รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

2 คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว ทยาล ย โดยการจ ดต งหน วยงานท สามารถให บร การหลายประเภทเข าไว ด วยก น ณ สถานท แห งเด ยว ในร ปแบบการให บร การแบบครบวงจร เพ อให น กศ กษา ผ เร ยนและประชาชน ท วไป ท มาใช บร การ ณ ศ นย ว ทยพ ฒนา ม ความสะดวก รวดเร วและม ความพ งพอใจ โดยหว งเพ มค ณภาพการ ให บร การ โดยกาหนดระด บความสาเร จของการดาเน นการไว 5 ระด บค อ ระด บท 1 แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบงจร ระด บท 2 จ ดทาแผนการดาเน นงาน แนวปฏ บ ต เก ยวก บการให บร การ(One Stop Service ) ระด บท 3 จ ดหาสถานท ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ระด บท 4 วางและทดสอบระบบการให บร การและเป ดให บร การ ระด บท 5 ต ดตามและผลและขยายประเภทการให บร การ รายงานผลโครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) ฉบ บน เป นการ รายงานผลการดาเน นการจ ดต งโครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรของศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ.เพชรบ ร ซ ง ได ร บการสน บสน นจากมหาว ทยาล ยในการปร บปร งพ นท การให บร การ และศ นย ได ด าเน นการเป ดให บร การ แก น กศ กษา ผ เร ยนและประชาชนท วไปตามศ กยภาพของศ นย ไปแล วในระด บความส าเร จท 5 และจะได น าผล การประเม นมาพ ฒนา ศ นย บร การแบบครบวงจร(One Stop Service) เม อการจ ดต งศ นย ด งกล าวเสร จสมบ รณ ตามร ปแบบของมหาว ทยาล ย และขยายประเภทการให บร การต อไป ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

3 สารบ ญ หน า คานา 2 โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 4 รายงานผลตามระด บความสาเร จ ระด บความสาเร จท 1 5 การแต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร ระด บความสาเร จท 2 8 แผนการดาเน นงานหร อแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ ระด บความสาเร จท 3 16 จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบรองร บการให บร การ ระด บความสาเร จท 4 22 การทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ ระด บความสาเร จท 5 27 การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ

4 โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service)

5 โครงการพ ฒนาศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ประจาป 2553 ตามแผนย ทธศาสตร ศ นย ว ทยพ ฒนา 5 ป ( ) 1. โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 2. สนองประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ท 3 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษา ตามกลย ทธ ท จ ดต งหน วยงานท สามารถให บร การหลายประเภทเข าไว ด วยก น ณ สถานท แห งเด ยว ท ง ในส วนกลางและส วนภ ม ภาค 3. สนองย ทธศาสตร ของศ นย ว ทยพ ฒนา ท 1 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษาและสน บสน น ภารก จของมหาว ทยาล ย ตามกลย ทธ ท 1 ปร บปร งและพ ฒนาระบบการบร การต างๆโดยใช เทคโนโลย สม ยใหม ส การให บร การแบบ ครบวงจร 4. หน วยงานร บผ ดชอบหล ก งานส งเสร มและบร การการศ กษา หน วยงานสน บสน น งานบร การส อและเทคโนโลย การศ กษา และงานอานวยการและธ รการ 5. ผ ท ร บผ ดชอบโครงการ งานส งเสร มและบร การการศ กษา 6. หล กการและเหต ผล จากผลสร ปในการประช มเช งปฏ บ ต การการจ ดทาแผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map)ของศ นย ว ทยพ ฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ในว นท มกราคม 2552 น น ศ นย ว ทยพ ฒนา ท ง 10 แห งได ม โครงการต างๆ และดาเน นโครงการร วมก บมหาว ทยาล ยเพ อพ ฒนาการให บร การการศ กษาของศ นย ฯเองและเพ อสน บสน นแผน กลย ทธ ให สอดคล องก บแผนท ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยในม ต ค ณภาพ ในการพ ฒนาระบบการให บร การ น กศ กษาและประชาชนเพ อม งส ความเป นเล ศ (Excellence Services) เช น โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) โครงการลดการลาออกกลางค น (Drop-Out) โครงการห องสม ดด จ ตอล (Digital Library) และโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบ ยนและบร การการศ กษา เป นต น ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร จ งม นโยบาย ให ความสาค ญก บน กศ กษาเสม อนหน งล กค าสาค ญ ซ งจะต องได ร บความสะดวกรวดเร วในการต ดต อและเข าร บบร การท ศ นย ว ทยพ ฒนา จ งได จ ดต งศ นย บร การ แบบครบวงจร (One Stop Service) ข น และได กาหนดเป าหมายโดยใช ไอท ในการเพ มประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน ให ม ความสะดวก รวดเร ว รวมท งม ระบบสารสนเทศท เพ ยงพอ ท นสม ย และถ กต อง สาหร บการ ต ดส นใจ กาหนดนโยบายและแก ป ญหาในการปฏ บ ต งานและการบร หารจ ดการ และเพ อเป นการเตร ยมความพร อม รองร บการพ ฒนาการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ ให เป นผลสาเร จซ งจะ ส งผลต อไปถ งภาพล กษณ ท ด ของมหาว ทยาล ยและเป นการประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยไปพร อมๆก น สมด งเช น ว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยในป พ.ศ ท ว า มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เป นมหาว ทยาล ยเป ดท ใช ระบบการศ กษาทางไกลช นนาของโลกให การศ กษาตลอดช ว ตสาหร บท กคน

