*************************************************************

Size: px
Start display at page:

Download "*************************************************************"

Transcription

1 ข นตอนการขอเบ กเง นค าร กษาพยาบาล (กรณ ผ ม ส ทธ สารองจ ายเง นค าร กษาพยาบาลไปก อน) 1. กรอกข อม ลลงในใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาลของพน กงานส วนท องถ น (แบบ ร.บ.3) ให ถ กต องครบถ วน ตามข นตอนการปฏ บ ต แบบเด ม โดย ผ อานวยการ กองเป นผ ร บรอง ส ทธ ของข าราชการ ล กจ างประจา ในส งก ด สาหร บข าราชการคร ล กจ างประจาสถานศ กษา ผ อานวยการสถานศ กษาเป นผ ร บรองการใช ส ทธ 2. กรอกข อม ลลงใน แบบแจ งคาร องขอเบ กเง นค าร กษา(ใบเสร จ) กรณ สารองจ าย ต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ เป นต นไป ให ถ กต องครบถ วน 3. ให ผ ม ส ทธ (เจ าของส ทธ ) ลงลายม อช อร บรองว า ข าพเจ าขอร บรองว าได สารองจ ายเง นเพ อเป น ค าร กษาพยาบาลไปจร งท กประการ ลงในใบเสร จร บเง นท กฉบ บของสถานพยาบาล 4. ดาเน นการ scan ใบเสร จร บเง น ลงในเคร องคอมพ วเตอร โดย ต องเป นไฟล ท ม ขนาดไม เก น 2 Mb ต อ 1 ใบเสร จ หร อ 1 ช ด (กรณ ม ใบเสร จหลายใบ) และต องเป นไฟล ท ม นามสก ล doc, docx,.pdf, jpg, gif, png เท าน น 5. ต งช อไฟล ท scan โดยระบ ช อ-สก ล ของผ ม ส ทธ ให ช ดเจน เช น ใบเสร จของนายเบ กจ าย ค าร กษา.jpg, ใบเสร จของนางสาวเบ กจ าย ค าร กษา.doc เป นต น 6. นาไฟล ท scan บ นท กลงแผ น CD/DVD พร อมแนบมาก บเอกสารข างต น 7. หน วยงานผ เบ กรวบรวมหล กฐานการเบ กเง นสว สด การ โดยสร ปการขอเบ กเง นของผ ม ส ทธ และของ ผ ใช ส ทธ ร วม พร อมทาบ นท กจ ดส งมาท กองคล ง องค การบร หารส วนจ งหว ดนนทบ ร เพ อตรวจสอบ และส งเบ กจ ายเง นไปท สปสช. ต อไป ************************************************************* *หมายเหต เจ าของส ทธ หร อ ผ ม ส ทธ ค อ ข าราชการองค การบร หารส วนจ งหว ด ข าราชการคร ข าราชการบานาญและล กจ างประจา ผ ม ส ทธ ร วม ค อ บ ดา, มารดา, ค สมรสท ชอบด วยกฎหมาย, บ ตรชอบด วยกฎหมายท ย งไม บรรล น ต ภาวะ ของผ ม ส ทธ **หมายเหต ไฟล นามสก ล.doc ได แก โปรแกรม Microsoft Word ซ งขนาดไฟล จะม ขนาดใหญ ไฟล นามสก ล.docx ได แก โปรแกรม Microsoft Word เป นต นไป ขนาดไฟล จะม ขนาดเล กกว า.doc ไฟล นามสก ล.pdf ไฟล ประเภทอ านได อย างเด ยว เช น Adobe Acrobat,Foxit,doPdf เป นต น ไฟล นามสก ล.jpg,.gif,.png ไฟล ประเภทร ปภาพจากโปรแกรมตกแต งภาพท วไป เช น Photoshop,Paint,ACDsee,PhotoScape เป นต น หร อไฟล จากกล องถ ายภาพ, ม อถ อ, แท บเล ต ฯลฯ กองคล ง องค การบร หารส วนจ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท ต อ 411 โทรสาร

