลวง ให ปล กต นไม ใหญ รอบๆ เพ อให เก ดความร มร น และย งบดบ งภ ม ท ศน ท ไม สอดคล อง ต นไม ควร เป นไม พ นถ นท ม ค ณค าและเป นอ ตล กษณ ท องถ น พ นท ส วนใหญ จ ดท าเป นสวน กว าง ม ทางเด น ม ม าน ง ฯลฯ เพ อให ชาวเม อง และน กท องเท ยวได ใช เป นท พบปะ พ ดค ย พ กผ อน และออกก าล งกาย สามารถใช เป นสถานท จ ดพ ธ การต างๆ และจ ด รายการแสดงท สาค ญ รวมถ งการแสดงพล งทางส งคม ฯลฯ ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

41 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๓. เน องจากพ นท ด งกล าวเป นพ นท ท เคยเป นท ต งของค มหลวงและอาคาร ส าค ญอ นๆ จ งควรให ม การข ดค นทางโบราณคด โดยข ดเจาะเฉพาะพ นท เป น ช วงๆ หากพบว าส วนใดม ความส าค ญอย างมากทางโบราณคด เทศบาลนคร เช ยงใหม ต องท าการเผยแพร ให ประชาชนได ร บทราบผ านทางส อ หร อช องทาง ต างๆ และควรม การรายงานความค บหน าของโครงการให ประชาชนได ร บทราบ อย างสม าเสมอ ซ งอาจม ความเป นไปได ว า พ นท ด งกล าวจะกลายเป นแหล ง โบราณสถานส าค ญกลางเม อง ท จะเป นแหล งท องเท ยวส าค ญแห งใหม ของท ง ชาวเม องและน กท องเท ยว ในกรณ ท อาจม การพบหล กฐานส าค ญท ม ผลต อองค ความร เก ยวก บอด ตของล านนา ท ไม เคยร บร มาก อน เทศบาลนครเช ยงใหม ควรหา มาตรการท เหมาะสมในการจ ดการพ นท น ต อไป ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

42 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๔. พ จารณาจ ดสร าง เว ยงแก ว หร อ หอพระ ในท าเลท อย ด านในของ ข วงน เพ อให ประชาชนได เข าไปส กการะ และย งอาจใช เป นฉากหล งของการแสดง แต ละคร ง นอกจากน อาจจ ดท าพ พ ธภ ณฑ หร อน ทรรศการบนก าแพงหร อศาลาราย ท อาจสร างข นท ด าน ข างรอบข วงหลวงน ด วยการเสนอเร องราวของ ๗๐๐ ป เศษท ผ านมา ของการใช พ นท ข วงหลวงกลางเม องเช ยงใหม ซ งจะรวมถ งเร องราวของการ สร างค กเม อช วง ๑ ศตวรรษท แล ว ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

43 ข อสร ปจากการรวบรวมความค ดเห น ท ผ านมา ๕. เสนอเป นหล กการให ผ บร หารเม องช ดต อๆไปจ ดท าโครงการ ต อเน อง เพ อขยายพ นท น ออกไปให กว างขวางกว าเก าด วยการซ อ หร อ เวนค น หร อ ขอร บการบร จาค ท งน เพราะพ นท เว ยงแก วตามแผนท เด ม ม ขนาดกว างกว าบร เวณ ท เป นท ณฑสถานหญ งในป จจ บ นน มาก ๖. พ น ท ข ว ง ห ล ว ง ค ว ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น เ พ อ ก า ร จ ด พ ธ ท า ง จ ต ว ญญาณ ศ ลปว ฒนธรรม การพ กผ อน การศ กษา และน นทนาการต างๆ ตามท ได กล าวมาแล ว แต ไม ควรอน ญาตให จ ดท าเป นตลาดน ดแบบสวนจต จ กร หร อ พ นท จาหน ายส นค าแบบถาวร ท มา COMPASS ป ท ๗ เล มท ๗๘ เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๒