6 7. ว ตถ ประสงค 1. เตร ยมความพร อมและเพ อรองร บการพ ฒนาศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ หร อศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) ของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ 2. เพ ออานวยความสะดวกแก น กศ กษา และประชาชนท มาใช บร การงานแนะแนวการศ กษา ร บสม คร น กศ กษา และบร การงานทะเบ ยน 3. เพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน อ นจะนามาส การบร หารจ ดการท ด และม ศ กยภาพเช งธ รก จ 8. ช วงระยะเวลาดาเน นการ 9. ว ธ ดาเน นการ 1. ระยะศ กษาระบบ จ ดหาทร พยากรและทดลองการให บร การ ป พ.ศ ระยะบร การและพ ฒนาระบบการให บร การ ป พ.ศ ระยะระบบเสร จสมบ รณ และปร บปร งระบบอย างต อเน อง ป พ.ศ ศ กษาระบบการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) และปร บให ใช ก บการบร การการศ กษาของศ นย ว ทยพ ฒนา 2. จ ดทาแผน/โครงการเพ อการดาเน นงานเตร ยมบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให ม ความพร อม 3. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ รองร บการให บร การและปร บปร งกระบวนการเด มท ม อย หร อออกแบบ ใหม เพ อให ม ประส ทธ ภาพของการให บร การเพ มข นโดยสามารถใช ฐานข อม ลของผ ใช บร การและ ข อม ลทางการศ กษามาสน บสน นการให บร การได สะดวกรวดเร ว 4. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 5. ประเม นผลและพ ฒนาปร บปร งระบบในการให บร การอย างต อเน อง 10. เทคน คหร อกลย ทธ ท นามาใช 1. เทคน คการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) 2. เทคน คการลดข นตอนการทางาน 3. ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ลท ท นสม ย 11. ทร พยากรท ต องการ ในป 2552 ใช ตามงบประมาณตามปกต ท จ ดสรรให ในป งบประมาณ สถานท คร ภ ณฑ ว สด อ ปกรณ ท เหมาะสมในการให บร การ 2. คอมพ วเตอร ให บร การน กศ กษาในส วนเคาเตอร เซอร ว ส (Counter Service) 3. ระบบฐานข อม ลของน กศ กษาท มาใช บร การท ศ นย

7 4. ระบบฐานข อม ลทางการศ กษาด านต างๆของมหาว ทยาล ยในการให บร การ 12. ต วช ว ด ตามระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 1. แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร(One Stop Service) 2. ม แผนการดาเน นงาน แนวปฏ บ ต หร อระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข องก บการให บร การ 3. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ รองร บการให บร การ 4. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 5. ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ 13. เป าหมายท ต องการ เป าหมายท ต องการ ระด บความสาเร จในการ พ ฒนาการให บร การจ ดเด ยว เบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบ ครบวงจร (One Stop Service) ข อม ลพ นฐาน ป 51 (หน วย) ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 n/a การรายงานผลการดาเน นงาน 1. ประเม นและรายงานผลความสาเร จในระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การ OSS (One Stop Service) ให ผ บร หาร ทราบท ก 6 เด อน

8 รายงานผลโครงการ ตามระด บความสาเร จในการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 1. แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร 2. ม แผนการดาเน นงาน ข นตอนหร อแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ 3. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบรองร บการให บร การ 4. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 5. ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ

9 ระด บความสาเร จท 1 แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service)

10 คำส งศ นย ว ทยพ ฒนำ มสธ. เพชรบ ร ท ๓๑/๒๕๕๒ เร อง แต งต งคณะทำงำนกำรให บร กำรของศ นย บร กำรร วม (Service Link) ศ นย ว ทยพ ฒนำ มสธ. เพชรบ ร ประจำป ๒๕๕๒ ตามท ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร ได แต งต งคณะทางานการ ให บร การของศ นย บร การร วม (Service Link) เพ อรองร บและเตร ยมความพร อมในการร อปร บระบบและ กระบวนงานเพ อให เก ดประส ทธ ภาพและค มค าให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ด งน น เพ อให การดาเน นงานต าง ๆ ของศ นย ฯ เป นไปด วยความเร ยบร อยและปฏ บ ต งานได อย างต อเน อง จ งขอแต งต งคณะทางานการให บร การของศ นย บร การร วม (Service Link) ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร โดยให ม หน าท พ จารณาการจ ดระบบ การบร หารจ ดการ และร ปแบบการให บร การต างๆ ตามนโยบาย ของมหาว ทยาล ยให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เพ ออานวยความสะดวก รวดเร วให แก น กศ กษาและประชาชนท วไปท มาใช บร การ ณ ท ทาการศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร โดยม รายช อคณะทางาน ด งต อไปน ๑. ผ อานวยการศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ประธานคณะทางาน ๒. นายว ร ช อธ ร ตนป ญญา ผ ทางาน ๓. นางสาวเพ ชรดา เพ ชรร ตน ผ ทางาน ๔. นายกฤต กร สาราญถ น ผ ทางาน ๕. นายธนศร แก วประด ษฐ ผ ทางาน ๖. นางศ ร ล กษณ ชลาย ทธ ผ ทางานและเลขาน การ ๗. นางราจวน ศ กลสก ล ผ ทางานและผ ช วยเลขาน การ ท งน ต งแต ว นท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ส ง ณ ว นท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ผ ช วยศาสตราจารย วาน ช มาล ย) ผ อานวยการศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

11 ระด บความสาเร จท 2 ม แผนการดาเน นงานและแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ

