รายงานผลการด าเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม โดย ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ สน บสน นงบประมาณ โดย กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

2 ก บทสร ปผ บร หาร คล น กเทคโนโลย เป นกลไกท ร เร มโดยส าน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โดยได จ ดท าบ นท กความร วมม อเคร อข ายการถ ายทอดเทคโนโลย คล น กเทคโนโลย ร วมก บ สถาบ นการศ กษาซ งม กระจายอย ในท กภ ม ภาค ต งแต ป 2546 เพ อเป นการเช อมโยงผลงานว จ ยและ พ ฒนา แพร กระจายและถ ายทอดเทคโนโลย ท สอดคล องก บความต องการของผ ใช และช มชนท องถ น อย างม ประส ทธ ภาพ ป จจ บ นม คล น กเทคโนโลย เคร อข ายท ร วมด าเน นงาน (ท งในและนอกส งก ดของ กระทรวงฯ ) ท วประเทศ จ านวน 67 จ งหว ด ม จ านวนผ ร บบร การท ได ร บประโยชน ป ละไม น อยกว า 15,000 ราย งานคล น กเทคโนโลย เป นงานท ให บร การในล กษณะท เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วน ร วมได อย างน อย 2 ระด บ 1. ระด บการให ข อม ล เป นการเผยแพร ข อม ลข าวสารซ งเป นการส อสารทางเด ยว แต เป น ระด บท ส าค ญ เพราะเป นการเร มต นท ส วนราชการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนรวมซ งจะ น าไปส กระบวนการอ นๆ ต อไป ม ช องทางการเผยแพร ข อม ลข าวสารได แก ทางเว บไซต เอกสาร เผยแพร และการจ ดน ทรรศการของสถาบ นการศ กษา 2. ระด บการปร กษาหาร อ เป นการร บฟ งความค ดเห น โดยเป ดโอกาสให ประชาชนแสดง ความค ดเห น บอกข อป ญญา และข อเสนอแนะต างๆ ก บส วนราชการ ม ช องทางการเผยแพร ข อม ล ข าวสารได แก ทางเว บไซต ทางโทรศ พท การประช ม จ ดเวท เสวนา ความค ดเห น และแบบ ส ารวจความต องการ ด วยบทบาทของคล น กเทคโนโลย และความส าค ญในการน าเทคโนโลย ส การพ ฒนาเพ อ สร างศ กยภาพและความเข มแข งของช มชน รวมถ งเล งเห นความส าค ญ ในการให ประชาชนเข าม ส วน ร วมในการสร างว ถ ทางว ทยาศาสตร และการน าเทคโนโลย ไปใช ประโยชน อย างร เท าท น ใน ป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการงานคล น กเทคโนโลย จ งได ร บการเล อกให เป นกระบวนการใน การเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและร วมต ดตามตรวจสอบผล การปฏ บ ต ราชการ โดยเล อกประเด นความต องการจากช องทางท ก าหนดบางพ นท เพ มระด บการเข า มาม ส วนร วมของประชาชน ในระด บการเข ามาเก ยวข อง เป นการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมหร อเก ยวข องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การม ส วนร วมใน ระด บน ในร ปแบบของคณะกรรมการหร อคณะท างานท ม ต วแทนภาคประชาชนท เก ยวข องเข า มาร วม การด าเน นงานโครงการถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ด นครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม ภายใต การด าเน นงานของคล น กเทคโนโลย (การเป ดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วมฯ) ป งบประมาณ พ.ศ ได ลงพ นท ถ ายทอดเทคโนโลย 3 คร ง 2 จ งหว ด ได แก 1. คร งท 1 เม อว นท 13 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเอนกประสงค บ านใหม ทะเมนช ย หม 6 เทศบาลหนองบ ววง อ าเภอล าทะเมนช ย จ งหว ดนครราชส มา ม ผ เข าร บการถ ายทอดเทคโนโลย จ านวน 47 คน พร อมก บคณะว ทยากรจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ส าน กงาน

3 ปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และผ ส งเกตการณ จากคล น กเทคโนโลย เคร อข าย จ านวน 17 คน 2. คร งท 2 เม อว นท 18 กรกฎาคม 2554 ณ กล มทอผ าไหม บ านนาเส ยว ต าบลนาเส ยว อ าเภอเม อง จ งหว ดช ยภ ม ม ผ เข าร บการถ ายทอดเทคโนโลย จ านวน 50 คน พร อมก บคณะว ทยากร จากมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ส าน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และผ ส งเกตการณ จากคล น กเทคโนโลย เคร อข าย จ านวน 17 คน 3. คร งท 3 เม อว นท 20 กรกฎาคม 2554 ณ ศ นย การเร ยนร ช มชน บ านห วยทราย ต าบล หนองมะนาว อ าเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ม ผ เข าร บการถ ายทอดเทคโนโลย จ านวน 52 คน พร อมก บคณะว ทยากรจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ส าน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผ ส งเกตการณ จากคล น กเทคโนโลย เคร อข าย และแขกผ ม เก ยรต ของหม บ านและ ต าบลจ านวน 23 คน ผลการด าเน นงาน การด าเน นงานท ง 3 คร ง จะปฏ บ ต เหม อนก นท งหมด แต จะแตกต างก นตรงท ว ตถ ด บท ใช เป นส ธรรมชาต ท น ามาย อมไม เหม อนก น โดยให ท ง 3 กล ม น าว ตถ ด บท ใช เป นส ธรรมชาต ในพ นท มา ประมาณ 5-6 ชน ด ข นตอนการอบรมม ด งน 1. บรรยายเก ยวก บมาตรฐานค ณภาพไหม โดย ผ ช วยศาสตรจารย ศ ร พร หงส พ นธ เพ อให ผ เข าร บการถ ายทอดม ความร ความเข าใจเก ยวก บไหมก อนการฝ กปฏ บ ต จร ง เน องจากผ เข าร บการ ถ ายทอดม ความร ด านไหมพอสมควร แต ย งขาดความร ด านว ชาการทางว ทยาศาสตร อย บ าง จ ง จ าเป นต องการปร บฐานความร ความเข าใจใหม ๆ ให ก บผ เข าร บการถ ายทอดทราบก อนเบ องต น เพ อท จะได ความร ท ตรงก น 2. ความร เก ยวก บการผสมส โดย อาจารย ส ญญา พ นธ ไสว เพ อให ผ เข าร บการถ ายทอด เทคโนโลย เข าใจในกระบวนการของการผสมส โดยใช แม ส เป นหล ก ท าการผสมส ลงในกระดาษ ทดลอง ด การเปล ยนแปลง เช น ส แดงผสมก บส เหล อง ผลท ได ค อ ส ส ม เป นต น 3. กระบวนการย อมส การท าให ส ธรรมชาต ต ดทน โดย ค ณช ศร คะเร ยงร มย ว ทยากรการ ย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จาก บ านหล งประด ต าบลห วยแถลง จ งหว ดนครราชส มา เพ อให ทราบกระบวนการย อมส ธรรมชาต ท ม ค ณภาพ ผ ย อมจะต องเอาใจใส ในท กกระบวนการของการ ย อม เร มจากการส งเกตการณ บ นท ก ชน ดของว ตถ ด บท น ามาใช ท าน าส เป นส วนใดของพ ช ข นอย ก บ บร เวณใด ฤด กาลท เก บใช เวลาท เก บเช าหร อเย น ว ธ การสก ดน าส สารประกอบอ นๆ ช วยต ดส หร อ เปล ยนส รวมถ งการช งตวงว สด ท งว สด ให ส น าท ใช ต ม อ ณหภ ม ของน า ฯลฯ ท กอย างล วนม ความส าค ญในการสก ดน าส ท งส น การย อมส ท ขาดการควบค มค ณภาพ ไม ท าตามข นตอน และขาด การบ นท กท าให ได ส ไม สม าเสมอ จ งเป นผลเส ยต อกระบวนการย อมส การประเม นผลเม อจบการฝ กอบรม 1. ว ดความพ งพอใจ โดยท ง 3 ข อ ประกอบไปด วย 1. ด านกระบวนการ ข นตอนการ ให บร การ 2. เจ าหน าท ผ ให บร การ 3. ส งอ านวยความสะดวก ผลการประเม นท งหมดอย ในระด บ มากจนถ งมากท ส ด ท ง 3 กล ม

