กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข"

Transcription

1 รายงานสถ ต โรค 2555 (Statistical Report 2012) กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข Department of Medical Services Ministry of Public Health

2 ช อหน งส อ : รายงานสถ ต โรค พ.ศ (Statistical Report 2012) ท ปร กษา : นายแพทย ว นช ย ส ตยาว ฒ พงศ รองอธ บด กรมการแพทย นายแพทย ช าน จ ตตร ประเสร ฐ ผ อ านวยการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บรรณาธ การ : นายส รศ กด ก องเก ยรต ก ล ห วหน ากล มงานพ ฒนาสารสนเทศ จ ดพ มพ โดย : ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมการแพทย จ านวน : 100 เล ม ISBN : พ มพ ท : ส าน กพ มพ คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา ถนนสามเสน เขตด ส ต กทม โทร โทรสาร

3

4 ก คำนำ หน งส อรายงานสถ ต โรค พ.ศ (Statistical Report 2012) ของกรมการแพทย ได จ ดท าข น โดยจ ดกล มโรคตามหน งส อบ ญช จ าแนกโรคระหว างประเทศฉบ บท 10 (International statistics Classification of Diseases and Related Health Problem : ICD 10) และจ ดกล ม ผ าต ดหร อห ตถการตามหน งส อ International Classification of Diseases 9 th Revision : ICD-9-CM เป นการน าข อม ลผ ป วยในจากแฟ มข อม ลมาตรฐาน 12 แฟ ม ของสถานพยาบาลใน ส งก ดกรมการแพทย มาประมวลและว เคราะห สถ ต ผ ป วยในตามกล มโรค ในหน งส อเล มน ได ใช DRG Version4.0 ในการจ ดกล มโรคร วมและหาค าน าหน กส มพ ทธ (RW)สถ ต ผ ป วยในตามกล มโรค ส าค ญ สถ ต ทารกเก ดม ช พและสถ ต ผ าต ดหร อห ตถการ เพ อใช เป นข อม ลอ างอ งในด านว ชาการ การ เร ยนการสอนการศ กษาว จ ยและการวางแผนในการร กษาพยาบาล ขอขอบค ณสถานพยาบาลใน ส งก ดกรมการแพทย ท สน บสน นข อม ลผ ป วยในและกล มงานพ ฒนาสารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมการแพทย ท รวบรวมข อม ล ประมวลผล และว เคราะห ข อม ล กรมการแพทย หว งเป นอย างย งว ารายงานสถ ต โรคฉบ บน จะเป นประโยชน แก หน วยงานท เก ยวข อง ผ บร หาร น กว ชาการ และผ สนใจท กท านตามสมควร กรมการแพทย

5 ข สำรบ ญ หน า คาน า ก สารบ ญ ข สารบ ญตาราง ง สารบ ญภาพ จ สถ ต ผ ป วยในประจ าป งบประมาณ สถ ต ค าน าหน กส มพ ทธ (RW) ของผ ป วยใน 30 แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มยาเสพต ดและความผ ดปกต ทางจ ต 36 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคมะเร งท พบส งส ด 37 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคห วใจและหลอดเล อดท พบส งส ด 38 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคระบบประสาทท พบส งส ด 39 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคตาท พบส งส ด 40 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคผ วหน งท พบส งส ด 41 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคในผ ส งอาย ท พบส งส ด 42 ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยกล มโรคในเด กท พบส งส ด 43 ต งแต ป งบประมาณ สถ ต ทารกเก ดม ช พ 44 สถ ต ผ าต ดหร อห ตถการ 47

6 ค สำรบ ญ(ต อ) หน า สถ ต แนวโน ม 106 ภาคผนวก 119 การด าเน นการจ ดท ารายงานสถ ต โรค 120 การรวบรวมข อม ล 121 การประมวลผลและว เคราะห ข อม ล 121 คาน ยาม 122 ตารางการจ ดกล มโรคและรห สกล มโรคของผ ป วย 298 กล ม 125 ตารางการผ าต ด/ห ตถการ และรห ส 999 รายการ 134 บรรณาน กรม 145 คณะผ จ ดท ารายงานสถ ต โรค 146

