รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

2 คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว ทยาล ย โดยการจ ดต งหน วยงานท สามารถให บร การหลายประเภทเข าไว ด วยก น ณ สถานท แห งเด ยว ในร ปแบบการให บร การแบบครบวงจร เพ อให น กศ กษา ผ เร ยนและประชาชน ท วไป ท มาใช บร การ ณ ศ นย ว ทยพ ฒนา ม ความสะดวก รวดเร วและม ความพ งพอใจ โดยหว งเพ มค ณภาพการ ให บร การ โดยกาหนดระด บความสาเร จของการดาเน นการไว 5 ระด บค อ ระด บท 1 แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบงจร ระด บท 2 จ ดทาแผนการดาเน นงาน แนวปฏ บ ต เก ยวก บการให บร การ(One Stop Service ) ระด บท 3 จ ดหาสถานท ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ระด บท 4 วางและทดสอบระบบการให บร การและเป ดให บร การ ระด บท 5 ต ดตามและผลและขยายประเภทการให บร การ รายงานผลโครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) ฉบ บน เป นการ รายงานผลการดาเน นการจ ดต งโครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรของศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ.เพชรบ ร ซ ง ได ร บการสน บสน นจากมหาว ทยาล ยในการปร บปร งพ นท การให บร การ และศ นย ได ด าเน นการเป ดให บร การ แก น กศ กษา ผ เร ยนและประชาชนท วไปตามศ กยภาพของศ นย ไปแล วในระด บความส าเร จท 5 และจะได น าผล การประเม นมาพ ฒนา ศ นย บร การแบบครบวงจร(One Stop Service) เม อการจ ดต งศ นย ด งกล าวเสร จสมบ รณ ตามร ปแบบของมหาว ทยาล ย และขยายประเภทการให บร การต อไป ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

3 สารบ ญ หน า คานา 2 โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 4 รายงานผลตามระด บความสาเร จ ระด บความสาเร จท 1 5 การแต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร ระด บความสาเร จท 2 8 แผนการดาเน นงานหร อแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ ระด บความสาเร จท 3 16 จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบรองร บการให บร การ ระด บความสาเร จท 4 22 การทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ ระด บความสาเร จท 5 27 การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ

4 โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service)

5 โครงการพ ฒนาศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ประจาป 2553 ตามแผนย ทธศาสตร ศ นย ว ทยพ ฒนา 5 ป ( ) 1. โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 2. สนองประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ท 3 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษา ตามกลย ทธ ท จ ดต งหน วยงานท สามารถให บร การหลายประเภทเข าไว ด วยก น ณ สถานท แห งเด ยว ท ง ในส วนกลางและส วนภ ม ภาค 3. สนองย ทธศาสตร ของศ นย ว ทยพ ฒนา ท 1 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษาและสน บสน น ภารก จของมหาว ทยาล ย ตามกลย ทธ ท 1 ปร บปร งและพ ฒนาระบบการบร การต างๆโดยใช เทคโนโลย สม ยใหม ส การให บร การแบบ ครบวงจร 4. หน วยงานร บผ ดชอบหล ก งานส งเสร มและบร การการศ กษา หน วยงานสน บสน น งานบร การส อและเทคโนโลย การศ กษา และงานอานวยการและธ รการ 5. ผ ท ร บผ ดชอบโครงการ งานส งเสร มและบร การการศ กษา 6. หล กการและเหต ผล จากผลสร ปในการประช มเช งปฏ บ ต การการจ ดทาแผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map)ของศ นย ว ทยพ ฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ในว นท มกราคม 2552 น น ศ นย ว ทยพ ฒนา ท ง 10 แห งได ม โครงการต างๆ และดาเน นโครงการร วมก บมหาว ทยาล ยเพ อพ ฒนาการให บร การการศ กษาของศ นย ฯเองและเพ อสน บสน นแผน กลย ทธ ให สอดคล องก บแผนท ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยในม ต ค ณภาพ ในการพ ฒนาระบบการให บร การ น กศ กษาและประชาชนเพ อม งส ความเป นเล ศ (Excellence Services) เช น โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) โครงการลดการลาออกกลางค น (Drop-Out) โครงการห องสม ดด จ ตอล (Digital Library) และโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบ ยนและบร การการศ กษา เป นต น ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร จ งม นโยบาย ให ความสาค ญก บน กศ กษาเสม อนหน งล กค าสาค ญ ซ งจะต องได ร บความสะดวกรวดเร วในการต ดต อและเข าร บบร การท ศ นย ว ทยพ ฒนา จ งได จ ดต งศ นย บร การ แบบครบวงจร (One Stop Service) ข น และได กาหนดเป าหมายโดยใช ไอท ในการเพ มประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน ให ม ความสะดวก รวดเร ว รวมท งม ระบบสารสนเทศท เพ ยงพอ ท นสม ย และถ กต อง สาหร บการ ต ดส นใจ กาหนดนโยบายและแก ป ญหาในการปฏ บ ต งานและการบร หารจ ดการ และเพ อเป นการเตร ยมความพร อม รองร บการพ ฒนาการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ ให เป นผลสาเร จซ งจะ ส งผลต อไปถ งภาพล กษณ ท ด ของมหาว ทยาล ยและเป นการประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยไปพร อมๆก น สมด งเช น ว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยในป พ.ศ ท ว า มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เป นมหาว ทยาล ยเป ดท ใช ระบบการศ กษาทางไกลช นนาของโลกให การศ กษาตลอดช ว ตสาหร บท กคน

