รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด"

Transcription

1 รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม ส วนได เส ยอ นๆ ตลอดจนส งคมและช มชนโดยรวม บร ษ ทฯ จ งม งม นและให ความสำค ญต อการปฏ บ ต ตาม หล กการกำก บด แลก จการท ด โดยการกำหนดนโยบายเก ยวก บการกำก บด แลก จการท ด ข น ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด สำหร บ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เพ อให การปฏ บ ต หน าท ของท กๆ ฝ ายในบร ษ ทฯ เป นไปตามพระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจำก ด กฎหมาย ข อกำหนดท เก ยวข องก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ตลอดจนกฎหมายอ นท เก ยวข อง รวมท งได รวบรวมประเด นสำค ญอ นๆ นอกเหน อจากท กำหนดไว ในข อบ งค บของบร ษ ทฯ เพ อเป นการเน นถ งบทบาทหน าท ของคณะกรรมการ ผ บร หาร และพน กงาน ให สอดคล องก บหล กการกำก บด แลก จการท ด ท กำหนดข นโดยตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ด งรายละเอ ยด ต อไปน การปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 1. นโยบายเก ยวก บการกำก บด แลก จการ ประก นว นาศภ ยเป นธ รก จท ม ส วนเก ยวข อง และม ผลกระทบต อส งคม ประชาชน ผ ถ อห น ตลอดจนค ค าและล กค า เป นจำนวนมาก บร ษ ทฯ จ งให ความสำค ญเร องการกำก บด แลก จการท ด ซ งเป นไปตามหล กการกำก บด แลก จการท ด สำหร บบร ษ ท จดทะเบ ยนป 2549 ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ครบท ง 5 หมวด ด งน 1) ส ทธ ของผ ถ อห น : บร ษ ทฯ ม นโยบายอำนวยความสะดวกให ผ ถ อห นได ใช ส ทธ ในการเข าร วมประช มและออกเส ยง อย างเต มท รวมท งด แลให ม การให ข อม ล ว น เวลา สถานท และวาระการประช ม ตลอดจนข อม ลท งหมดท เก ยวข องก บ เร องท ต องต ดส นใจในท ประช ม แก ผ ถ อห นเป นการล วงหน าอย างเพ ยงพอและท นเวลา ท งน รวมถ งการเผยแพร ข อม ล ด งกล าวไว ใน website ของบร ษ ทฯ เป นการล วงหน าก อนจ ดส งเอกสาร เพ อเป ดโอกาสให ผ ถ อห นได ม เวลาศ กษาข อม ลล วง หน าอย างเพ ยงพอ 2) การปฏ บ ต ต อผ ถ อห นอย างเท าเท ยมก น : ในการประช มผ ถ อห นประจำป 2550 บร ษ ทฯ ม นโยบายอำนวยความสะดวก ให แก ผ ถ อห นส วนน อย ในการเสนอช อบ คคลเพ อเข าดำรงตำแหน งกรรมการและเสนอเพ มวาระการประช มล วงหน าก อน การประช มผ ถ อห น และสน บสน นให ผ ถ อห นใช หน งส อมอบฉ นทะในร ปแบบท ผ ถ อห นสามารถกำหนดท ศทาง การลงคะแนนเส ยงได 3) บทบาทของผ ม ส วนได เส ย : บร ษ ทฯ ม นโยบายต งม นในความย ต ธรรม และความม ค ณธรรมก บผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ บร หารและพน กงาน ล กค า ค ค า เจ าหน ค แข งทางการค า และส งคมส วนรวม โดยไม เล อกปฏ บ ต ต อผ หน งผ ใด อย างไม เป นธรรม ไม ใช ว จารณญาณ หร อความส มพ นธ ส วนต วต ดส น และให โอกาสเท าเท ยมก นโดยไม แบ งแยก เช อชาต ส ญชาต ศาสนาหร อเพศ เพ อสร างความส มพ นธ อ นด อย างต อเน องในการดำเน นธ รก จ บร ษ ทฯ ตระหน กถ ง ความร บผ ดชอบท พ งม ต อส งคมและช มชน และถ อเป นภารก จหล กท จะสร างสรรค โครงการ และก จกรรมท เป นประโยชน ใน การพ ฒนาส งคมและช มชน