4 2. เพ อการปร บปร งหล กส ตร โดยท ง 6 ข อ ประกอบไปด วย 1. การน าความร ไปใช ประโยชน 2. ความเหมาะสมของเน อหาหล กส ตร 3. ความเหมาะสมของว ทยากร 4. ความค มค า เม อเท ยบก บเวลาและค าใช จ าย ผลการประเม นท งหมดอย ในระด บมากจนถ งมากท ส ด ท ง 3 กล ม และส วนของระยะเวลาการอบรมและช วงเวลาการอบรม ผลการประเม นท งหมดอย ในระด บน อย จนถ งน อยท ส ด ท ง 3 กล ม ผลการต ดตามประเม นผลหล งการอบรม ผลการประเม นท งหมดสามารถน าไปใช ประโยชน และประย กต ในช ว ตประจ าว น สามารถ เพ มรายได และลดรายจ ายได อย ในระด บร อยละ 70 ของผ ตอบแบบประเม น ท ง 3 กล ม ข อเสนอแนะ ในป จจ บ นเก ดกระแสการต นต วในการอน ร กษ และส งเสร มใช ภ ม ป ญญาท องถ น ซ งการใช ส ย อมผ าธรรมชาต ในการย อมผ าถ อได ว าเป นภ ม ป ญญาท องถ นท ม ค ณค า แต กล บไม ได ร บความสนใจ หร อได ร บการส งเสร มเท าท ควร การใช ส ย อมธรรมชาต ย งม การใช อย เพ ยงบางท องถ นและน บว นย ง น อยลงไปเร อยๆ ท งผ บร โภคและผ ผล ต เน องจากห นมาใช สารเคม ซ งใช ได ง ายและสะดวกกว าเป น สาเหต ท ท าให ภ ม ป ญญาในการย อมส ธรรมชาต อาจเก ดการส ญหายได ผ ท าการศ กษาจ งได รวบรวม ข อม ลและกรรมว ธ ต างๆ ในการใช ส ย อมผ าจากธรรมชาต แบบด งเด มไว เป นหล กฐาน เพ อป องก นการ ส ญหายของภ ม ป ญญาท ม ค ณค าทางท องถ น ส ดท ายควรม การเผยแพร ให ประชาชนได ร บร เร ยนร หร อน าไปใช ในการจ ดหล กส ตรท องถ น ในสถานศ กษาระด บต างๆ และควรปล กฝ งค าน ยมเร องส ธรรมชาต อย างจร งจ ง

5 ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ด นครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม ภายใต การด าเน นงานของคล น กเทคโนโลย (การเป ดโอกาสให ประชาชนม ส วน ร วม ฯ) ป งบประมาณ พ.ศ เป นการสร ปผลข นตอนการด าเน นงานพร อมการผลท ได จากการถ ายทอด เทคโนโลย และข อเสนอแนะต างๆ ท เป นประโยชน ในการด าเน นงานต อไป ท งน คล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ภายใต โครงการบร หารจ ดการคล น ก เทคโนโลย ซ งท าหน าท เป นต วกลางในการประสานงานก บกระทรวงว ทยาศาสตร ฯ และบร หารจ ดการ ก บผ ได ร บการสน บสน นงบประมาณ ตลอดจนหน วยงานท เก ยวข อง เพ อให งานส าเร จล ล วงไปด วยด คณะผ ด าเน นโครงการ พร อมด วยคล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ขอขอบค ณ กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ให การสน บสน นงบประมาณ ผ ร บผ ดชอบโครงการท ได กร ณา อน เคราะห ข อม ล ตลอดจน อาจารย และเจ าหน าท มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ท อ านวยความ สะดวกในการด าเน นงานให โครงการส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ท กประการ และหว งว าจะเป นอย างย งว า รายงานการด าเน นงานเล มน จะเป นประโยชน ต อการน าไปใช ประโยชน ต อไป ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ

6 สารบ ญ หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร ก ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 บร บทพ นท 2 ส วนท 3 ข อเสนอโครงการ 12 ส วนท 4 ผลการด าเน นงาน 16 ส วนท 5 ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ 29 ภาคผนวก 30 ภาคผนวก ก แบบประเม นโครงการ 31 ภาคผนวก ข รายช อผ ร บการถ ายทอดเทคโนโลย 37 ภาคผนวก ค หน งส อราชการจากกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 54 ภาคผนวก ง เอกสารการอบรม 59 ภาคผนวก จ ร ปภาพประกอบ 84 ภาคผนวก ฉ ต วอย างข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ 91

7 1 ส วนท 1 บทน า การด าเน นการเป ดโอกาสให ประชาชนเข าม ส วนร วม เม อป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เล อกประเด นงาน อสวท. และ ใน ป งบประมาณ พ.ศ ได เล อกประเด น งานคล น กเทคโนโลย ซ งเป นกลไกท ร เร มโดยส าน กงาน ปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โดยได จ ดท าบ นท กความร วมม อเคร อข ายการถ ายทอด เทคโนโลย ร วมก บสถาบ นการศ กษาซ งม กระจายอย ในท กภ ม ภาคเม อป 2546 เพ อเป นการเช อมโยง ผลงานว จ ยและพ ฒนา แพร กระจายและถ ายทอดเทคโนโลย ท สอดคล องก บความต องการของผ ใช และช มชนท องถ นอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยเหต ผลท งานคล น กเทคโนโลย เป นงานท ให บร การใน ล กษณะท เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนได โดยตรง ม กล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ช ดเจนและม ปร มาณมากพอสมควร รวมท งเป นงานท ส งผลประโยชน โดยตรงแก ผ ร บบร การ และม พ นท การให บร การท ครอบคล มท วประเทศ ด วยบทบาทของคล น กเทคโนโลย และความส าค ญในการน าเทคโนโลย ส การพ ฒนาเพ อสร าง ศ กยภาพและความเข มแข งของช มชน รวมถ งเล งเห นความส าค ญ ในการให ประชาชนเข าม ส วนร วม ในการสร างว ถ ทางว ทยาศาสตร และการน าเทคโนโลย ไปใช ประโยชน อย างร เท าท น ในป งบประมาณ พ.ศ กระบวนงานเทคโนโลย ได ร บเล อกให เป นกระบวนงานในการเป ดโอกาสให ประชาชน เข ามาม ส วนร วมฯ โดยใช ประเด นความต องการท เก ดจากช องทางการประช มเช งปฏ บ ต การบ รณา การงานด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ก บจ งหว ด/กล มจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ คร งท 1 ในพ นท กล มจ งหว ดภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ตอนล าง 1 (นครราชส มา ช ยภ ม บ ร ร มย และส ร นทร ) เม อว นท มกราคม 2554 ณ จ งหว ดบ ร ร มย และในการประช ม คณะท างานการม ส วนร วมของประชาชนในการบร หารจ ดการของส วนราชการ คร งท 1/2554 เม อ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ณ ห องประช มศ นย ว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ได มอบหมายให คล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ด าเน นการถ ายทอดเทคโนโลย การ ย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต ในพ นท อ าเภอล าทะเมนช ย อ าเภอคง จ งหว ดนครราชส มา และพ นท อ าเภอเม อง อ าเภอคอนสวรรค จ งหว ดช ยภ ม

