กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข

Size: px
Start display at page:

Download "กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข"

Transcription

1 รายงานสถ ต โรค 2555 (Statistical Report 2012) กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข Department of Medical Services Ministry of Public Health

2 ช อหน งส อ : รายงานสถ ต โรค พ.ศ (Statistical Report 2012) ท ปร กษา : นายแพทย ว นช ย ส ตยาว ฒ พงศ รองอธ บด กรมการแพทย นายแพทย ช าน จ ตตร ประเสร ฐ ผ อ านวยการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บรรณาธ การ : นายส รศ กด ก องเก ยรต ก ล ห วหน ากล มงานพ ฒนาสารสนเทศ จ ดพ มพ โดย : ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมการแพทย จ านวน : 100 เล ม ISBN : พ มพ ท : ส าน กพ มพ คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา ถนนสามเสน เขตด ส ต กทม โทร โทรสาร

3

4 ก คำนำ หน งส อรายงานสถ ต โรค พ.ศ (Statistical Report 2012) ของกรมการแพทย ได จ ดท าข น โดยจ ดกล มโรคตามหน งส อบ ญช จ าแนกโรคระหว างประเทศฉบ บท 10 (International statistics Classification of Diseases and Related Health Problem : ICD 10) และจ ดกล ม ผ าต ดหร อห ตถการตามหน งส อ International Classification of Diseases 9 th Revision : ICD-9-CM เป นการน าข อม ลผ ป วยในจากแฟ มข อม ลมาตรฐาน 12 แฟ ม ของสถานพยาบาลใน ส งก ดกรมการแพทย มาประมวลและว เคราะห สถ ต ผ ป วยในตามกล มโรค ในหน งส อเล มน ได ใช DRG Version4.0 ในการจ ดกล มโรคร วมและหาค าน าหน กส มพ ทธ (RW)สถ ต ผ ป วยในตามกล มโรค ส าค ญ สถ ต ทารกเก ดม ช พและสถ ต ผ าต ดหร อห ตถการ เพ อใช เป นข อม ลอ างอ งในด านว ชาการ การ เร ยนการสอนการศ กษาว จ ยและการวางแผนในการร กษาพยาบาล ขอขอบค ณสถานพยาบาลใน ส งก ดกรมการแพทย ท สน บสน นข อม ลผ ป วยในและกล มงานพ ฒนาสารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมการแพทย ท รวบรวมข อม ล ประมวลผล และว เคราะห ข อม ล กรมการแพทย หว งเป นอย างย งว ารายงานสถ ต โรคฉบ บน จะเป นประโยชน แก หน วยงานท เก ยวข อง ผ บร หาร น กว ชาการ และผ สนใจท กท านตามสมควร กรมการแพทย

5 ข สำรบ ญ หน า คาน า ก สารบ ญ ข สารบ ญตาราง ง สารบ ญภาพ จ สถ ต ผ ป วยในประจ าป งบประมาณ สถ ต ค าน าหน กส มพ ทธ (RW) ของผ ป วยใน 30 แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มยาเสพต ดและความผ ดปกต ทางจ ต 36 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคมะเร งท พบส งส ด 37 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคห วใจและหลอดเล อดท พบส งส ด 38 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคระบบประสาทท พบส งส ด 39 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคตาท พบส งส ด 40 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคผ วหน งท พบส งส ด 41 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคในผ ส งอาย ท พบส งส ด 42 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคในเด กท พบส งส ด 43 ต งแต ป งบประมาณ สถ ต ทารกเก ดม ช พ 44 สถ ต ผ าต ดหร อห ตถการ 47

6 ค สำรบ ญ(ต อ) หน า สถ ต แนวโน ม 106 ภาคผนวก 119 การด าเน นการจ ดท ารายงานสถ ต โรค 120 การรวบรวมข อม ล 121 การประมวลผลและว เคราะห ข อม ล 121 คาน ยาม 122 ตารางการจ ดกล มโรคและรห สกล มโรคของผ ป วย 298 กล ม 125 ตารางการผ าต ด/ห ตถการ และรห ส 999 รายการ 134 บรรณาน กรม 145 คณะผ จ ดท ารายงานสถ ต โรค 146

7 ง สำรบ ญตำรำง ตาราง หน า 1 จ านวนผ ป วยในท มาร บการร กษาในสถานพยาบาลในส งก ดกรมการแพทย 3 จ าแนกตามเพศ 2 จ านวนผ ป วยใน ตามกล มโรคท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จ าแนกตามเพศ 4 กล มอาย และจ านวนว นอย ร กษาเฉล ย 3 จ านวนผ ป วยในจ าแนกตามกล มโรค เพศ กล มอาย และจ านวนว นอย ร กษาเฉล ย 10 4 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย และจ านวนว นนอนเฉล ย จ าแนกตาม 10 อ นด บ 32 กล มโรคแรก 5 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ยและจ านวนว นนอนเฉล ย จ าแนกตามสถานพยาบาล 33 6 แสดงค าร อยละของผ ป วยในตามระด บของค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย (RW) 35 และค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย จ าแนกตามสถานพยาบาลในส งก ดกรมการแพทย 7 จ านวนทารกแรกเก ดม ช พท ปกต และผ ดปกต จ าแนกตามกล มโรคและเพศ 46 8 จ านวนผ าต ด/ห ตถการท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จ าแนกตามเพศ และกล มอาย 48 9 จ านวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จ าแนกตามเพศ และกล มอาย 54