12 ระด บความสาเร จท 2 ม แผนการดาเน นงานและ แนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ ตามข นตอนว ธ การดาเน นงานในโครงการข อ 1-2 ด งน 1. ศ กษาระบบการให บร การศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ หร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) และเป นแนวทางปร บให ใช ก บการบร การการศ กษาของศ นย ว ทยพ ฒนา 2. จ ดทาแผน/โครงการเพ อการดาเน นงานเตร ยมบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให ม ความพร อม ข นตอนการดาเน นงานท 1 ศ กษาระบบการให บร การศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) และปร บให ใช ก บการ บร การการศ กษาของศ นย ว ทยพ ฒนา แนวค ดเก ยวก บการให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) เทพศ กด บ ณยร ตพ นธ ได ให ความหมายของการให บร การแบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จ One-Stop Service ว า หมายถ ง การนางานท ให บร การท งหมดท เก ยวข อง มารวมให บร การอย ในสถานท เด ยวก น ในล กษณะท ส งต อ งานระหว างก นท นท หร อเสร จในข นตอนหร อเสร จในจ ดให บร การเด ยว โดยม จ ดประสงค เพ อให การให บร การม ความรวดเร วข น (เทพศ กด บ ณยร ตพ นธ, ) ไมเค ล แฮมเมอร และเจมส แชมป (Michael Hammer & Jame Champy. 1996: 32 อ างใน ตวงร ตน แสง ทองไทย, 2549: 20) ได ให ความหมายของการให บร การแบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จ One-Stop Service ว า หมายถ ง การปฏ ร ปกระบวนการทางาน โดยเน นการออกแบบงานข นใหม ไม ว าจะเป นของราชการหร อเอกชน โดยการ ใช เทคโนโลย ด านข อม ลข าวสารเข ามาช วย โดยม จ ดเด นตรงท งานจะอย ท เด ยว ทางานด วยคนเพ ยงคนเด ยวโดย ใช ข าวสารข อม ล หล กเกณฑ และว ธ การจากหลายฝ าย โดยเฉพาะจากคอมพ วเตอร หล กการน เร ยกว า การบร การ จ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) ใช การออกแบบระบบให บ คคลท มาต ดต อสามารถท จะร บบร การได ณ จ ด เด ยว โดยใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) ท ท นสม ยทาให สามารถเก บฐานข อม ล จานวนมากได และสามารถเร ยกใช ได อย าง รวดเร ว โดยไม ม ข อจาก ดในระยะทางและเวลา ท งน ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศจะเป นห วใจของระบบบร หารจ ดการสม ยใหม โดยม ล กษณะสาค ญ ด งต อไปน 1. ม ความรวดเร วส ง เน องจากสามารถทางานได อย างครบถ วนสมบ รณ ในเวลาท ส น 2. ใช ประโยชน ส งส ดจากเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งในป จจ บ นม ความก าวหน าไปอย างรวดเร ว 3. ให อานาจบ คลากรในการต ดส นใจว น จฉ ยส งการได ด วยตนเองไม จาเป นจะต องเสนอข นไปย ง ระด บส งอ กต อไป 4. ระด บการศ กษาของบ คลากร ค ณภาพทางการศ กษาของบ คลากรได ร บการพ ฒนาจากเด มไปมากโดย ส ดส วนผ ทางานในองค การท สาเร จการศ กษาระด บอ ดมศ กษาม เพ มมากข นกว าท ผ านมา จ งทาให การบร การหร อ ต ดต อก บประชาชนของเจ าหน าท ม ค ณภาพด ข น

13 ร ปแบบของการให บร การแบบเบ ดเสร จท แบ งตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมาย ร ปแบบของการให บร การแบบเบ ดเสร จ เป นแบบท ทางราชการจะดาเน นการให บ งเก ดผลในทางปฏ บ ต อาจจ ดตามว ตถ ประสงค หร อตามเป าหมาย ได ด งน (ตวงร ตน แสงทองไทย, 2549: 23) 1. การจ ดบร การบนสาน กงานอย างถาวร ม การกาหนดอานาจหน าท ความร บผ ดชอบของหน วยงาน ม กฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บอย างช ดเจน และประชาชนเล อกร บบร การได อย างสมบ รณ แบบ ท งน ทร พยากร การบร หารต างๆ จะต องม ครบถ วน และเพ ยงพอแก การบร การประชาชน 2. การจ ดบร การนอกสาน กงาน เป นการจ ดเป นคร งคราวตามความจาเป นหร อต องการของประชาชน และทางราชการน นๆ ว ตถ ประสงค สาค ญของการจ ดบร การนอกสาน กงาน เพ อสนองความต องการของ ประชาชนในท องท บางแห งเป นสาค ญ เพ อให ประชาชนในท องท ได ร บบร การอย างท วถ ง และเข าถ งประชาชน ท เป นเป าหมายของการให บร การโดยตรงมากกว าให ประชาชนไปต ดต อเอง 3. การจ ดบร การให ประชาชนตามว ตถ ประสงค เฉพาะของหน วยงาน อาจเป นงานเป นเอกเทศเฉพาะ ออกไปจากสาน กงานกลาง เพ อให การทางานของเจ าหน าท เก ดความคล องต วและเหมาะสมก บสภาพการทางาน แต จะต องให บร การสาเร จเบ ดเสร จในหน วยงานท แยกไปด วย 4. การจ ดบร การตามประเภทของผ ร บบร การ เพ อประโยชน ของผ บร การได ม ความสะดวกในการต ดต อ งานไม ส บสนปะปนก นและเจ าหน าท ปฏ บ ต งานง ายข นตามความชานาญงานเฉพาะด าน ร ปแบบการให บร การแบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จท แบ งตามเทคน คว ธ การ นอกจากน เทพศ กด บ ณยร ตพ นธ ได กล าวถ งร ปแบบของการให บร การแบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จท ม ล กษณะแตกต างก นในท (เทพศ กด บ ณยร ตพ นธ, ) ว าม 4 ร ปแบบท สาค ญ ค อ 1. ร ปแบบท 1 การนางานจากหลายหน วยงานมารวมให บร การอย ในสถานท เด ยวก น เป นการนางานหลายข นตอนท ต องผ านหลายหน วยงานมารวมก นไว ให บร การอย ในสถานท เด ยวก น ซ ง ประโยชน ท เก ดข น ค อ ช วยลดระยะเวลาของการให บร การให น อยลง กล าวค อ แทนท จะม การส งต องานระหว าง หน วยงานท เก ยวข องในการให บร การ ซ งจะต องใช เวลาในการเด นทางของเอกสารระหว างหน วยงานมาก ก เป น การนาเจ าหน าท ของหลายหน วยงานท เก ยวข องมาทางานรวมอย ท จ ดเด ยวก นเพ อให การส งต องานเป นไปด วย ความรวดเร วท นท 2. ร ปแบบท 2 กระจายอานาจมาให หน วยงานใดหน วยงานหน งทาหน าท ให บร การแบบเบ ดเสร จ เป นการกระจายอานาจไปให เจ าหน าท ของหน วยงานใดหน วยงานหน งเป นผ ท ทาหน าท ให บร การแทนท งหมด โดยม เจ าหน าท เพ ยงคนเด ยวทาหน าท ให บร การเบ ดเสร จท งหมด ซ งร ปแบบน จะแตกต างจากร ปแบบแรก ค อ ขณะท ร ปแบบแรกน นย งม เจ าหน าท ของหลายหน วยงานย งให บร การตามหน าท ท ร บผ ดชอบอย เพ ยงแต นา

