รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด"

Transcription

1 รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม ส วนได เส ยอ นๆ ตลอดจนส งคมและช มชนโดยรวม บร ษ ทฯ จ งม งม นและให ความสำค ญต อการปฏ บ ต ตาม หล กการกำก บด แลก จการท ด โดยการกำหนดนโยบายเก ยวก บการกำก บด แลก จการท ด ข น ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด สำหร บ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เพ อให การปฏ บ ต หน าท ของท กๆ ฝ ายในบร ษ ทฯ เป นไปตามพระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจำก ด กฎหมาย ข อกำหนดท เก ยวข องก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ตลอดจนกฎหมายอ นท เก ยวข อง รวมท งได รวบรวมประเด นสำค ญอ นๆ นอกเหน อจากท กำหนดไว ในข อบ งค บของบร ษ ทฯ เพ อเป นการเน นถ งบทบาทหน าท ของคณะกรรมการ ผ บร หาร และพน กงาน ให สอดคล องก บหล กการกำก บด แลก จการท ด ท กำหนดข นโดยตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ด งรายละเอ ยด ต อไปน การปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 1. นโยบายเก ยวก บการกำก บด แลก จการ ประก นว นาศภ ยเป นธ รก จท ม ส วนเก ยวข อง และม ผลกระทบต อส งคม ประชาชน ผ ถ อห น ตลอดจนค ค าและล กค า เป นจำนวนมาก บร ษ ทฯ จ งให ความสำค ญเร องการกำก บด แลก จการท ด ซ งเป นไปตามหล กการกำก บด แลก จการท ด สำหร บบร ษ ท จดทะเบ ยนป 2549 ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ครบท ง 5 หมวด ด งน 1) ส ทธ ของผ ถ อห น : บร ษ ทฯ ม นโยบายอำนวยความสะดวกให ผ ถ อห นได ใช ส ทธ ในการเข าร วมประช มและออกเส ยง อย างเต มท รวมท งด แลให ม การให ข อม ล ว น เวลา สถานท และวาระการประช ม ตลอดจนข อม ลท งหมดท เก ยวข องก บ เร องท ต องต ดส นใจในท ประช ม แก ผ ถ อห นเป นการล วงหน าอย างเพ ยงพอและท นเวลา ท งน รวมถ งการเผยแพร ข อม ล ด งกล าวไว ใน website ของบร ษ ทฯ เป นการล วงหน าก อนจ ดส งเอกสาร เพ อเป ดโอกาสให ผ ถ อห นได ม เวลาศ กษาข อม ลล วง หน าอย างเพ ยงพอ 2) การปฏ บ ต ต อผ ถ อห นอย างเท าเท ยมก น : ในการประช มผ ถ อห นประจำป 2550 บร ษ ทฯ ม นโยบายอำนวยความสะดวก ให แก ผ ถ อห นส วนน อย ในการเสนอช อบ คคลเพ อเข าดำรงตำแหน งกรรมการและเสนอเพ มวาระการประช มล วงหน าก อน การประช มผ ถ อห น และสน บสน นให ผ ถ อห นใช หน งส อมอบฉ นทะในร ปแบบท ผ ถ อห นสามารถกำหนดท ศทาง การลงคะแนนเส ยงได 3) บทบาทของผ ม ส วนได เส ย : บร ษ ทฯ ม นโยบายต งม นในความย ต ธรรม และความม ค ณธรรมก บผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ บร หารและพน กงาน ล กค า ค ค า เจ าหน ค แข งทางการค า และส งคมส วนรวม โดยไม เล อกปฏ บ ต ต อผ หน งผ ใด อย างไม เป นธรรม ไม ใช ว จารณญาณ หร อความส มพ นธ ส วนต วต ดส น และให โอกาสเท าเท ยมก นโดยไม แบ งแยก เช อชาต ส ญชาต ศาสนาหร อเพศ เพ อสร างความส มพ นธ อ นด อย างต อเน องในการดำเน นธ รก จ บร ษ ทฯ ตระหน กถ ง ความร บผ ดชอบท พ งม ต อส งคมและช มชน และถ อเป นภารก จหล กท จะสร างสรรค โครงการ และก จกรรมท เป นประโยชน ใน การพ ฒนาส งคมและช มชน

