ค าน า กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ว นท 31 กรกฎาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ว นท 31 กรกฎาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3"

Transcription

1

2 ค าน า การจ ดการศ กษาท ม งหว งค ณภาพต องอาศ ยความร ความสามารถ ความร วมม อ ป จจ ย แวดล อม ตลอดจนกระบวนการต าง ๆ เพ อน าสถานศ กษาไปส เป าหมาย ค อ ค ณภาพน กเร ยน แต ละ สถานศ กษาย อมม ความเหม อนและความต าง ในด านต าง ๆ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา โดย ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเสนอแนวค ดให สถานศ กษาในส งก ด ว เคราะห ความเหม อน ความต าง ขององค ประกอบต าง ๆ แล วหลอมรวมตกผล กเป นแนวทางในการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน โดยย ดหล กการม ส วนร วมของผ ม ส วนเก ยวข องท กภาคส วน ก าหนด ร ปแบบ (Model) เพ ออธ บายแนวทางปฏ บ ต ไปส เป าหมายร วมก น เอกสารเล มน จ งเป นเอกสารท ได รวบรวมร ปแบบ (Model) การบร หารจ ดการไปส ความส าเร จ ของท กโรงเร ยนไว เพ อประโยชน ต อการ ก าก บ ต ดตาม ของผ ม ส วนเก ยวข อง และเพ อ อ านวยความสะดวกต อการแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น จ งคาดหว งว าแต ละสถานศ กษาจะได ร บ ประโยชน จากเอกสารเล มน และน าไปส การพ ฒนาต อยอดร ปแบบการบร หาร (Model) ของแต ละ สถานศ กษาต อไป ขอขอบค ณผ บร หารสถานศ กษาและคณะท างานท กท านท ให ความร วมม อจนท าให เอกสาร เล มน ส าเร จล ล วงเป นอย างด กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ว นท 31 กรกฎาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ อ าเภอเค ยนซา โรงเร ยนบ านท งจ ด 1 โรงเร ยนบ านส แยกสาม คค 2 โรงเร ยนศ กษาประชาคม 3 โรงเร ยนไทยร ฐว ทยา 22 4 โรงเร ยนบ านเขาสามยอด 5 โรงเร ยนบ านพรหมร งส ต 6 โรงเร ยนบ านส แยกคลองศ ลา 7 โรงเร ยนบ านคลองโร 8 โรงเร ยนบ านควนค ร วงศ 9 โรงเร ยนบ านควนสาม คค 10 โรงเร ยนบ านบางใหญ สาม คค 11 โรงเร ยนบ านห วยม ด 12 โรงเร ยนม ตรประชาราษฎร 13 โรงเร ยนว ดอร ญคามวาร 14 โรงเร ยนบ านเขาตอก 15 โรงเร ยนบ านคลองจ น 16 โรงเร ยนว ดเพ งประด ษฐาราม 17 โรงเร ยนส ธรรมเจร ญม ตรภาพ โรงเร ยนจ ตประชาราษฎร 19 โรงเร ยนบ านในปราบราษฎร ประสงค 20 โรงเร ยนบ านท บใหม 21 โรงเร ยนบ านเขาร กษ 22 โรงเร ยนสมบ รณ ประชาสรรค 23 โรงเร ยนบ านบางด 24 โรงเร ยนบ านไร ยาว 25 โรงเร ยนว ดดอนพยอม 26 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

4 สารบ ญ (ต อ) หน า อ าเภอช ยบ ร โรงเร ยนบ านปลายศอก 27 โรงเร ยนบ านปลายคลอง 28 โรงเร ยนบ านคลองพ งกลาง 29 โรงเร ยนบ านบางปาน 30 โรงเร ยนว ดสองแพรก 31 โรงเร ยนบ านควนส นช ย 32 โรงเร ยนบ านควนสระ 33 โรงเร ยนว ดสม ยส วรรณ 34 โรงเร ยนบ านควนพ ฒนาประชาสรรค 35 อ าเภอบ านนาเด ม โรงเร ยนว ดอ นทการาม 36 โรงเร ยนบ านหนองเร ยน 37 โรงเร ยนบ านทรายทอง 38 โรงเร ยนบ านธารอาร 40 โรงเร ยนบ านห วยใหญ 41 โรงเร ยนบ านสวยศร 42 อ าเภอบ านนาสาร โรงเร ยนบ านคลองปราบ 43 โรงเร ยนบ านหนองม วง 44 โรงเร ยนบ านควนพร พ 45 โรงเร ยนบ านควนมหาช ย 46 โรงเร ยนบ านควนเน ยง 47 โรงเร ยนว ดควนศร 48 โรงเร ยนว ดไทรโพธ งาม 49 โรงเร ยนบ านท งต าเสา 50 โรงเร ยนบ านนาควน 51 โรงเร ยนบ านย งงาม 52 โรงเร ยนว ดท าเจร ญ 53 โรงเร ยนบ านไร เหน อ 54 โรงเร ยนว ดว เวการาม 55 โรงเร ยนบ านห วยตอ 56 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