8 2 ส วนท 2 บร บทพ นท บ านทะเมนช ย เทศบาลต าบลหนองบ ววง อ าเภอล าทะเมนช ย จ งหว ดนครราชส มา 1. แผนท หม บ าน/ช มชน 2. ประว ต หม บ าน/ช มชน บ านใหม ทะเมนช ย ท ง 3 หม ค อ หม ท 1,หม ท 6,หม ท 10 อพยพมาจากบ านทะเมน ช ย ต าบลทะเมนไชย อ าเภอล าปลายมาศ จ งหว ดบ ร ร มย เม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ และ บ านใหม ทะเมนช ยได แยกออกจากบ านทะเมนช ย หม ท 1 เม อป พ.ศ อาณาเขตของหม บ าน ด งน ท ศเหน อ ต ดต อบ านก ดน าใส หม 10 ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนช ย ท ศใต ต ดต อบ านอร ณพ ฒนา หม 11 ต าบลบ านยาง อ าเภอล าทะเมนช ย ท ศตะว นออก ต ดต อบ านอ อ หม 2 และบ านหนองแวง หม 5 ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนช ย ท ศตะว นตก ต ดต อบ านหนองบ ววง หม 1 ต าบลข ย อ าเภอล าทะเมนช ย ม ผ ใหญ บ านตามล าด บ ด งน 1. นายบ ญ เดชค ณร มย ด ารงต าแหน ง เม อป พ.ศ นายส วรรณ ส ขหนา ด ารงต าแหน ง เม อป พ.ศ

9 3 3. นายสมยศ โสภาค ด ารงต าแหน ง เม อป พ.ศ นายศ ภน ย ค าด วง ด ารงต าแหน ง เม อป พ.ศ ป จจ บ น 3. จ านวนคร วเร อนและประชากร (จากข อม ลตาม จปฐ. ป 2553 อาจไม ตรงก บข อม ล ทะเบ ยนราษฎร) ป จจ บ นหม บ าน ม คร วเร อนท งหมด 102 คร วเร อน ม ประชากรรวมท งส น 360 คน แยกเป น ชาย 172 คน หญ ง 188 คน 4. สภาพภ ม ประเทศ ม ล กษณะเป นพ นท ราบล มและท ดอน ม แหล งน าท หล อเล ยงคนในหม บ าน จ านวน 3 แห ง ได แก หนองกก, หนองก ดหวาย และล าห วยธรรมชาต เป นพ นท ท ม ความเหมาะสมส าหร บการ เกษตรกรรม เช น ปล กข าว และปล กพ ชไร เช น ม นส าปะหล ง อ อย 5. สภาพภ ม อากาศ ม ล กษณะอากาศร อนช น แบ งออกเป น 3 ฤด ค อ ฤด ร อน ช วงระหว างเด อนม นาคม พฤษภาคม, ฤด ฝน ช วงระหว างเด อนพฤษภาคม ต ลาคม และฤด หนาว ช วงระหว างเด อน พฤศจ กายน ก มภาพ นธ ได ร บอ ทธ พลจากลมมรส มตะว นออกเฉ ยงเหน อ 6. สภาพเศรษฐก จ 6.1 การประกอบอาช พหล ก (1) เกษตรกรรม ท าไร จ านวน คร วเร อน R ท านา จ านวน คร วเร อน ท าสวน จ านวน คร วเร อน เล ยงส ตว จ านวน คร วเร อน (2) ค าขาย จ านวน คร วเร อน (3) ร บจ าง จ านวน คร วเร อน (4) ร บราชการ จ านวน คร วเร อน (5) ว างงาน จ านวน คร วเร อน (6) อ น (ระบ ) จ านวน คร วเร อน 6.2 รายได ของประชากร ประชากรในม รายได เฉล ยต อคน/ป จ านวน 46, บาท 7. สภาพการเม องการปกครอง 7.1 ผ น าการปกครอง 1) นายศ ภน ย ค าด วง ต าแหน ง ผ ใหญ บ าน เบอร โทร ) นายสมพร ว นด ต าแหน ง ผ ช วยผ ใหญ บ าน 3) นายบ ญมา แกล วกล า ต าแหน ง ผ ช วยผ ใหญ บ าน 4) นายศ ร โห หน ต าแหน ง สมาช กเทศบาลต าบล 5) นายก ญญา โด งพ มาย ต าแหน ง สมาช กเทศบาลต าบล

10 4 7.2 การแบ งเขตการปกครอง หม บ าน แบ งเขตการปกครองออกเป นค มบ าน จ านวน ค มบ าน ด งน ท ช อค ม/กล มบ าน ช อห วหน าค ม/กล มบ าน 1 ค มประชาสาม คค นายสร อย แก วเก ง 2 ค มแสนส ขสาม คค นายบ ญช วย บ ญผ ก 3 ค มโรงเร ยน นายสวด บ ญผ ก 4 ค มธน ท พย นายทองใบ รอบคอบ 5 ค มประปา นายสม ขว ญส ข 6 ค มประชารวมพล ง นายศราย ทธ ศร แก ว 7 ค มอ ดมพ ฒนา นายช ยย นต ศร ชาน ล 8 ค มม ช ยอ ปถ มภ นางทองม วน ไทยน อย 9 ค มไทรงาม นายว น ย นาด 10 ค มส ขเกษม นายส ภาพ นาด รายช อกล ม/องค กร/เคร อข ายในช มชน ท ช อกล ม/องค กร/เคร อข าย ประธานกล ม/องค กร/เคร อข าย 1 กองท นหม บ าน นายส ร โฮ หน 2 กองท นสงเคราะห ราษฎรประจ าหม บ าน นายสมยศ โสภาค 3 กล มป ยอ นทร ย ช วภาพอ ดเม ด นายศ ภน ย ค าด วง 4 กล มแปรร ปผล ตภ ณฑ ขนม นางเสง พ นธ ด 5 กล มโรงส ช มชน นายชาตร เม องน ล 6 กล มหม อนไหม (3หม บ าน) - 7 กล มฌาปนก จ - 8. การบร การข นพ นฐาน 8.1 การคมนาคม ถนนผ านช มชน 2 สาย เช อมโยงอ าเภอล าทะเมนช ย และอ าเภอช มพวงและอ าเภอ ค เม อง จ งหว ดบ ร ร มย ม รถโดยสารประจ าทางผ านอ าเภอล าทะเมนช ย ได แก รถโดยสารประจ าสายส น สายทางช มพวง-ทางพาด ต งแต เวลา น. 8.2 การโทรคมนาคม ม ส ญญาณโทรศ พท ได แก TOT, AIS, DTAC และTRUE

