รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

2 ห น า ๒ ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม ราช ปถ มภ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เป นแผนงานท อย ภายใต กรอบย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ระยะ) และจากผลการประเม นผลการ ด าเน นงานของแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระ บรมราช ปถ มภ ป ๒๕๕๕ รายงานผลการด าเน นตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นข อม ลส าหร บผ บร หารของคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลย อลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ได ร บทราบเก ยวก บความก าวหน าของแผนและป ญหาท เก ดส าหร บ การปร บปร งแผนต อไป และเพ อให การพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราช ภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลตามว ตถ ประสงค ต อไป คณะกรรมการพ ฒนาระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

3 ห น า ๓ สารบ ญ ๑. สร ปจ านวนบ คลากร ๑ ๒. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตร ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๘ ๓. สร ปผลการร บน กศ กษาตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๙ ๔. สร ปผลโครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑๐ ๕. ข อเสนอแนะ ๑๗

4 สร ปผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ บ คลากรของหน วยงานม ความส าค ญต อการผล กด นภารก จต างๆ ของหน วยงานให บรรล ส าเร จ การส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรของหน วยงานอย างเหมาะสม จนท าให บ คลากรส วนใหญ พ งพอใจ และม ผลต อการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ของตนท ม อย ในองค กร เม อบ คลากรม ความร ความสามารถ ก จะท าให การปฏ บ ต งานของบ คลากรแต ละคนม ประส ทธ ภาพส งส ด และจะท าให ผลส มฤทธ โดยรวมของหน วยงานส งส ดด วย คณะว ทยาการจ ดการ ส งเสร มสน บสน นให คณาจารย พ ฒนาผลงานทางว ชาการ และศ กษา ต อในระด บท ส งข นท งภายในและภายนอกประเทศพร อมท งส งเสร มและสน บสน นการไปศ กษาด งาน ฝ กอบรม เข าร วมประช มส มมนา เพ อให คณาจารย และบ คลากรม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง รวมถ งการส งเสร มสน บสน นก จกรรมท สร างขว ญและก าล งใจบ คลากรเป นประจ าอย างต อเน อง โดยการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) เพ อใช เป นแนวทางใน การพ ฒนาการบร หารทร พยากรบ คคล ด าเน นการให ครอบคล มถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน น ก จกรรม และก จกรรมเพ อพ ฒนาคณะ รวมท งแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว างว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ม รายละเอ ยดด งน ๑. สร ปจ านวนบ คลากร คณะว ทยาการจ ดการ ม บ คลากรท งส นจ านวน ๖๙ คน ประกอบด วย บ คลากรสายว ชาการ จ านวน ๕๐ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๒๗ คน พน กงานมหาว ทยาล ย ๒๒ คน และบ คลากร สายสน บสน น จ านวน ๑๙ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๑ คน พน กงานราชการ ๑ คน และ พน กงานมหาว ทยาล ย ๘ คน และล กจ างช วคราว ๙ คน (ข อม ลเม อเด อนพฤษภาคม) ตารางท ๑.๑ ตารางแสดงจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามต าแหน ง สถานภาพ ระด บ การศ กษา และเพศ สถานภาพ ระด บการศ กษา เพศ ต าแหน ง จ านวน ข าราชการ พน กงาน ตร โท เอก ชาย หญ ง มหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย ๒ ๒ - - ๑ ๑-๒ ผ ช วยศาสตราจารย ๑๙ ๑๙-๑ ๙ ๙ ๙ ๑๐ อาจารย ๓๗ ๖ ๓๑-๓๕ ๒ ๑๑ ๒๖ รวม ๕๘ ๒๗ ๓๑ ๑ ๔๕ ๑๒ ๒๐ ๓๘ หมายเหต *** ลาศ กษาต อ ๓ คน (ข าราชการ ๒ คน พน กงานมหาว ทยาล ย ๑ คน)

