*Corresponding Author. address:

Size: px
Start display at page:

Download "*Corresponding Author. E-mail address: namon9@hotmail.com"

Transcription

1 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา รายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น Using Information Technology for competencies Student to study in Computer Program Aided Design for Fashion อรรถพล จ นทร สม ด a,* ณมนจ ร งส วรรณ b a คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ b คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ *Corresponding Author. address: บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาในการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาระด บปร ญญาตร รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบแฟช น ของน กศ กษา สาขาว ชาการออกแบบแฟช น ช นป ท 2 จ านวน 21 คน จากคณะเทคโนโลย คหกรรม ศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ กล มต วอย างค อ ผ เช ยวชาญจ านวน 8 คน ท ม ประสบการณ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการออกแบบแฟช นเคร องม อท ใช ในการว จ ย ค อ แบบสอบถามการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศของน กศ กษาและอาจารย สถ ต ท ใช ในการว จ ย ค อ ค าเฉล ยเลขคณ ต และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการว จ ย พบว า 1. ผ เช ยวชาญม ความร ความเข าใจการใช เทคโนโลย การใช โปรแกรม การท าตาราง โปรแกรมน าเสนองาน และการออกแบบกราฟฟ คด ไซน สามารถแก ไขป ญหาในการใช งานได เป นสรรถ นะท จ าเป นท ส ด 2. น กศ กษาม ความเห นว า สรรถนะ 3 ด าน ค อ ด านความร ด านท กษะ ด านเจตคต เป น สรรถนะท จ าเป นมากท ส ด ท กด าน 3. ผ เช ยวชาญม ความเห นว าสรรถนะรถนะ 3 ด าน ค อ ด านความร ด านท กษะ ด านเจตคต โดยภาพรวมของสรรถนะ ค าเฉล ยระด บ3.55 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานระด บ 0.36 เป นสรรถนะท จ าเป นมากท ส ด คาสาค ญ:การใช เทคโนโลย สารสนเทศสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ แฟช น Abstract The purpose of the research study was for competenciesstudent to study in Computer Program Aided Design for Fashion in Fashion design at secondary about 21.The Faculty of Home Economics Technology, Rajamankala University of technology Krungthep.. The sample groups of the study were consists of 8 experts. The research tool was the questionnaire. The data was analyzed using the arithmetic mean, the standard deviation. 1

2 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน The results of the study were as the following 1. From the specialists.opinion show that cognition Information Technology using computer,applied program and graphic design to solve program while using, realize to the value and benefit of usinginformation technology for developing skills which were the most important. 2. The students opinion on3part which were knowledge part, skill,and attitude part were in high level. 3. FromExperts opinion showed that the necessary and suitable on 3part were knowledge part, skill and attitude. The arithmetic mean is 3.55andstandard deviation is0.36,suggesting that the competencieswere the most important. Keywords:Using Information Technology, competenciesstudent to study, Computer Program Aided Design for Fashion บทนา การศ กษา ค อ การพ ฒนาคนให ม ความเจร ญงอกงามในท กด านโดยเฉพาะด านความร ทาง ว ชาการสามารถน าความร ทางว ชาการไปปฏ บ ต ให เป นร ปธรรมในการด าเน นช ว ตอย ในส งคมได อย างม ความส ขการท จะพ ฒนาคนได ต องอาศ ยการศ กษาเป นเคร องม อในการพ ฒนา สถาบ นการศ กษาม ส วน ส าค ญในการพ ฒนาคนโดยเฉพาะอย างย งสถาบ นอ ดมศ กษาซ งท าหน าท ผล ตบ คลากรให ม ความร ความสามารถในท กๆด านให ท นก บความต องการของตลาดแรงงานให สามารถแข งข นก บประเทศอ นๆ ได ด งน น การศ กษาจ งเป นเคร องม อท ส าค ญในการยกฐานะของคนในส งคมลดช องว างระหว างบ คคล ร ฐบาลให ความส าค ญก บการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาประเทศทางด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคมและ ว ฒนธรรม ให ท นก บการเปล ยนแปลงของโลกท ม การต ดต อส อสารก นอย างรวดเร วโดยผ านระบบ อ นเทอร เน ตร ฐบาลจ งให ความส าค ญก บการพ ฒนาทร พยากรบ คคลเพ อเป นก าล งส าค ญในการพ ฒนา ประเทศต อไป นโยบายด านการศ กษาของร ฐบาลระบ ไว ว า เร งพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การศ กษาให ท ดเท ยมก บนานาชาต โดยใช เป นเคร องม อในการยกระด บค ณภาพและการกระจายโอกาส ทางการศ กษา จ ดให ม ระบบการเร ยนแบบอ เล กทรอน กส แห งชาต เพ อเป นกลไกในการเปล ยนกระบวน ท ศน การเร ยนร ให เป นแบบผ เร ยนเป นศ นย กลางและเอ อให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาเคร อข าย สารสนเทศเพ อการศ กษา พ ฒนาระบบ ไซเบอร โอมท สามารถส งความร มาย งผ เร ยนโดยระบบ อ นเทอร เน ตความเร วส งส งเสร มให น กเร ยนท กระด บช นใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร แทบเลตเพ อการศ กษา ขยายระบบโทรท ศน เพ อการศ กษาให กว างขวางปร บปร งห องเร ยนน าร องด าเน นการให กองท นเพ อ พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษาสามารถด าเน นการตามภารก จได ร ฐบาลได ให ความส าค ญในการน า ระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในกระบวนการเร ยนการสอนท กระด บช นให เป นผ ม ความร ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร เพ อแสวงหาความร แก ตนเอง(ศศ ธารา: 2555)คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะของน กศ กษารายว ชาออกแบบ แฟช นเพ อให สอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพก าหนดไว ว า คณะ 2