2 องค การบร หารส วนจ งหว ดนนทบ ร แบบแจ งคาร องขอเบ กเง นค าร กษา(ใบเสร จ) กรณ สารองจ าย ต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ เป นต นไป เลขประจาต วประชาชนผ ร บการร กษา : ช อ-นามสก ล : หน วยบร การจ งหว ด นายเบ กจ าย ค าร กษา กร งเทพมหานคร : พระนคร หน วยบร การอาเภอ : โรงพยาบาล หน วยบร การท เข าร บการร กษา : ต วอย าง 7 ต ลาคม 2556 ว นท เข าร บการร กษา : ประเภทผ ป วย : ผ ป วยนอก ผ ป วยใน ค าร กษาพยาบาลเฉพาะท เบ กได : ค าร กษาพยาบาลรวมท งหมด : ***กร ณากรอกข อม ลให ครบถ วนและถ กต อง*** กองคล ง โทรศ พท ต อ 411 โทรสาร

3 ใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาล โปรดทาเคร องหมาย / ลงใน พร อมท งกรอบข อความเท าท จาเป น แบบ ร.บ. ๓ ๑. ข าพเจ า...ตาแหน ง...(ก) นายเบ กจ าย ค าร กษา น กบร หารคล ง ส งก ด... กองคล ง ๒. ขอเบ กค าร กษาพยาบาล ข าพเจ า ค สมรสช อ...เลขประจาต วประชาชน... บ ดา ช อ...เลขประจาต วประชาชน... มารดาช อ...เลขประจาต วประชาชน... บ ตร ช อ... เลขประจาต วประชาชน... เก ดเม อ... เป นบ ตรลาด บท (ของบ ดา)... เป นบ ตรลาด บท (ของมารดา)... ย งไม บรรล น ต ภาวะ เป นบ ตรไร ความสามารถ หร อเสม อนไร ความสามารถ (ข) เป นบ ตรอย ในความปกครองของข าพเจ า โดยการหย าหร อม ได สมรสตามกฎหมายหร อสาม ถ งแก กรรมแล ว เป นบ ตรอย ในความอ ปการะเล ยงด ของข าพเจ า เน องจากแยกก นอย โดยม ได หย าขาดตามกฎหมาย (กรณ เป นบ ตรแทนท บ ตรซ งถ งแก กรรม) แทนท บ ตรลาด บท...ช อ... เก ดเม อ...ถ งแก กรรม... ป วยเป นโรค... และได ร บการร กษาพยาบาลจาก (ช อถานพยาบาล)... โรงพยาบาล ซ งเป นสถานพยาบาล ทางราชการ เอกชน ต งแต ว นท... 7 ต ลาคม 2556 ถ งว นท...เป นเง นท งส น... 7 ต ลาคม บาท (...) สามร อยย ส บบาทถ วน ตามใบเสร จร บเง นท แนบ จานวน... 1 ฉบ บ ต วอย าง ๓. ข าพเจ าม ส ทธ ได ร บเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาลตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยเง นสว สด การ เก ยวการร กษาพยาบาลของข าราชการส วนท องถ น เต มจานวน ไม เต มจานวน เฉพาะส วนท ย งขาด (ค) เป นเง น บาท (...) สามร อยย ส บบาทถ วน และขอร บรองว า (๑) ข าพเจ า ไม ม ส ทธ ได ร บเง นค าร กษาพยาบาลจากร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานของส วนราชการ หร อราชการส วนท องถ น หร อจากหน วยงานอ นท ม ใช ส วนราชการ (๒) ค สมรสของข าพเจ า ไม เป นข าราชการหร อล กจ างประจา เป นข าราชการหร อล กจ างประจาตาแหน ง... ส งก ด... (๓)...ของข าพเจ า (ง) ไม ม ส ทธ ได ร บเง นค าร กษาพยาบาลจากร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานของส วนราชการ หร อราชการส วนท องถ น หร อหน วยงานอ นท ม ใช ส วนราชการ ม ส ทธ แต ส ทธ ท ไม ต ากว า