14 เจ าหน าท ของหน วยงานท เก ยวข องท งหมดมาทางานให บร การรวมอย ณ สถานท เด ยวก น แต ร ปแบบน จะม เจ าหน าท ของหน วยงานเด ยวท ทาหน าท ให บร การแบบเบ ดเสร จ ท งหมด โดยใช ว ธ การให หน วยงานอ น ๆ กระจายอานาจมาให เพ อให ประชาชนไม ต อง ต ดต อก บเจ าหน าท หลายคน ต วอย างของร ปแบบน เช น การ ให บร การของธนาคาร เป นต น 3. ร ปแบบท 3 การปร บปร งและออกแบบใหม ในการให บร การ ร ปแบบน อาจใช ว ธ การปร บลดหร อย บรวมข นตอน (Reprocess) หร อการสร างใหม (Redesign) ด วยการนา แนวค ดต อไปน มาใช ได แก 3.1 แนวค ดของการปร บปร งงานให ง าย (Work Simplification) ท ให ความสาค ญต อหล กการพ นฐานท สาค ญ 4 ประการ ได แก การขจ ด (eliminate) การรวม (combine) การจ ดการใหม (rearrange) และการทาให ง าย ข น (simplify) 3.2 แนวค ดการร อปร บระบบ (Reengineering) นาเสนอโดย ไมเค ล แฮมเมอร และเจมส แชมป (Michael Hammer and James Champy ) ท ให ความสาค ญก บการนาค ดใหม ข นพ นฐาน (fundamental) ม การ ออกแบบธ รก จใหม อย างใหญ (dramatic) แบบถอนรากถอนโคนหร อปฏ ว ต (radical) โดยมองครอบคล มธ รก จ ท งระบบ (entire business system) ให ความสาค ญต อต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานท สาค ญ ค อ ต นท น ค ณภาพ เง น ลงท น การบร การ และความรวดเร วในการดาเน นงาน ในร ปแบบท สามน จะม ความแตกต างจากในสองร ปแบบแรก ค อ ขณะท สองร ปแบบแรกย งคงข นตอน และว ธ การการให บร การแบบเด มไว ขณะท ร ปแบบน จะเน นหาทางปร บปร งข นตอนเด มท ม อย หร อออกแบบ ใหม เพ อให ม ประส ทธ ภาพของการให บร การเพ มข น เช น ต ดลดข นตอนท ไม จาเป นออกไป ย บรวมข นตอนให มาเป นข นตอนเด ยวก น การออกแบบข นตอนและว ธ การให บร การแบบใหม ท แตกต างและด กว าเด ม 4. ร ปแบบท 4 การสามารถให บร การผ านทางอ นเทอร เน ตได เสร จท นท การให บร การผ านทางอ นเทอร เน ตได เสร จท นท ถ อได ว าเป นอ กร ปแบบหน งของการน าแนวค ดการให บร การ แบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อ One Stop Service มาใช เพ ยงแต ไม ม เจ าหน าท ท ให บร การท ประชาชนเผช ญหน าเห น โดยตรง แต ประชาชนผ ร บบร การสามารถต ดต อก บเว บไซท ท หน วยงานท ให บร การได จ ดทาข นมาตาม กระบวนการและว ธ การท กาหนดไว จนกระท งบร การแล วเสร จ

15 ข นตอนการดาเน นงานท 2 จ ดทาแผน/โครงการการจ ดเตร ยมบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให ม ความพร อมและเหมาะสม ในช วง ต งแต ว นท 1 ม นาคม - ว นท 31 กรกฎาคม เสนอท ประช มบ คลากรศ นย ฯเพ อช แจงเก ยวก บการให บร การแบบแบบครบวงจรหร อบร การแบบจ ด เด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) ให ท กคนทราบเพ อสร างความเข าใจและกาหนดต วช ว ดการดาเน นงานตาม หน าท ของแต ละบ คคล (KPI)ในการพ ฒนาระบบด งกล าว 2. จ ดทาค าส งศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ท 31/2552 ลงว นท 27 พฤษภาคม 2552 โดยม บ คลากร ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร เป นคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร 3. จ ดทาแผน/โครงการพ ฒนาศ นย บร การบร การแบบครบวงจร 4. จ ดประช มกล มย อยเพ อปร กษาในกล มงานส งเสร มและบร การการศ กษาร วมก บผ อานวยการและ ห วหน างานอ ก 2 งาน ได แก ห วหน างานบร การส อและเทคโนโลย การศ กษา ห วหน างานอานวยการและธ รการ และบ คลากรท เก ยวข องเพ อพ จารณาในการพ ฒนาปร บปร งบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให เหมาะสมก บการ ให บร การรวมถ งงบประมาณท ม จาก ด โดยใช งบประมาณค าว สด สาน กงานและประชาส มพ นธ ท ได ร บตามปกต 5. ร วมออกแบบและวางแผนก บบ คลากรศ นย ฯ ได แก นายช างอ เลกทรอน กส นายช างศ ลป น กแนะแนว การศ กษาฯ น กว ชาการการศ กษา และพน กงานห องสม ด ในการจ ดสถานท ว สด อ ปกรณ ท เหมาะสม

16 ระด บความสาเร จท 3 จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบรองร บการให บร การ

