บว.ศว. 713 (918713) พ ฒนาการทางศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและใกล เค ยง 3(3-0-6)

Size: px
Start display at page:

Download "บว.ศว. 713 (918713) พ ฒนาการทางศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและใกล เค ยง 3(3-0-6)"

Transcription

1 บว.ศว. 713 (918713) พ ฒนาการทางศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและใกล เค ยง 3(3-0-6) Development of Art and Culture in Thailand and Neighboring Countries ผ สอน: ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล และคณาจารย ว น - เวลา: ว นเสาร เวลา น. ห องเร ยน: ห อง FB 1308 ช น 3 คณะว จ ตรศ ลป Office: ว ตถ ประสงค : ศ กษาพ ฒนาการของศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและด นแดนใกล เค ยง ต งแต สม ยก อน ประว ต ศาสตร สม ยประว ต ศาสตร จนถ งป จจ บ น ท สะท อนให เห นถ งคต ความเช อ ศาสนา ว ฒนธรรมประเพณ ว ถ ช ว ตท สอดคล องและแตกต างก น ตลอดจนความส มพ นธ ของศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและด นแดนใกล เค ยง ท ม อ ทธ พลต อก นและก น ตารางการบรรยาย ว นเวลา เน อหาการสอน ผ สอน เสาร ท 17 ส.ค 56 เวลา น. - ปร บพ นฐานความร ด านการจ ดการศ ลปะและว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 24 ส.ค 56 เวลา น. - ว ฒนธรรมของมน ษย สม ยก อนประว ต ศาสตร ในเอเช ยอาคเนย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 31 ส.ค 56 เวลา น. - พ ฒนาการทางส งคมว ฒนธรรมของบ านเม องในเอเช ยอาคเนย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 7 ก.ย 56 เวลา น. - พ ฒนาการทางส งคมว ฒนธรรมของบ านเม องในเอเช ยอาคเนย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 14 ก.ย 56 เวลา น. - พ ฒนาการส สยามร ฐและการกาเน ดของร ฐสยาม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล

2 เสาร ท 21 ก.ย. 56 เวลา น. - พ ฒนาการทางส งคมและว ฒนธรรมของภาคเหน อตอนบน(หร ภ ญไชย) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 28 ก.ย 56 เวลา น. - ประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม และศ ลปะล านนา ผศ. เธ ยรชาย อ กษรด ษฐ เสาร ท 5 ต.ค 56 เวลา น. - ประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม และศ ลปะล านนา ผศ. เธ ยรชาย อ กษรด ษฐ เสาร ท 12 ต.ค. 55 เวลา น. - พ ฒนาการทางประว ต ศาสตร และศ ลปว ฒนธรรมของพม า อ.ดร. ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ เสาร ท 19 ต.ค. 56 เวลา น. - ศ ลปว ฒนธรรมของชนในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง ไต ล อ ลาว อ.ดร.ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ เสาร ท 26 ต.ค 56 เวลา น. - ศ ลปว ฒนธรรมของชนในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง ไต ล อ ลาว อ.ดร.ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ เสาร ท 2 พ.ย 56 เวลา น. - ศ ลปว ฒนธรรมของกล มชนพม า ไต ล อ ลาว ในประเทศไทย อ.ดร.ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ เสาร ท 9 พ.ย 56 เวลา น. - ศ ลปะร วมสม ยร วมสม ยในประเทศไทย ผศ. ฉลองเดช ค ภาน มาต ผศ.ท พวรรณ ท งม งม เสาร ท 16 พ.ย 56 เวลา น. - ศ ลปะร วมสม ยร วมสม ยในประเทศไทย ผศ. ฉลองเดช ค ภาน มาต ผศ.ท พวรรณ ท งม งม เสาร ท 23 พ.ย 56 เวลา น. - เสนอรายงาน ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล อ.ดร.ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ รวม 45 ช วโมง

3 การว ดผล 1. สอบข อเข ยน คะแนน 50 คะแนน สอบข อเข ยน จานวน 5 คร ง ตามห วข อการบรรยาย ในแต ละห วเร องสาค ญๆ ซ งประกอบด วย คร งท 1 พ ฒนาการทางส งคมว ฒนธรรมสม ยก อนประว ต ศาสตร และส งคมเม องในเอเช ยอาคเนย (10%) คร งท 2 พ ฒนาการทางประว ต ศาสตร ส งคมและว ฒนธรรมส สยามร ฐ (10%) (10%) คร งท 3 พ ฒนาการทางประว ต ศาสตร และศ ลปว ฒนธรรมของภาคเหน อตอนบน(หร ภ ญไชย ล านนา) คร งท 4 พ ฒนาการทางประว ต ศาสตร และศ ลปว ฒนธรรมของพม าและอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง (10%) คร งท 5 พ ฒนาการศ ลปะร วมสม ยร วมสม ยในประเทศไทย (10%) 2. รายงานเฉพาะบ คคล Final report คะแนน 40 คะแนน ให น กศ กษาจ ดทารายงานการศ กษาในห วข อเร องท เก ยวก บค ณค าและการจ ดการแหล งมรดกว ฒนธรรมใน ล านนา ซ งจะต องทาการศ กษาค นคว าภาคสนาม และจ ดทาเป นรายงานของตน จานวน 1 เร อง - นาเสนอ power point ว นเสาร -อาท ตย (ช วงปลายเทอม) - และส งร ปเล มรายงาน(Final report) (ช วงการสอบปลายภาค) 3. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 คะแนน รวม 100 คะแนน หมายเหต : การเข าช นเร ยนไม ถ ง 80 % ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ย ไม ม ส ทธ ได ร บการว ดผล เอกสารประกอบ - เอกสารประกอบการสอนกระบวนว ชา พ ฒนาการทางศ ลปะและว ฒนธรรมในเอเช ยอาคเนย (918713)

