การต ดตามความก าวหน าการดาเน นงานปฏ ร ปท ด น ว นท 3-4 ส งหาคม 2558

Size: px
Start display at page:

Download "การต ดตามความก าวหน าการดาเน นงานปฏ ร ปท ด น ว นท 3-4 ส งหาคม 2558"

Transcription

1 การต ดตามความก าวหน าการดาเน นงานปฏ ร ปท ด น ว นท 3-4 ส งหาคม 2558

2 (ภาคเหน อ คร งท 1 ว นท 3 ส งหาคม 2558) 1 เช ยงใหม ก จกรรม : โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร โครงการก อสร างถนนคอนกร ตเสร มเหล ก หมายเลขทาง ชม (ระยะทาง กม.) ต.โป งแยง อ.แม ร ม 1 แห ง 750,000 จ.เช ยงใหม โครงการก อสร างอาคารศ นย เร ยนร การเพ มประส ทธ ภาพเกษตรว ชญา บ านกองแหะ หม 4 ต.โป งแยง อ.แม ร ม 1 แห ง 640,000 จ.เช ยงใหม 2 ลาพ น ก จกรรม : โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร เคร องส บน าพร อมระบบส งน า ป มซ มเมอส ต.นครเจด ย อ.ป าซาง จ.ล าพ น 1 เคร อง 65,000 ก จกรรม : โครงการการเพ มพ นท ชลประทาน ก อสร างท อส งน าเข าแปลงเกษตรกรรมอ นเน องมาจากพระราชด าร ต.หนองปลาสะวาย อ.บ านโฮ ง จ.ล าพ น 1 แห ง 3,630,300 3 ลาปาง ก จกรรม : การบร หารจ ดการ ก จกรรม : โครงการการเพ มพ นท ชลประทาน โครงการก อสร างฝาย ค.ส.ล. ห วยแม ทะ แห งท 2 บ านผาลาด หม 4 ต.พระบาท อ.เม อง จ.ล าปาง 1 แห ง 770,800 4 แม ฮ องสอน ก จกรรม : การบร หารจ ดการ 14

3 15 (ภาคเหน อ คร งท 1 ว นท 3 ส งหาคม 2558) 5 เช ยงราย ก จกรรม : การบร หารจ ดการ 6 พะเยา ก จกรรม : การบร หารจ ดการ ก จกรรม : โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร เคร องอบพล งงานแสงอาท ตย ต.ภ ซาง อ.ภ ซาง จ.พะเยา 1 เคร อง 75,000 เคร องบดอาหาร ต.ภ ซาง อ.ภ ซาง จ.พะเยา 1 เคร อง 8,000 7 แพร ก จกรรม : การบร หารจ ดการ อาคารเก บเอกสาร 2 ช น 1 แห ง 3,011,500 เคร องค ดเมล ดพ นธ ข าว ต.ห วยหม าย อ.สอง จ.แพร 1 เคร อง 80,000 8 น าน ก จกรรม : การบร หารจ ดการ

4 16 (ภาคเหน อ คร งท 2 ว นท 4 ส งหาคม 2558) 1 พ ษณ โลก ก จกรรม : การบร หารจ ดการ โครงการข ดสระเก บน าบ านท าสวนยา บ านท าสวนยา หม 8 (28,800 ลบ.ม.) ต.บ านดง อ.ชาต ตระการ จ.พ ษณ โลก 1 แห ง 1,711,600 โครงการข ดสระเก บน าหนองผ อ บ านดง หม 1 (37,800 ลบ.ม.) ต.บ านดง อ.ชาต ตระการ จ.พ ษณ โลก 1 แห ง 1,460,300 2 เพชรบ รณ ก จกรรม : การบร หารจ ดการ อาคารเก บเอกสาร 2 ช น 1 แห ง 3,011,500 เคร องช วยท าผลไม แช อ ม ต.ท ายดง อ.ว งโป ง จ.เพชรบ รณ 1 เคร อง 28,000 อาคารแปรร ปผลผล ต บรรจ ภ ณฑ ต.บ านดง อ.ว งโป ง จ.เพชรบ รณ 1 หล ง 758,600 ก จกรรม : โครงการการเพ มพ นท ชลประทาน โครงการก อสร างฝาย คลองว งก าแพง ปร มาณ 1 แห ง บ.เขาน อย ม. 4 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบ รณ 1 แห ง 1,484,400 โครงการก อสร างฝายคลองซ บแหวน บ นว งไทร หม 4 ต.ซ พพ ทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบ รณ 1 แห ง 1,826,300 โครงการข ดสระเก บน าสาธารณะ บ านซ บเจร ญ หม 3 (102,000 ลบ.ม.) ต.ซ บพ ทรา 1 แห ง 3,400,000 อ.ชนแดน จ.เพชรบ รณ