4 (๔) ข าพเจ า ได ร บการตรวจร กษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชนคร งก อน ซ งม ระยะเวลาห าง จากการเข าร บการร กษาพยาบาล ในสถานพยาบาลเอกชนคร งน ไม เก น ๑๕ ว น เม อว นท...ถ งว นท...รวมระยะเวลา...ว น และได ร บขอเบ กค าร กษาพยาบาล จากทางราชการไปแล ว จานวน...บาท (จ) (ไม รวมค าห อง ค าอาหาร ค าอว ยวะเท ยม รวมท งค าซ อมแซมอว ยวะเท ยมและอ ปกรณ ในการบาบ ดร กษาโรค) (๕)... ของข าพเจ า (ง) ได ร บการตรวจร กษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนคร งก อน ซ งม ระยะเวลาห าง จากการเข าร บการร กษาพยาบาล ในสถานพยาบาลเอกชนคร งน ไม เก น ๑๕ ว น เม อว นท...ถ งว นท...รวมระยะเวลา...ว น และได ขอเบ กค าร กษาพยาบาล จากทางราชการไปแล ว จานวน...บาท (จ) (ไม รวมค าห อง ค าอาหาร ค าอว ยวะเท ยม รวมท งค าซ อมแซมอว ยวะเท ยมและอ ปกรณ ในการบบาบ ดร กษาโรค) ๔. คาร บรองของผ บ งค บบ ญชา (ฉ) เสนอ... นายกองค การบร หารส วนจ งหว ดนนทบ ร ข าพเจ า ผ อานวยการกอง/ผ อานวยการสถานศ กษา... ตาแหน ง... ผ อานวยการกอง/ผ อานวยการสถานศ กษา ได ตรวจใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษา พยาบาลฉบ บน แล ว ขอร บรองว า ผ เบ กม ส ทธ เบ กได ตามระเบ ยบตามจ านวนท ขอเบ ก ผ อานวยการกอง/ผ อานวยการสถานศ กษา (ลงช อ)... ( ผ อานวยการกอง/ผ อานวยการสถานศ กษา นางสาวว ไลภรณ ร ตนส หา ) ผ อานวยการกองคล ง (ลงช อ)...ผ ขอร บเง นสว สด การ นายเบ กจ าย ค าร กษา ว นท...เด อน...พ.ศ พฤศจ กายน 2556 ๕. คาอน ม ต อน ม ต ให เบ กจ ายได (ลงช อ)... (...) ตาแหน ง... ว นท...เด อน...พ.ศ... ต วอย าง ๖. ใบร บเง น ได ร บเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาล จานวน...บาท 320 (...) สามร อยย ส บบาทถ วน ไปถ กต องแล ว (ลงช อ)...ผ ร บเง น นายเบ กจ าย ค าร กษา (...) นายเบ กจ าย ค าร กษา (ลงช อ)...ผ จ ายเง น (... ) ว นท...เด อน...พ.ศ... (ลงช อต อเม อได ร บเง นแล วเท าน น)

5 ต วอย าง

6 องค การบร หารส วนจ งหว ดนนทบ ร แบบแจ งคาร องขอเบ กเง นค าร กษา(ใบเสร จ) กรณ สารองจ าย ต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ เป นต นไป เลขประจาต วประชาชนผ ร บการร กษา : ช อ-นามสก ล : หน วยบร การจ งหว ด : หน วยบร การอาเภอ : หน วยบร การท เข าร บการร กษา : ว นท เข าร บการร กษา : ประเภทผ ป วย : ผ ป วยนอก ผ ป วยใน ค าร กษาพยาบาลเฉพาะท เบ กได : ค าร กษาพยาบาลรวมท งหมด : ***กร ณากรอกข อม ลให ครบถ วนและถ กต อง*** กองคล ง โทรศ พท ต อ 411 โทรสาร