2 4) การเป ดเผยข อม ลและความโปร งใส : บร ษ ทฯ ให ความม นใจต อน กลงท น โดยการเป ดเผยสารสนเทศท สำค ญของบร ษ ทฯ อย างถ กต อง ครบถ วน ท นเวลา โปร งใส และเท าเท ยมก น ท งข อม ลทางการเง นและผลการดำเน นงาน ส วนข อม ลอ น ท เก ยวข องได ร บการด แลโดยกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ตลอดจนว ธ ปฏ บ ต ของบร ษ ทฯ เพ อป องก นไม ให ความล บของบร ษ ทฯ ร วไหลไปย งค แข งทางการค า 5) ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ : ในนโยบายเก ยวก บการกำก บด แลก จการท ด ของบร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ได กล าวถ งเร องโครงสร าง บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ และความเป นอ สระของคณะกรรมการ ซ งครอบคล มถ งโครงสร างคณะกรรมการ บทบาทหน าท ของคณะกรรมการต อการกำก บด แลก จการท ด การประช ม คณะกรรมการบร ษ ท และการรายงานข อม ล ผ ถ อห น : ส ทธ และความเท าเท ยมก น บร ษ ทฯ ตระหน กด ว ากลไกหน งท จะช วยให เก ดความโปร งใสในการบร หารก จการ ค อ การเป ดโอกาสให ผ ถ อห นท กรายสามารถ ใช ส ทธ ออกเส ยงในการประช มผ ถ อห น เพ อแต งต งหร อถอดถอนกรรมการ แต งต งผ สอบบ ญช การจ ดสรรเง นป นผล และร วมต ดส นใจ เก ยวก บการเปล ยนแปลงท สำค ญของบร ษ ทฯ ด วยข อม ลข าวสารท ถ กต องอย างเพ ยงพอ ในการจ ดประช มสาม ญผ ถ อห นท ผ านมา บร ษ ทฯ ได ดำเน นการเพ อให ผ ถ อห นได ร บข อม ลท งหมดท เก ยวข องก บเร องท ต อง ต ดส นใจในท ประช มอย างถ กต อง ครบถ วน และเท าเท ยมก น เพ อสน บสน นให ผ ถ อห น แสดงความค ดเห น เสนอแนะ และซ กถาม ในการต ดส นใจเร องสำค ญต างๆ เพ อใช ส ทธ ในการลงมต อน ง บร ษ ทฯ ได ถ อปฏ บ ต ตามข อบ งค บของบร ษ ทฯ ในการลงคะแนนเส ยง โดยให ผ ถ อห นม คะแนนเส ยงเท าก บจำนวนห นท ตนถ ออย โดยถ อว าห นหน งม หน งเส ยง และการลงคะแนนเส ยงให กระทำโดยเป ดเผย เว นแต ผ ถ อห นไม น อยกว า 5 คนร องขอ และท ประช มม มต ให ลงคะแนนล บก ให ลงคะแนนล บ ส วนว ธ การออกเส ยงลงคะแนนล บน นให เป น ตามท ประธานในท ประช มกำหนด ก อนการจ ดประช มสาม ญผ ถ อห น บร ษ ทฯ ได จ ดส งหน งส อเช ญประช มผ ถ อห นพร อมก บเอกสารประกอบการประช มวาระต างๆ เช น สำเนางบด ลและบ ญช กำไรขาดท นท ผ สอบบ ญช ตรวจสอบแล ว พร อมก บรายงานการตรวจสอบบ ญช ของผ ตรวจสอบ และรายงาน ประจำป ของคณะกรรมการ ซ งรวมถ งความเห นของคณะกรรมการในท กวาระ ให แก ผ ถ อห นเป นการล วงหน าก อนการประช มไม น อยกว า 7 ว น และในหน งส อเช ญประช มได แจ งรายละเอ ยดของเอกสารท ผ ถ อห นจะต องนำมาแสดงในว นประช มรวมไว ด วย การประช มสาม ญผ ถ อห นประจำป 2549 จ ดข นในสถานท ใกล ก บท ต งของสำน กงานใหญ โดยบร ษ ทฯ ได จ ดเตร ยมห องประช ม ขนาดใหญ เพ ยงพอท จะรองร บผ เข าร วมประช มได อย างเหมาะสม และได จ ดส งแผนท ของสถานท ประช มให แก ผ ถ อห นทราบล วงหน าด วย เพ อเป ดโอกาสให ผ ถ อห นสามารถเข าร วมประช มได โดยสะดวกและม จำนวนมากท ส ด นอกจากน บร ษ ทฯ ย งเป ดโอกาสให ผ ถ อห นศ กษา ข อม ลและสารสนเทศของบร ษ ทฯ ได จากทางเว บไซด ของบร ษ ทฯ เพ อให ผ ถ อห นสามารถได ร บข อม ลท เป นป จจ บ น และในกรณ ท ผ ถ อห น ไม สามารถเข าร วมประช มได ด วยตนเอง บร ษ ทฯ สน บสน นให ผ ถ อห นมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทน โดยได แนบหน งส อมอบฉ นทะตามแบบท กระทรวงพาณ ชย กำหนด พร อมก บรายช อของกรรมการอ สระท งหมด เพ อให ผ ถ อห นสามารถ เล อกท จะมอบฉ นทะเพ อร กษาส ทธ ออกเส ยงลงมต ในการประช มวาระต างๆ ได

3 ส ทธ ของผ ม ส วนได เส ยกล มต างๆ เน องจากบร ษ ทฯ ตระหน กถ งแรงสน บสน นจากผ ม ส วนได เส ยต างๆ ซ งจะทำให บร ษ ทฯ สามารถแข งข นและสร างกำไรได โดยถ อว าเป นการสร างความสำเร จในระยะยาวให ก บบร ษ ทฯ ด งน น บร ษ ทฯ จ งได ให ความสำค ญต อส ทธ ของผ ม ส วนได เส ยท กกล ม ท งภายในและภายนอกบร ษ ทฯ โดยสามารถสร ปแนวทางปฏ บ ต แยกตามกล มต างๆ ได ด งน ผ ถ อห น บร ษ ทฯ ม งม นท จะสร างความเต บโตให แก ธ รก จ สร างความสามารถในการแข งข นในระยะยาว เพ อสร างความ พ งพอใจส งส ดแก ผ ถ อห น รวมท งดำเน นการเป ดเผยข