44 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระยะก อนดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว 1.1 ก าหนดผ งเม อง (Master Plan) ของเม องเช ยงใหม เป น ภำพใหญ ของเม องว ำจะเป นอย ำงไรในอ ก 50 ป หร อ 100 ป และม ขอบเขต พ นท หร อท ศทำงอย ำงไร ซ งจะม ผลต อกำรก ำหนดภำพรวมในกำรออกแบบ เม อภำพใหญ ของเม องช ดเจน กำรออกแบบพ นท ส วนเล กก จะสำมำรถ ด ำเน นกำรได โดยง ำย ไม ท ำให พ นท เส ยประโยชน และส ญส นงบประมำณ ซ ำซ อน

45 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระยะก อนดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว 1.2 ก าหนด/ระบ ขอบเขตพ นท เพ อการพ ฒนาข วงหลวงเว ยง แก วให ช ดเจนและประชาส มพ นธ ให ประชาชนได ทราบโดยท วถ งก อนท จะ ด าเน นการใดๆ เพ อไม ให เก ดควำมหว นว ตกของประชำชนในพ นท เก ยวก บ กำรเวนค นท ด น และเพ อไม ให กระทบต อประชำชนในพ นท ควรด ำเน นกำร เฉพำะในส วนของพ นท ของรำชกำร ไม ขยำยเข ำไปในพ นท ท ม โฉนดของ ประชำชนในพ นท

46 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระยะก อนดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว 1.3 มอบหมายหน วยงานร บผ ดชอบพ นท และหน วยงาน ด งกล าวต องมาร วมด าเน นการต งแต เร มต น ก อนเร มด ำเน นกำรจนถ งกำร ด แลภำยหล งกำรดำเน นกำรพ ฒนำแล วเสร จ 1.4 ก าหนดกรอบระยะเวลา/ก จกรรม/แผนปฏ บ ต การท ช ดเจน พร อมท งประชาส มพ นธ ให ได ทราบโดยท วก น 1.5 เน องด วยเป นพ นท ทำงประว ต ศำสตร ท ส ำค ญ และอย ในควำม สนใจ ควรด าเน นการเผยแพร ข าวสารความเคล อนไหว ความค บการ การดาเน นการต อสาธารณชนตามเหต การณ ท เก ดข นอย างต อเน อง

47 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระยะก อนดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว 1.6 การหาข อย ต ทางความค ดเก ยวก บการอน ร กษ หร อร อถอนอาคาร ท ณฑสถานควรใช การท าประชาพ จารณ ด วยหล กเกณฑ การประเม นค ณค าทาง สถาป ตยกรรมของอาคาร หำกกล มผ ประเม นม ควำมเห นสอดคล องก น ร อยละ 80 ข นไป แสดงว ำอำคำรน นม ค ณค ำ ท งน กำรประเม นค ณค ำอำคำรผ ำนควำมค ดเห นของประชำชนก ควรทำในล กษณะเด ยวก น 1.7 ดาเน นการข ดค นทางโบราณคด เพ อใช เป นข อม ลส าหร บการท าประชา พ จารณ อ กคร งก อนดาเน นการ ท งน ควรใช เทคโนโลย ช วยในกำรข ดสำรวจระยะแรก

48 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ 1.8 ม การแต งต งคณะกรรมการ หร อคณะทางานภาคประชาชน เพ อเข ำไปม ส วน ร วมพ ฒนำข วงหลวงเว ยงแก วร วมก บหน วยงำนหล ก 1.9 จ ดก จกรรมประกวดออกแบบข วงหลวงเว ยงแก ว โดยใช ข อกาหนดจากการ ศ กษาว จ ย สำรวจควำมค ดเห นท ได มำกำหนดเป นกรอบแนวค ดในกำรออกแบบ และให ประชำชน ร วมแสดงควำมค ดเห น ต ดส นใจ ร วมก บคณะกรรมกำรผ ทรงว ฒ และศ ลป นแห งชำต ในสำขำท เก ยวข อง 1.10 ในการพ ฒนาพ นท เว ยงแก วไปในท ศทางใดก ได แต ให เน นการใช ประโยชน ของคนเช ยงใหม เป นหล ก ไม ใช เน นเพ อน กท องเท ยว 1.11 กรณ ย งไม ได ดาเน นการ ควรจะม การป ดล อมพ นท ป กป ายห ามใช พ นท และ หร อต ดกล องวงจรป ด พร อมท งด แลความสะอาด เพ มไฟฟ ำแสงสว ำง เพ อป องก นกำรบ กร ก เข ำไปใช พ นท เก ดกำรซ องส ม และป องก นกำรเก ดอำชญำกรรม

