บว.ศว. 713 (918713) พ ฒนาการทางศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและใกล เค ยง 3(3-0-6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บว.ศว. 713 (918713) พ ฒนาการทางศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและใกล เค ยง 3(3-0-6)"

Transcription

1 บว.ศว. 713 (918713) พ ฒนาการทางศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและใกล เค ยง 3(3-0-6) Development of Art and Culture in Thailand and Neighboring Countries ผ สอน: ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล และคณาจารย ว น - เวลา: ว นเสาร เวลา น. ห องเร ยน: ห อง FB 1308 ช น 3 คณะว จ ตรศ ลป Office: ว ตถ ประสงค : ศ กษาพ ฒนาการของศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและด นแดนใกล เค ยง ต งแต สม ยก อน ประว ต ศาสตร สม ยประว ต ศาสตร จนถ งป จจ บ น ท สะท อนให เห นถ งคต ความเช อ ศาสนา ว ฒนธรรมประเพณ ว ถ ช ว ตท สอดคล องและแตกต างก น ตลอดจนความส มพ นธ ของศ ลปะและว ฒนธรรมในประเทศไทยและด นแดนใกล เค ยง ท ม อ ทธ พลต อก นและก น ตารางการบรรยาย ว นเวลา เน อหาการสอน ผ สอน เสาร ท 17 ส.ค 56 เวลา น. - ปร บพ นฐานความร ด านการจ ดการศ ลปะและว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 24 ส.ค 56 เวลา น. - ว ฒนธรรมของมน ษย สม ยก อนประว ต ศาสตร ในเอเช ยอาคเนย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 31 ส.ค 56 เวลา น. - พ ฒนาการทางส งคมว ฒนธรรมของบ านเม องในเอเช ยอาคเนย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 7 ก.ย 56 เวลา น. - พ ฒนาการทางส งคมว ฒนธรรมของบ านเม องในเอเช ยอาคเนย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 14 ก.ย 56 เวลา น. - พ ฒนาการส สยามร ฐและการกาเน ดของร ฐสยาม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล

2 เสาร ท 21 ก.ย. 56 เวลา น. - พ ฒนาการทางส งคมและว ฒนธรรมของภาคเหน อตอนบน(หร ภ ญไชย) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล เสาร ท 28 ก.ย 56 เวลา น. - ประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม และศ ลปะล านนา ผศ. เธ ยรชาย อ กษรด ษฐ เสาร ท 5 ต.ค 56 เวลา น. - ประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม และศ ลปะล านนา ผศ. เธ ยรชาย อ กษรด ษฐ เสาร ท 12 ต.ค. 55 เวลา น. - พ ฒนาการทางประว ต ศาสตร และศ ลปว ฒนธรรมของพม า อ.ดร. ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ เสาร ท 19 ต.ค. 56 เวลา น. - ศ ลปว ฒนธรรมของชนในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง ไต ล อ ลาว อ.ดร.ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ เสาร ท 26 ต.ค 56 เวลา น. - ศ ลปว ฒนธรรมของชนในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง ไต ล อ ลาว อ.ดร.ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ เสาร ท 2 พ.ย 56 เวลา น. - ศ ลปว ฒนธรรมของกล มชนพม า ไต ล อ ลาว ในประเทศไทย อ.ดร.ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ เสาร ท 9 พ.ย 56 เวลา น. - ศ ลปะร วมสม ยร วมสม ยในประเทศไทย ผศ. ฉลองเดช ค ภาน มาต ผศ.ท พวรรณ ท งม งม เสาร ท 16 พ.ย 56 เวลา น. - ศ ลปะร วมสม ยร วมสม ยในประเทศไทย ผศ. ฉลองเดช ค ภาน มาต ผศ.ท พวรรณ ท งม งม เสาร ท 23 พ.ย 56 เวลา น. - เสนอรายงาน ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล อ.ดร.ส บศ กด แสนยาเก ยรต ค ณ รวม 45 ช วโมง

3 การว ดผล 1. สอบข อเข ยน คะแนน 50 คะแนน สอบข อเข ยน จานวน 5 คร ง ตามห วข อการบรรยาย ในแต ละห วเร องสาค ญๆ ซ งประกอบด วย คร งท 1 พ ฒนาการทางส งคมว ฒนธรรมสม ยก อนประว ต ศาสตร และส งคมเม องในเอเช ยอาคเนย (10%) คร งท 2 พ ฒนาการทางประว ต ศาสตร ส งคมและว ฒนธรรมส สยามร ฐ (10%) (10%) คร งท 3 พ ฒนาการทางประว ต ศาสตร และศ ลปว ฒนธรรมของภาคเหน อตอนบน(หร ภ ญไชย ล านนา) คร งท 4 พ ฒนาการทางประว ต ศาสตร และศ ลปว ฒนธรรมของพม าและอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง (10%) คร งท 5 พ ฒนาการศ ลปะร วมสม ยร วมสม ยในประเทศไทย (10%) 2. รายงานเฉพาะบ คคล Final report คะแนน 40 คะแนน ให น กศ กษาจ ดทารายงานการศ กษาในห วข อเร องท เก ยวก บค ณค าและการจ ดการแหล งมรดกว ฒนธรรมใน ล านนา ซ งจะต องทาการศ กษาค นคว าภาคสนาม และจ ดทาเป นรายงานของตน จานวน 1 เร อง - นาเสนอ power point ว นเสาร -อาท ตย (ช วงปลายเทอม) - และส งร ปเล มรายงาน(Final report) (ช วงการสอบปลายภาค) 3. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 คะแนน รวม 100 คะแนน หมายเหต : การเข าช นเร ยนไม ถ ง 80 % ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ย ไม ม ส ทธ ได ร บการว ดผล เอกสารประกอบ - เอกสารประกอบการสอนกระบวนว ชา พ ฒนาการทางศ ลปะและว ฒนธรรมในเอเช ยอาคเนย (918713)