4 บว.ศว. 712 (918712) ศ ว Cultural Landscape ว - เวล -12:00 ปฏ บ ต การจ ดดอกไม 1 Office: ว 1 17 ส.ค. 56 แนะนาล กษณะกระบวนว ชา / หล กเกณฑ การว ดผล ความหมาย / ความสาค ญ / ประเภท / ค ณค าของ ภ ม ท ศน ว ฒนธรรม 2 24 ส.ค. 56 แนวค ด / แนวทางและข นตอนการจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรม / แผนท ว ฒนธรรม รศ. ดร. วรล ญจก รศ. ดร. วรล ญจก 3 31 ส.ค. 56 หน วยงาน กฎบ ตร กฎหมายท เก ยวข อง ร และแนวทางการปฏ บ ต การ 4 7 ก. 56 การจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรมในญ ป น อ. ปฏ พล ยอดส รางค 5 14 ก. 56 การแปลความหมายภ ม ท ศน ว ฒนธรรม อ. ดร. น นทวรรณ ม วงใหญ 6 21 ก. 56 การจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรม กรณ ศ กษา Night Safari รศ. ดร. วรล ญจก 7 28 ก. 56 ภ ม ท ศน ว ฒนธรรมและการจ ดการทางโบราณคด ศ. สาย นต ไพรชาญจ ตร 8 5 ต.ค. 56 ทฤษฎ การจ ดการ การส อความหมาย การว เคราะห สถานการณ ม มมองต างๆท นามาใช ในการจ ดการ อ ต.ค. 56 การจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรมในย โรป รศ. ดร. วรล ญจก

5 10 19 ต.ค. 56 กรณ ศ กษา การแปลความหมายภ ม ท ศน ว ฒนธรรมใน เอเช ย: ค ณค า กายภาพและการพ ฒนา กรณ ศ กษาภ ม ท ศน -กายภาพ-ว ฒนธรรมในภาคเหน อ หลวงพระบาง และเช ยงต ง ต.ค. 56 การจ ดการสภาพแวดล อมและการใช พ นท ทาง ว ฒนธรรมในโลกตะว นออก ตะว นตก 12 2 พ.ย. 56 การจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรม กรณ ศ กษา เม องใน ประเทศไทย คลองแม ข า และกระบวนการสร างการม ส วนร วมของช มชน 13 9 พ.ย. 56 การจ ดการสภาพแวดล อมและการอน ร กษ กรณ ศ กษา เม องอาเมดาบ ดและเม องในเอเช ย อ. ดร. เกร ยงไกร เก ดศ ร อ. ว ถ พาน ชพ นธ ค ณสามารถ ส วรรณร ตน และ สถาปน ก คน-ใจ-บ าน ค ณศ ภว ฒ บ ญมหาธนากร พ.ย. 56 การจ ดการภ ม ท ศน โดยช มชน ค ณธนพนธ เอ อตระก ล และรศ. ดร. วรล ญจก พ.ย. 56 Presentation ข อค ด สร ป รศ. ดร. วรล ญจก Mid-term 20% Landscape project 15% Final project 20% ว ถ Presentation 15% Paper 20% Discussion 10%

6 เ บ Heritage Victoria. Landscape Assessment Guidelines for Cultural Heritage Significance ICOMOS. World Heritage Cultural Landscapes Wallach, B. Understanding the Cultural Landscape. New York: The Guilford Press

7 Course Syllabus การตลาดและงานศ ลปะ อาจารย ผ ประสานงานกระบวนว ชา อ.ดร. วร ท ว น จ ภาคว ชาการตลาด ช น 4 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม โทร โปรดระบ ช อและโครงการ (MA) ใน subject line ของ เวลาท สามารถพบเพ อร บค าปร กษา: ตามการน ดหมายผ านทางอ เมล ค าอธ บายกระบวนว ชา ศ กษาความหมายของตลาด แนวค ดทางด านการตลาดและบทบาทของศ ลปะท ม ต องาน ด านการตลาด แนวค ดตราย ห อ การสร างตราย ห อ อ ตล กษณ ของตราย ห อ งานศ ลปะ และการจ ดการ ทางการตลาดท น ามาประย กต ใช ในการก าหนดกลย ทธ ทางด านผล ตภ ณฑ ด านราคา ด านช องทาง การจ ด จ าหน าย และด านการส งเสร มการตลาด การให คะแนน* การเข าช นเร ยน 10 คะแนน ก จกรรมในช นเร ยน และทดสอบย อย 30 คะแนน กรณ ศ กษา 25 คะแนน สอบปลายภาค 35 คะแนน รวม 100 คะแนน (การต ดเกรด: อ งกล ม) *หมายเหต : ส ดส วนการให คะแนนด งกล าวอาจม การเปล ยนแปลงในภายหล งตามความเหมาะสม งานกรณ ศ กษา - ให น กศ กษาจ บกล ม 6 กล ม - ให เล อกผล ตภ ณฑ หร อธ รก จท เก ยวข องก บงานศ ลปะมา 1 ธ รก จ - ให น กศ กษาท ารายงานกรณ ศ กษา ประกอบด วยห วข อด งต อไปน o การว เคราะห โอกาสทางการตลาดส าหร บผล ตภ ณฑ /ธ รก จด งกล าว โดยใช หล กการว เคราะห สถานการณ และส งแวดล อมทางการตลาด ตามท ได เร ยนมา o การว เคราะห กล มเป าหมาย o ความสอดคล องระหว างส วนประสมทางการตลาดท กส วน - การประเม นผล o รายงานร ปเล ม 15 คะแนน o การน าเสนอ 10 คะแนน 1

8 ตารางบรรยายว ชา ศ ลปะก บการตลาด คร งท ว นท เวลา ผ บรรยาย ห วข อบรรยาย รศ.ดร. พ ชรา ต นต ประภา ภาพรวมของการตลาด ห วหน าภาคว ชาการตลาด 1-2 อา.18 ส.ค น. ความส มพ นธ ระหว างศ ลปะก บการตลาด คณะบร หารธ รก จ ส งแวดล อมก บการตลาด มหาว ทยาล ยเช ยงใหม พฤต กรรมผ บร โภค น. รศ.ดร. พ ชรา ต นต ประภา อา.1 ก.ย น. รศ.ดร. พ ชรา ต นต ประภา อา.8 ก.ย. 56 อา.8 ก.ย. 56 อา.15 ก.ย น น น. อ. ศศ กานต ล มป ต ห วหน าแขนงว ชาการ ประชาส มพ นธ และการ โฆษณา คณะการ ส อสารมวลชน มช. การตลาดตามเป าหมาย (Segmentation Targeting and Positioning) Arts and Marketing Communication Creative design in Marketing Communication 1 Creative design in Marketing Communication 2 8 อา.15 ก.ย น. อ.ดร. วร ท ว น จ Pricing Strategy 9-10 อา.22 ก.ย น. อ.ดร.นฤมล ก มภากรณ รองคณบด ฝ ายว จ ยฯ Product strategy คณะบร หารธ รก จ มช อา.29 ก.ย น. อ.ดร. ชลฤทธ เหล องจ นดา อาจารย ประจ าภาคว ชา ออกแบบน เทศศ ลป คณะ Creative Product Design ม ณฑนศ ลป ม.ศ ลปากร 13 อา.6 ต.ค น. อ.ดร.นฤมล ก มภากรณ Channel of Distribution อา.13 ต.ค น. คณาจารย น าเสนอกรณ ศ กษา 16 TBA สอบปลายภาค 2