49 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น ระหว างดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว ๑. ให จ ดเก บข อม ล ภาพถ าย ภาพว ด โอท กข นตอนของการ ก อสร าง เพ อจ ดเก บเป นประว ต ศาสตร ส วนร วม เป น กระบวนการทาให ประชาชนม ส วนร วม ๒. ประชาส มพ นธ การดาเน นก จกรรมผ านส อต างๆ ๓. จ ดพ นท ให เข าเย ยมชมการดาเน นการในแต ละข นตอน เพ อให ประชาชนม ส วนร วม ๔. เป ดร บฟ งความค ดเห นภาคประชาชน เพ อการปร บปร งและ พ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว

50 สร ปผลการรวบรวมความค ดเห นจากการศ กษาฯ ความค ดเห น หล งดาเน นการปร บปร งข วงหลวงเว ยงแก ว ๑. แต งต งคณะกรรมการ หร อคณะทางานภาคประชาชน ซ งเป น ผ แทนของประชาชนและช มชนเม องเช ยงใหม เข าไปม ส วนร วม พ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก วก บหน วยงานหล ก ๒. การกาหนดกรอบการใช พ นท ให เก ดประโยชน ในระยะยาว ท ง ในแง ส ดส วนทางธ รก จและพ นท สาธารณะ ๓. การด แลร กษาทาน บาร งพ นท ๔. ความปลอดภ ยของประชาชนในพ นท และผ ใช บร การ ๕. การวางแผนป องก น/แก ไขป ญหาจราจรท จะเก ดข นในอนาคต

51 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 1. การดาเน นการร อถอนอาคารท ณฑสถานและบ านพ กข าราชการท งหมด ออกไป ม ควำมเห นหล กๆ ท ไม สอดคล องก น 2 ควำมเห น ค อ ความเห นท 1 ร ออาคารและส งก อสร างเก ยวก บค กออกท งหมด เน องจำก เห นว ำกำรปล อยให ม อำคำรค กไว แม เพ ยงหล งเด ยว เหม อนปล อยให ควำมอ ปยศ ท มแทงคนล ำนนำ เพรำะกำรมำของค กมำพร อมก บกำรมำของสยำม ความเห นท 2 เก บอาคารค กไว บางอาคาร เพราะเร องราวของค กก เป น ประว ต ศาสตร หำกจะพ จำรณำทำลำยก อำจทำในล กษณะค อยเป นค อยไป เพรำะกำรทำลำยสำมำรถทำได ง ำยกว ำกำรสร ำง

52 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 1. การดาเน นการร อถอนอาคารท ณฑสถานและบ านพ กข าราชการท งหมด ออกไป ม ควำมเห นหล กๆ ท ไม สอดคล องก น 2 ควำมเห น ค อ สอดคล องก บการศ กษาของคณะทางานร บฟ งความค ดเห นต อการ พ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว เม อป พ.ศ ท ได ทำกำรศ กษำไว ประเด นท สอดคล องค อ ให ร อถอนอำคำรท ณฑสถำนและบ ำนพ กข ำรำชกำรท งหมดออก สอดคล องในประเด นต องทำกำรข ดค น เพ อทำเอกสำรจดหมำยเหต ด วย แต ประเด นท ไม สอดคล องค อ ให เก บอาคารค กไว บางอาคาร เพ อ เป นหล กฐานทางประว ต ศาสตร