17 ระด บความสาเร จท 3 จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบ รองร บการให บร การ ตามข นตอนว ธ การดาเน นงานในโครงการข อ 3 ด งน ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ได แบ งข นตอนการดาเน นงาน ออกเป น 2 ช วง ด งน ช วงท 1 ต งแต ว นท 27 เมษายน 2552 ถ ง ว นท 30 ม ถ นายน แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร 2. ประช มวางแผนการดาเน นงานและแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ 3. จ ดทาฐานข อม ลน กศ กษา ช วงท 2 ต งแต ว นท 15 ส งหาคม คณะทางานประช มวางแผนการดาเน นการหาพ นท ท จะใช ปฏ บ ต งานศ นย บร การแบบครบวงจร ( One Stop Service ) 2. ทาเร องจ ดซ อคร ภ ณฑ จานวน 8 รายการ เพ อปร บปร งพ นท การบร การน กศ กษา ตามโครงการจ ดต ง ศ นย บร การน กศ กษาแบบครบวงจร จานวนเง น 100,000 บาท (หน งแสนบาทถ วน) โดยเบ กจ ายงบประมาณเง น คงคล ง ประจาป ดาเน นการปร บปร งพ นท ศ นย บร การน กศ กษาแบบครบวงจร แล วเสร จในเด อนก นยายน 2552 เป ดให บร การน กศ กษาต งแต ว นท 2 ม นาคม 2552 จนถ งป จจ บ น โดยให บ คลากรงานส งเสร มและบร การ การศ กษา จานวน 5 คน ได แก น กว ชาการศ กษา และน กแนะแนวการศ กษาและอาช พ และช างศ ลป หม นเว ยนมาทาหน าท ให บร การ ร บสม ครน กศ กษา การร บลงทะเบ ยนเร ยน ร บคาร อง ให คาปร กษาและตอบ ป ญหา ว นละ 1 คน (โดยไม หย ดพ กเท ยง) ณ จ ดบร การครบวงจร ท จ ดไว ณ ห องส งเสร มและบร การการศ กษา

18 งานผ ให บร การ One Stop Service 1. ร บสม ครน กศ กษา 2. ร บลงทะเบ ยน/คาร อง 3. ให คาปร กษา/แนะแนวการศ กษา / แก ไขป ญหา เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบโดยตรงก บงานน นเพ อตรวจสอบ ส งเง น/ ข อม ลและหล กฐานให มหาว ทยาล ยเพ อดาเน นการต อไป มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

19 ระด บความสาเร จท 4 ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ

20 ระด บความสาเร จท 4 ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ ตามข นตอนว ธ การดาเน นงานในโครงการข อ 4 ด งน ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ได ทดสอบระบบและเป ดให บร การต งแต ว นท 2 ม นาคม 2552 เป นต น มา ได แก การบร การร บสม ครน กศ กษา การบร การร บลงทะเบ ยน/คาร อง การบร การแนะแนวการศ กษาให คาปร กษา/ตอบป ญหา อย บนพ นฐานของเทคโนโลย ท ม อย เด ม ปร บใช ให เหมาะสม และให บ คลากรในงาน ส งเสร มและบร การการศ กษา ได แก น กว ชาการศ กษา น กแนะแนวการศ กษาและอาช พ และ นายช างศ ลป เป นผ ทาหน าท ให บร การ ว นละ 1 คน ตามตารางด งน ว น จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร จ ดบร การ OSS นายว ร ช อธ ร ตนป ญญา นางสาวส มาล เดชบ ญพบ นางสาวบ งอร ป ยะน ช นายมน เต กส วรรณ นางณ ฏฐา ส กใส เวลา น. ท กว น ให ผ ปฏ บ ต งาน OSS ในว นถ ดไป ปฏ บ ต หน าท ให บร การ

21 ระด บความสาเร จท 5 ม การต ดตามประเม นผล และม การจ ดทาแผน OSS ของป งบประมาณ 2554

22 ระด บความสาเร จท 5 ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ ตามข นตอนว ธ การดาเน นงานในโครงการข อ 5 ด งน 1. ประเม นผล 5.1 ความสามารถในการให บร การ 1.รองร บการให บร การน กศ กษาและประชาชน ได ความต องการ 2.ให บร การตลอดเวลาทาการ 3.ม ห องร บรองสาหร บน กศ กษาและผ ต ดตาม กรณ ท เจ าหน าท ไม ว าง หร อต ดน กศ กษาท านอ น 4.ให บร การข อม ลท ถ กต อง โดยผ านการตรวจสอบจากเจ าของข อม ลแล ว ผ านระบบ msm 5.ส งต อข อม ลท ต องตรวจสอบก บหน วยงานอ น ได อย างรวดเร ว 6.แจ งข อม ลให น กศ กษาทราบตรงตามกาหนดเวลา ( กรณ ข อม ลเช งล กท ต องให เวลาในการตรวจสอบ ) 7.ม ท มงานพร อมสน บสน นงานของศ นย บร การแบบครบวงจร 5.2 การประเม นผลจากสถ ต การให บร การ ในการประเม นผลการดาเน นงานเน องจากการปร บปร งระบบการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service ) เร มทดสอบให บร การในเด อนต ลาคม 2552 ซ งเป นป งบประมาณใหม และจาก แบบสอบถามความค ดเห นของผ ใช บร การต อการให บร การการศ กษาของงานส งเสร มและบร การการศ กษา เด อนต ลาคม ธ นวาคม 2552 ผ มาร บบร การจานวน 156 คน ม ผ ตอบแบบสอบจานวน 124 คน ระด บความพ งพอใจร อยละ 86 เด อนมกราคม - ม นาคม 2553 ผ มาร บบร การจานวน 194 คน ม ผ ตอบแบบสอบจานวน 138 คน ระด บความพ งพอใจร อยละ 86 เด อนเมษายน ม ถ นายน 2553 ผ มาร บบร การ จานวน 283 คน ม ผ ตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน ระด บความพ งพอใจร อยละ ป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะ ป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะ 1.ขาดอ ปกรณ รองร บการใช งาน -ทาให การทางานล าช า เร งร ดการจ ดซ อ 2.ระบบฐานข อม ลสารสนเทศย ง ไม สามารถเช อมต อก บ ฐานข อม ลของมหาว ทยาล ย - ต องใช เวลาในการให บร การ เร งดาเน นการพ ฒนาฐานข อม ลให สามารถเช อมต อก บศ นย 3.ระบบเคร อข ายข ดข องบ อย -ต องใช เวลาในการให บร การ พ ฒนาระบบเคร อข าย 4.ก จกรรมบางอย างไม สามารถ - ต ดข ดด านนโนบาย ทบทวนก จกรรมท สามารถ One stop ท ศ นย ได one stop ได