9 บว.ศว. 715 (918715) ส มมนาเร องการจ ดการศ ลปะและว ฒนธรรม 3(3-0-6) Seminar in Art and Cultural Management ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล ร วม: รองศาสตราจารย ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผ ช วยศาสตราจารย ฉลองเดช ค ภาน มาต - เ ลา ว นเสาร เวลา น. เร ยน: ห องประช ม FA2 Office: เป นการศ กษาภาคสนามของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา เพ อจ ดท ารายงานทางว ชาการด านการจ ดการศ ลปะลละ ว ฒนธรรม ลละน ามาเสนอในการส มมนาในช นเร ยน เพ ออภ ปราย ลลกเปล ยนความค ดเห น ความร ลละประสบการณ ด านการ จ ดการศ ลปะลละว ฒนธรรมร วมก น เ ผ บรรยาย 1 ส. 17 ส.ค. 56 ลนะนากระบวนว ชา บรรยายปร บพ นฐานการว จ ยการ จ ดการศ ลปะลละว ฒนธรรม (กระบวนการว จ ยการจ ดการ ศ ลปะลละว ฒนธรรม) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 2 ส. 24 ส.ค. 56 การศ กษาว พากษ บทความว จ ย ผลงานการว จ ย ลละ ลนวทางการนาเสนอผลการศ กษาลละว จารณ (ลบ งกล ม ลละมอบหมายห วเร องว จ ย) 3 ส. 31 ส.ค. 56 การศ กษาภาคสนามของน กศ กษา ( Mini Research ) (ข นตอนการดาเน นการลละนาเสนอผลงานในการส มมนา) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 4 ส. 7 ก.ย. 56 การนาเสนอผลการศ กษาลละว จารณ ผลงานว จ ย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 5 ส. 14 ก.ย. 56 บรรยายปร บพ นฐานการว จ ยการจ ดการศ ลปะลละ ว ฒนธรรม (การกาหนดห วเร องลละการเข ยน Proposal) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต

10 6 ส. 21 ก.ย. 56 การศ กษาภาคสนามของน กศ กษา ( Mini Research ) (ข นตอนการดาเน นการลละนาเสนอผลงานในการส มมนา) 7 ส. 28 ก.ย. 56 ส งห วข อเร อง(ของน กศ กษา)ลละส มมนาลลกเปล ยนห วข อ การว จ ย( Mini Research ) 8 ส. 5 ต.ค. 56 นาเสนอห วข อเร อง(ของน กศ กษา)ลละส มมนาลลกเปล ยน การเข ยน Proposal ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 9 ส. 12 ต.ค. 56 ส ง Proposal ลละส มมนา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 10 ส. 19 ต.ค. 56 การส มมนาว ธ การเก บข อม ลภาคสนามลละเข ยนรายงาน ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 11 ส. 26 ต.ค. 56 การส มมนาว ธ การเก บข อม ลภาคสนามลละเข ยนรายงาน ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 12 ส. 2 พ.ย. 56 การจ ดทาบทความว จ ยเพ อต พ มพ เผยลพร ใน วารสารว ชาการระด บชาต ลละระด บนานาชาต 13 ส. 9 พ.ย. 56 การส มมนาว ธ การเข ยนรายงานลละเตร ยมการนาเสนอ ผลการว จ ย 14 ส. 16 พ.ย. 56 การส มมนาว ธ การเข ยนรายงานลละเตร ยมการนาเสนอ ผลการว จ ย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 15 ส. 23 พ.ย. 56 การส มมนาลละนาเสนอผลงานการว จ ย (Final report) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต

11 กา ว ดผล 1. การศ กษาว พากษ บทความว จ ย ผลงานการว จ ย และแนวทางการนาเสนอผลการศ กษา คะแนน 20 คะแนน 2. รายงานเฉพาะบ คคล Mini Research คะแนน 70 คะแนน ให น กศ กษาจ ดทารายงานการศ กษา ( Mini Research ) ในห วข อเร องท เก ยวก บการจ ดการศ ลปะลละว ฒนธรรมในลขนงต างๆ ท สนใจ ซ งจะต องทาการศ กษาค นคว าภาคสนาม ลละจ ดทาเป นรายงาน ( Mini Research ) จานวน 1 เร อง - นาเสนอ power point (ช วงปลายเทอม) - ลละส งร ปเล มรายงาน (Mini Research) (ช วงการสอบปลายภาค) 3. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 คะแนน รวม 100 คะลนน หมายเหต : การเข าช นเร ยนไม ถ ง 80 % ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ย ไม ม ส ทธ ได ร บการว ดผล เ ก า ก บ - เอกสารประกอบการสอนกระบวนว ชา ส มมนาเร องการจ ดการศ ลปะลละว ฒนธรรม (918715) - เอกสารบทความทางว ชาการ งานว จ ยต างๆ ท จะมอบหมายในช นเร ยน