11 5 เมนช ย 9. ส งสาธารณะประโยชน ในหม บ าน/ช มชน 1) โรงเร ยน จ านวน 1 แห ง ค อ โรงเร ยนบ านล าทะเมนช ย 2) ศาลากลางหม บ าน/ห องสม ด/ศ นย เร ยนร จ านวน 1 แห ง ค อ ศาลากลางหม บ าน 3) หนองน าสาธารณะ จ านวน 3 แห ง ได แก หนองกก, หนองก ดหวาย และห วยล าทะ 4) ว ด จ านวน 1 แห ง ใช ร วมก น 3 หม บ าน ค อ ว ดศ ร ช ย บ านห วยทราย ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ศ นย เร ยนร ช มชนบ านห วยทราย เป นแหล งรวมรวมข อม ลความร ข าวสาร ประว ต ความ เป นมา ภ ม ป ญญาท องถ น แผนท ความร และภาพก จกรรมต าง ๆ เป นต นและย งเแป นแหล งเร ยนร ท ส าค ญของหม บ านและต าบล คณะ ผ น าหม บ าน บ านห วยทรายม การจ ดประช มช แจ งถ ายทอดความร ให ก บสมาช กในหม บ านได ร บทราบ และแสดงความค ดเห นเป นประจ า เม อม ข าวสารความร จาก หน วยงานราชการหร อเอกชนโดยเฉพาะเร องม ความ เก ยวข องก บช ว ตความเป นอย ของคนใน หม บ าน ม การถ ายทอดความร สม ยใหม ท ผ น าได ร บการฝ กอบรมมา รวมไปถ งการถ ายทอดภ ม ป ญญาเด มของช มชนจากปราชญ ชาวบ าน ม แหล งเร ยนร ท ส าค ญค อศ นย เร ยนร บ านห วยทราย โดยม การจ ดแสดงข อม ลช มชนไว บร การคนในช มชนและบ คคลภายนอกท นาสนใจ รวมถ งแหล งเร ยนร จาก ช ว ตจร งของปราชญ ชาวบ านท กระจายอย ตามค ม เช น การท าไรนาสวนผสม การท าแก สช วภาพจาก ม ลส ตว การทอผ า การจ กสาร ดนตร ไทย เป นต น 1. ท ต งและสภาพท วไป บ านห วยทราย หม 6 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ต งอย ใน พ นท องค การบร หารส วนต าบลหนองมะนาว ความเก าแก ของหม บ านน นผ ส งอาย เล าว า เม อ ป พ.ศ ได ม ราษฎรอพยพมาจากอ าเภอพ ทไธสง จ งหว ดบ ร ร มย และอ าเภอวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม จ านวน 18 หล งคาเร อนมาจ บจองท ด นปล กสร างบ านเร อนและท า การเกษตร ในบร เวณน เป นเขตป าโคกหลวงซ งม เพน ยดคล องช างและม สระน าเร ยกว าสระ พะเน ยด จ งเร ยกช อหม บ านว า บ านสระพะเน ยด หม ท 18 ต าบลเม องคง อ าเภอบ วใหญ ฃ ง ในขณะน นได แต งต งให นายพ ม การถาง เป นผ ใหญ บ าน ต อมาเม อประมาณป พ.ศ ได ม ประกาศกระทรวงมหาดไทยจ ดต งอ าเภอคงข น จ งม การแบ งเขตปกครองต าบลใหม จ งได แต งต งให นายกรม เฉตไธสง เป นผ ใหญ บ าน และเปล ยนช อหม บ านจากบ านสระพะเน ยด มาเป นบ านห วน ทราย หม ท 6 ต าบลหนองมะนาว มาจนถ งป จจ บ นน ซ งม นายผ สด พลค ามาก เป น ผ ใหญ บ าน และเหต ท ให ช อว าบ านห วยทรายก เพราะสภาพด นของหม บ านเป นด นทราย แม แต ล า ห วยก เป นด นทราย จ งท าให คนเร ยกว า บ านห วยทราย บ านห วยทรายม ผ ใหญ บ านมาแล ว ท งหมด 8 คน คนแรกช อนายพ ม การถาง และป จจ บ นม นายผ สด พลค ามาก เป นผ ใหญ บ าน สภาพช มชนท หม บ านห วยทรายต งอย ม สภาพเป นช มชนขนาดเล ก ด านสาธารณ ปโภค ท ได ร บการพ ฒนา ได แก ไฟฟ า โทรศ พท สาธารณะ น าประปาหม บ าน ส วนท ย งไม ได ร บการ พ ฒนาค อถนนภายในหม บ าน ปะชาชนในเขตช มชนน บถ อศาสนาพ ทธ เช อชาต ไทย ส ญชาต ไทย

12 6 ภาษาท ใช เป นภาษาถ น ขนบธรรมเน ยมประเพณ ย ดม นส บทอดจากบรรพบ ร ษ คนในช มชนย งคง ด ารงศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ไทยเป นอย างด ม สภาพเป นล กคล นลอนต น พ นท ส งจากระด บน าทะเล ประมาณ เมตร ม ล กษณะลาดเทจากทางท ศเหน อและท ศตะว นตกส ด านท ศตะว นออก และท ศใต 2. อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดก บบ านหนองม วงช างพ มพ ต.โคกกระเบ อง ท ศตะว นออก ต ดก บบ านตล กน าขาว ต.หนองมะนาว ท ศใต ต ดก บบ านโนนเต ง ต.โนนเต ง ท ศตะว นตก ต ดก บบ านโนนสมบ รณ ต.หนองบ ว 3. พ นท ม พ นท ท งหมด 9,650 ไร แบ งตามพ นท ในการใช ประโยชน ด งน พ นท ใช เป นท อย อาศ ย 150 ไร พ นท ใช ท านา 3,000 ไร พ นท ใช ท าไร 6,000 ไร พ นท ใช เล ยงส ตว 500 ไร 4. ล กษณะภ ม ประเทศ เป นท ราบส ง ล กษณะด นเป นด นทราย ม ป าไม อย ในท สาธารณะ ม แหล งน าเป นล าห วย เล กแคบและต นเข น 5. ล กษณะภ ม อากาศ ม 3 ฤด ค อ ฤด ร อน ฤด ฝน ฤด หนาว แต ระยะเวลาส วนมากเป นอากาศร อนและแห ง แล ง 6. แหล งน า แหล งน าธรรมชาต ได แก ล าห วย แหล งน าผ วด นสร างข น ได แก ชลประทาน-สระน า 7. จ านวนคร วเร อน/ประชากร จ านวนคร วเร อน 164 คร วเร อน ประชากร ชาย 324 คน หญ ง 338 คน รวม 662 คน 8. สภาพเศรษฐก จ ประชาชนส วนใหญ ประกอบอาช พด านการเกษตร 9. สถานท ส าค ญในหม บ าน - ว ดห วยทราย ใช เป นสถานท ประกอบก จทางสงฆ - ชลประทาน เป นแหล งน าใช ท าการเกษตร - โรงเร ยนบ านห วยทราย เป นสถานศ กษาให ความร - ศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านห วยทราย เป นสถานท เตร ยมความพร อมของเด กก อนว ยเร ยน - ศาลป ตา เป นสถานท คนในช มชนให ความเคารพศร ทธา

