Best Practice (การปฏ บ ต ท เป นเล ศ)

Size: px
Start display at page:

Download "Best Practice (การปฏ บ ต ท เป นเล ศ)"

Transcription

1 Best Practice (การปฏ บ ต ท เป นเล ศ) เร อง การพ ฒนาท กษะการท าขนมไทย ส ความเป นเล ศ โดย นางกรองแก ว ทองเล ยมนาค กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนเม องนครศร ธรรมราช ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๑๒ Best Practice (การปฏ บ ต ท เป นเล ศ)

2 ช อผลงาน การพ ฒนาท กษะการท าขนมไทยส ความเป นเล ศ ช อเจ าผลงาน ช อ-สก ล นางกรองแก ว ทองเล ยมนาค ต าแหน ง คร ว ทยฐานะ ช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ท อย โรงเร ยนเม องนครศร ธรรมราช เลขท ๑๒๐ หม ๑ ต าบลนาทราย อ าเภอเม อง จ งหว ดนครศร ธรรมราช ๘๐๒๘๐ โทรศ พท, โทรสาร ๐๗๕ ๗๖๔๑๓๑ ๑. ความส าค ญของป ญหา กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ม ความม งม น และพ ฒนาผ เร ยนให ท างานอย างเป น กระบวนการและจ ดการอย างเป นระบบ พ ฒนาความค ดสร างสรรค ม ท กษะในการออกแบบและการท างาน โดยใช เทคโนโลย มาประย กต ใช ในการท างานร วมก นและพ ฒนาผล ตภ ณฑ หร อว ธ การใหม ๆ เน นการใช ทร พยากรธรรมชาต อย างประหย ด ค มค าและเร ยนอย างม ความส ข การจ ดการเร ยนการสอนในรายว ชา งานขนมไทยในช วงช นท ๓ (ระด บช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ๓ ) พบว าน กเร ยนร อยละ ๗๐ ม ความร ความสามารถ ตามมาตรฐานการเร ยนร สมรรถนะส าค ญ และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามท ก าหนด ไว ในหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน แต น กเร ยนย งขาดความเช อม นในต วเอง จ งท าให ไม สามารถน าผลงานของต วเองไปแสดงให เป นท ยอมร บของคนท วไปเท าท ควรจะเป น ๒. จ ดประสงค ของการด าเน นงาน เพ อให น กเร ยนลงม อฝ กปฏ บ ต การท าขนมไทย จนเก ดท กษะ ความช านาญ อย ในระด บท สามารถ น าผลงานไปประกอบอาช พได ในโอกาสต อไป ๓. ข นตอนว ธ การและนว ตกรรมท เป นเล ศ (Flowchart ด งแนบ) เตร ยมน กเร ยนท ม ท กษะในการท าขนมไทยฝ กปฏ บ ต หลาย ๆ คร งจนเก ดความช านาญ ตาม ข นตอนและกระบวนการในการท างาน โดยพ ฒนาตาม Flow Chart ด งน

3 Flowchart วางแผน อ านค นคว า ศ กษาต วอย าง ฝ กปฏ บ ต ตามต วอย าง สร างแนวค ดใหม ปฏ บ ต ตามแนวค ด ใหม ประเม นผล ผ าน สร ป/รายงานผล ไม ปร บปร ง