12 บว.ศว. 721 (918721) การท องเท ยวก บศ ลปว ฒนธรรม 3(3-0-6) Art and Cultural Tourism อาจารย ฉ ตรแก ว ส มาร กษ - เ ลา ว นเสาร เวลา น. งเร ยน: ห อง FB 1308 Office: ง ศ กษาภาพรวมของอ ตสาหกรรมการท องเท ยว ความหมายของศ ลปว ฒนธรรมและการน าไปใช เพ อ การท องเท ยว ร ปแบบการท องเท ยวทางศ ลปว ฒนธรรม ผลกระทบของการท องเท ยวต อศ ลปว ฒนธรรม กา รจ ดการด าน การอน ร กษ และฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรมเพ อการท องเท ยวอย างย งย น รวมถ งการส อสารต างว ฒนธรรม ง เ ผ บรรยาย 1 ส. 17 ส.ค. 56 ช แจงการเร ยนการสอน ภาพรวมของอ ตสาหกรรมการ อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ ท องเท ยว การนาศ ลปว ฒนธรรมไปใช เพ อการท องเท ยว 2 ส. 24 ส.ค การท องเท ยวทางศ ลปว ฒนธรรม ความหมายและ อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ ร ปแบบ - แหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรม และก จกรรมทาง ว ฒนธรรมเพ อการท องเท ยว 3 ส. 31 ส.ค. 56 การประเม นแหล งท องเท ยวเช งว ฒนธรรมเพ อพ ฒนาและ รศ. ดร.บ ญเล ศ จ ตต งว ฒนา อน ร กษ อย างย งย น 4 ส. 7 ก.ย. 56 ผลกระทบของการท องเท ยวต อศ ลปว ฒนธรรม อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 5 ส. 14 ก.ย. 56 แหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรม และก จกรรมทาง ว ฒนธรรมเพ อการท องเท ยว อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 6 ส. 21 ก.ย. 56 ศ กษานอกสถานท เพ อนามาอภ ปรายในห องเร ยน อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 7 ส. 28 ก.ย. 56 การม ส วนร วมของช มชนในการอน ร กษ และพ ฒนา ศ ลปว ฒนธรรมเพ อการท องเท ยว 8-9 ส. 5 ต.ค ศ กยภาพของแหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรม ( น.) - มาตรการในการอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรการ ท องเท ยวทางศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย น ศ.สาย นต ไพรชาญจ ตร รศ.ชน ญ วงษ ว ภาค

13 10-11 ส. 19 ต.ค ผลกระทบของการท องเท ยวต อศ ลปว ฒนธรรม อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ ( น.) - การอภ ปรายในห องเร ยน 12 ส. 26 ต.ค. 56 การส อสารต างว ฒนธรรม อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 13 ส. 9 พ.ย. 56 การส อสารต างว ฒนธรรม : กรณ ศ กษา อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 14 ส. 16 พ.ย. 56 การนาเสนอรายงาน อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 15 ส. 23 พ.ย. 56 การนาเสนอรายงาน อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ ล กษณะก จกรรมการเร ยนการสอน บรรยายส อต างๆ รายงาน และว ทยากรร บเช ญ เกณฑ การประเม นผล 1. สอบ a. เก บคะแนนคร งท 1 25 คะแนน b. เก บคะแนนคร งท 2 35 คะแนน 2. รายงาน 30 คะแนน 3. เข าช นเร ยน 10 คะแนน หมายเหต : เวลาเร ยนไม น อยกว า 80% จ งจะม ส ทธ สอบ ตาราและเอกสารหล ก เอกสารประกอบคาบรรยายว ชาการท องเท ยวก บศ ลปว ฒนธรรม (918721), สาขาว ชาการจ ดการศ ลปะและ ว ฒนธรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม.

14 บว.ศว. 714 (918714) ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางด านศ ลปะและว ฒนธรรม 3(3-0-6) Art and Cultural Research Methodology ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ว - เวลา อาท ตย 9:00-16:00 เร ยน FB รศ Office: คาอธ บายล กษณะกระบวนว ชา : ศ กษาความร พ นฐานของการว จ ย ปร ชญา และจร ยธรรมในการทางานว จ ย แนวค ดเก ยวก บระเบ ยบว ธ การ ว จ ย การวางแผนการว จ ย กระบวนการว จ ยทางศ ลปะและว ฒนธรรม การต งป ญหาการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ย และการต งสมมต ฐาน การเก บข อม ล การว เคราะห และต ความ การสร ปผล การเข ยนข อเสนอการว จ ย การเข ยน รายงาน และเสนอผลงานการว จ ย ว ตถ ประสงค กระบวนว ชา : เพ อให น กศ กษาสามารถ 1. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บพ นฐานของการว จ ย ปร ชญา และจร ยธรรมในการทางานว จ ย 2. อธ บายถ งกระบวนการว จ ยทางศ ลปะและว ฒนธรรมได 3. ปฏ บ ต งานการว จ ยทางศ ลปะและว ฒนธรรม ตารางบรรยายและส มมนาเสนอผลงาน กระบวนว ชา ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางด านศ ลปะและว ฒนธรรม (918714) คร งท ว นท เวลา ผ บรรยาย ห วข อการบรรยาย 1-2 อา. 3 พ.ย น. 3-4 อา. 10 พ.ย น. 5-6 อา. 17 พ.ย น. 7-8 อา. 24 พ.ย น. ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน แนวค ดเก ยวก บระเบ ยบว ธ การว จ ย การวางแผนการว จ ย การต งป ญหาการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ยและการ ต งสมมต ฐาน การเก บข อม ล

15 9-10 อา. 1 ธ.ค น อา. 8 ธ.ค น อา. 15 ธ.ค น. 15 ส. 21 ธ.ค น. ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน การว เคราะห และต ความในงานว จ ย การสร ปผลการว จ ย การเข ยนข อเสนอการว จ ย การเข ยน รายงานและเสนอผลงานการว จ ย โครงการศ กษาและรายงาน การนาเสนอกรณ ศ กษา การว ดผล 1. สอบข อเข ยน ปลายภาค คะแนน 60 คะแนน 2. กรณ เฉพาะบ คคล คะแนน 30 คะแนน ให น กศ กษาจ ดทากรณ ศ กษาในห วข อเร องท สนในทางด านศ ลปะและว ฒนธรรม จานวน 1 เร อง - นาเสนอ power point - แลกเปล ยนเร ยนร ในช นเร ยน 3. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 คะแนน รวม 100 คะแนน หมายเหต : การเข าช นเร ยนไม ถ ง 80 % ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ย ไม ม ส ทธ ได ร บการว ดผล เอกสารประกอบ - อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน, เอกสารประกอบการสอนกระบวนว ชา ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางด านศ ลปะและ ว ฒนธรรม (918714) - เอกสาร/บทความว ชาการ ท มอบหมายให ในช นเร ยน