2 4) การเป ดเผยข อม ลและความโปร งใส : บร ษ ทฯ ให ความม นใจต อน กลงท น โดยการเป ดเผยสารสนเทศท สำค ญของบร ษ ทฯ อย างถ กต อง ครบถ วน ท นเวลา โปร งใส และเท าเท ยมก น ท งข อม ลทางการเง นและผลการดำเน นงาน ส วนข อม ลอ น ท เก ยวข องได ร บการด แลโดยกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ตลอดจนว ธ ปฏ บ ต ของบร ษ ทฯ เพ อป องก นไม ให ความล บของบร ษ ทฯ ร วไหลไปย งค แข งทางการค า 5) ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ : ในนโยบายเก ยวก บการกำก บด แลก จการท ด ของบร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ได กล าวถ งเร องโครงสร าง บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ และความเป นอ สระของคณะกรรมการ ซ งครอบคล มถ งโครงสร างคณะกรรมการ บทบาทหน าท ของคณะกรรมการต อการกำก บด แลก จการท ด การประช ม คณะกรรมการบร ษ ท และการรายงานข อม ล ผ ถ อห น : ส ทธ และความเท าเท ยมก น บร ษ ทฯ ตระหน กด ว ากลไกหน งท จะช วยให เก ดความโปร งใสในการบร หารก จการ ค อ การเป ดโอกาสให ผ ถ อห นท กรายสามารถ ใช ส ทธ ออกเส ยงในการประช มผ ถ อห น เพ อแต งต งหร อถอดถอนกรรมการ แต งต งผ สอบบ ญช การจ ดสรรเง นป นผล และร วมต ดส นใจ เก ยวก บการเปล ยนแปลงท สำค ญของบร ษ ทฯ ด วยข อม ลข าวสารท ถ กต องอย างเพ ยงพอ ในการจ ดประช มสาม ญผ ถ อห นท ผ านมา บร ษ ทฯ ได ดำเน นการเพ อให ผ ถ อห นได ร บข อม ลท งหมดท เก ยวข องก บเร องท ต อง ต ดส นใจในท ประช มอย างถ กต อง ครบถ วน และเท าเท ยมก น เพ อสน บสน นให ผ ถ อห น แสดงความค ดเห น เสนอแนะ และซ กถาม ในการต ดส นใจเร องสำค ญต างๆ เพ อใช ส ทธ ในการลงมต อน ง บร ษ ทฯ ได ถ อปฏ บ ต ตามข อบ งค บของบร ษ ทฯ ในการลงคะแนนเส ยง โดยให ผ ถ อห นม คะแนนเส ยงเท าก บจำนวนห นท ตนถ ออย โดยถ อว าห นหน งม หน งเส ยง และการลงคะแนนเส ยงให กระทำโดยเป ดเผย เว นแต ผ ถ อห นไม น อยกว า 5 คนร องขอ และท ประช มม มต ให ลงคะแนนล บก ให ลงคะแนนล บ ส วนว ธ การออกเส ยงลงคะแนนล บน นให เป น ตามท ประธานในท ประช มกำหนด ก อนการจ ดประช มสาม ญผ ถ อห น บร ษ ทฯ ได จ ดส งหน งส อเช ญประช มผ ถ อห นพร อมก บเอกสารประกอบการประช มวาระต างๆ เช น สำเนางบด ลและบ ญช กำไรขาดท นท ผ สอบบ ญช ตรวจสอบแล ว พร อมก บรายงานการตรวจสอบบ ญช ของผ ตรวจสอบ และรายงาน ประจำป ของคณะกรรมการ ซ งรวมถ งความเห นของคณะกรรมการในท กวาระ ให แก ผ ถ อห นเป นการล วงหน าก อนการประช มไม น อยกว า 7 ว น และในหน งส อเช ญประช มได แจ งรายละเอ ยดของเอกสารท ผ ถ อห นจะต องนำมาแสดงในว นประช มรวมไว ด วย การประช มสาม ญผ ถ อห นประจำป 2549 จ ดข นในสถานท ใกล ก บท ต งของสำน กงานใหญ โดยบร ษ ทฯ ได จ ดเตร ยมห องประช ม ขนาดใหญ เพ ยงพอท จะรองร บผ เข าร วมประช มได อย างเหมาะสม และได จ ดส งแผนท ของสถานท ประช มให แก ผ ถ อห นทราบล วงหน าด วย เพ อเป ดโอกาสให ผ ถ อห นสามารถเข าร วมประช มได โดยสะดวกและม จำนวนมากท ส ด นอกจากน บร ษ ทฯ ย งเป ดโอกาสให ผ ถ อห นศ กษา ข อม ลและสารสนเทศของบร ษ ทฯ ได จากทางเว บไซด ของบร ษ ทฯ เพ อให ผ ถ อห นสามารถได ร บข อม ลท เป นป จจ บ น และในกรณ ท ผ ถ อห น ไม สามารถเข าร วมประช มได ด วยตนเอง บร ษ ทฯ สน บสน นให ผ ถ อห นมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทน โดยได แนบหน งส อมอบฉ นทะตามแบบท กระทรวงพาณ ชย กำหนด พร อมก บรายช อของกรรมการอ สระท งหมด เพ อให ผ ถ อห นสามารถ เล อกท จะมอบฉ นทะเพ อร กษาส ทธ ออกเส ยงลงมต ในการประช มวาระต างๆ ได

3 ส ทธ ของผ ม ส วนได เส ยกล มต างๆ เน องจากบร ษ ทฯ ตระหน กถ งแรงสน บสน นจากผ ม ส วนได เส ยต างๆ ซ งจะทำให บร ษ ทฯ สามารถแข งข นและสร างกำไรได โดยถ อว าเป นการสร างความสำเร จในระยะยาวให ก บบร ษ ทฯ ด งน น บร ษ ทฯ จ งได ให ความสำค ญต อส ทธ ของผ ม ส วนได เส ยท กกล ม ท งภายในและภายนอกบร ษ ทฯ โดยสามารถสร ปแนวทางปฏ บ ต แยกตามกล มต างๆ ได ด งน ผ ถ อห น บร ษ ทฯ ม งม นท จะสร างความเต บโตให แก ธ รก จ สร างความสามารถในการแข งข นในระยะยาว เพ อสร างความ พ งพอใจส งส ดแก ผ ถ อห น รวมท งดำเน นการเป ดเผยข อม ลต อผ ลงท นอย างถ กต อง โปร งใส เช อถ อได และ เท าเท ยมก น พน กงาน บร ษ ทฯ ได ปฏ บ ต ก บพน กงานอย างเท าเท ยม เป นธรรม และให ผลตอบแทนท เหมาะสม รวมท งส งเสร ม การม ส วนร วมของพน กงานอย างต อเน อง ด งน - ม การวางแผนการพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของบร ษ ทฯ และสถานการณ แวดล อมท เปล ยนไป และได จ ดให ม การส มมนา/ฝ กอบรมเพ อพ ฒนาท กษะในการปฏ บ ต งาน ตามท ปรากฏในรายงาน ประจำป หน า 90 - จ ดให ม โครงการส งเสร มด านการศ กษา เช น การให ท นการศ กษาแก พน กงาน - ม การให ผลตอบแทนและสว สด การอย างเหมาะสม - จ ดให ม การร กษาสภาพแวดล อมในการทำงานท เหมาะสม ปลอดภ ยต อช ว ตและทร พย ส นของพน กงาน ล กค า บร ษ ทฯ ม ความม งม นท จะสร างค ณค าให แก งานบร การท งทางด านการร บประก นภ ยและส นไหม อย างถ กต อง รวดเร ว โดยย ดหล กความเป นธรรมและจร ยธรรม เพ อให ม มาตรฐานท เป นสากลและจะม การปร บปร ง พ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง ท งน เพ อสร างความพ งพอใจ และความม นใจแก ล กค า ค ค า บร ษ ทฯ ได ให ความสำค ญในการปฏ บ ต ตามกฎ กต กา เง อนไขส ญญาต างๆ ท ม ต อค ค าอย างเคร งคร ด โดยการดำเน นธ รก จใดๆ ก บค ค าจะต องไม นำมาซ งความข ดต อกฎหมาย และไม นำมาซ งความเส อมเส ยช อเส ยง ก บท งบร ษ ทฯ และค ค า เจ าหน บร ษ ทฯ ได ดำเน นการตามเง อนไขส ญญาท ได ตกลงไว ก บเจ าหน อย างเคร งคร ด ส งคม บร ษ ทฯ ตระหน กเสมอว าเป นส วนหน งของส งคม ด งน น จ งต องม หน าท ร บผ ดชอบในการช วยเหล อส งคม สน บสน นก จกรรมท เป นสาธารณะประโยชน แก ส งคมและศาสนา เช น โครงการมอบท นการศ กษา เคร อง อ ปโภค-บร โภค ให เด กด อยโอกาส การมอบเง นสน บสน นโครงการอาสาจราจร การจ ดให พน กงานร วมบร จาค เล อด ตลอดจนคำน งถ งการร กษาส งแวดล อมในเร องการรณรงค ให ผ บร หารและพน กงานใช รถยนต ท ต ดต ง ก าซธรรมชาต NGV การรณรงค ให พน กงานประหย ดพล งงาน ซ งท กก จกรรมบร ษ ทฯ ได ดำเน นการมาโดยตลอด และจะพ ฒนาต อไปอย างต อเน อง