13 7 10. ศ ลปะ ว ฒนธรรม / ภ ม ป ญญาของหม บ าน บ านห วยทรายม ว ฒนธรรม ท งดงามในด านศาสนา และภ ม ป ญญาท องถ นท น า ภาคภ ม ใจในด านการจ กสาน การเกษตร ม ศ ลปะในการฟ อนร า การร องเพลงโคราช ซ งการละเล นน สร างความสน กสนานให ก บช มชนเป นการอน ร กษ ไว ซ งศ ลป ว ฒนธรรมของช มชน อ กท งเป นการ สร างสรรค ศ ลปะของส งคมไทยให ล กหลานได ร จ กอ กด วย ชาวบ านห วยทราย หม 6 ต าบลหนอง มะนาว ม การส บทอดภ ม ป ญญาท องถ นจากบรรพบ ร ษส บทอดมาส คนร นป จจ บ น เช น การปล ก หม อน เล ยงไหม การทอผ าไหมม ดหม ช างท าบ งไฟ แพทย แผนไทย/สม นไพร/หมอพ นบ าน, ช างฝ ม อ ด านต าง ๆ, จ กสาน, ผ ม ความร เร องการถนอมอาหาร และผ ม ความร ด านความเช อ/โหราศาสตร และ ไสยาศาสตร เป นต น 11. ประเพณ บ านห วยทราย ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ภาษาท ใช ส วนใหญ เป นภาษาท องถ น (ภาษาโคราช และภาษาอ สาน) ขนบธรรมเน ยมประเพณ ส วนใหญ จ งเป นแบบชาวไทยพ ทธ ค อ ม งาน บ ญ ประเพณ ท ส าค ญ เช น งานบ ญเด อน 6 งานบ ญว นเข าพรรษา งานบ ญว นออกพรรษา งานบ ญว น ข นป ใหม เป นต น ส วนประเพณ ท ชาวบ านห วยทรายปฏ บ ต ส บทอดก นมา ได แก ประเพณ การแต งงาน ประเพณ การบวชนาค ประเพณ งานสงกรานต ประเพณ ลอยกระทง ประเพณ บ ญบ งไฟเป นต น 12. จ ดเด นของบ านห วยทราย บ านห วยทรายม ความสาม คค ในหม บ านร วมก จกรรมต าง ๆ ไม ย งเก ยวก บสารเสพต ด ม การรวมกล มท เข มแข ง ผล ตภ ณฑ เด นของช มชน ค อ กล มทอผ าไหมและผ าฝ ายซ งม ความสวยงาม และประณ ตจนได ร บการยอมร บเป น ผล ตภ ณฑ ด เด น หน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ 13. การเม องการปกครอง ผ ใหญ บ าน นายประไพ ศ ร บ ญค ณ ผ ช วยผ ใหญ บ าน 1. นายประภาส เต ยไธสง 2. นายค าผาย โมกไธสง สมาช กองค การบร หารส วนต าบล 1. นายถว ล โลหากาศ 2. นายส ง ตาไธสง 14. บ านห วยทรายแบ งค มเป น 12 ค ม ได แก 1. ค มอ ดมทร พย 2. ค มประชาสโมสร 3. ค มพรไพบ รณ 4. ค มทร พย พ นทว 5. ค มศ กด ศร ประชาสรรค 6. ค มม ตรส มพ นธ 7. ค มส ขส นต ไมตร 8. ค มเพ อนร วมม ตร 9. ค มอย ด ม ส ข 10. ค มม งม นพ ฒนา 11. ค มประชาร วมใจ 12. ค มสร างสรรค ณธรรม 15. ผ ม ความร /ภ ม ป ญญาท องถ น ผ อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม/ประเพณ ท องถ น ได แก ผ เฒ าผ แก /งานฝ ม อช างไม นายนงค นาร /ช างจ กสาน นายจ นทร บ ญทองโท /ด านการเกษตรขยายพ นธ

14 8 นายถว ล โลหากาศ /ด านความเช อโหราศาสตร ไสยศาสตร นายสาย เก ยงม 16. กล มองค กร /กองท นในช มชน กองท นหม บ านหน งล านบาท สมาช ก 80 คน เง น 1,100,000 บาท กล มออมทร พย เพ อการผล ต ออมเง นว นละ 1 บาท สมาช ก 249 คน เง น 715,000 บาท กองท นโครงการแก ไขป ญหาความยากจน (กข.คจ.) เง น 290,000 บาท กล มอาช พ/กล มทอผ าไหม สมาช ก 110 คน เง น 120,000 บาท บ านนาเส ยว ต าบลนาเส ยว อ าเภอเม องช ยภ ม จ งหว ดช ยภ ม 1. ประว ต ความเป นมาของหม บ าน บ านนาเส ยว หม ท 1 ต งมาแล วเม อประมาณ 105 ป โดยม พ อพ มพ พ อตาแสง พ อหลวง ราษฎร ได อพยพล กหลานจากบ านเล า ต าบลบ านเล า อ าเภอ เม องช ยภ ม มาต งบ านเร อนอย ท บ าน โนนม วง ซ งอย ทางท ศเหน อของว ดยางนาเส ยว ต อมาท บ านโนนม วง เก ดป ญหาน าท วมอย เสมอในฤด ฝนเพราะเป นท ล ม ท กคนจ งพร อมใจก บอพยพมาต งบ านเร อนใหม ท บ านนาเส ยวจนถ งป จจ บ น และ ได ต งช อว า บ านนาเส ยว ตามช อห วยเส ยวในอด ต ม ต นไม ชน ดหน งช อต นเส ยวเก ดตามล าห วยตลอด สายอย างเข ยวชอ ม ประกอบก บสองฝ งเป นท นาของพ น องเกษตรกร ซ งเป นอาช พหล กของหม บ าน จ งได ต งช อว า บ านนาเส ยว จนถ งป จจ บ นน และต อมา ป 2546 ได แยกหม บ านนาเส ยวออกเป น 2 หม บ าน ค อ หม บ านนาเส ยว หม ท 8 เพ อให เก ดการปกครองและการพ ฒนาท ย งย นตามนโยบาย ร ฐบาล ก าน นคนแรกค อ หลวงมณ อาจนาเส ยว และได เปล ยนแปลงผ น าจนถ งป จจ บ น บ านนาเส ยวได ประกาศจ ดต งเป นหม บ านอาสาพ ฒนาและป องก นตนเอง(อพป.) ตาม ประกาศของกระทรวงมหาดไทย รายช อผ ปกครองต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น 1. หลวงมณ อาจนาเส ยว เป นก าน นคนแรก 2. นายมา ว นนา ผ ใหญ บ าน 3. นายส ว นทา วรรณพงษ ผ ใหญ บ าน 4. นายพรหมด ชนะพาล ผ ใหญ บ าน 5. นายนา อาจนาเส ยว ผ ใหญ บ าน 6. นายจ นดา อาจนาเส ยว ผ ใหญ บ าน 7. นายทองมา ชนะพาล ผ ใหญ บ าน 8. นายค าเบ า กองแก ว ผ ใหญ บ าน 9. นายหน แนวโนนท น ผ ใหญ บ านคนป จจ บ น 2. จ านวนคร วเร อน จ านวนประชากร จ านวนคร วเร อน 110 คร วเร อน ประชากรรวม 344 คน แยกเป นเพศ ชาย 182 คน เป นเพศหญ ง 162 คน

