ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1

Size: px
Start display at page:

Download "ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1"

Transcription

1 ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1

2 โปรแกรม Microsoft Excel กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ านวน แถวและคอล มน มากมาย เหมาะ ก บงานทางด านการค านวณ ต างๆ หร อสร างกราฟแสดงผล 2

3 ประโยชน ของ Microsoft Excel 1. สามารถค านวณข อม ลในตารางได อย างแม นย า 2. สามารถสร างกราฟแบบต างๆ ได 3. สามารถตกแต งตารางข อม ลด วยส ส น และร ปภาพ 4. สามารถเร ยงล าด บข อม ลตามต วอ กษรหร อต วเลขได 5. ม ระบบจ ดการข อม ลแบบอ ตโนม ต หลายอย าง 6. สามารถแปลงข อม ลเป นเว บเพจ 3

4 ม อะไรใน Excel 2010 Ribbon : ส วนท ใช ต ดต อระหว างผ ใช ก บโปรแกรมแบบใหม Table Tools : ช วยในการจ ดร ปแบบเซลล หร อตารางให สวยงามย งข ;น ม แถวและคอล มน มากข *น โดยม แถวท ;งหมด 1,048,576 แถว ม คอล มน 16,384 คอล มน เร มจาก A-Z,AA-AZ,BA-BZ,..,XFD สร างส ตรซ อนก นได หลายช ;น Chart Tools : เป นต วช วยในการออกแบบ chart การแลกเปล ยนข อม ลร วมก นระหว างโปรแกรม เช น Microsoft word, Microsoft powerpoint ได ง ายข ;น

5 การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Excel 2. เล อกรายการ All Programs 1. คล กป ม Start 3. คล กท <โปรแกรม Microsoft Excel 5

6 แถบเคร องม อ (Tool bar) ต วช *ต าแหน งเซลล Cell Pointer ส วนประกอบของ Microsoft Excel แถบช อเร อง (Title bar) แถบเมน (Menu bar) แถบส ตร(Formula bar) แผ นเอกสาร (Sheet) แถบสถานะ (Status bar)

7 ส วนประกอบของกระดาษท าการ (Worksheet) แถว (Row) ต วช ต าแหน งเซลล (Cell Pointer) คอล มน (Column) ป ายช อของกระดาษท าการ (sheet tab) เป นพ นท ส าหร บการท างาน เปร ยบเสม อนก บกระดาษท ใช ค ดเลข ค านวณ และกรอกข อม ล

8 คอล มน (Column)ค อ ช องข อม ลท <เร ยงอย ใน แนวต *ง ม ท *งหมด 16,384 คอล มน แถว (Row) ค อ ช องข อม ลท <เร ยงอย ใน แนวนอน ม ท *งหมด 1,048,576 แถว ป ายช <อของกระดาษท าการ (sheet tab) ใช แสดงช <อของช ทท <ก าล งใช งานอย 8

9 การเล อนต วช ต าแหน งเซลล ต วช *ต าแหน งเซลล เล อนตามท ศคร ;งละเซลล เล อนไปต าแหน ง A1 เล อนท ละหน าจอ พ มพ ต าแหน งในช องน * แล วคล กป ม OK 9

10 การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) ช วงข อม ลแนวนอน ช วงข อม ลแนวต *ง 1. น าเมาส คล กในเซลล แรก 2. กดป มเมาส ค างไว แล วลากไป ท ศทางในการลากเมาส ต าแหน งเซลล ส ดท ายของช วง 10

11 การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) คล กท <ต วอ กษร เพ <อเล อกท *งคอมล มน คล กท <ต วเลข เพ <อเล อกท *งแถว 11

12 ชน ดของข อม ล 1. ค าคงท <(Constant)หมายถ ง ข อม ลท เราใส ลงในเซลล โดยตรง โดยอาจเป นต วเลข, ว น-เวลา, หร อข อความ โดยข อม ลน ;จะไม เปล ยนแปรค า เว นเส ยแต ว าเราได ท าการแก ไขเอง 2. ส ตรการค านวณ (Formula)หมายถ ง น พจน ท อาจเก ดจากค าคงท ช อเซลล ฟ งก ช น หร อเคร องหมายค านวณมาประกอบก นเพ อให เก ดค าใหม ข อม ลชน ดน ;จะต องข ;นต นด วยเคร องหมาย = เสมอ และค าของผลล พธ จะแปรเปล ยนไปตามค าท เก ยวข อง 12