7 ใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาล โปรดทาเคร องหมาย / ลงใน พร อมท งกรอบข อความเท าท จาเป น แบบ ร.บ. ๓ ๑. ข าพเจ า...ตาแหน ง...(ก) ส งก ด... ๒. ขอเบ กค าร กษาพยาบาล ข าพเจ า ค สมรสช อ...เลขประจาต วประชาชน... บ ดา ช อ...เลขประจาต วประชาชน... มารดาช อ...เลขประจาต วประชาชน... บ ตร ช อ... เลขประจาต วประชาชน... เก ดเม อ... เป นบ ตรลาด บท (ของบ ดา)... เป นบ ตรลาด บท (ของมารดา)... ย งไม บรรล น ต ภาวะ เป นบ ตรไร ความสามารถ หร อเสม อนไร ความสามารถ (ข) เป นบ ตรอย ในความปกครองของข าพเจ า โดยการหย าหร อม ได สมรสตามกฎหมายหร อสาม ถ งแก กรรมแล ว เป นบ ตรอย ในความอ ปการะเล ยงด ของข าพเจ า เน องจากแยกก นอย โดยม ได หย าขาดตามกฎหมาย (กรณ เป นบ ตรแทนท บ ตรซ งถ งแก กรรม) แทนท บ ตรลาด บท...ช อ... เก ดเม อ...ถ งแก กรรม... ป วยเป นโรค... และได ร บการร กษาพยาบาลจาก (ช อถานพยาบาล)... ซ งเป นสถานพยาบาล ทางราชการ เอกชน ต งแต ว นท... ถ งว นท...เป นเง นท งส น... บาท (...) ตามใบเสร จร บเง นท แนบ จานวน... ฉบ บ ๓. ข าพเจ าม ส ทธ ได ร บเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาลตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยเง นสว สด การ เก ยวการร กษาพยาบาลของข าราชการส วนท องถ น เต มจานวน ไม เต มจานวน เฉพาะส วนท ย งขาด (ค) เป นเง น... บาท (...) และขอร บรองว า (๑) ข าพเจ า ไม ม ส ทธ ได ร บเง นค าร กษาพยาบาลจากร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานของส วนราชการ หร อราชการส วนท องถ น หร อจากหน วยงานอ นท ม ใช ส วนราชการ (๒) ค สมรสของข าพเจ า ไม เป นข าราชการหร อล กจ างประจา เป นข าราชการหร อล กจ างประจาตาแหน ง... ส งก ด... (๓)...ของข าพเจ า (ง) ไม ม ส ทธ ได ร บเง นค าร กษาพยาบาลจากร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานของส วนราชการ หร อราชการส วนท องถ น หร อหน วยงานอ นท ม ใช ส วนราชการ ม ส ทธ แต ส ทธ ท ไม ต ากว า

8 (๔) ข าพเจ า ได ร บการตรวจร กษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชนคร งก อน ซ งม ระยะเวลาห าง จากการเข าร บการร กษาพยาบาล ในสถานพยาบาลเอกชนคร งน ไม เก น ๑๕ ว น เม อว นท...ถ งว นท...รวมระยะเวลา...ว น และได ร บขอเบ กค าร กษาพยาบาล จากทางราชการไปแล ว จานวน...บาท (จ) (ไม รวมค าห อง ค าอาหาร ค าอว ยวะเท ยม รวมท งค าซ อมแซมอว ยวะเท ยมและอ ปกรณ ในการบาบ ดร กษาโรค) (๕)... ของข าพเจ า (ง) ได ร บการตรวจร กษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนคร งก อน ซ งม ระยะเวลาห าง จากการเข าร บการร กษาพยาบาล ในสถานพยาบาลเอกชนคร งน ไม เก น ๑๕ ว น เม อว นท...ถ งว นท...รวมระยะเวลา...ว น และได ขอเบ กค าร กษาพยาบาล จากทางราชการไปแล ว จานวน...บาท (จ) (ไม รวมค าห อง ค าอาหาร ค าอว ยวะเท ยม รวมท งค าซ อมแซมอว ยวะเท ยมและอ ปกรณ ในการบบาบ ดร กษาโรค) (ลงช อ)...ผ ขอร บเง นสว สด การ ว นท...เด อน...พ.ศ... ๔. คาร บรองของผ บ งค บบ ญชา (ฉ) เสนอ... ข าพเจ า... ตาแหน ง... ได ตรวจใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษา พยาบาลฉบ บน แล ว ขอร บรองว า ผ เบ กม ส ทธ เบ กได ตามระเบ ยบตามจ านวนท ขอเบ ก (ลงช อ)... (นางสาวว ไลภรณ ร ตนส หา) ผ อานวยการกองคล ง ๕. คาอน ม ต อน ม ต ให เบ กจ ายได (ลงช อ)... (...) ตาแหน ง... ว นท...เด อน...พ.ศ... ๖. ใบร บเง น ได ร บเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาล จานวน...บาท (...) ไปถ กต องแล ว (ลงช อ)...ผ ร บเง น (...) (ลงช อ)...ผ จ ายเง น (... ) ว นท...เด อน...พ.ศ... (ลงช อต อเม อได ร บเง นแล วเท าน น)