15 9 - ชาวบ านส วนใหญ ประกอบอาช พ อ นด บ 1 ค อ ท านา อ นด บ 2 ค อ ปล กหม อนเล ยง ไหมทอผ า อ นด บ 3 ค อ ร บราชการ - พ นท ท งหมดของหม บ านม 60,000 ไร ท าการเกษตร 40,000 ไร - แหล งน าท ส าค ญ ม ด งน 1) ล าห วยเส ยว ขนาด 40*10 2) ล าห วยบง ขนาด 30*10 3. ล กษณะภ ม ประเทศ ท ต งหม บ านเป นท เน นในฤด ฝน ไม ม น าท วม ประชาชนต งบ านเร อนอาศ ยเป นกล มใหญ ม ล าน าห วยเส ยวเป นล าน าสายหล ก ประชาชนส วนใหญ ประกอบอาช พเกษตรกรรม ส วนใหญ เป นท ราบต ดต อเช งภ เขา ด นม ความอ ดมสมบ รณ ด วยอ นทร ย ว ตถ ม ป าไม เข ยวชอ ม 4. อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อก บภ แลนคา ท ศใต ต ดต อก บบ านโนนสะอาด หม ท 14 ต าบลบ านเล า ท ศตะว นออก ต ดต อก บ หม ท 12 ต าบลนาเส ยว ท ศตะว นตก ต ดต อก บ หม ท 2 ต าบลนาเส ยว 5. ข อม ลทางเศรษฐก จ - รายได เฉล ยคนละ 55,111 บาท/คน/ป - ม การออมทร พย จ านวน 110 คร วเร อน และเง นออมป จจ บ นท งหมด 13 ล าน บาท - ม ร านค า(ส วนรวม) 1 แห ง -กล มอาช พในหม บ าน/ผล ตภ ณฑ ใน ช มชน ได แก 1) กล มอาช พ OTOP (โอทอป) ค อกล มอาช พทอผ าไหมบ านนาเส ยว 2) กล มอาช พจ กสาน - แหล งท นก ย มในหม บ าน ม เช น กองท นหม บ าน, กข.คจ.,ออมทร พย ฯ,อาช พ ฯลฯ 1) กองท นหม บ าน 2) กล มออมทร พย เพ อการผล ต 3) กล มอาช พทอผ าไหม 4) กล มออมทร พย ของกล มอาช พทอผ าไหม 5) ธนาคารข าว 6. สภาพทางส งคม - บ านเร อนคงทนถาวร จ านวน 110 คร วเร อน - ม กล มพล งมวลชนท จ ดต ง ได แก คณะกรรมการพ ฒนาสตร เยาวชน อสม. ชมรม ผ ส งอาย อพป. อาสาพ ฒนาช มชน

16 10 7. ล กษณะการประกอบอาช พของช มชน ส วนใหญ ประกอบอาช พการเกษตรของตนเอง จ านวน 110 คร วเร อน ค าขาย จ านวน 8 คร วเร อน 8. ผล ตภ ณฑ มวลรวมของหม บ าน ป 2553 ม รายได ของหม บ านท งหมด 18,958,184 บาท 9. ผล ตภ ณฑ ท น าสนใจของหม บ าน ผ าไหม ซ งม จ ดเด น ค อ ผ าไหมนาเส ยวม ความหนาแน น ไม ย น ส ส นสวยงาม ม ลายท เป นเอกล กษณ ท จดทะเบ ยนล ขส ทธ 10. ศ ลปะและว ฒนธรรม หม บ านน ม ศ ลปะและว ฒนธรรม ร าผ ฟ า 11. สถานท ท องเท ยว น าตกถ าเห ย อย ห างจากบ านนาเส ยวไปทางท ศเหน อ 4 กม. เด นเท าเข าไปอ ก 1 กม. ล กษณะเป น ลานห นกว าง 20 เมตรลาดช น 200 เมตร บนลานห นเป นแอ งน าขนาดใหญ และม ถ าข างล างเป นแอ ง น า เป นเบญจพรรณหนาแน น 12. การคมนาคม 1. บ านนาเส ยว หม ท 1 ต งอย ทางท ศเหน อของจ งหว ดช ยภ ม ห างจากต วเม องช ยภ ม 15 กม. ม เส นทางคมนาคมสายหล ก ค อ ถนนช ยภ ม -แก งคร อ ถ งหล กก โลเมตรท 12 จะเล ยวซ ายไปตาม ถนนนาเส ยว-ห วยช น เป นถนนลาดยาง การคมนาคมสะดวก ม รถโดยสารประจ าทางว งร บส ง ผ โดยสารไปอ าเภอตลอด 2. บ านนาเส ยว นอกจากรถโดยสารประจ าทาง ย งม ยานพาหนะส วนต ว รถยนต ส วนต ว 63 คร วเร อน ม รถจ กรยานยนต ส วนต ว 83 คร วเร อน 13. ประเพณ ของหม บ าน - ประเพณ ข นป ใหม จ ดในเด อน มกราคม - ประเพณ บ ญเด อน 5 จ ดในเด อน เมษายน - ประเพณ เล ยงศาลป ตา จ ดในเด อน พฤษภาคม - ประเพณ ท าบ ญกลางบ าน จ ดในเด อน พฤษภาคม - ประเพณ เข าพรรษา จ ดในเด อน 8 - ประเพณ ออกพรรษา จ ดในเด อน 11 - ประเพณ ท าบ ญยอดน า จ ดในเด อน พฤษภาคม 14. ท กษะฝ ม อแรงงานของคนในหม บ าน - ผ ชาย ช างสร างบ าน ช างซ อมเคร องยนต ร บจ างท วไป - ผ หญ ง ด านการปล กหม อนเล ยงไหม โรงงานเย บผ า ทอผ า 15. ส งท เป นความภาคภ ม ใจและถ อเป นจ ดเด น ได ร บการค ดเล อกเป นช มชนไหมเข มแข งของจ งหว ดช ยภ ม ได ร บการค ดเล อกเป น หม บ าน หน งอ าเภอ หน งหม บ านในฝ นของอ าเภอเม องช ยภ ม ม ส นค า OTOP ท ส งค ดสรรป 2547 ค อผ าไหม ระด บ 4 ดาวของประเทศ และได ร บมาตรฐาน มผช. ม การใช ภ ม ป ญญาท องถ นให เก ด

