บทท 3 ระเบ ยบว ธ ว จ ย

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 ระเบ ยบว ธ ว จ ย"

Transcription

1 บทท 3 ระเบ ยบว ธ ว จ ย 3.1 การเก บรวบรวมข อม ล การศ กษาว จ ยเร อง การค มครองและสว สด การของแรงงานไทยท เด นทางไปท างาน ต างประเทศ : ม มมองจากนโยบายและกฎหมายของประเทศต นทาง ใช การว เคราะห ท งใน ระด บมหภาค โดยใช แหล งข อม ลท ต ยภ ม ท ปรากฏอย ในท ต างๆ และการว เคราะห ในระด บจ ลภาค โดยใช แหล งข อม ลปฐมภ ม ท ได จากการสอบถามและส มภาษณ โดยแนวทางในการเก บรวบรวม ข อม ลม ด งน การเก บรวบรวมข อม ลท ต ยภ ม ข อม ลท ต ยภ ม ท น ามาใช ได มาจากข อม ลของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง โดยอาจแสดง ข อม ลท ต ยภ ม ท ส าค ญท ใช เป นหล กในการศ กษาคร งน ด งตารางท 3.1 ได ด งน ตารางท 3.1 แสดงรายการข อม ลท ต ยภ ม ท ส าค ญของการศ กษา ประเภทของข อม ลท ต ยภ ม แหล งท มา ร ฐสภา กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต างประเทศ 1. นโยบายของร ฐบาลและนโยบาย/มาตรการของ กระทรวงแรงงานท เก ยวข องก บการค มครอง คนหางานไปต างประเทศ 2. สถ ต จ านวนแรงงานไทยท เด นทางไป ต างประเทศ สถ ต จ านวนบร ษ ทจ ดหางานท ได ร บอน ญาต สถ ต จ านวนส าน กงานแรงงาน ไทยในต างประเทศ 3. กฎหมายและระเบ ยบท เก ยวก บการค มครอง แรงงานของไทย ได แก กรมการจ ดหางาน กระทรวงแรงงาน ร ฐสภา และกระทรวงแรงงาน และราชก จจา น เบกษา ฉบ บท เก ยวข อง

2 62 ประเภทของข อม ลท ต ยภ ม แหล งท มา 1) ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ ) พระราชบ ญญ ต ค มครองแรงงาน พ.ศ ) พระราชบ ญญ ต ค มครองแรงงาน (ฉบ บท 2) พ.ศ ) พระราชบ ญญ ต ค มครองแรงงาน (ฉบ บท 3) พ.ศ ) พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครอง คนหางาน พ.ศ ) พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครอง คนหางาน (ฉบ บท 2) พ.ศ ) พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครอง คนหางาน (ฉบ บท 3) พ.ศ ) พระราชบ ญญ ต คนเข าเม อง พ.ศ ) พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อ แรงงาน พ.ศ รวมท งประกาศและระเบ ยบต างๆ ท อาศ ย อ านาจของ พ.ร.บ. ท ได กล าวถ งในส วนท เก ยวข อง อาท ระเบ ยบกระทรวงแรงงาน และสว สด การส งคม ว าด วยการโฆษณาการ จ ดหางาน พ.ศ ท อาศ ยอ านาจตาม ความใน พ.ร.บ.จ ดหางานและค มครอง คนหางาน พ.ศ กฎหมายและระเบ ยบท เก ยวก บการค มครอง แรงงานไทยในประเทศท ม แรงงานไทยไป ท างานเป นส ดส วนส ง ได แก 1) กฎหมายแรงงานของสาธารณร ฐเกาหล 2) กฎหมายแรงงานของส งคโปร ส าน กงานแรงงานไทยในต างประเทศ ได แก 1) สาธารณร ฐเกาหล 2) ส งคโปร 3) ไต หว น 4) สหร ฐอาหร บเอม เรตส