23 ร ปแบบการให บร การในอนาคต 1. ขยายช องทางการให บร การ 24 ช วโมง ม ระบบตอบร บอ ตโนม ต ระบบฝากข อความ 2. บร หารฐานความร ให สามารถขยายบร การผ านอ นเทอร เน ต 3. ใช ระบบโทรศ พท เบอร เด ยว 4. ม ระบบร บฝากข อความ 5. เป นศ นย บร การแบบครบวงจร เคล อนท ประโยชน ท ได ร บ ศ นย บร การแบบครบวงจร ภายใต การดาเน นงานของศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร จะก อให เก ด ประโยชน ต อน กศ กษา และมหาว ทยาล ย ด งน ประโยชน ท น กศ กษา และประชาชนท วไปจะได ร บ 1. สามารถดาเน นก จกรรมท กอย างได เช นเด ยวก บการต ดต อก บมหาว ทยาล ย 2. ร บทราบข อม ล ข าวสาร บร การของมหาว ทยาล ยได สะดวกย งข น 3. ประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการโทรศ พท ต ดต อก บมหาว ทยาล ย ประโยชน ท มหาว ทาล ยจะได ร บ 1.สามารถสร างภาพล กษณ ท ด ให ก บมหาว ทยาล ยในสายตาของน กศ กษาและประชาชน 2.ช วยลดจานวนอ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษา 3.ลดภาระค าใช จ ายจากการบร หารจ ดการ

24 แผนโครงการศ นย บร การการศ กษาแบบครบวงจร (One Stop Service) ประจาป 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ตามแผนย ทธศาสตร ศ นย ว ทยพ ฒนา 5 ป ( ) 1. โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 2. สนองประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ท 3 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษา ตามกลย ทธ ท จ ดต งหน วยงานท สามารถให บร การหลายประเภทเข าไว ด วยก น ณ สถานท แห งเด ยว ท ง ในส วนกลางและส วนภ ม ภาค 3. สนองย ทธศาสตร ของศ นย ว ทยพ ฒนา ท 1 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษาและสน บสน น ภารก จของมหาว ทยาล ย ตามกลย ทธ ท 1 ปร บปร งและพ ฒนาระบบการบร การต างๆโดยใช เทคโนโลย สม ยใหม ส การให บร การแบบ ครบวงจร 4. หน วยงานร บผ ดชอบหล ก งานส งเสร มและบร การการศ กษา หน วยงานสน บสน น งานบร การส อและเทคโนโลย การศ กษา และงานอานวยการและธ รการ 5. ผ ท ร บผ ดชอบโครงการ นายว ร ช อธ ร ตนป ญญา นางสาวส มาล เดชบ ญพบ นางสาวบ งอร ป ยะน ช นางณ ฎฐา ส กใส นายมน เต กส วรรณ 6. หล กการและเหต ผล จากผลสร ปในการประช มเช งปฏ บ ต การการจ ดทาแผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map)ของศ นย ว ทยพ ฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ในว นท มกราคม 2552 น น ศ นย ว ทยพ ฒนา ท ง 10 แห งได ม โครงการต างๆ และดาเน นโครงการร วมก บมหาว ทยาล ยเพ อพ ฒนาการให บร การการศ กษาของศ นย ฯเองและเพ อสน บสน นแผน กลย ทธ ให สอดคล องก บแผนท ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยในม ต ค ณภาพ ในการพ ฒนาระบบการให บร การ น กศ กษาและประชาชนเพ อม งส ความเป นเล ศ (Excellence Services) เช น โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) เป นต นและในว นท 2-3 ส งหาคม 2553 ได ม การประช มของคณะกรรมการและ เจ าหน าท ท เก ยวข องก บศ นย บร การแบบครบวงจร ท ง 10 ศ นย ฯ ณ มหาว ทยาล ย โดยม การดาเน นการสร ปผล การดาเน นงานและร วมก นจ ดทามาตรฐานการให บร การแบบครบวงจรน ข นเพ อจ ดทาแผนการปฏ บ ต งาน OSS ป 2554 ต อไป จากการสร ปผลและการร วมก นจ ดท ามาตรฐานการให บร การแบบครบวงจรในป 2553 ด งกล าว จ งควร ท จะม การพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรหร อศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ(One Stop Service) ต อไปในส วน ของงานส งเสร มและบร การการศ กษาท ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร เพ อเป นการเตร ยมความพร อมและรองร บ การพ ฒนาการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ ให เป นผลส าเร จซ งจะส งผล ต อไปถ งภาพล กษณ ท ด ของมหาว ทยาล ยและเป นการประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยไปพร อมๆก น สมด งเช น