5 ตารางท ๑.๒ แสดงจ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามต าแหน ง สถานภาพและเพศ ห น า ๒ สถานภาพ เพศ ต าแหน ง จ านวน ข าราชการ พน กงาน พน กงาน ล กจ าง ชาย หญ ง ราชการ มหาว ทยาล ย ช วคราว ห วหน าส าน กงานคณบด ๑ ๑ ๑ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ๒ - - ๒-๑ ๑ น กว ชาการพ สด ๑ - - ๑ - - ๑ น กว ชาการศ กษา ๔-๑ ๓ - - ๔ น กว ชาการคอมพ วเตอร ๑ - - ๑ - - ๑ น กว ชาการห องปฏ บ ต การ ๑ - - ๑-๑ - พน กงานข บรถยนต ๒ ๒ ๒ - คนสวน ๑ ๑ ๑ - เจ าหน าท ร กษาความสะอาด ๖ ๖ ๑ ๕ รวม ๑๙ ๑ ๑ ๘ ๙ ๖ ๑๓ ตารางท ๑.๓ รายช อข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นายกานต ทองทว - ผ ช วยศาสตราจารย - M.BA. General Business - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - กศ.บ. เทคโนโลย ทางการทาง ๒ ดร.เจษฎา ความค นเคย - ผ ช วยศาสตราจารย - คณบด คณะว ทยาการจ ดการ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป ๓ ดร.ฉ นธะ จ นทะเสนา - ผ ช วยศาสตราจารย - กรรมการผ แทนคณาจารย สภามหาว ทยาล ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๔ ดร.ดวงตา สราญรมย - รองศาสตราจารย - ผ อ านวยการส าน กมาตรฐานและ จ ดการค ณภาพ - ประธานสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๕ ดร.ธ ร ธน กษ ศ ร โวหาร - ผ ช วยศาสตราจารย - คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป ๖ ดร.ภ ญญาพ ชญ นาคภ บาล - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบร หารธ รก จ ๗ นางประกอบเก ยรต อ มศ ร - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร การศ กษา - Ph.D. Management - บธ.ม. บร หารธ รก จ - ศษ.บ. การบร หารธ รก จ - Ph.D. Economic - ศ.ม. เศรษฐศาสตร เช งปร มาณ - ศ.บ. เศรษฐศาสตร การเง นการ ธนาคาร - Ph.D. Management - ศ.ม. เศรษฐศาสตร - ศ.บ. เศรษฐศาสตร การเง นการ ธนาคาร - D.B.A. International Business - M.P.A Public Administration - ศศ.บ. ร ฐศาสตร - Ph.D. Management - บธ.ม. บร หารธ รก จ - กศ.บ. ช วว ทยา - นศ.ม. ส อสารมวลชน - ศศ.ม. ร ฐศาสตร - ศศ,บ. ประว ต ศาสตร

6 ห น า ๓ ตารางท ๑.๓ รายช อข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๘ นายประพ นธ พงษ ช ณพงษ - ผ ช วยศาสตราจารย - รองคณบด ฝ ายบร หาร วางแผนพ ฒนา และประก นค ณภาพ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการ ท องเท ยว ๙ นายประส ทธ ส ขส ม ตร - ผ ช วยศาสตราจารย - ประธานสาขาว ชาน เทศศาสตร ๑๐ นางมนฤด อาวะโต - กรรมการผ แทนคณาจารย สภามหาว ทยาล ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช ๑๑ นางสาวร ชภร ว ฒนด าเน น - ผ ช วยศาสตราจารย - ห วหน างานศ กษาท วไป - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช ๑๒ นางละเอ ยด ขจรภ ย - ผ ช วยศาสตราจารย - รองคณบด ฝ ายว ชาการและว จ ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร ๑๓ ดร.วรพจน บ ษราค มวด - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป ๑๔ นางสาววร ณ เชาวน ส ข ม - รองศาสตราจารย - ประธานสาขาว ชาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๑๕ นายว กรานต เผ อกมงคล - ผ ช วยศาสตราจารย - ศศ.ม. การจ ดการท องเท ยว - ศศ.บ. อ ตสาหกรรมท องเท ยว (เก ยรต น ยมอ นด บ ๒) - คอ.ม. เทคโนโลย เทคน ค การศ กษา - ค.บ. เทคโนโลย ทางการศ กษา - บธ.ม. การบ ญช การเง น - บธ.บ. การบ ญช - บธ.ม. บร หารธ รก จ - ศศ.บ. การบ ญช - นศ.ม. การประชาส มพ นธ - ค.บ. เทคโนโลย ทางการศ กษา - Ph.D. Management - บธ.ม.การตลาด - บธ.บ.การตลาด - บธ.บ.การจ ดการท วไป - ศ.ม.พ ฒนาการเศรษฐก จ - ศศ.บ.เศรษฐศาสตร - บธ.ม.การเง นการธนาคาร - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บช.บ.การบ ญช ๑๖ ดร.ว ภาวด ท ป ยะ - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - Ph.D. Management - M.C. Marketing - ศศ.บ.ภาษาอ งกฤษ ๑๗ ดร.ว ร ฬห ร ตน ผลทว โชต - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร - ปร.ด. บร การธ รก จ - นศ.ม. น เทศศาสตร - นศ.บ. น เทศศาสตร ๑๘ นางศร สรรค ศร พยาต - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช - ค.บ. บรรณาร กษศาสตร - บธ.บ. การจ ดการท วไป ๑๙ นายศ กด ชาย นาคนก (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร - ศ.ม. เศรษฐศาสตร - บธ.บ. การเง นการธนาคาร ๒๐ นางศ ร พร จ ระช ยประส ทธ - รองคณบด ฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา และบร การว ชาการ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช - บช.ม. การบ ญช - บธ.บ. การบ ญช