17 11 ประโยชน และอน ร กษ ไว อย ใกล แหล งช มชนและการคมนาคมสะดวก เป นหม บ าน OTOP ต นแบบม กล มออมทร พย เพ อการผล ต ศ นย สาธ ตการตลาด และกล มอาช พท ม นคงและเข มแข ง ม ศ นย การ เร ยนร ช มชนท สามารถถ ายทอดให คนในช มชนได ร บร ตลอดเวลา ผ น าช มชนม แนวค ดและว ส ยท ศน ท กว างไกล 16. กล ม/องค กร/กองท นต างๆ ในหม บ านนาเส ยว หม ท 1 ท ช อกล ม/องค กร สมาช ก เง นท น ป ท ต ง ประธาน 1 กล มออมทร พย เพ อการผล ต ,000, นายหน แนวโนนท น 2 กองท นหม บ าน 145 1,100, นายค าเบ า กองแก ว 3 ฌาปนก จหม บ าน , นายหน แนวโนนท น 4 กล มผ ส งอาย 53 40, นายณรงค ศ กด งาม กระบวน 5 อปพร นายตร ร ตน ตาปราบ 6 กล มเล ยงโคเฉล มพระเก ยรต ด.ต.สละ งามนาเส ยว 7 กล มอาช พทอผ าไหม , นางจ ไรร ตน เค านาว ง 8 กล ม อสม นางอาร ย เฉล มเล า 9 กล มป ยช วภาพ 25 50, นายส รว ทย ต อพ นธ

18 12 ส วนท 3 ข อเสนอโครงการ การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ด ช ยภ ม ภายใต การด าเน นงานของคล น กเทคโนโลย (การเป ดโอกาสให ประชาชนม ส วน ร วม ฯ) ป งบประมาณ พ.ศ หล กการและเหต ผล การด าเน นการเป ดโอกาสให ประชาชนเข าม ส วนร วม เม อป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เล อกประเด นงาน อสวท. และ ใน ป งบประมาณ พ.ศ ได เล อกประเด น งานคล น กเทคโนโลย ซ งเป นกลไกท ร เร มโดยส าน กงาน ปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โดยได จ ดท าบ นท กความร วมม อเคร อข ายการถ ายทอด เทคโนโลย ร วมก บสถาบ นการศ กษาซ งม กระจายอย ในท กภ ม ภาคเม อป 2546 เพ อเป นการเช อมโยง ผลงานว จ ยและพ ฒนา แพร กระจายและถ ายทอดเทคโนโลย ท สอดคล องก บความต องการของผ ใช และช มชนท องถ นอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยเหต ผลท งานคล น กเทคโนโลย เป นงานท ให บร การใน ล กษณะท เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนได โดยตรง ม กล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ช ดเจนและม ปร มาณมากพอสมควร รวมท งเป นงานท ส งผลประโยชน โดยตรงแก ผ ร บบร การ และม พ นท การให บร การท ครอบคล มท วประเทศ ด วยบทบาทของคล น กเทคโนโลย และความส าค ญในการน าเทคโนโลย ส การพ ฒนาเพ อสร าง ศ กยภาพและความเข มแข งของช มชน รวมถ งเล งเห นความส าค ญ ในการให ประชาชนเข าม ส วนร วม ในการสร างว ถ ทางว ทยาศาสตร และการน าเทคโนโลย ไปใช ประโยชน อย างร เท าท น ในป งบประมาณ พ.ศ กระบวนงานเทคโนโลย ได ร บเล อกให เป นกระบวนงานในการเป ดโอกาสให ประชาชนเข า มาม ส วนร วมฯ โดยใช ประเด นความต องการท เก ดจากช องทางการประช มเช งปฏ บ ต การบ รณาการ งานด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ก บจ งหว ด/กล มจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ คร งท 1 ในพ นท กล มจ งหว ดภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ตอนล าง 1 (นครราชส มา ช ยภ ม บ ร ร มย และส ร นทร ) เม อว นท มกราคม 2554 ณ จ งหว ดบ ร ร มย และในการประช ม คณะท างานการม ส วนร วมของประชาชนในการบร หารจ ดการของส วนราชการ คร งท 1/2554 เม อ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ณ ห องประช มศ นย ว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ได มอบหมายให คล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ด าเน นการถ ายทอดเทคโนโลย การ ย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต ในพ นท อ าเภอล าทะเมนช ย อ าเภอคง จ งหว ดนครราชส มา และพ นท อ าเภอเม อง อ าเภอคอนสวรรค จ งหว ดช ยภ ม ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป ดโอกาสให ประชาชนได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและร วมต ดตาม ตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ 2. เพ อส งเสร มการถ ายทอดความร และเทคโนโลย ตามความต องการของช มชน

19 13 3. เพ อส งเสร มและสน บสน นให ม การน าผลงานว จ ยและพ ฒนาไปประย กต ใช ประโยชน แก ไขป ญหาเทคโนโลย สร างม ลค าผล ตภ ณฑ พ ฒนากระบวนการผล ต สร างผล ตภ ณฑ ใหม ส งเสร ม อาช พเด ม สร างอาช พใหม สร างรายได ลดรายจ าย และยกระด บค ณภาพช ว ต เป าหมายการด าเน นงานและต วช ว ด 1. จ านวนผ ร บการถ ายทอดเทคโนโลย 120 คน òอ าเภอล าทะเมนช ย และอ าเภอคง จ งหว ดนครราชส มา จ านวน 70 คน òอ าเภอเม อง และอ าเภอคอนสวรรค จ งหว ดช ยภ ม จ านวน 50 คน 2. ผ ร บการถ ายทอดเทคโนโลย ม ความพ งพอใจ ร อยละ ผ ร บการถ ายทอดเทคโนโลย น าความร ท ได ร บไปประย กต ใช ประโยชน ฯ ร อยละ 70 กล มเป าหมาย : ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย 1. กล มแม บ าน กล มเกษตรกร ช มชน ว สาหก จช มชน ในอ าเภอล าทะเมนช ย อ าเภอคง จ งหว ดนครราชส มา และอ าเภอเม อง อ าเภอคอนสวรรค จ งหว ดช ยภ ม 2. หน วยงานท เก ยวข องในท องถ น ได แก พ ฒนาช มชนอ าเภอทะเมนช ย สถาบ นการศ กษาท เป นคล น กเทคโนโลย ในพ นท จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม ระยะเวลาด าเน นงาน 1 พฤษภาคม -30 ก นยายน 2554 ว ธ การด าเน นงาน/ข นตอน/ก จกรรม/แผนการด าเน นงาน òอ าเภอล าทะเมนช ย และอ าเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ระยะเวลา ก จกรรม 15 ม ถ นายน 2554 ศ กษาบร บทกล มทอผ าบ านใหม ล าทะเมนช ย อ าเภอล าทะเมนช ย 20 ม ถ นายน 2554 ศ กษาบร บทกล มทอผ าบ านห วยทราย อ าเภอคง 13 กรกฎาคม 2554 อบรมการย อมส ธรรมชาต ท กล มทอผ า อ าเภอล าทะเมนช ย กรกฎาคม 2554 อบรมการย อมส ธรรมชาต ท บ านห วยทราย อ าเภอคง 22 กรกฎาคม 2554 จ ดท ารายงานผลการด าเน นงานระยะแรก กรกฎาคม 2554 ลงพ นท น เทศต ดตามผลการด าเน นงาน และถอดบทเร ยนร วมก บ กล มทอผ า 1-10 ส งหาคม 2554 จ ดท ารายงานผลการด าเน นงาน เผยแพร ผ านช องทางท ก าหนด 1-5 ก นยายน 2554 คณะท างานการม ส วนร วมฯ ร วมประเม นผล ร บฟ งความค ดเห นฯ และ จ ดท ากรอบแนวค ด แนวทาง ในระยะต อไป