25 ว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยในป พ.ศ ท ว า มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เป นมหาว ทยาล ยเป ดท ใช ระบบการศ กษาทางไกลช นนาของโลกให การศ กษาตลอดช ว ตสาหร บท กคน 7. ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ หร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) ตาม มาตรฐานการบร การการศ กษาของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ 1. มาตรฐานการบร การร บลงทะเบ ยนและคาร อง 2. มาตรฐานการบร การร บสม ครน กศ กษา 3. มาตรฐานการบร การให คาปร กษาและตอบป ญหาการศ กษา 8. ช วงระยะเวลาดาเน นการ 9. ว ธ ดาเน นการ 4. ช วงระยะศ กษามาตรฐานใหม ในการบร การให เหมาะสม (ต.ค.-พ.ย. 53) 5. ช วงระยะนามาใช พร อมปร บปร งระบบและกระบวนการให สอดคล องก น(ธ.ค. 53- ก.พ.54) 6. ช วงระยะจ ดหาทร พยากรให รองร บการปร บปร ง(ม.ค.-เม.ย. 54) 7. ช วงระยะทดลองการให บร การ(พ.ค.-ม.ย. 54) 8. ช วงระยะระบบเสร จสมบ รณ และปร บปร งระบบอย างต อเน อง ป พ.ศ (ก.ค-ก.ย 54) 6. ศ กษามาตรฐานใหม ในการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) 7. ปร บปร งกระบวนการเด มท ม อย หร อออกแบบใหม เพ อให ม ประส ทธ ภาพของการให บร การเพ มข น ให ใช ได ก บมาตรฐานใหม ในการบร การการศ กษาของศ นย ว ทยพ ฒนา 8. เตร ยมบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให ม ความพร อมให รองร บได อย างม ประส ทธ ภาพ 9. ทดสอบระบบให บร การและให บร การตามมาตรฐานใหม 10. ประเม นผลและพ ฒนาปร บปร งระบบในการให บร การอย างต อเน อง 10. เทคน คหร อกลย ทธ ท นามาใช 1. เทคน คการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) และมาตรฐานในการ ให บร การการศ กษาในด านต างๆ 2. เทคน คการลดข นตอนการทางาน 3. ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ลท ท นสม ย 11. ทร พยากรท ต องการ ในป 2554 ใช ตามงบประมาณตามปกต ท จ ดสรรให ในป งบประมาณ 2554

26 5. สถานท คร ภ ณฑ ว สด อ ปกรณ ท เหมาะสมในการให บร การ 6. คอมพ วเตอร ให บร การน กศ กษาในส วนเคาเตอร เซอร ว ส (Counter Service) 7. ระบบฐานข อม ลของน กศ กษาท มาใช บร การท ศ นย 8. ระบบฐานข อม ลทางการศ กษาด านต างๆของมหาว ทยาล ยในการให บร การ 12. ต วช ว ด ตามระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 6. แต งต งคณะทางานการให บร การแบบครบวงจร(One Stop Service) ป ม แผนการดาเน นงาน แนวปฏ บ ต หร อระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข องก บการให บร การ 8. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ รองร บการให บร การ 9. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 10. ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ 13. เป าหมายท ต องการ เป าหมายท ต องการ ระด บความสาเร จในการ พ ฒนาการให บร การจ ดเด ยว เบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบ ครบวงจร (One Stop Service) 14. การรายงานผลการดาเน นงาน ข อม ลพ นฐาน ป 53 (ระด บ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป ประเม นและรายงานผลความสาเร จในระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การ OSS (One Stop Service) ให ผ บร หาร ทราบท ก 6 เด อน มาตรฐานการปฏ บ ต งานในการให บร การแบบครบวงจร ป 2554 ข นตอนของการปฏ บ ต งานในแต ละกระบวนงาน ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ได กาหนดข นตอนรวมถ งมาตรฐานการปฏ บ ต งานในการให บร การแบบครบ วงจร ป 2554 ในแต ละกระบวนงาน ด งต อไปน

27 1. การให บร การสาหร บน กศ กษาของมหาว ทยาล ย 1.1 อานวยความสะดวกเก ยวก บการลงทะเบ ยนต างๆ รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บน กศ กษาและสอบถามความประสงค กล าวต อนร บและ สอบถามความประสงค 2) มอบแบบลงทะเบ ยนแก น กศ กษาตามชน ดของการลงทะเบ ยน (ศ นย ฯ จ ดทาแบบลงทะเบ ยน ตามแบบของ มสธ.) น กศ กษากรอกข อม ลลงในแบบลงทะเบ ยน (เจ าหน าท ให คาปร กษาตามความเหมาะสม) มอบแบบตามชน ดของ การลงทะเบ ยน น กศ กษากรอกแบบ (เจ าหน าท ให คาปร กษา) 3) เจ าหน าตรวจสอบความถ กต องของการลงทะเบ ยน / ออนไลน ข อม ล ( ไม เก น 2 นาท ) 4) ออกใบเสร จร บเง นและร บเง นจากน กศ กษา ( ไม เก น 3 นาท ) เจ าหน าท ตรวจสอบ การลงทะเบ ยน ถ กต อง ออกใบเสร จร บเง น และร บเง น ไม ถ กต อง 5) ให น กศ กษาตรวจสอบความถ กต องของใบเสร จและ ให เก บไว เป นหล กฐาน 6) กล าวคา ขอบค ณ แก น กศ กษา และเช ญชวนให มาใช บร การอ นๆ อ กในโอกาสต อไป รวมเวลาการให บร การ ไม เก น 5 นาท / คน น กศ กษาตรวจสอบ ใบเสร จ ถ กต อง กล าวคา ขอบค ณ เช ญชวนให ใช บร การ ไม ถ กต อง

28 1.2 ให บร การเก ยวก บเร องคาร องต างๆ รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บน กศ กษาและสอบถามความประสงค กล าวต อนร บและ สอบถามความประสงค 2) มอบแบบคาร องตามความประสงค ของน กศ กษา (ตามแบบคาร องของ มสธ.) น กศ กษากรอกข อม ลในแบบคาร อง (เจ าหน าท ให คาปร กษาตามความเหมาะสม) มอบแบบตามชน ด ของคาร อง น กศ กษากรอกแบบ (เจ าหน าท ให คาปร กษา) 3) เจ าหน าตรวจสอบความถ กต องของคาร อง และหล กฐาน ( ไม เก น 2 นาท ) 4) ออกใบเสร จร บเง นและร บเง นจากน กศ กษา( ถ าม ) ( ไม เก น 3 นาท ) เจ าหน าท ตรวจสอบ คาร อง ถ กต อง ออกใบเสร จร บเง น และร บเง น(ถ าม ) ไม ถ กต อง 5) ให น กศ กษาตรวจสอบความถ กต องของใบเสร จและ ให เก บไว เป นหล กฐาน 6) กล าวคา ขอบค ณ แก น กศ กษา และเช ญชวนให มาใช บร การอ นๆ อ กในโอกาสต อไป รวมเวลาการให บร การ ไม เก น 5 นาท / คน น กศ กษาตรวจสอบ ใบเสร จ ถ กต อง กล าวคา ขอบค ณ เช ญชวนให ใช บร การ ไม ถ กต อง

