การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

Size: px
Start display at page:

Download "การใช OpenOffice ทำานามบ ตร"

Transcription

1 การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ ำกำรใช OpenOffice ในกำรทำำนำมบ ตร โดยต วอย ำงจะทำำ จำก Ubuntu Linux version 9.04 โดยใช เมน ภำษำอ งกฤษ ใช openoffice version ซ ง บนว นโดวส ก สำมำรถใช ว ธ กำรเด ยวก นน ข น แรก ให เรำเล อกโปรแกรม OpenOffice ท ช อโปรแกรม writer โดยเล อกจำก เมน Applications ==> Office ==> OpenOffice.org word processor ก จะม โปรแกรม OpenOffice word ออกมำด งร ป ให เล อก Bussiness Cards ด งร ปท 1 ร ปท 1

2 พอเรำเล อกประเภทของเอกสำรได แล ว ก จะม tab ให เรำเล อก ด งร ปท 2 ร ปท 2 ให เรำเล อก Format เป น Continuous และ Brand เป น Avery A4/Asia ด งร ป

3 จำกน นให เรำกด tab ท Format จะปรำกฎด งร ปท 3 ร ปท 3 ตรง tab ของ Format ให เรำเล อก Horizontal pitch กำำหนดค ำเป น 4.00 น ว Vertical pitch กำำหนดค ำเป น 2.40 น ว Width กำำหนดค ำเป น 3.50 น ว Columns กำำหนดค ำเป น Height Row กำำหนดค ำเป น 2.20 น ว กำำหนดเป น 2 3 ซ งเรำจะได นำมบ ตรขนำด 3.5 x 2.2 น ว จำำนวน 6 ใบต อหน งหน ำกระดำษ A4 สำำหร บบำงท ำนอำจจะกำำหนดขนำดนำมบ ตรและจำำนวนนำมบ ตรท แตกต ำงก นออกไป ข นอย ก บขนำดของกระดำษและขนำดของนำมบ ตร

4 จำกน นก จะปรำกฎด งร ปท 4 ร ปท 4 ซ งตอนแรกๆ จะปรำกฎช องตำรำงมำกมำย ซ งเป นร ปแบบท โปรแกรมโอเพนออฟฟ คทำำให เรำ แต เน อ งจำกร ปแบบท ม มำให ไม ตรงก บควำมต องกำรของประธำนชมรมฯ ประธำนชมรมฯ จ งลบ และแก ใขตำมควำมต องกำร กำรลบตำรำงบนโอเพนออฟฟ คสำมำรถทำำได ง ำย เพ ยงคล ก ขวำ แล วเล อกลบเท ำน น ซ งถ ำเรำพ มพ ช อของเรำแล ว ก จะปรำกฎข อควำมด งร ปท 4 และเรำทำำแต เฉพำะตำรำงซ ำยม อบนส ดเท ำน น ไม จำำเป นจะต องไปสนใจตำรำงอ นๆ ท เ หล อ

5 จำกน นเรำจะมำถ งข น ตอนกำรทำำกรอบของนำมบ ตร ข น ตอนน จะละเลยเส ยม ได เพรำะถ ำหำก ไม ทำำกรอบ จะเจอป ญหำตอนท ต ดกระดำษ ในข น ตอนกำรทำำกรอบ เรำจะเล อกคล ก ท ตรงกรอบ เพ อให เก ดจ ดเข ยวๆ ด งร ป ร ปท 5 จำกน นก คล กขวำ แล วเล อกเฟรม ด งร ปท 6

6 ร ปท 6 พอเรำเล อก Frame แล วก เล อก Border จะเป นด งร ปท 7

7 ร ปท 7 ซ งตรงน เรำก จะเล อกกรอบส ด ำน และเล อกควำมหนำ แล วแต เรำจะพ งพอใจ แล ว กด Ok ซ งผลล พท จะเป นด งร ปท 8