4 บว.ศว. 712 (918712) ศ ว Cultural Landscape ว - เวล -12:00 ปฏ บ ต การจ ดดอกไม 1 Office: ว 1 17 ส.ค. 56 แนะนาล กษณะกระบวนว ชา / หล กเกณฑ การว ดผล ความหมาย / ความสาค ญ / ประเภท / ค ณค าของ ภ ม ท ศน ว ฒนธรรม 2 24 ส.ค. 56 แนวค ด / แนวทางและข นตอนการจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรม / แผนท ว ฒนธรรม รศ. ดร. วรล ญจก รศ. ดร. วรล ญจก 3 31 ส.ค. 56 หน วยงาน กฎบ ตร กฎหมายท เก ยวข อง ร และแนวทางการปฏ บ ต การ 4 7 ก. 56 การจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรมในญ ป น อ. ปฏ พล ยอดส รางค 5 14 ก. 56 การแปลความหมายภ ม ท ศน ว ฒนธรรม อ. ดร. น นทวรรณ ม วงใหญ 6 21 ก. 56 การจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรม กรณ ศ กษา Night Safari รศ. ดร. วรล ญจก 7 28 ก. 56 ภ ม ท ศน ว ฒนธรรมและการจ ดการทางโบราณคด ศ. สาย นต ไพรชาญจ ตร 8 5 ต.ค. 56 ทฤษฎ การจ ดการ การส อความหมาย การว เคราะห สถานการณ ม มมองต างๆท นามาใช ในการจ ดการ อ ต.ค. 56 การจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรมในย โรป รศ. ดร. วรล ญจก

5 10 19 ต.ค. 56 กรณ ศ กษา การแปลความหมายภ ม ท ศน ว ฒนธรรมใน เอเช ย: ค ณค า กายภาพและการพ ฒนา กรณ ศ กษาภ ม ท ศน -กายภาพ-ว ฒนธรรมในภาคเหน อ หลวงพระบาง และเช ยงต ง ต.ค. 56 การจ ดการสภาพแวดล อมและการใช พ นท ทาง ว ฒนธรรมในโลกตะว นออก ตะว นตก 12 2 พ.ย. 56 การจ ดการภ ม ท ศน ว ฒนธรรม กรณ ศ กษา เม องใน ประเทศไทย คลองแม ข า และกระบวนการสร างการม ส วนร วมของช มชน 13 9 พ.ย. 56 การจ ดการสภาพแวดล อมและการอน ร กษ กรณ ศ กษา เม องอาเมดาบ ดและเม องในเอเช ย อ. ดร. เกร ยงไกร เก ดศ ร อ. ว ถ พาน ชพ นธ ค ณสามารถ ส วรรณร ตน และ สถาปน ก คน-ใจ-บ าน ค ณศ ภว ฒ บ ญมหาธนากร พ.ย. 56 การจ ดการภ ม ท ศน โดยช มชน ค ณธนพนธ เอ อตระก ล และรศ. ดร. วรล ญจก พ.ย. 56 Presentation ข อค ด สร ป รศ. ดร. วรล ญจก Mid-term 20% Landscape project 15% Final project 20% ว ถ Presentation 15% Paper 20% Discussion 10%

6 เ บ Heritage Victoria. Landscape Assessment Guidelines for Cultural Heritage Significance ICOMOS. World Heritage Cultural Landscapes Wallach, B. Understanding the Cultural Landscape. New York: The Guilford Press

7 Course Syllabus การตลาดและงานศ ลปะ อาจารย ผ ประสานงานกระบวนว ชา อ.ดร. วร ท ว น จ ภาคว ชาการตลาด ช น 4 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม โทร โปรดระบ ช อและโครงการ (MA) ใน subject line ของ เวลาท สามารถพบเพ อร บค าปร กษา: ตามการน ดหมายผ านทางอ เมล ค าอธ บายกระบวนว ชา ศ กษาความหมายของตลาด แนวค ดทางด านการตลาดและบทบาทของศ ลปะท ม ต องาน ด านการตลาด แนวค ดตราย ห อ การสร างตราย ห อ อ ตล กษณ ของตราย ห อ งานศ ลปะ และการจ ดการ ทางการตลาดท น ามาประย กต ใช ในการก าหนดกลย ทธ ทางด านผล ตภ ณฑ ด านราคา ด านช องทาง การจ ด จ าหน าย และด านการส งเสร มการตลาด การให คะแนน* การเข าช นเร ยน 10 คะแนน ก จกรรมในช นเร ยน และทดสอบย อย 30 คะแนน กรณ ศ กษา 25 คะแนน สอบปลายภาค 35 คะแนน รวม 100 คะแนน (การต ดเกรด: อ งกล ม) *หมายเหต : ส ดส วนการให คะแนนด งกล าวอาจม การเปล ยนแปลงในภายหล งตามความเหมาะสม งานกรณ ศ กษา - ให น กศ กษาจ บกล ม 6 กล ม - ให เล อกผล ตภ ณฑ หร อธ รก จท เก ยวข องก บงานศ ลปะมา 1 ธ รก จ - ให น กศ กษาท ารายงานกรณ ศ กษา ประกอบด วยห วข อด งต อไปน o การว เคราะห โอกาสทางการตลาดส าหร บผล ตภ ณฑ /ธ รก จด งกล าว โดยใช หล กการว เคราะห สถานการณ และส งแวดล อมทางการตลาด ตามท ได เร ยนมา o การว เคราะห กล มเป าหมาย o ความสอดคล องระหว างส วนประสมทางการตลาดท กส วน - การประเม นผล o รายงานร ปเล ม 15 คะแนน o การน าเสนอ 10 คะแนน 1