8 จ สำรบ ญภำพ ภาพท หน า 1 จ านวนผ ป วยในตามกล มโรคท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จ าแนกตามเพศ และกล มอาย 2 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ยของสถานพยาบาลในส งก ดกรมการแพทย 3 แนวโน มของจ านวนผ ป วยในกล มยาเสพต ดและความผ ดปกต ทางจ ต ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยในตามกล มโรคมะเร งท พบส งส ด ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยในตามกล มห วใจและหลอดเล อดท พบส งส ด ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยในตามกล มโรคระบบประสาท ท พบส งส ดต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของผ ป วยในตามโรคตาท พบส งส ด ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของผ ป วยในตามกล มโรคผ วหน ง ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของผ ป วยในตามกล มโรคในผ ส งอาย ท พบส งส ดต งแต ป แนวโน มของผ ป วยในตามกล มโรคในเด ก ท พบส งส ดต งแต ป แนวโน มของการคลอดปกต ป งบประมาณ จ านวนผ าต ด/ห ตถการท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จ าแนกตามเพศและกล มอาย 13 แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยในจ าแนกตามเพศ

9 ฉ สารบ ญภาพ(ต อ) ภาพท หน า แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยอ บ ต เหต ต งแต ป งบประมาณ แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยส งต อต งแต ป งบประมาณ แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยโรคห วใจและหลอดเล อด ต งแต ป งบประมาณ แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยโรคเบาหวาน ต งแต ป งบประมาณ แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยโรคมะเร งท งหมด ต งแต ป งบประมาณ แสดง 5 อ นด บโรคท พบมากจ าแนกตามเพศของผ ป วยนอก แสดง 5 อ นด บโรคท ม ค าใช จ ายส งจ าแนกตามเพศของผ ป วยนอก ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บห ตถการท พบมากท ส ดจ าแนกตามเพศของผ ป วยนอก ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บการผ าต ดท ม ค าใช จ ายแพงท ส ดจ าแนกตามเพศ ในผ ป วยนอก ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บโรคท พบส งส ดจ าแนกตามเพศของผ ป วยใน ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บโรคม ค าใช จ ายส งส ดจ าแนกตามเพศ ของผ ป วยในป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บห ตถการท พบส งส ดจ าแนกตามเพศ ของผ ป วยใน ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บห ตถการท ม ค าใช จ ายแพงท ส ดจ าแนกตากเพศ ของผ ป วยในป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บสาเหต การตายท พบมากส ดจ าแนกตามเพศ ในผ ป วยในป งบประมาณ

10 สถ ต ผ ป วยในประจำป งบประมำณ 2555 ป งบประมาณ 2555 ม ผ ป วยในท วไปท เข ามาร บการร กษาในสถานพยาบาลส งก ดกรมการแพทย จ านวน 172,672 ราย เป นชาย 78,619 ราย ค ดเป นร อยละ 46 เป นหญ ง 94,053 ราย ค ดเป นร อยละ 54 สถานพยาบาลส งก ดกรมการแพทย ม ผ ป วยในเข าร บการร กษามากท ส ดได แก โรงพยาบาลราชว ถ ค ดเป นร อยละ 24.5 โรงพยาบาลนพร ตนราชธาน ค ดเป นร อยละ 17.9 และโรงพยาบาลเล ดส น ค ดเป นร อย ละ 11.5 ตามล าด บ (รายละเอ ยดด งตารางท 1) กล มโรคท พบในผ ป วยในมากท ส ด 10 อ นด บแรก (รายละเอ ยดด ง ตารางท 2 และภาพท 1) 1. ต อกระจกและความผ ดปกต อ นๆ ของเลนส แก วตา (Cataract and other disorders of lens) ม จ านวน 8,053 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ต งแต 70 ป ข นไป (จ านวน 3,256 ราย) ค ดเป น ร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 1.63 ว น 2. เน องอกร ายของร มฝ ปาก ช องปากและคอหอย (Malignant neoplasm of lip,oral cavity and pharynx)ม จ านวน 5,036 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 2,363 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย ว น 3. เน องอกร ายท ปากมดล ก Malignant neoplasm of cervix uteri) จ านวน 4,778 ราย พบ ในหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 2,420 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาใน สถานพยาบาลโดยเฉล ย 6.73 ว น 4. โรคห วใจขาดเล อดอ น ๆ (Other ischaemic heart diseases) ม จ านวน 4,156 ราย พบในชาย มากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 1,354 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 6.17 ว น