9 รายช อและเบอร โทรศ พท ของเจ าหน าท สปสช. เขต 4 สระบ ร นางสาวเมลดา ธนะส ร ต ตาแหน ง : เจ าหน าท อาว โส โทรศ พท : ต อ 5271 ม อถ อ : นายประพจน บ ญม ตาแหน ง : ห วหน างาน โทรศ พท : ต อ 5257 ม อถ อ : นางส วรรณ ศร ปราชญ (งานเก ยวก บโรคไต) ตาแหน ง : ห วหน างาน โทรศ พท : ต อ 5262 ม อถ อ : รายช อเว บไซต ท เก ยวข อง เว บไซต ตรวจสอบส ทธ หล กประก นส ขภาพ โดยสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เว บไซต สปสช. เขต 4 สระบ ร เว บไซต สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.)

เอกสารและหล กฐานประกอบการสม คร ช.พ.ค. 1. ใบสม ครเข าเป นสมาช ก ช.พ.ค. ตามแบบ ชพค. 1 2. ใบร บรองแพทย ของผ สม ครตามแบบ ชพค.3 โดยแพทย ได ท าการตรวจร

เอกสารและหล กฐานประกอบการสม คร ช.พ.ค. 1. ใบสม ครเข าเป นสมาช ก ช.พ.ค. ตามแบบ ชพค. 1 2. ใบร บรองแพทย ของผ สม ครตามแบบ ชพค.3 โดยแพทย ได ท าการตรวจร เอกสารและหล กฐานประกอบการสม คร ช.พ.ค. 1. ใบสม ครเข าเป นสมาช ก ช.พ.ค. ตามแบบ ชพค. 1 2. ใบร บรองแพทย ของผ สม ครตามแบบ ชพค.3 โดยแพทย ได ท าการตรวจร างกายของผ สม ครไม เก น 15 ว น น บต งแต ว นท แพทย ตรวจจนถ

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ด วยโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 อาเภอควนกาหลง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว

ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว 1 ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว.. ด วยโรงพยาบาลก นทรล กษ ม ความประสงค จะร บสม ครเล อกบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ในตาแหน งต างๆของโรงพยาบาล ฉะน นอาศ ยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information

๒. จานวนอ ตราท ร บสม คร จานวน ๑ อ ตรา ๓. อ ตราจ าง ว ฒ ปร ญญาตร อ ตราจ าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เด อน

๒. จานวนอ ตราท ร บสม คร จานวน ๑ อ ตรา ๓. อ ตราจ าง ว ฒ ปร ญญาตร อ ตราจ าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เด อน ประกาศโรงเร ยนบ านก ว ง เร อง การร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อปฏ บ ต หน าท เจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน ( โครงการค นคร ให น กเร ยน )... ด วย โรงเร ยนบ านก ว ง จะดาเน นการสอบค ดเล อกบ คคล เพ อปฏ บ ต หน าท เจ

More information

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม (สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ด วยส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ

More information

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป.. ด วย เทศบาลตาบลหนองหล ม อาเภอดอกคาใต จ งหว ดพะเยา ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคล สอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน

More information

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน กาหนดการร บสม ครบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน โรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน แนบท ายประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน ลงว นท ๑๒ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ --------------------------------------------------

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง ประสงค จะค ดเล อกบ คคลเพ อเข าท างาน เป นล กจ างช วคราวในส

More information

(สาเนา) 2/ทร พยากร...

(สาเนา) 2/ทร พยากร... (สาเนา) ประกาศจ งหว ดชลบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยจ งหว ดชลบ ร ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ ประเภทพน กงาน ราชการท วไป ฉะน น อาศ ยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information

สาเนา /3. การร บสม คร..

สาเนา /3. การร บสม คร.. สาเนา ประกาศจ งหว ดพ จ ตร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร -------------------------- ด วย จ งหว ดพ จ ตรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 ป การศ กษา พ.ศ. 2558-2559 ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา

More information

ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก สารบ ญ ล าด บ หน า 1. การย มเง นทดรองราชการ... 1 2. การย มเง นราชการ...