8 ตารางบรรยายว ชา ศ ลปะก บการตลาด คร งท ว นท เวลา ผ บรรยาย ห วข อบรรยาย รศ.ดร. พ ชรา ต นต ประภา ภาพรวมของการตลาด ห วหน าภาคว ชาการตลาด 1-2 อา.18 ส.ค น. ความส มพ นธ ระหว างศ ลปะก บการตลาด คณะบร หารธ รก จ ส งแวดล อมก บการตลาด มหาว ทยาล ยเช ยงใหม พฤต กรรมผ บร โภค น. รศ.ดร. พ ชรา ต นต ประภา อา.1 ก.ย น. รศ.ดร. พ ชรา ต นต ประภา อา.8 ก.ย. 56 อา.8 ก.ย. 56 อา.15 ก.ย น น น. อ. ศศ กานต ล มป ต ห วหน าแขนงว ชาการ ประชาส มพ นธ และการ โฆษณา คณะการ ส อสารมวลชน มช. การตลาดตามเป าหมาย (Segmentation Targeting and Positioning) Arts and Marketing Communication Creative design in Marketing Communication 1 Creative design in Marketing Communication 2 8 อา.15 ก.ย น. อ.ดร. วร ท ว น จ Pricing Strategy 9-10 อา.22 ก.ย น. อ.ดร.นฤมล ก มภากรณ รองคณบด ฝ ายว จ ยฯ Product strategy คณะบร หารธ รก จ มช อา.29 ก.ย น. อ.ดร. ชลฤทธ เหล องจ นดา อาจารย ประจ าภาคว ชา ออกแบบน เทศศ ลป คณะ Creative Product Design ม ณฑนศ ลป ม.ศ ลปากร 13 อา.6 ต.ค น. อ.ดร.นฤมล ก มภากรณ Channel of Distribution อา.13 ต.ค น. คณาจารย น าเสนอกรณ ศ กษา 16 TBA สอบปลายภาค 2

9 บว.ศว. 715 (918715) ส มมนาเร องการจ ดการศ ลปะและว ฒนธรรม 3(3-0-6) Seminar in Art and Cultural Management ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล ร วม: รองศาสตราจารย ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผ ช วยศาสตราจารย ฉลองเดช ค ภาน มาต - เ ลา ว นเสาร เวลา น. เร ยน: ห องประช ม FA2 Office: เป นการศ กษาภาคสนามของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา เพ อจ ดท ารายงานทางว ชาการด านการจ ดการศ ลปะลละ ว ฒนธรรม ลละน ามาเสนอในการส มมนาในช นเร ยน เพ ออภ ปราย ลลกเปล ยนความค ดเห น ความร ลละประสบการณ ด านการ จ ดการศ ลปะลละว ฒนธรรมร วมก น เ ผ บรรยาย 1 ส. 17 ส.ค. 56 ลนะนากระบวนว ชา บรรยายปร บพ นฐานการว จ ยการ จ ดการศ ลปะลละว ฒนธรรม (กระบวนการว จ ยการจ ดการ ศ ลปะลละว ฒนธรรม) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 2 ส. 24 ส.ค. 56 การศ กษาว พากษ บทความว จ ย ผลงานการว จ ย ลละ ลนวทางการนาเสนอผลการศ กษาลละว จารณ (ลบ งกล ม ลละมอบหมายห วเร องว จ ย) 3 ส. 31 ส.ค. 56 การศ กษาภาคสนามของน กศ กษา ( Mini Research ) (ข นตอนการดาเน นการลละนาเสนอผลงานในการส มมนา) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 4 ส. 7 ก.ย. 56 การนาเสนอผลการศ กษาลละว จารณ ผลงานว จ ย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 5 ส. 14 ก.ย. 56 บรรยายปร บพ นฐานการว จ ยการจ ดการศ ลปะลละ ว ฒนธรรม (การกาหนดห วเร องลละการเข ยน Proposal) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต

10 6 ส. 21 ก.ย. 56 การศ กษาภาคสนามของน กศ กษา ( Mini Research ) (ข นตอนการดาเน นการลละนาเสนอผลงานในการส มมนา) 7 ส. 28 ก.ย. 56 ส งห วข อเร อง(ของน กศ กษา)ลละส มมนาลลกเปล ยนห วข อ การว จ ย( Mini Research ) 8 ส. 5 ต.ค. 56 นาเสนอห วข อเร อง(ของน กศ กษา)ลละส มมนาลลกเปล ยน การเข ยน Proposal ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 9 ส. 12 ต.ค. 56 ส ง Proposal ลละส มมนา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 10 ส. 19 ต.ค. 56 การส มมนาว ธ การเก บข อม ลภาคสนามลละเข ยนรายงาน ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 11 ส. 26 ต.ค. 56 การส มมนาว ธ การเก บข อม ลภาคสนามลละเข ยนรายงาน ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 12 ส. 2 พ.ย. 56 การจ ดทาบทความว จ ยเพ อต พ มพ เผยลพร ใน วารสารว ชาการระด บชาต ลละระด บนานาชาต 13 ส. 9 พ.ย. 56 การส มมนาว ธ การเข ยนรายงานลละเตร ยมการนาเสนอ ผลการว จ ย 14 ส. 16 พ.ย. 56 การส มมนาว ธ การเข ยนรายงานลละเตร ยมการนาเสนอ ผลการว จ ย ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต 15 ส. 23 พ.ย. 56 การส มมนาลละนาเสนอผลงานการว จ ย (Final report) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.ท พวรรณ ท งม งม ผศ.ฉลองเดช ค ภาน มาต

11 กา ว ดผล 1. การศ กษาว พากษ บทความว จ ย ผลงานการว จ ย และแนวทางการนาเสนอผลการศ กษา คะแนน 20 คะแนน 2. รายงานเฉพาะบ คคล Mini Research คะแนน 70 คะแนน ให น กศ กษาจ ดทารายงานการศ กษา ( Mini Research ) ในห วข อเร องท เก ยวก บการจ ดการศ ลปะลละว ฒนธรรมในลขนงต างๆ ท สนใจ ซ งจะต องทาการศ กษาค นคว าภาคสนาม ลละจ ดทาเป นรายงาน ( Mini Research ) จานวน 1 เร อง - นาเสนอ power point (ช วงปลายเทอม) - ลละส งร ปเล มรายงาน (Mini Research) (ช วงการสอบปลายภาค) 3. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 คะแนน รวม 100 คะลนน หมายเหต : การเข าช นเร ยนไม ถ ง 80 % ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ย ไม ม ส ทธ ได ร บการว ดผล เ ก า ก บ - เอกสารประกอบการสอนกระบวนว ชา ส มมนาเร องการจ ดการศ ลปะลละว ฒนธรรม (918715) - เอกสารบทความทางว ชาการ งานว จ ยต างๆ ท จะมอบหมายในช นเร ยน