16 บว.ศว. 719 (918719) การจ ดการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ 3(3-0-6) Museum and Art Gallery Management ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล - เ ลา ว นเสาร เวลา น. เร ยน: ห องเร ยน FB1308 Office: ศ กษาแนวค ดและทฤษฎ การพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ บทบาทและหน าท ของพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ เทคน คการจ ดการแสดง ก จกรรมและการบร การของพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะก บการศ กษาของประชาชน ตลอดจนการ จ ดร ปแบบองค กร การบร หาร และการบ รณาการและเคร อข ายของพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ เ ผ บรรยาย 1 ส. 11 ม.ค. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(1) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 2 ส. 18 ม.ค. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(2) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 3 ส. 25 ม.ค. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(3) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 4 ส. 1 ก.พ. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(4) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 5 ส. 8 ก.พ. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(5) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 6 ส. 15 ก.พ. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(6) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 7 ส. 22 ก.พ. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(7) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 8 ส. 1 ม.ค. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(8) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 9 ส. 8 ม.ค. 57 การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(1) รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 10 ส. 15 ม.ค. 57 การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(2) รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 11 ส. 22 ม.ค. 57 การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(3) รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 12 ส. 29 ม.ค. 57 การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(4) รศ.ส น นทา ร ตนาวะด

17 13 ส. 5 เม.ย. 57 นาเสนอรายงานการศ กษาพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ (รายงานเด ยว) 14 ส. 19 เม.ย. 57 นาเสนอรายงานการศ กษาพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ (รายงานเด ยว) 15 ส. 26 เม.ย. 57 นาเสนอผลงานการออกแบบจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอ ศ ลปะ(รายงานกล ม) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ส น นทา ร ตนาวะด เกรด และการประเม น 1. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 % 2. การสอบข อเข ยน สอบข อเข ยนตามเน อหาท ได บรรยาย คะแนน 30 % กาหนดสอบ (ปลายภาค) 3. รายงานเฉพาะบ คคลและนาเสนอ คะแนน 30 % ศ กษาว จารณ และจ ดทารายงาน การจ ดการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ แห งใดแห งหน งกาหนดส งและ นาเสนอ (ปลายภาค) 4. รายงานกล มและนาเสนอ เร อง การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ กาหนดส งและนาเสนอ (ปลายภาค) คะแนน 30 % หมายเหต : การเข าช นเร ยนเป นไปตามระเบ ยบและข อบ งค บของมหาว ทยาล ย เ ก า ก บ - เอกสารประกอบการบรรยายว ชาการจ ดการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ (918719) สาขาว ชาการจ ดการศ ลปะ และว ฒนธรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

18 บว.ศว. 718 (918718) การจ ดการศ ลปะการแสดงและโรงละคร 3(3-0-6) Performing Arts and Theatre Management ผ ช วยศาสตราจารย ว ลาว ณย เศวตเศรน ผ ช วยศาสตราจารย มาณพ มานะแซม - เ ลา ว นอาท ตย เวลา น. เร ยน: ห อง FB 1308 ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ พ นฐานด านการแสดง ปร ชญา ความเช อท เก ยวข องก บศ ลปะการแสดง องค ประกอบการแสดง ว ธ การจ ดการการแสดงและโรงละคร ตลอดจนการเร ยนร บทบาทและหน าท ของการแสดงและ โรงละครท ม ผลกระทบต อว ถ ช ว ต ส งคมและว ฒนธรรม รวมท งกระบวนการจ ดการการแสดงและโรงละครท งในว ฒนธรรม ตะว นออกและตะว นตก เ ผ บรรยาย ป จจ ยและระบบการจ ดการสน บสน นละครร วมสม ยใน ประเทศญ ป น และการประย กต ใช ก บการสน บสน นละคร ร วมสม ยในประเทศไทย สาขาการแสดง) การบร หารจ ดการโรงละคร กรณ ศ กษา เดโมเครซ เธ ย เตอร สต ด โอ 1 อา. 12 ม.ค. 57 ( ) 2 อา. 12 ม.ค. 57 ( ) 3-4 อา. 19 ม.ค. 57 ( ) 5-6 อา. 26 ม.ค. 57 ( ) 7-8 อา. 2 ก.พ. 57 ( ) 9 อา. 16 ก.พ. 57 ( ) 10 อา. 16 ก.พ. 57 ( ) ป จจ ยและระบบการจ ดการสน บสน นละครร วมสม ยใน ประเทศญ ป น และการประย กต ใช ก บการสน บสน นละคร ร วมสม ยในประเทศไทย (ต อ) การสร างและการออกแบบพ นท สาหร บการแสดงฯ (How to create and Design Space for Theatre Performance) แนวค ด ทฤษฎ เทคน ค การจ ดการโรงละครและ ศ ลปะการแสดง การจ ดการห นละคร และโรงละครห น การจ ดการศ ลปะการแสดงและโรงละครในภาคเหน อ ค ณประด ษฐ ประสาททอง (ศ ลป นรางว ลศ ลปาธร ป 2547 ค ณวส ร ชต อ ณาพรหม (ผ จ ดการและผ อานวยการผล ต เดโมเครซ สต ด โอ) ค ณประด ษฐ ประสาททอง (ศ ลป นรางว ลศ ลปาธร ป 2547 สาขาการแสดง) ผศ.สมพร โถป ญญา (คณะศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ) อาจารย ปว ตร มหาสาร น นทน (คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย) ผศ.ว ลาว ณย เศวตเศรน ผศ.มาณพ มานะแซม

19 11-12 อา. 23 ก.พ. 57 ( ) อา. 2 ม.ค. 57 ( ) 15 อา. 9 ม.ค. 57 ( ) - การจ ดการงบประมาณในการจ ดแสดง - การจ ดการและภาพรวมของการแสดงในเช งธ รก จ/ ภาคเอกชน - ม มมองของ Organizer ในการจ ดการแสดง แนวค ด ทฤษฎ เทคน ค การจ ดการโรงละครและ ศ ลปะการแสดง (ต อ) ค ณศ กด ศรณ อ ง อาจารย ปว ตร มหาสาร น นทน (คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย) การนาเสนอกรณ ศ กษา ผศ.ว ลาว ณย เศวตเศรน ผศ.มาณพ มานะแซม กา ว ดผล Final Report 60% รายงานและการนาเสนอรายงาน Presentation 20% Paper 20% เ ก า ก บ