11 2 5. เน องอกร ายและเน องอกท ต ยภ ม ท ไม ระบ ต าแหน ง (Malignant neoplasm of other,ill defined, secondary, unspecified and multiple sites) ม จ านวน 4,135 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 1,670 ราย ) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาล โดย เฉล ย 8.54 ว น 6. ความผ ดปกต ของพฤต กรรมและจ ตประสาทท เก ดจากการใช ว ตถ ออกฤทธ (Mental and behavioural disorders due to other psychoactive subatance use) ม จ านวน 3,962 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 2,003 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวน ว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย ว น 7. เน องอกร ายท หลอดคอ หลอดลม และปอด (Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung) ม จ านวน 3,516 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน1,346 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 6.92 ว น 8. โรคปอดบวม (Pneumonia) ม จ านวน 4,534 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง 1-4 ป (จ านวน 1,264 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาล โดยเฉล ย ว น 9. เน องอกร ายของล าไส ใหญ (Malignant neoplasm of colon) ม จ านวน 3,084 ราย พบในหญ ง มากกว าชาย ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 1,259 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษา ในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 5.17 ว น 10. เน องอกร ายของอว ยวะส บพ นธ หญ ง (Other malignant neoplasms of female genital organs) ม จ านวน 3,055 ราย พบในหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 1,760 ราย) ค ดเป น ร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 3.37 ว น

12 4 ตารางท 2 จานวนผ ป วยในตามกล มโรคท พบส งส ด 10 อ นด บแรกจาแนกตามเพศ กล มอาย และจานวนว นอย ร กษาเฉล ย กล มอาย จานวนว น ลาด บ กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป นอนอย ร กษาเฉล ย 1. Cataract and order disorders of lens , ,148 1, ต อกระจกและความผ ดปกต ของเลนส อ นๆ 2 4, ,454 1, Total 8, ,736 2,602 3, Total 3, , Mental and behavioural disorders due to , ,489 1, other psychoactive substance use ความผ ดปกต ของพฤต กรรมและจ ตประสาทท เก ดจากใช ว ตถ ออกฤทธ Total 3, ,788 2, Malignant neoplasm of trachea, bronchus , and lung 2 1, เน องอกร ายท หลอดคอ หลอดลม และปอด Total 3, ,346 1, Pneumonia , ปอดบวม 2 1, Total 4, , , Malignant neoplasm of colon , เน องอกร ายของลาไส ใหญ 2 1, Total 3, , Other malignant neoplasms of female genital organs 2 3, , เน องอกร ายของอว ยวะส บพ นธ หญ ง Total 3, ,

13 1.Cataract and order disorders of lens ต อกระจกและความผ ดปกต ของเลนส อ นๆ 2.Malignant neoplasm of lip,oral cavity and pharynx เน องอกร ายของร มฝ ปาก ช องปากและคอหอย

14 สถ ต ค าน าหน กส มพ ทธ (RW) ของผ ป วยใน การจ ดกล มว น จฉ ยโรคร วม (Diagnosis related group, DRG) เป นแนวทางในการก าหนดการ ร กษาพยาบาลผ ป วยผลของการว เคราะห ค า DRG จะเก ดค าน าหน กส มพ ทธ (Relative weight, RW) ซ ง ค าน าหน กส มพ ทธ น เป นค าท สะท อนถ งความร นแรงของโรค ภาระค าใช จ ายในการร กษาพยาบาล รวมท ง แสดงถ งศ กยภาพในการร กษาพยาบาลของสถานพยาบาลน น หน งส อเล มน ใช ค า Drgs Index Version 3.0 และ Thai DRG Grouper Version 4.0 ในการจ ดกล มโรค ซ งประกาศใช โดยส าน กงานประก นส ขภาพ แห งชาต เป นเกณฑ ในการว เคราะห ข อม ล ค าน าหน กส มพ ทธ ตามกล มโรค จากตารางท 4 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ ตามกล มโรค ส าหร บกล มโรคท ม ค าน าหน กเฉล ยส งส ด ได แก โรคหลอดเล อดส วนปลายอ นๆ (RW = 9.78) รองลงมาได แก บาดทะย กอ นๆ (RW=7.78) โรคห วใจ ขาดเล อดอ นๆ (RW = 7.07) โรคของหลอดเล อดแดง หลอดเล อดแดงย อยและแคป ลาร อ นๆ (RW=7.03) โรคห วใจอ นๆ (RW=7.03) เล อดออกในสมอง (RW=6.82) สมองอ กเสบจากเช อไวร ส (RW=6.27) ล มเล อด และก อนเล อดอ ดต นท หลอดเล อดแดง (RW=5.91) กล ามเน อห วใจตายเฉ ยบพล น (RW=5.83) เน องอกไม ร ายของสมองและส วนอ นของระบบประสาทส วนกลาง (RW=5.20) ค าน าหน กส มพ ทธ ตามสถานพยาบาล จากตารางท 5 เม อพ จารณาค าน าหน กส มพ ทธ ของแต ละสถานพยาบาล พบว าสถาบ นโรคทรวงอก ม ค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ยส งส ด (RW=5.12) รองลงมาได แก โรงพยาบาลมะเร งลพบ ร (RW=4.00) โรงพยาบาลประสาทเช ยงใหม (RW=3.79) โรงพยาบาลมะเร งชลบ ร (RW=3.75) โรงพยาบาลมะเร งล าปาง (RW=3.58) โรงพยาบาลมะเร งอ ดรธาน (RW=3.46) ศ นย มหาวช ราลงกรณ ธ ญญบ ร (RW=3.32) โรงพยาบาลมะเร งอ บลราชธาน (RW = 3.24) สถาบ นมะเร งแห งชาต (RW = 3.08) โรงพยาบาลมะเร งส ราษฎร ธาน (RW=2.84)