8 ร ปท 8 จำกร ปท 8 น เรำจะเห นว ำท กๆ นำมบ ตรจะม กรอบล อมหมด จำกจ ดน เรำพบว ำ กำรม เพ ยงแต ข อควำมย งไม น ำสนใจ น ำจะม รป อย บนพ นหล งด วย ให เรำเล อกร ปท จะเอำมำทำำ เป นพ นหล ง โดยเอำเม ำส คล กลงไปกรอบของนำมบ ตรด ำนซ ำยม อบนส ด แล วเล อก จำกเมน Insert ==> Picture ==> From File แล วเล อกร ปท เรำต องกำร ก จะได ผลล พท ด งร ปท 9

9 ร ปท 9 เรำก ปร บร ปให ม ขนำดท พอเหมำะและสวยงำม จำกน นเรำจะผล กร ปให ไปอย ด ำน หล ง โดยกำรคล กขวำท ร ป เล อก Wrap ===> In background ด งร ปท 10

10 ร ปท 10 เม อเรำผล กร ปให ไปอย ด ำนหล งแล ว ก จะได ผลล พท เหม อนด งร ปท 11

11 ร ปท 11 จำกร ปท 11 น เรำอำจจะพบข อควำมท ย งอย ในตำำแหน งท ไม เหมำะสม เรำสำมำรถ เล อนและเพ มเต มข อควำม ตำมเหมำะสม ถ ำหำกว ำเรำตรวจด ร ปภำพและข อควำมว ำม ควำมเหมำะสมแล ว และนำมบ ตรน สมบ รณ แล วให เรำคล ก Synchronize Labels เรำก จะเห นว ำ นำมบ ตรท กๆ อ นจะเหม อนก บ นำมบ ตร ตรงด ำนซ ำยบนส ด ท กๆ ประกำร

12 ร ปท 12 จำกร ปท 12 น เรำสำมำรถจะนำ ำนำมบ ตรไปพ มพ ออกมำ แล วออกไปต ดแจกจ ำยได มำถ งตรงน หลำยๆ ท ำนก คงจะเห นประโยชน ของซอฟแวร โอเพนซอร ส ว ำทำำให ได โปรแกรมฟร ๆ เอำมำใช งำน สำมำรถประหย ดเง นในกระเป ำของท ำนไปได พอสมควรเลย ซ ง ถ ำหำกว ำพวกเรำคนไทยท กๆ คน ย งย ดม น ในปร ชญำเศรษฐก จแบบพอเพ ยง ประเทศชำต ของ เรำจะแข งแกร งและม น คงได ด วยควำมพอเพ ยง ป ญหำม อย เพ ยงแต ว ำหลำยๆ ท ำนย งขำดท กษะในกำรใช งำนซอฟแวร โอเพนซอร ส และขำดควำมเข ำใจท ถก ต องเก ยวก บซอฟแวร โอเพนซอร ส ถ ำหำกว ำท ำนม คำำถำมท เก ยวข องก บ กำรใช งำนซอฟแวร โอเพนซอร ส ท ำนสำมำรถสอบถำมได ท เว บไซด ของชมรมโอเพนซอร สล ำน นำท หร อเว บไซด ท เก ยวข องก บโอเพนซอร ส เช น ubuntuclub.com,opentle.org ซ งพวกเรำท กคนก หว งว ำ พวกเรำคนไทยด วยก นจะช วยสน บสน นคนไทยด วยก น สน บสน นคนไทยด วยก นให พ ฒนำซอฟแวร ให คนไทยใช ด วยก น เพรำะไม ม ใครเข ำใจคนไทย นอกจำกคนไทยท พ ดภำษำไทยด วยก น "ไทยทำำ ไทยใช ไทยเจร ญ

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub...

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 1 สารบ ญ บทนำ... 3 บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 8 2. เร มต นกำรสร ำง epub... 8 2.1. ส วนประกอบหน ำต ำงในโปรแกรมและข

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

More information

ค ม อการใช งาน OpenOffice.org Writer ฉบ บเพ องานเอกสาร กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

ค ม อการใช งาน OpenOffice.org Writer ฉบ บเพ องานเอกสาร กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค ม อการใช งาน OpenOffice.org Writer ฉบ บเพ องานเอกสาร กรมสว สด การและค มครองแรงงาน สำำน กพ ฒนำมำรฐำนแรงงำน มกรำคม ๒๕๕๔ ๒ ๓ สารบ ญ ๑. ป ดระบบตรวจสอบคำำผ ด... ๑ ๒. เป ดไฟล ท สร ำงจำก Microsoft Word แล วบ