3 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 เทคโนโลย คหกรรมศาสตร จ ดการศ กษาม งเน นการพ ฒนาบ ณฑ ตให ม ความร ทางว ชาการและเช ยวชาญ เช งปฏ บ ต การม ค ณสมบ ต พร อมท จะท างานสามารถพ ฒนาตนเองให ม ความก าวหน าท นว ว ฒนาการของ เทคโนโลย ด งน น จ งได ก าหนดย ทธศาสตร ในการผล ตบ ณฑ ตไว ว า ศ นย กลางความเป นเล ศด าน เทคโนโลย คหกรรมศาสตร โดยม เป าหมายของการผล ตบ ณฑ ตว า ผล ตบ ณฑ ตด านเทคโนโลย คหกรรมศาสตร ท ม ค ณสมบ ต ตามความต องการของตลาดแรงงาน (http://mis.rmutk.ac.th) อ น เน องมาจากสถานประกอบการวงการธ รก จตลอดจนส วนราชการต างๆได ม การน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อพ ฒนางานให ม ความรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ สถาบ นอ ดมศ กษาจ าเป นต องพ ฒนาตนเองเพ อเพ มข ดความสามารถของบ ณฑ ตให ม ความ เช ยวชาญด านเทคโนโลย น กศ กษาของมหาว ทยาล ยต องม ข ดความสามารถในการน าและใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อมาพ ฒนาสมรรถนะการเร ยนร รายว ชาคอมพ วเตอร ออกแบบแฟช น การพ ฒนาให ไปส เป าหมายได จ าเป นต องม การพ ฒนาการสอนงาน อบรมการด งาน ด านว ชาการให เป นผ ม ความร ความสามารถใช เทคโนโลย ได อย างด ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพร จ กใช เทคโนโลย มาประย กต ใช ในการ พ ฒนาว ชาการ และน าเทคโนโลย อ นเหมาะสมมาพ ฒนาส งคมอย างม ประส ทธ ภาพท งน เพ อเป นการ เพ มสมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาอย างเป นระบบ ด งน น คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพจ าเป นต อง เพ มสมรรถนะข ดความสามารถของน กศ กษาในการใช เทคโนโลย เพ อให ก าวท นไปก บเหต การณ น กศ กษาท เข ามาสม ครเป นน กศ กษาใหม จะ ซ งถ อเป นกลไกลส าค ญท จะช วยพ ฒนาสมรรถนะการ เร ยนร รายว ชาคอมพ วเตอร การออกแบบแฟช นเพ อน าไปส เป าหมายในการผล ตบ ณฑ ตให ม ความ เช ยวชาญในว ชาช พตามความต องการ ว ตถ ประสงค การว จ ย การว จ ยคร งน ใช ร ปแบบการว จ ยเช งส ารวจ (Survey Research) ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1. เพ อศ กษาสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 2. เพ อศ กษาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา รายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น สมมต ฐานในการว จ ย สมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาม ความส มพ นธ ก บประส ทธ ผลของการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ทราบถ งสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 2. เป นแนวทางการพ ฒนาร ปแบบประเม นสรรถนะการสอนคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบ แฟช น 3