29 1.3 การตอบป ญหา และให คาปร กษา ด านการศ กษา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บน กศ กษาและสอบถามความประสงค กล าวต อนร บและ สอบถามความประสงค 2) การตอบป ญหา และให คาปร กษา 2.1 ว เคราะห ป ญหาท สอบถามให ข อม ลท ถ กต องแก น กศ กษาตาม ล กษณะของ ป ญหาเจ าหน าท สร ปประเด นป ญหาของน กศ กษา พร อมแนวทางการสอบถาม แก ไขป ญหาอ กคร งเพ อให น กศ กษา เข าใจและนาไปปฏ บ ต ในการแก ไขป ญหาต อไป( 1-3 นาท ) 2.2 การให คาปร กษาแก น กศ กษา ( ไม เก น นาท ) 3)กรณ เป นข อม ลท ต องตรวจสอบก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อแก ไขป ญหาให แก น กศ กษา ( ถ าม ) ( โทร.กล บน กศ กษาไม เก น 1-3 ว น ) 4) กล าวคา สว สด แก น กศ กษา และเช ญชวนให มาใช บร การอ นๆ อ กในโอกาสต อไป ให คาปร กษาท ถ กต อง ตามล กษณะของป ญหา เจ าหน าท สร ปฯ ป ญหาและทางแก ไข กรณ เร งด วนให ต ดต อ ก บหน วยงานท เก ยวข อง กล าวคา สว สด เช ญชวนให ใช บร การ

30 2 การให บร การสาหร บประชาชนผ สนใจในการเข าศ กษาก บมหาว ทยาล ย 2.1 การให บร การแนะแนวการศ กษาระบบทางไกลหล กส ตรต างๆ ของมหาว ทยาล ย และจาหน ายระเบ ยบการสม คร รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บผ มาร บบร การและสอบถามความประสงค กล าวต อนร บและ สอบถามความประสงค 2) มอบเอกสารแนะแนวการศ กษาของมหาว ทยาล ย พร อมแนะแนว การศ กษาในหล กส ตรต างๆ ตามท ผ มาร บบร การประสงค เพ อให ทราบรายละเอ ยดมากท ส ด 3) เป ดโอกาสให ผ มาร บบร การได ซ กถามข อสงส ยอย างเต มท มอบเอกสารแนะแนว และแนวแนวหล กส ตร ให ผ มาร บบร การซ กถาม 4) เจ าหน าแนะแนวให ความกระจ างช ดในประเด นข อสงส ยต างๆ 5) จาหน ายระเบ ยบการสม ครหร อให ระเบ ยบการสม ครโครงการ ส มฤทธ บ ตรแก ผ มาร บบร การตามท ประสงค เจ าหน าท แนะแนว ให ความกระจ างช ด เข าใจ จาหน ายหร อให ระเบ ยบ การสม คร ไม เข าใจ 6) เจ าหน าท ร บเง นค าระเบ ยบการสม ครและลงบ นท กกรณ ท ม การ จาหน ายระเบ ยบการสม คร 7) กล าวคา ขอบค ณ แก ผ มาร บบร การ และเช ญชวนให มาใช บร การ อ นๆ อ กในโอกาสต อไป รวมเวลาการให บร การ ไม เก น 5-10 นาท / คน ร บเง นค าระเบ ยบ การสม ครและลงบ นท ก กล าวคา ขอบค ณ เช ญชวนให ใช บร การ

31 2.2 การร บสม ครน กศ กษาใหม ท กหล กส ตร รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บผ มาสม คร กล าวต อนร บ ผ มาสม คร 2)เจ าหน าเป ดโอกาสให ผ มาสม ครซ กถามในประเด นข อสงส ยต างๆ ให ผ มาสม ครกรอกข อม ลลงในแบบใบสม ครและลงนามร บรอง หล กฐานประกอบการสม ครให ถ กต องครบถ วน 3) เจ าหน าท ตรวจสอบข อม ลในแบบใบสม ครและหล กฐาน ประกอบการสม ครให ถ กต องครบถ วน 4) ออกใบเสร จร บเง นและร บเง นจากผ มาสม คร 5) ให ผ มาสม ครตรวจสอบความถ กต องของใบเสร จและ ให เก บไว เป นหล กฐาน 6) จ ายว สด การศ กษาช ดว ชาพ นฐาน (ถ าม ) และบ นท กการจ ายไว เป นหล กฐาน ให กรอกใบสม ครและ ร บรองหล กฐานการสม คร เจ าหน าท ตรวจสอบ ใบสม ครและหล กฐาน ถ กต อง ออกใบเสร จร บเง น และร บเง น ผ มาสม ครตรวจสอบ ใบเสร จ จ ายว สด ช ดว ชาพ นฐาน ถ กต อง และบ นท กการจ าย ไม ถ กต อง ไม ถ กต อง 7) ให ผ มาสม ครตรวจสอบความถ กต องของว สด การศ กษาช ดว ชา พ นฐานท ได ร บ ผ มาสม ครตรวจสอบ ช ดว ชาพ นฐาน ไม ถ กต อง 8) กล าวคา ขอบค ณ แก ผ มาสม คร และเช ญชวนให มาใช บร การอ นๆ อ กในโอกาสต อไป รวมเวลาการให บร การ ไม เก น นาท / คน ถ กต อง กล าวคา ขอบค ณ เช ญชวนให ใช บร การ

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint รายงานผลการดาเน นโครงการ ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำนำ จากการท

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information