5 17 (ภาคเหน อ คร งท 2 ว นท 4 ส งหาคม 2558) 3 ส โขท ย ก จกรรม : การบร หารจ ดการ เคร องค ดแยกเมล ดข าว ต.ว งทองแดง อ.เม อง จ.ส โขท ย 1 เคร อง 80,000 ค าใช จ ายโครงการส งเสร มการว จ ยและนว ตกรรมโดยการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ รายการเคร องส ข าว ต.ว งทองแดง อ.เม อง 1 เคร อง 160,000 จ.ส โขท ย เคร องซ ลส ญญากาศ ต.ว งทองแดง อ.เม อง จ.ส โขท ย 1 เคร อง 60,000 เคร องด านา จ.ว งทองแดง อ.เม อง จ.ส โขท ย 1 เคร อง 180,000 4 อ ตรด ตถ ก จกรรม : การบร หารจ ดการ 5 นครสวรรค ก จกรรม : การบร หารจ ดการ อาคารเก บเอกสาร 2 ช น 1 แห ง 3,011,500 เคร องค ดเมล ดพ นธ ข าว ต.หนองกล บ อ.หนองบ ว จ.นครสวรรค 1 เคร อง 200,000 เคร องย อยเอนกประสงค ต.หนองกล บ อ.หนองบ ว จ.นครสวรรค 1 เคร อง 130,000 โครงการข ดขยายสระน าสาธารณะบ านเขาเล บงา หม ท 15 (32,400 ลบ.ม.) ต.หนองกล บ อ.หนองบ ว จ.นครสวรรค 1 แห ง 1,181,000

6 (ภาคเหน อ คร งท 2 ว นท 4 ส งหาคม 2558) 18 6 อ ท ยธาน ก จกรรม : การบร หารจ ดการ เคร องหยอดเมล ดพ นธ ข าว ต.ป าอ อ อ.ลานส ก จ.อ ท ยธาน 1 เคร อง 50,000 ฝาย ค.ส.ล. ห วยน าว ง บ านเขาน าโจน หม 4 ต.ป าอ อ อ.ลานส ก จ.อ ท ยธาน 1 แห ง 1,500,000 ฝายประชาอาสา ระยะทาง 20 เมตร หม 8 ต.ป าอ อ อ.ลานส ก จ.อ ท ยธาน 1 แห ง 1,500,000 โครงการก อสร างสระเก บน าประจ าไร นา ขนาดความจ 5,000 ลบ.ม. (20,000 ลบ.ม.) ต.ป าอ อ,น ารอบ อ.ลานส ก 1 แห ง 824,500 จ.อ ท ยธาน ก จกรรม : โครงการบร หารจ ดการท ด นแปลงรวมในเขตปฏ ร ปท ด น โครงการข ดสระเก บน าสาธารณะ ต.ลานส ก อ.ลานส ก จ.อ ท ยธาน 1 แห ง 1,763,400 โครงการข ดสระเก บน าสาธารณะ ต.ระบ า อ.ลานส ก จ.อ ท ยธาน 1 แห ง 1,242,600 โครงการก อสร างระบบประปาช มชน ต.ลานส ก อ.ลานส ก จ.อ ท ยธาน 1 แห ง 4,008,600 ปร บพ นท รองร บการจ ดท ด นตามแผนการพ ฒนาพ นท แปลงรวม เน อท 2, ไร ต.ลานส ก อ.ลานส ก จ.อ ท ยธาน 1 แห ง 828,800 7 พ จ ตร ก จกรรม : การบร หารจ ดการ