12 บว.ศว. 721 (918721) การท องเท ยวก บศ ลปว ฒนธรรม 3(3-0-6) Art and Cultural Tourism อาจารย ฉ ตรแก ว ส มาร กษ - เ ลา ว นเสาร เวลา น. งเร ยน: ห อง FB 1308 Office: ง ศ กษาภาพรวมของอ ตสาหกรรมการท องเท ยว ความหมายของศ ลปว ฒนธรรมและการน าไปใช เพ อ การท องเท ยว ร ปแบบการท องเท ยวทางศ ลปว ฒนธรรม ผลกระทบของการท องเท ยวต อศ ลปว ฒนธรรม กา รจ ดการด าน การอน ร กษ และฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรมเพ อการท องเท ยวอย างย งย น รวมถ งการส อสารต างว ฒนธรรม ง เ ผ บรรยาย 1 ส. 17 ส.ค. 56 ช แจงการเร ยนการสอน ภาพรวมของอ ตสาหกรรมการ อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ ท องเท ยว การนาศ ลปว ฒนธรรมไปใช เพ อการท องเท ยว 2 ส. 24 ส.ค การท องเท ยวทางศ ลปว ฒนธรรม ความหมายและ อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ ร ปแบบ - แหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรม และก จกรรมทาง ว ฒนธรรมเพ อการท องเท ยว 3 ส. 31 ส.ค. 56 การประเม นแหล งท องเท ยวเช งว ฒนธรรมเพ อพ ฒนาและ รศ. ดร.บ ญเล ศ จ ตต งว ฒนา อน ร กษ อย างย งย น 4 ส. 7 ก.ย. 56 ผลกระทบของการท องเท ยวต อศ ลปว ฒนธรรม อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 5 ส. 14 ก.ย. 56 แหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรม และก จกรรมทาง ว ฒนธรรมเพ อการท องเท ยว อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 6 ส. 21 ก.ย. 56 ศ กษานอกสถานท เพ อนามาอภ ปรายในห องเร ยน อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 7 ส. 28 ก.ย. 56 การม ส วนร วมของช มชนในการอน ร กษ และพ ฒนา ศ ลปว ฒนธรรมเพ อการท องเท ยว 8-9 ส. 5 ต.ค ศ กยภาพของแหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรม ( น.) - มาตรการในการอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรการ ท องเท ยวทางศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย น ศ.สาย นต ไพรชาญจ ตร รศ.ชน ญ วงษ ว ภาค

13 10-11 ส. 19 ต.ค ผลกระทบของการท องเท ยวต อศ ลปว ฒนธรรม อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ ( น.) - การอภ ปรายในห องเร ยน 12 ส. 26 ต.ค. 56 การส อสารต างว ฒนธรรม อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 13 ส. 9 พ.ย. 56 การส อสารต างว ฒนธรรม : กรณ ศ กษา อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 14 ส. 16 พ.ย. 56 การนาเสนอรายงาน อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ 15 ส. 23 พ.ย. 56 การนาเสนอรายงาน อ.ฉ ตรแก ว ส มาร กษ ล กษณะก จกรรมการเร ยนการสอน บรรยายส อต างๆ รายงาน และว ทยากรร บเช ญ เกณฑ การประเม นผล 1. สอบ a. เก บคะแนนคร งท 1 25 คะแนน b. เก บคะแนนคร งท 2 35 คะแนน 2. รายงาน 30 คะแนน 3. เข าช นเร ยน 10 คะแนน หมายเหต : เวลาเร ยนไม น อยกว า 80% จ งจะม ส ทธ สอบ ตาราและเอกสารหล ก เอกสารประกอบคาบรรยายว ชาการท องเท ยวก บศ ลปว ฒนธรรม (918721), สาขาว ชาการจ ดการศ ลปะและ ว ฒนธรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม.

14 บว.ศว. 714 (918714) ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางด านศ ลปะและว ฒนธรรม 3(3-0-6) Art and Cultural Research Methodology ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ว - เวลา อาท ตย 9:00-16:00 เร ยน FB รศ Office: คาอธ บายล กษณะกระบวนว ชา : ศ กษาความร พ นฐานของการว จ ย ปร ชญา และจร ยธรรมในการทางานว จ ย แนวค ดเก ยวก บระเบ ยบว ธ การ ว จ ย การวางแผนการว จ ย กระบวนการว จ ยทางศ ลปะและว ฒนธรรม การต งป ญหาการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ย และการต งสมมต ฐาน การเก บข อม ล การว เคราะห และต ความ การสร ปผล การเข ยนข อเสนอการว จ ย การเข ยน รายงาน และเสนอผลงานการว จ ย ว ตถ ประสงค กระบวนว ชา : เพ อให น กศ กษาสามารถ 1. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บพ นฐานของการว จ ย ปร ชญา และจร ยธรรมในการทางานว จ ย 2. อธ บายถ งกระบวนการว จ ยทางศ ลปะและว ฒนธรรมได 3. ปฏ บ ต งานการว จ ยทางศ ลปะและว ฒนธรรม ตารางบรรยายและส มมนาเสนอผลงาน กระบวนว ชา ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางด านศ ลปะและว ฒนธรรม (918714) คร งท ว นท เวลา ผ บรรยาย ห วข อการบรรยาย 1-2 อา. 3 พ.ย น. 3-4 อา. 10 พ.ย น. 5-6 อา. 17 พ.ย น. 7-8 อา. 24 พ.ย น. ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน แนวค ดเก ยวก บระเบ ยบว ธ การว จ ย การวางแผนการว จ ย การต งป ญหาการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ยและการ ต งสมมต ฐาน การเก บข อม ล

15 9-10 อา. 1 ธ.ค น อา. 8 ธ.ค น อา. 15 ธ.ค น. 15 ส. 21 ธ.ค น. ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน การว เคราะห และต ความในงานว จ ย การสร ปผลการว จ ย การเข ยนข อเสนอการว จ ย การเข ยน รายงานและเสนอผลงานการว จ ย โครงการศ กษาและรายงาน การนาเสนอกรณ ศ กษา การว ดผล 1. สอบข อเข ยน ปลายภาค คะแนน 60 คะแนน 2. กรณ เฉพาะบ คคล คะแนน 30 คะแนน ให น กศ กษาจ ดทากรณ ศ กษาในห วข อเร องท สนในทางด านศ ลปะและว ฒนธรรม จานวน 1 เร อง - นาเสนอ power point - แลกเปล ยนเร ยนร ในช นเร ยน 3. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 คะแนน รวม 100 คะแนน หมายเหต : การเข าช นเร ยนไม ถ ง 80 % ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ย ไม ม ส ทธ ได ร บการว ดผล เอกสารประกอบ - อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน, เอกสารประกอบการสอนกระบวนว ชา ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางด านศ ลปะและ ว ฒนธรรม (918714) - เอกสาร/บทความว ชาการ ท มอบหมายให ในช นเร ยน