6 7. ว ตถ ประสงค 1. เตร ยมความพร อมและเพ อรองร บการพ ฒนาศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ หร อศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) ของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ 2. เพ ออานวยความสะดวกแก น กศ กษา และประชาชนท มาใช บร การงานแนะแนวการศ กษา ร บสม คร น กศ กษา และบร การงานทะเบ ยน 3. เพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน อ นจะนามาส การบร หารจ ดการท ด และม ศ กยภาพเช งธ รก จ 8. ช วงระยะเวลาดาเน นการ 9. ว ธ ดาเน นการ 1. ระยะศ กษาระบบ จ ดหาทร พยากรและทดลองการให บร การ ป พ.ศ ระยะบร การและพ ฒนาระบบการให บร การ ป พ.ศ ระยะระบบเสร จสมบ รณ และปร บปร งระบบอย างต อเน อง ป พ.ศ ศ กษาระบบการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) และปร บให ใช ก บการบร การการศ กษาของศ นย ว ทยพ ฒนา 2. จ ดทาแผน/โครงการเพ อการดาเน นงานเตร ยมบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให ม ความพร อม 3. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ รองร บการให บร การและปร บปร งกระบวนการเด มท ม อย หร อออกแบบ ใหม เพ อให ม ประส ทธ ภาพของการให บร การเพ มข นโดยสามารถใช ฐานข อม ลของผ ใช บร การและ ข อม ลทางการศ กษามาสน บสน นการให บร การได สะดวกรวดเร ว 4. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 5. ประเม นผลและพ ฒนาปร บปร งระบบในการให บร การอย างต อเน อง 10. เทคน คหร อกลย ทธ ท นามาใช 1. เทคน คการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) 2. เทคน คการลดข นตอนการทางาน 3. ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ลท ท นสม ย 11. ทร พยากรท ต องการ ในป 2552 ใช ตามงบประมาณตามปกต ท จ ดสรรให ในป งบประมาณ สถานท คร ภ ณฑ ว สด อ ปกรณ ท เหมาะสมในการให บร การ 2. คอมพ วเตอร ให บร การน กศ กษาในส วนเคาเตอร เซอร ว ส (Counter Service) 3. ระบบฐานข อม ลของน กศ กษาท มาใช บร การท ศ นย

7 4. ระบบฐานข อม ลทางการศ กษาด านต างๆของมหาว ทยาล ยในการให บร การ 12. ต วช ว ด ตามระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 1. แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร(One Stop Service) 2. ม แผนการดาเน นงาน แนวปฏ บ ต หร อระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข องก บการให บร การ 3. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ รองร บการให บร การ 4. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 5. ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ 13. เป าหมายท ต องการ เป าหมายท ต องการ ระด บความสาเร จในการ พ ฒนาการให บร การจ ดเด ยว เบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบ ครบวงจร (One Stop Service) ข อม ลพ นฐาน ป 51 (หน วย) ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 n/a การรายงานผลการดาเน นงาน 1. ประเม นและรายงานผลความสาเร จในระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การ OSS (One Stop Service) ให ผ บร หาร ทราบท ก 6 เด อน

8 รายงานผลโครงการ ตามระด บความสาเร จในการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 1. แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร 2. ม แผนการดาเน นงาน ข นตอนหร อแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ 3. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบรองร บการให บร การ 4. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 5. ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ

9 ระด บความสาเร จท 1 แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service)

10 คำส งศ นย ว ทยพ ฒนำ มสธ. เพชรบ ร ท ๓๑/๒๕๕๒ เร อง แต งต งคณะทำงำนกำรให บร กำรของศ นย บร กำรร วม (Service Link) ศ นย ว ทยพ ฒนำ มสธ. เพชรบ ร ประจำป ๒๕๕๒ ตามท ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร ได แต งต งคณะทางานการ ให บร การของศ นย บร การร วม (Service Link) เพ อรองร บและเตร ยมความพร อมในการร อปร บระบบและ กระบวนงานเพ อให เก ดประส ทธ ภาพและค มค าให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ด งน น เพ อให การดาเน นงานต าง ๆ ของศ นย ฯ เป นไปด วยความเร ยบร อยและปฏ บ ต งานได อย างต อเน อง จ งขอแต งต งคณะทางานการให บร การของศ นย บร การร วม (Service Link) ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร โดยให ม หน าท พ จารณาการจ ดระบบ การบร หารจ ดการ และร ปแบบการให บร การต างๆ ตามนโยบาย ของมหาว ทยาล ยให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เพ ออานวยความสะดวก รวดเร วให แก น กศ กษาและประชาชนท วไปท มาใช บร การ ณ ท ทาการศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร โดยม รายช อคณะทางาน ด งต อไปน ๑. ผ อานวยการศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ประธานคณะทางาน ๒. นายว ร ช อธ ร ตนป ญญา ผ ทางาน ๓. นางสาวเพ ชรดา เพ ชรร ตน ผ ทางาน ๔. นายกฤต กร สาราญถ น ผ ทางาน ๕. นายธนศร แก วประด ษฐ ผ ทางาน ๖. นางศ ร ล กษณ ชลาย ทธ ผ ทางานและเลขาน การ ๗. นางราจวน ศ กลสก ล ผ ทางานและผ ช วยเลขาน การ ท งน ต งแต ว นท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ส ง ณ ว นท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ผ ช วยศาสตราจารย วาน ช มาล ย) ผ อานวยการศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

11 ระด บความสาเร จท 2 ม แผนการดาเน นงานและแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ

