โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ"

Transcription

1 โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree

2 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร องหมายถ กท กช อง)

3 1.5 การต งค า Server Apache หากต องการใช งานแค เพ ยงเคร องเด ยวให ต งค าช อ Server เป น localhost 1.6 การต งค า My SQL ต งค ารห สผ านของ My SQL เป น 1234 และต งค าภาษาเป น UTF-8 UNICODE

4 กด Finish 1.7 การต ดต ง Rental วางไฟล trakool-printery ลงในโฟลเดอร www ของ Appserv (Appserv > www

5 1.8 การสร าง และ การน าเข าฐานข อม ล เข าไปย งหน าหล กของ Appserv เล อก phpmyadmin 1.9 สร างฐานข อม ลใหม ช อ printery ลงใน MySQL กด สร าง

6 เล อก tab Import แล วเล อกไฟล จาก trakool- printery > database >trakool_printery_db.sql จากน นกด ลงม อ การต งค าเช อมต อฐานข อม ล ไปย ง trakool- printery > application > config เล อกไฟล database.php ด วย notepad จาก น นให แก ข อม ลให ตรงก บท ต งค า Appserv ก อนหน าน แล วจ งกดบ นท ก

7 เร มการใช งาน TRAKOOL printery ไปย ง Browser จากน นพ มพ localhost/trakool- printery เพ อเร มใช งาน printery ได ท นท ผ ใช กรอก ช อผ ใช และ รห สผ าน เพ อเข าระบบ 1. เง นท น การบร หารจ ดการเง นท น และเป นการเก บรายละเอ ยดของเง นท น โดยสามารถเพ ม/ถอนเง นท นได โย การคล กท

8 กรอกจ านวนเง นและรายละเอ ยด จากน นเล อกประเภท ฝากเง นเพ ม/ถอนเง น กดบ นท ก 2. งานพ มพ 2.1 ฟอร มร บงาน กรอข อม ลการร บงานลงในโปรแกรม จากน นกด บ นท ก

9 2.2 รายงานการพ มพ ภาษ ฯลฯ แสดงรายละเอ ยดการร บงานพ มพ รวมถ งสถานะของงาน โดยสามารถพ มพ ใบเสร จ ใบก าก บ 2.3 ข อม ลล กค า 1.ช องค นหาข อม ลล กค า 2. เพ มข อม ลล กค า 3. แก ไข ลบข อม ลล กค า 1 3 2

10 2.4 ข อม ลล กหน จ ดเก บข อม ลล กค าท เป นล กหน โดยแสดงรายละเอ ยดสถานะ และจ านวนเง นท เป นหน 2.5 ใบเสนอราคา 1. ช องค นหาใบเสนอราคา 2. เพ มใบเสนอราคา 3. ภาษ 4. ลบใบเสนอราคา

11 2.6 รายงานการพ มพ ระบ ว นท และสถานะของรายงาน จากน นกด ค นหา 2.7 รายงานล กค า แสดงข อม ลล กค าท งหมด โดยสามารถพ มพ ได โดยคล กท

12 2.8 รายงานล กหน ระบ ว นท และสถานะของรายงาน จากน นกด ค นหา 2.9 รายงานการช าระเง น ระบ ว นท จากน นกด ค นหา

13 3. ว ตถ ด บ 3.1 ข อม ลว ตถ ด บ 1. ช องค นหาข อม ลว ตถ ด บ 2. เพ มข อม ลว ตถ ด บ 3. แก ไข ลบข อม ลว ตถ ด บ ผ ขายว ตถ ด บ 1. ช องค นหาข อม ลผ ขายว ตถ ด บ 2. เพ มข อม ลผ ขายว ตถ ด บ 3. แก ไข ลบข อม ลผ ขายว ตถ ด บ 1 3 2

14 3.3 ซ อ เป นการส งซ อว ตถ ด บโดยผ ใช ท าการกรอกข อม ลการส งซ อว ตถ ด บลงไป จากน นกด บ นท ก 3.4 รายการซ อ หล งจากท ผ ใช กด บ นท กแล ว รายการส งซ อจะถ กจ ดเก บเข ารายการซ อว ตถ ด บ โดยรายการ ซ อว ตถ ด บจะแสดงรายละเอ ยดการส งซ อว ตถ ด บ

15 3.5 เบ ก ในส วนน เป นการเบ กว ตถ ด บ หากผ ใช ต องการเบ กว ตถ ด บ คล กเล อกว ตถ ด บท ต องการเบ ก จากน นกด บ นท ก 3.6 รายการเบ ก หล งจากท ผ ใช กด บ นท กแล ว รายการส งซ อจะถ กจ ดเก บเข ารายการเบ ก โดยรายการเบ กจะ แสดงรายละเอ ยดการเบ กว ตถ ด บ

16 3.7 ค น บ นท ก ในส วนน เป นการค นว ตถ ด บ หากผ ใช ต องการค นคล กเล อกรายการท ต องการค น จากน นกด 3.8 รายการค น หล งจากท ผ ใช กด บ นท กแล ว รายการค นจะถ กจ ดเก บเข ารายการค นว ตถ ด บ โดยรายการค น แสดงรายละเอ ยดการค นว ตถ ด บ