อม ลต อผ ลงท นอย างถ กต อง โปร งใส เช อถ อได และ เท าเท ยมก น พน กงาน บร ษ ทฯ ได ปฏ บ ต ก บพน กงานอย างเท าเท ยม เป นธรรม และให ผลตอบแทนท เหมาะสม รวมท งส งเสร ม การม ส วนร วมของพน กงานอย างต อเน อง ด งน - ม การวางแผนการพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของบร ษ ทฯ และสถานการณ แวดล อมท เปล ยนไป และได จ ดให ม การส มมนา/ฝ กอบรมเพ อพ ฒนาท กษะในการปฏ บ ต งาน ตามท ปรากฏในรายงาน ประจำป หน า 90 - จ ดให ม โครงการส งเสร มด านการศ กษา เช น การให ท นการศ กษาแก พน กงาน - ม การให ผลตอบแทนและสว สด การอย างเหมาะสม - จ ดให ม การร กษาสภาพแวดล อมในการทำงานท เหมาะสม ปลอดภ ยต อช ว ตและทร พย ส นของพน กงาน ล กค า บร ษ ทฯ ม ความม งม นท จะสร างค ณค าให แก งานบร การท งทางด านการร บประก นภ ยและส นไหม อย างถ กต อง รวดเร ว โดยย ดหล กความเป นธรรมและจร ยธรรม เพ อให ม มาตรฐานท เป นสากลและจะม การปร บปร ง พ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง ท งน เพ อสร างความพ งพอใจ และความม นใจแก ล กค า ค ค า บร ษ ทฯ ได ให ความสำค ญในการปฏ บ ต ตามกฎ กต กา เง อนไขส ญญาต างๆ ท ม ต อค ค าอย างเคร งคร ด โดยการดำเน นธ รก จใดๆ ก บค ค าจะต องไม นำมาซ งความข ดต อกฎหมาย และไม นำมาซ งความเส อมเส ยช อเส ยง ก บท งบร ษ ทฯ และค ค า เจ าหน บร ษ ทฯ ได ดำเน นการตามเง อนไขส ญญาท ได ตกลงไว ก บเจ าหน อย างเคร งคร ด ส งคม บร ษ ทฯ ตระหน กเสมอว าเป นส วนหน งของส งคม ด งน น จ งต องม หน าท ร บผ ดชอบในการช วยเหล อส งคม สน บสน นก จกรรมท เป นสาธารณะประโยชน แก ส งคมและศาสนา เช น โครงการมอบท นการศ กษา เคร อง อ ปโภค-บร โภค ให เด กด อยโอกาส การมอบเง นสน บสน นโครงการอาสาจราจร การจ ดให พน กงานร วมบร จาค เล อด ตลอดจนคำน งถ งการร กษาส งแวดล อมในเร องการรณรงค ให ผ บร หารและพน กงานใช รถยนต ท ต ดต ง ก าซธรรมชาต NGV การรณรงค ให พน กงานประหย ดพล งงาน ซ งท กก จกรรมบร ษ ทฯ ได ดำเน นการมาโดยตลอด และจะพ ฒนาต อไปอย างต อเน อง

4 การจ ดประช มผ ถ อห น บร ษ ทฯ กำหนดให ม การประช มสาม ญผ ถ อห นภายในไม เก น 4 เด อน น บจากว นส นส ดของรอบป บ ญช ของบร ษ ทฯ เพ อรายงาน ผลการดำเน นงานต อผ ถ อห น และขอร บรองงบการเง น กำหนดค าตอบแทนกรรมการ เล อกต งกรรมการท ครบวาระ แต งต งและกำหนด ค าตอบแทนผ สอบบ ญช และจ ดสรรกำไรและการจ ายเง นป นผลประจำป โดยคำน งถ งความสำค ญต อส ทธ ต างๆ ของผ ถ อห น ท กรายอย างโปร งใสและเท าเท ยมก น ท งน บร ษ ทฯ ได จ ดส งหน งส อเช ญประช มและเอกสารประกอบการประช มให แก ผ ถ อห นเป น การล วงหน าไม น อยกว า 7 ว น และในหน งส อเช ญประช มได แจ งรายละเอ ยดของเอกสารท ผ ถ อห นจะต องนำมาแสดงในว นประช มด วย ซ งรวมถ งหน งส อมอบฉ นทะตามแบบท กระทรวงพาณ ชย กำหนด และรายช อของกรรมการอ สระท งหมด เพ อให ผ ถ อห นสามารถเล อก ท จะมอบฉ นทะเพ อร กษาส ทธ ออกเส ยงลงมต ในการประช มวาระต างๆ ได ในกรณ ท ผ ถ อห นไม สามารถเข าร วมประช มได ด วยตนเอง ในป 2549 บร ษ ทฯ ได จ ดประช มสาม ญผ ถ อห นข นหน งคร ง ในว นพฤห สบด ท 20 เมษายน 2549 เวลา น. ณ ห องบอลร มบ โรงแรมเรด ส น ถนนพระรามเก า กร งเทพมหานคร ซ งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ บร หารความเส ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน กรรมการผ อำนวยการ กรรมการผ จ ดการใหญ และกรรมการของ บร ษ ทฯ ได เข าร วมประช มด วย เพ อเป ดโอกาสให ผ ถ อห นสามารถซ กถามข อม ลในเร องท เก ยวข องเพ มเต มได ก อนเร มการประช ม ประธานกรรมการ ได ช แจงว ธ การลงคะแนนและน บคะแนนเส ยงของผ ถ อห นอย างช ดเจนในห องประช