12 ระด บความสาเร จท 2 ม แผนการดาเน นงานและ แนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ ตามข นตอนว ธ การดาเน นงานในโครงการข อ 1-2 ด งน 1. ศ กษาระบบการให บร การศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ หร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) และเป นแนวทางปร บให ใช ก บการบร การการศ กษาของศ นย ว ทยพ ฒนา 2. จ ดทาแผน/โครงการเพ อการดาเน นงานเตร ยมบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให ม ความพร อม ข นตอนการดาเน นงานท 1 ศ กษาระบบการให บร การศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) และปร บให ใช ก บการ บร การการศ กษาของศ นย ว ทยพ ฒนา แนวค ดเก ยวก บการให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) เทพศ กด บ ณยร ตพ นธ ได ให ความหมายของการให บร การแบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จ One-Stop Service ว า หมายถ ง การนางานท ให บร การท งหมดท เก ยวข อง มารวมให บร การอย ในสถานท เด ยวก น ในล กษณะท ส งต อ งานระหว างก นท นท หร อเสร จในข นตอนหร อเสร จในจ ดให บร การเด ยว โดยม จ ดประสงค เพ อให การให บร การม ความรวดเร วข น (เทพศ กด บ ณยร ตพ นธ, ) ไมเค ล แฮมเมอร และเจมส แชมป (Michael Hammer & Jame Champy. 1996: 32 อ างใน ตวงร ตน แสง ทองไทย, 2549: 20) ได ให ความหมายของการให บร การแบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จ One-Stop Service ว า หมายถ ง การปฏ ร ปกระบวนการทางาน โดยเน นการออกแบบงานข นใหม ไม ว าจะเป นของราชการหร อเอกชน โดยการ ใช เทคโนโลย ด านข อม ลข าวสารเข ามาช วย โดยม จ ดเด นตรงท งานจะอย ท เด ยว ทางานด วยคนเพ ยงคนเด ยวโดย ใช ข าวสารข อม ล หล กเกณฑ และว ธ การจากหลายฝ าย โดยเฉพาะจากคอมพ วเตอร หล กการน เร ยกว า การบร การ จ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) ใช การออกแบบระบบให บ คคลท มาต ดต อสามารถท จะร บบร การได ณ จ ด เด ยว โดยใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) ท ท นสม ยทาให สามารถเก บฐานข อม ล จานวนมากได และสามารถเร ยกใช ได อย าง รวดเร ว โดยไม ม ข อจาก ดในระยะทางและเวลา ท งน ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศจะเป นห วใจของระบบบร หารจ ดการสม ยใหม โดยม ล กษณะสาค ญ ด งต อไปน 1. ม ความรวดเร วส ง เน องจากสามารถทางานได อย างครบถ วนสมบ รณ ในเวลาท ส น 2. ใช ประโยชน ส งส ดจากเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งในป จจ บ นม ความก าวหน าไปอย างรวดเร ว 3. ให อานาจบ คลากรในการต ดส นใจว น จฉ ยส งการได ด วยตนเองไม จาเป นจะต องเสนอข นไปย ง ระด บส งอ กต อไป 4. ระด บการศ กษาของบ คลากร ค ณภาพทางการศ กษาของบ คลากรได ร บการพ ฒนาจากเด มไปมากโดย ส ดส วนผ ทางานในองค การท สาเร จการศ กษาระด บอ ดมศ กษาม เพ มมากข นกว าท ผ านมา จ งทาให การบร การหร อ ต ดต อก บประชาชนของเจ าหน าท ม ค ณภาพด ข น

13 ร ปแบบของการให บร การแบบเบ ดเสร จท แบ งตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมาย ร ปแบบของการให บร การแบบเบ ดเสร จ เป นแบบท ทางราชการจะดาเน นการให บ งเก ดผลในทางปฏ บ ต อาจจ ดตามว ตถ ประสงค หร อตามเป าหมาย ได ด งน (ตวงร ตน แสงทองไทย, 2549: 23) 1. การจ ดบร การบนสาน กงานอย างถาวร ม การกาหนดอานาจหน าท ความร บผ ดชอบของหน วยงาน ม กฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บอย างช ดเจน และประชาชนเล อกร บบร การได อย างสมบ รณ แบบ ท งน ทร พยากร การบร หารต างๆ จะต องม ครบถ วน และเพ ยงพอแก การบร การประชาชน 2. การจ ดบร การนอกสาน กงาน เป นการจ ดเป นคร งคราวตามความจาเป นหร อต องการของประชาชน และทางราชการน นๆ ว ตถ ประสงค สาค ญของการจ ดบร การนอกสาน กงาน เพ อสนองความต องการของ ประชาชนในท องท บางแห งเป นสาค ญ เพ อให ประชาชนในท องท ได ร บบร การอย างท วถ ง และเข าถ งประชาชน ท เป นเป าหมายของการให บร การโดยตรงมากกว าให ประชาชนไปต ดต อเอง 3. การจ ดบร การให ประชาชนตามว ตถ ประสงค เฉพาะของหน วยงาน อาจเป นงานเป นเอกเทศเฉพาะ ออกไปจากสาน กงานกลาง เพ อให การทางานของเจ าหน าท เก ดความคล องต วและเหมาะสมก บสภาพการทางาน แต จะต องให บร การสาเร จเบ ดเสร จในหน วยงานท แยกไปด วย 4. การจ ดบร การตามประเภทของผ ร บบร การ เพ อประโยชน ของผ บร การได ม ความสะดวกในการต ดต อ งานไม ส บสนปะปนก นและเจ าหน าท ปฏ บ ต งานง ายข นตามความชานาญงานเฉพาะด าน ร ปแบบการให บร การแบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จท แบ งตามเทคน คว ธ การ นอกจากน เทพศ กด บ ณยร ตพ นธ ได กล าวถ งร ปแบบของการให บร การแบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จท ม ล กษณะแตกต างก นในท (เทพศ กด บ ณยร ตพ นธ, ) ว าม 4 ร ปแบบท สาค ญ ค อ 1. ร ปแบบท 1 การนางานจากหลายหน วยงานมารวมให บร การอย ในสถานท เด ยวก น เป นการนางานหลายข นตอนท ต องผ านหลายหน วยงานมารวมก นไว ให บร การอย ในสถานท เด ยวก น ซ ง ประโยชน ท เก ดข น ค อ ช วยลดระยะเวลาของการให บร การให น อยลง กล าวค อ แทนท จะม การส งต องานระหว าง หน วยงานท เก ยวข องในการให บร การ ซ งจะต องใช เวลาในการเด นทางของเอกสารระหว างหน วยงานมาก ก เป น การนาเจ าหน าท ของหลายหน วยงานท เก ยวข องมาทางานรวมอย ท จ ดเด ยวก นเพ อให การส งต องานเป นไปด วย ความรวดเร วท นท 2. ร ปแบบท 2 กระจายอานาจมาให หน วยงานใดหน วยงานหน งทาหน าท ให บร การแบบเบ ดเสร จ เป นการกระจายอานาจไปให เจ าหน าท ของหน วยงานใดหน วยงานหน งเป นผ ท ทาหน าท ให บร การแทนท งหมด โดยม เจ าหน าท เพ ยงคนเด ยวทาหน าท ให บร การเบ ดเสร จท งหมด ซ งร ปแบบน จะแตกต างจากร ปแบบแรก ค อ ขณะท ร ปแบบแรกน นย งม เจ าหน าท ของหลายหน วยงานย งให บร การตามหน าท ท ร บผ ดชอบอย เพ ยงแต นา