4 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ว ธ การดาเน นงาน ขอบเขตการว จ ย กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยด งน 1. ผ เช ยวชาญ หมายถ งผ ท ม ความเช ยวชาญในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ในการเร ยนการสอนโดยก าหนดค ณว ฒ ด านเทคโนโลย สารสนเทศหร อผ เช ยวชาญด านการออกแบบ แฟช นท ม ประสบการณ ด านการจ ดการเร ยนการสอนหร อใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเป น เคร องม อในก จกรรมการเร ยนการสอน 2. น กศ กษาระด บปร ญญาตร สาขาว ชาการออกแบบแฟช นท ก าล งศ กษาอย ในภาคการศ กษา ท 1 ป การศ กษา 2555 ช นป ท 2 คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล กร งเทพ จานวน 21 คน 3. ผ ทรงค ณว ฒ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและแฟช นในสถาบ นอ ดมศ กษาท ม ค ณสมบ ต เป น ผ บร หารในองค กรด านเทคโนโลย แฟช นม ความร และเช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและแฟช น หร อเป นอาจารย น กว ชาการศ กษาม ประสบการณ การใช เทคโนโลย สารสนเทศเละแฟช นเป นเคร องม อ ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน8คน ต วแปรท ใช ในงานว จ ย 1. ต วแปรอ สระ ค อ การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการเร ยนร ของ น กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 2. ต วแปรตาม ค อ สรรถนะการเร ยนร 3 ด านของรายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ แฟช น เคร องม อท ใช ในการว จ ย 1. แบบสอบถามความค ดเห นของผ เช ยวชาญท ม ต อสมรรถนะท จ าเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศและแฟช นเพ อการเร ยนร ของน กศ กษา 2. แบบสอบถามความค ดเห นของน กศ กษาท ม สมรรถนะการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสร รถนะการเร ยนร ของน กศ กษาสาขาว ชาการออกแบบแฟช น ว ธ การดาเน นการว จ ย ข นตอนท 1 พ ฒนากรอบแนวค ดความสามารถการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนา สมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น ข นตอนท 2 ส งเคราะห เอกสาร งานว จ ยท เก ยวข อง ส ารวจข อม ลเบ องต นเก ยวก บสรรถนะ การใช เทคโนโลย สารสนเทศ เร มจากความค ดเห นผ เช ยวชาญ ข นตอนท 3 ว เคราะห และออกแบบสอบถาม จ านวน 2 ช ดช ดท 1 สรรถนะการเร ยนร ด าน เทคโนโลย สาสนเทศของน กศ กษา สาขาว ชาการออกแบบแฟช น และช ดท 2 ความค ดเห นของ ผ เช ยวชาญ/อาจารย การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา ข นตอนท 4 ร างสรรถนะการใช เทคโนโลย สารสนเทศรายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ แฟช น ข นตอนท 5 ร บรองสรรถนะการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาโดย ผ ทรงค ณว ฒ 8 คน 4

5 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 การว เคราะห ข อม ล ท าการว เคราะห ข อม ลท ได จากแบบสอบถาม ด าเน นการ ด งน 1. ว เคราะห หาค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาจากผ เช ยวชาญและน กศ กษา 2. น าเสนอให ก บผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและแฟช น หร อผ เช ยวชาญด านการ ออกแบบแฟช นท ม ประสบการณ ก บเทคโนโลย ทางการศ กษาหร ออ นๆท เก ยวข องเป นผ ประเม นความ เหมาะสม จากแบบสอบถาม ด านค ณล กษณะอ นพ งประสงค 3 ด าน ได แก ด านความร ด านท กษะและ ด านเจตคต โดยก าหนดน าหน กคะแนนออก ค อ 5 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานมากท ส ด 4 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานสมมาก 3 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานปานกลาง 2 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานน อย 1 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานน อยท ส ด และได ก าหนดเกณฑ การว เคราะห ตามแนวค ดของเบสท (Best)ด งน หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมมากท ส ด หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมมาก หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมปานกลาง หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมน อย หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมน อยท ส ด สร ปและอภ ปรายผลการว จ ย สร ปผลการว จ ย การว จ ยเร องการศ กษาสมรรถนะการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาระด บปร ญญาตร คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล กร งเทพ สาขาว ชาการออกแบบแฟช นผ ว จ ยขอสร ปผลการว จ ยตามว ตถ ประสงค ของการว จ ยด งน ตอนท 1 ผลการศ กษาความค ดเห นของผ เช ยวชาญท ม ต อสมรรถนะท จาเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ สาขาว ชาการออกแบบแฟช น ระด บปร ญญาตร คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ สร ปได ด งน 1. สมรรถนะด านความร ผ เช ยวชาญส วนใหญ ม ความค ดเห นว าสมรรถนะท จาเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาด านความร อย ในระด บด เน องจากน กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช เคร องคอมพ วเตอร โดยม ค าเฉล ย 3.56 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.21 อย ระด บด 2. สรรถนะด านท กษะ ผ เช ยวชาญส วนใหญ ม ความเห นว าสรรถนะ ท จ าเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร รายว ชา ม ค าเฉล ยย ระด บ 3.58ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ระด บด มาก 5