ม โดยถ อปฏ บ ต ตามข อบ งค บของบร ษ ทฯ ในการลงคะแนนเส ยง กล าวค อ ให ผ ถ อห นม คะแนนเส ยงเท าก บจำนวนห นท ตนถ ออย โดยถ อว า ห นหน งม หน งเส ยง และการลงคะแนนเส ยงให กระทำโดยเป ดเผย เว นแต ผ ถ อห นไม น อยกว า 5 คนร องขอ และท ประช มม มต ให ลงคะแนน ล บก ให ลงคะแนนล บ ส วนว ธ การออกเส ยงลงคะแนนล บน นให เป นตามท ประธานในท ประช มกำหนด ระหว างการประช ม ประธานกรรมการ ได จ ดสรรเวลาให ผ ถ อห นม โอกาสได สอบถามและแสดงความค ดเห นตลอดจนข อเสนอแนะ ต างๆ อย างเท ยมก น ก อนการออกเส ยงเพ อลงมต ในแต ละระเบ ยบวาระการประช ม และหล งเสร จส นการประช มแล ว เลขาน การบร ษ ท ได จ ดทำรายงานการประช ม โดยบ นท กสาระสำค ญ รวมถ งประเด นซ กถามต างๆ อย างละเอ ยดเพ ยงพอ และจ ดเก บรายงานการ ประช มไว ณ สำน กงานใหญ ของบร ษ ทฯ เพ อให ท กฝ ายสามารถตรวจสอบได 5. ภาวะผ นำและว ส ยท ศน คณะกรรมการบร ษ ทประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร และประสบการณ ท ก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อการดำเน นการ ทางธ รก จ และการบร หารจ ดการของบร ษ ทฯ ท งน คณะกรรมการท กท านจะต องม ส วนร วมในการพ จารณา และกำหนดว ส ยท ศน นโยบาย ภารก จ กลย ทธ และแผนการดำเน นงานของบร ษ ทฯ ตลอดจนกำก บด แล และตรวจสอบการดำเน นงานของฝ ายบร หาร โดยฝ ายบร หาร จะต องจ ดทำรายงานผลการดำเน นงานให คณะกรรมการบร ษ ททราบเป นรายเด อน ท งน เพ อเป นการควบค มและด แลการดำเน นงาน ให สอดคล อง และเป นไปตามนโยบายท วางเอาไว อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล นอกจากน คณะกรรมการบร ษ ทย งม ส วนร วมในการพ จารณาให ความเห นชอบในการจ ดต งคณะกรรมการบร หารการลงท น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน และ คณะกรรมการบร หารความเส ยง เพ อช วยเหล อในการกำหนดนโยบาย และด แลการดำเน นงานในด านต างๆ ท งน การดำเน นการของคณะกรรมการบร ษ ทจะต องต งอย บนหล กการตามกฎหมาย ข อบ งค บ และมต ท ประช มผ ถ อห น อย างซ อส ตย ส จร ต ม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ รวมท งกำก บด แลให การบร หารจ ดการของฝ ายบร หารเป นไปตามเป าหมาย และ แนวทางท ก อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ผ ถ อห น

5 6. ความข ดแย งทางผลประโยชน คณะกรรมการบร ษ ทฯ ได กำหนดนโยบายเก ยวก บความข ดแย งทางผลประโยชน หล กการท ดำเน นก จกรรมทางธ รก จจะต อง ทำเพ อประโยชน ส งส ดของบร ษ ทฯ เท าน น ถ อเป นหน าท ของบ คลากรท กระด บท ต องหล กเล ยงการม ส วนเก ยวข องทางการเง น และหร อ ความส มพ นธ ก บบ คคลภายนอกอ นๆ ท ส งผลให บร ษ ทฯ เส ยผลประโยชน หร อก อให เก ดความข ดแย งในการดำเน นก จกรรมทางธ รก จ ของบร ษ ทฯ โดยกำหนดให ผ ท ม ส วนเก ยวข องหร อเก ยวโยงก บรายการท พ จารณา ต องแจ งให บร ษ ทฯ ทราบถ งความส มพ นธ หร อ การเก ยวโยงของตนในรายการด งกล าว คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการเก ยวก บรายการท เก ยวโยงและรายการท ม ความข ดแย งทางผลประโยชน ซ งได ถ อปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ท ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยได รายงานและเป ดเผยข อม ลในงบการเง นท กไตรมาส รวมถ งการเป ดเผยใน รายงานประจำป และแบบแสดงรายการข อม ลประจำป (แบบ 56-1) ด วย การด แลการใช ข อม ลภายใน บร ษ ทฯ ได กำหนดนโยบายให กรรมการและผ บร หารต องทำรายงานการซ อขายหล กทร พย ของ บร ษ ทฯ ท กคร งท ม การซ อขายตามแบบฟอร มท ต องรายงานโดยคณะกรรมการและผ บร หารของบร ษ ทฯ ซ งหมายรวมค สมรส และบ ตรท ย งไม บรรล น ต ภาวะ จะต องแจ งให บร ษ ทฯ ทราบเม