7 แผนการด าเน นการประกวดราคาอ เล กทรอน กส (e-bidding) 16 ร บแบบว นท 1 ก นยายน 2558 ล าด บท ข นตอนการด าเน นงาน ระยะเวลา ช วงเวลา 1 ขออน ม ต แต งต งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง 3 ว นทาการ 2-4 ก.ย คณะกรรมการฯ ดาเน นการจ ดทาราคากลาง พร อมขออน ม ต ใช ราคากลาง 7 ว นทาการ 7-15 ก.ย ขอความเห นชอบดาเน นการประกวดราคาอ เล กทรอน กส พร อมจ ดทาประกาศ 3 ว นทาการ ก.ย ประกาศร างประกวดราคาอ เล กทรอน กส (กรณ ให สาธารณชนว จารณ ร างฯ) 3 ว นทาการ ก.ย (ไม น อยกว า 3 ว นทาการ) 5 ประกาศประกวดราคาอ เล กทรอน กส 5 ว นทาการ ก.ย.2558 (ไม น อยกว า 3 ว นทาการ) 6 ให ผ ประสงค จะเสนอราคาค ดราคางาน 4 ว นทาการ 1-6 ต.ค ย นเสนอข อเสนอและราคา (ร บข อเสนอและราคา) 1 ว นทาการ 7-ต.ค คณะกรรมการพ จารณาผลประกวดราคาอ เล กทรอน กส 7 ว นทาการ 8-16 ต.ค สร ปนาเสนอขออน ม ต ร บราคา และสนองร บราคา 2 ว นทาการ ต.ค ดาเน นการทาส ญญาและทา PO 7 ว นทาการ ภายใน 30 ต.ค.2558

8 17 ข นตอนการด าเน นการประกวดราคาอ เล กทรอน กส (e-bidding) ล าด บท ข นตอนการด าเน นงาน ระยะเวลา หมายเหต 1 ประสานขอรายช อคณะกรรมการคณะต างๆ /ผ ควบค มงาน - 2 ขออน ม ต แต งต ง ค.กก.กาหนดราคากลาง - 3 ค.กก.จ ดทาราคากลาง 7 ว นทาการ 4 ขออน ม ต ใช ราคากลาง 1 ว นทาการ 5 จพด.จ ดทารายงานขอความเห นชอบ แต งต งคณะกรรมการ และจ ดทาร าง ประกาศและร างเอกสารประกวดราคา 3 ว นทาการ 6 จพด.เสนอรายงานขอความเห นชอบ แต งต งคณะกรรมการ และจ ดทาร าง ประกาศและร างเอกสารประกวดราคา ผ านหพด. 1 ว นทาการ 7 ห วหน าส วนราชการเห นชอบ 1 ว นทาการ 8 จพด.ประกาศราคากลางในเว ปไซต หน วยงานและเว ปไซต กรมบ ญช กลาง - 9 เผยแพร ร างประกาศและร างเอกสารประกวดราคาฯ(ให ว จารณ /เสนอแนะ) 3 ว นทาการ 10 หพด.เผยแพร ประกาศและเอกสารประกวดราคาทางเว ปไซต ของสรก.และเว ป ไซต กรมบ ญช กลางพร อมต ดประกาศท หน วยงาน กรณ ห วหน าส วนต องการให ม การว จารณ 5 ว นทาการ (อย างน อย 3 ว นทาการ)

9 18 ข นตอนการด าเน นการประกวดราคาอ เล กทรอน กส (e-bidding) ล าด บท ข นตอนการด าเน นงาน ระยะเวลา หมายเหต 11 ให ผ ประสงค จะเสนอราคาค ดราคางาน 4 ว นทาการ (อย างน อย 3 ว นทาการ) 12 ผ ประสงค จะเสนอราคาย นข อเสนอและราคาในระบบ 1 ว นทาการ 13 คณะกรรมการพ จารณาผลพ มพ เอกสารออกจากระบบและพ จารณาผล ประกวดราคาฯ 6 ว นทาการ 14 คณะกรรมการเสนอผลการพ จารณา/ขออน ม ต ร บราคา 1 ว นทาการ 15 หพด.สร ปผลการพ จารณาเสนอความเห นขออน ม ต ร บราคา 1 ว นทาการ 16 ห วหน าส วนราชการพ จารณาอน ม ต ร บราคา 1 ว นทาการ 17 แจ งสนองร บราคาและน ดทาส ญญา 1 ว นทาการ 18 จ ดทาข อม ลหล กผ ขาย 1 ว นทาการ 19 จ ดทาร างส ญญา 3 ว นทาการ 20 ดาเน นการทาส ญญาพร อมทา PO 3 ว นทาการ 21 แจ งผ ร บจ างเข าทางาน - 22 ทาหน งส อถ งธนาคารขอให ตรวจสอบหล กประก นส ญญา(หน งส อค าประก น) -

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด www.nmt.or.th/roiet/selapum/default.aspx แผนการจ ดหาพ สด และแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

บทท 2 การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

บทท 2 การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ บทท 2 การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 2.1 ว ธ การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การต ดตามและประเม นผล ด าเน นการใน 4 ล กษณะ ค อ 1) การศ กษาข อม ล เอกสาร หล กฐาน ต างๆ เช น รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

รายละเอ ยดแนบท ายประกาศสถาบ นว จ ยและพ ฒนา เร อง การให ท นสน บสน นการว จ ยส าหร บบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จากเง นนอกงบประมาณ งบบ าร งการศ กษา (บ