6 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน 3. ด านเจตคต ผ เช ยวชาญส วนใหญ ม ความเห นต อด านท กษะคต ในแง ค ณค าเละการใช ประโยชน สน บสน นการเร ยนการสอนเป นสรรถนะท จ าเป นท ต องม ในระด บมาก ค าเฉล ย 3.50,ส วน เบ ยงเบนมาตรฐาน 0.46 เน องจาก ม การยอมร บข อตกลง ร วมก น ตอนท 2 ผลการความค ดเห นของน กศ กษาท ม ต อสมรรถนะท จาเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบแฟช น 1. สมรรถนะด านความร น กศ กษาส วนใหญ ม ความค ดเห นว าสมรรถนะท จาเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาด านความร อย ในระด บด จ านวน 13 โดยม ค าเฉล ย 4.00 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.34 อย ในระด บมากท ส ด 2. สรรถนะด านท กษะ น กศ กษาส วนใหญ ม ความเห นว า สรรถนะด านท กษะม ความจ าเป น ต อการใช เทคโนโลย ความค ดเห นพบอย ม ค าเฉล ย 3.79 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และการใช งาน ท กษะในระด บด มาก 3. ด านเจตคต ได แก ค ณค า การใช ประโยชน จากเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสรรถนะ การเร ยนร รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ ค าเฉล ย 3.72 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.37 เป นสร รถนะท อย ในระด บด ตอนท 3 ผลการประเม นการร บรองการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการ เร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 1. ด านความร ผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ ด านท กษะผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ ด านเจตคต ผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ 8 ตารางท 1 สร ปผลการประเม นสรรถนะการเร ยนร 3 ด านของผ เช ยวชาญ ระด บความค ดเห น ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 1 ด านความร มาก 2 ด านท กษะ มากท ส ด 3 ด านเจตคต มาก ผลเฉล ยรวม มาก 6

7 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 ตารางท 2 สร ปผลการประเม นสรรถนะการเร ยนร 3 ด านของน กศ กษา ระด บความค ดเห น ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 1 ด านความร มากท ส ด 2 ด านท กษะ มาก 3 ด านเจตคต มาก ผลเฉล ยรวม มาก ตอนท 3 ผลการประเม นการร บรองการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการ เร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 1. ด านความร ผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ ด านท กษะผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ ด านเจตคต ผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ 8 ด งน น ผ ว จ ย สร ปสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบ แฟช นด งน 1. สรรถนะด านความร ก าหนดการพบว าน กศ กษาผ เช ยวชาญ ม ความเห นตรงก นว าเป นสร รถนะท เหมาะสม 2. สรรถนะด านท กษะ พบว าน กศ กษาผ เช ยวชาญ ม ความเห นตรงก นว าเป นสรรถนะท เหมาะสม เน องจาก ผ เร ยนสามารถเข าถ งก จกรรมได เร ว 3. ด านเจตคต ผ ทรงค ณว ฒ น กศ กษาม ความเห นสอดคล องก น เน องจาก เห นค ณค าและ ประโยชน การน าไปใช งานด านท กษะอ นๆ อภ ปรายผลการศ กษา จากการศ กษาความสามารถการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการเร ยนร ของ น กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช นผ ว จ ยขอสร ปประเด นด งน 1. ด านความร พบว า น กศ กษา ผ เช ยวชาญ ม ความเห นในทางเด ยวก น อธ บายได ว า ใน ป จจ บ นองค กรจะใช เทคโนโลย ช วยในการข บเคล อน ส งผลท าให เก ดการพ ฒนาท กด าน ท าให การ บร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพ 2. ด านท กษะพบว า ผ เช ยวชาญ น กศ กษา ม ความเห นสอดคล องก น อธ บายได ว า ความร ด านท กษะจะอย รอบ ๆต วเราท สามารถ หาความร เพ มเต มได เช น การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร การ ใช อ นเทอร เน ท ซ งเป นแหล งความร มากมายมหาศาล สามารถเข าถ งได จะเป นประโยชน ต อผ เร ยน อย างมาก 3. ด านเจตคต พบว า ผ เช ยวชาญ น กศ กษา ม ความเห นสอดคล องก น อธ บายได ว าสรรถนะท เหมาะสมจะประกอบด วยการท างานร วมก บผ อ น ค อ สามารถแก ไขป ญหาท เก ดข นโดยใช เทคโนโลย ได 7