15 31 การจ ดระด บค าน าหน กส มพ ทธ จากตารางท 6 กรมการแพทย ได ม การจ ดระด บค าน าหน กส มพ ทธ เป น 3 ระด บ ด งน ค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย ระด บต า ระด บปานกลาง > 2.0 ระด บส ง สถานพยาบาลท จ ดอย ในกล มระด บส งมาก ได แก สถาบ นโรคทรวง โรงพยาบาลมะเร ง ลพบ ร โรงพยาบาลประสาทเช ยงใหม โรงพยาบาลมะเร งชลบ ร โรงพยาบาลมะเร งล าปาง โรงพยาบาล มะเร งอ ดรธาน ศ นย มหาวช ราลงกรณ ธ ญญบ ร โรงพยาบาลมะเร งอ บลราชธาน สถาบ นมะเร งแห งชาต โรงพยาบาลมะเร งส ราษฎร ธาน สถาบ นประสาทว ทยา โรงพยาบาลราชว ถ โรงพยาบาลสงฆ สถานพยาบาลท ม ค าน าหน กส มพ ทธ ปานกลาง ได แก ศ นย ส ร นธรเพ อการฟ นฟ สมถรรภาพทาง การแพทย โรงพยาบาลเล ดส น โรงพยาบาลเมตตาประชาร กษ สถาบ นธ ญญาร กษ ศ นย สมเด จ พระส งฆราชญาณส งวรเพ อผ ส งอาย โรงพยาบาลนพร ตนราชธาน สถาบ นโรคผ วหน ง สถานพยาบาลท ม ค าน าหน กส มพ ทธ ในระด บต า ได แก โรงพยาบาลธ ญญาร กษ สงขลาสถาบ น ส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น โรงพยาบาลธ ญญาร กษ ป ตตาน

16 ตารางท 4 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย ค าว นนอนเฉล ย จาแนกตาม 10 อ นด บกล มโรคแรก น าหน ก จานวนว น กล มโรค รห ส ส มพ ทธ เฉล ย นอนเฉล ย 1.Other peripheral vascular diseases โรคหลอดเล อดส วนปลายอ นๆ 2.Other tetanus บาดทะย กอ นๆ 3.Other ischaemic heart diseases โรคห วใจขาดเล อดอ นๆ 4.Other diseases of arteries, arterioles and capillaries โรคของหลอดเล อดแดง หลอดเล อดแดงย อยและแคป ลาร อ นๆ 5.Other heart diseases โรคห วใจอ นๆ 6.Intracranial haemorrhage เล อดออกในสมอง 7.Viral encephalitis สมองอ กเสบจากเช อไวร ส 8.Arterial embolism and thrombosis ล มเล อดและก อนเล อดอ ดต นท หลอดเล อดแดง 9.Acute myocardial infarction กล ามเน อห วใจตายเฉ ยบพล น 10.Benign neoplasms of brain and other parts of central nervous เน องอกไม ร ายของสมองและส วนอ นของระบบประสาทส วนกลาง 32

17 ตารางท 5 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ยและจานวนว นนอนเฉล ยจาแนกตามสถานพยาบาล 33 สถานพยาบาล น าหน ก จานวนว น ส มพ ทธ เฉล ย นอนเฉล ย ภาพรวมกรมการแพทย สถาบ นโรคทรวงอก โรงพยาบาลมะเร งลพบ ร โรงพยาบาลประสาทเช ยงใหม โรงพยาบาลมะเร งชลบ ร โรงพยาบาลมะเร งลาปาง โรงพยาบาลมะเร งอ ดรธาน ศ นย มหาวช ราลงกรณ ธ ญญบ ร โรงพยาบาลมะเร งอ บลราชธาน สถาบ นมะเร งแห งชาต โรงพยาบาลมะเร งส ราษฎร ธาน สถาบ นประสาทว ทยา โรงพยาบาลราชว ถ โรงพยาบาลสงฆ ศ นย ส ร นธรเพ อการฟ นฟ สมถรรภาพทางการแพทย โรงพยาบาลเล ดส น โรงพยาบาลเมตตาประชาร กษ สถาบ นธ ญญาร กษ ศ นย สมเด จพระส งฆราชญาณส งวรเพ อผ ส งอาย โรงพยาบาลนพร ตนราชธาน สถาบ นโรคผ วหน ง โรงพยาบาลธ ญญาร กษ สงขลา สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น โรงพยาบาลธ ญญาร กษ ป ตตาน

18 ภาพท 2 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย(RW) จ าแนกตามสถานพยาบาลป งบประมาณ2555