53 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 1. การดาเน นการร อถอนอาคารท ณฑสถานและบ านพ กข าราชการท งหมด ออกไป ม ควำมเห นหล กๆ ท ไม สอดคล องก น 2 ควำมเห น ค อ ข อเสนอแนะ 1. ดาเน นการตามความเห นเก ยวก บ การหาข อย ต ทางความค ดเก ยวก บ การอน ร กษ หร อร อถอนอาคารท ณฑสถานควรใช การทาประชาพ จารณ ด วยหล กเกณฑ การประเม นค ณค าทางสถาป ตยกรรมของอาคาร 2. ควรเป ดเวท ประชาพ จารณ และลงมต ในประเด นน โดยเฉพาะ

54 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 2. ด าเน นการข ดค นทางโบราณคด เพ อใช เป นข อม ลส ำหร บกำรท ำ ประชำพ จำรณ อ กคร งก อนด ำเน นกำร ท งน ควรใช เทคโนโลย ช วยในกำรข ดสำรวจ ระยะแรก ซ งหำกพบโบรำณสถำน หร อโบรำณว ตถ จะเป นกำรป องก นไม ให เก ด ควำมเส ยหำยเน องจำกกำรส มผ สก บบรรยำกำศและน ำฝน และต องจ ดเก บข อม ล บ นท กเหต กำรณ ท งภำพถ ำยและว ด โอ เป นข อม ลหอจดหมำยเหต ด วย และควำม ให ประชำชนได ม ส วนร วมในก จกรรมประว ต ศำสตร คร งน ด วย สอดคล องก บการศ กษาของคณะท างานร บฟ งความค ดเห นต อการพ ฒนาข วง หลวงเว ยงแก ว เม อป พ.ศ ท ได ท ำกำรศ กษำไว โดยเสนอให ม กำรข ดค นทำงโบรำณคด แต ในกำรศ กษำคร งน ม กำรเสนอให น ำเทคโนโลย เข ำมำช วยในกำรข ดส ำรวจ และทำงส ำน ก ศ ลปำกรท 8 ได เสนอเร องเพ อขออน ม ต ตำมข นตอนไปแล ว ซ งเป นกำรด ำเน นกำรค ขนำน โดย ไม ได เก ดจำกกำรศ กษำคร งน แต ถ อเป นแนวค ดท สอดคล องก น

55 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 3. ร ปแบบการจ ดสรรพ นท ปร บพ นท ให เป นพ นท ส เข ยว ลำน หร อ ข วง สำธำรณะ สำมำรถใช ทำก จกรรมได หลำกหลำย ใช พ นท ได ท กเพศ ท กว ย ท กศำสนำ เป นสถำนท พ กผ อนหย อนใจ ออกกำล งกำย เป นแหล งเร ยนร ทำงว ฒนธรรม แหล งเร ยนร ธรรมชำต ระบบน เวศน ว ทยำกลำงเม อง ด วยกำรปล กต นไม ใหญ ท เป นไม พ นถ นไว รอบๆ เพ อให เก ดควำมร มร น ใช พ นท บำงส วนเป นพ พ ธภ ณฑ บอกเล ำเร องรำวประว ต ศำสตร ท สำค ญ ของจ งหว ดเช ยงใหม

56 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 3. ร ปแบบการจ ดสรรพ นท สอดคล องก บการศ กษาของคณะทางานร บฟ งความค ดเห นต อการ พ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว เม อป พ.ศ ท ได ท ำกำรศ กษำไว ในประเด นกำรปร บพ นท ให เป นพ นท โล ง หร อ ข วง หลวง รวมถ งกำรปล กต นไม ใหญ ซ งในการศ กษาคร งน ม ความเห นท ช ดเจน เพ มเต ม ท ต องการ บร ณาการความค ดในการใช พ นท ให สามารถจ ดสรร พ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว เป นได ท งพ นท สาธารณส เข ยว (Green City) แหล ง เร ยนร ทางน เวศน ว ทยา และพ นท เร ยนร ทางประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม ท ท กเพศ ท ก ว ย และท กศาสนา สามารถใช พ นท ร วมก นได ไม สน บสน นให ม การค าขาย หร อเป น สถานท จาหน ายส นค าแบบถาวร