3 63 ประเภทของข อม ลท ต ยภ ม แหล งท มา 3) กฎหมายแรงงานของไต หว น 4) กฎหมายแรงงานของสหร ฐอาหร บ เอม เรตส 5) กฎหมายแรงงานของอ สราเอล 5. งานว จ ย บทความและรายงานข าวต างๆ ท เก ยวข อง ได แก 1) รายงานว จ ย เร อง การพ ฒนาระบบการ จ ดส งแรงงานไทยไปท างานต างประเทศ เพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นใน ตลาดแรงงานโลก โดยอ อท พย ราษฎร น ยม และคณะ (2551) 5) อ สราเอล ข อม ลจาก website ของกระทรวง แรงงานของประเทศสาธารณร ฐเกาหล ส งคโปร ไต หว น สหร ฐอาหร บเอม เรตส และอ สราเอล ตามล าด บ ด งน 1) Ministry of Employment and Labor สาธารณร ฐเกาหล [http://englishmolab.go.kr/] 2) Ministry of Manpower ประเทศ ส งคโปร [http://www/mom.gov./sg] 3) Ministry of Labor or Employment (Council of Labor Affairs) [http://www.labor.gov.tw] 4) Ministry of Labour สหร ฐอาหร บเอ ม เรตส [http://www.abudhabi.ae/egov] 5) Ministry of Labor + Social Affairs อ สราเอล [http://www.moital.gov.il] กรมการจ ดหางาน กระทรวงแรงงาน

4 64 ประเภทของข อม ลท ต ยภ ม แหล งท มา 2) รายงานว จ ย เร อง ตลาดแรงงานไทยใน ส าน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย เอเช ยตะว นออกและเอเช ยตะว นออกเฉ ยง ใต : ผลกระทบจากภาวะเศรษฐก จถดถอย ในปลายทศวรรษท 90 โดย ส ภางค จ นทวาน ช (2544) 3) รายงานว จ ย เร อง แรงงานไทยใน ส าน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย ต างประเทศ : ป ญหากฎหมายในประเทศ ต นทาง โดยพ นธ ท พย กาญจนะจ ตรา สายส นทร (2540) 4) บทความว ชาการ เร อง การค มครอง ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร แรงงานไทยในต างประเทศในส วนท เก ยวก บการด าเน นการของกระทรวงการ ต างประเทศ" โดยข นธ ทอง อ นาก ล (ว.ป.อ. 2551) 6. กฎหมาย ระเบ ยบท เก ยวก บการค มครองแรงงาน ท เด นทางไปท างานต างประเทศของฟ ล ปป นส ท ส าค ญค อ 1) The Labor Code of the Philippines 2) The Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 (RA 8042) 3) นโยบาย มาตรการและข อม ลท เก ยวข องก บ การไปท างานต างประเทศของฟ ล ปป นส - website ของกระทรวงแรงงาน : DOL - website ของ Philippines Overseas Employment Administration : POEA - website ของ Overseas Workers Welfare Administration : OWWA - website ของ Commission on Filipinos Overseas : CFO

5 การเก บรวบรวมข อม ลปฐมภ ม ด งน ใช ข อม ลปฐมภ ม ท ได จากแบบส มภาษณ และการส มภาษณ เช งล กแบบเฉพาะเจาะจง ผ บร หาร เจ าหน าท ท เก ยวข องของหน วยงานร ฐ ได ใช แบบส มภาษณ และ ส มภาษณ เช งล ก ก บผ บร หารของหน วยงานต างๆ ในกระทรวงแรงงาน ได แก ส าน กบร หารแรงงาน ไทยไปต างประเทศ และกองตรวจและค มครองแรงงาน กรมการจ ดหางาน ส าน กงานร บรอง มาตรฐานฝ ม อแรงงานแห งชาต กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ส าน กงานจ ดหางานจ งหว ด และส าน กงาน แรงงานในต างประเทศในไต หว น และส งคโปร โดยในแบบส มภาษณ จะถามถ งประเด นต างๆ ด งน 1) หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการค มครองและสว สด การของ แรงงานไทยท เด นทางไปท างานต างประเทศ 2) ป ญหาและอ ปสรรคท ม ผลกระทบต อการค มครองและสว สด การของ แรงงานไทยท เด นทางไปท างานต างประเทศในด านต างๆ 3) แนวโน มความต องการแรงงานในอนาคต 4) ข อเสนอแนะต อฝ ายต างๆ นอกจากน ก ย งได ส มภาษณ แบบเจาะล กในประเด นท ผ บร หาร/เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบเป นการเฉพาะในแต ละด านท เก ยวข องก บการศ กษาในคร งน เช น กองตรวจและ ค มครองคนหางานก จะสอบถามถ งการตรวจและการค มครองคนหางานเป นการเฉพาะ ส าน ก บร หารแรงงานไทยไปต างประเทศก จะสอบถามถ งกระบวนการจ ดส งแรงงานเป นการเฉพาะ ส าน กงานร บรองมาตรฐานฝ ม อแรงงานแห งชาต กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ก จะสอบถามถ งการ พ ฒนาฝ ม อแรงงาน มาตรฐานฝ ม อแรงงานด านต างๆ เป นต น ผ แทนบร ษ ทจ ดหางาน ซ งม จ านวนรวมท งส น 318 บร ษ ท กระจายอย ใน ภ ม ภาคต างๆ ของประเทศ โครงการว จ ยจ งได ส มต วอย างแบบท วไป (simple random sampling) และแบบเฉพาะเจาะจง (purposive) ค อนายกสมาคมการจ ดหางานไทยไปต างประเทศ ตามส ดส วน ของบร ษ ทจ ดหางานตามภ ม ภาคต างๆ ในส ดส วนร อยละ 10 ด งน