4 ๓.๑ ข นตอนการด าเน นการตาม Flow Chart ๑. วางแผน โดยเตร ยมน กเร ยนท จะน ามาฝ กท กษะ ๒. ค นคว า โดยค นคว าหาข อม ลท จะฝ กท กษะในการแข งข นแต ละรายการเพ อมอบหมายให น กเร ยนไดฝ ก ๓. ศ กษาต วอย าง ให น กเร ยนได ศ กษาต วอย างจากข อม ลการแข งข นท ผ านมา ๔. ฝ กปฏ บ ต ตามต วอย าง โดยให น กเร ยนฝ กตามต วอย างจนเก ดท กษะความช านาญ ๕. สร างแนวค ดใหม ให น กเร ยนสร างแนวค ดใหม เป นของต วเอง แล วท าตามแนวค ดใหม จน เก ดท กษะ ๖. ประเม นผล ผ าน / ไม ผ าน / ปร บปร ง ๗. สร ป / รายงานผล ๓.๒ การด าเน นงานตามก จกรรม (ตามวง PDCA) ๑. ข นเตร ยมการ (Plan) ๑.๑ ประช มปร กษาหาร อช แจงในกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พเพ อค ดเล อกน กเร ยน ฝ กปฏ บ ต ในการแข งข นท กษะทางว ชาการ ๑.๒ แจ งจ ดม งหมายในการพ ฒนาน กเร ยนส ความเป นเล ศ ๑.๓ เตร ยมว สด อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ในการฝ กปฏ บ ต ให พร อม ๒. ข นด าเน นการ (Do) ให น กเร ยนลงม อปฏ บ ต จร งตามร ปแบบข นตอนท กรายการท เข าร วมแข งข น หลายๆคร ง จนได ผลเป นท พ ฒนาข นอย างต อเน อง ๓. ข นตรวจสอบและประเม นผลการพ ฒนา (Check) ๓.๑ ต งคณะกรรมการเพ อตรวจสอบผลการปฏ บ ต งานของน กเร ยน ๓.๒ ด ผลงานท ปรากฏ และประเม นผลงาน ๔. ข นสร ปและรายงาน (Action) ๔.๑ สร ปอภ ปรายป ญหาและอ ปสรรคในการพ ฒนา ๔.๒ ปร บปร งและพ ฒนาอย างต อเน อง ๔.๓ สร ปและรายงานผลเป นระยะ ๓.๓ ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน ด าเน นก จกรรมตามร ปแบบ PDCA น กเร ยนม ผลงานท ปรากฏอย างน อย ๒-๓ คร ง / ส ปดาห ๓.๔ ข นประเม นผล ช นงานท ปรากฏ / ประเม นผลจากรางว ลและเก ยรต บ ตรท น กเร ยนได ร บ

5 ๔. ผลการด าเน นการ ๔.๑ ผลท เก ดข นก บผ เร ยน - น กเร ยนได ร บรางว ลและเก ยรต บ ตรจากการแข งข นท กษะร อยละ ๙๐ - น กเร ยนม แรงจ งใจในการเร ยนร ว ชางานขนมไทยมากข นร อยละ ๘๐ - น กเร ยนได ร บการพ ฒนาด านผลส มฤทธ ทางการเร ยนส ความเป นเล ศ - น กเร ยนสามารถน าความร ท ได ร บไปประกอบอาช พได ในโอกาสต อไป ๔.๒ ผลท เก ดข นก บคร - คร ม ความร ความเข าใจและตระหน กในการพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนตามมาตรฐานและ พ ฒนาตนเองส คร ม ออาช พ - คร ได พ ฒนาความร และท กษะการจ ดการเร ยนการสอนเพ มข นท งด านปร มาณและค ณภาพ ๔.๓ ผลท เก ดข นก บโรงเร ยน - ท าให โรงเร ยนเป นท ยอมร บและศร ทธา ต อผ ปกครองและช มชน - โรงเร ยนเป นแหล งเร ยนร ด านว ชาช พให ก บช มชนมากข น ๔.๔ ผลท เก ดข นก บช มชน - ช มชนม ความม นใจในการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยน - ช มชนม ความภาคภ ม ใจ ศร ทธาต อโรงเร ยนและช วยก นพ ฒนาโรงเร ยนเพ มข น - ช มชนสามารถเข าร วมก บโรงเร ยนในการฝ กว ชาช พให ก บน กเร ยน ๕. ป จจ ยความส าเร จ ๑ โรงเร ยนม นโยบายท ช ดเจนในการปฏ ร ปการเร ยนร ม ความพร อมในด านอาคารสถานท และส ออ ปกรณ การเร ยนการสอน ๒ ผ บร หารให การสน บสน นด านงบประมาณในการด าเน นการ ๓ ผ ปกครองให การสน บสน นในการแสวงหาความร ของน กเร ยน