5 สารบ ญ (ต อ) หน า โรงเร ยนบ านห วยช น 57 โรงเร ยนบ านควนกองเม อง 58 โรงเร ยนนาสาร 59 โรงเร ยนว ดน าพ 60 โรงเร ยนบ านดอนทราย 61 โรงเร ยนบ านควนใหม 62 โรงเร ยนบ านห วยล วง 63 โรงเร ยนราชประชาน เคราะห โรงเร ยนบ านกอบแกบ 65 โรงเร ยนบ านเหม องทวด 66 โรงเร ยนบ านเขาน อย 67 โรงเร ยนบ านคลองหาเหน อ 68 โรงเร ยนบ านปลายน า 69 โรงเร ยนบ านช องช าง 70 อ าเภอพระแสง โรงเร ยนน คมสร างตนเองพระราชประสงค 1 71 โรงเร ยนบ านควนสว างว ฒนา 72 โรงเร ยนบ านบางน าเย น 73 โรงเร ยนบ านไสท อน 74 โรงเร ยนบ านควนยอ 75 โรงเร ยนว ดสามพ น 76 โรงเร ยนบ านไสดง 77 โรงเร ยนบ านประต พล ก 78 โรงเร ยนบ านราษฎร พ ฒนา 79 โรงเร ยนบ านหมาก 80 โรงเร ยนว ดบางพา 81 โรงเร ยนบ านเกาะน อย 82 โรงเร ยนบ านคลองโหยน 83 โรงเร ยนว ดบางสวรรค 84 โรงเร ยนป ญญาประชาอ ท ศ 85 โรงเร ยนอ ดมม ตรพ ฒนา 86 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

6 สารบ ญ (ต อ) หน า โรงเร ยนบ านหน าเขา 87 โรงเร ยนบ านห วยแห ง 88 โรงเร ยนบ านบางใหญ 89 โรงเร ยนองค การอ ตสาหกรรมป าไม โรงเร ยนบ านบางร ป 91 โรงเร ยนหม บ านป าไม พระราชประสงค 1 92 โรงเร ยนบ านควนน ยม 93 โรงเร ยนบ านโคกมะม วง 94 โรงเร ยนบ านย งทอง 95 โรงเร ยนบ านไสขรบ 96 โรงเร ยนบ านปลายสาย 97 โรงเร ยนบ านย านด นแดง 98 โรงเร ยนบ านบ อพระ 99 โรงเร ยนบ านสาค ม ตรภาพท โรงเร ยนว ดบางก ายาน 101 โรงเร ยนบ านเมร ย 102 อ าเภอเว ยงสระ โรงเร ยนบ านเขาน พ นธ 103 โรงเร ยนบ านควนกลาง 104 โรงเร ยนบ านควนเจร ญ 105 โรงเร ยนบ านใต 106 โรงเร ยนว ดคลองฉนวน 107 โรงเร ยนบ านปากสาย 108 โรงเร ยนบ านลานเข 109 โรงเร ยนบ านว งใหญ 110 โรงเร ยนบ านหานเพชร 111 โรงเร ยนว ดท งหลวง 112 โรงเร ยนมหาราช โรงเร ยนบ านห วยมะนาว 114 โรงเร ยนบ านในไร 115 โรงเร ยนบ านพร แชง 116 โรงเร ยนบ านส องเหน อ 117 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

7 สารบ ญ (ต อ) หน า โรงเร ยนว ดบ านส อง 118 โรงเร ยนสาม คค อน สรณ 119 โรงเร ยนบ านส อง 120 โรงเร ยนบ านหนองโสน 121 โรงเร ยนว ดคลองตาล 122 โรงเร ยนว ดเว ยงสระ 123 โรงเร ยนบ านไทรห อง 124 โรงเร ยนว ดโสภณประชาราม 125 โรงเร ยนบ านปากหาน 126 โรงเร ยนบ านห วสะพานม ตรภาพท โรงเร ยนบ านควนส ง 128 โรงเร ยนบ านย งงาม 129 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