16 บว.ศว. 719 (918719) การจ ดการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ 3(3-0-6) Museum and Art Gallery Management ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล - เ ลา ว นเสาร เวลา น. เร ยน: ห องเร ยน FB1308 Office: ศ กษาแนวค ดและทฤษฎ การพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ บทบาทและหน าท ของพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ เทคน คการจ ดการแสดง ก จกรรมและการบร การของพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะก บการศ กษาของประชาชน ตลอดจนการ จ ดร ปแบบองค กร การบร หาร และการบ รณาการและเคร อข ายของพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ เ ผ บรรยาย 1 ส. 11 ม.ค. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(1) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 2 ส. 18 ม.ค. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(2) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 3 ส. 25 ม.ค. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(3) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 4 ส. 1 ก.พ. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(4) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 5 ส. 8 ก.พ. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(5) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 6 ส. 15 ก.พ. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(6) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 7 ส. 22 ก.พ. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(7) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 8 ส. 1 ม.ค. 57 หล กการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(8) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล 9 ส. 8 ม.ค. 57 การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(1) รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 10 ส. 15 ม.ค. 57 การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(2) รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 11 ส. 22 ม.ค. 57 การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(3) รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 12 ส. 29 ม.ค. 57 การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ(4) รศ.ส น นทา ร ตนาวะด

17 13 ส. 5 เม.ย. 57 นาเสนอรายงานการศ กษาพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ (รายงานเด ยว) 14 ส. 19 เม.ย. 57 นาเสนอรายงานการศ กษาพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ (รายงานเด ยว) 15 ส. 26 เม.ย. 57 นาเสนอผลงานการออกแบบจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอ ศ ลปะ(รายงานกล ม) ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ส น นทา ร ตนาวะด เกรด และการประเม น 1. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 % 2. การสอบข อเข ยน สอบข อเข ยนตามเน อหาท ได บรรยาย คะแนน 30 % กาหนดสอบ (ปลายภาค) 3. รายงานเฉพาะบ คคลและนาเสนอ คะแนน 30 % ศ กษาว จารณ และจ ดทารายงาน การจ ดการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ แห งใดแห งหน งกาหนดส งและ นาเสนอ (ปลายภาค) 4. รายงานกล มและนาเสนอ เร อง การออกแบบและจ ดแสดงพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ กาหนดส งและนาเสนอ (ปลายภาค) คะแนน 30 % หมายเหต : การเข าช นเร ยนเป นไปตามระเบ ยบและข อบ งค บของมหาว ทยาล ย เ ก า ก บ - เอกสารประกอบการบรรยายว ชาการจ ดการพ พ ธภ ณฑ และหอศ ลปะ (918719) สาขาว ชาการจ ดการศ ลปะ และว ฒนธรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

18 บว.ศว. 718 (918718) การจ ดการศ ลปะการแสดงและโรงละคร 3(3-0-6) Performing Arts and Theatre Management ผ ช วยศาสตราจารย ว ลาว ณย เศวตเศรน ผ ช วยศาสตราจารย มาณพ มานะแซม - เ ลา ว นอาท ตย เวลา น. เร ยน: ห อง FB 1308 ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ พ นฐานด านการแสดง ปร ชญา ความเช อท เก ยวข องก บศ ลปะการแสดง องค ประกอบการแสดง ว ธ การจ ดการการแสดงและโรงละคร ตลอดจนการเร ยนร บทบาทและหน าท ของการแสดงและ โรงละครท ม ผลกระทบต อว ถ ช ว ต ส งคมและว ฒนธรรม รวมท งกระบวนการจ ดการการแสดงและโรงละครท งในว ฒนธรรม ตะว นออกและตะว นตก เ ผ บรรยาย ป จจ ยและระบบการจ ดการสน บสน นละครร วมสม ยใน ประเทศญ ป น และการประย กต ใช ก บการสน บสน นละคร ร วมสม ยในประเทศไทย สาขาการแสดง) การบร หารจ ดการโรงละคร กรณ ศ กษา เดโมเครซ เธ ย เตอร สต ด โอ 1 อา. 12 ม.ค. 57 ( ) 2 อา. 12 ม.ค. 57 ( ) 3-4 อา. 19 ม.ค. 57 ( ) 5-6 อา. 26 ม.ค. 57 ( ) 7-8 อา. 2 ก.พ. 57 ( ) 9 อา. 16 ก.พ. 57 ( ) 10 อา. 16 ก.พ. 57 ( ) ป จจ ยและระบบการจ ดการสน บสน นละครร วมสม ยใน ประเทศญ ป น และการประย กต ใช ก บการสน บสน นละคร ร วมสม ยในประเทศไทย (ต อ) การสร างและการออกแบบพ นท สาหร บการแสดงฯ (How to create and Design Space for Theatre Performance) แนวค ด ทฤษฎ เทคน ค การจ ดการโรงละครและ ศ ลปะการแสดง การจ ดการห นละคร และโรงละครห น การจ ดการศ ลปะการแสดงและโรงละครในภาคเหน อ ค ณประด ษฐ ประสาททอง (ศ ลป นรางว ลศ ลปาธร ป 2547 ค ณวส ร ชต อ ณาพรหม (ผ จ ดการและผ อานวยการผล ต เดโมเครซ สต ด โอ) ค ณประด ษฐ ประสาททอง (ศ ลป นรางว ลศ ลปาธร ป 2547 สาขาการแสดง) ผศ.สมพร โถป ญญา (คณะศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ) อาจารย ปว ตร มหาสาร น นทน (คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย) ผศ.ว ลาว ณย เศวตเศรน ผศ.มาณพ มานะแซม

