5. ระยะเวลาการดาเน นงาน ระหว างว นท กรกฏาคม 2558 เวลา น. หมดเขตร บสม คร 17 กรกฏาคม 2558

Size: px
Start display at page:

Download "5. ระยะเวลาการดาเน นงาน ระหว างว นท 18-19 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. หมดเขตร บสม คร 17 กรกฏาคม 2558"

Transcription

1 โครงการอบรมปฏ บ ต การ การช วยเหล อผ ป วยฉ กเฉ นสาหร บคร พยาบาลและคร ส ขศ กษา ระหว างว นท กรกฏาคม 2558 ณ คร พยาบาลหร อคร ส ขศ กษา เป นบ คลากรท ม ส าค ญอย างย งต อการช วยเหล อผ ป วยในกรณ ต างๆ ท เป นน กเร ยนในสถานศ กษา ด งน นการท คร ม ความร ความเข าใจท ถ กต องในการช วยเหล อผ ป วยจ งม ความจ าเป น เป นอย างย ง สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งได จ ดก จกรรมน ข นเพ อเป นการให ความร และท กษะในการช วยเหล อน กเร ยนให ก บคร และผ ท เก ยวข อง (1) เพ อให ความร ทางว ชาการด านการช วยเหล อผ ป วยฉ กเฉ นแก คร พยาบาลและคร ส ขศ กษาของโรงเร ยน (2) เพ อเพ มพ นท กษะการช วยเหล อน กเร ยนซ งป วยฉ กเฉ นให แก กล มเป าหมาย (3) เพ อท กษะการเร ยนร ในการบร การทางว ชาการของอาจารย ท เก ยวข อง บ คลากรทางการศ กษา จานวน 50 คน ระหว างว นท กรกฏาคม 2558 เวลา น. หมดเขตร บสม คร 17 กรกฏาคม 2558 ผ เข าร บการอบรมม ความร ท กษะในเร องการเจ บป วยฉ กเฉ น การช วยเหล อน กเร ยนท ป วยฉ กเฉ น ตลอดจน สามารถประเม นสถานะการเจ บป วยได ถ กต อง สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร อาจารย ว ณา ธ ต ประเสร ฐ โทร

2 การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต สาหร บการว จ ยด วยโปรแกรมสาเร จร ปทางสถ ต ร นท 7 ระหว างว นท กรกฏาคม 2558 ณ ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต เป นการประมวลผลข อม ลท ม ปร มาณมาก ด งน นการน าคอมพ วเตอร มาช วย ในการว เคราะห ข อม ล จะช วยประหย ดเวลาและค าใช จ ายม ความสะดวกมากกว าท จะค านวณท ว ๆ ไป โดยเฉพาะในการว จ ยส วนใหญ น ยมท จะใช โปรแกรมสาเร จร ปเฉพาะทางด านสถ ต สาหร บการว เคราะห ข อม ล (1) เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจในแนวค ดและหล กการว เคราะห ทางสถ ต (2) เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถใช โปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต ช วยในการว เคราะห ข อม ลได อย าง ถ กต องเหมาะสม (3) เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถแปลผลล พธ ท ได จากโปรแกรมสาเร จร ปทางสถ ต ได (4) เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถใช เทคน คทางสถ ต ได อย างถ กต องเหมาะสม ระหว างว นท กรกฏาคม 2558 เวลา น. หมดเขตร บสม คร 20 กรกฏาคม 2558 คร หร อบ คลากรทางการศ กษาในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาหร อผ สนใจ สามารถใช โปรแกรมสาเร จร ปทางสถ ต ช วยในการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต เพ อทาการว จ ยทางการศ กษาได อย างถ กต อง สาขาว ชาสถ ต สารสนเทศศาสตร อาจารย หยดฟ า ราชมณ โทร