7 ห น า ๔ ตารางท ๑.๓ รายช อข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๒๑ ดร.ส จ ราภรณ ฟ กจ นทร - ผ ช วยศาสตราจารย - Ph.D. Management - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - พบ.ม. การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ๒๒ ดร.อาท มา แป นธ ญญานนท - ผ ช วยศาสตราจารย - ประธานสาขาว ชาบร หารธ รก จ ๒๓ นางสาวอาภา ไสยสมบ ต - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๒๔ นายอ ท ย ยะร - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร - บธ.บ. การบร หารธ รก จ - Ph.D. Management - กศ.ม. ธ รก จศ กษา - ค.บ. ธ รก จศ กษา - ศ.ม. เศรษฐศาสตร ธ รก จ - วท.บ. บร หารธ รก จ - รป.บ.ร ฐประศาสนศาสตร - พธ.บ.ร ฐประศาสนศาสตร - นศ.ม. การโฆษณา ๒๕ ดร.อ เทศ ศรแก ว - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - Ph.D. Management - ศ.ม. เศรษฐศาสตร - บธ.บ. การบร หารงานบ คคล ๒๖ นางสาวไอลดา อร ณศร (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - วท.ม. เทคโนโลย สารสนเทศ - บธ.บ. คอมพ วเตอร ธ รก จ ๒๗ ดร.ร ตนา ส ด - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - Ph.D. Strategic Management - บธ.ม. บร หารธ รก จ - บธ.บ. การตลาด ตารางท ๑.๔ รายช อพน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นางศ ร วรรณ ค าด - ประธานสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. การจ ดการองค การ - บช.บ. การบ ญช ๒ นางสาววร ร ตน ส มพ ทธ พงษ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. การตลาด - บธ.บ. คอมพ วเตอร ธ รก จ ๓ นางสาวมนส ชา อน ก ล - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. บร หารธ รก จ - บธ.บ. บร หารการเง น ๔ นางสาวธ นยธร ต ณภพ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - ศศ.บ. การจ ดการท วไป - บธ.ม. การจ ดการท วไป ๕ นายศ ร พงษ ฐานม น - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. การจ ดการท วไป - กศ.บ. คณ ตศาสตร ๖ นางสาวพวงเพชร ส ขประเสร ฐ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. บร หารธ รก จ - วท.บ. ว ทยาการคอมพ วเตอร ๗ นางสาวอ บล ไม พ ม - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บธ.ม. การเง นการธนาคาร - บธ.บ. การเง นการธนาคาร ๘ นายอภ ชาต การะเวก - ประธานสาขาว ชาการบ ญช - บธ.ม. การบ ญช - บธ.บ. การบ ญช

8 ตารางท ๑.๔ รายช อพน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ห น า ๕ ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๙ นางสาวทร สต สงวนนาม - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บธ.ม. การเง นและการธนาคาร - บธ.บ. การเง นและการธนาคาร ๑๐ นางสาวอ จฉราวรรณ ส ขเก ด - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร - ศ.ม. เศรษฐศาสตร ธ รก จ - ศ.บ. เศรษฐศาสตร พ ฒนาประเทศ ๑๑ นางสาวชวาลา ละวาท น - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บธ.ม. การบร หารองค การและการ จ ดการ - บธ.บ. บร หารท วไป ๑๒ นายนฤพ นธ อาชาไกรสร - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บธ.ม. การตลาด - บธ.บ. การตลาด ๑๓ นางสาวณ ตตยา เอ ยมคง - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - วท.ม. เทคโนโลย สารสนเทศ - บธ.บ. ระบบสารสนเทศ ๑๔ นางสาวปวร ศา เล ศว ร ยะประส ทธ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการ การท องเท ยว - ศศ.ม. การจ ดการโรงแรมและการ ท องเท ยว - ศศ.บ. อ ตสาหกรรมท องเท ยว (เก ยรต น ยมอ นด บ ๒) ๑๕ นายศ ภมล คงท น - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - วท.ม. เทคโนโลย สารสนเทศ - อส.บ. เทคโนโลย อ เล กทรอน กส คอมพ วเตอร ๑๖ นางสาวชล ยา ยางงาม - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - MIT. Web Engineering and Design - วท.บ. ว ทยาการคอมพ วเตอร ๑๗ นายธ ต น นธ ชาญโกศล - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - MIB. International Business - บธ.บ. การบ ญช ๑๘ นางท พย ส คนธ ไตร ต นวงศ - อาจารย ประจ าสาขาว ชา น เทศ ศาสตร ๑๙ นางสาวน ศากร มะล ว ลย - ประธานสาขาว ชาโลจ สต กส และซ บ พลายเชน - นศ.ม. การโฆษณา - นศ.บ. การประชาส มพ นธ - บธ.ม. การจ ดการโลจ สต กส - ศศ.บ. ร ฐศาสตร ๒๐ นางสาวภารด น กชอบ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช - บช.ม. การบ ญช - บช.บ. การบ ญช ๒๑ นางสาวจ ร ร ตน หนองว า - ประธานสาขาว ชาการจ ดการ การท องเท ยว ๒๒ นายปร ญ ว ระพงษ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการ โลจ สต กส และซ บพลายเชน - ศศ.ม. การจ ดการโรงแรมและ การท องเท ยว - ศศ.บ. อ ตสาหกรรมท องเท ยว - บธ.ม. การจ ดการโลจ สต กส - ศศ.บ. อ ตสาหกรรมท องเท ยว ๒๓ ร อยตร สมชาย ประก ตเจร ญส ข - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม. การจ ดการ - บธ.บ. การจ ดการท วไป, รป.บ.