8 อ าเภอเค ยนซา

9 โรงเร ยนบ านท งจ ด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 1

10 โรงเร ยนบ านส แยกสาม คค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 2

11 โรงเร ยนศ กษาประชาคม อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 3

12 โรงเร ยนไทยร ฐว ทยา 22 อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 4

13 โรงเร ยนบ านเขาสามยอด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน การพ ฒนาสถานศ กษา โดยกระบวนการม ส วนร วม โรงเร ยนบ านท งจ ด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 5

14 โรงเร ยนบ านพรหมร งส ต อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 6

15 โรงเร ยนบ านส แยกคลองศ ลา อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 7

16 โรงเร ยนบ านคลองโร อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 8

17 โรงเร ยนบ านควนค ร วงศ อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 9

18 โรงเร ยนบ านควนสาม คค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 10

19 โรงเร ยนบ านบางใหญ สาม คค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 11

20 โรงเร ยนบ านห วยม ด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 12

21 โรงเร ยนม ตรประชาราษฎร อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 13

22 โรงเร ยนว ดอร ญคามวาร อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ร ปแบบการบร หารโรงเร ยน แบบ Best Pat บ านเกาะแก ว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 14

23 โรงเร ยนบ านเขาตอก อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 15

24 โรงเร ยนบ านคลองจ น อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 16

25 โรงเร ยนว ดเพ งประด ษฐาราม อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 17

26 โรงเร ยนส ธรรมเจร ญม ตรภาพ 130 อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน โมเดลการบร หาร โรงเร ยนค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 18

27 โรงเร ยนจ ตประชาราษฎร อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 19

28 โรงเร ยนบ านในปราบราษฎร ประสงค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 20

29 โรงเร ยนบ านท บใหม อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 21

30 โรงเร ยนบ านเขาร กษ อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 22

31 โรงเร ยนสมบ รณ ประชาสรรค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 23

32 โรงเร ยนบ านบางด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 24

33 โรงเร ยนบ านไร ยาว อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 25

34 โรงเร ยนว ดดอนพยอม อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 26

35 อ าเภอช ยบ ร

36 โรงเร ยนบ านปลายศอก อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน Banplaisok Model น กเร ยน (Student) การเร ยนร และพ ฒนา (Learning &Growth) ว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ ของโรงเร ยนบ านปลายศอก กระบวนการจ ดการ ศ กษาภายในโรงเร ยน (Internal Process) งบประมาณและทร พยากร (Budget & resource) Model แสดงร ปแบบการก าหนดผลส าเร จอย างสมด ลรอบด าน (Balanced Scorecard) ของโรงเร ยนบ านปลายศอก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๒๗

37 โรงเร ยนบ านปลายคลอง อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๒๘

38 โรงเร ยนบ านคลองพ งกลาง อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๒๙

39 โรงเร ยนบ านบางปาน อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๐

40 โรงเร ยนว ดสองแพรก อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๑

41 โรงเร ยนบ านควนส นช ย อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๒

42 โรงเร ยนบ านควนสระ อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๓

43 โรงเร ยนว ดสม ยส วรรณ อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๔

44 โรงเร ยนบ านควนพ ฒนาประชาสรรค อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๕

45 อ าเภอบ านนาเด ม

46 โรงเร ยนว ดอ นทการาม อ าเภอบ านนาเด ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๖

47 โรงเร ยนบ านหนองเร ยน อ าเภอบ านนาเด ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๗

48 โรงเร ยนบ านทรายทอง อ าเภอบ านนาเด ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๘

49 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๓๙

50 โรงเร ยนบ านธานอาร อ าเภอบ านนาเด ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน การพ ฒนาสถานศ กษา โดยกระบวนการม ส วนร วมของช มชน กระบวนการ 4ห (4ห Model) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๐

51 โรงเร ยนบ านห วยใหญ อ าเภอบ านนาเด ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๑

52 โรงเร ยนบ านสวยศร อ าเภอบ านนาเด ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๒