3 เทคน คพ นฐานทางจ ลช วว ทยา ระหว างว นท 6-7 ส งหาคม 2558 ณ ศ นย ว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช การเร ยนและการปฏ บ ต งานทางจ ลช วว ทยาจะต องอาศ ยองค ประกอบต างๆ ท งเร องทฤษฎ ท เก ยวข อง ค าศ พท เฉพาะ ว สด อ ปกรณ และเคร องม อต างๆ รวมท งต องทราบเทคน คท ส าค ญในการปฏ บ ต งานท เร ยกว า เทคน คปลอดเช อ จ งจะบรรล เป าหมายในการศ กษาเก ยวก บจ ล นทร ย ได โดยในการเร ยนการสอนในระด บ ม ธยมศ กษาม เน อหาท เก ยวข องก บจ ล นทร ย การอบรมเป นการเพ มพ นท กษะและประสบการณ รวมท งให ความร ความเข าใจในการปฏ บ ต งานทางด านจ ลช วว ทยาแก คร อาจารย ท สอนในช นม ธยมศ กษา ทางสาขาช วว ทยา ได เล งเห นถ งความส าค ญของก จกรรม ด งกล าว จ งได จ ดโครงการอบรมเทคน คพ นฐานทางจ ลช วว ทยา ซ งประกอบด วย การเพาะเล ยงจ ล นทร ย และการแยกเช อบร ส ทธ การตรวจน บจ ล นทร ย ในอาหารเล ยงเช อ และการย อมส จ ล นทร ย เพ อจ าแนก โดยคร และอาจารย ท เข าร บการอบรมสามารถนาความร ท ได ไปใช ประโยชน ในภายภาคหน าได (1) เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจในเทคน คการเพาะเล ยงจ ล นทร ย การแยกเช อบร ส ทธ การตรวจน บจ ล นทร ย ในอาหารเล ยงเช อ และการย อมส จ ล นทร ย เพ อจาแนก (2) เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถประย กต ความร ได อย างเหมาะสม ระหว างว นท 6-7 ส งหาคม 2558 เวลา น. หมดเขตร บสม คร 3 ส งหาคม 2558 คร หร อบ คลากรทางการศ กษาในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาหร อผ สนใจ ความเข าใจ ในการเพาะเล ยงจ ล นทร ย และการแยกเช อบร ส ทธ การตรวจน บจ ล นทร ย ในอาหารเล ยงเช อ และการย อมส จ ล นทร ย เพ อจาแนก ได อย างถ กต อง สาขาว ชาช วว ทยา ดร.ล ญจกร จ นทร อ ดม โทร

4 การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ด วยโปรแกรม Excel ระหว างว นท ส งหาคม 2558 ณ ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช โปรแกรม Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ปท ม ความสามารถในการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ท เพ ยงพอ ในการท าว จ ยทางการศ กษา ซ งโปรแกรมน ม อย ในคอมพ วเตอร เก อบท กเคร อง จ งง ายและสะดวกต อคร ผ สอน ระด บประถมศ กษา และม ธยมศ กษา หร อผ สนใจการท าว จ ยทางการศ กษา ในการน าไปช วยว เคราะห ข อม ล เพ อการท าว จ ยทางการศ กษา สาขาสถ ต และคอมพ วเตอร จ งจ ดให ม การอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ด วยโปรแกรม Excel ให ก บคร ผ สอนในโรงเร ยนหร อผ สนใจ (1) เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจในโปรแกรม Microsoft Excel เบ องต น (2) เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถประย กต ใช ฟ งก ช นต างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel ใน การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ได ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. หมดเขตร บสม คร 20 ส งหาคม 2558 คร หร อบ คลากรทางการศ กษาในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาหร อผ สนใจ สามารถใช โปรแกรม Excel ช วยในการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต เพ อทาการว จ ยทางการศ กษาได อย างถ กต อง สาขาว ชาสถ ต สารสนเทศศาสตร อาจารย ณว สาข จ ลเพชร โทร

5 ใบสม ครเข าร วมอบรบ โครงการอบรมปฏ บ ต การ ณ ก จกรรมท สม ครเข าร วมอบรม ให ทาเคร องหมาย หน าประเภทก จกรรมท ต องการสม คร 1. การช วยเหล อผ ป วยฉ กเฉ นสาหร บคร พยาบาลและคร ส ขศ กษา 2. การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต สาหร บการว จ ยด วยโปรแกรมสาเร จร ปทางสถ ต ร นท 7 3. การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ด วยโปรแกรม Excel 4. เทคน คพ นฐานทางจ ลช วว ทยา 2. รายช อผ สม ครเข าร วมอบรม คานาหน า.... ช อ..... นามสก ล ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก 4. โทรศ พท : ท อย (สถานท ทางาน) : 7. โทรศ พท สถานท ทางาน : ***ส งใบสม ครและสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม (1) ทางเว บไซต (2) ทาง (3) ทางโทรสาร หมายเลข , (4) ทางไปรษณ ย เร ยน คณบด คณะว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เลขท 1 หม 4 ต าบลท าง ว อ าเภอเม อง จ งหว ดนครศร ธรรมราช รห สไปรษณ ย โดยวงเล บม มซองว า โครงการอบรมปฏ บ ต การ *** (อน ญาตให สาเนาใบสม ครได ตามความต องการ) ***

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน 4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - โรงเร ยนได สร างความตระหน ก และเสร มสร างความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งได ม

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART Planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1. ช อหน วยงาน กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 2. ช อโครงการ

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หล กส ตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ร ฐศาสตร การปกครอง (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554) รห สว ชา : GE4029 ช อว ชา : คอมพ วเตอร เพ อการทางาน Computer for Working คณะส งคมศาสตร มหาว

More information

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ ด วนท ส ด ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ เร อง ขอเช ญส งบ คลากรเข าร บการอบรม เร ยน ปล ดส าน กนายกร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา

More information

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล

More information