20 บว.ศว. 722 (918722) การศ กษาและพ ฒนางานว ฒนธรรม 3(3-0-6) Cultural Study and Development ผ ผ ดชอบกระบวนว ชา: ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล ผ สอนร วม: ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ รองศาสตราจารย ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน ว น - เวลา: ว นเสาร เวลา น. ห องเร ยน: ห องเร ยน FB1308 ช น 3 คณะว จ ตรศ ลป Office: ว ตถ ประสงค : ศ กษาความหมาย แนวค ด ทฤษฎ และกระบวนการศ กษาทางว ฒนธรรม ตลอดจน ว เคราะห และ ประเม นค ณค าของงานศ ลปว ฒนธรรม รวมท งว ธ การพ ฒนางานศ ลปว ฒนธรรมแขนงต างๆ เพ อร กษาค ณค าและเพ มม ลค า ให เก ดประโยชน คร งท ว น เด อน ป ห วข อ ผ บรรยาย 1 ส. 11 ม.ค. 57 รายละเอ ยดและเน อหาของการศ กษาและ ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล พ ฒนางานว ฒนธรรม 2 ส. 18 ม.ค. 57 แนวความค ดว ฒนธรรมเช งว เคราะห และว จ ย ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 3 ส. 25 ม.ค. 57 ว ฒนธรรมค อความหมาย ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 4 ส. 1 ก.พ. 57 พลว ตว ฒนธรรมและต วตนของคนท องถ น ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 5 ส. 8 ก.พ. 57 ส ทธ ทางว ฒนธรรมและการม ส วนร วม ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 6 ส. 15 ก.พ. 57 พ นท ทางว ฒนธรรมในส งคมพห ว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 7 ส. 22 ก.พ. 57 ส มมนาว ฒนธรรมศ กษา และจ ดกล มทางาน ลงพ นท เก บข อม ลในกรณ ศ กษา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 8 ส. 22 ม.ค. 57 ลงพ นท เก บข อม ลในกรณ ศ กษา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 9 ส. 29 ม.ค. 57 นาเสนอรายงานผลการศ กษาว ฒนธรรมศ กษา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน

21 10 ส. 5 เม.ย. 57 นาเสนอรายงานผลการศ กษาว ฒนธรรมศ กษา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 11 ส. 26 เม.ย. 57 การจ ดการและพ ฒนางานว ฒนธรรม รศ.ดร.ยงธน ศร พ มลเสถ ยร 12 ส. 3 พ.ค. 57 การจ ดการและพ ฒนางานว ฒนธรรม รศ.ดร.ยงธน ศร พ มลเสถ ยร 13 ส. 10 พ.ค. 57 ส มมนาการศ กษา และพ ฒนางานว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 14 ส. 17 พ.ค. 57 ส มมนาการศ กษา และพ ฒนางานว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 15 ส. 24 พ.ค. 57 สร ปการศ กษาและพ ฒนางานว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน เกรด และการประเม น 1. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 % (โดยเฉพาะในการส มมนาและผ ทรงค ณว ฒ บรรยาย) 2. การสอบข อเข ยน คะแนน 30 % (การบรรยายของ ศ. เก ยรต ค ณ ดร. อาน นท กาญจนพ นธ และ ผ ทรงค ณว ฒ ) 3. ส มมนาว ฒนธรรมศ กษา คะแนน 60 % (นาเสนอผลงาน การศ กษาภาคสนามและส มมนา และส งร ปเล มรายงาน) รวม 100 คะแนน หมายเหต : การเข าช นเร ยนเป นไปตามระเบ ยบและข อบ งค บของมหาว ทยาล ย เอกสารประกอบ เอกสารประกอบการบรรยายว ชาการศ กษาและพ ฒนางานว ฒนธรรม เอกสารประกอบการบรรยาย ว ชาการศ กษาและพ ฒนางานว ฒนธรรม (918722) สาขาว ชาการจ ดการศ ลปะและ ว ฒนธรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม อาน นท กาญจนพ นธ 2548 ทฤษฏ และว ธ ว ทยาของการว จ ยว ฒนธรรม: การทะล กรอบและก บด กของความค ดแบบค ตรงก นข าม กร งเทพฯ: สาน กพ มพ อมร นทร (บทท 2 และ 3) 2555 ความเข าใจว ฒนธรรมในการว จ ยส งคมไทย ใน จ นตนาการทางมาน ษยว ทยาแล วย อนมองส งคมไทย (หน า 11-76) เช ยงใหม : ภาคว ชาส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 2555 เจ าท และผ ป ย า: พลว ตของความร ชาวบ าน อานาจ และต วตนของคนท องถ น เช ยงใหม : ภาคว ชาส งคม ว ทยาและมาน ษยว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม (บทท 4 7 และ 9) 2555 พห ว ฒนธรรมในส งคมเปล ยนผ าน ใน จ นตนาการทางมาน ษยว ทยาแล วย อนมองส งคมไทย (หน า ) เช ยงใหม : ภาคว ชาส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

22 2557 การว จ ยว ฒนธรรมก บการพ ฒนาในภาคเหน อ: พ นท ทางว ฒนธรรมในบร บทของวาทกรรมการพ ฒนา เอกสาร อ ดสาเนา ทานาเบ, ช เกฮาร 2553 ชนพ นเม องก บความเช อเร องเสาอ นทข ลแห งเช ยงใหม ใน ช เกฮาร ทานาเบ (ขว ญช ว น บ วแดง และอภ ญญา เฟ องฟ สก ล บก.) พ ธ กรรมและปฏ บ ต การในส งคมชาวนาภาคเหน อของประเทศไทย (หน า ) เช ยงใหม : ศ นย ศ กษาชาต พ นธ และการพ ฒนา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม.ร.ว. อค น รพ พ ฒน 2551 ว ฒนธรรมค อความหมาย: ทฤษฏ และว ธ การของคล ฟฟอร ด เก ยร ซ กร งเทพฯ: ศ นย มาน ษยว ทยาส ร นธร (บทท 5 และ 6 ) 2540 การท องเท ยวก บว ฒนธรรม: ประเพณ บ ญบ งไฟในภาคอ สาน ใน ปร ตรตา เฉล มเผ า กออน นตก ล (บก.) เจ า ชาวบ าน เล ม 2 รวมบทความ ม. ร. ว อค น รพ พ ฒน กร งเทพฯ: สถาบ นไทยคด ศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Herzfeld, Michael 2003 Pom Mahakan: Humanity and order in the historical center of Bangkok, Thailand Human Rights Journal 1: Denes, Alexandra and Tiamsoon Sirisrisak 2013 A rights-based approach to cultural heritage management at the Phanom Rung historical park in North East Thailand, in Coeli Barry (ed.) Rights to Culture: Heritage, Language and Community in Thailand. Chiang Mai: Silkworm Books. Johnson, Andrew Alan 2011 Re-centering the city: spirit, local wisdom and urban design at the Three Kings Monument of Chiang Mai, Journal of Southeast Asian Studies 42(3):