57 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 4. การม ส วนร วมของช มชน ให ช มชนม ส วนร วมในกำรพ ฒนำพ นท ด วย กำรเข ำร วมเป นคณะกรรมกำร หร อคณะทำงำนภำคประชำชนร วมก บหน วยงำน หล ก ต งแต เร มดำเน นกำร และกำรดำเน นกำรใดๆ ควรเป นกำรสร ำงเพ อกำรใช ประโยชน ของคนเช ยงใหม เป นหล ก ม ใช น กท องเท ยว 5. ดาเน นการประกวดออกแบบข วงหลวงเว ยงแก ว พร อมแนวค ด การบร หารจ ดการ โดย นำผลสร ปจำกสำรวจควำมค ดเห นท ได จำกกำรศ กษำ มำกำหนดเป นกรอบแนวค ดในกำรออกแบบ และให ประชำชนม ร วมแสดงควำม ค ดเห น ต ดส นใจ ร วมก บคณะกรรมกำรผ ทรงว ฒ และศ ลป นแห งชำต ในสำขำท เก ยวข อง

58 ความค ดเห นต อการดาเน นการ/ล กษณะ/ร ปแบบของข วงหลวงเว ยงแก ว 6. จ ดท าส อกลาง เพ อกำรส อสำรและกำรประชำส มพ นธ กำร ด ำเน นกำร ข วงหลวงเว ยงแก ว จำกกำรศ กษำคร งน พบว ำ ประชำชนให ควำม สนใจ ต ดตำมควำมเคล อนไหวของโครงกำร และเสนอให เป ดพ นท สำธำรณ หร อ ส อกลำงท สำมำรถเช อมโยงหร อ ต ดต อไปย งหน วยงำนท เก ยวข องได เช น เว ปไซด และ Social Network ต ำง ๆ อำท Facebook เป นต น และควำมม หน วยงำนท ด แลและสำมำรถให ข อม ลได

59 ข อเสนอแนะเพ มเต ม จำกกำรศ กษำคร งน คณะทำงำน ม ข อเสนอแนะเพ มเต มต อกำรพ ฒนำข วงหลวงเว ยงแก ว ท เห นว ำ เป นประเด นเร งด วน และม ผลกระทบต อประชำชน ด งน 1. หน วยงำนภำคร ฐท เก ยวข อง ควรเร งกาหนดความช ดเจนเก ยวก บการใช พ นท เพ อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว เน องจำกประชำชนม ควำมว ตกก งวล โดยเฉพำะในประเด นกำร เวนค นท ด นของประชำชนในพ นท /กำรถ กองค กรภำยนอกมำครอบงำ หำประโยชน 2. เร งดาเน นสร างความปลอดภ ยของประชาชนในพ นท และผ ใช เส นทางส ญจร บร เวณใกล ท ณฑสถาน เน องจำกภำยหล งจำกม กำรย ำยท ณฑสถำนหญ ง จ งทำให ไม ม ผ อำศ ยใน พ นท น น และไม ม แสงสว ำงในตอนกลำงค นท เพ ยงพอ นอกจำกน กำรปล อยพ นท ให รกร ำง ก อให เก ด ควำมส มเส ยงจำกอ นตรำย ท งทำงด ำนอำชญำกรรมและกำรซ องส ม

60 ข อเสนอแนะเพ มเต ม 3. บร ณาการแนวค ดการด าเน นงานพ ฒนาพ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว ด วยโมเดลการบร หารจ ดการร ปแบบใหม ท สำมำรถประสำนกำรด ำเน นงำนของ ภำคร ฐและประชำชน ให สำมำรถร วมก นด ำเน นกำร จ ดกำรพ นท สำธำรณ อ นเป น ประโยชน ของคนเช ยงใหม และคนไทยโดยแท จร ง 4. ก าหนดแผนงานและเวลาการเร มต นในการพ ฒนาพ นท ข วงหลวง เว ยงแก ว ท ช ดเจนและประชาส มพ นธ ท ให ร บทราบโดยท วก น