4 การจ ดประช มผ ถ อห น บร ษ ทฯ กำหนดให ม การประช มสาม ญผ ถ อห นภายในไม เก น 4 เด อน น บจากว นส นส ดของรอบป บ ญช ของบร ษ ทฯ เพ อรายงาน ผลการดำเน นงานต อผ ถ อห น และขอร บรองงบการเง น กำหนดค าตอบแทนกรรมการ เล อกต งกรรมการท ครบวาระ แต งต งและกำหนด ค าตอบแทนผ สอบบ ญช และจ ดสรรกำไรและการจ ายเง นป นผลประจำป โดยคำน งถ งความสำค ญต อส ทธ ต างๆ ของผ ถ อห น ท กรายอย างโปร งใสและเท าเท ยมก น ท งน บร ษ ทฯ ได จ ดส งหน งส อเช ญประช มและเอกสารประกอบการประช มให แก ผ ถ อห นเป น การล วงหน าไม น อยกว า 7 ว น และในหน งส อเช ญประช มได แจ งรายละเอ ยดของเอกสารท ผ ถ อห นจะต องนำมาแสดงในว นประช มด วย ซ งรวมถ งหน งส อมอบฉ นทะตามแบบท กระทรวงพาณ ชย กำหนด และรายช อของกรรมการอ สระท งหมด เพ อให ผ ถ อห นสามารถเล อก ท จะมอบฉ นทะเพ อร กษาส ทธ ออกเส ยงลงมต ในการประช มวาระต างๆ ได ในกรณ ท ผ ถ อห นไม สามารถเข าร วมประช มได ด วยตนเอง ในป 2549 บร ษ ทฯ ได จ ดประช มสาม ญผ ถ อห นข นหน งคร ง ในว นพฤห สบด ท 20 เมษายน 2549 เวลา น. ณ ห องบอลร มบ โรงแรมเรด ส น ถนนพระรามเก า กร งเทพมหานคร ซ งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ บร หารความเส ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน กรรมการผ อำนวยการ กรรมการผ จ ดการใหญ และกรรมการของ บร ษ ทฯ ได เข าร วมประช มด วย เพ อเป ดโอกาสให ผ ถ อห นสามารถซ กถามข อม ลในเร องท เก ยวข องเพ มเต มได ก อนเร มการประช ม ประธานกรรมการ ได ช แจงว ธ การลงคะแนนและน บคะแนนเส ยงของผ ถ อห นอย างช ดเจนในห องประช ม โดยถ อปฏ บ ต ตามข อบ งค บของบร ษ ทฯ ในการลงคะแนนเส ยง กล าวค อ ให ผ ถ อห นม คะแนนเส ยงเท าก บจำนวนห นท ตนถ ออย โดยถ อว า ห นหน งม หน งเส ยง และการลงคะแนนเส ยงให กระทำโดยเป ดเผย เว นแต ผ ถ อห นไม น อยกว า 5 คนร องขอ และท ประช มม มต ให ลงคะแนน ล บก ให ลงคะแนนล บ ส วนว ธ การออกเส ยงลงคะแนนล บน นให เป นตามท ประธานในท ประช มกำหนด ระหว างการประช ม ประธานกรรมการ ได จ ดสรรเวลาให ผ ถ อห นม โอกาสได สอบถามและแสดงความค ดเห นตลอดจนข อเสนอแนะ ต างๆ อย างเท ยมก น ก อนการออกเส ยงเพ อลงมต ในแต ละระเบ ยบวาระการประช ม และหล งเสร จส นการประช มแล ว เลขาน การบร ษ ท ได จ ดทำรายงานการประช ม โดยบ นท กสาระสำค ญ รวมถ งประเด นซ กถามต างๆ อย างละเอ ยดเพ ยงพอ และจ ดเก บรายงานการ ประช มไว ณ สำน กงานใหญ ของบร ษ ทฯ เพ อให ท กฝ ายสามารถตรวจสอบได 5. ภาวะผ นำและว ส ยท ศน คณะกรรมการบร ษ ทประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร และประสบการณ ท ก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อการดำเน นการ ทางธ รก จ และการบร หารจ ดการของบร ษ ทฯ ท งน คณะกรรมการท กท านจะต องม ส วนร วมในการพ จารณา และกำหนดว ส ยท ศน นโยบาย ภารก จ กลย ทธ และแผนการดำเน นงานของบร ษ ทฯ ตลอดจนกำก บด แล และตรวจสอบการดำเน นงานของฝ ายบร หาร โดยฝ ายบร หาร จะต องจ ดทำรายงานผลการดำเน นงานให คณะกรรมการบร ษ ททราบเป นรายเด อน ท งน เพ อเป นการควบค มและด แลการดำเน นงาน ให สอดคล อง และเป นไปตามนโยบายท วางเอาไว อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล นอกจากน คณะกรรมการบร ษ ทย งม ส วนร วมในการพ จารณาให ความเห นชอบในการจ ดต งคณะกรรมการบร หารการลงท น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน และ คณะกรรมการบร หารความเส ยง เพ อช วยเหล อในการกำหนดนโยบาย และด แลการดำเน นงานในด านต างๆ ท งน การดำเน นการของคณะกรรมการบร ษ ทจะต องต งอย บนหล กการตามกฎหมาย ข อบ งค บ และมต ท ประช มผ ถ อห น อย างซ อส ตย ส จร ต ม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ รวมท งกำก บด แลให การบร หารจ ดการของฝ ายบร หารเป นไปตามเป าหมาย และ แนวทางท ก อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ผ ถ อห น