14 เจ าหน าท ของหน วยงานท เก ยวข องท งหมดมาทางานให บร การรวมอย ณ สถานท เด ยวก น แต ร ปแบบน จะม เจ าหน าท ของหน วยงานเด ยวท ทาหน าท ให บร การแบบเบ ดเสร จ ท งหมด โดยใช ว ธ การให หน วยงานอ น ๆ กระจายอานาจมาให เพ อให ประชาชนไม ต อง ต ดต อก บเจ าหน าท หลายคน ต วอย างของร ปแบบน เช น การ ให บร การของธนาคาร เป นต น 3. ร ปแบบท 3 การปร บปร งและออกแบบใหม ในการให บร การ ร ปแบบน อาจใช ว ธ การปร บลดหร อย บรวมข นตอน (Reprocess) หร อการสร างใหม (Redesign) ด วยการนา แนวค ดต อไปน มาใช ได แก 3.1 แนวค ดของการปร บปร งงานให ง าย (Work Simplification) ท ให ความสาค ญต อหล กการพ นฐานท สาค ญ 4 ประการ ได แก การขจ ด (eliminate) การรวม (combine) การจ ดการใหม (rearrange) และการทาให ง าย ข น (simplify) 3.2 แนวค ดการร อปร บระบบ (Reengineering) นาเสนอโดย ไมเค ล แฮมเมอร และเจมส แชมป (Michael Hammer and James Champy ) ท ให ความสาค ญก บการนาค ดใหม ข นพ นฐาน (fundamental) ม การ ออกแบบธ รก จใหม อย างใหญ (dramatic) แบบถอนรากถอนโคนหร อปฏ ว ต (radical) โดยมองครอบคล มธ รก จ ท งระบบ (entire business system) ให ความสาค ญต อต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานท สาค ญ ค อ ต นท น ค ณภาพ เง น ลงท น การบร การ และความรวดเร วในการดาเน นงาน ในร ปแบบท สามน จะม ความแตกต างจากในสองร ปแบบแรก ค อ ขณะท สองร ปแบบแรกย งคงข นตอน และว ธ การการให บร การแบบเด มไว ขณะท ร ปแบบน จะเน นหาทางปร บปร งข นตอนเด มท ม อย หร อออกแบบ ใหม เพ อให ม ประส ทธ ภาพของการให บร การเพ มข น เช น ต ดลดข นตอนท ไม จาเป นออกไป ย บรวมข นตอนให มาเป นข นตอนเด ยวก น การออกแบบข นตอนและว ธ การให บร การแบบใหม ท แตกต างและด กว าเด ม 4. ร ปแบบท 4 การสามารถให บร การผ านทางอ นเทอร เน ตได เสร จท นท การให บร การผ านทางอ นเทอร เน ตได เสร จท นท ถ อได ว าเป นอ กร ปแบบหน งของการน าแนวค ดการให บร การ แบบจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อ One Stop Service มาใช เพ ยงแต ไม ม เจ าหน าท ท ให บร การท ประชาชนเผช ญหน าเห น โดยตรง แต ประชาชนผ ร บบร การสามารถต ดต อก บเว บไซท ท หน วยงานท ให บร การได จ ดทาข นมาตาม กระบวนการและว ธ การท กาหนดไว จนกระท งบร การแล วเสร จ

15 ข นตอนการดาเน นงานท 2 จ ดทาแผน/โครงการการจ ดเตร ยมบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให ม ความพร อมและเหมาะสม ในช วง ต งแต ว นท 1 ม นาคม - ว นท 31 กรกฎาคม เสนอท ประช มบ คลากรศ นย ฯเพ อช แจงเก ยวก บการให บร การแบบแบบครบวงจรหร อบร การแบบจ ด เด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) ให ท กคนทราบเพ อสร างความเข าใจและกาหนดต วช ว ดการดาเน นงานตาม หน าท ของแต ละบ คคล (KPI)ในการพ ฒนาระบบด งกล าว 2. จ ดทาค าส งศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ท 31/2552 ลงว นท 27 พฤษภาคม 2552 โดยม บ คลากร ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร เป นคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร 3. จ ดทาแผน/โครงการพ ฒนาศ นย บร การบร การแบบครบวงจร 4. จ ดประช มกล มย อยเพ อปร กษาในกล มงานส งเสร มและบร การการศ กษาร วมก บผ อานวยการและ ห วหน างานอ ก 2 งาน ได แก ห วหน างานบร การส อและเทคโนโลย การศ กษา ห วหน างานอานวยการและธ รการ และบ คลากรท เก ยวข องเพ อพ จารณาในการพ ฒนาปร บปร งบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให เหมาะสมก บการ ให บร การรวมถ งงบประมาณท ม จาก ด โดยใช งบประมาณค าว สด สาน กงานและประชาส มพ นธ ท ได ร บตามปกต 5. ร วมออกแบบและวางแผนก บบ คลากรศ นย ฯ ได แก นายช างอ เลกทรอน กส นายช างศ ลป น กแนะแนว การศ กษาฯ น กว ชาการการศ กษา และพน กงานห องสม ด ในการจ ดสถานท ว สด อ ปกรณ ท เหมาะสม

16 ระด บความสาเร จท 3 จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบรองร บการให บร การ