7 ง สำรบ ญตำรำง ตาราง หน า 1 จ านวนผ ป วยในท มาร บการร กษาในสถานพยาบาลในส งก ดกรมการแพทย 3 จ าแนกตามเพศ 2 จ านวนผ ป วยใน ตามกล มโรคท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จ าแนกตามเพศ 4 กล มอาย และจ านวนว นอย ร กษาเฉล ย 3 จ านวนผ ป วยในจ าแนกตามกล มโรค เพศ กล มอาย และจ านวนว นอย ร กษาเฉล ย 10 4 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย และจ านวนว นนอนเฉล ย จ าแนกตาม 10 อ นด บ 32 กล มโรคแรก 5 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ยและจ านวนว นนอนเฉล ย จ าแนกตามสถานพยาบาล 33 6 แสดงค าร อยละของผ ป วยในตามระด บของค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย (RW) 35 และค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย จ าแนกตามสถานพยาบาลในส งก ดกรมการแพทย 7 จ านวนทารกแรกเก ดม ช พท ปกต และผ ดปกต จ าแนกตามกล มโรคและเพศ 46 8 จ านวนผ าต ด/ห ตถการท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จ าแนกตามเพศ และกล มอาย 48 9 จ านวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จ าแนกตามเพศ และกล มอาย 54

8 จ สำรบ ญภำพ ภาพท หน า 1 จ านวนผ ป วยในตามกล มโรคท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จ าแนกตามเพศ และกล มอาย 2 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ยของสถานพยาบาลในส งก ดกรมการแพทย 3 แนวโน มของจ านวนผ ป วยในกล มยาเสพต ดและความผ ดปกต ทางจ ต ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยในตามกล มโรคมะเร งท พบส งส ด ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยในตามกล มห วใจและหลอดเล อดท พบส งส ด ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของจ านวนผ ป วยในตามกล มโรคระบบประสาท ท พบส งส ดต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของผ ป วยในตามโรคตาท พบส งส ด ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของผ ป วยในตามกล มโรคผ วหน ง ต งแต ป งบประมาณ แนวโน มของผ ป วยในตามกล มโรคในผ ส งอาย ท พบส งส ดต งแต ป แนวโน มของผ ป วยในตามกล มโรคในเด ก ท พบส งส ดต งแต ป แนวโน มของการคลอดปกต ป งบประมาณ จ านวนผ าต ด/ห ตถการท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จ าแนกตามเพศและกล มอาย 13 แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยในจ าแนกตามเพศ

9 ฉ สารบ ญภาพ(ต อ) ภาพท หน า แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยอ บ ต เหต ต งแต ป งบประมาณ แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยส งต อต งแต ป งบประมาณ แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยโรคห วใจและหลอดเล อด ต งแต ป งบประมาณ แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยโรคเบาหวาน ต งแต ป งบประมาณ แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยโรคมะเร งท งหมด ต งแต ป งบประมาณ แสดง 5 อ นด บโรคท พบมากจ าแนกตามเพศของผ ป วยนอก แสดง 5 อ นด บโรคท ม ค าใช จ ายส งจ าแนกตามเพศของผ ป วยนอก ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บห ตถการท พบมากท ส ดจ าแนกตามเพศของผ ป วยนอก ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บการผ าต ดท ม ค าใช จ ายแพงท ส ดจ าแนกตามเพศ ในผ ป วยนอก ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บโรคท พบส งส ดจ าแนกตามเพศของผ ป วยใน ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บโรคม ค าใช จ ายส งส ดจ าแนกตามเพศ ของผ ป วยในป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บห ตถการท พบส งส ดจ าแนกตามเพศ ของผ ป วยใน ป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บห ตถการท ม ค าใช จ ายแพงท ส ดจ าแนกตากเพศ ของผ ป วยในป งบประมาณ 2555 แสดง 5 อ นด บสาเหต การตายท พบมากส ดจ าแนกตามเพศ ในผ ป วยในป งบประมาณ

10 สถ ต ผ ป วยในประจำป งบประมำณ 2555 ป งบประมาณ 2555 ม ผ ป วยในท วไปท เข ามาร บการร กษาในสถานพยาบาลส งก ดกรมการแพทย จ านวน 172,672 ราย เป นชาย 78,619 ราย ค ดเป นร อยละ 46 เป นหญ ง 94,053 ราย ค ดเป นร อยละ 54 สถานพยาบาลส งก ดกรมการแพทย ม ผ ป วยในเข าร บการร กษามากท ส ดได แก โรงพยาบาลราชว ถ ค ดเป นร อยละ 24.5 โรงพยาบาลนพร ตนราชธาน ค ดเป นร อยละ 17.9 และโรงพยาบาลเล ดส น ค ดเป นร อย ละ 11.5 ตามล าด บ (รายละเอ ยดด งตารางท 1) กล มโรคท พบในผ ป วยในมากท ส ด 10 อ นด บแรก (รายละเอ ยดด ง ตารางท 2 และภาพท 1) 1. ต อกระจกและความผ ดปกต อ นๆ ของเลนส แก วตา (Cataract and other disorders of lens) ม จ านวน 8,053 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ต งแต 70 ป ข นไป (จ านวน 3,256 ราย) ค ดเป น ร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 1.63 ว น 2. เน องอกร ายของร มฝ ปาก ช องปากและคอหอย (Malignant neoplasm of lip,oral cavity and pharynx)ม จ านวน 5,036 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 2,363 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย ว น 3. เน องอกร ายท ปากมดล ก Malignant neoplasm of cervix uteri) จ านวน 4,778 ราย พบ ในหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 2,420 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาใน สถานพยาบาลโดยเฉล ย 6.73 ว น 4. โรคห วใจขาดเล อดอ น ๆ (Other ischaemic heart diseases) ม จ านวน 4,156 ราย พบในชาย มากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 1,354 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 6.17 ว น