19 11-12 อา. 23 ก.พ. 57 ( ) อา. 2 ม.ค. 57 ( ) 15 อา. 9 ม.ค. 57 ( ) - การจ ดการงบประมาณในการจ ดแสดง - การจ ดการและภาพรวมของการแสดงในเช งธ รก จ/ ภาคเอกชน - ม มมองของ Organizer ในการจ ดการแสดง แนวค ด ทฤษฎ เทคน ค การจ ดการโรงละครและ ศ ลปะการแสดง (ต อ) ค ณศ กด ศรณ อ ง อาจารย ปว ตร มหาสาร น นทน (คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย) การนาเสนอกรณ ศ กษา ผศ.ว ลาว ณย เศวตเศรน ผศ.มาณพ มานะแซม กา ว ดผล Final Report 60% รายงานและการนาเสนอรายงาน Presentation 20% Paper 20% เ ก า ก บ

20 บว.ศว. 722 (918722) การศ กษาและพ ฒนางานว ฒนธรรม 3(3-0-6) Cultural Study and Development ผ ผ ดชอบกระบวนว ชา: ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล ผ สอนร วม: ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ รองศาสตราจารย ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน ว น - เวลา: ว นเสาร เวลา น. ห องเร ยน: ห องเร ยน FB1308 ช น 3 คณะว จ ตรศ ลป Office: ว ตถ ประสงค : ศ กษาความหมาย แนวค ด ทฤษฎ และกระบวนการศ กษาทางว ฒนธรรม ตลอดจน ว เคราะห และ ประเม นค ณค าของงานศ ลปว ฒนธรรม รวมท งว ธ การพ ฒนางานศ ลปว ฒนธรรมแขนงต างๆ เพ อร กษาค ณค าและเพ มม ลค า ให เก ดประโยชน คร งท ว น เด อน ป ห วข อ ผ บรรยาย 1 ส. 11 ม.ค. 57 รายละเอ ยดและเน อหาของการศ กษาและ ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล พ ฒนางานว ฒนธรรม 2 ส. 18 ม.ค. 57 แนวความค ดว ฒนธรรมเช งว เคราะห และว จ ย ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 3 ส. 25 ม.ค. 57 ว ฒนธรรมค อความหมาย ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 4 ส. 1 ก.พ. 57 พลว ตว ฒนธรรมและต วตนของคนท องถ น ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 5 ส. 8 ก.พ. 57 ส ทธ ทางว ฒนธรรมและการม ส วนร วม ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 6 ส. 15 ก.พ. 57 พ นท ทางว ฒนธรรมในส งคมพห ว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ดร.อาน นท กาญจนพ นธ 7 ส. 22 ก.พ. 57 ส มมนาว ฒนธรรมศ กษา และจ ดกล มทางาน ลงพ นท เก บข อม ลในกรณ ศ กษา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 8 ส. 22 ม.ค. 57 ลงพ นท เก บข อม ลในกรณ ศ กษา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 9 ส. 29 ม.ค. 57 นาเสนอรายงานผลการศ กษาว ฒนธรรมศ กษา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน

21 10 ส. 5 เม.ย. 57 นาเสนอรายงานผลการศ กษาว ฒนธรรมศ กษา ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 11 ส. 26 เม.ย. 57 การจ ดการและพ ฒนางานว ฒนธรรม รศ.ดร.ยงธน ศร พ มลเสถ ยร 12 ส. 3 พ.ค. 57 การจ ดการและพ ฒนางานว ฒนธรรม รศ.ดร.ยงธน ศร พ มลเสถ ยร 13 ส. 10 พ.ค. 57 ส มมนาการศ กษา และพ ฒนางานว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 14 ส. 17 พ.ค. 57 ส มมนาการศ กษา และพ ฒนางานว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน 15 ส. 24 พ.ค. 57 สร ปการศ กษาและพ ฒนางานว ฒนธรรม ศ.เก ยรต ค ณ ส รพล ดาร ห ก ล รศ.ดร.วรล ญจก บ ณยส ร ตน เกรด และการประเม น 1. การเข าช นเร ยน คะแนน 10 % (โดยเฉพาะในการส มมนาและผ ทรงค ณว ฒ บรรยาย) 2. การสอบข อเข ยน คะแนน 30 % (การบรรยายของ ศ. เก ยรต ค ณ ดร. อาน นท กาญจนพ นธ และ ผ ทรงค ณว ฒ ) 3. ส มมนาว ฒนธรรมศ กษา คะแนน 60 % (นาเสนอผลงาน การศ กษาภาคสนามและส มมนา และส งร ปเล มรายงาน) รวม 100 คะแนน หมายเหต : การเข าช นเร ยนเป นไปตามระเบ ยบและข อบ งค บของมหาว ทยาล ย เอกสารประกอบ เอกสารประกอบการบรรยายว ชาการศ กษาและพ ฒนางานว ฒนธรรม เอกสารประกอบการบรรยาย ว ชาการศ กษาและพ ฒนางานว ฒนธรรม (918722) สาขาว ชาการจ ดการศ ลปะและ ว ฒนธรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม อาน นท กาญจนพ นธ 2548 ทฤษฏ และว ธ ว ทยาของการว จ ยว ฒนธรรม: การทะล กรอบและก บด กของความค ดแบบค ตรงก นข าม กร งเทพฯ: สาน กพ มพ อมร นทร (บทท 2 และ 3) 2555 ความเข าใจว ฒนธรรมในการว จ ยส งคมไทย ใน จ นตนาการทางมาน ษยว ทยาแล วย อนมองส งคมไทย (หน า 11-76) เช ยงใหม : ภาคว ชาส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 2555 เจ าท และผ ป ย า: พลว ตของความร ชาวบ าน อานาจ และต วตนของคนท องถ น เช ยงใหม : ภาคว ชาส งคม ว ทยาและมาน ษยว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม (บทท 4 7 และ 9) 2555 พห ว ฒนธรรมในส งคมเปล ยนผ าน ใน จ นตนาการทางมาน ษยว ทยาแล วย อนมองส งคมไทย (หน า ) เช ยงใหม : ภาคว ชาส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