53 อ าเภอบ านนาสาร

54 โรงเร ยนบ านคลองปราบ อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๓

55 โรงเร ยนบ านหนองม วง อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๔

56 โรงเร ยนบ านควนพร พ อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๕

57 โรงเร ยนบ านควนมหาช ย อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๖

58 โรงเร ยนบ านควนเน ยง อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๗

59 โรงเร ยนบ านว ดควนศร อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๘

60 โรงเร ยนว ดไทรโพธ งาม อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน I ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๔๙

61 โรงเร ยนบ านท งต าเสา อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๐

62 โรงเร ยนบ านนาควน อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๑

63 โรงเร ยนบ านย งงาม อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๒

64 โรงเร ยนบ านว ดท าเจร ญ อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๓

65 โรงเร ยนบ านไร เหน อ อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๔

66 โรงเร ยนว ดว เวการาม อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๕

67 โรงเร ยนบ านห วยตอ อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๖

68 โรงเร ยนบ านบ านหวยช น อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ร ปแบบการบร หารสถานศ กษาด วยกระบวนการรวมพล ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๗

69 โรงเร ยนบ านควนกองเม อง อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๘

70 โรงเร ยนนาสาร อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๕๙

71 โรงเร ยนว ดน าพ อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๐

72 โรงเร ยนบ านดอนทาย อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๑

73 โรงเร ยนบ านควนใหม อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๒

74 โรงเร ยนบ านห วยล วง อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน Action ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๓

75 โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 12 อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๔

76 โรงเร ยนบ านกอบแกบ อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๕

77 โรงเร ยนบ านเหม องทวด อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๖

78 โรงเร ยนบ านเขาน อย อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๗

79 โรงเร ยนบ านคลองหาเหน อ อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๘

80 โรงเร ยนบ านปลายน า อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๖๙

81 โรงเร ยนบ านช องช าง อ าเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๐

82 อ าเภอพระแสง

83 โรงเร ยนน คมสร างตนเองพระราชประสงค 1 อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๑

84 โรงเร ยนบ านควนสว างว ฒนา อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๒

85 โรงเร ยนบ านบางน าเย น อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๓

86 โรงเร ยนบ านไสท อน อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๔

87 โรงเร ยนบ านควนยอ อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๕

88 โรงเร ยนว ดสามพ น อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน การพ ฒนาสถานศ กษา โดยกระบวนการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย กระบวนการ 5 ย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๖

89 โรงเร ยนบ านไสดง อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๗

90 โรงเร ยนบ านประต พล ก อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ร ปแบบ (Model) การบร หารโรงเร ยนบ านประต พล ก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๘

91 โรงเร ยนบ านราษฎร พ ฒนา อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๗๙

92 โรงเร ยนบ านหมาก อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๐

93 โรงเร ยนว ดบางพา อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๑

94 โรงเร ยนบ านเกาะน อย อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๒

95 โรงเร ยนบ านคลองโหยน อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๓

96 โรงเร ยนว ดบางสวรรค อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๔

97 โรงเร ยนป ญญาประชาอ ท ศ อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๕

98 โรงเร ยนอ ดมม ตรพ ฒนา อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๖

99 โรงเร ยนบ านหน าเขา อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๗

100 โรงเร ยนบ านห วยแห ง อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๘

101 โรงเร ยนบ านบางใหญ อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๘๙

102 โรงเร ยนองค การอ ตสาหกรรมป าไม 18 อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๐

103 โรงเร ยนบ านบางร ป อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน HEART model H = head ห วหน าหร อผ น าจะต องม ภาวะผ น า (Leadership ) สามารถน าพาองค กรไปส อนาคตอย าง ม เป าหมาย ท นต อสถานการณ โลก E = electronic โรงเร ยนจะต องใช เทคโนโลย ท ท นสม ย ท งฮาร ดแวร ซอฟแวร และ พ เพ ลแวร ต งแต ผ บร หารจนถ งน กเร ยน E - school E - student E - teacher E - administrator A = attitude บ คลากรในองค กรจะต องม เจตคต ท ด ต อองค กร ม งพ ฒนาองค ส ความส าเร จ ร วมก น ภายใต ปร ชญาเด ยวก น และเป าหมายเด ยวก น R = responsibility ความร บ ผ ดชอบเป นส วนส าค ญท จะน าพาองค กร ไปส ความส าเร จ ด งน น ค าว า พ ชเดอะไรท แมน ออนเดอะไรท จ อบ ย งใช ได ในสถานการณ ป จจ บ น T = team ท มหร อท มเวอร ค เป นก าล งส าค ญในการข บเคล อนทางย ทธศาสตร ไปส เป าหมายความส าเร จได ด กว าป จเจกบ คคล การสร างท มเป นเร องยากกว าสร างป จเจก บ คคล ด งน นผ บร หารท ม ภาวะผ น า จะสร างท มงานมากกว าสร างรายบ คคล และสร างผ น า ท มในคราวเด ยวก น "ห วใจในการบร หารงาน heart model" ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๑