อม การเปล ยนแปลงการถ อหล กทร พย ของบร ษ ทฯ และรายงานการเปล ยนแปลงการ ถ อหล กทร พย ต อคณะกรรมการกำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ภายใน 3 ว นทำการ น บจากว นท ซ อ ขาย โอนหร อร บโอน รวมท งห ามม ให กรรมการและผ บร หาร หร อหน วยงานท ได ร บทราบข อม ลภายในเป ดเผยข อม ลภายในแก บ คคลภายนอก หร อบ คคลท ไม ม หน าท เก ยวข องเพ อเป นการป องก นไม ให นำข อม ลภายในไปใช ในทางท ม ชอบ จร ยธรรมธ รก จ คณะกรรมการบร ษ ท ได อน ม ต ให ประมวลหล กการปฏ บ ต ในส งท ด งามข นเป นข อกำหนดเก ยวก บจร ยธรรมทางธ รก จ โดยจ ดทำ ข นเป นลายล กษณ อ กษรในร ปคำส งของบร ษ ทฯ ต อมาได ม การอน ม ต ให ทบทวนคำส งด งกล าว เพ อปร บปร งให ครอบคล มถ งข อพ ง ปฏ บ ต ในการดำเน นธ รก จของบร ษ ทฯ และจร ยธรรมในส วนของกรรมการ นอกจากน นย งให เพ มข อพ งปฏ บ ต ในส วนของผ บร หารท ม มาก กว าพน กงาน เพ อแจ งให พน กงานของบร ษ ทฯ รวมถ งพน กงานของบร ษ ทภายนอกท บร ษ ทฯ ว าจ างให มาปฏ บ ต งานภายในบร ษ ทฯ ท กคน ร บทราบ และม แนวทางปฏ บ ต ท ด เป นไปด วยความซ อส ตย ส จร ต ย ต ธรรม ด วยความร บผ ดชอบ และเคารพในส ทธ ของผ อ นไว เป นแบบ อย างในการปฏ บ ต ตามอย างสม ำเสมอ โดยการสน บสน นให ผ บร หารท กระด บถ อเป นหน าท ในการด แลให พน กงานภายใต การบ งค บบ ญชา ทราบ เข าใจ และก อให เก ดการปฏ บ ต ตามข อกำหนดเก ยวก บจร ยธรรมและจรรยาบรรณทางธ รก จของบร ษ ทฯ อย างเป นร ปธรรม 8. การถ วงด ลของกรรมการท ไม เป นผ บร หาร กรรมการของบร ษ ทฯ ต องปฏ บ ต หน าท ให เป นไปตามกฎหมาย ว ตถ ประสงค และข อบ งค บของบร ษ ทฯ ตลอดจนมต ท ประช ม ผ ถ อห น โดยไม ให บ คคลใด หร อกล มบ คคลใด ม อำนาจในการต ดส นใจแต เพ ยงบ คคลเด ยว หร อกล มบ คคลเด ยว เพ อให คณะกรรมการ ได ทำหน าท อย างเต มท ในการด แลและปกป องผลประโยชน ของผ ม ส วนได เส ยท กฝ ายเป นอย างด

6 ระหว างป 2549 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการ จำนวน 21 คน ด งน คณะกรรมการท เป นผ บร หาร จำนวน 2 คน กรรมการผ อำนวยการ จำนวน 1 คน กรรมการผ จ ดการใหญ จำนวน 1 คน กรรมการท ไม เป นผ บร หาร จำนวน 19 คน กรรมการอ สระ จำนวน 6 คน กรรมการจากภายนอก จำนวน 13 คน หมายเหต : ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการ จำนวน 16 คน เน องจากม กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว างป จำนวน 5 คน องค ประกอบของคณะกรรมการของบร ษ ทฯ ประกอบด วยกรรมการท ไม เป นผ บร หารเก นกว า คร งหน งของจำนวนกรรมการ ท งคณะ โดยท คณะกรรมการประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร และประสบการณ ท เป นประโยชน อย างย งต อการดำเน นธ รก จของ บร ษ ทฯ ม ความเป นอ สระในการแสดงความค ดเห นต อการดำเน นงานภายใต นโยบายท กำหนดไว อย างเต มท ไม ได ถ กครอบงำหร อ ถ กจำก ดบทบาทใดๆ ในการประช มคณะกรรมการแต ละคร ง 184 อน ง เพ อให กรรมการม ความเป นอ สระในการตรวจสอบ ควบค ม และต ดส นใจในเร องใดๆ ได อย างโปร งใส บร ษ ทฯ ได กำหนด หล กเกณฑ ให กรรมการอ สระของบร ษ ทฯ หมายถ ง กรรมการท ม ค ณสมบ ต ตามหล กเกณฑ ต อไปน 1. ถ อห นไม เก นร อยละ 5 ของจำนวนห นท ม ส ทธ ออกเส ยงท งหมดของบร ษ ทฯ บร ษ ทในเคร อ บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย ง 2. ต องไม เป นกรรมการท เป นผ บร หาร ไม เป นล กจ าง หร อพน กงาน หร อท ปร กษาท ได ร บเง นเด อนประจำจากบร ษ ทฯ รวมถ งไม เป นผ ม อำนาจควบค มบร ษ ทฯ บร ษ ทในเคร อ บร ษ ทร วม ท ปร กษา หร อเป นบ คคลท อาจม ความข ดแย ง โดยต องไม ม ผลประโยชน หร อส วนได เส ยในล กษณะด งกล าวมาแล วในช วง 1 ป ก อนได ร