9 ตารางท ๑.๔ รายช อพน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๒๔ นางกาญจนา ด ฐช ยพงศ - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม.การตลาด - นศ.บ.น เทศ ๒๕ นางสาวอ ญชล เยาวราช - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม.การตลาด - บธ.บ.การจ ดการท วไป ๒๖ นางศร นธร ไชยร ตน - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม.บร หารธ รก จ - บธ.บ.การตลาด ๒๗ นางประภา อ นทะเทพ - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม.การตลาด - ค.บ.การบร หารโรงเร ยน - ค.บ.คณ ตศาสตร ๒๘ นาวสาวกานต มณ ไวยคร ฑ - อาจารย ประจ าศ นย สระแก ว - บธ.ม.บร หารธ รก จ - ศศ.บ.การจ ดการท วไป ๒๙ นางสาวจ ฑามาศ ทองม ล - อาจารย ประจ าศ นย สระแก ว - บธ.ม.บร หารธ รก จ - ศศ.บ.การจ ดการท วไป ๓๐ นางสาววรภร อ มศ ร - อาจารย ประจ าศ นย สระแก ว - บธ.ม.การบ ญช บร หาร - บธ.บ.การบ ญช ๓๑ นางสาวผมหอม เช ดโภทา - อาจารย ประจ าศ นย สระแก ว - บธ.ม.การบ ญช - บธ.บ.การบ ญช ตารางท ๑.๕ รายช อพน กงานมหาว ทยาล ยสายสน บสน น แสดงต าแหน งและค ณว ฒ ห น า ๖ ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นางสาวส ชาดา บ วใบ - ข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา - ห วหน าส าน กงานคณบด - บธ.ม. การเง นและการธนาคาร - บธ.บ. การบ ญช - บธ.บ. การเง นและการธนาคาร ๒. นางพากเพ ยร ธ ปบ ชากร - พน กงานราชการ - ศศ.บ. การจ ดการท วไป - น กว ชาการศ กษา ๓ นางปราณ นายาว - น กว ชาการพ สด - บธ.บ. การบ ญช ๔ นางปาร ชาต เพชรว เศษ - น กว ชาการศ กษา - ศศ.บ. การจ ดการท วไป ๕ นายสมชาย ส วรรณมณ - เจ าหน าท บร หารงานท วไป - ศศ.บ. การจ ดการท วไป ๖ นางสาวศ ร วรรณ ส ขแซว - น กว ชาการคอมพ วเตอร - บธ.บ. ระบบสารสนเทศ ๗ นายส รเสน กรานโต - น กว ชาการห องปฏ บ ต การ - ศศ.บ. น เทศศาสตร ๘ นางสาวส ก ญญา แก นสมบ ต - น กว ชาการศ กษา - บธ.บ. การบ ญช ๙ นางสาวน สรา โภคว ต - เจ าหน าท บร หารงานท วไป - ศศ.บ. การบ ญช ๑๐ นายพ รว ฒน ต นตอ - น กว ชาการศ กษา - บธ.บ. การบ ญช

10 ห น า ๗ ตารางท ๖ รายช อล กจ างช วคราว แสดงต าแหน งและค ณว ฒ ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นายพงศกร วามนตร พน กงานข บรถยนต - ม ธยมศ กษาป ท ๖ ๒ นายส ร ยา ป ทท ม พน กงานข บรถยนต - ม ธยมศ กษาป ท ๖ ๓ นายอ าไพ ส จร ต คนสวน - ประถมศ กษาป ท ๔ ๔ นายบ ญเต อน จามจ ร เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ประถมศ กษาป ท ๔ ๕ นางสาววรรณ ส ทธ วงศ เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ประถมศ กษาป ท ๔ ๖ นางน ตยา ป นนพแก ว เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๗ นางสาวส ดาวรรณ สว สด ด ารง เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ม ธยมศ กษาป ท ๖ ๘ นางโล สก ลจร เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ประถมศ กษาป ท ๔ ๙ นางวรรณา ตร ส ขข เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ประถมศ กษาป ท ๖ จากตารางสร ปบ คคลากรคณะว ทยาการจ ดการ ม จ านวนท งส น ๗๗ คน ประกอบด วย บ คลากรสายว ชาการ จ านวน ๕๘ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๒๗ คน พน กงานมหาว ทยาล ย ๓๑ คน และบ คลากรสายสน บสน น จ านวน ๑๙ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๑ คน พน กงาน ราชการ ๑ คน และ พน กงานมหาว ทยาล ย ๘ คน และล กจ างช วคราว ๙ คน (พฤษภาคม ๒๕๕๕)