6 66 ภ ม ภาค จ านวนบร ษ ท จ านวนต วอย าง ภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 50 5 ภาคกลาง กร งเทพฯ และปร มณฑล รวม โดยในแบบส มภาษณ จะถามถ งประเด นต างๆ ด งน 1) ประเทศท บร ษ ทจ ดหางานน นๆ จ ดส งแรงงานไปท างาน ประเภทของ อาช พ แนวโน มความต องการแรงงาน 2) ในการจ ดส งแรงงานไทยไปต างประเทศ ม ป ญหาอ ปสรรคในด าน ต างๆ และแนวโน มของป ญหา แรงงานไปท างาน ต างๆ 3) ด านนโยบายและกฎหมายท เก ยวข อง ท งของไทยและประเทศท ส ง 4) ข อเสนอแนะเพ อส งเสร มแรงงานไทยเด นทางไปท างานต างๆ แก ฝ าย แรงงานไทยท เคยเด นทางไปท างานต างประเทศแล ว เช น การสอบถาม แรงงานแบบเฉพาะเจาะจง (purposive) เพ อให ครอบคล มแรงงานท เด นทางไปท างานในประเทศ ต างๆ จ านวน 20 ราย โดยในแบบส มภาษณ จะถามถ งประเด นต างๆ ด งน ต างประเทศ 1) ประเทศท เคยเด นทางไปท างาน และช องทางในการเด นทางไปท างาน 2) ข อม ลข าวสารน ได ร บในการเด นทางไปท างานต างประเทศ ด านต างๆ 3) ป ญหาและอ ปสรรคท ประสบในการเด นทางไปท างานต างประเทศใน

7 67 4) ข อเสนอแนะแก ฝ ายต างๆ ท เก ยวข อง ประเด นต างๆ ในแบบส มภาษณ กล มท เก ยวข องท ง 3 กล มน น ได ออกแบบข อ ค าถามเพ อให ได มาซ งข อม ลในการว เคราะห ส งเคราะห ตามว ตถ ประสงค หร อโจทย ของการว จ ย รวมท งเพ อทดสอบสมมต ฐานของการศ กษาว จ ยท ได ต งข นไว ต อไป 3.2 การว เคราะห ข อม ล ข อม ลท ได จากข อม ลปฐมภ ม และข อม ลท ต ยภ ม ท งหมดจะน ามาว เคราะห ตาม ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว 3 ข อ ท ได กล าวมาแล ว ค อ 1) เพ อศ กษาสภาพป ญหาการไปท างานต างประเทศของแรงงานไทยท งในส วนของ แรงงานท ม ฝ ม อและแรงงานไร ฝ ม อ 2) เพ อศ กษานโยบายและกฎหมายค มครองและสว สด การแรงงานของไทยรวมท ง ข อสร ปท ได จากประสบการณ จร งเป นหล ก และม กรณ ศ กษาจากประเทศฟ ล ปป นส เพ อว เคราะห สาเหต ท อาจก อให เก ดอ ปสรรคในการไปท างานต างประเทศของแรงงานไทย 3) ให ข อเสนอแนะแนวทางในการแก ป ญหา การก าหนดนโยบายและกลไกต างๆ ให แก ร ฐบาลเพ อวางระเบ ยบและจ ดการเร องการการค มครองและสว สด การของแรงงานไทยท เด นทางไปท างานในต างประเทศ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ร ฐและแรงงานท ไปท างานย ง ต างประเทศ โดยม สมมต ฐานในการศ กษา ค อ กฎระเบ ยบและมาตรการท เก ยวข องก บการไปท างาน ของคนงานไทยในต างประเทศเอ ออ านวยต อการเด นทางไปท างานและสามารถค มครองช วยเหล อ คนงานไทยในต างประเทศได อย างเพ ยงพอ โดยการรวบรวมข อม ลในคร งน ได ใช ว ธ ขอส มภาษณ โดยตรงก บกล มต วอย างโดย น กว จ ยหร อน กว จ ยผ ช วยเป นส วนใหญ และส วนท เหล อจะใช ว ธ ให เจ าหน าท แรงงานในแต ละเขต ประสานงานต ดต อส งแบบส มภาษณ ไปให กรอกข อม ล แบบส มภาษณ ท งหมดได ออกแบบมาเพ อตอบโจทย ของงานว จ ย หร อว ตถ ประสงค ของงานว จ ยรวมท งเป นการตอบสมมต ฐานของงานว จ ยท ได ต งไว จะเห นได จากประเด นค าถามใน