11 2 5. เน องอกร ายและเน องอกท ต ยภ ม ท ไม ระบ ต าแหน ง (Malignant neoplasm of other,ill defined, secondary, unspecified and multiple sites) ม จ านวน 4,135 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 1,670 ราย ) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาล โดย เฉล ย 8.54 ว น 6. ความผ ดปกต ของพฤต กรรมและจ ตประสาทท เก ดจากการใช ว ตถ ออกฤทธ (Mental and behavioural disorders due to other psychoactive subatance use) ม จ านวน 3,962 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 2,003 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวน ว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย ว น 7. เน องอกร ายท หลอดคอ หลอดลม และปอด (Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung) ม จ านวน 3,516 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน1,346 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 6.92 ว น 8. โรคปอดบวม (Pneumonia) ม จ านวน 4,534 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ระหว าง 1-4 ป (จ านวน 1,264 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาล โดยเฉล ย ว น 9. เน องอกร ายของล าไส ใหญ (Malignant neoplasm of colon) ม จ านวน 3,084 ราย พบในหญ ง มากกว าชาย ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 1,259 ราย) ค ดเป นร อยละ จ านวนว นอย ร กษา ในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 5.17 ว น 10. เน องอกร ายของอว ยวะส บพ นธ หญ ง (Other malignant neoplasms of female genital organs) ม จ านวน 3,055 ราย พบในหญ ง ในช วงอาย ระหว าง ป (จ านวน 1,760 ราย) ค ดเป น ร อยละ จ านวนว นอย ร กษาในสถานพยาบาลโดยเฉล ย 3.37 ว น

12 4 ตารางท 2 จานวนผ ป วยในตามกล มโรคท พบส งส ด 10 อ นด บแรกจาแนกตามเพศ กล มอาย และจานวนว นอย ร กษาเฉล ย กล มอาย จานวนว น ลาด บ กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป นอนอย ร กษาเฉล ย 1. Cataract and order disorders of lens , ,148 1, ต อกระจกและความผ ดปกต ของเลนส อ นๆ 2 4, ,454 1, Total 8, ,736 2,602 3, Total 3, , Mental and behavioural disorders due to , ,489 1, other psychoactive substance use ความผ ดปกต ของพฤต กรรมและจ ตประสาทท เก ดจากใช ว ตถ ออกฤทธ Total 3, ,788 2, Malignant neoplasm of trachea, bronchus , and lung 2 1, เน องอกร ายท หลอดคอ หลอดลม และปอด Total 3, ,346 1, Pneumonia , ปอดบวม 2 1, Total 4, , , Malignant neoplasm of colon , เน องอกร ายของลาไส ใหญ 2 1, Total 3, , Other malignant neoplasms of female genital organs 2 3, , เน องอกร ายของอว ยวะส บพ นธ หญ ง Total 3, ,

13 1.Cataract and order disorders of lens ต อกระจกและความผ ดปกต ของเลนส อ นๆ 2.Malignant neoplasm of lip,oral cavity and pharynx เน องอกร ายของร มฝ ปาก ช องปากและคอหอย