19 ตารางท 6 แสดงค าร อยละของผ ป วยตามระด บของค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย(RW) และค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย จาแนกตามสถานพยาบาลในส งก ดกรมการแพทย สถานพยาบาล กล มน าหน กส มพ ทธ น าหน ก < > 4 ส มพ ทธ เฉล ย โรงพยาบาลเล ดส น 14,234 3,358 2, โรงพยาบาลนพร ตนราชธาน 26,753 2,783 1, โรงพยาบาลสงฆ 2,556 1, โรงพยาบาลราชว ถ 25,987 10,187 6, โรงพยาบาลเมตตาประชาร กษ 5,885 2, สถาบ นโรคผ วหน ง สถาบ นมะเร งแห งชาต 1,663 3,800 1, สถาบ นโรคทรวงอก 4,212 1,997 3, ศ นย ส ร นธรเพ อการฟ นฟ สมถรรภาพทางการแพทย สถาบ นธ ญญาร กษ 3, โรงพยาบาลมะเร งอ ดรธาน 509 1, โรงพยาบาลประสาทเช ยงใหม โรงพยาบาลมะเร งลาปาง 294 1, สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น 14, สถาบ นประสาทว ทยา 2, , ศ นย สมเด จพระส งฆราชญาณส งวรเพ อผ ส งอาย โรงพยาบาลมะเร งชลบ ร 576 1,108 1, โรงพยาบาลธ ญญาร กษ สงขลา โรงพยาบาลธ ญญาร กษ ป ตตาน โรงพยาบาลมะเร งลพบ ร 909 1,458 2, โรงพยาบาลมะเร งอ บลราชธาน 1,311 3,020 2, โรงพยาบาลมะเร งส ราษฎร ธาน ศ นย มหาวช ราลงกรณ 816 2,087 1,

20 .

21 ภาพท 3 แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยส งต อในป งบประมาณ

22 ภาพท 4 แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยโรคห วใจและหลอดเล อดในป งบประมาณ

23 ภาพท 5 แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยโรคเบาหวานในป งบประมาณ

24 ภาพท 6 แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยโรคมะเร งท งหมดในป งบประมาณ

25 ทารกแรกเก ด สถ ต ทารกแรกเก ดม ช พ ป งบประมาณ สถานพยาบาลส งก ดกรมการแพทย พบว าม แนวโน มทารกแรกเก ดม ด งน ค อ ต งแต ป งบประมาณ 2552 เป นต นไปโรงเมตตาประชาร กษ ไม ม บร การหญ งคลอดบ ตรอ กเลย โรงพยาบาลราชว ถ ม แนวโน มในการเก ดลดลงซ งด ได จากจาก เร มป งบประมาณ2548 จานวน 8,295 ราย -ป งบประมาณ2553 จ านวน 5,548 ราย แล วมาเพ มข นในป งบประมาณ 2555 จานวน 6,598 ราย โรงพยาบาลนพร ตน ม แนวโน มในการเก ดลดลงซ งด ได จากเร มป งบประมาณ 2548 จานวน 8,966 ราย - ป งบประมาณ 2554 จานวน 6,311 ราย ค อนข างคงท ในป 2555 ม 6,347 ราย โรงพยาบาลเล ดส นม แนวโน มในการเก ดลดลงซ งด ได จากจาก เร มป งบประมาณ2548 จานวน 3,786 ราย แล วเพ มข นแล วลดลงอ กในป 2555 เป น 2,350 ราย ภาพท 11 แนวโน มเด กทารกแรกเก ดต งแต ป งบประมาณ

26 ตารางท 7 จานวนทารกแรกเก ดม ช พท ปกต และผ ดปกต จาแนกตามกล มโรคและเพศ กล มโรค รห ส เพศ รวม ชาย หญ ง รวม รวม 11,465 5,922 5,543 การเก ดของทารกตามสถานท เก ด 295 9,069 4,623 4,446 ภาวะอ นๆในระยะปร ก าเน ด ทารกในครรภ โตช าทารกในครรภ ขาดสารอาหาร ความพ การแต ก าเน ดอ นๆ ของระบบย อยอาหาร ภาวะหายใจผ ดปกต อ นๆ ในระยะปร ก าเน ด ความผ ดปกต และความพ การแต ก าเน ดอ นๆของระบบกล ามเน อ บ คคลท ม อาการท น าจะม อ นตรายต อส ขภาพ การต ดเช อแต ก าเน ดและโรคปาราส ต โรคจากไวร สอ น ความผ ดปกต แต ก าเน ดของระบบไหลเว ยนโลห ต ปอดบวม ความพ การแต ก าเน ดของเท า ลาไส เล กไม ม ต นและต บ ความผ ดปกต แต ก าเน ดอ นๆ การต ดเช อเฉพาะอ นๆ ในระยะปร ก าเน ด ขาดออกซ เจนขณะอย ในโพรงมดล กและภาวะแอสฟ กเซ ยเม อแรกเก ด ปากแหว งและเพดานโหว ความผ ดปกต อ นๆ แต ก าหนดของระบบประสาท อาการท องร วงกระเพาะและลาไส อ กเสบซ งส ษน ฐานว าเก ดจากการต บาดเจ บจากการคลอด ความผ ดปกต ของโคโมโซมท ม ได ม รห สระบ ไว ท อ น อาการ อาการแสดงและส งผ ดปกต ท พบจากการตรวจทางคล น กและตรวจ ความผ ดปกต อ นๆ ของระบบส บพ นธ และทางเด นป สสาวะ กระด กส นหล งแยก การอ กเสบของระบบประสาทส วนกลาง โรคของระบบประสาทอ นๆ อ ณฑะไม ลงถ ง เน องอกไม ร ายจาก ดเฉพาะท อ นๆและเน องอกบางชน ดท ไม ทรา หลอดลมอ กเสบเฉ ยบพล นและหลอดลมเล กอ กเสบเฉ ยบพล น เล อดออกในสมอง ความผ ดปกต ของการน ากระแสไฟฟ าห วใจและห วใจเต นผ ดจ งหวะ โรคลาไส อ กเสบอ นๆ