5 6. ความข ดแย งทางผลประโยชน คณะกรรมการบร ษ ทฯ ได กำหนดนโยบายเก ยวก บความข ดแย งทางผลประโยชน หล กการท ดำเน นก จกรรมทางธ รก จจะต อง ทำเพ อประโยชน ส งส ดของบร ษ ทฯ เท าน น ถ อเป นหน าท ของบ คลากรท กระด บท ต องหล กเล ยงการม ส วนเก ยวข องทางการเง น และหร อ ความส มพ นธ ก บบ คคลภายนอกอ นๆ ท ส งผลให บร ษ ทฯ เส ยผลประโยชน หร อก อให เก ดความข ดแย งในการดำเน นก จกรรมทางธ รก จ ของบร ษ ทฯ โดยกำหนดให ผ ท ม ส วนเก ยวข องหร อเก ยวโยงก บรายการท พ จารณา ต องแจ งให บร ษ ทฯ ทราบถ งความส มพ นธ หร อ การเก ยวโยงของตนในรายการด งกล าว คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการเก ยวก บรายการท เก ยวโยงและรายการท ม ความข ดแย งทางผลประโยชน ซ งได ถ อปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ท ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยได รายงานและเป ดเผยข อม ลในงบการเง นท กไตรมาส รวมถ งการเป ดเผยใน รายงานประจำป และแบบแสดงรายการข อม ลประจำป (แบบ 56-1) ด วย การด แลการใช ข อม ลภายใน บร ษ ทฯ ได กำหนดนโยบายให กรรมการและผ บร หารต องทำรายงานการซ อขายหล กทร พย ของ บร ษ ทฯ ท กคร งท ม การซ อขายตามแบบฟอร มท ต องรายงานโดยคณะกรรมการและผ บร หารของบร ษ ทฯ ซ งหมายรวมค สมรส และบ ตรท ย งไม บรรล น ต ภาวะ จะต องแจ งให บร ษ ทฯ ทราบเม อม การเปล ยนแปลงการถ อหล กทร พย ของบร ษ ทฯ และรายงานการเปล ยนแปลงการ ถ อหล กทร พย ต อคณะกรรมการกำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ภายใน 3 ว นทำการ น บจากว นท ซ อ ขาย โอนหร อร บโอน รวมท งห ามม ให กรรมการและผ บร หาร หร อหน วยงานท ได ร บทราบข อม ลภายในเป ดเผยข อม ลภายในแก บ คคลภายนอก หร อบ คคลท ไม ม หน าท เก ยวข องเพ อเป นการป องก นไม ให นำข อม ลภายในไปใช ในทางท ม ชอบ จร ยธรรมธ รก จ คณะกรรมการบร ษ ท ได อน ม ต ให ประมวลหล กการปฏ บ ต ในส งท ด งามข นเป นข อกำหนดเก ยวก บจร ยธรรมทางธ รก จ โดยจ ดทำ ข นเป นลายล กษณ อ กษรในร ปคำส งของบร ษ ทฯ ต อมาได ม การอน ม ต ให ทบทวนคำส งด งกล าว เพ อปร บปร งให ครอบคล มถ งข อพ ง ปฏ บ ต ในการดำเน นธ รก จของบร ษ ทฯ และจร ยธรรมในส วนของกรรมการ นอกจากน นย งให เพ มข อพ งปฏ บ ต ในส วนของผ บร หารท ม มาก กว าพน กงาน เพ อแจ งให พน กงานของบร ษ ทฯ รวมถ งพน กงานของบร ษ ทภายนอกท บร ษ ทฯ ว าจ างให มาปฏ บ ต งานภายในบร ษ ทฯ ท กคน ร บทราบ และม แนวทางปฏ บ ต ท ด เป นไปด วยความซ อส ตย ส จร ต ย ต ธรรม ด วยความร บผ ดชอบ และเคารพในส ทธ ของผ อ นไว เป นแบบ อย างในการปฏ บ ต ตามอย างสม ำเสมอ โดยการสน บสน นให ผ บร หารท กระด บถ อเป นหน าท ในการด แลให พน กงานภายใต การบ งค บบ ญชา ทราบ เข าใจ และก อให เก ดการปฏ บ ต ตามข อกำหนดเก ยวก บจร ยธรรมและจรรยาบรรณทางธ รก จของบร ษ ทฯ อย างเป นร ปธรรม 8. การถ วงด ลของกรรมการท ไม เป นผ บร หาร กรรมการของบร ษ ทฯ ต องปฏ บ ต หน าท ให เป นไปตามกฎหมาย ว ตถ ประสงค และข อบ งค บของบร ษ ทฯ ตลอดจนมต ท ประช ม ผ ถ อห น โดยไม ให บ คคลใด หร อกล มบ คคลใด ม อำนาจในการต ดส นใจแต เพ ยงบ คคลเด ยว หร อกล มบ คคลเด ยว เพ อให คณะกรรมการ ได ทำหน าท อย างเต มท ในการด แลและปกป องผลประโยชน ของผ ม ส วนได เส ยท กฝ ายเป นอย างด