17 ระด บความสาเร จท 3 จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบ รองร บการให บร การ ตามข นตอนว ธ การดาเน นงานในโครงการข อ 3 ด งน ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ได แบ งข นตอนการดาเน นงาน ออกเป น 2 ช วง ด งน ช วงท 1 ต งแต ว นท 27 เมษายน 2552 ถ ง ว นท 30 ม ถ นายน แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร 2. ประช มวางแผนการดาเน นงานและแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ 3. จ ดทาฐานข อม ลน กศ กษา ช วงท 2 ต งแต ว นท 15 ส งหาคม คณะทางานประช มวางแผนการดาเน นการหาพ นท ท จะใช ปฏ บ ต งานศ นย บร การแบบครบวงจร ( One Stop Service ) 2. ทาเร องจ ดซ อคร ภ ณฑ จานวน 8 รายการ เพ อปร บปร งพ นท การบร การน กศ กษา ตามโครงการจ ดต ง ศ นย บร การน กศ กษาแบบครบวงจร จานวนเง น 100,000 บาท (หน งแสนบาทถ วน) โดยเบ กจ ายงบประมาณเง น คงคล ง ประจาป ดาเน นการปร บปร งพ นท ศ นย บร การน กศ กษาแบบครบวงจร แล วเสร จในเด อนก นยายน 2552 เป ดให บร การน กศ กษาต งแต ว นท 2 ม นาคม 2552 จนถ งป จจ บ น โดยให บ คลากรงานส งเสร มและบร การ การศ กษา จานวน 5 คน ได แก น กว ชาการศ กษา และน กแนะแนวการศ กษาและอาช พ และช างศ ลป หม นเว ยนมาทาหน าท ให บร การ ร บสม ครน กศ กษา การร บลงทะเบ ยนเร ยน ร บคาร อง ให คาปร กษาและตอบ ป ญหา ว นละ 1 คน (โดยไม หย ดพ กเท ยง) ณ จ ดบร การครบวงจร ท จ ดไว ณ ห องส งเสร มและบร การการศ กษา

18 งานผ ให บร การ One Stop Service 1. ร บสม ครน กศ กษา 2. ร บลงทะเบ ยน/คาร อง 3. ให คาปร กษา/แนะแนวการศ กษา / แก ไขป ญหา เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบโดยตรงก บงานน นเพ อตรวจสอบ ส งเง น/ ข อม ลและหล กฐานให มหาว ทยาล ยเพ อดาเน นการต อไป มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

19 ระด บความสาเร จท 4 ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ

20 ระด บความสาเร จท 4 ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ ตามข นตอนว ธ การดาเน นงานในโครงการข อ 4 ด งน ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ได ทดสอบระบบและเป ดให บร การต งแต ว นท 2 ม นาคม 2552 เป นต น มา ได แก การบร การร บสม ครน กศ กษา การบร การร บลงทะเบ ยน/คาร อง การบร การแนะแนวการศ กษาให คาปร กษา/ตอบป ญหา อย บนพ นฐานของเทคโนโลย ท ม อย เด ม ปร บใช ให เหมาะสม และให บ คลากรในงาน ส งเสร มและบร การการศ กษา ได แก น กว ชาการศ กษา น กแนะแนวการศ กษาและอาช พ และ นายช างศ ลป เป นผ ทาหน าท ให บร การ ว นละ 1 คน ตามตารางด งน ว น จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร จ ดบร การ OSS นายว ร ช อธ ร ตนป ญญา นางสาวส มาล เดชบ ญพบ นางสาวบ งอร ป ยะน ช นายมน เต กส วรรณ นางณ ฏฐา ส กใส เวลา น. ท กว น ให ผ ปฏ บ ต งาน OSS ในว นถ ดไป ปฏ บ ต หน าท ให บร การ

21 ระด บความสาเร จท 5 ม การต ดตามประเม นผล และม การจ ดทาแผน OSS ของป งบประมาณ 2554

22 ระด บความสาเร จท 5 ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ ตามข นตอนว ธ การดาเน นงานในโครงการข อ 5 ด งน 1. ประเม นผล 5.1 ความสามารถในการให บร การ 1.รองร บการให บร การน กศ กษาและประชาชน ได ความต องการ 2.ให บร การตลอดเวลาทาการ 3.ม ห องร บรองสาหร บน กศ กษาและผ ต ดตาม กรณ ท เจ าหน าท ไม ว าง หร อต ดน กศ กษาท านอ น 4.ให บร การข อม ลท ถ กต อง โดยผ านการตรวจสอบจากเจ าของข อม ลแล ว ผ านระบบ msm 5.ส งต อข อม ลท ต องตรวจสอบก บหน วยงานอ น ได อย างรวดเร ว 6.แจ งข อม ลให น กศ กษาทราบตรงตามกาหนดเวลา ( กรณ ข อม ลเช งล กท ต องให เวลาในการตรวจสอบ ) 7.ม ท มงานพร อมสน บสน นงานของศ นย บร การแบบครบวงจร 5.2 การประเม นผลจากสถ ต การให บร การ ในการประเม นผลการดาเน นงานเน องจากการปร บปร งระบบการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service ) เร มทดสอบให บร การในเด อนต ลาคม 2552 ซ งเป นป งบประมาณใหม และจาก แบบสอบถามความค ดเห นของผ ใช บร การต อการให บร การการศ กษาของงานส งเสร มและบร การการศ กษา เด อนต ลาคม ธ นวาคม 2552 ผ มาร บบร การจานวน 156 คน ม ผ ตอบแบบสอบจานวน 124 คน ระด บความพ งพอใจร อยละ 86 เด อนมกราคม - ม นาคม 2553 ผ มาร บบร การจานวน 194 คน ม ผ ตอบแบบสอบจานวน 138 คน ระด บความพ งพอใจร อยละ 86 เด อนเมษายน ม ถ นายน 2553 ผ มาร บบร การ จานวน 283 คน ม ผ ตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน ระด บความพ งพอใจร อยละ ป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะ ป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะ 1.ขาดอ ปกรณ รองร บการใช งาน -ทาให การทางานล าช า เร งร ดการจ ดซ อ 2.ระบบฐานข อม ลสารสนเทศย ง ไม สามารถเช อมต อก บ ฐานข อม ลของมหาว ทยาล ย - ต องใช เวลาในการให บร การ เร งดาเน นการพ ฒนาฐานข อม ลให สามารถเช อมต อก บศ นย 3.ระบบเคร อข ายข ดข องบ อย -ต องใช เวลาในการให บร การ พ ฒนาระบบเคร อข าย 4.ก จกรรมบางอย างไม สามารถ - ต ดข ดด านนโนบาย ทบทวนก จกรรมท สามารถ One stop ท ศ นย ได one stop ได