11 ห น า ๘ ๒. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ล าด บ ท หล กส ตร แผนการ พ ฒนาและ ปร บปร ง การด าเน นการ ๑ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส - - และซ พพลายเชน ๒ น เทศศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาน เทศศาสตร - - ๓ เศรษฐศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาเศรษฐศาสตร - - ๔ บ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ

12 ห น า ๙ ๓. สร ปผลการร บน กศ กษาตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. แสดงผลสร ปตามแผนการร บน กศ กษาภาคปกต ล าด บ สาขาว ชา จ านวน ตามแผน จ านวนท ร บจร ง ๑ บ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช ๕๐ ๕๙ ๒ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาน เทศศาสตร ๖๐ ๗๐ ๓ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว ๒๕ ๓๙ ๔ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ ๒๐ ๑๗ ๕ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ๘๐ ๙๘ ๖ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส และซ พพลายเชน ๔๐ ๔๖ ๗ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ ๗.๑ แขนงว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ๖๐ ๙๓ ๗.๒ แขนงว ชาการตลาด ๒๐ ๔๖ ๗.๓ แขนงว ชาการเง นการธนาคาร ๒๐ ๓๖ ๗.๔ แขนงว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย ๔๐ ๔๐ ๗.๕ แขนงว ชาธ รก จระหว างประเทศ ๒๐-๗.๖ แขนงว ชาการบร หารงานอ ตสาหกรรม ๒๐ ๓๑ รวมท งส น ๔๕๕ ๕๗๕ ๒. แสดงแผนการร บน กศ กษาภาคพ เศษ ล าด บ สาขาว ชา จ านวน ตามแผน จ านวนท ร บจร ง ๑ บ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช ๔๐ ๔๓ ๒ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาน เทศศาสตร ๔๐-๓ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว ๒๕-๔ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ๘๐ ๑๑๖ ๕ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส และซ บพลายเชน ๔๐ ๕๑ ๖ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ ๖.๑ แขนงว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ๖๐ ๘๐ ๖.๒ แขนงว ชาการตลาด ๓๐ ๒๘ ๖.๓ แขนงว ชาการเง นการธนาคาร ๒๐-๖.๔ แขนงว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย ๓๐-๗ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ ๔๐ - รวมท งส น ๔๑๕ ๓๑๘

13 ห น า ๑๐ ๔. สร ปผลตามแผนการด าเน นงานโครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ก จกรรม กล มเป าหมาย ๑. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอน โดยเน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป น ส าค ญ ๒. โครงการฝ กอบรมด านความร เก ยวก บ ระเบ ยบปฏ บ ต ราชการ ๓. โครงการ / ก จกรรมด านการจ ดการความร หร อแลกเปล ยนเร ยนร ๔. จ ดส งอาจารย ประจ าไปฝ กอบรมส มมนา ประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงาน ว ชาการในประเทศ (ท งท หน วยงานภายใน และภายนอกจ ดข น) ๕. จ ดส งบ คลากรสายสน บสน นไปฝ กอบรม ส มมนาหร อด งานในประเทศ (ท งท อาจารย คณะ ว ทยาการ จ ดการ บ คลากรสาย สน บสน น อาจารย และ บ คลากรสาย สน บสน น อาจารย คณะ ว ทยาการ จ ดการ บ คลากรสาย สน บสน น หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ๖. โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ น า ผ บร หารคณะ ว ทยาการ จ ดการ ๗. โครงการศ กษาด งานภายในประเทศ อาจารย และ บ คลากรสาย สน บสน น ๘. อบรมบ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมใน การศ กษาต อระด บปร ญญาเอก อาจารย และ บ คลากรสาย สน บสน น จ านวน ผลส มฤทธ ก จกรรม / ป งบประมาณ บรรล ไม การด าเน นการ พ.ศ.๒๕๕๕ บรรล ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ คร ง ๒ คร ง ๑ คร ง ๑ คร ง ๓๐ ราย ๕๘ ราย ๙ ราย (โดยไม น บซ า) อย ระหว าง ด าเน นโครงการ ๑๒ ราย อย ระหว าง ด าเน นโครงการ ๑ คร ง อย ระหว าง ด าเน นโครงการ ๑ คร ง ๑ คร ง สร ปผลความส าเร จของการด าเน นโครงการ/ก จกรรมตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค ดเป นร อยละ ๗๕