8 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ข อเสนอแนะ ข อเสนอสาหร บการพ ฒนาคร งต อไป 1. ความม การจ ดฝ กอบรมให แก น กศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศตามห วข อสรรถนะ 2. ผ บร หารควรให ความส าค ญก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอน ฯลฯ ข อเสนอแนะการทาว จ ยคร งต อไป 1. ควรก าหนดการแสดงสรรถนะออกเป น 2 ระด บ ได แก ระด บเร มต นระด บม ความร บ าง ระด บม ความร ปานกลาง ระด บส ง ระด บเช ยวชาญ 2. เป นแนวทางการพ ฒนาร ปแบบประเม นสรรถนะการสอนคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบ แฟช น ตารางท 3 สมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาในการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของ น กศ กษาระด บปร ญญาตร รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบแฟช น สรรถนะด านความร (knowledge) ฮาร ดแวร (Hardware) 1. ม ความร ความเข าใจในการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เช น คอมพ วเตอร อ นเทอร เน ต 2. ม ความร ข าวสารเทคโนโลย ท ท นสม ย 3. ม ความร ในการ อ ปกรณ ฮาร ดแวร และอ ปกรณ บ นท กข อม ลต างๆ 4. ม ความร ในการด แลร กษาเคร อง ซอฟต แวร ( Software) 5. โปรแกรมประมวลผล น าเสนอได เช น Ms Word,Ms Power point 6. โปรแกรมออกแบบกราฟฟ ต เช น Photoshop CS4,Illustrator CS4 7. โปรแกรมท าตาราง เช น Excel บ คลากร (People ware) 8. ม ความร ในการออกแบบโปรแกรมคอมพ วเตอร 9. สามารถเร ยนร ใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 10. สามารถออกแบบว เคราะห ภาพใหม เพ อปร บปร งงานเด มได ข อม ล (Data) 11. สามารถบ นท กข อม ลลงในคอมพ วเตอร ได 12. สามารถประมวลผลข อม ล ได ถ กต อง 8

9 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 ตารางท 3 (ต อ) สรรถนะด านความร (knowledge) กระบวนการทางาน (Procedure) 13. ม ความร ความเข าใจกระบวนการท างานเคร องคอมพ วเตอร สรรถนะด านท กษะ(skill) ฮาร ดแวร (Hardware) 1 ท กษะในการส อสารข อม ล เช นการบ นท กภาพ ว ด โอ 2 ท กษะในการเช อมอ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น การแชร ข อม ล 3 ท กษะในการใช อ ปกรณ ฮาร ดแวร และอ ปกรณ บ นทกข อม ลต างๆ 4 ท กษะในการด แลร กษาเคร อง ซอฟต แวร ( Software) 5 โปรแกรมประมวลผลค า เช น Ms Word, Ms Power point สรรถนะด านท กษะ(skill) ฮาร ดแวร (Hardware) 1 ท กษะในการส อสารข อม ล เช นการบ นท กภาพ ว ด โอ 2 ท กษะในการเช อมอ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น การแชร ข อม ล 3 ท กษะในการใช อ ปกรณ ฮาร ดแวร และอ ปกรณ บ นทกข อม ลต างๆ 4 ท กษะในการด แลร กษาเคร อง ซอฟต แวร ( Software) 5 โปรแกรมประมวลผลค า เช น Ms Word, Ms Power point 6 โปรแกรมออกแบบกราฟฟ ต เช น Photoshop CS4,Illustrator CS4 7 โปรแกรมท าตาราง เช น Excel บ คลากร (People ware) 8ท กษะการออกแบบโปรแกรมคอมพ วเตอร 9ท กษะในการใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 10 ท กษะการออกแบบว เคราะห ภาพใหม เพ อปร บปร งงานเด มได ข อม ล (Data) 11 บ นท กข อม ลลงในคอมพ วเตอร ได 12 ประมวลผลข อม ล ได ถ กต อง 9