23 ร ปแบบการให บร การในอนาคต 1. ขยายช องทางการให บร การ 24 ช วโมง ม ระบบตอบร บอ ตโนม ต ระบบฝากข อความ 2. บร หารฐานความร ให สามารถขยายบร การผ านอ นเทอร เน ต 3. ใช ระบบโทรศ พท เบอร เด ยว 4. ม ระบบร บฝากข อความ 5. เป นศ นย บร การแบบครบวงจร เคล อนท ประโยชน ท ได ร บ ศ นย บร การแบบครบวงจร ภายใต การดาเน นงานของศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร จะก อให เก ด ประโยชน ต อน กศ กษา และมหาว ทยาล ย ด งน ประโยชน ท น กศ กษา และประชาชนท วไปจะได ร บ 1. สามารถดาเน นก จกรรมท กอย างได เช นเด ยวก บการต ดต อก บมหาว ทยาล ย 2. ร บทราบข อม ล ข าวสาร บร การของมหาว ทยาล ยได สะดวกย งข น 3. ประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการโทรศ พท ต ดต อก บมหาว ทยาล ย ประโยชน ท มหาว ทาล ยจะได ร บ 1.สามารถสร างภาพล กษณ ท ด ให ก บมหาว ทยาล ยในสายตาของน กศ กษาและประชาชน 2.ช วยลดจานวนอ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษา 3.ลดภาระค าใช จ ายจากการบร หารจ ดการ

24 แผนโครงการศ นย บร การการศ กษาแบบครบวงจร (One Stop Service) ประจาป 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ตามแผนย ทธศาสตร ศ นย ว ทยพ ฒนา 5 ป ( ) 1. โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 2. สนองประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ท 3 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษา ตามกลย ทธ ท จ ดต งหน วยงานท สามารถให บร การหลายประเภทเข าไว ด วยก น ณ สถานท แห งเด ยว ท ง ในส วนกลางและส วนภ ม ภาค 3. สนองย ทธศาสตร ของศ นย ว ทยพ ฒนา ท 1 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษาและสน บสน น ภารก จของมหาว ทยาล ย ตามกลย ทธ ท 1 ปร บปร งและพ ฒนาระบบการบร การต างๆโดยใช เทคโนโลย สม ยใหม ส การให บร การแบบ ครบวงจร 4. หน วยงานร บผ ดชอบหล ก งานส งเสร มและบร การการศ กษา หน วยงานสน บสน น งานบร การส อและเทคโนโลย การศ กษา และงานอานวยการและธ รการ 5. ผ ท ร บผ ดชอบโครงการ นายว ร ช อธ ร ตนป ญญา นางสาวส มาล เดชบ ญพบ นางสาวบ งอร ป ยะน ช นางณ ฎฐา ส กใส นายมน เต กส วรรณ 6. หล กการและเหต ผล จากผลสร ปในการประช มเช งปฏ บ ต การการจ ดทาแผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map)ของศ นย ว ทยพ ฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ในว นท มกราคม 2552 น น ศ นย ว ทยพ ฒนา ท ง 10 แห งได ม โครงการต างๆ และดาเน นโครงการร วมก บมหาว ทยาล ยเพ อพ ฒนาการให บร การการศ กษาของศ นย ฯเองและเพ อสน บสน นแผน กลย ทธ ให สอดคล องก บแผนท ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยในม ต ค ณภาพ ในการพ ฒนาระบบการให บร การ น กศ กษาและประชาชนเพ อม งส ความเป นเล ศ (Excellence Services) เช น โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) เป นต นและในว นท 2-3 ส งหาคม 2553 ได ม การประช มของคณะกรรมการและ เจ าหน าท ท เก ยวข องก บศ นย บร การแบบครบวงจร ท ง 10 ศ นย ฯ ณ มหาว ทยาล ย โดยม การดาเน นการสร ปผล การดาเน นงานและร วมก นจ ดทามาตรฐานการให บร การแบบครบวงจรน ข นเพ อจ ดทาแผนการปฏ บ ต งาน OSS ป 2554 ต อไป จากการสร ปผลและการร วมก นจ ดท ามาตรฐานการให บร การแบบครบวงจรในป 2553 ด งกล าว จ งควร ท จะม การพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรหร อศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ(One Stop Service) ต อไปในส วน ของงานส งเสร มและบร การการศ กษาท ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร เพ อเป นการเตร ยมความพร อมและรองร บ การพ ฒนาการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ ให เป นผลส าเร จซ งจะส งผล ต อไปถ งภาพล กษณ ท ด ของมหาว ทยาล ยและเป นการประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยไปพร อมๆก น สมด งเช น