13 เต มข อม ลอ ตโนม ต การเต มข อม ลอ ตโนม ต หร อ Auto Fill เป นความสามารถพ เศษของ Microsoft Excel ในการป อนข อม ลท <ม กจะใช บ อยๆ และเป นข อม ลท < ต องเร ยงล าด บ เช น เด อน, ว น, พ.ศ., ต วเลข 1. ป อนข อม ลใน เซลล เร <มต น 2. น าเมาส มาช * ท <จ ดเล กๆ ม มล าง ด านขวาของเซลล 3. ลากเมาส จะปรากฏ ข อม ลเต มอ ตโนม ต 13

14 เต มข อม ลอ ตโนม ต ว ธ ท 1. ถ าไม น าต วเลขไปค านวณ ให ใส เคร องหมายเข ;ยวเด ยว( ) น าหน าต วเลข ท าไหมต วเลข ถ งไม เพ <มเป น 2, 3 ว ธ ท 2. พ มพ ต วเลขค าเร มต นในเซลล แรก และพ มพ ต วเลขค าท สองในเซลล ถ ดไป และท าแถบส คล มท ;งสองเซลล จากน ;นจ งท าการเต มข อม ล โดยลากเมาส จากจ ด Auto Fill 14

15 ต วอย างข อม ล 15

16 การแก ไขข อม ล กดป ม เพ อเข าส โหมดแก ไขข อม ล โหมดแก ไข ส งเกตจากบรรท ดน ; 16

17 การลบข อม ล 1.เล อกเซลล ท ต องการลบ 2.กดป ม เพ อลบข อม ล ม แถบส คล มล กษณะน * ถ ากดป ม จะหายไปท *งหมด 17

18 ส ตร (Formula) ส ตรใน Excel จะเข ยนในบรรท ดเด ยว เช น 2 4 จะเข ยนเป น 2^4 ม ล าด บความส าค ญของเคร "องหมาย ไม สามารถใส ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร ท " ซ บซ อนได เช น โดยเราจะใช ฟ งก ช "น SQRT ข 1นต นด วยเคร "องหมาย = 18

19 เคร องหมายในการค านวณ แบ งออกเป น 4 ประเภท ด งน 1. เคร องหมายทางคณ ตศาสตร 2. เคร องหมายในการเช อมข อความ 3. เคร องหมายในการเปร ยบเท ยบ 4. เคร องหมายในการอ างอ ง 19

20 1. เคร องหมายทางคณ ตศาสตร + บวก - ลบ * ค ณ / หาร % เปอร เซ นต ^ ยกก าล ง 20

21 ล าด บในการค านวณ 1. สมการท อย ในวงเล บ () 2. เปอร เซ นต และยกก าล ง % ^ 3. ค ณและหาร * และ / 4. บวกและลบ + และ 5. เคร องหมายเปร ยบเท ยบ <,<=,>,>= ***ถ าเคร <องหมายล าด บเท าก น จะท าจากซ ายไปขวา*** 21

22 ต วอย าง จงแปลงน พจน ทางคณ ตศาสตร ให เป นส ตรใน โปรแกรม Microsoft Excel 1. b 2 ab 2 = (b ^ 2) / ((a * b) - 2) 2. 2x + 3y + 15 = 2 * x + 3 * y

23 2. เคร องหมายในการเช อมข อความ & เช "อมข อความ ต วอย าง = Microsoft & A1 ถ า A1 เก บค า Excel จะได ผลล พธ เป น MicrosoftExcel = Microsoft & & A1 จะได ผลล พธ เป น Microsoft Excel (ม ช องว างค <นระหว าง Microsoft Excel) 23

24 3. เคร องหมายในการเปร ยบเท ยบ = เท าก บ <> ไม เท าก บ > มากกว า < น อยกว า >= มากกว าหร อเท าก บ <= น อยกว าหร อเท าก บ 24

25 4. เคร องหมายในการอ างอ ง แบ งออกเป น 4.1 : (colon) 4.2 เว นวรรค 4.3, (comma) 25

26 4.1 เคร องหมาย : (colon) บอกช วงของข อม ล เช น A1:A5 หมายถ ง เซลล A1, A2, A3, A4, A5 A1:B2 หมายถ ง เซลล A1, A2, B1, B2 26

27 ต วอย างท " 1 การค านวณโดยใช เคร "องหมาย : ผลล พธ ท "ได 27

28 ต วอย างท " 2 การค านวณโดยใช เคร "องหมาย : ผลล พธ ท "ได 28

29 4.2 เคร องหมาย เว นวรรค เล อกเฉพาะข อม ลท "ซ 1าก น (intersection) เช น A1:B2 B1:B3 A1:B2 หมายถ ง เซลล A1, A2, B1, B2 B1:B3 หมายถ ง เซลล B1, B2, B3 เล อกเฉพาะเซลล B1, B2 29