6 ระหว างป 2549 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการ จำนวน 21 คน ด งน คณะกรรมการท เป นผ บร หาร จำนวน 2 คน กรรมการผ อำนวยการ จำนวน 1 คน กรรมการผ จ ดการใหญ จำนวน 1 คน กรรมการท ไม เป นผ บร หาร จำนวน 19 คน กรรมการอ สระ จำนวน 6 คน กรรมการจากภายนอก จำนวน 13 คน หมายเหต : ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการ จำนวน 16 คน เน องจากม กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว างป จำนวน 5 คน องค ประกอบของคณะกรรมการของบร ษ ทฯ ประกอบด วยกรรมการท ไม เป นผ บร หารเก นกว า คร งหน งของจำนวนกรรมการ ท งคณะ โดยท คณะกรรมการประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร และประสบการณ ท เป นประโยชน อย างย งต อการดำเน นธ รก จของ บร ษ ทฯ ม ความเป นอ สระในการแสดงความค ดเห นต อการดำเน นงานภายใต นโยบายท กำหนดไว อย างเต มท ไม ได ถ กครอบงำหร อ ถ กจำก ดบทบาทใดๆ ในการประช มคณะกรรมการแต ละคร ง 184 อน ง เพ อให กรรมการม ความเป นอ สระในการตรวจสอบ ควบค ม และต ดส นใจในเร องใดๆ ได อย างโปร งใส บร ษ ทฯ ได กำหนด หล กเกณฑ ให กรรมการอ สระของบร ษ ทฯ หมายถ ง กรรมการท ม ค ณสมบ ต ตามหล กเกณฑ ต อไปน 1. ถ อห นไม เก นร อยละ 5 ของจำนวนห นท ม ส ทธ ออกเส ยงท งหมดของบร ษ ทฯ บร ษ ทในเคร อ บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย ง 2. ต องไม เป นกรรมการท เป นผ บร หาร ไม เป นล กจ าง หร อพน กงาน หร อท ปร กษาท ได ร บเง นเด อนประจำจากบร ษ ทฯ รวมถ งไม เป นผ ม อำนาจควบค มบร ษ ทฯ บร ษ ทในเคร อ บร ษ ทร วม ท ปร กษา หร อเป นบ คคลท อาจม ความข ดแย ง โดยต องไม ม ผลประโยชน หร อส วนได เส ยในล กษณะด งกล าวมาแล วในช วง 1 ป ก อนได ร บการแต งต ง 3. ไม ม ความส มพ นธ ทางธ รก จและไม ม ผลประโยชน หร อส วนได เส ยไม ว าทางตรงหร อทางอ อมก บบร ษ ทฯ บร ษ ทในเคร อ บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในล กษณะท จะทำให ขาดความเป นอ สระ 4. ไม ม ความส มพ นธ ทางสายโลห ตหร อโดยการจดทะเบ ยนตามกฏหมาย หร อความส มพ นธ อ นท อาจทำให ขาดความเป น อ สระก บผ บร หาร ผ ม อำนาจควบค มบร ษ ทฯ ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทฯ บร ษ ทในเคร อ บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย ง รวมท งไม ได ร บการแต งต งให เป นต วแทนเพ อร กษาผลประโยชน ของกรรมการ หร อผ ถ อห นรายใหญ 9. การรวมหร อแยกตำแหน ง ประธานกรรมการ และ กรรมการผ จ ดการใหญ ของบร ษ ทฯ ม ใช บ คคลเด ยวก น ม การแบ งแยกอำนาจและหน าท ในการกำหนด นโยบายการกำก บด แล และการบร หารงานประจำออกจากก นอย างช ดเจน คณะกรรมการบร ษ ท เป นผ เล อกประธานกรรมการให ทำหน าท เป นประธานท ประช มคณะกรรมการและผ ถ อห น ซ งในทาง ปฏ บ ต น น ประธานกรรมการม ได ม อำนาจเหน อกว ากรรมการท านอ นๆ นอกจากน คณะกรรมการได มอบอำนาจให กรรมการ ผ จ ดการใหญ ทำหน าท เป นผ นำของฝ ายจ ดการในการนำนโยบายและกลย ทธ ท ได ร บความเห นชอบไปปฏ บ ต ภายใต กรอบท คณะกรรมการ บร ษ ทได กำหนดไว ด งน น คณะกรรมการและฝ ายจ ดการได ม การแบ งแยกอำนาจและหน าท ไว อย างช ดเจนโดยไม ม การก าวก ายต อก น

7 ลำด บท รายช อคณะกรรมการ กรรมการบร ษ ท / บร หาร สรรหาและ กำหนดค าตอบแทน 10. เปร ยบเท ยบค าตอบแทนของกรรมการคณะต างๆ ระหว างป 2548 และ ป 2549 ค าตอบแทนกรรมการคณะต างๆ ตรวจสอบ บร หารการลงท น บร หารความเส ยง บรรษ ทภ บาลและ ต ดตามกลย ทธ โบน สกรรมการ รวมผลตอบแทน (บาท) ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป นายสมใจน ก เองตระก ล 720, , , ,173, ,676, ,007, นายพ ช ย ช ณหวช ร 396, , , , ,113, ,341, พลตร เศรษฐา ธนะร ชต 180, , , , , , พลเอกสมชาย ธนะร ชต 180, , , , , , นายเสร ค ร ศร 180, , , , , , , , , , ,101, รศ.ว น ย ล ำเล ศ 180, , , , , , , , , ,075, นายเทว ญ ว ช ตะก ล 180, , , , , , , , , ,211, น.ส.ศ ภจ ตรา ธนะร ชต 180, , , , , , นายพ ทยาพล นาถธราดล 225, , , , , , , , , , ,255, นายว ส ฐ ต นต ส นทร 180, , , , , , , , นายประส ทธ ดำรงช ย 180, , , , , , , , ,113, นายส มา ส มาน นท - 195, , , นายธ ระ ว ทว ฒ ศ กด - 38, , นางจ ราพร พ ทธร กษา - 20, , นายอาน นท พรนร ศ 360, , , , , ,003, นายจาร ก ก งวานพณ ชย 360, , , , , ,003, รวมจำนวน 3,501, ,408, , , , , , , , , , ,664, ,506, ,410, ,838,

8 188 กรรมการครบวาระ / ลาออกระหว างป ค าตอบแทนกรรมการคณะต าง ๆ โบน สกรรมการ รวมผลตอบแทน (บาท) ตรวจสอบ บร หารการลงท น บร หารความเส ยง บรรษ ทภ บาลและ ต ดตามกลย ทธ กรรมการบร ษ ท / บร หาร สรรหาและกำหนดค า ตอบแทน ลำด บท รายช อคณะกรรมการ ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป นายร ตน พาน ชพ นธ 150, , นายศ กดาพ น จ ณรงค ชาต โสภณ 360, , , , , , , , นายกรพจน อ ศว นว จ ตร 180, , , , , ว าท ร.ต.วรว ทย ช ยล มปมนตร 360, , , , , , , นางอ ไรร ตน บ ญอากาศ - 349, , นายปร ชา ส ทธ เดช - 190, , รวมจำนวน 1,050, , , , , , ,131, ,759, ,391, ,836, หมายเหต : 1. ลำด บท 17 ลาออกจากกรรมการบร ษ ทเม อว นท 27 ธ.ค ลำด บท 18 ลาออกจากกรรมการบร ษ ทเม อว นท 26 ก.ย ลำด บท 19,20 ลาออกจากกรรมการบร ษ ทเม อว นท 4 ก.พ ลำด บท 21,22 ลาออกจากกรรมการบร ษ ทเม อว นท 28 พ.ย. 2549