บการแต งต ง 3. ไม ม ความส มพ นธ ทางธ รก จและไม ม ผลประโยชน หร อส วนได เส ยไม ว าทางตรงหร อทางอ อมก บบร ษ ทฯ บร ษ ทในเคร อ บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในล กษณะท จะทำให ขาดความเป นอ สระ 4. ไม ม ความส มพ นธ ทางสายโลห ตหร อโดยการจดทะเบ ยนตามกฏหมาย หร อความส มพ นธ อ นท อาจทำให ขาดความเป น อ สระก บผ บร หาร ผ ม อำนาจควบค มบร ษ ทฯ ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทฯ บร ษ ทในเคร อ บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย ง รวมท งไม ได ร บการแต งต งให เป นต วแทนเพ อร กษาผลประโยชน ของกรรมการ หร อผ ถ อห นรายใหญ 9. การรวมหร อแยกตำแหน ง ประธานกรรมการ และ กรรมการผ จ ดการใหญ ของบร ษ ทฯ ม ใช บ คคลเด ยวก น ม การแบ งแยกอำนาจและหน าท ในการกำหนด นโยบายการกำก บด แล และการบร หารงานประจำออกจากก นอย างช ดเจน คณะกรรมการบร ษ ท เป นผ เล อกประธานกรรมการให ทำหน าท เป นประธานท ประช มคณะกรรมการและผ ถ อห น ซ งในทาง ปฏ บ ต น น ประธานกรรมการม ได ม อำนาจเหน อกว ากรรมการท านอ นๆ นอกจากน คณะกรรมการได มอบอำนาจให กรรมการ ผ จ ดการใหญ ทำหน าท เป นผ นำของฝ ายจ ดการในการนำนโยบายและกลย ทธ ท ได ร บความเห นชอบไปปฏ บ ต ภายใต กรอบท คณะกรรมการ บร ษ ทได กำหนดไว ด งน น คณะกรรมการและฝ ายจ ดการได ม การแบ งแยกอำนาจและหน าท ไว อย างช ดเจนโดยไม ม การก าวก ายต อก น

7 ลำด บท รายช อคณะกรรมการ กรรมการบร ษ ท / บร หาร สรรหาและ กำหนดค าตอบแทน 10. เปร ยบเท ยบค าตอบแทนของกรรมการคณะต างๆ ระหว างป 2548 และ ป 2549 ค าตอบแทนกรรมการคณะต างๆ ตรวจสอบ บร หารการลงท น บร หารความเส ยง บรรษ ทภ บาลและ ต ดตามกลย ทธ โบน สกรรมการ รวมผลตอบแทน (บาท) ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป นายสมใจน ก เองตระก ล 720, , , ,173, ,676, ,007, นายพ ช ย ช ณหวช ร 396, , , , ,113, ,341, พลตร เศรษฐา ธนะร ชต 180, , , , , , พลเอกสมชาย ธนะร ชต 180, , , , , , นายเสร ค ร ศร 180, , , , , , , , , , ,101, รศ.ว น ย ล ำเล ศ 180, , , , , , , , , ,075, นายเทว ญ ว ช ตะก ล 180, , , , , , , , , ,211, น.ส.ศ ภจ ตรา ธนะร ชต 180, , , , , , นายพ ทยาพล นาถธราดล 225, , , , , , , , , , ,255, นายว ส ฐ ต นต ส นทร 180, , , , , , , , นายประส ทธ ดำรงช ย 180, , , , , , , , ,113, นายส มา ส มาน นท - 195, , , นายธ ระ ว ทว ฒ ศ กด - 38, , นางจ ราพร พ ทธร กษา - 20, , นายอาน นท พรนร ศ 360, , , , , ,003, นายจาร ก ก งวานพณ ชย 360, , , , , ,003, รวมจำนวน 3,501, ,408, , , , , , , , , , ,664, ,506, ,410, ,838,

8 188 กรรมการครบวาระ / ลาออกระหว างป ค าตอบแทนกรรมการคณะต าง ๆ โบน สกรรมการ รวมผลตอบแทน (บาท) ตรวจสอบ บร หารการลงท น บร หารความเส ยง บรรษ ทภ บาลและ ต ดตามกลย ทธ กรรมการบร ษ ท / บร หาร สรรหาและกำหนดค า ตอบแทน ลำด บท รายช อคณะกรรมการ ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป นายร ตน พาน ชพ นธ 150, , นายศ กดาพ น จ ณรงค ชาต โสภณ 360, , , , , , , , นายกรพจน อ ศว นว จ ตร 180, , , , , ว าท ร.ต.วรว ทย ช ยล มปมนตร 360, , , , , , , นางอ ไรร ตน บ ญอากาศ - 349, , นายปร ชา ส ทธ เดช - 190, , รวมจำนวน 1,050, , , , , , ,131, ,759, ,391, ,836, หมายเหต : 1. ลำด บท 17 ลาออกจากกรรมการบร ษ ทเม อว นท 27 ธ.ค ลำด บท 18 ลาออกจากกรรมการบร ษ ทเม อว นท 26 ก.ย ลำด บท 19,20 ลาออกจากกรรมการบร ษ ทเม อว นท 4 ก.พ ลำด บท 21,22 ลาออกจากกรรมการบร ษ ทเม อว นท 28 พ.ย. 2549