104 โรงเร ยนหม บ านป าไม พระราชประสงค 1 อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๒

105 โรงเร ยนบ านควนน ยม อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๓

106 โรงเร ยนบ านโคกมะม วง อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๔

107 โรงเร ยนบ านย งทอง อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๕

108 โรงเร ยนบ านไสขรบ อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๖

109 โรงเร ยนบ านปลายสาย อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๗

110 โรงเร ยนบ านย านด นแดง อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๘

111 โรงเร ยนบ านบ อพระ อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๙๙

112 โรงเร ยนบ านสาค ม ตรภาพท 195 อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๐

113 โรงเร ยนบ านบางก ายาน อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๑

114 โรงเร ยนบ านเมร ย อ าเภอพระแสง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๒

115 อ าเภอเว ยงสระ

116 โรงเร ยนบ านเขาน พ นธ อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๓

117 โรงเร ยนบ านควนกลาง อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๔

118 โรงเร ยนบ านควนเจร ญ อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๕

119 โรงเร ยนบ านใต อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๖

120 โรงเร ยนว ดคลองฉนวน อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๗

121 โรงเร ยนบ านปากสาย อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๘

122 โรงเร ยนบ านลานเข อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน การพ ฒนาศ กยภาพโรงเร ยนในร ปแบบ BANTEP MODEL B มาจากค าว า Buddhist Way School ค อ การด าเน นก จกรรมเสร มสร าง ค ณธรรม จร ยธรรม ให ก บน กเร ยนตามแนวทางโรงเร ยนว ถ พ ทธ ม งเน นให น กเร ยนเป นคนด ม ค ณธรรมพ นฐาน ม ค ณล กษณะ ท พ งประสงค เป นท ยอมร บของส งคม ประพฤต ปฏ บ ต ตนตามว ถ ไทย น ยมไทย ร กษ ความเป นไทย และด าเน นช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง A มาจากค าว า Academic ค อ การด าเน นการเก ยวก บว ชาการ 1. การพ ฒนาหล กส ตร และ กระบวนการเร ยนร 2. การจ ดท าทะเบ ยนและว ดผล-ประเม นผล 3. การบร หารกล มสาระการเร ยนร และ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 4. การส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา 5. การส งเสร มพ ฒนาส อนว ตกรรม และ เทคโนโลย ทางการศ กษา 6. การพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร 7. การสร างเคร อข ายพ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน N มาจากค าว า Nutrientค อ การทะน บ าร ง เพ อให น กเร ยนเก ดความสมบ รณ ท งทาง ร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา อารมณ และส งคม เต บโตอย างม ค ณภาพ ม ส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท ด โดย การด แลเร องความสะอาดสภาพแวดล อมแวดล อมในโรงเร ยน T มาจากค าว า Teamค อ การพ ฒนาการท างานเป นท มในโรงเร ยน โดยม ท มน า ท ม พ ฒนาค ณภาพและท มท า เพ อพ ฒนาระบบการเร ยนร ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ระบบก จกรรม น กเร ยน และระบบบร หารของโรงเร ยนให ม ค ณภาพ E มาจากค าว า Exchangeค อการแลกเปล ยนเร ยนร โดยใช การจ ดการความร การน เทศ การประช มอบรมส มมนา การศ กษาด งานและน าเสนอ Best Practiceเป นเคร องม อ P มาจากค าว า Participationค อการม ส วนร วมของภาค เคร อข ายในการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนให ม ค ณภาพต อน กเร ยน โดยม เคร อข ายผ ปกครองเข ามาร วมเสนอแนะ ช วยเหล อ สน บสน นส งเสร ม การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนท กร ปแบบอย างต อเน อง รวมถ ง หน วยงาน องค กรท งภาคร ฐและเอกชนเข ามาร วมสน บสน นท งด านท นทร พย อ ปกรณ และแหล งเร ยนร อย างหลากหลาย รวมถ งการใช ภ ม ป ญญาท องถ นจากปราชญ ชาวบ านเข ามาเป นว ทยากรให ความร และพ ฒนาท กษะการด าเน นช ว ตท ม ค ณภาพให ก บเด ก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๐๙