9 11. การประช มคณะกรรมการ ข อบ งค บของบร ษ ทฯ กำหนดให คณะกรรมการของบร ษ ทฯ ต องประช มอย างน อย 3 เด อนต อคร ง สอดคล องก บข อกำหนดของ พระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจำก ด อย างไรก ด ในการประช มท ผ านมาคณะกรรมการบร ษ ท ได กำหนดว นประช มไว ล วงหน า ในท กว นอ งคารของส ปดาห ส ดท ายของแต ละเด อน และม กำหนดระเบ ยบวาระประจำของการประช มแต ละคร งไว อย างช ดเจน โดยกรณ ท วไปเลขาน การคณะกรรมการบร ษ ทจะจ ดส งหน งส อเช ญประช มพร อมวาระการประช มและเอกสารประกอบการประช มให แก คณะกรรมการเป นการล วงหน าไม น อยกว า 7 ว น ก อนการประช ม และเป นผ จ ดทำรายงานการประช มเป นลายล กษณ อ กษร ครอบคล ม สาระสำค ญของการประช มอย างครบถ วน ซ งรวมถ งการตอบข อซ กถามและคำช แจงเพ มเต มของฝ ายจ ดการต อท ประช มคณะกรรมการ และจะจ ดเก บรายงานการประช มท ผ านการร บรองจากคณะกรรมการแล วไว ท ฝ ายเลขาน การบร ษ ท พร อมให คณะกรรมการและ ผ ท เก ยวข องสามารถใช ในการอ างอ งหร อตรวจสอบได ในการประช มคณะกรรมการแต ละคร ง ประธานกรรมการได ให เวลาแก กรรมการในการพ จารณาเร องท นำเสนอแต ละวาระอย าง รอบคอบ รวมท งเป ดโอกาสให กรรมการแสดงความค ดเห นและอภ ปรายป ญหาสำค ญร วมก นอย างเป นอ สระ อน ง ในการประช ม คณะกรรมการ ต องม กรรมการมาประช มไม น อยกว าคร งหน งของกรรมการท งหมด โดยกรรมการคนหน งม หน งเส ยงในการลงคะแนน เว นแต กรรมการท ม ส วนได เส ยในเร องใด ไม ม ส ทธ ออกเส ยงในเร องน น การว น จฉ ยช ขาดของท ประช มให ถ อเส ยงข างมาก ถ าคะแนนเส ยง เท าก นให ประธานในท ประช มออกเส ยงเพ มข นอ กหน งเส ยงเป นเส ยงช ขาด 190 ในป 2549 ม การประช มคณะกรรมการบร ษ ท จำนวน 12 คร ง (รายละเอ ยดการเข าประช มของกรรมการ ตามท ปรากฏใน รายงานประจำป หน า 196) 12. คณะกรรมการช ดย อย คณะกรรมการช ดย อยท กำหนดไว ในหมวดความร บผ ดชอบของคณะกรรมการตามหล กการกำก บด แลก จการท ด บร ษ ทฯ ม คณะกรรมการช ดต างๆ นอกเหน อจากคณะกรรมการบร ษ ท เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และความคล องต วในการดำเน นงาน ด งน - คณะกรรมการบร หาร - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบร หารการลงท น - คณะกรรมการบร หารความเส ยง - คณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน ท งน คณะกรรมการช ดด งกล าว ม บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบ ด งน คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการบร ษ ทได แต งต งและกำหนดขอบเขตอำนาจหน าท และความร บผ ดชอบของคณะกรรมการบร หาร สำหร บการ ให ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะกรรมการบร ษ ท ในการต ดส นใจในประเด นท สำค ญต อกลย ทธ ขององค กรและท ศทาง การดำเน นธ รก จ แผนการลงท น งบประมาณ การจ ดสรรทร พยากร รวมท งสร างระบบการทำงานของบร ษ ทฯ ให เป นไปในแนวทาง เด ยวก น ก อนนำเสนอให คณะกรรมการบร ษ ทพ จารณาอน ม ต และต ดตาม กำก บ และควบค มการปฏ บ ต งานให บรรล ตามเป าหมาย ของแผนงานท ได ร บการอน ม ต จากคณะกรรมการบร ษ ท หร อตามท คณะกรรมการบร ษ ทมอบหมาย และม หน าท ต องรายงาน ผลการดำเน นงานต อท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทเป นประจำ

10 ท งน คณะกรรมการบร หารม หน าท และความร บผ ดชอบรวมถ งการค ดเล อกและแต งต งบ คคลท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมให ดำรง ตำแหน งผ บร หารในระด บผ อำนวยการฝ ายข นไป พร อมท งพ จารณากำหนดผลประโยชน ตอบแทนท เหมาะสม และพ จารณากล นกรอง การใช จ ายเง นเพ อดำเน นการต างๆ ในส วนท เก นกว าอำนาจหร อเก นกว าวงเง นอน ม ต ของกรรมการผ จ ดการใหญ เพ อเสนอคณะกรรมการ บร ษ ทพ จารณาอน ม ต และพ จารณากล นกรองการมอบอำนาจดำเน นการของบร ษ ทฯ เพ อให การดำเน นงานของบร ษ ทฯ สำเร จล ล วง อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยอาจจะมอบหมายเพ อให บ คคลหน ง หร อหลายบ คคลม อำนาจกระทำการใดๆ แทน คณะกรรมการบร หารตามท คณะกรรมการบร หารเห นสมควร และคณะกรรมการบร หารอาจยกเล กเพ กถอนเปล ยนแปลงหร อแก ไข อำนาจน นๆ ได ในป 2549 ม การประช มคณะกรรมการบร หาร จำนวน 12 คร ง องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ บร หารกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า 58 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด วยกรรมการอ สระท ได ร บการแต งต งข นตามมต ของคณะกรรมการ บร ษ ท คร งท 2/2/2542 เม อว นท 25 ก มภาพ นธ 2542 เพ อกำก บด แลการดำเน นงานของบร ษ ทฯ ให เป นไปอย างโปร งใส เป นธรรม ตลอดจนสร างความเช อม นแก ผ ถ อห น ผ ลงท น รวมถ งผ ม ส วนได เส ยของบร ษ ทฯ โดยรวม องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า คณะกรรมการบร หารการลงท น คณะกรรมการบร หารการลงท น จ ดต งข นเม อว นท 10 ต ลาคม 2538 โดยกำหนดหน าท พ จารณาหล กเกณฑ และขอบเขตการ ลงท นของบร ษ ทฯ รวมถ งควบค มต ดตามการลงท นของบร ษ ทฯ ให เป นไปตามกรอบนโยบายท คณะกรรมการบร หารกำหนด พ จารณา จ ดทำแผนการลงท นประจำป และจ ดสรรเง นลงท นให เหมาะสม ค ดเล อกผ จ ดการกองท นภายนอกตามความเหมาะสมและนำเสนอ คณะกรรมการบร หารให ความเห นชอบ และรายงานผลการปฏ บ ต งานให คณะกรรมการบร หารทราบ องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการบร หารการลงท นกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า 60 คณะกรรมการบร หารความเส ยง จ ดต งข นเม อว นท 29 พฤศจ กายน 2547 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน าท และความร บผ ดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบ การดำเน นงานการบร หารความเส ยงท กประเภทของบร ษ ทฯ จ ดวางร ปแบบโครงสร างของการบร หารความเส ยง กำหนดกลย ทธ ท ใช ใน การบร หารความเส ยง จ ดทำระบบเต อนภ ยของความเส ยงท กประเภทเพ อจ ดการความเส ยงให อย ในระด บท สามารถยอมร บได ให สอดคล องก บนโยบายการบร หารความเส ยงของบร ษ ทฯ กำก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลการดำเน นงานเพ อทบทวนและพ ฒนา ระบบความเส ยงให ม ประส ทธ ภาพ รวมท งให ม การจ ดทำว เคราะห ประเม นป จจ ยความเส ยงท อาจเก ดข นและจะม ผลกระทบต อการ ดำเน นงานของบร ษ ทฯ ท งความเส ยงท มาจากภายนอกและท จะเก ดข นภายในบร ษ ทฯ และรายงานผลการดำเน นงานของคณะกรรมการ บร หารความเส ยงต อคณะกรรมการบร ษ ทเพ อให ทราบถ งสถานะความเส ยง และการเปล ยนแปลงต างๆ และให ข อเสนอแนะต อ คณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บนโยบายการบร หารความเส ยงของบร ษ ทฯ สำหร บในป 2549 ม การประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยง รวม 12 คร ง องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบของ คณะกรรมการบร หารความเส ยงกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า 62