23 บว.ศว. 717 (918717) ว ธ การนาเสนองานศ ลปะและว ฒนธรรม 3(3-0-6) Art and Cultural Presentation รองศาสตราจารย ส น นทา ร ตนาวะด - เ ลา ว นอาท ตย เวลา น. เร ยน: ห องปฏ บ ต การจ ดดอกไม 1 ศ กษาแนวค ด หล กการ การวางแผน และเทคน คว ธ การน าเสนอ ตลอดจนพ ฒนาการร ปแบบของการ น าเสนอผลงานด านศ ลปะและว ฒนธรรมจากอด ตถ งป จจ บ น รวมท งการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการน าเสนอ ผลงานด านศ ลปะและว ฒนธรรม เ ผ บรรยาย 1 อา. 16 ม.ค. 57 ( ) แนะนากระบวนว ชา ข อกาหนด การประเม นผล ความหลากหลายของศ ลปะและว ฒนธรรม 1.1 อาหาร, 1.2 การแสดง, 1.3 การนาเสนอเช งพาณ ชย รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 2 อา. 16 ม.ค. 57 ( ) 3-4 อา. 23 ม.ค. 57 ( ) แนวค ด หล กการ การจ ดการ การวางแผนด านศ ลปะ และว ฒนธรรม 2.1 What When Where Why How 2.2 ว ตถ ประสงค (ทางการตลาด)...WHY 2.3 กล มเป าหมาย 2.4 ประเภทของผลงาน...WHAT 2.5 WHEN WHERE (PLACE) 2.6 RESEAECH 2.7 หล กการทางศ ลปะ...HOW 2.8 Event Organize, Main Script, MC Scrip, etc 2.9 หล กการของ EXH และ W.D รศ.ส น นทา ร ตนาวะด รศ.ส น นทา ร ตนาวะด

24 5-6 อา. 30 ม.ค. 57 ( ) ร ปแบบและเทคน คว ธ การ ในการนาเสนองานศ ลปะและ ว ฒนธรรม 3.1 อาหาร เช น ไทย+ข าวแช, ญ ป น 3.2 การแสดง น ทรรศการศ ลปะถาวรและช วคราว 3.3 Commercial Presentation เช น W.D., FAIR, EXPO, EVENT 3.4 ข นตอนการวางแผน Script-Main, M.C ท ศทางและแนวโน มของร ปแบบการนาเสนองานทางด าน ศ ลปะและว ฒนธรรม - โครงการทางศ ลปะและว ฒนธรรม รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 7 อา. 20 เม.ย. 57 ( ) อ.ว ถ พาน ชพ นธ 8 อา. 20 เม.ย. 57 ( ) ค ณร ตนะ ภ สวาสด 9-10 อา. 27 เม.ย การพ ฒนาความร ทางศ ลปะและว ฒนธรรม เพ อสร าง ( ) ม ลค าเพ ม ค ณร ตนะ ภ สวาสด - การจ ดการก จกรรมทางศ ลปว ฒนธรรม อา. 4 พ.ค. 57 การพ ฒนางานและการนาเสนอโครงร าง Final Project รศ.ส น นทา ร ตนาวะด ( ) อา. 11 พ.ค. 57 การพ ฒนางานและการนาเสนอโครงร าง Final Project รศ.ส น นทา ร ตนาวะด ( ) 15 อา. 18 พ.ค. 57 การนาเสนองาน Final Project รศ.ส น นทา ร ตนาวะด กา ว ดผล 1. Report 30% 2. Final Project 70% หน งส ออ าน ก บ - ส น นทา ร ตนาวด, Window Display. คณะว จ ตรศ ลป มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. - ณรงค สมพงษ, ส อเพ อการส งเสร มและเผยแพร, (พ มพ คร งท 2 กร งเทพมหานคร : สาน กพ มพ โอเด ยนสโตร, 2535) - เปร อง ก ม ท, เทคน คการจ ดน ทรรศการ, (พ มพ คร งท 2 กร งเทพฯ : ส ว ร ยาสาสน, 2529) - ชม ภ ม ภาค, หล กการประชาส มพ นธ, (พ มพ คร งท 2 กร งเทพมหานคร : สาน กพ มพ โอเด ยนสโตร, 2526) - ว ฒนะ จ ฑะว ภาต, ศ ลปะการจ ดน ทรรศการ, (กร งเทพฯ สาน กพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย,2542) - ธ ระศ กด อ ครบวช, น ทรรศการและการจ ดแสดง,(กร งเทพมหานคร : สาน กพ มพ ไทยว ฒนาพาน ชย, 2537) - ธ ระช ย ส ขสด. การออกแบบผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (กร งเทพฯ : โอ เอส พร นต ง เฮาส, 2544 ) - ว ชร นทร จร งจ ตส นทร. Theory & Concept Design หล กการและแนวค ดการออกแบบผล ตภ ณฑ ( กร งเทพฯ : แอ ปปา พร นท ต ง กร ป จาก ด, 2548 )