22 2557 การว จ ยว ฒนธรรมก บการพ ฒนาในภาคเหน อ: พ นท ทางว ฒนธรรมในบร บทของวาทกรรมการพ ฒนา เอกสาร อ ดสาเนา ทานาเบ, ช เกฮาร 2553 ชนพ นเม องก บความเช อเร องเสาอ นทข ลแห งเช ยงใหม ใน ช เกฮาร ทานาเบ (ขว ญช ว น บ วแดง และอภ ญญา เฟ องฟ สก ล บก.) พ ธ กรรมและปฏ บ ต การในส งคมชาวนาภาคเหน อของประเทศไทย (หน า ) เช ยงใหม : ศ นย ศ กษาชาต พ นธ และการพ ฒนา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม.ร.ว. อค น รพ พ ฒน 2551 ว ฒนธรรมค อความหมาย: ทฤษฏ และว ธ การของคล ฟฟอร ด เก ยร ซ กร งเทพฯ: ศ นย มาน ษยว ทยาส ร นธร (บทท 5 และ 6 ) 2540 การท องเท ยวก บว ฒนธรรม: ประเพณ บ ญบ งไฟในภาคอ สาน ใน ปร ตรตา เฉล มเผ า กออน นตก ล (บก.) เจ า ชาวบ าน เล ม 2 รวมบทความ ม. ร. ว อค น รพ พ ฒน กร งเทพฯ: สถาบ นไทยคด ศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Herzfeld, Michael 2003 Pom Mahakan: Humanity and order in the historical center of Bangkok, Thailand Human Rights Journal 1: Denes, Alexandra and Tiamsoon Sirisrisak 2013 A rights-based approach to cultural heritage management at the Phanom Rung historical park in North East Thailand, in Coeli Barry (ed.) Rights to Culture: Heritage, Language and Community in Thailand. Chiang Mai: Silkworm Books. Johnson, Andrew Alan 2011 Re-centering the city: spirit, local wisdom and urban design at the Three Kings Monument of Chiang Mai, Journal of Southeast Asian Studies 42(3):

23 บว.ศว. 717 (918717) ว ธ การนาเสนองานศ ลปะและว ฒนธรรม 3(3-0-6) Art and Cultural Presentation รองศาสตราจารย ส น นทา ร ตนาวะด - เ ลา ว นอาท ตย เวลา น. เร ยน: ห องปฏ บ ต การจ ดดอกไม 1 ศ กษาแนวค ด หล กการ การวางแผน และเทคน คว ธ การน าเสนอ ตลอดจนพ ฒนาการร ปแบบของการ น าเสนอผลงานด านศ ลปะและว ฒนธรรมจากอด ตถ งป จจ บ น รวมท งการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการน าเสนอ ผลงานด านศ ลปะและว ฒนธรรม เ ผ บรรยาย 1 อา. 16 ม.ค. 57 ( ) แนะนากระบวนว ชา ข อกาหนด การประเม นผล ความหลากหลายของศ ลปะและว ฒนธรรม 1.1 อาหาร, 1.2 การแสดง, 1.3 การนาเสนอเช งพาณ ชย รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 2 อา. 16 ม.ค. 57 ( ) 3-4 อา. 23 ม.ค. 57 ( ) แนวค ด หล กการ การจ ดการ การวางแผนด านศ ลปะ และว ฒนธรรม 2.1 What When Where Why How 2.2 ว ตถ ประสงค (ทางการตลาด)...WHY 2.3 กล มเป าหมาย 2.4 ประเภทของผลงาน...WHAT 2.5 WHEN WHERE (PLACE) 2.6 RESEAECH 2.7 หล กการทางศ ลปะ...HOW 2.8 Event Organize, Main Script, MC Scrip, etc 2.9 หล กการของ EXH และ W.D รศ.ส น นทา ร ตนาวะด รศ.ส น นทา ร ตนาวะด

24 5-6 อา. 30 ม.ค. 57 ( ) ร ปแบบและเทคน คว ธ การ ในการนาเสนองานศ ลปะและ ว ฒนธรรม 3.1 อาหาร เช น ไทย+ข าวแช, ญ ป น 3.2 การแสดง น ทรรศการศ ลปะถาวรและช วคราว 3.3 Commercial Presentation เช น W.D., FAIR, EXPO, EVENT 3.4 ข นตอนการวางแผน Script-Main, M.C ท ศทางและแนวโน มของร ปแบบการนาเสนองานทางด าน ศ ลปะและว ฒนธรรม - โครงการทางศ ลปะและว ฒนธรรม รศ.ส น นทา ร ตนาวะด 7 อา. 20 เม.ย. 57 ( ) อ.ว ถ พาน ชพ นธ 8 อา. 20 เม.ย. 57 ( ) ค ณร ตนะ ภ สวาสด 9-10 อา. 27 เม.ย การพ ฒนาความร ทางศ ลปะและว ฒนธรรม เพ อสร าง ( ) ม ลค าเพ ม ค ณร ตนะ ภ สวาสด - การจ ดการก จกรรมทางศ ลปว ฒนธรรม อา. 4 พ.ค. 57 การพ ฒนางานและการนาเสนอโครงร าง Final Project รศ.ส น นทา ร ตนาวะด ( ) อา. 11 พ.ค. 57 การพ ฒนางานและการนาเสนอโครงร าง Final Project รศ.ส น นทา ร ตนาวะด ( ) 15 อา. 18 พ.ค. 57 การนาเสนองาน Final Project รศ.ส น นทา ร ตนาวะด กา ว ดผล 1. Report 30% 2. Final Project 70% หน งส ออ าน ก บ - ส น นทา ร ตนาวด, Window Display. คณะว จ ตรศ ลป มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. - ณรงค สมพงษ, ส อเพ อการส งเสร มและเผยแพร, (พ มพ คร งท 2 กร งเทพมหานคร : สาน กพ มพ โอเด ยนสโตร, 2535) - เปร อง ก ม ท, เทคน คการจ ดน ทรรศการ, (พ มพ คร งท 2 กร งเทพฯ : ส ว ร ยาสาสน, 2529) - ชม ภ ม ภาค, หล กการประชาส มพ นธ, (พ มพ คร งท 2 กร งเทพมหานคร : สาน กพ มพ โอเด ยนสโตร, 2526) - ว ฒนะ จ ฑะว ภาต, ศ ลปะการจ ดน ทรรศการ, (กร งเทพฯ สาน กพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย,2542) - ธ ระศ กด อ ครบวช, น ทรรศการและการจ ดแสดง,(กร งเทพมหานคร : สาน กพ มพ ไทยว ฒนาพาน ชย, 2537) - ธ ระช ย ส ขสด. การออกแบบผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (กร งเทพฯ : โอ เอส พร นต ง เฮาส, 2544 ) - ว ชร นทร จร งจ ตส นทร. Theory & Concept Design หล กการและแนวค ดการออกแบบผล ตภ ณฑ ( กร งเทพฯ : แอ ปปา พร นท ต ง กร ป จาก ด, 2548 )