รายละเอ ยดแนบท ายประกาศสถาบ นว จ ยและพ ฒนา เร อง การให ท นสน บสน นการว จ ยส าหร บบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จากเง นนอกงบประมาณ งบบ าร งการศ กษา (บ ประกาศสถาบ นว จ ยและพ ฒนา เร อง การให ท นสน บสน นการว จ ยส าหร บบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จากเง นนอกงบประมาณ งบบ าร งการศ กษา (บ.กศ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ อน สนธ ค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) (ร าง) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ น 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

การปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงพล งงาน เพ อรองร บการดาเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น (ศปท.)

การปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงพล งงาน เพ อรองร บการดาเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น (ศปท.) การปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงพล งงาน เพ อรองร บการดาเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น (ศปท.) โดย นางวาร ณ เตยต อวงศ ห วหน ากล มพ ฒนาระบบบร หาร ส าน กงานปล ดกระทรวงพล งงาน ห

More information

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 อส.301 อส.302 อส.302/เง นก น อส.303 ส วนต ดตามประเม นผล ส าน กแผนงานและสารสนเทศ ก มภาพ นธ 2555 ค าน

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 นโยบาย เร งด วน/ มต ครม. ท เก ยวข อง

ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 นโยบาย เร งด วน/ มต ครม. ท เก ยวข อง แบบรายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร ด านนโยบายท ด นทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ระหว างเด อน ม ถ นายน ก นยายน 2553 (รอบ 12 เด อน) กรมทร พยากรน

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท รายงานผลการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของ ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร เขต ๑๘ (นายว ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ) ระหว างว นท ๒๒-๒๕ ม ถ นายน ๒๕๕๓ ณ จ งหว ดนครสวรรค พ จ ตร ก าแพงเพชร และอ

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล ป ญหาท เก ดข นเป นอย างไรบ าง ท ผ านมาผลการว เคราะห เป นไปตามท ส าน กงบประมาณต องการหร อไม และส าน ก/กองต างๆ ท าถ กต องหร

More information

งานก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร ง สวนส ตว นครราชส มา...

งานก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร ง สวนส ตว นครราชส มา... ข อก าหนดและเง อนไขในการก อสร าง (Terms of Reference) งานก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร ง สวนส ตว นครราชส มา... 1. ความเป นมา สวนส ตว นครราชส มา เป นแหล งท องเท ยวท ส าค ญของจ งหว ดนครราชส มา เป

More information

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ.

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ. ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว ธ ประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส การจ างก อสร าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส

More information

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100 1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามท คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ ได

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

ร อยละ ประเด นห วข อไม พ งพอใจส งส ด 3 อ นด บแรก (ร อยละความไม พ งพอใจ) ภาพรวมความพ ง พอใจ 1. กล มงานสารบรรณ และงานอ านวยการ ผ บร หาร

ร อยละ ประเด นห วข อไม พ งพอใจส งส ด 3 อ นด บแรก (ร อยละความไม พ งพอใจ) ภาพรวมความพ ง พอใจ 1. กล มงานสารบรรณ และงานอ านวยการ ผ บร หาร สร ปบทเร ยนการจ ดการความร เร อง แนวทางการปฏ บ ต งานระบบหน งส อเว ยนภายในหน วยงาน และแนวทางการปฏ บ ต งานจ ดซ อ จ ดจ างภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (Electronic Government Procurement: e-gp) คณะท างาน บ คลากรงานสารบรรณ

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 551 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ค าน า แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ (พ.ศ. 551 55) เป นการก าหนด รายละเอ ยด / โครงการ ซ งม ความต อเน องและเป

More information

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม หน าท ให บร การทางว ชาการแก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ของกล มบร หารงานคล งและส นทร พย ส าน กอ านวยการ ส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง กระบวนการบร หารงานคล งและส นทร พย รห ส WM สารบ ญ เร อง หน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ

More information

1. การปฏ บ ต ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ม ต ท 1.. ขณะน ค าร บรอง

1. การปฏ บ ต ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ม ต ท 1.. ขณะน ค าร บรอง 1. การปฏ บ ต ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการตรวจราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ส าน กงานขนส งจ งหว ดลพบ ร รอบ 6 เด อน (1 ต.ค.2555 31 ม.ค.2556)

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน)

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) 334 โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) ๑. หล กการและเหต ผล ด วยอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นอาคารสาน กงานท ก อสร างมานานกว า ๒๐ ป สภาพอาคารม

More information