11 คณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ คณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ ประกอบด วยกรรมการท ได ร บการแต งต งจากคณะกรรมการบร ษ ท ม หน าท ร บผ ดชอบในการกำก บด แลให การดำเน นงานของบร ษ ทฯ และการปฏ บ ต งานของ คณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการช ดต างๆ ท บร ษ ทฯ จ ดต งข น ผ บร หาร พน กงาน ให เป นไปตามหล กการกำก บด แลก จการท ด สอดคล องก บข อกำหนด กฎหมาย นโยบายของหน วย ราชการ สถาบ นท กำก บด แลท เก ยวข องก บบร ษ ทฯ ตลอดจนเป นไปตามนโยบายของบร ษ ทฯ รวมท งประสานงานเพ อช วยเหล อฝ ายจ ดการ ให การดำเน นงานตามนโยบาย กลย ทธ และความเห นของคณะกรรมการบร ษ ทบรรล เป าหมาย ในเวลาอ นสมควร องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ กล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน ประกอบด วยกรรมการอ สระและกรรมการท ไม เป นผ บร หาร ได ร บอน ม ต จาก คณะกรรมการบร ษ ท เม อว นท 26 ธ นวาคม 2549 ให ดำรงตำแหน งต อไปอ ก 1 วาระ ม วาระการดำรงตำแหน ง 3 ป โดยม ขอบเขตอำนาจ หน าท ด งน - กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและพ จารณาสรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการช ดย อย ท ปร กษาคณะกรรมการ กรรมการผ อำนวยการ และกรรมการผ จ ดการใหญ - เสนอแนวทางและว ธ การกำหนดค าตอบแทนให ก บกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการช ดย อย ท ปร กษาคณะกรรมการ กรรมการผ อำนวยการ กรรมการผ จ ดการใหญ และผ บร หารระด บผ อำนวยการฝ ายข นไป รวมถ งกำหนดแนวทางการประเม นผล ของกรรมการผ จ ดการใหญ - ด แลการกำหนดนโยบายให ม อ ตราค าตอบแทนและผลประโยชน ท สามารถร กษาไว และจ งใจพน กงานท ม ความสามารถและ ค ณสมบ ต ตามท ต องการ สำหร บในป 2549 ม การประช มคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน รวม 31 คร ง องค ประกอบและหน าท ความร บ ผ ดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทนกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏรายงานประจำป หน า 64

12 196 รายช อ การเข าประช มของคณะกรรมการช ดต างๆ (จำนวนคร ง) (1 มกราคม - 31 ธ นวาคม 2549) คณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ สรรหาและ ตรวจสอบ บร หารการ บร หาร บร ษ ท บร หาร กำหนด ลงท น ความเส ยง ค าตอบแทน บรรษ ทภ บาล และต ดตาม กลย ทธ การเข าดำรง ตำแหน ง ระหว างป 1. นายสมใจน ก เองตระก ล 12/12 12/12 2. นายพ ช ย ช ณหวช ร 9/12 9/12 3. พลตร เศรษฐา ธนะร ชต 10/12 4. พลเอกสมชาย ธนะร ชต 12/12 5. นายเสร ค ร ศร 12/12 31/31 11/12 4/4 6. รศ.ว น ย ล ำเล ศ 12/12 31/31 13/13 7. นายเทว ญ ว ช ตะก ล 10/12 31/31 13/13 8. น.ส.ศ ภจ ตรา ธนะร ชต 5/12 9. นายพ ทยาพล นาถธราดล 12/12 13/13 12/12 20/ นายว ส ฐ ต นต ส นทร 6/12 10/ นายประส ทธ ดำรงช ย 12/12 12/12 20/ นายส มา ส มาน นท 10/10 8/19 7 ม.ค นายธ ระ ว ทว ฒ ศ กด 1/1 1/1 28 พ.ย นางจ ราพร พ ทธร กษา 1/1 28 พ.ย นายอาน นท พรนร ศ 12/12 12/12 11/12 11/12 10/ นายจาร ก ก งวานพณ ชย 12/12 12/12 10/12 12/12 10/10 หมายเหต : ลำด บท 12 เป นท ปร กษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว างป รายช อ กรรมการ บร ษ ท กรรมการ บร หาร สรรหาและ กำหนด ค าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ บร หารการ บร หาร ลงท น ความเส ยง บรรษ ทภ บาล และต ดตาม กลย ทธ ว นท ครบ วาระ/ลาออก จากตำแหน ง 17. นายศ กดาพ น จ ณรงค ชาต โสภณ 7/8 7/8 13/20 26 ก.ย นายกรพจน อ ศว นว จ ตร 4 ก.พ ว าท ร.ต.วรว ทย ช ยล มปมนตร 10/12 4 ก.พ นางอ ไรร ตน บ ญอากาศ 10/10 10/10 28 พ.ย นายปร ชา ส ทธ เดช 9/10 28 พ.ย. 49 หมายเหต : ลำด บท 20, 21 เข าดำรงตำแหน งระหว างป เม อว นท 4 ก.พ. 2549