More information

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint น ใช ส ำหร บน ำเสนอ (Present) ผลงำนประเภท ข อควำม ต วเลข ตำรำง กรำฟ ร ปภำพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต ำงๆ เพ อให ผลงำนด

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม คำนำ สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำมเป นหน วยงำนท ม ภำรก จหล กในกำรสน บสน นเทคโนโลย สำรสนเทศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word ทาความร จ ก Microsoft Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office 2007 เป นโปรแกรมส ำหร บพ มพ งำนเอกสำรท ม ผ ใช งำน มำกท ส ดในโลกต วหน ง จำกบร ษ ท Microsoft ซ

More information

เอกสารค ม อการใช งานเว บไซต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษา

เอกสารค ม อการใช งานเว บไซต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษา เอกสารค ม อการใช งานเว บไซต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษา สำหร บอำจำรย ท วไป แก ไขล ำส ด 23 ก.ย. 2556 คำนำ เว บไซต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษำเปร ยบเสม อนหน ำตำของโรงเร ยนในโลกอ นเทอร เน ต ผ ท เข ำมำเย ยมชมผ ำน

More information

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1)

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) สำน กบร หำรกำรเส ยภำษ ทำงอ เล กทรอน กส กรมสรรพำกร พฤศจ กำยน 2556 สำรบ ญ ความเป นมา... 1 แผนผ งข นตอน การย นแบบ บช.1.... 1 ข นตอนการย นแบบ บช.1...

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558)

ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558) บร ษ ท เล ฟ ไอแลนด จำก ด (Love Andaman) บร ษ ทผ นำด ำนกำรท องเท ยวทำงเร อ (Speed Boat) ของ หม เกำะฝ งอ นดำม นของประเทศไทยในระด บ Premium Service ใบอน ญำตเลขท 34/00771 ทะเบ ยนเลขท 0825554000447 รวมถ งบร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ

โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ สำมำรถจ ดทำ Slideshow เพ อสร ำงงำนน ำเสนอ หร อ Presentation ในร ปแบบต ำงๆ ม เคร องม อช วยให สำมำรถใส ภำพประกอบ ภำพเคล อนไหว เส ยง และไฟล ว ด โอ ช วยเพ มควำมน ำสนใจให

More information

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย นำยกมล พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผ อำนวยกำรส วนว เครำะห ข อม ลเรดำร และดำวเท ยม สำน กพยำกรณ อำกำศ กรม คำนำ เอกสำรน จ ดทำข นเพ อเป นค ม อในกำรดำวล โลด (Download) ข อม ล

More information

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC)

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) สำำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน โดยสำำน กนโยบำยและแผน กล มงำนข อม ลสำรสนเทศ ได จด เก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลเพ

More information

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC)

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) สำำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน โดยสำำน กนโยบำยและแผน กล มงำนข อม ลสำรสนเทศ ได จ ดเก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลเพ

More information

1. การกาก บด แลก จการ

1. การกาก บด แลก จการ 1. การกาก บด แลก จการ นโยบายการกาก บด แลก จการ บร ษ ท น ำม นพ ชไทย จำก ด (มหำชน) ม นโยบำยก ำก บด แลก จกำร เพ อเพ มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรจ ดกำร และ สร ำงควำมเช อม นให เก ดข นแก ผ ถ อห น น กลงท นและผ เก

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ )

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) 1 ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) (สาหร บ สาน กงานเขตพ นท, โรงเร ยนขนาดกลาง, โรงเร ยนขนาดใหญ ) ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น สว สด คร บช วงน เร มการป ดเทอม หลายท านอาจใช เวลาในการการจ ดทำรายงาน หร อหน งส อ ว นน เลยเข ยนบทความเทคน คเก ยวก บการจ ดทำรายงานมานำเสนอก นคร บ ซ งบทความว นน จะประกอบด วยห วข

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information