14 สถ ต ค าน าหน กส มพ ทธ (RW) ของผ ป วยใน การจ ดกล มว น จฉ ยโรคร วม (Diagnosis related group, DRG) เป นแนวทางในการก าหนดการ ร กษาพยาบาลผ ป วยผลของการว เคราะห ค า DRG จะเก ดค าน าหน กส มพ ทธ (Relative weight, RW) ซ ง ค าน าหน กส มพ ทธ น เป นค าท สะท อนถ งความร นแรงของโรค ภาระค าใช จ ายในการร กษาพยาบาล รวมท ง แสดงถ งศ กยภาพในการร กษาพยาบาลของสถานพยาบาลน น หน งส อเล มน ใช ค า Drgs Index Version 3.0 และ Thai DRG Grouper Version 4.0 ในการจ ดกล มโรค ซ งประกาศใช โดยส าน กงานประก นส ขภาพ แห งชาต เป นเกณฑ ในการว เคราะห ข อม ล ค าน าหน กส มพ ทธ ตามกล มโรค จากตารางท 4 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ ตามกล มโรค ส าหร บกล มโรคท ม ค าน าหน กเฉล ยส งส ด ได แก โรคหลอดเล อดส วนปลายอ นๆ (RW = 9.78) รองลงมาได แก บาดทะย กอ นๆ (RW=7.78) โรคห วใจ ขาดเล อดอ นๆ (RW = 7.07) โรคของหลอดเล อดแดง หลอดเล อดแดงย อยและแคป ลาร อ นๆ (RW=7.03) โรคห วใจอ นๆ (RW=7.03) เล อดออกในสมอง (RW=6.82) สมองอ กเสบจากเช อไวร ส (RW=6.27) ล มเล อด และก อนเล อดอ ดต นท หลอดเล อดแดง (RW=5.91) กล ามเน อห วใจตายเฉ ยบพล น (RW=5.83) เน องอกไม ร ายของสมองและส วนอ นของระบบประสาทส วนกลาง (RW=5.20) ค าน าหน กส มพ ทธ ตามสถานพยาบาล จากตารางท 5 เม อพ จารณาค าน าหน กส มพ ทธ ของแต ละสถานพยาบาล พบว าสถาบ นโรคทรวงอก ม ค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ยส งส ด (RW=5.12) รองลงมาได แก โรงพยาบาลมะเร งลพบ ร (RW=4.00) โรงพยาบาลประสาทเช ยงใหม (RW=3.79) โรงพยาบาลมะเร งชลบ ร (RW=3.75) โรงพยาบาลมะเร งล าปาง (RW=3.58) โรงพยาบาลมะเร งอ ดรธาน (RW=3.46) ศ นย มหาวช ราลงกรณ ธ ญญบ ร (RW=3.32) โรงพยาบาลมะเร งอ บลราชธาน (RW = 3.24) สถาบ นมะเร งแห งชาต (RW = 3.08) โรงพยาบาลมะเร งส ราษฎร ธาน (RW=2.84)

15 31 การจ ดระด บค าน าหน กส มพ ทธ จากตารางท 6 กรมการแพทย ได ม การจ ดระด บค าน าหน กส มพ ทธ เป น 3 ระด บ ด งน ค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย ระด บต า ระด บปานกลาง > 2.0 ระด บส ง สถานพยาบาลท จ ดอย ในกล มระด บส งมาก ได แก สถาบ นโรคทรวง โรงพยาบาลมะเร ง ลพบ ร โรงพยาบาลประสาทเช ยงใหม โรงพยาบาลมะเร งชลบ ร โรงพยาบาลมะเร งล าปาง โรงพยาบาล มะเร งอ ดรธาน ศ นย มหาวช ราลงกรณ ธ ญญบ ร โรงพยาบาลมะเร งอ บลราชธาน สถาบ นมะเร งแห งชาต โรงพยาบาลมะเร งส ราษฎร ธาน สถาบ นประสาทว ทยา โรงพยาบาลราชว ถ โรงพยาบาลสงฆ สถานพยาบาลท ม ค าน าหน กส มพ ทธ ปานกลาง ได แก ศ นย ส ร นธรเพ อการฟ นฟ สมถรรภาพทาง การแพทย โรงพยาบาลเล ดส น โรงพยาบาลเมตตาประชาร กษ สถาบ นธ ญญาร กษ ศ นย สมเด จ พระส งฆราชญาณส งวรเพ อผ ส งอาย โรงพยาบาลนพร ตนราชธาน สถาบ นโรคผ วหน ง สถานพยาบาลท ม ค าน าหน กส มพ ทธ ในระด บต า ได แก โรงพยาบาลธ ญญาร กษ สงขลาสถาบ น ส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น โรงพยาบาลธ ญญาร กษ ป ตตาน

16 ตารางท 4 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย ค าว นนอนเฉล ย จาแนกตาม 10 อ นด บกล มโรคแรก น าหน ก จานวนว น กล มโรค รห ส ส มพ ทธ เฉล ย นอนเฉล ย 1.Other peripheral vascular diseases โรคหลอดเล อดส วนปลายอ นๆ 2.Other tetanus บาดทะย กอ นๆ 3.Other ischaemic heart diseases โรคห วใจขาดเล อดอ นๆ 4.Other diseases of arteries, arterioles and capillaries โรคของหลอดเล อดแดง หลอดเล อดแดงย อยและแคป ลาร อ นๆ 5.Other heart diseases โรคห วใจอ นๆ 6.Intracranial haemorrhage เล อดออกในสมอง 7.Viral encephalitis สมองอ กเสบจากเช อไวร ส 8.Arterial embolism and thrombosis ล มเล อดและก อนเล อดอ ดต นท หลอดเล อดแดง 9.Acute myocardial infarction กล ามเน อห วใจตายเฉ ยบพล น 10.Benign neoplasms of brain and other parts of central nervous เน องอกไม ร ายของสมองและส วนอ นของระบบประสาทส วนกลาง 32