13 ระบบการควบค มและการตรวจสอบภายใน การควบค มภายใน : โดยระบบการควบค มภายใน เป นกลไกท สำค ญท ช วยสร างความเช อม น และม นใจให แก ผ บร หารใน การลดความเส ยงทางธ รก จ ช วยให ดำเน นธ รก จอย างม ประส ทธ ภาพ จ ดให ม การจ ดสรรทร พยากรอย างเหมาะสมและบรรล เป าหมายท ต งไว ช วยให รายงานทางการเง นม ความถ กต องน าเช อถ อ และช วยให บร ษ ทฯ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย และระเบ ยบ ข อบ งค บได อย างถ กต อง คณะกรรมการบร ษ ท ได เล งเห นความสำค ญของระบบการควบค มภายใน โดยให บร ษ ทฯ กำหนด หน าท ความร บผ ดชอบ และอำนาจดำเน นการของผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานไว เป นลายล กษณ อ กษรอย างช ดเจน การตรวจสอบภายใน : บร ษ ทฯ ม ฝ ายตรวจสอบเพ อทำหน าท ในการตรวจสอบการดำเน นก จกรรมต างๆ ภายในบร ษ ทฯ เพ อให ม นใจว าการดำเน นธ รก จของบร ษ ทฯ เป นไปโดยสอดคล องก บนโยบาย และว ธ การท ฝ ายบร หารได กำหนดไว เพ อให บรรล เป าหมายและว ตถ ประสงค ท ต องการ รวมถ งตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎหมาย และข อกำหนดของทางราชการท เก ยวข องก บการกำก บการดำเน นธ รก จของบร ษ ทฯ และเพ อให ฝ ายตรวจสอบปฏ บ ต งานได อย างม อ สระ บร ษ ทฯ จ งกำหนดให ฝ ายตรวจสอบข นตรงต อคณะกรรมการตรวจสอบ การจ ดการบร หารความเส ยง : บร ษ ทฯ มอบหมายให ท กหน วยงานต องระบ ประเม น ควบค ม รายงาน และทบทวนสถานะ ความเส ยงท อาจเก ดข น โดยได กำหนดโครงสร างการบร หารความเส ยงไว เป นลำด บช น ม การแบ งแยกหน าท ตามระบบ การควบค มท ด รวมถ งม การกำหนดและกระจายอำนาจอน ม ต แก สายงานต างๆ เป นลายล กษณ อ กษร และสำหร บ ความเส ยงท ม น ยสำค ญต อการดำเน นงานของบร ษ ทฯ คณะกรรมการบร ษ ทได อน ม ต แต งต งคณะกรรมการช ดย อยข น เช น คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะกรรมการบร หารการลงท น เป นต น ซ งประกอบด วยกรรมการและผ บร หารระด บส ง หร อผ บร หารท เก ยวข องทำหน าท กำก บ ด แล ต ดตาม และจ ดการความเส ยงต างๆ ท อาจเก ดข นและจะม ผลกระทบต อ การดำเน นงานของบร ษ ทฯ 14. รายงานคณะกรรมการ คณะกรรมการบร ษ ท เป นผ ร บผ ดชอบต อความถ กต องและครบถ วนของการจ ดทำงบการเง นบร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ท ม ความโปร งใส ถ กต องรวมถ งการเป ดเผยข อม ลสำค ญอย างเพ ยงพอในหมายเหต ประกอบงบการเง น รวมท งสารสนเทศ ทางการเง นท ปรากฏในรายงานประจำป ซ งงบการเง นด งกล าวจ ดข นตามมาตรฐานการบ ญช ร บรองท วไป และตรวจสอบโดยผ สอบบ ญช ท ได ร บการร บรองจากคณะกรรมการกำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย คณะกรรมการบร ษ ทได แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท าน ประกอบด วยกรรมการท เป นกรรมการอ สระและไม เป นผ บร หาร เป นผ สอบทานรายงานทางการเง นประจำไตรมาส และงบการเง นประจำป ให ม ความถ กต องครบถ วน เป นไปตามหล กการบ ญช ท ร บรองท วไป ก อนท จะนำเสนอคณะกรรมการบร ษ ท พ จารณาต อไป 15. ความส มพ นธ ก บผ ลงท น บร ษ ทฯ ได ให ความสำค ญต อการเป ดเผยข อม ล และข าวสารต างๆ ของบร ษ ทฯ โดยเน นการให ข อม ลท ม ความถ กต องเพ ยงพอ ครบถ วนท นเวลา และโปร งใส รวมท งการแจ งสารสนเทศท สำค ญท งทางการเง น และไม ใช ทางการเง นของบร ษ ทฯ เพ อให ผ ถ อห น และ ผ ท ม ส วนได เส ยได ร บสารสนเทศอย างเท าเท ยมก น โดยกำหนดให ม ผ ร บผ ดชอบ เก ยวก บผ ลงท นส มพ นธ (INVESTOR RELATION) เพ อเป นผ แทนของบร ษ ทฯ ในการส อสาร ประชาส มพ นธ ข อม ล ข าวสารท เป นประโยชน ให ก บผ ถ อห น น กลงท น รวมท งน กว เคราะห หล กทร พย และผ เก ยวข องได ร บข อม ลข าวสาร อย างถ กต อง โดยบร ษ ทฯ ได เผยแพร ข อม ลข าวสารต างๆ ได แก งบการเง น รายงานการเป ดเผยข อม ลประจำป (56-1) รายงานประจำป (56-2) รวมถ งการแถลงนโยบาย ผลการดำเน นงานและการเป ดโครงการในผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ก จกรรมต างๆ ซ งผ านช องทาง และส อสาร เผยแพร ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย หน งส อพ มพ และเว บไซด ของบร ษ ทฯ ซ งผ สนใจสามารถต ดต อขอข อม ลบร ษ ทฯ ได ท ฝ ายเลขาน การของบร ษ ทฯ โทร. 66 (02) , 66 (02) , และ address :

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กฎบ ตรคณะอน กรรมการบร หารความเส ยง (Risk Management Committee Charter)

กฎบ ตรคณะอน กรรมการบร หารความเส ยง (Risk Management Committee Charter) (Risk Management Committee Charter) สารบ ญ 1 ว ตถ ประสงค... 3 2 ค าจ าก ดความ... 3 3 กฎบ ตรคณะอน กรรมการบร หารความเส ยง... 4 3.1 องค ประกอบ การแต งต ง วาระการด ารงต าแหน ง และค าตอบแทน...4 3.2 อ านาจ หน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น สถาบ นพ ฒนาการดาเน นการต อส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร (สพสว.) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) Institute of Animal for Scientific Purposes Development (IAD) National Research Council of Thailand (NRCT)

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 แผนการกาก บท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 1. หล กการและเหต ผล การกาก บท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information