30 ต วอย างการค านวณโดยการเว นวรรค ผลล พธ ท "ได 30

31 4.3เคร องหมาย, (comma) เล อกข อม ลท 1งหมด (Union) เช น A1,B2 หมายถ ง เซลล A1 และB2 A1:A3, B1:B3 หมายถ ง เซลล A1, A2,A3, B1,B2,B3 31

32 ต วอย าง การค านวณโดยใช เคร "องหมาย, ผลล พธ ท "ได 32

33 การอ างอ งเซลล = A1+A2 1. การอ างอ งแบบส มพ นธ (Relative) 2. การอ างอ งแบบส มบ รณ (Absolute) 33

34 1. การอ างอ งแบบส มพ นธ เป นการใส ช "อของเซลล ลงไปในส ตรเท าน 1น เช น = A1+A2 ในการค ดลอกและวางส ตร แบบส มพ นธ ไปไว ท "เซลล อ "น โปรแกรม จะแก ไขต าแหน งของเซลล ในส ตรให สอดคล อง ก บต าแหน งใหม ท "จ ดวาง 34

35 ต วอย างการอ างอ งแบบส มพ นธ เม "อ Copy แล ว Paste 35

36 2. การอ างอ งแบบส มบ รณ เป นการอ างอ งท "ระบ ต าแหน งเซลล ไว ตายต ว เม "อค ดลอกเซลล ท "อ างอ งแบบส มบ รณ ไป วางท "เซลล อ "น โปรแกรมจะไม เปล "ยนการ อ างอ งต าแหน งเซลล สามารถอ างอ งได ท 1งแถวและคอล มน โดยพ มพ $ น าหน า 36

37 ร ปแบบการอ างอ งแบบส มบ รณ แบ งออกเป น 3 แบบด งน 1 1. การใส เคร "องหมาย $ ท 1งหน าคอล มน และแถว เป นการล อคต าแหน งของเซลล ท 1งคอล มน และ แถวไม ว าจะค ดลอกส ตรไว ท "เซลล ใด ส ตรก จะ ไม เปล "ยนแปลงต าแหน งของเซลล เช น = $A$

38 การอ างอ งแบบส มบ รณ (ต อ) 2. การใส เคร "องหมาย $ หน าคอล มน เป นการล อกต าแหน งของเซลล เฉพาะคอล มน ถ าค ดลอกส ตรไว ท "เซลล อ "น ต าแหน งของ เซลล ท "ถ กวางจะเปล "ยนเฉพาะค าแถว แต คอล มน จะคงเด ม เช น = $A

39 การอ างอ งแบบส มบ รณ (ต อ) 3. การใส เคร องหมาย $ หน าแถว เป นการล อคต าแหน งของเซลล เฉพาะแถว ถ าค ดลอกส ตรไว ท เซลล อ น ต าแหน งของเซลล ท ถ กวางจะเปล ยนเฉพาะค าคอล มน แต แถวจะคง เด ม เช น = A$

40 ต วอย างการอ างอ งเซลล แบบส มบ รณ แบบท " 1 = $A$1*10 แบบท " 3 =B$1*10 แบบท " 2 = $A1*10 40

41 การจ ดแต งข อม ล 1. เล อนต วช ;ต าแหน งเซลล ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการจ ดแต ง หากต องการจ ดแต งข อม ลความพร อมๆ ก นหลายเซลล ให ท าการเล อกเซลล หร อก าหนดช วงข อม ลก อน 2. เล อกค าส งจากแท บ Home และ Front 41

42 การจ ดแต งแบบอ กษร คล กตรงน ; Font แบบอ กษร Font style ล กษณะของอ กษร Size ขนาดของอ กษร Underline ล กษณะของใส เส นใต Color ส ของอ กษร Effects ล กษณะพ เศษ เช นต วอ กษรข ดท บ, ต วยก, ต วห อย 42

43 เส นขอบ เล อกร ปแบบของเส นของท ต องการ ส เส นขอบ ล กษณะเส นขอบ 43

44 ตรง Borders เล อก More Borders เล อกล กษณะของเส นกรอบ เส นขอบ ล กษณะกรอบส าเร จร ป ลบกรอบ, เต มรอบนอก, เต มระหว างเซลล ส ของเส นกรอบ เล อกการเต มเส นกรอบ คล กเล อกล กษณะและส ของเส น จากน ;นจ งคล กในร ป ตรงต าแหน ง ท จะให ปรากฏเป นกรอบ คล กซ ;า เพ อยกเล กการเต มกรอบได 44