27 สถ ต ผ าต ดหร อห ตถการ ป งบประมาณ 2555 ม ผ ป วยในท วไป ท ได ร บการผ าต ดหร อท าห ตถการ ในสถานพยาบาลส งก ด กรมการแพทย จ านวน 114,969 ราย เป นชาย 48,151 ราย ค ดเป นร อยละ 42 เป นหญ ง 66,818 ราย ค ดเป นร อยละ 58 ผ าต ดหร อห ตการท พบมากท ส ด 10 อ นด บแรก (รายละเอ ยดด งตารางท 8 และภาพท 12) 1. Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic ม จ านวน 22,683 ราย พบในหญ ง มากกว าชาย ในช วงอาย ป (จ านวน 10,441 ราย) ค ดเป นร อยละ Therapeutic radiology and nuclear medicine ม จ านวน 7,509 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ป (จ านวน 3,220 ราย) ค ดเป นร อยละ Manually assisted delivery ม จ านวน 6,612 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ป (จ านวน 3,773 ราย) ค ดเป นร อยละ Extracapsular extraction of lens by fragmentation and aspiration technique ม จ านวน 5,787 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย 70 ป ข นไป (จ านวน 2,388 ราย) ค ดเป นร อยละ Low cervical cesarean section ม จ านวน 5,187 ราย พบในช วงอาย ป (จ านวน 3,913 ราย) ค ดเป นร อยละ Transfusion of blood and blood components ม จ านวน 4,433 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ป (จ านวน 1,236 ราย) ค ดเป นร อยละ Angiocardiography using contrast material ม จ านวน 3,835 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ป (จ านวน 1,385 ราย) ค ดเป นร อยละ Diagnostic ultrasound ม จ านวน 2,667 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย 70 ป ข นไป (จ านวน 775 ราย) ค ดเป นร อยละ Miscellaneous physical procedures ม จ านวน 2,347 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วง อาย 1-4 ป (จ านวน 1,715 ราย) ค ดเป นร อยละ Operations on vitreous ม จ านวน 2,113 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ป (จ านวน 786 ราย) ค ดเป นร อยละ 37.19

28 ตารางท 8 จานวนผ าต ด/ห ตถการท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จาแนกตามเพศและกล มอาย 48 กล มอาย อ นด บ การผ าต ด /ห ตถการ รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Injection or infusion of other therapeutic or prophylactics 992 M 9, ,229 4,067 2,788 1,248 F 12, ,454 6,374 2, Total 22, ,683 10,441 5,542 2,209 2 Therapeutic radiology and nuclear medicine 922 M 2, , F 4, ,010 2, Total 7, ,407 3,220 1,685 1,059 3 Manually assisted delivery 735 M F 6, ,806 3, Total 6, ,806 3, Extracapsular extraction of lens by fragmentation and 134 M 2, ,078 aspiration technique F 3, ,115 1,310 Total 5, ,217 1,930 2,388 5 Low cervical cesarean section 741 M F 5, ,246 3, Total 5, ,246 3, Transfusion of blood and blood components 990 M 1, F 2, Total 4, , Angiocardiography using contrast material 885 M 2, F 1, Total 3, ,385 1, Diagnostic ultrasound 887 M 1, F 1, Total 2, Miscellaneous physical procedures 998 M 1, F 1, Total 2, , Operations on vitreous 147 M 1, F Total 2,

29 48

30 48

31 ภาพท 12 แสดงจ านวนผ าต ด/ห ตถการท พบส งส ด 10 อ นด บแรกจ าแนกตามเพศและกล มอาย อ นด บท 1 Injection or infusion of other therapeutic or prophylactics อ นด บท 2 Therapeutic radiology and nuclear medicine

32 อ นด บท 3 Manually assisted delivery อ นด บท 4 Extracapsular extraction of lens by fragmentation

33 อ นด บท 5 Low cervical cesarean section อ นด บท 6 Transfusion of blood and blood components

34 อ นด บท 7 Angiocardiography using contrast material อ นด บท 8 Diagnostic ultrasound