17 ตารางท 5 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ยและจานวนว นนอนเฉล ยจาแนกตามสถานพยาบาล 33 สถานพยาบาล น าหน ก จานวนว น ส มพ ทธ เฉล ย นอนเฉล ย ภาพรวมกรมการแพทย สถาบ นโรคทรวงอก โรงพยาบาลมะเร งลพบ ร โรงพยาบาลประสาทเช ยงใหม โรงพยาบาลมะเร งชลบ ร โรงพยาบาลมะเร งลาปาง โรงพยาบาลมะเร งอ ดรธาน ศ นย มหาวช ราลงกรณ ธ ญญบ ร โรงพยาบาลมะเร งอ บลราชธาน สถาบ นมะเร งแห งชาต โรงพยาบาลมะเร งส ราษฎร ธาน สถาบ นประสาทว ทยา โรงพยาบาลราชว ถ โรงพยาบาลสงฆ ศ นย ส ร นธรเพ อการฟ นฟ สมถรรภาพทางการแพทย โรงพยาบาลเล ดส น โรงพยาบาลเมตตาประชาร กษ สถาบ นธ ญญาร กษ ศ นย สมเด จพระส งฆราชญาณส งวรเพ อผ ส งอาย โรงพยาบาลนพร ตนราชธาน สถาบ นโรคผ วหน ง โรงพยาบาลธ ญญาร กษ สงขลา สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น โรงพยาบาลธ ญญาร กษ ป ตตาน

18 ภาพท 2 แสดงค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย(RW) จ าแนกตามสถานพยาบาลป งบประมาณ2555

19 ตารางท 6 แสดงค าร อยละของผ ป วยตามระด บของค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย(RW) และค าน าหน กส มพ ทธ เฉล ย จาแนกตามสถานพยาบาลในส งก ดกรมการแพทย สถานพยาบาล กล มน าหน กส มพ ทธ น าหน ก < > 4 ส มพ ทธ เฉล ย โรงพยาบาลเล ดส น 14,234 3,358 2, โรงพยาบาลนพร ตนราชธาน 26,753 2,783 1, โรงพยาบาลสงฆ 2,556 1, โรงพยาบาลราชว ถ 25,987 10,187 6, โรงพยาบาลเมตตาประชาร กษ 5,885 2, สถาบ นโรคผ วหน ง สถาบ นมะเร งแห งชาต 1,663 3,800 1, สถาบ นโรคทรวงอก 4,212 1,997 3, ศ นย ส ร นธรเพ อการฟ นฟ สมถรรภาพทางการแพทย สถาบ นธ ญญาร กษ 3, โรงพยาบาลมะเร งอ ดรธาน 509 1, โรงพยาบาลประสาทเช ยงใหม โรงพยาบาลมะเร งลาปาง 294 1, สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น 14, สถาบ นประสาทว ทยา 2, , ศ นย สมเด จพระส งฆราชญาณส งวรเพ อผ ส งอาย โรงพยาบาลมะเร งชลบ ร 576 1,108 1, โรงพยาบาลธ ญญาร กษ สงขลา โรงพยาบาลธ ญญาร กษ ป ตตาน โรงพยาบาลมะเร งลพบ ร 909 1,458 2, โรงพยาบาลมะเร งอ บลราชธาน 1,311 3,020 2, โรงพยาบาลมะเร งส ราษฎร ธาน ศ นย มหาวช ราลงกรณ 816 2,087 1,

20 .