25 ว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยในป พ.ศ ท ว า มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เป นมหาว ทยาล ยเป ดท ใช ระบบการศ กษาทางไกลช นนาของโลกให การศ กษาตลอดช ว ตสาหร บท กคน 7. ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ หร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) ตาม มาตรฐานการบร การการศ กษาของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ 1. มาตรฐานการบร การร บลงทะเบ ยนและคาร อง 2. มาตรฐานการบร การร บสม ครน กศ กษา 3. มาตรฐานการบร การให คาปร กษาและตอบป ญหาการศ กษา 8. ช วงระยะเวลาดาเน นการ 9. ว ธ ดาเน นการ 4. ช วงระยะศ กษามาตรฐานใหม ในการบร การให เหมาะสม (ต.ค.-พ.ย. 53) 5. ช วงระยะนามาใช พร อมปร บปร งระบบและกระบวนการให สอดคล องก น(ธ.ค. 53- ก.พ.54) 6. ช วงระยะจ ดหาทร พยากรให รองร บการปร บปร ง(ม.ค.-เม.ย. 54) 7. ช วงระยะทดลองการให บร การ(พ.ค.-ม.ย. 54) 8. ช วงระยะระบบเสร จสมบ รณ และปร บปร งระบบอย างต อเน อง ป พ.ศ (ก.ค-ก.ย 54) 6. ศ กษามาตรฐานใหม ในการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) 7. ปร บปร งกระบวนการเด มท ม อย หร อออกแบบใหม เพ อให ม ประส ทธ ภาพของการให บร การเพ มข น ให ใช ได ก บมาตรฐานใหม ในการบร การการศ กษาของศ นย ว ทยพ ฒนา 8. เตร ยมบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให ม ความพร อมให รองร บได อย างม ประส ทธ ภาพ 9. ทดสอบระบบให บร การและให บร การตามมาตรฐานใหม 10. ประเม นผลและพ ฒนาปร บปร งระบบในการให บร การอย างต อเน อง 10. เทคน คหร อกลย ทธ ท นามาใช 1. เทคน คการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) และมาตรฐานในการ ให บร การการศ กษาในด านต างๆ 2. เทคน คการลดข นตอนการทางาน 3. ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ลท ท นสม ย 11. ทร พยากรท ต องการ ในป 2554 ใช ตามงบประมาณตามปกต ท จ ดสรรให ในป งบประมาณ 2554

26 5. สถานท คร ภ ณฑ ว สด อ ปกรณ ท เหมาะสมในการให บร การ 6. คอมพ วเตอร ให บร การน กศ กษาในส วนเคาเตอร เซอร ว ส (Counter Service) 7. ระบบฐานข อม ลของน กศ กษาท มาใช บร การท ศ นย 8. ระบบฐานข อม ลทางการศ กษาด านต างๆของมหาว ทยาล ยในการให บร การ 12. ต วช ว ด ตามระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 6. แต งต งคณะทางานการให บร การแบบครบวงจร(One Stop Service) ป ม แผนการดาเน นงาน แนวปฏ บ ต หร อระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข องก บการให บร การ 8. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ รองร บการให บร การ 9. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 10. ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ 13. เป าหมายท ต องการ เป าหมายท ต องการ ระด บความสาเร จในการ พ ฒนาการให บร การจ ดเด ยว เบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบ ครบวงจร (One Stop Service) 14. การรายงานผลการดาเน นงาน ข อม ลพ นฐาน ป 53 (ระด บ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป ประเม นและรายงานผลความสาเร จในระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การ OSS (One Stop Service) ให ผ บร หาร ทราบท ก 6 เด อน มาตรฐานการปฏ บ ต งานในการให บร การแบบครบวงจร ป 2554 ข นตอนของการปฏ บ ต งานในแต ละกระบวนงาน ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ได กาหนดข นตอนรวมถ งมาตรฐานการปฏ บ ต งานในการให บร การแบบครบ วงจร ป 2554 ในแต ละกระบวนงาน ด งต อไปน

27 1. การให บร การสาหร บน กศ กษาของมหาว ทยาล ย 1.1 อานวยความสะดวกเก ยวก บการลงทะเบ ยนต างๆ รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บน กศ กษาและสอบถามความประสงค กล าวต อนร บและ สอบถามความประสงค 2) มอบแบบลงทะเบ ยนแก น กศ กษาตามชน ดของการลงทะเบ ยน (ศ นย ฯ จ ดทาแบบลงทะเบ ยน ตามแบบของ มสธ.) น กศ กษากรอกข อม ลลงในแบบลงทะเบ ยน (เจ าหน าท ให คาปร กษาตามความเหมาะสม) มอบแบบตามชน ดของ การลงทะเบ ยน น กศ กษากรอกแบบ (เจ าหน าท ให คาปร กษา) 3) เจ าหน าตรวจสอบความถ กต องของการลงทะเบ ยน / ออนไลน ข อม ล ( ไม เก น 2 นาท ) 4) ออกใบเสร จร บเง นและร บเง นจากน กศ กษา ( ไม เก น 3 นาท ) เจ าหน าท ตรวจสอบ การลงทะเบ ยน ถ กต อง ออกใบเสร จร บเง น และร บเง น ไม ถ กต อง 5) ให น กศ กษาตรวจสอบความถ กต องของใบเสร จและ ให เก บไว เป นหล กฐาน 6) กล าวคา ขอบค ณ แก น กศ กษา และเช ญชวนให มาใช บร การอ นๆ อ กในโอกาสต อไป รวมเวลาการให บร การ ไม เก น 5 นาท / คน น กศ กษาตรวจสอบ ใบเสร จ ถ กต อง กล าวคา ขอบค ณ เช ญชวนให ใช บร การ ไม ถ กต อง

28 1.2 ให บร การเก ยวก บเร องคาร องต างๆ รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บน กศ กษาและสอบถามความประสงค กล าวต อนร บและ สอบถามความประสงค 2) มอบแบบคาร องตามความประสงค ของน กศ กษา (ตามแบบคาร องของ มสธ.) น กศ กษากรอกข อม ลในแบบคาร อง (เจ าหน าท ให คาปร กษาตามความเหมาะสม) มอบแบบตามชน ด ของคาร อง น กศ กษากรอกแบบ (เจ าหน าท ให คาปร กษา) 3) เจ าหน าตรวจสอบความถ กต องของคาร อง และหล กฐาน ( ไม เก น 2 นาท ) 4) ออกใบเสร จร บเง นและร บเง นจากน กศ กษา( ถ าม ) ( ไม เก น 3 นาท ) เจ าหน าท ตรวจสอบ คาร อง ถ กต อง ออกใบเสร จร บเง น และร บเง น(ถ าม ) ไม ถ กต อง 5) ให น กศ กษาตรวจสอบความถ กต องของใบเสร จและ ให เก บไว เป นหล กฐาน 6) กล าวคา ขอบค ณ แก น กศ กษา และเช ญชวนให มาใช บร การอ นๆ อ กในโอกาสต อไป รวมเวลาการให บร การ ไม เก น 5 นาท / คน น กศ กษาตรวจสอบ ใบเสร จ ถ กต อง กล าวคา ขอบค ณ เช ญชวนให ใช บร การ ไม ถ กต อง