14 ห น า ๑๑ สร ปรายละเอ ยดการด าเน นโครงการตามแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยเน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ล าด บท ช อโครงการ ระยะเวลา สถานท ผ ร บผ ดชอบ ๑ แลกเปล ยนเร อง เร ยนร เทคน คการ จ ดท า มคอ.4 และมคอ. 7 ตาม กรอบ TQF ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๕ ห องประช ม อาคาร น เทศศาสตร อ.ปวร ศา เล ศว ร ยะประส ทธ ๒. โครงการฝ กอบรมด านความร เก ยวก บระเบ ยบปฏ บ ต ราชการ ล าด บ ท ช อโครงการ ระยะเวลา สถานท ผ ร บผ ดชอบ ๑ โครงการอบรมระเบ ยบปฏ บ ต ราชการส าหร บ บ คลากร ๑.๑ อบรมความร เก ยวก บระเบ ยบปฏ บ ต ราชการ (การใช โปรแกรมระบบงบประมาณ พ สด การเง น และบ ญช กองท น โดยเกณฑ พ ง ร บ-พ งจ าย ล กษณะ ๓ ม ต ) ๑.๒ อบรมความร เก ยวก บระเบ ยบปฏ บ ต ราชการและสร างเสร มจรรยาบรรณส าหร บ บ คลากร ว นท ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ว นท ๑๔ ม นาคม ๒๕๕๕ ห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร ๑๒๐๒ ห องประช ม อาคารน เทศ ศาสตร น.ส.ส ชาดา บ วใบ ผศ.ดร.ส จ ราภรณ ฟ กจ นทร ๓. โครงการ / ก จกรรมด านการจ ดการความร หร อแลกเปล ยนเร ยนร ล าด บท ช อโครงการ ระยะเวลา สถานท ผ ร บผ ดชอบ ๑ แลกเปล ยนเร อง เร ยนร เทคน คการ จ ดท า มคอ.4 และมคอ. 7 ตาม กรอบ TQF ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๕ ห องประช ม อาคาร น เทศศาสตร อ.ปวร ศา เล ส ว ร ยะประส ทธ

15 ห น า ๑๒ ๔. จ ดส งอาจารย ประจ าไปฝ กอบรมและส มมนา ประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานว ชาการในประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๑ ๑๔ ต.ค. ๕๔ อบรมหล กส ตร Social Media for Travelling Business ผศ.ดร.ฉ นทะ จ นทะเสนา (งบประมาณ ๔,๓๒๐.- บาท) การตลาดออนไลน ย คใหม ส าหร บธ รก จท องเท ย ว กร งเทพมหานคร ๒ ๖-๘ ธ.ค. ๕๔ อบรมหล กส ตร การว เคราะห สมการโครงสร าง (SEM) ด วย โปรแกรม AMOS ร นท ๕ กร งเทพมหานคร อ.ธ ต น นธ ชาญโกศล (งบประมาณ ๖,๓๐๐.- บาท) ๓ ๑๓-๑๔, ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๕๔ อบรมหล กส ตร หล กการและข อก าหนดส าค ญท เปล ยนแปลง ของมาตรฐานการสอบบ ญช ใหม กร งเทพมหานคร ๔ ๑๔-๑๖ ธ.ค. ๕๔ ประช มว ชาการนานาชาต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล คร งท ๓ น าเสนอผลงานว จ ยระด บนานาชาต (International Conference (๓ RMUTIC): Presentation) จ.ชลบ ร ๕ ๑๗-๑๙, ๒๔-๒๗ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๓ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๔ (วช.) กร งเทพมหานคร ๖ ๑๘-๑๙ ม.ค. ๕๕ อ บ ร มเ ช ง ป ฏ บ ต ก า ร เ ร อ ง ก า รว จ ย ใ น ช น เ ร ย น ระด บอ ดมศ กษา ร นท ๒ กร งเทพมหานคร ๗ ๒๔ ม.ค. ๕๕ ประช มระดมความค ดเห น โครงการปร บปร งเกณฑ มาตรฐาน ค ณภาพแหล งท องเท ยวทางธรรมชาต และแหล งท องเท ยวเช ง น เวศ กร งเทพมหานคร อ.มณฤด อาวะโต (งบประมาณ ๕,๗๘๐.- บาท) อ.ธ ต น นธ ชาญโกศล (เบ กงบประมาณของกองท นว จ ย) ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร และ อ.ธ ต น นธ ชาญโกศล อ.ดร.ร ตนา ส ด (งบประมาณ ๒,๔๐๐.- บาท) อ.จ ร ร ตน หนองหว า