6 ๖. บทเร ยนท ได ร บ ๑ โรงเร ยนได ร บการยอมร บจากช มชนมากย งข นและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ให เก ดท กษะ การเร ยนร หลาย ๆ ด านอย างหลากหลาย ๒ โรงเร ยนได พ ฒนาห องเร ยนห องปฏ บ ต การส การเร ยนร สมบ รณ ย งข นซ งน าไปส ความส าเร จโรงเร ยนต นแบบโรงเร ยนในฝ น โรงเร ยนเศรษฐก จพอเพ ยง และโรงเร ยน มาตรฐานสากล ๓ โรงเร ยนได พ ฒนาส งเสร มค ณล กษณะน ส ยให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม มากย งข น ๔ น กเร ยนม ความภาคภ ม ใจในขนบธรรมเน ยมประเพณ ว ฒนธรรมไทยมากย งข น ๗. การเผยแพร / การได ร บการยอมร บ / รางว ลท ได ร บ ๗.๑ การเผยแพร - ได เผยแพร ผลงานทางเว บไซน ของโรงเร ยน และFace Book เพ อนคร - จ ดน ทรรศการในกล มสาระ / งานว นว ชาการ - โรงเร ยนในเคร อข ายสหว ทยาเขตได ม โอกาสมาแลกเปล ยนเร ยนร ในการจ ดก จกรรมว น ว ชาการ เช น โรงเร ยนว ดหญ า โรงเร ยนว ดน าสง โรงเร ยนบ านเกาะว ทยา โรงเร ยนส ชล ประชาสรรค ๗.๒ การยอมร บ / รางว ลท ได - ป การศ กษา ๒๕๕๒ ได ร บรางว ลเหร ยญเง น งานมหกรรมว ชาการ ณ โรงเร ยน เบญจมราช ท ศ จ.นครศร ธรรมราช - ป การศ กษา ๒๕๕๓ ได ร บรางว ลเหร ยญเง น งานมหกรรมว ชาการ ณ โรเงเร ยน เบญจมราช จ.นครศร ธรรมราช - ป การศ กษา ๒๕๕๔ ได ร บรางว ลเหร ยญทองและรางว ลเหร ยญเง น งานมหกรรม ว ชาการ ณ โรงเร ยนพ ทล ง จ.พ ทล ง - ป การศ กษา ๒๕๕๕ ได ร บรางว ลเหร ยญทองและรางว ลเหร ยญเง น งานมหกรรม ว ชาการ ณ โรงเร ยนเบญจมราช ท ศ จ.นครศร ธรรมราช

7 เอกสารอ างอ ง

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยใช โครงงานอาช พ กระบวนการแบบ ส งคม โมเดล

การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยใช โครงงานอาช พ กระบวนการแบบ ส งคม โมเดล การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยใช โครงงานอาช พ กระบวนการแบบ ส งคม โมเดล ------------------------------------------------------------------------------------------ โรงเร ยนไม ยาว ทยาคม

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) ด านการบร หาร เร อง การบร หารโรงเร ยนตามหล กดาว ๖ แฉก

ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) ด านการบร หาร เร อง การบร หารโรงเร ยนตามหล กดาว ๖ แฉก ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) ด านการบร หาร เร อง การบร หารโรงเร ยนตามหล กดาว ๖ แฉก ๑.ข อม ลท วไป ช อผลงาน การบร หารโรงเร ยนตามหล กดาว ๖ แฉก ช อผ เสนอผลงาน นายสมบ ต ต นเจร ญ ต าแหน ง ผ อ านวยการโรงเร

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง ผ เสนอโครงการ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ (อ.เกษม ส

More information

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ บ นท กข อความ ส วนราชกส วนราชการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา ท ศธ. 0210.6702(01)/818 ว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2552 เร อง ขออน ม ต โครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส

More information

ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนค ณภาพโดยใช PISUT MODEL PISUT MODEL TO QUALITY SCHOOL

ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนค ณภาพโดยใช PISUT MODEL PISUT MODEL TO QUALITY SCHOOL ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนค ณภาพโดยใช PISUT MODEL PISUT MODEL TO QUALITY SCHOOL 1. โรงเร ยนด เด น โรงเร ยนบ านท าอ เทน ชนะเล ศเหร ยญทอง : สถานศ กษายอดเย ยมประเภทประถมศ กษาขนาดใหญ ด านการบร หารจ ดการ 1.1)

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน 4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - โรงเร ยนได สร างความตระหน ก และเสร มสร างความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งได ม

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (จ าแนกตามงาน / โครงการ)

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (จ าแนกตามงาน / โครงการ) แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. ข อ 1 (1.5) 3. ช องาน/โครงการ การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด เพ อประเม นสถานศ กษาในส งก ด จ านวน 6 แห ง ตาม 6

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เอกสารแนวทางการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก องค ความร จากการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การเร ยนร เช งร ก 1 เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก (Active Learning) ความส าค ญ/สภาพป ญหา พ นธก จท ส าค ญท ส ดของสถาบ นการศ กษา ค อการผล ตบ ณฑ ตหร อการจ ดก จกรรมการเร

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information