29 1.3 การตอบป ญหา และให คาปร กษา ด านการศ กษา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บน กศ กษาและสอบถามความประสงค กล าวต อนร บและ สอบถามความประสงค 2) การตอบป ญหา และให คาปร กษา 2.1 ว เคราะห ป ญหาท สอบถามให ข อม ลท ถ กต องแก น กศ กษาตาม ล กษณะของ ป ญหาเจ าหน าท สร ปประเด นป ญหาของน กศ กษา พร อมแนวทางการสอบถาม แก ไขป ญหาอ กคร งเพ อให น กศ กษา เข าใจและนาไปปฏ บ ต ในการแก ไขป ญหาต อไป( 1-3 นาท ) 2.2 การให คาปร กษาแก น กศ กษา ( ไม เก น นาท ) 3)กรณ เป นข อม ลท ต องตรวจสอบก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อแก ไขป ญหาให แก น กศ กษา ( ถ าม ) ( โทร.กล บน กศ กษาไม เก น 1-3 ว น ) 4) กล าวคา สว สด แก น กศ กษา และเช ญชวนให มาใช บร การอ นๆ อ กในโอกาสต อไป ให คาปร กษาท ถ กต อง ตามล กษณะของป ญหา เจ าหน าท สร ปฯ ป ญหาและทางแก ไข กรณ เร งด วนให ต ดต อ ก บหน วยงานท เก ยวข อง กล าวคา สว สด เช ญชวนให ใช บร การ

30 2 การให บร การสาหร บประชาชนผ สนใจในการเข าศ กษาก บมหาว ทยาล ย 2.1 การให บร การแนะแนวการศ กษาระบบทางไกลหล กส ตรต างๆ ของมหาว ทยาล ย และจาหน ายระเบ ยบการสม คร รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บผ มาร บบร การและสอบถามความประสงค กล าวต อนร บและ สอบถามความประสงค 2) มอบเอกสารแนะแนวการศ กษาของมหาว ทยาล ย พร อมแนะแนว การศ กษาในหล กส ตรต างๆ ตามท ผ มาร บบร การประสงค เพ อให ทราบรายละเอ ยดมากท ส ด 3) เป ดโอกาสให ผ มาร บบร การได ซ กถามข อสงส ยอย างเต มท มอบเอกสารแนะแนว และแนวแนวหล กส ตร ให ผ มาร บบร การซ กถาม 4) เจ าหน าแนะแนวให ความกระจ างช ดในประเด นข อสงส ยต างๆ 5) จาหน ายระเบ ยบการสม ครหร อให ระเบ ยบการสม ครโครงการ ส มฤทธ บ ตรแก ผ มาร บบร การตามท ประสงค เจ าหน าท แนะแนว ให ความกระจ างช ด เข าใจ จาหน ายหร อให ระเบ ยบ การสม คร ไม เข าใจ 6) เจ าหน าท ร บเง นค าระเบ ยบการสม ครและลงบ นท กกรณ ท ม การ จาหน ายระเบ ยบการสม คร 7) กล าวคา ขอบค ณ แก ผ มาร บบร การ และเช ญชวนให มาใช บร การ อ นๆ อ กในโอกาสต อไป รวมเวลาการให บร การ ไม เก น 5-10 นาท / คน ร บเง นค าระเบ ยบ การสม ครและลงบ นท ก กล าวคา ขอบค ณ เช ญชวนให ใช บร การ

31 2.2 การร บสม ครน กศ กษาใหม ท กหล กส ตร รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภ ม ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1) กล าวต อนร บผ มาสม คร กล าวต อนร บ ผ มาสม คร 2)เจ าหน าเป ดโอกาสให ผ มาสม ครซ กถามในประเด นข อสงส ยต างๆ ให ผ มาสม ครกรอกข อม ลลงในแบบใบสม ครและลงนามร บรอง หล กฐานประกอบการสม ครให ถ กต องครบถ วน 3) เจ าหน าท ตรวจสอบข อม ลในแบบใบสม ครและหล กฐาน ประกอบการสม ครให ถ กต องครบถ วน 4) ออกใบเสร จร บเง นและร บเง นจากผ มาสม คร 5) ให ผ มาสม ครตรวจสอบความถ กต องของใบเสร จและ ให เก บไว เป นหล กฐาน 6) จ ายว สด การศ กษาช ดว ชาพ นฐาน (ถ าม ) และบ นท กการจ ายไว เป นหล กฐาน ให กรอกใบสม ครและ ร บรองหล กฐานการสม คร เจ าหน าท ตรวจสอบ ใบสม ครและหล กฐาน ถ กต อง ออกใบเสร จร บเง น และร บเง น ผ มาสม ครตรวจสอบ ใบเสร จ จ ายว สด ช ดว ชาพ นฐาน ถ กต อง และบ นท กการจ าย ไม ถ กต อง ไม ถ กต อง 7) ให ผ มาสม ครตรวจสอบความถ กต องของว สด การศ กษาช ดว ชา พ นฐานท ได ร บ ผ มาสม ครตรวจสอบ ช ดว ชาพ นฐาน ไม ถ กต อง 8) กล าวคา ขอบค ณ แก ผ มาสม คร และเช ญชวนให มาใช บร การอ นๆ อ กในโอกาสต อไป รวมเวลาการให บร การ ไม เก น นาท / คน ถ กต อง กล าวคา ขอบค ณ เช ญชวนให ใช บร การ

ข นตอนของการปฏ บ ต งาน

ข นตอนของการปฏ บ ต งาน ข นตอนของการปฏ บ ต งาน ข นตอนของการปฏ บ ต งานในแต ละกระบวนงาน ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. ได กาหนดข นตอนของการปฏ บ ต งาน ในแต ละกระบวนงานด งต อไปน 1. การให บร การสาหร บน กศ กษาของมหาว ทยาล ย 1.1 อานวยความสะดวกเก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information