35 อ นด บท 9 Miscellaneous physical procedures อ นด บท 10 Operations on vitreous

36 56 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Total Total M 76,431 8,076 2,344 5,206 4,091 5,209 12,885 16,570 10,996 11,054 F 90,942 7,500 1,492 3,892 3,327 9,197 23,541 19,137 11,192 11,664 Total 167,373 15,576 3,836 9,098 7,418 14,406 36,426 35,707 22,188 22,718 Therapeutic ultrasound 000 M F Total Pharamaceuticals 001 M F Total Intravascular imaging of blood vessels 002 M F Total Computer assisted surgery 003 M F Total Adjunct vascular system Procedures 004 M F Total Other cardiovascular procedures 005 M F Total Procedures on blood vessels 006 M F Total Other hip procedures 007 M F Total Other knee and hip procedures 008 M F Total Cranial puncture 010 M F Total Diagnostic procedures on skull, brain, 011 M and cerebral meninges F Total Craniotomy and craniectomy 012 M F Total Incision of brain and cerebral meninges 013 M F Total

37 56 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Operations on thalamus and globus pallidus 014 M F Total Other excision or destruction of brain and meninges 015 M F Total Excision of lesion of skull 016 M F Total Cranioplasty 020 M F Total Repair of cerebral meninges 021 M F Total Ventriculostomy 022 M F Total Extracranial ventricular shunt 023 M F Total Revision, removal, and irrigation lf ventricular shunt 024 M F Total Exploration and decompression of spinal canal structures 030 M F Total Diagnostic procedures on spinal cord and spinal canal 033 M structures F Total Excision or destruction of lesion of spinal cord or spinal 034 M meninges F Total Plastic operations on spinal cord structures 035 M F Total Shunt of spinal theca 037 M F Total Injection of destructive agent into spinal canal 038 M F Total

38 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) 57 กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Other operations on spinal cord and spinal canal structures 039 M F Total Incision, division, and excision of cranial and peripheral 040 M F Total Diagnostic procedures on peripheral nervous system 041 M Total Destruction of cranial and peripheral nerves 042 M F Total Suture of cranial and peripheral nerves 043 M Total Lysis of adhesions and decompression of cranial 044 M F Total Cranial or peripheral nerve graft 045 M F Total Transposition of cranial and peripheral nerves 046 M F Total Other cranial or peripheral neuroplasty 047 M F Total Injection into peripheral nerve 048 M F Total Other operations on cranial and peripheral nerves 049 M Total Division of sympathetic nerve or ganglion 050 M Total Sympathectomy 052 M Total Incision of thyroid field 060 M F Total

39 58 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Diagnostic procedures on throid and parathyroid glands 061 M F Total Unilateral thyroid lobectomy 062 M F Total Other partial thyroidectomy 063 M F Total Complete thyroidectomy 064 M F Total Excision of thyroglossal duct or tract 067 M F Total Parathyroidectomy 068 M F Total Other operations on thyroid (region) and parathyroid 069 M F Total Diagnostic procedures on adrenal glands, 071 M pituitary gland, pineal gland and thymus F Total Partial adrenalectomy 072 M F Total Other operations on adrenal glands, nerves, and vessels 074 M F Total Hypophysectomy 076 M F Total Other operation on hypophysis 077 M F Total Thymectomy 078 M F Total Incision of eyelid 080 M F Total

40 59 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Diagnostic procedures on eyelid 081 M F Total Excision or destruction of lesion or tissue of eyelid 082 M F Total Repair of blepharoptosis and lid retraction 083 M F Total Repair of entropion or ectropion 084 M F Total Other adjustment of lid position 085 M F Total Reconstruction of eyelid with flaps or grafts 086 M F Total Other reconstruction of eyelid 087 M F Total Other repair of eyelid 088 M F Total Other operations on eyelids 089 M F Total Incision of lacrimal gland 090 M F Total Diagnostic procedures on lacrimal systen 091 M F Total Excision of lesion or tissue of lacrimal gland 092 M Total Manipulation of lacrimal passage 094 M F Total Incision of lacrimal sac and passages 095 M F Total

รายงานสถานการณ ระบบบร การสาธารณส ข

รายงานสถานการณ ระบบบร การสาธารณส ข HEALTH INSURANCE SYSTEM RESEARCH OFFICE สาน กงานว จ ยเพ อการพ ฒนาหล กประก นส ขภาพไทย รายงานสถานการณ ระบบบร การสาธารณส ข มาส 4 [กรกฎาคม ก นยายน 2553] รายงานน เป นส วนหน งของช ดรายงานภายใต ข อตกลงความร วมม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 อน ม ต โดย... (นายแพทย ช ต เดช ตาบ-องคร กษ ) ผ อ านวยการโรงพยาบาลสระบ ร ค าน า โรงพยาบาลสระบ ร ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (Action plan)

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง คำนำ รายงานประจ าป 2555 (Annual Report) เป นเคร องม อท บ งช การด าเน นงาน เสม อนกระเงาท สะท อนภาพการด าเน นงานของโรงพยาบาลในรอบป ท ผ านมา โรงพยาบาลสวนปร งได ม ความก าวหน าในการ พ ฒนาด านต างๆ อย างต อเน

More information

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

การพ ฒนาระบบเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมแบบเช งร บ(506/2) ส าน กระบาดว ทยา กรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข

การพ ฒนาระบบเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมแบบเช งร บ(506/2) ส าน กระบาดว ทยา กรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข 1 การพ ฒนาระบบเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมแบบเช งร บ(506/2) แสงโฉม ศ ร พาน ช การเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมร ปแบบเช งร บ ( Occupational and Environmental diseases : passive

More information

การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ แผนส ขภาพจ งหว ดเคร อข าย:CUP

การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ แผนส ขภาพจ งหว ดเคร อข าย:CUP การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ แผนส ขภาพจ งหว ดเคร อข าย:CUP กระบวนการจ ดทาแผนส ขภาพระด บเขต การว เคราะห ป จจ ย ทางย ทธศาสตร การกาหนดท ศทาง ของเขต การจ ดทาแผนส ขภาพ เขต, จ งหว ด การอน ม

More information

มาตรการ ภาวะถอนพ ษส รา

มาตรการ ภาวะถอนพ ษส รา ช น 2 อาคารฟ นฟ สมรรถภาพ โรงพยาบาลสวนปร ง เลขท 131 ถนนช างหล อ ตำบลหายยา อำเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม 51 โทรศ พท 5328 228 ต อ 236, 525 โทรสาร 5327 321 www.i-mapthailand.org รายงานผลการดำเน นงานโครงการพ ฒนาร

More information

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป 2555 1 1 1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

More information

ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย

ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย กองแผนงาน 14 ต ลาคม 2557 สารบ ญ ส วนท 1 นโยบาย 1 นโยบายร ฐบาลของคณะร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชานายกร ฐมนตร 2 หน า นโยบายกระทรวงสาธารณส ข 3 นโยบายและมาตรการการส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ คณะทำงำนจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป โรงพยำบำลตำรวจ บทน ำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลต ารวจ จ ดท าข นด วยความสอดคล องและ เช อมโยงก บย ทธศาสตร

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ สาธารณส ขศาสตร สาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร รห สว ชา 712414 จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) อาจารย ผ สอน : ศร สะเกษ 1) อาจารย ส นทร ศร เท ยง 2)อาจารย จ ตน ร นดร วงละคร 3)อาจารย ธว ชช ย เอกส

More information

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก

More information

ความเข าใจผ ดและข อเท จจร ง การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ธ นวาคม 2557

ความเข าใจผ ดและข อเท จจร ง การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ธ นวาคม 2557 ความเข าใจผ ดและข อเท จจร ง การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ธ นวาคม 2557 ค ำน ำ หน งส อ ความเข าใจผ ด และข อเท จจร งการบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต จ ดท ำข น เพ อให ข อม ล ข อเท จจร งแก ส

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา

การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดส พรรณบ ร พ.ศ. 2557 การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา ความหมายของระบาดว ทยา ความหมายของระบาดว ทยาท น กศ กษา ส วนใหญ

More information

แนวทางการดาเน นงาน "โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558"

แนวทางการดาเน นงาน โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แนวทางการดาเน นงาน "โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558" กระทรวงสาธารณส ข 1 คานา ค ม อด าเน นงานโครงการบ รณาการพ

More information

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ กรมบ ญช กลาง สารบ ญ บทท 1 บทนา 1 1.1 ความสาค ญและความเป นมา 1 1.2 ว ตถ ประสงค 2 1.3 ขอบเขต 2 บทท 2 สาระสาค ญของกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง 3 2.1 พระราชบ ญญ ต การกาหนดหล

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

โดย รายงานการว จ ย การศ กษาร ปแบบและการใช ประโยชน ลานก ฬา ของประชาชนในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร อาจารย เพ ญร ง นวลแจ ม และคณะ สน บสน นโดย

โดย รายงานการว จ ย การศ กษาร ปแบบและการใช ประโยชน ลานก ฬา ของประชาชนในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร อาจารย เพ ญร ง นวลแจ ม และคณะ สน บสน นโดย รายงานการว จ ย วะ นท ส ขภา พ ญ ร จ ภาษ เ ภาษ เจร ญ สขภาวะด ท การศ กษาร ปแบบและการใช ประโยชน ลานก ฬา ของประชาชนในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย อาจารย เพ ญร ง นวลแจ ม และคณะ สน บสน นโดย ศ นย ว จ ยเพ อพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

ผลงานว ชาการ/งานว จ ย

ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ป งบประมาณ 2553 1. ประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขตอ าเภอโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร (บทค

More information

บทนา การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว

บทนา การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว บทนา 1 การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว ศ.นพ.ประเวศ วส กล าวว า เป าหมายไปให ถ ง Goal ของการสร างส ขภาวะ ค อ Begin with the end in mind

More information

แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553

แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553 แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553 สำน กโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม กรมควบค มโรค แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ

More information

1. ต าแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร

1. ต าแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร ประกาศ ศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต เร อง ร บสม ครและสอบแข งข นบ คคลภายนอกผ ม ว ฒ ปร ญญาตร เพ อบรรจ และแต งต งเป นข าราชการต ารวจช นประทวน พ.ศ. 2552 -------------------------------------------

More information