16 ห น า ๑๓ ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๘ ๒๖ ม.ค. ๕๕ ส มมนาทางว ชาการ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยบนเวท โลก (Seminar Series : Thai Universities on the World Stage ) คร งท ๘ เร อง การเร ยน การสอน และการบร หาร เคร อข ายด านการท องเท ยวเช งศ ลปะและว ฒนธรรม : การ แลกเปล ยนประสบการก บสหราชอาณาจ กร กร งเทพมหานคร ๙ ๒๙ ม.ค. ๕๕ ประช มส มมนาว ชาการเร อง การจ ดท ามาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร (มคอ.๑) กร งเทพมหานคร ๑๐ ๓๐ ม.ค. ๕๕ ประช มส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร เร อง ประสบการณ ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๓ และการด าเน นงานการใช ระบบฐานข อม ลการประก นค ณภาพ การศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ระยะท ๓ ของ สถาบ นอ ดมศ กษา กร งเทพมหานคร ๑๑ ๓๑ ม.ค. ๕๕ ประช มส มมนาเร อง การเตร ยมความพร อมคณะผ ทรงค ณว ฒ ท ท าหน าท ตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง กร งเทพมหานคร ๑๒ ๑๔-๑๗ ก.พ. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๕ (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๓ ๑๗, ๒๘ ก.พ. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ (วช.) กร งเทพมหานคร ผศ.ประพ นธ พงษ ช ณพงษ, อ.จ ร ร ตน หนองหว า และ อ.ปวร ศา เล ศว ร ยะประส ทธ (งบประมาณ ๔,๔๙๐.- บาท) รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย ผศ.ดร.เจษฎา ความค นเคย, ผศ.ประพ นธ พงษ ช ณพงษ, รศ.วร ณ เชาวน ส ข ม, ผศ.ดร.ส จ ราภรณ ฟ กจ นทร, อ.ธ นยธร ต ณภพ, อ.วร ร ตน ส มพ ทธ พงศ, (งบประมาณ ๑,๙๘๐ บาท) รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร, อ.อ จฉราวรรณ ส ขเก ด และ อ.นฤพ นธ อาชาไกรสร อ.ชวาลา ละวาท น

17 ห น า ๑๔ ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๑๔ ๑๔-๑๕, ๒๘-๒๙ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๕ อ.ธ ต น นธ ชาญโกศล ก.พ. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๕ ๒๘ ก.พ. ๕๕, อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร ๒ ม.ค. ๕๕ ๑๖ ๒๙ ก.พ. ๕๕, ๒ ม.ค. ๕๕ (วช.) กร งเทพมหานคร อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ เร อง การตรวจสอบค ณภาพเคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล และ แหล งข อม ล กล มเป าหมาย ประชากรและกล มต วอย าง การว จ ยเช งปร มาณ (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๗ ๒ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ เร อง แหล งข อม ล กล มเป าหมาย ประชากรและกล มต วอย างการ ว จ ยเช งปร มาณ และ การเล อกว ธ และสร างเคร องม อในการ รวบรวมข อม ล (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๘ ๒ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ เร อง แหล งข อม ล กล มเป าหมาย ประชากรและกล มต วอย างการ ว จ ยเช งปร มาณ (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๙ ๑๓ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๗ (วช.) กร งเทพมหานคร ๒๐ ๒๗-๓๐ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๘ (วช.) กร งเทพมหานคร อ.ธ นยธร ต ณภพ ผศ.ละเอ ยด ขจรภ ย และ อ.ท พย ส คนธ ไตรต นวงศ อ.อ จฉราวรรณ ส ขเก ด และ อ.นฤพ นธ อาชาไกรสร ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร

18 ห น า ๑๕ ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๒๑ ๒๘ ม.ค. ๕๕ ส มมนาว ชาการประจ าป ๒๕๕๕ นว ตกรรมทางรอดของ อ.ทร สต สงวนนาม ธ รก จไทย ๒๒ ๒๙ ม.ค. ๕๕ ส มมนาเร อง ฉลากเข ยว-พล กว กฤต โลกร อนให เป นโอกาส อ.ทร สต สงวนนาม ทางการค าส าหร บผ ส งออก กร งเทพมหานคร ๒๓ ๓๐ ม.ค. ๕๕ ประช มเคร อข ายน กว ชาการและว ชาช พส อมวลชน ประจ าป ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร ๒๕๕๕ ประช มส มมนา ย ทธศาสตร เพ ออนาคตวารสาร ศาสตร คร งท ๑ กร งเทพมหานคร ๒๔ ๒๔-๒๗ เม.ย. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๖๐ ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร (วช.) กร งเทพมหานคร ๒๕ ๒๓-๒๔ และ ๒๗ เม.ย. ๕๕ อบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร ๓ ว น ส าห ร บ ผ ท ไม ม ป ระสบก ารณ ป ก ารศ กษา ๒๕๕ ๔ อ.ชล ยา ยางงาม, อ.ภารด น กชอบ, อ.ศ ภมล คงทน และ อ.ปร ญ ว ระพงษ (งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.- บาท) กร งเทพมหานคร ๒๖ ๒๑-๒๓ พ.ค. ๕๕ อบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การว เคราะห ข อม ลว จ ยข นส ง รศ.วร ณ เชาวน ส ข ม (งบประมาณ ๖,๔๐๐.- บาท) ด วยโปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต AMOS กร งเทพมหานคร ๒๗ ๒๕ เมษายน ๕๕ อบรม พ ฒนาสมรรถนะด านการจ ดการเร ยนการสอน บ คลากรสายว ชาการคณะว ทยาการจ ดการท กคน หมายเหต : อาจารย จ านวน ๕๘ คน