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย

ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน...... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย และโรงเร ยนบ านโนนสวาง อาเภอน าย น ม ความประสงค

More information

ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR) จ างเหมาบร การจ ดเล ยงและบร การท วไป ของการท องเท ยวแห งประเทศไทย (ททท.) สาน กงานใหญ ประจาป งบประมาณ 2557

ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR) จ างเหมาบร การจ ดเล ยงและบร การท วไป ของการท องเท ยวแห งประเทศไทย (ททท.) สาน กงานใหญ ประจาป งบประมาณ 2557 ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR) จ างเหมาบร การจ ดเล ยงและบร การท วไป ของการท องเท ยวแห งประเทศไทย (ททท.) สาน กงานใหญ ประจาป งบประมาณ 2557 1. ความเป นมา ด วยการท องเท ยวแห งประเทศไทย (ททท.) ม ภาระงานท

More information

ค ม อการดาเน นงาน การสงเคราะห การจ ดการศพผ ส งอาย ตามประเพณ ตามประกาศกระทรวง พม. ป ๒๕๕๗

ค ม อการดาเน นงาน การสงเคราะห การจ ดการศพผ ส งอาย ตามประเพณ ตามประกาศกระทรวง พม. ป ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงาน การสงเคราะห การจ ดการศพผ ส งอาย ตามประเพณ ตามประกาศกระทรวง พม. ป ๒๕๕๗ 1. ความเป นมาของการสงเคราะห ในการจ ดการศพผ ส งอาย ตามประเพณ พระราชบ ญญ ต ผ ส งอาย พ.ศ.2546 มาตรา 11 (12) ได กาหนดส

More information

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง ด วยกระทรวงสาธารณส ขได กาหนดหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการจ ายเง นบาร ง เพ อเป นค าจ างล กจ าง ช วคราวหร อล กจ างรายคาบของหน

More information

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง 1 ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง ระเบ ยบ ส าน กงานนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และแก ไขเพ มเต ม ข อ 18 (1-6) ข อ 19 ข อ 20 ข อ 21 ข อ 22 ข อ 23ข อ 24 ข อ 26 ข อ 26 ว ธ การซ อ และการจ างคร งหน

More information

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ เร อง ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

หน วยท 2 พน กงานบร หารงานท วไป ๖ (ท าหน าท ล ามภาษาจ นกลาง) อ ตราเง นเด อน ๑6,8๓๐.- บาท

หน วยท 2 พน กงานบร หารงานท วไป ๖ (ท าหน าท ล ามภาษาจ นกลาง) อ ตราเง นเด อน ๑6,8๓๐.- บาท ประกาศการรถไฟแห งประเทศไทย เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลบรรจ เข าทางานการรถไฟแห งประเทศไทย เพ อปฏ บ ต งานในโครงการความร วมม อรถไฟระหว างไทย จ น ----------------------------------- ด วยการรถไฟแห งประเทศไทยจะร

More information

2. หน วยงานเจ าของกระบวนงาน: 3. ประเภทของงานบร การ: 4. หมวดหม ของงานบร การ: 5. กฎหมายท ให อ านาจการอน ญาต หร อท เก ยวข อง:

2. หน วยงานเจ าของกระบวนงาน: 3. ประเภทของงานบร การ: 4. หมวดหม ของงานบร การ: 5. กฎหมายท ให อ านาจการอน ญาต หร อท เก ยวข อง: 1/9 ค ม อส าหร บประชาชน: การน าเข าเคร องม อแพทย เพ อการว จ ย หร อเพ อการว เคราะห หร อเพ อการทดสอบ ค ณภาพมาตรฐาน ซ งได ร บการยกเว นตามประกาศกระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บ 34) พ.ศ. 2549 หน วยงานท ร บผ ดชอบ: ส าน

More information

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ กรมบ ญช กลาง สารบ ญ บทท 1 บทนา 1 1.1 ความสาค ญและความเป นมา 1 1.2 ว ตถ ประสงค 2 1.3 ขอบเขต 2 บทท 2 สาระสาค ญของกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง 3 2.1 พระราชบ ญญ ต การกาหนดหล

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านแม โต เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน

ประกาศโรงเร ยนบ านแม โต เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ประกาศโรงเร ยนบ านแม โต เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... โรงเร ยนบ านแม โต ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นล กจ าง ช

More information

๑. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก

๑. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก ประกาศส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส

More information