21 ภาพท 3 แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยส งต อในป งบประมาณ

22 ภาพท 4 แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยโรคห วใจและหลอดเล อดในป งบประมาณ

23 ภาพท 5 แสดงแนวโน มจ านวนผ ป วยโรคเบาหวานในป งบประมาณ

24 ภาพท 6 แสดงแนวโน มอ ตราตายด วยโรคมะเร งท งหมดในป งบประมาณ

25 ทารกแรกเก ด สถ ต ทารกแรกเก ดม ช พ ป งบประมาณ สถานพยาบาลส งก ดกรมการแพทย พบว าม แนวโน มทารกแรกเก ดม ด งน ค อ ต งแต ป งบประมาณ 2552 เป นต นไปโรงเมตตาประชาร กษ ไม ม บร การหญ งคลอดบ ตรอ กเลย โรงพยาบาลราชว ถ ม แนวโน มในการเก ดลดลงซ งด ได จากจาก เร มป งบประมาณ2548 จานวน 8,295 ราย -ป งบประมาณ2553 จ านวน 5,548 ราย แล วมาเพ มข นในป งบประมาณ 2555 จานวน 6,598 ราย โรงพยาบาลนพร ตน ม แนวโน มในการเก ดลดลงซ งด ได จากเร มป งบประมาณ 2548 จานวน 8,966 ราย - ป งบประมาณ 2554 จานวน 6,311 ราย ค อนข างคงท ในป 2555 ม 6,347 ราย โรงพยาบาลเล ดส นม แนวโน มในการเก ดลดลงซ งด ได จากจาก เร มป งบประมาณ2548 จานวน 3,786 ราย แล วเพ มข นแล วลดลงอ กในป 2555 เป น 2,350 ราย ภาพท 11 แนวโน มเด กทารกแรกเก ดต งแต ป งบประมาณ

26 ตารางท 7 จานวนทารกแรกเก ดม ช พท ปกต และผ ดปกต จาแนกตามกล มโรคและเพศ กล มโรค รห ส เพศ รวม ชาย หญ ง รวม รวม 11,465 5,922 5,543 การเก ดของทารกตามสถานท เก ด 295 9,069 4,623 4,446 ภาวะอ นๆในระยะปร ก าเน ด ทารกในครรภ โตช าทารกในครรภ ขาดสารอาหาร ความพ การแต ก าเน ดอ นๆ ของระบบย อยอาหาร ภาวะหายใจผ ดปกต อ นๆ ในระยะปร ก าเน ด ความผ ดปกต และความพ การแต ก าเน ดอ นๆของระบบกล ามเน อ บ คคลท ม อาการท น าจะม อ นตรายต อส ขภาพ การต ดเช อแต ก าเน ดและโรคปาราส ต โรคจากไวร สอ น ความผ ดปกต แต ก าเน ดของระบบไหลเว ยนโลห ต ปอดบวม ความพ การแต ก าเน ดของเท า ลาไส เล กไม ม ต นและต บ ความผ ดปกต แต ก าเน ดอ นๆ การต ดเช อเฉพาะอ นๆ ในระยะปร ก าเน ด ขาดออกซ เจนขณะอย ในโพรงมดล กและภาวะแอสฟ กเซ ยเม อแรกเก ด ปากแหว งและเพดานโหว ความผ ดปกต อ นๆ แต ก าหนดของระบบประสาท อาการท องร วงกระเพาะและลาไส อ กเสบซ งส ษน ฐานว าเก ดจากการต บาดเจ บจากการคลอด ความผ ดปกต ของโคโมโซมท ม ได ม รห สระบ ไว ท อ น อาการ อาการแสดงและส งผ ดปกต ท พบจากการตรวจทางคล น กและตรวจ ความผ ดปกต อ นๆ ของระบบส บพ นธ และทางเด นป สสาวะ กระด กส นหล งแยก การอ กเสบของระบบประสาทส วนกลาง โรคของระบบประสาทอ นๆ อ ณฑะไม ลงถ ง เน องอกไม ร ายจาก ดเฉพาะท อ นๆและเน องอกบางชน ดท ไม ทรา หลอดลมอ กเสบเฉ ยบพล นและหลอดลมเล กอ กเสบเฉ ยบพล น เล อดออกในสมอง ความผ ดปกต ของการน ากระแสไฟฟ าห วใจและห วใจเต นผ ดจ งหวะ โรคลาไส อ กเสบอ นๆ