19 ห น า ๑๖ ตารางท ๑๕ จ ดส งบ คลากรสายสน บสน นไปฝ กอบรมส มมนาหร อด งานในประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๑ ๓๐ ม.ค.๕๕ ส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร เร อง ประสบการณ ของผ ประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๓ และการ ด าเน นงานการใช ระบบฐานข อม ลการประก นค ณภาพการศ กษา น.ส.ศ ร วรรณ ส ขแซว, น.ส.น สรา โภคว ต และนายพ รว ฒน ต นตอ (งบประมาณ ๑,๙๘๐.- บาท) ระด บอ ดมศ กษา ระยะท ๓ ของสถานบ นอ ดมศ กษา ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร ส ข มว ท กร งเทพฯ ๒ ๑๐-๑๑ ก.พ.๕๕ อบรมหล กส ตร เทคน คการเข ยนหน งส อราชการและรายงานการ ประช ม ณ โรงแรม ท เค พาเลซ กร งเทพฯ นางพากเพ ยร ธ ปบ ชากร และ น.ส.น สรา โภคว ต (งบประมาณ ๘,๗๐๐.- บาท) ๓ ๒๙ ก.พ.- ๑ ม.ค. ๕๕ อบรมหล กส ตร การเข ยนหน งส อราชการและโต ตอบเอกสาร จ.ชลบ ร นางสาวส ก ญญา แก นสมบ ต และนางปราณ นายาว (งบประมาณ ๑๑,๑๒๕.- บาท) ๔ ๑๖ ม.ค. ๕๕ โครงการบรรยายและก จกรรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการ นางสาวส ชาดา บ วใบ, นางปาร ชาต เพชรว เศษ และนางสาว ความร ส การประก นค ณภาพการศ กษา กร งเทพมหานคร ๕ ๒๔-๒๕ ม.ค. ๕๕ อบรมการใช โซลาร เซลล ก ภ ย : ปล กจ ตส าน กจ ตอาสา แก ป ญหา อย างพอเพ ยง หมายเหต : บ คลากรสายสน บสน น จ านวน ๘ คน ศ ร วรรณ ส ขแซว (งบประมาณ ๑,๘๐๐.- บาท) นายส รเสน กรานโต

20 ๕. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนอ ตราก าล งคนท ต องการ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ห น า ๑๗ ล าด บท หล กส ตร ป จจ บ น ต องการเพ ม เพ ม(คน) (คน) (คน/ป ) ป ๒๕๕๔ ๑ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ ๒ ๑ - โลจ สต กส และซ พพลายเชน ๒ น เทศศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาน เทศศาสตร ๖ - - ๓ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว ๒ - - ๔ บ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช ๖ - - ๕ เศรษฐศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๔ ๑-๖ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ ๑๒ ๑-๗ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ๑๐ ๒-๘ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการค าปล ก ๕ - - ๙ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ ๕ - - ๖. ข อเสนอแนะ ๑. การบร หารทร พยากรบ คคลหร อการพ ฒนาบ คลากรไม ใช หน าท และความร บผ ดชอบของ บ คลใดบ คลหน งเท าน น ด งน นจ งควรหามาตรการและว ธ การร วมก นเพ อให บ คลากรท กระด บภายใน องค กรม การตระหน กถ งความส าค ญ และร วมก นร บผ ดชอบในการด าเน นการมากข น ๒. การพ ฒนาบ คลากรให บรรล เป าประสงค ตามแผนกลย ทธ จะต องม การเผยแพร ประชาส มพ นธ และช แจงให ผ บร หาร ผ บ งค บบ ญชา และเจ าหน าท ท กระด บร บทราบ และยอมร บ ร วมก นเพ อให ม การข บเคล อนอย างต อเน อง และสม าเสมอ ๓. ควรม การต ดตาม ทบทวนและปร บปร งแผนกลย ทธ เป าหมาย และต วช ว ดเป นประจ าท ก ป เพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรม ความท นสม ย สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป เช น การ ประกาศใช พระราชบ ญญ ต ข าราชการพลเร อนฉบ บใหม ซ งได ม การปร บปร งระบบจ าแนกใหม ท ม งเน น คนท ม ค ณภาพในงานท เหมาะสมก บความร /ท กษะ/สมรรถนะท ต องการและค าตอบแทนท เป น ธรรม รวมถ งค าน งถ งการเปล ยนแปลงของระเบ ยบ กฎหมายต างๆ ท จะม ผลต อภารก จของ หน วยงานในอนาคต ๔. ควรม การก าหนด รางว ล หร อส งจ งใจให ก บผ ท ร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานตามแผน เพ อให เก ดความม งม นและม ส วนร วมสน บสน นการด าเน นการตามแผนให บรรล ผลส าเร จต อไป

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ประว ต ความเป นมา ๑ ปร ชญา ๓ ว ส ยท ศน ๓ พ นธก จ ๓ เป าประสงค ๓ โครงสร างการแบ งส วนงานภายในส าน กว

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน งานแผนและการงบประมาณ ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ซ งเป นกระบวนการหน งของการวางแผนในระยะส น แผนปฏ บ ต การประจ าป จะม

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม 1 2 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ เล มน จ ดท าข นเพ อก าหนดเป นกรอบในการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information