45 การจ ดข อม ลอย ก งกลางช วง 1 ป อนข อม ลในเซลล แรก 2 3 เล อกเซลล ท งหมดในช วง A1:E1 เล อกแท บ Home (หน าแรก) > คล กป ม 45

46 การค านวณใน Microsoft Excel 1. การค านวณโดยใช ส ตร (Formula) 2. การค านวณโดยใช ฟ งก ช "น(Function) 46

47 การค านวณโดยใช ส ตร ส ตร เก ดจากการน าเคร องหมายทางคณ ตศาสตร ค าต วเลข ต าแหน งของเซลล ท เก บข อม ล มารวมก น แล วเก ดค าข นใหม โดยส ตรจะอย ในร ปสมการ เช น = 7+3 = A1+A2 47

48 การค านวณโดยใช ฟ งก ช น ฟ งก ช น ค อ ส ตรส าเร จร ปท โปรแกรม Microsoft Excel สร างไว ใช ส าหร บการค านวณ เพ อช วยให ผ ใช ท างานได สะดวกและรวดเร ว 48

49 โครงสร างของฟ งก ช น ฟ งก ช นม ส วนประกอบ 3 ส วน ค อ 1. ช อของฟ งก ช น เช น SUM, AVERAGE, SQRT 2. วงเล บ ()ในท กฟ งก ช นต องม วงเล บต อท าย เช น SUM (), AVERAGE( ), SQRT( ) 49

50 โครงสร างของฟ งก ช น (ต อ) 3. อาร ก วเมนต ค อ ส วนของข อม ลท ฟ งก ช นจะ น าไปใช ในการประมวลผล แต ละฟ งก ช นจะต องการอาร ก วเมนต ท แตกต างก น เช น SUM(A1:A20), ROUND(A1,0) 50

51 การเร ยกใช งานฟ งก ช น 1. พ มพ ฟ งก ช นด วยตนเอง =max(a1:a5) 2. เร ยกใช จาก Formula Bar 3. เร ยกใช จากแท บ ส ตร 51

52 ฟ งก ช นเก ยวก บว นและเวลา NOW() = ค าว นและเวลาป จจ บ น TODAY() = ให ค าว นท ป จจ บ น 52

53 ฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร SUM () = หาผลรวมของต วเลขท งหมด SUMIF() = หาผลรวมของค าท ตรงก บเง อนไข MOD () = เก บเศษท เหล อจากการหาร POWER() = ให ค าผลล พธ ของต วเลขยกก าล ง ROUND() = ป ดค าของต วเลขข นให ม หล ก ทศน ยมตามก าหนด INT() = ป ดค าต วเลขให เป นจ านวนเต ม 53

54 ฟ งก ช นทางสถ ต AVERAGE() = หาค าเฉล ยของต วเลขในช วงท ก าหนด COUNT() = น บจ านวนของเซลล COUNTIF() = น บจ านวนเซลล ท ม ข อม ลตรงก บ เง อนไข MAX() = หาค าส งส ดของข อม ลในช วงท ก าหนด MIN() = หาค าต าส ดของข อม ลในช วงท ก าหนด 54

55 ต วอย างการใช ฟ งก ช น 55

56 ฟ งก ช น NOW ใช หาค าว นและเวลาป จจ บ น ร ปแบบ NOW() ต วอย าง =NOW() ผลล พธ 21/9/201017:01 56

57 ฟ งก ช น TODAY ใช หาค าว นป จจ บ น ร ปแบบ TODAY() ต วอย าง =today() =TODAY() ผลล พธ 21/9/

58 ฟ งก ช น SUM ใช หาผลรวมของต วเลขท งหมด ร ปแบบ SUM(number1,number2,.. ) ต วอย าง =SUM(A1:A5) =SUM(B1,B2) =SUM(A1,A3,A5) 58

59 ฟ งก ช น MAX ใช หาค าส งส ดของข อม ลต วเลขท ก าหนด ร ปแบบ MAX(number1,number2,.. ) ต วอย าง =MAX(A1:A5) =MAX(B1,B2) =MAX(A1,A3,A5) 59

60 ฟ งก ช น MIN ใช หาค าต าส ดของข อม ลต วเลขท ก าหนด ร ปแบบ MIN(number1,number2,.. ) ต วอย าง =MIN(A1:A5) =MIN(B1,B2) =MIN(A1,A3,A5) 60