20 14 òอ าเภอเม อง และอ าเภอคอนสวรรค จ งหว ดช ยภ ม ระยะเวลา ก จกรรม 16 ม ถ นายน 2554 ศ กษาบร บทกล มทอผ าบ านยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค 21 ม ถ นายน 2554 ศ กษาบร บทกล มทอผ าบ านนาเส ยว อ าเภอเม อง 14 กรกฎาคม 2554 อบรมการย อมส ธรรมชาต ท บ านยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค 23 / 24 กรกฎาคม 2554 อบรมการย อมส ธรรมชาต ท บ านนาเส ยว อ าเภอเม อง 25 กรกฎาคม 2554 จ ดท ารายงานผลการด าเน นงานระยะแรก กรกฎาคม 2554 ลงพ นท น เทศต ดตามผลการด าเน นงาน และถอดบทเร ยนร วมก บกล ม ทอผ า 1-10 ส งหาคม 2554 จ ดท ารายงานผลการด าเน นงาน เผยแพร ผ านช องทางท ก าหนด 1-5 ก นยายน 2554 คณะท างานการม ส วนร วมฯ ร วมประเม นผล ร บฟ งความค ดเห น ฯ และจ ดท ากรอบแนวค ด แนวทาง ในระยะต อไป พ นท ด าเน นงาน อ าเภอล าทะเมนช ย และอ าเภอคง จ งหว ดนครราชส มา อ าเภอเม อง และอ าเภอคอนสวรรค จ งหว ดช ยภ ม ประโยชน ท ได ร บ 1. ประชาชนม โอกาสได ร วมแสดงความค ดเห นและร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ 2. ม เคร อข ายท เป นต วกลางการถ ายทอดความร และเทคโนโลย ความเช ยวชาญเฉพาะทาง 3. ม การน าผลงานว จ ยและพ ฒนาไปประย กต ใช ประโยชน การต ดตาม ประเม นผลและรายงานผล 1. แบบสอบถาม (แบบใบสม คร แบบประเม นผล แบบต ดตามผล) 2. รายงานผลการด าเน นงานผ านระบบคล น กเทคโนโลย ออนไลน

21 15 งบประมาณ จ านวน 460,000 บาท จากงบอ ดหน น รายการเง นอ ดหน นสถาบ นการศ กษาเพ อด าเน นงานคล น กเทคโนโลย พ นท ด าเน นการ/จ านวนกล มเป าหมาย ประมาณการค าใช จ าย(บาท) 1. อ าเภอล าทะเมนช ย/อ าเภอคง จ งหว ด 218,500 นครราชส มา จ านวน 2 กล ม รวม 70 คน 2. อ าเภอเม อง/อ าเภอคอนสวรรค จ งหว ด 218,500 ช ยภ ม จ านวน 2 กล ม รวม 50 คน ห กเข ามหาว ทยาล ย ร อยละ 5 23,000 รวมเป นเง น 460,000 รายละเอ ยดประมาณตามตารางเอกสารแนบ หมายเหต : ขอถ วจ ายท กรายการ ผ ร บผ ดชอบ/หน วยงานท ร บผ ดชอบ 1. ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ ห วหน าโครงการ 2. คล น กเทคโนโลย ศ นย ว ทยาศาสตร ผ ร วมร บผ ดชอบ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฎนครราชส มา 3. คณะท างานการม ส วนร วมของประชาชนในการ ผ ร วมร บผ ดชอบ บร หารจ ดการของส วนราชการ ตามค าส งส าน กงาน ปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท 71/2554 ลงว นท 31 พฤษภาคม 2554

22 16 ส วนท 4 ผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ด ช ยภ ม ภายใต การด าเน นงานของคล น กเทคโนโลย (การเป ดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วม ฯ) ป งบประมาณ พ.ศ ร บผ ดชอบโดย ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ ผลการด าเน นงาน ด งน การย อมส ธรรมชาต การย อมส ธรรมชาต น น ช วยให ผ ผล ต ผ บร โภคและส งแวดล อมปลอดภ ยจากพ ษภ ย ของ สารเคม เพราะในกระบวนการย อมส ธรรมชาต ได ใช สารเคม ท เป นอ นตรายต อคนและสภาวะแวดล อม ค ณค าของส ธรรมชาต โดยท วไปค ณประโยชน ในการย อมส ธรรมชาต ท ส าค ญประกอบด วย 1. ปลอดภ ยต อผ ผล ตและผ บร โภค เพราะส ธรรมชาต ไม ม องค ประกอบทางเคม ท เป น อ นตรายต อส ขภาพไม ม ไอระเหยกระทบตา ผ วหน งให ระคายเค องหร ออ กเสบ นอกจากน นส ธรรมชาต บางชน ดย งเป นยาสม นไพรท เป นประโยชน ต อร างกาย อาท เช น มะเกล อ, สะเดา, ฝางและล นฟ า เป นต น 2. ประหย ดการใช ส จากต างประเทศ ช วยลดการขาดด ลการค าของประเทศ 3. สามารถใช ว ตถ ด บในท องถ น เช น เปล อกไม ต างๆ 4. สร างความตระหน กในการอน ร กษ ต นไม และส งแวดล อม กล าวค อ ท งผ ผล ตและ ผ บร โภค จะเห นค ณค าของต นไม เพ มมากข น เพราะต นไม น นนอกจากสามารถน ามา ท าเป นอาหาร ยาร กษาโรค ท อย อาศ ยและเช อเพล ง ต นไม ย งสามารถน ามาย อมส ได อ กด วย เม อผ ผล ตผ บร โภค ตระหน กถ งค ณค าของต นไม เพ มมากข นก จะไม ท าลายโดย ง ายดาย แต จะช วยก นด แลร กษาและปล กเพ มเต ม 5. ฟ นฟ และอน ร กษ องค ความร อ นเป นมรดกของประชาคมโลก ม ให ส ญหายไป พ ชให ส ธรรมชาต 1. เข ส วนท ใช ย อม แก น ต วต ดส สารส ม ข นตอนการย อม 1. น าเขท ส บเป นช นเล กๆ น าหน ก 1 ก โลกร ม แช น าใส ป นขาวลงไปเล กน อย ท งไว ค างค น

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ คำนำ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได กำหนดเป าหมายไว ค อ คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และร ฐบาลได ม งหว งให กศน.ตำบล เป นกลไกในการสร างโอกาส ทางการเร ยนร ตลอดช ว ตแก ประชาชน

More information

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ จ ดท าโดย ศ นย ว จ ยส งคมอน ภ ม ภาคล มน าโขง คณะผ ว จ ย ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย อาจารย ส รสม กฤษณะจ ฑะ อาจารย นพพร ช วงช ง ห วหน าโครงการว

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information