123 โรงเร ยนบ านว งใหญ อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๐

124 โรงเร ยนบ านหานเพชร อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ร ปแบบ (Model) การบร หารสถานศ กษา ด วยระบวนการ 4 P ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๑

125 โรงเร ยนว ดท งหลวง อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๒

126 โรงเร ยนมหาราช 2 อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ร ปแบบการบร หารแบบ 4 ด เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๓

127 โรงเร ยนบ านห วยมะนาว อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๔

128 โรงเร ยนบ านในไร อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๕

129 โรงเร ยนบ านพร แชง อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๖

130 โรงเร ยนบ านส องเหน อ อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๗

131 โรงเร ยนว ดบ านส อง อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๘

132 โรงเร ยนสาม คค อน สรณ อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๑๙

133 โรงเร ยนบ านส อง อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๐

134 โรงเร ยนบ านหนองโสน อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๑

135 โรงเร ยนว ดคลองตาล อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน หล กธรรมาภ บาลก บการบร หารโรงเร ยนว ดคลองตาล Good Governance of Watklongtal School ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๒

136 โรงเร ยนว ดเว ยงสระ อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๓

137 โรงเร ยนบ านไทรห อง อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๔

138 โรงเร ยนว ดโสภณประชาราม อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๕

139 โรงเร ยนว ดบ านปากหาน อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๖

140 โรงเร ยนบ านห วสะพานม ตรภาพท 217 อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน H = Health, Human Relation ส ขภาพกาย ใจด, ม มน ษยส มพ นธ U = Unity ความเป นอ นหน งอ นเด ยวก น ร ร กสาม คค O = Opportunity, Open-mind เป ดใจและให โอกาสทางการศ กษา S = Sufficency Economy Society ส งคมแห งความพอเพ ยง A = Academic เป นเล ศทางว ชาการ P = Participation, Professional ม ส วนร วมและเป นม ออาช พ A = Asean Culture ก าวส ว ฒนธรรมการเร ยนร อาเซ ยนศ กษา N = Nature ร กษ ส งแวดล อม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๗

141 โรงเร ยนบ านควนส ง อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๘

142 โรงเร ยนบ านย งงาม อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ๑๒๙

143 ท ปร กษา คณะท างาน นายวรรณะ บ ญส ข ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 นายส ธ บ ญญะถ ต รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 นายส าเร ง ส วรรณพงค รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 นางสาวส ภ คกมล ช นวงศ ผ อ านวยการกล มนโยบายและแผน คณะท างาน นายสถ ตย จ นทว น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ นางสาวพ มพ ดาว ศ ภผล น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ นายว ช ย ช ยสงคราม คร คศ. 2 โรงเร ยนบ านเขาป น ช วยราชการ สพป.ส ราษฎร ธาน เขต 3 นางณ ฐฐ น นท ขล ดสก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ นางอรฉ ตร ส ขน ตย เอ ยมอ น น กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ นางสาวมย เรศ หน ส ด า เจ าหน าท ธ รการ (อ ตราจ าง) นางสาวอ มาพร ธราพร น กว ชาการคอมพ วเตอร (อ ตราจ าง) ออกแบบร ปเล มและจ ดพ มพ นางณ ฐฐ น นท ขล ดสก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน

รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน กลย ทธ ท 3 ประเด นท 3.3 ร อยละ 100 ของโรงเร ยนท จ ดก จกรรมพ ฒนาท กษะช ว ตเพ อสร างภ ม ค มก นป ญหาส งคม ให ก บผ เร ยน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ

More information

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต สารบ ญ หน า ค าน า ๑ บทสร ปส าหร บผ บร หาร ๒ สร ปแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๓ ว เคราะห ภารก จ ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร กรอบการต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๔ ๙ องค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information