17 3.9 รายงานว ตถ ด บ แสดงรายการว ตถ ด บคงเหล อท งหมดของโรงพ มพ 3.10 รายงานผ ขาย แสดงรายการข อม ลผ ขายว ตถ ด บท งหมด

18 3.12 รายงานการซ อ กด ค นหา ในส วนน จะแสดงรายการซ อว ตถ ด บท งหมด เม อต องการเร ยกด คล กท เล อกช วงว นท จากน น 3.13 รายงานการเบ ก ในส วนน จะแสดงรายการเบ กว ตถ ด บท งหมด เม อต องการเร ยกด คล กท เล อกช วงว นท จากน น กด ค นหา

19 3.14 รายงานการค น ในส วนน จะแสดงรายการค นว ตถ ด บท งหมด เม อต องการเร ยกด คล กท เล อกช วงว นท จากน น กด ค นหา 4. พน กงาน 4.1 ข อม ลพน กงาน 1. ช องค นหาข อม ลพน กงาน 2. เพ มข อม ลพน กงาน 3. แก ไข ลบ ก าหนดส ทธ /ยกเล กส ทธ พน กงาน 1 3 2

20 4.2 ลงเวลาท างาน ใช ส าหร บลงบ นท กเวลาในการเข า/ออกท างาน โดยคล กท บ นท กเวลาเข างาน และเม อออก งานคล กท บ นท กเวลาออกงาน 4.3 บ นท กการท า OT ในส วนน เป นการบ นท กข อม ลการเข าท า OT ของพน กงาน 4.4 รายงานพน กงาน แสดงรายการข อม ลพน กงานท งหมด

21 4.5 รายงานเวลาท างาน เป นการเร ยกด เวลาท างานของพน กงาน โดยกรอกข อม ลท ต องการ แล วกด ค นหา 4.6 รายงานการท า OT เป นการเร ยกด เวลาการท า OT ของพน กงาน โดยกรอกข อม ลท ต องการ แล วกด ค นหา

22 5. ค าใช จ าย 5.1 บ นท กค าใช จ าย ใช บ นท กค าใช จ ายของโรงพ มพ โดยผ ใช กรอกข อม ล จากน นกด บ นท ก 5.2 รายการค าใช จ าย แสดงรายการข อม ลค าใช จ ายท งหมด

23 5.3 หมวดค าใช จ าย 1. ช องค นหาหมวดค าใช จ าย 2. เพ มหมวดค าใช จ าย 3. แก ไข ลบหมวดค าใช จ าย รายงานค าใช จ าย เป นการเร ยกด รายงานสร ปค าใช จ าย โดยกรอกข อม ลท ต องการ แล วกด ค นหา

24 6. ข อม ลพ นฐาน 6.1 ข อม ลก จการ เป นการจ ดเก บข อม ลของก จการ 6.2 ภาษ เป นการก าหนดอ ตราภาษ ท ใช

25 6.3 หน วย เป นการจ ดเก บข อม ลหน วยส นค า 1. ช องค นหาหน วยส นค า 2. เพ มส นค า 3. แก ไข ลบหน วยส นค า หม กพ มพ เป นการจ ดเก บข อม ลส หม กพ มพ 1. ช องค นหาส หม กพ มพ 2. เพ มส หม กพ มพ 3. แก ไข ลบส หม กพ มพ 1 3 2

26 6.5 ต าแหน งงาน เป นการจ ดเก บข อม ลต าแหน งงาน 1. ช องค นหาต าแหน งงาน 2. เพ มต าแหน งงาน 3. แก ไข ลบต าแหน งงาน แผนก เป นการจ ดเก บข อม ลแผนก 1. ช องค นหาแผนก 2. เพ มแผนก 3. แก ไข ลบแผนกงาน 1 3 2

27 6.7 ส นค า ในส วนน เป นการจ ดเก บข อม ลส นค า 1. ช องค นหาส นค า 2. เพ มส นค า 3. แก ไข ลบส นค า ขนาดกระดาษ ส วนน เป นการจ ดเก บข อม ลขนาดของกระดาษ 1. ช องค นหาขนาดกระดาษ 2. เพ มข อม ลขนาดกระดาษ 3. แก ไข ลบข อม ลขนาดกระดาษ 1 3 2

28 6.9 ล กษณะพ เศษ 1. ช องค นหาล กษณะพ เศษ 2. เพ มล กษณะพ เศษ 3. แก ไข ลบล กษณะพ เศษ ปฏ ท นงาน ในส วนน จะเป นการจ ดเก บข อม ลก จกรรมต างๆ โดยสามารถเพ ม งานหร อก จกรรมได และแต ละ รายการสามารถแก ไข ลบได

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ค ม อการใช SCCC websales

ค ม อการใช SCCC websales ค ม อการใช SCCC websales ปร บปร งเอกสารเม อว นท 3 มกราคม 2557 สารบ ญ 1/3 การเข าส ระบบ websales 5 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 6-8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ าราจท ารายการ 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป นโปรแกรมช

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช

ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช Brother QL-ซ ร ส เน อหาในค ม อน และรายละเอ ยดทางเทคน คของผล ตภ ณฑ น อาจม การเปล ยนแปลงโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า Brother สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงโดยไมต อง ม การแจ งล วงหน าเก

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access 1. ท าความร จ กก บโปรแกรม Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป นโปรแกรมหน งท อย ในช ดโปรแกรม Microsoft Office ท ท าหน าท

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information