9 11. การประช มคณะกรรมการ ข อบ งค บของบร ษ ทฯ กำหนดให คณะกรรมการของบร ษ ทฯ ต องประช มอย างน อย 3 เด อนต อคร ง สอดคล องก บข อกำหนดของ พระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจำก ด อย างไรก ด ในการประช มท ผ านมาคณะกรรมการบร ษ ท ได กำหนดว นประช มไว ล วงหน า ในท กว นอ งคารของส ปดาห ส ดท ายของแต ละเด อน และม กำหนดระเบ ยบวาระประจำของการประช มแต ละคร งไว อย างช ดเจน โดยกรณ ท วไปเลขาน การคณะกรรมการบร ษ ทจะจ ดส งหน งส อเช ญประช มพร อมวาระการประช มและเอกสารประกอบการประช มให แก คณะกรรมการเป นการล วงหน าไม น อยกว า 7 ว น ก อนการประช ม และเป นผ จ ดทำรายงานการประช มเป นลายล กษณ อ กษร ครอบคล ม สาระสำค ญของการประช มอย างครบถ วน ซ งรวมถ งการตอบข อซ กถามและคำช แจงเพ มเต มของฝ ายจ ดการต อท ประช มคณะกรรมการ และจะจ ดเก บรายงานการประช มท ผ านการร บรองจากคณะกรรมการแล วไว ท ฝ ายเลขาน การบร ษ ท พร อมให คณะกรรมการและ ผ ท เก ยวข องสามารถใช ในการอ างอ งหร อตรวจสอบได ในการประช มคณะกรรมการแต ละคร ง ประธานกรรมการได ให เวลาแก กรรมการในการพ จารณาเร องท นำเสนอแต ละวาระอย าง รอบคอบ รวมท งเป ดโอกาสให กรรมการแสดงความค ดเห นและอภ ปรายป ญหาสำค ญร วมก นอย างเป นอ สระ อน ง ในการประช ม คณะกรรมการ ต องม กรรมการมาประช มไม น อยกว าคร งหน งของกรรมการท งหมด โดยกรรมการคนหน งม หน งเส ยงในการลงคะแนน เว นแต กรรมการท ม ส วนได เส ยในเร องใด ไม ม ส ทธ ออกเส ยงในเร องน น การว น จฉ ยช ขาดของท ประช มให ถ อเส ยงข างมาก ถ าคะแนนเส ยง เท าก นให ประธานในท ประช มออกเส ยงเพ มข นอ กหน งเส ยงเป นเส ยงช ขาด 190 ในป 2549 ม การประช มคณะกรรมการบร ษ ท จำนวน 12 คร ง (รายละเอ ยดการเข าประช มของกรรมการ ตามท ปรากฏใน รายงานประจำป หน า 196) 12. คณะกรรมการช ดย อย คณะกรรมการช ดย อยท กำหนดไว ในหมวดความร บผ ดชอบของคณะกรรมการตามหล กการกำก บด แลก จการท ด บร ษ ทฯ ม คณะกรรมการช ดต างๆ นอกเหน อจากคณะกรรมการบร ษ ท เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และความคล องต วในการดำเน นงาน ด งน - คณะกรรมการบร หาร - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบร หารการลงท น - คณะกรรมการบร หารความเส ยง - คณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน ท งน คณะกรรมการช ดด งกล าว ม บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบ ด งน คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการบร ษ ทได แต งต งและกำหนดขอบเขตอำนาจหน าท และความร บผ ดชอบของคณะกรรมการบร หาร สำหร บการ ให ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะกรรมการบร ษ ท ในการต ดส นใจในประเด นท สำค ญต อกลย ทธ ขององค กรและท ศทาง การดำเน นธ รก จ แผนการลงท น งบประมาณ การจ ดสรรทร พยากร รวมท งสร างระบบการทำงานของบร ษ ทฯ ให เป นไปในแนวทาง เด ยวก น ก อนนำเสนอให คณะกรรมการบร ษ ทพ จารณาอน ม ต และต ดตาม กำก บ และควบค มการปฏ บ ต งานให บรรล ตามเป าหมาย ของแผนงานท ได ร บการอน ม ต จากคณะกรรมการบร ษ ท หร อตามท คณะกรรมการบร ษ ทมอบหมาย และม หน าท ต องรายงาน ผลการดำเน นงานต อท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทเป นประจำ