61 ข อเสนอแนะเพ มเต ม 5. ในกำรก ำหนดแผนกำรพ ฒนำ/ปร บปร งพ นท ข วงหลวงเว ยงแก ว ควร วางแผนเก ยวก บ การจราจร ระบบสาธารณ ปโภค ระบบความปลอดภ ย ท งใน ระหว างการดาเน นการและภายหล งการดาเน นการให ช ดเจนก อนการดาเน นการ 6. แผนกำรพ ฒนำให เช ยงใหม เป นเม องประว ต ศำสตร ท ม ช ว ต ควรจะม กำร วางผ งเม องท สามารถพ ฒนาส แผนท ด าเน นการได จร ง และต อเน องไปใน ผ บร หารท กช ด โดยสามารถมองภาพการพ ฒนาในอนาคต 50 ป ข นไป

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

การสร างเคร อข าย และการม ส วนร วมในการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพของช มชน

การสร างเคร อข าย และการม ส วนร วมในการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพของช มชน เล มท 3 การสร างเคร อข าย และการม ส วนร วมในการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพของช มชน ใช พ นท เป นฐาน บ รณาการท กภาคส วน สร างกระบวนการเร ยนร ส ช มชนส ขภาพด กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ คำนำ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ม

More information

สำน กงำนกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต

สำน กงำนกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต คำแนะน ำกำรด ำเน นงำน โครงกำรพ ฒนำศ กยภำพของหม บ ำนและช มชน (SML) ตำม ระเบ ยบคณะกรรมกำรกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต ว ำด วยแนวทำงกำรดำเน นโครงกำรพ ฒนำศ กยภำพของหม บ ำนและช มชม(SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ สำน กงำนกองท

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล หล กเกณฑ และแนวทางการบร หารจ ดการท ด ในร ฐว สาหก จได ก าหนดให ผ บร หารให ความส าค ญ ต อ การบร หารความเส ยง โดยเห นว าผ บร หารร ฐว สาหก จสามารถป องก นหร อลดความเส ยหายท อาจเก

More information

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖ คำนำ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชนเป นโครงการท เคร อข ายองค กรช มชนได ร เร มด าเน นการ และเสนอให ร ฐบาลสน บสน นงบประมาณสมทบต อเน องสามป โดยจ ดสรรงบประมาณผ านสถาบ นพ ฒนา องค กรช มชนต งแต ป ๒๕๕๓ ซ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

2. กล มเป าหมาย 3. รายละเอ ยดการดาเน นการ 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

2. กล มเป าหมาย 3. รายละเอ ยดการดาเน นการ 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ การประช มส มมนา คร งท 2 และการร บฟ งความค ดเห นเพ อทบทวนร างรายงานการว เคราะห โครงการศ กษาและสารวจออกแบบบร เวณอ าวไร เลย ตะว นออก ตาบลอ าวนาง อาเภอเม อง จ งหว ดกระบ ภายใต โครงการศ กษาและสารวจออกแบบปร บปร

More information

1. การกาก บด แลก จการ

1. การกาก บด แลก จการ 1. การกาก บด แลก จการ นโยบายการกาก บด แลก จการ บร ษ ท น ำม นพ ชไทย จำก ด (มหำชน) ม นโยบำยก ำก บด แลก จกำร เพ อเพ มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรจ ดกำร และ สร ำงควำมเช อม นให เก ดข นแก ผ ถ อห น น กลงท นและผ เก

More information

ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม *

ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม * ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม * ** รศ.ดร. โสภาร ตน จาร สมบ ต บทค ดย อ น บต งแต การประกาศใช พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม พ.ศ. 2535 ท ประกาศให ม เขตควบค มมลพ ษ เพ อจ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ โครงการศ กษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเข อนก นทรายและคล น