10 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ตารางท 3 (ต อ) สรรถนะด านเจตคต (Attitude) กระบวนการทางาน (Procedure) 13 ม ท กษะการใช งานคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร (Hardware) 1 การยอมร บการใช งาน 2 ม ท ศนคต แง บวกในการใช คอมพ วเตอร 3 เห นค ณค า และการใช ประโยชน เคร องเพ อสน บสน นการเร ยนการสอน สรรถนะด านเจตคต (Attitude) 4 ม ความสนใจ ต ดตาม อ ปกรณ ความก าวหน าของเคร องม อ สม าเสมอ ซอฟต แวร ( Software) 5 โปรแกรมประมวลผลค า เช น Ms Word, Ms Power point 6 โปรแกรมออกแบบกราฟฟ ต เช น Photoshop CS4,Illustrator CS4 7 โปรแกรมท าตาราง เช น Excel 6 โปรแกรมออกแบบกราฟฟ ต เช น Photoshop CS4,Illustrator CS4 7 โปรแกรมท าตาราง เช น Excel บ คลากร (People ware) 8 สามารถออกแบบโปรแกรมคอมพ วเตอร ได 9 ม ว น ยและเคารพกฎเกณฑ การใช เทคโนโลย สารสนเทศในสถานศ กษา 10 ม ความร บผ ดชอบต อข อม ลท น ามาใช ร วมก น รวมถ งการร กษาส ทธ ต างๆ ข อม ล (Data) 11 บ นท กข อม ลลงในคอมพ วเตอร ได 12 ประมวลผลข อม ล ได ถ กต อง กระบวนการทางาน (Procedure) 13ศ กษาค ม อการใช งาน เช น ค ม อผ ใช (User manual)หร อ ค ม อผ ด แลระบบ ( operation manual) เป นต น เอกสารอ างอ ง ศศ ธารา พ ช ยชาญณรงค (2555) ย ทธศาสตร 2555 กระทรวงศ กษาธ การด านอาช วศ กษา ส บค น เม อ17 ต ลาคม2555 เข าถ งจาก 10

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2 Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 การด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ น ในส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 The Operation

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information

การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน

การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน The Training of ICT Competency for Teachers of basic

More information

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา การศ กษาเปร ยบเท ยบผลของว ธ การสอนด วยว ธ การสอนแบบการเสนอต วแบบ ก บว ธ การสอนท ใช เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ท ม ต อการศ กษาว ชาโครงการ รห สว ชา 3104 6001 ของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล

ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล 1 ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล กระแสโลกาภ ว ตน และความเปล ยนแปลงของโลกท เก ดข นอย างรวดเร ว ท งด านว ทยาการ ส งคม เศรษฐก จฐานความร (Knowledge-based Economy) และความก าวหน าทางเทคโนโลย

More information

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ - สาเนาค ฉบ บ - - สำเนำค ฉบ บ - ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ กพ. (กองการศ กษา โทร.๐-๘๐-๖๐๐ ต อ ๘๗๐๑) ท กห ๐๔๐๑/ ๗๖ ว นท ๑ ส.ค.๕๕ ขออน ม ต แผนงานการจ ดการความร ของ ประจาป งบประมาณ ๕๕๕ ๕๖๔ เร ยน ผบ.

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ บทสร ปผ บร หาร ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว และม บทบาทท ส าค ญ ในการ ปฏ บ ต งาน ท งน เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อท ส าค ญในการท านว ตกรรมกระบวนการ ท างาน (Process Innovation)

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว

More information

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา หล กส ตรน กบร หารการศ กษา ********************************** ๑. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลางข าราชการ หร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information