27 สถ ต ผ าต ดหร อห ตถการ ป งบประมาณ 2555 ม ผ ป วยในท วไป ท ได ร บการผ าต ดหร อท าห ตถการ ในสถานพยาบาลส งก ด กรมการแพทย จ านวน 114,969 ราย เป นชาย 48,151 ราย ค ดเป นร อยละ 42 เป นหญ ง 66,818 ราย ค ดเป นร อยละ 58 ผ าต ดหร อห ตการท พบมากท ส ด 10 อ นด บแรก (รายละเอ ยดด งตารางท 8 และภาพท 12) 1. Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic ม จ านวน 22,683 ราย พบในหญ ง มากกว าชาย ในช วงอาย ป (จ านวน 10,441 ราย) ค ดเป นร อยละ Therapeutic radiology and nuclear medicine ม จ านวน 7,509 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ป (จ านวน 3,220 ราย) ค ดเป นร อยละ Manually assisted delivery ม จ านวน 6,612 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ป (จ านวน 3,773 ราย) ค ดเป นร อยละ Extracapsular extraction of lens by fragmentation and aspiration technique ม จ านวน 5,787 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย 70 ป ข นไป (จ านวน 2,388 ราย) ค ดเป นร อยละ Low cervical cesarean section ม จ านวน 5,187 ราย พบในช วงอาย ป (จ านวน 3,913 ราย) ค ดเป นร อยละ Transfusion of blood and blood components ม จ านวน 4,433 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย ป (จ านวน 1,236 ราย) ค ดเป นร อยละ Angiocardiography using contrast material ม จ านวน 3,835 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ป (จ านวน 1,385 ราย) ค ดเป นร อยละ Diagnostic ultrasound ม จ านวน 2,667 ราย พบในหญ งมากกว าชาย ในช วงอาย 70 ป ข นไป (จ านวน 775 ราย) ค ดเป นร อยละ Miscellaneous physical procedures ม จ านวน 2,347 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วง อาย 1-4 ป (จ านวน 1,715 ราย) ค ดเป นร อยละ Operations on vitreous ม จ านวน 2,113 ราย พบในชายมากกว าหญ ง ในช วงอาย ป (จ านวน 786 ราย) ค ดเป นร อยละ 37.19

28 ตารางท 8 จานวนผ าต ด/ห ตถการท พบส งส ด 10 อ นด บแรก จาแนกตามเพศและกล มอาย 48 กล มอาย อ นด บ การผ าต ด /ห ตถการ รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Injection or infusion of other therapeutic or prophylactics 992 M 9, ,229 4,067 2,788 1,248 F 12, ,454 6,374 2, Total 22, ,683 10,441 5,542 2,209 2 Therapeutic radiology and nuclear medicine 922 M 2, , F 4, ,010 2, Total 7, ,407 3,220 1,685 1,059 3 Manually assisted delivery 735 M F 6, ,806 3, Total 6, ,806 3, Extracapsular extraction of lens by fragmentation and 134 M 2, ,078 aspiration technique F 3, ,115 1,310 Total 5, ,217 1,930 2,388 5 Low cervical cesarean section 741 M F 5, ,246 3, Total 5, ,246 3, Transfusion of blood and blood components 990 M 1, F 2, Total 4, , Angiocardiography using contrast material 885 M 2, F 1, Total 3, ,385 1, Diagnostic ultrasound 887 M 1, F 1, Total 2, Miscellaneous physical procedures 998 M 1, F 1, Total 2, , Operations on vitreous 147 M 1, F Total 2,

29 48

30 48

31 ภาพท 12 แสดงจ านวนผ าต ด/ห ตถการท พบส งส ด 10 อ นด บแรกจ าแนกตามเพศและกล มอาย อ นด บท 1 Injection or infusion of other therapeutic or prophylactics อ นด บท 2 Therapeutic radiology and nuclear medicine

32 อ นด บท 3 Manually assisted delivery อ นด บท 4 Extracapsular extraction of lens by fragmentation

33 อ นด บท 5 Low cervical cesarean section อ นด บท 6 Transfusion of blood and blood components

34 อ นด บท 7 Angiocardiography using contrast material อ นด บท 8 Diagnostic ultrasound

35 อ นด บท 9 Miscellaneous physical procedures อ นด บท 10 Operations on vitreous

36 56 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Total Total M 76,431 8,076 2,344 5,206 4,091 5,209 12,885 16,570 10,996 11,054 F 90,942 7,500 1,492 3,892 3,327 9,197 23,541 19,137 11,192 11,664 Total 167,373 15,576 3,836 9,098 7,418 14,406 36,426 35,707 22,188 22,718 Therapeutic ultrasound 000 M F Total Pharamaceuticals 001 M F Total Intravascular imaging of blood vessels 002 M F Total Computer assisted surgery 003 M F Total Adjunct vascular system Procedures 004 M F Total Other cardiovascular procedures 005 M F Total Procedures on blood vessels 006 M F Total Other hip procedures 007 M F Total Other knee and hip procedures 008 M F Total Cranial puncture 010 M F Total Diagnostic procedures on skull, brain, 011 M and cerebral meninges F Total Craniotomy and craniectomy 012 M F Total Incision of brain and cerebral meninges 013 M F Total