25 - Alberto Siliotti. Guide to the Valley of the Kings and to the Theban necropolises and temples. (Published Simultaneously in Egypt by: A.A GADDIS & SONS, 1996) - Art and History of Egypt. (Italy: Casa Editric Bonechi, 2000) - Abbas Chalaby. ALL OF EGYPT. (Italy: Casa Editric Bonechi, 2000) - Boschi, Antonello, Edit. Showrooms. ( Milan : Federico Motta Editore Spa, 2001 ) - Bruyninckx, Joeri. et al. Happening Design for Events. ( Amsterdam : Frame Publishers, 2006 ) - Bonct, Llorence. Exhibition Design. ( Barcelona, Spain : Loft Publication, 2006 ) - Beazley, Mitchell. The Art of Display. (London : Octopus Publishing Group Limited,2002) - Bingham, Neli. The New Boutique Fashion and Design. ( London : Merrell Publishers Limited, 2005 ) - Callery, Emma Ideas for Color & Paint. ( Singapore : Page One Publishing Private Limited, 2006 ) - Carol Andrews. Ancient Egyptian Jewellery. (Published by British Museum Press,1990) - Copestick, Joanna. & Lioyd, Mery. Vital Colour, Colour Themes for Every Room. (London : Page One Publishing Pte Ltd, 1998 ) - Dernie, David. Exhibition Design. ( UK : Laurence King Publishing Ltd, 2006 ) - Fay, Martha. et al. Pottery Barn Storage & Display. ( San Francisco : Weldon Owen Inc, 2004 ) - English edition.the Tomb of Nefertari. (Italy: Casa Editric Bonechi, 1999) - Giovanna Magi. Aswan Philae, Abu Simbel. (Italy: Casa Editric Bonechi, 2000) - Giovanna Magi. Luxor Valley of Kings-Queens Noble Artisans. (Italy: Casa Editric Bonechi, 2000) - Gimbel, Theo. The Healing Energies of Colour. ( London : Gaia Book, 2005 ) - Guild, Tricia. Private View. ( London : Quadrille Publishing Ltd. Inc,1999 ) - Guild, Tricia. and Wilhide, Elizabeth. Design and Detail The Practical Guide to Styling a House. ( London : Conran Octopus Limited, 1988 ) - Hector, Alonso. Window Design & Shops Installation and Fashion. (Madrid : Pilar Amores,2005) - Katz, Cheryl and Jeffrey. Room Recipes. ( USA : Rockport Publishers Inc, 2000 ) - M. Ramadan. Egypt Alexandria and Beaches. (Printed in Austria LeykamDruck.) - Manuelli, Sara. Design for Shopping New Retail Interiors. ( London : Laurence King Publishing Ltd, 2006 ) - Moreno, Shonquis. et al. Forefront The Culture of Shop Window Design. (Amsterdam, Germany : Frame Publishers, 2005 ) - Morgan, Tony. Visual Merchandising Window and In-store Display for Retail. (UK : Laurence King Publishing Ltd, 2008 ) - Oh, Eun Kyung ; Park, Jin Kyung ; Ha, Ji Hae. I.W_ Interior World Vol. 56 (Korea : Publish Archiworld Co.,Ltd.,2008) - Portas, Mary. Window The Art of Retail Display. ( New York, USA : Thames & Hudson Inc, 1999 ) - Siham EI- Awddly. Egypt Sinai. Egyptian Tourist Authority. (Printed in Austria LeykamDruck.) - Sloan, Annie. Annie Sloan s Colour Schemes That Really Work. ( London : Collins & Brown Limited, 2002 )

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓)

รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓) ร า ย ง า น ข อ ม ล ร า ย ล ะ เ อ ย ด ร า ย ว ช า ( ม ค อ. ๓) ๑ รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓) หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑. ส วนนา ๑.๑ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการสอน ว ชา การบร หารการพ ฒนา

แผนการสอน ว ชา การบร หารการพ ฒนา แผนการสอน ว ชา การ ๑. ช อรายว ชา : การ ช อภาษาอ งกฤษ : Development Administration ๒. รห สว ชา : ๔๐๑ ๔๒๓ จานวนหน วยก ต : ๓ (๓-๐-๖) ๓. ผ บรรยาย : ดร, ฤทธ ช ย แกมนาค ศศบ.(ร ฐศาสตร ) MA(Pol.Sc.),Ph.D.(Soc.Sc.)

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร คณะ น เทศศาสตร สาขาว ชาการโฆษณาและการประชาส มพ นธ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 801212 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการส อสาร (Information

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยคณะภาคว ชา มหาว ทยาล ยร งส ต คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 100 เทคโนโลย สารสนเทศและการประย

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มคอ. 3 1. รห สและช อรายว ชา 4131601 การประย กต ใช งานโปรแกรมส าเร จร ป 2. จานวนหน

More information

หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค

หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CEN 635 การจ ดการโครงการว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร มคอ.3 หมวด 1 ข อม ลโดยท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร 1. รห สและช อรายว ชา 1063102 การบร

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. รห สและช อรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 0004103 เทคโนโลยสารสนเทศเพ อการปฏ บ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

รายละเอ ยดแนวการเร ยน

รายละเอ ยดแนวการเร ยน รายละเอ ยดแนวการเร ยน โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ช อผ สอน อาจารย ธนภ ทร ย ขะเด โทรศ พท 089-9773193 E-mail: tnapat@gmail.com สถานท ต ดต อ คณะว ทยาการจ ดการ อาคารเร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information