8 68 แต ละข อของแบบส มภาษณ ท งของผ แทนหน วยงานร ฐ ผ แทนบร ษ ทจ ดหางาน และผ แทนแรงงานท ได กล าวมาแล ว จะเป นการสอบถามเพ อให ได ข อม ลและข อเท จจร งท สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของงานว จ ย ซ งม อย 3 ข อ รวมท งเป นการตอบสมมต ฐานท ผ ว จ ยได ต งไว ข างต น แบบส มภาษณ ท งหมดน ได ม การตรวจสอบความเท ยงตรงโดยน กว ชาการทางด านการ ว ดและประเม นผล และน กว ชาการท ได เคยศ กษาว จ ยทางด านแรงงานโดยใช ข อม ลปฐมภ ม ใน การศ กษา รวมท งการหาร อระหว างน กว จ ยและให น กว จ ยผ ช วยในการเก บรวบรวมข อม ล ได ท าการ ทดลองส มภาษณ (Pre-test) แรงงาน เพ อตรวจสอบว าม ความเข าใจในข อค าถามได ตรงตาม ว ตถ ประสงค ของค าถามในแต ละข อหร อไม รวมท งม การต ดต อก บผ ให ข อม ลในล กษณะของการขอ ส มภาษณ เพ มเต มในบางประเด นท เป นประโยชน ต อว ตถ ประสงค ของการว จ ย การว เคราะห ข อม ลท งหมดท ได น เป นการว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ ม ข นตอนค อการ ว เคราะห การจ าแนก และการจ ดระบบข อม ล โดยการต ดทอนข อม ลท เป นข อม ลซ าซ อนก น การจ ด กล มข อม ลตามประเด นหร อโจทย ของการว จ ยท เก ยวข อง จากน นจ งด าเน นการว เคราะห และ ส งเคราะห ข อม ลท ได มาท งหมดท งข อม ลปฐมภ ม และท ต ยภ ม ตามว ตถ ประสงค ของการว จ ย ท น าเสนอในเช งพรรณนา ในบทท 4 และบทท 5

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม ประจ าป พ.ศ. 2555

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม ประจ าป พ.ศ. 2555 นโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม ประจ าป พ.ศ. 2555 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมการบ นพลเร อน ก นยายน 2555 ใบลงนามร บทราบของผ ปฏ บ ต งาน กรมการบ นพลเร

More information

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ 1.1 บทน า ประเทศไทยม เศรษฐก จท ค อนข างเป ด ภาคเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย ท งด านการค าและ การลงท น จ งเป นภาคเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

แบบประเม นค างานตำแหน งประเภทอำนวยการ ระด บส ง

แบบประเม นค างานตำแหน งประเภทอำนวยการ ระด บส ง แบบประเม นค างานตำแหน งประเภทอำนวยการ ระด บส ง 1. ตำแหน งเลขท 552 ช อตำแหน ง ผ อำนวยการ ระด บ ต น งาน/ฝ าย/กล ม - กอง/สำน ก สำน กงานบร หารแรงงานไทยไปต างประเทศ กรม การจ ดหางาน กระทรวง แรงงาน ขอกำหนดเป

More information

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ผลการว เคราะห จากการพ จารณาความเส ยงของสาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ได ม การประช มคณะท างานบร หารความเส ยงของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เม อว นท 9 มกราคม

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ r (ส าน กงาน ป.ป.ท.) แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) ค าน า ส าน กงาน ป.ป.ท. ม นาคม 2556 บทน า ด วยแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. 2555 2558

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แบบข อเสนอโครงการว จ ย ประกอบการของบประมาณท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น ว ทยาล ยส นตพล

แบบข อเสนอโครงการว จ ย ประกอบการของบประมาณท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น ว ทยาล ยส นตพล แบบข อเสนอโครงการว จ ย ประกอบการของบประมาณท นอ ดหน นการว จ ยสถาบ น ว ทยาล ยส นตพล ส วนท 1: โครงการว จ ย 1. ช อโครงการ (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ).... 2. คณะผ ว จ ย อาจารย ท ปร กษา/พ เล ยงงานว จ ย(ถ าม )...

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA )

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) 1. หล กการและแนวค ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเป นการน

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information