61 ฟ งก ช น AVERAGE ใช หาค าเฉล ยของข อม ลต วเลขท ก าหนด ร ปแบบ AVERAGE(number1,number2,.. ) ต วอย าง =AVERAGE(A1:A5) =AVERAGE(A1,A3,A5) 61

62 ฟ งก ช น BAHTTEXT ใช เข ยนค าอ านของต วเลขท ก าหนดโดยม ค าว าถ วน ต อท ายด วย ร ปแบบ BAHTTEXT(number1) ต วอย าง =BATHTEXT(593) =BAHTTEXT(A5) 62

63 แทรก (Insert) แถว/คอล มน 1. น าเมาส คล กท cell ตรงแถว หร อคอล มน ท ต องการแทรก 2. เล อก Insert ใน Home tab และเล อก Insert Sheet Rows/Columns จะได แถวเพ มข างบนหร อคอล มน ก อนหน า 63

64 ลบ (Delete) แถว/คอล มน 1. น าเมาส คล กท cell ตรงแถว หร อคอล มน ท ต องการลบ 2. เล อก Delete ใน Home tab และเล อก Delete Sheet Rows/Columns จะลบ แถวหร อคอล มน ท cell pointer ช อย 64

65 แทรก (Insert) Sheet 3 ว ธ 1. น าเมาส คล กท sheet tab อ นหล งส ด (อย ด านล างซ าย) จะได Sheet ใหม แทรกหล ง Sheet3 หร อ 2. กดป ม Shift และป ม F11 พร อมก น จะได sheet ใหม แทรกก อนหน า Sheet1 65

66 แทรก (Insert) Sheet ว ธ ท 3 1. น าเมาส คล กท sheet tab ตรงท ต องการแทรก หร อ 2. เล อก Insert ใน Home tab และเล อก Insert Sheet จะได sheet ใหม แทรกอย ก อนหน า sheet เด ม 66

67 ลบ (Delete) Sheet 1. น าเมาส คล กท Sheet tab ท ต องการลบ 2. เล อก Delete ใน Home tab และเล อก Delete Sheet จะลบ sheet ท เล อกไว 67

68 การเปล ยนช อของ Sheet tab 1. น าเมาส ไปวางท Sheet tab ท ต องการเปล ยนช อแล วคล กขวา 2. เล อก Rename แล ว sheet tab น นจะเป นส ด า ก สามารถเปล ยนเป นช อท ต องการได 68

69 การเปล ยนส ของ Sheet tab 1. น าเมาส ไปวางท Sheet tab ท ต องการเปล ยนส แล วคล กขวา 2. เล อก Tab Color และเล อกส ท ต องการ 69

70 การ link ไปย ง Sheet อ น 1. ก าหนดข อความ ท ต องการ link 2. เล อก Insert tab Hyperlink 3. เล อก Place in this document แล วเล อก sheet ท ต องการ link ไป 70

71 ASSIGNMENT Download ได ท ftp://ftp.cs.psu.ac.th ใส username และ password ของ section ต วเอง ค าส งจะอย ใน disk1/lab6-instructions.pdf

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป นโปรแกรมช

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

Microsoft Excel การเร ยกโปรแกรม. กระดาษค านวณ - Spreadsheet. แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ

Microsoft Excel การเร ยกโปรแกรม. กระดาษค านวณ - Spreadsheet. แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ Microsoft Excel กระดาษค านวณ Electronic ด วย Spread sheet Microsoft Excel 2003 แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ 1 2 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ ฐานข อม ล โปรแกรมกระดาษค

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97

บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97 บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97 1.1 แนะน า MICROSOFT EXCEL 97 โปรแกรมส าหร บงานค านวณประเภทสเปรดช ด (Spreadsheet) หร อกระดาษทด อ เล กทรอน กส ในป จจ บ นคงจะไม ม โปรแกรมใด ม ความสามารถโดดเด

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม ลบข อม ล 1.1 ชน ดของข อม ล 1.2 การป

More information

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร 176 หน วยท 7 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. การค านวณโดยใช ส ตร 2. ต วอย างการค านวณโดยใช ส ตรต าง ๆ 3. การใช Auto sum หาผลรวม 4. การค

More information

การใช งาน MS-Excel *********

การใช งาน MS-Excel ********* การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 2 ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ป อนและแก ไขข อม ลในตารางท างาน 1.2 จ ดร ปแบบข อม ลในตารางท างาน 1.3 ใช ส ตรและฟ งก ช นในการค านวณค าของข อม ลในตารางท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

บทท 1 การใช งานเบ องต น

บทท 1 การใช งานเบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word อย บน เดสก

More information