25 - Alberto Siliotti. Guide to the Valley of the Kings and to the Theban necropolises and temples. (Published Simultaneously in Egypt by: A.A GADDIS & SONS, 1996) - Art and History of Egypt. (Italy: Casa Editric Bonechi, 2000) - Abbas Chalaby. ALL OF EGYPT. (Italy: Casa Editric Bonechi, 2000) - Boschi, Antonello, Edit. Showrooms. ( Milan : Federico Motta Editore Spa, 2001 ) - Bruyninckx, Joeri. et al. Happening Design for Events. ( Amsterdam : Frame Publishers, 2006 ) - Bonct, Llorence. Exhibition Design. ( Barcelona, Spain : Loft Publication, 2006 ) - Beazley, Mitchell. The Art of Display. (London : Octopus Publishing Group Limited,2002) - Bingham, Neli. The New Boutique Fashion and Design. ( London : Merrell Publishers Limited, 2005 ) - Callery, Emma Ideas for Color & Paint. ( Singapore : Page One Publishing Private Limited, 2006 ) - Carol Andrews. Ancient Egyptian Jewellery. (Published by British Museum Press,1990) - Copestick, Joanna. & Lioyd, Mery. Vital Colour, Colour Themes for Every Room. (London : Page One Publishing Pte Ltd, 1998 ) - Dernie, David. Exhibition Design. ( UK : Laurence King Publishing Ltd, 2006 ) - Fay, Martha. et al. Pottery Barn Storage & Display. ( San Francisco : Weldon Owen Inc, 2004 ) - English edition.the Tomb of Nefertari. (Italy: Casa Editric Bonechi, 1999) - Giovanna Magi. Aswan Philae, Abu Simbel. (Italy: Casa Editric Bonechi, 2000) - Giovanna Magi. Luxor Valley of Kings-Queens Noble Artisans. (Italy: Casa Editric Bonechi, 2000) - Gimbel, Theo. The Healing Energies of Colour. ( London : Gaia Book, 2005 ) - Guild, Tricia. Private View. ( London : Quadrille Publishing Ltd. Inc,1999 ) - Guild, Tricia. and Wilhide, Elizabeth. Design and Detail The Practical Guide to Styling a House. ( London : Conran Octopus Limited, 1988 ) - Hector, Alonso. Window Design & Shops Installation and Fashion. (Madrid : Pilar Amores,2005) - Katz, Cheryl and Jeffrey. Room Recipes. ( USA : Rockport Publishers Inc, 2000 ) - M. Ramadan. Egypt Alexandria and Beaches. (Printed in Austria LeykamDruck.) - Manuelli, Sara. Design for Shopping New Retail Interiors. ( London : Laurence King Publishing Ltd, 2006 ) - Moreno, Shonquis. et al. Forefront The Culture of Shop Window Design. (Amsterdam, Germany : Frame Publishers, 2005 ) - Morgan, Tony. Visual Merchandising Window and In-store Display for Retail. (UK : Laurence King Publishing Ltd, 2008 ) - Oh, Eun Kyung ; Park, Jin Kyung ; Ha, Ji Hae. I.W_ Interior World Vol. 56 (Korea : Publish Archiworld Co.,Ltd.,2008) - Portas, Mary. Window The Art of Retail Display. ( New York, USA : Thames & Hudson Inc, 1999 ) - Siham EI- Awddly. Egypt Sinai. Egyptian Tourist Authority. (Printed in Austria LeykamDruck.) - Sloan, Annie. Annie Sloan s Colour Schemes That Really Work. ( London : Collins & Brown Limited, 2002 )

รายละเอ ยดของรายว ชาศาสนาก บส นต ภาพ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.มนตร ว วาห ส ข หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชาศาสนาก บส นต ภาพ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.มนตร ว วาห ส ข หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชาศาสนาก บส นต ภาพ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.มนตร ว วาห ส ข ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สาขาว ชาส งคมศ กษา 1. รห สและช อรายว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เอกสารแนบ ๓.๑ ปร บแก จากการประช มว นพฤห สบด ท ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มส นถวม ตร สมศ. ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ร ปแบบการบร หารจ ดการศ นย ไทใหญ ศ กษาของว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน A management model for Tai Yai studies centre of Mae Hong Son Community College

ร ปแบบการบร หารจ ดการศ นย ไทใหญ ศ กษาของว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน A management model for Tai Yai studies centre of Mae Hong Son Community College ร ปแบบการบร หารจ ดการศ นย ไทใหญ ศ กษาของว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน A management model for Tai Yai studies centre of Mae Hong Son Community College โยธ น บ ญเฉลย * yotin_b@yahoo.com บทค ดย อ การว จ ยคร งน

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา ส วน ก ข อม ลท วไป 1. รห

More information

หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556

หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หมวด หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 6 หมวดท

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กล มงานย ทธศาสตร พ ฒนาค ณภาพ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน เช ยงใหม สถาบ นพระบรมราชชนก สาน กปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก คานา ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

ผ ชวยศาสต ผ อ านวยการ

ผ ชวยศาสต ผ อ านวยการ ราายงาานผผลกาารปฏ บต ต ง านน ของผ อา นววยการสส าน กทะเบ ท ยนนและปรระมวลผผล ในรอบบการด ารงต าแหหน ง 1 ป 6 เด อน อ (117 พฤศศจ กายนน 2555-16 พพฤษภาคคม 25557) ผ ชวยศาสต ว ตราจารรย ทศพรร พ ช ยยา ย ผ อ านวยการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ช อว ชา ศ ลปะการน าเสนอผลงาน

ช อว ชา ศ ลปะการน าเสนอผลงาน แบบ มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2552 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง รห สว ชา 1543231 ช อว ชา ศ ลปะการน าเสนอผลงาน ผ สอน อาจารย

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชาเทคโนโลย ส อสารและอ

More information

หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต

หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2549 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ ทธศ กราช 2549 1 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร

More information

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร )

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา บร หารศาสตร มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) รายงานผลการดาเน นการของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด ประจาป การศ กษา 2557 หมวดท

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คณะ / ภาคว ชา คณะคร ศาสตร ภาคว ชาพ นฐานการศ กษา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 1103402 นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ

More information

ค าน า (รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด ) คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า (รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด ) คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า ตามท คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ซ งม อ านาจ หน าท ในการก าหนดหล กเกณฑ และแนวทางปฏ บ ต ต าง ๆ เพ อส งเสร มสน บสน น พ ฒนาการด าเน นงานเก ยวก บ การประก นค ณภาพการศ

More information

หมวด 1. ข อม ลท #วไป

หมวด 1. ข อม ลท #วไป หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา หล กส ตร ปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช #อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา บ ณฑ ตว ทยาล ย 1. รห สและช #อหล กส ตร รห ส ภาษาไทย หมวด 1.

More information