More information

ค ม อจ ดการ จ ดเส ยง ทางถนนในช มชน

ค ม อจ ดการ จ ดเส ยง ทางถนนในช มชน ค ม อจ ดการ จ ดเส ยง ทางถนนในช มชน ค ม อจ ดการ จ ดเส ยง ทางถนนในช มชน เร ยบเร ยงจากงานว จ ย โครงการ การศ กษาและพ ฒนาค ม อการสำรวจและว เคราะห จ ดเส ยง เพ อความปลอดภ ยทางถนนอย างม ส วนร วม จ.มหาสารคาม โดย

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร รายงานผลการศ กษาและการประเม นผลฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาว จ ย โครงการพ ฒนาว ทยากรเคร อข ายภาคประชาชนในร ปแบบ อาสาสม คร สขร. ช มชน เพ อเผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายข อม ลข าวสารของราชการ

More information

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP)

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) เมษายน 2558 G แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) สาหร บโรงไฟฟ าท ม กาล งการผล ต ต ดต งต ากว า 10 เมกะว ตต กรณ การผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งช วมวล (ประเภทเช อเพล งแข ง) ฝ ายใบอน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

Áҵà ҹÈٹ à ç àåç áë ªÒµÔ : Ù Á Í Òà Óà¹Ô¹ Ò¹µÒÁÁҵà ҹ

Áҵà ҹÈٹ à ç àåç áë ªÒµÔ : Ù Á Í Òà Óà¹Ô¹ Ò¹µÒÁÁҵà ҹ Áҵà ҹÈٹ à ç àåç áë ªÒµÔ : Ù Á Í Òà Óà¹Ô¹ Ò¹µÒÁÁҵà ҹ ÊÓ¹Ñ Ò¹Ê àêãôáêçñê ÔÀÒ¾áÅÐ¾Ô Ñ É à ç àâò窹 ¼ÙŒ ŒÍÂâÍ ÒÊ áåð¼ùœêù ÍÒÂØ (Ê.) ÃÐ ÃÇ ÒþѲ¹ÒÊÑ ÁáÅÐ ÇÒÁÁÑè¹ Í Á¹ØÉ (¾Á.) มาตรฐานศ นย เด กเล กแห งชาต

More information

เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2

เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2 เอกสารประกอบการอบรม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น บทท 1 ข นตอนและว ธ การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น หน า 2 บทท 2 การจ ดท าแผนท แม บท หน า 23 บทท 3 การค ดลอกข อม ลท ด น หน า 45 บทท 4 การส

More information

รายงานผลการส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห น โดย

รายงานผลการส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห น โดย รายงานผลการส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห น เร อง อนาคตของว ทย กระจายเส ยงเช งประเด นในประเทศไทย โดย ส วนงานก จการพ เศษ สาน กก จการกระจายเส ยงและก จการโทรท ศน สาน กงานคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท

More information

INDEX CMCL WPC ENVI SIGN ๑

INDEX CMCL WPC ENVI SIGN ๑ สร ปผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห นของประชาชน คร งท 2 (สร ปผลการค ดเล อกแนวทางเล อกท เหมาะสม) จากการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห นของประชาชน คร งท 2 ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อช แจง ความก าวหน าการศ กษาของโครงการ

More information

ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร

ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร คำนำ เอกสารค ม อการประสานงานในภารก จคณะร ฐมนตร ฉบ บน ได ม การปร บปร ง ข อม ลเพ มเต มจากเอกสารค ม อการประสานงานการประช

More information

ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2

ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 1. การวางแผนและการเตร ยมงาน การด าเน นการจ ดการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมและ สารวจออกแบบปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม จ งหว ดพ

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ

รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ 1 รายงานสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ การศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- 1. บทนา 1.1 ความเป นมาของโครงการ การทางพ เศษแห

More information