37 56 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Operations on thalamus and globus pallidus 014 M F Total Other excision or destruction of brain and meninges 015 M F Total Excision of lesion of skull 016 M F Total Cranioplasty 020 M F Total Repair of cerebral meninges 021 M F Total Ventriculostomy 022 M F Total Extracranial ventricular shunt 023 M F Total Revision, removal, and irrigation lf ventricular shunt 024 M F Total Exploration and decompression of spinal canal structures 030 M F Total Diagnostic procedures on spinal cord and spinal canal 033 M structures F Total Excision or destruction of lesion of spinal cord or spinal 034 M meninges F Total Plastic operations on spinal cord structures 035 M F Total Shunt of spinal theca 037 M F Total Injection of destructive agent into spinal canal 038 M F Total

38 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) 57 กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Other operations on spinal cord and spinal canal structures 039 M F Total Incision, division, and excision of cranial and peripheral 040 M F Total Diagnostic procedures on peripheral nervous system 041 M Total Destruction of cranial and peripheral nerves 042 M F Total Suture of cranial and peripheral nerves 043 M Total Lysis of adhesions and decompression of cranial 044 M F Total Cranial or peripheral nerve graft 045 M F Total Transposition of cranial and peripheral nerves 046 M F Total Other cranial or peripheral neuroplasty 047 M F Total Injection into peripheral nerve 048 M F Total Other operations on cranial and peripheral nerves 049 M Total Division of sympathetic nerve or ganglion 050 M Total Sympathectomy 052 M Total Incision of thyroid field 060 M F Total

39 58 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Diagnostic procedures on throid and parathyroid glands 061 M F Total Unilateral thyroid lobectomy 062 M F Total Other partial thyroidectomy 063 M F Total Complete thyroidectomy 064 M F Total Excision of thyroglossal duct or tract 067 M F Total Parathyroidectomy 068 M F Total Other operations on thyroid (region) and parathyroid 069 M F Total Diagnostic procedures on adrenal glands, 071 M pituitary gland, pineal gland and thymus F Total Partial adrenalectomy 072 M F Total Other operations on adrenal glands, nerves, and vessels 074 M F Total Hypophysectomy 076 M F Total Other operation on hypophysis 077 M F Total Thymectomy 078 M F Total Incision of eyelid 080 M F Total

40 59 ตารางท 9 จานวนผ ป วยผ าต ด/ห ตถการ จาแนกตามเพศ และกล มอาย (ต อ) กล มอาย กล มโรค รห ส เพศ รวม ว น เด อน ป Diagnostic procedures on eyelid 081 M F Total Excision or destruction of lesion or tissue of eyelid 082 M F Total Repair of blepharoptosis and lid retraction 083 M F Total Repair of entropion or ectropion 084 M F Total Other adjustment of lid position 085 M F Total Reconstruction of eyelid with flaps or grafts 086 M F Total Other reconstruction of eyelid 087 M F Total Other repair of eyelid 088 M F Total Other operations on eyelids 089 M F Total Incision of lacrimal gland 090 M F Total Diagnostic procedures on lacrimal systen 091 M F Total Excision of lesion or tissue of lacrimal gland 092 M Total Manipulation of lacrimal passage 094 M F Total Incision of lacrimal sac and passages 095 M F Total

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา เร ยนป การศ กษา 2554 ในการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนของ ป การศ กษา 2554 ดาเน นการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนใน 3 ห วข อ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557 ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 55 ว นท 1 มกราคม 55 โรงเร ยนสวรรค อน นต ว ทยา อ าเภอสวรรคโลก จ งหว ดส โขท ย สมาคมคร และบ คลากรสวรรคโลก ผลการด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เกษณ ศร ร กษา ส าน กงานความร วมม อระหว างประเทศ การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาเคร อข ายการด าเน นงานสาธารณส ขในพ นท ชายแดน และกล มแรงงานต างด าว

เกษณ ศร ร กษา ส าน กงานความร วมม อระหว างประเทศ การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาเคร อข ายการด าเน นงานสาธารณส ขในพ นท ชายแดน และกล มแรงงานต างด าว การต ดตามประเม นผลและต วช ว ด โครงการพ ฒนาข ดความสามารถ อสต. ในการจ ดการส ขภาพช มชนและการพ ฒนาค ณภาพช ว ต เกษณ ศร ร กษา ส าน กงานความร วมม อระหว างประเทศ การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาเคร อข ายการด าเน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

*************************************************************

************************************************************* ข นตอนการขอเบ กเง นค าร กษาพยาบาล (กรณ ผ ม ส ทธ สารองจ ายเง นค าร กษาพยาบาลไปก อน) 1. กรอกข อม ลลงในใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาลของพน กงานส วนท องถ น (แบบ ร.บ.3) ให ถ กต องครบถ วน ตามข นตอนการปฏ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information