10 ท งน คณะกรรมการบร หารม หน าท และความร บผ ดชอบรวมถ งการค ดเล อกและแต งต งบ คคลท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมให ดำรง ตำแหน งผ บร หารในระด บผ อำนวยการฝ ายข นไป พร อมท งพ จารณากำหนดผลประโยชน ตอบแทนท เหมาะสม และพ จารณากล นกรอง การใช จ ายเง นเพ อดำเน นการต างๆ ในส วนท เก นกว าอำนาจหร อเก นกว าวงเง นอน ม ต ของกรรมการผ จ ดการใหญ เพ อเสนอคณะกรรมการ บร ษ ทพ จารณาอน ม ต และพ จารณากล นกรองการมอบอำนาจดำเน นการของบร ษ ทฯ เพ อให การดำเน นงานของบร ษ ทฯ สำเร จล ล วง อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยอาจจะมอบหมายเพ อให บ คคลหน ง หร อหลายบ คคลม อำนาจกระทำการใดๆ แทน คณะกรรมการบร หารตามท คณะกรรมการบร หารเห นสมควร และคณะกรรมการบร หารอาจยกเล กเพ กถอนเปล ยนแปลงหร อแก ไข อำนาจน นๆ ได ในป 2549 ม การประช มคณะกรรมการบร หาร จำนวน 12 คร ง องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ บร หารกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า 58 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด วยกรรมการอ สระท ได ร บการแต งต งข นตามมต ของคณะกรรมการ บร ษ ท คร งท 2/2/2542 เม อว นท 25 ก มภาพ นธ 2542 เพ อกำก บด แลการดำเน นงานของบร ษ ทฯ ให เป นไปอย างโปร งใส เป นธรรม ตลอดจนสร างความเช อม นแก ผ ถ อห น ผ ลงท น รวมถ งผ ม ส วนได เส ยของบร ษ ทฯ โดยรวม องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า คณะกรรมการบร หารการลงท น คณะกรรมการบร หารการลงท น จ ดต งข นเม อว นท 10 ต ลาคม 2538 โดยกำหนดหน าท พ จารณาหล กเกณฑ และขอบเขตการ ลงท นของบร ษ ทฯ รวมถ งควบค มต ดตามการลงท นของบร ษ ทฯ ให เป นไปตามกรอบนโยบายท คณะกรรมการบร หารกำหนด พ จารณา จ ดทำแผนการลงท นประจำป และจ ดสรรเง นลงท นให เหมาะสม ค ดเล อกผ จ ดการกองท นภายนอกตามความเหมาะสมและนำเสนอ คณะกรรมการบร หารให ความเห นชอบ และรายงานผลการปฏ บ ต งานให คณะกรรมการบร หารทราบ องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการบร หารการลงท นกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า 60 คณะกรรมการบร หารความเส ยง จ ดต งข นเม อว นท 29 พฤศจ กายน 2547 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน าท และความร บผ ดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบ การดำเน นงานการบร หารความเส ยงท กประเภทของบร ษ ทฯ จ ดวางร ปแบบโครงสร างของการบร หารความเส ยง กำหนดกลย ทธ ท ใช ใน การบร หารความเส ยง จ ดทำระบบเต อนภ ยของความเส ยงท กประเภทเพ อจ ดการความเส ยงให อย ในระด บท สามารถยอมร บได ให สอดคล องก บนโยบายการบร หารความเส ยงของบร ษ ทฯ กำก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลการดำเน นงานเพ อทบทวนและพ ฒนา ระบบความเส ยงให ม ประส ทธ ภาพ รวมท งให ม การจ ดทำว เคราะห ประเม นป จจ ยความเส ยงท อาจเก ดข นและจะม ผลกระทบต อการ ดำเน นงานของบร ษ ทฯ ท งความเส ยงท มาจากภายนอกและท จะเก ดข นภายในบร ษ ทฯ และรายงานผลการดำเน นงานของคณะกรรมการ บร หารความเส ยงต อคณะกรรมการบร ษ ทเพ อให ทราบถ งสถานะความเส ยง และการเปล ยนแปลงต างๆ และให ข อเสนอแนะต อ คณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บนโยบายการบร หารความเส ยงของบร ษ ทฯ สำหร บในป 2549 ม การประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยง รวม 12 คร ง องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบของ คณะกรรมการบร หารความเส ยงกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า 62

11 คณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ คณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ ประกอบด วยกรรมการท ได ร บการแต งต งจากคณะกรรมการบร ษ ท ม หน าท ร บผ ดชอบในการกำก บด แลให การดำเน นงานของบร ษ ทฯ และการปฏ บ ต งานของ คณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการช ดต างๆ ท บร ษ ทฯ จ ดต งข น ผ บร หาร พน กงาน ให เป นไปตามหล กการกำก บด แลก จการท ด สอดคล องก บข อกำหนด กฎหมาย นโยบายของหน วย ราชการ สถาบ นท กำก บด แลท เก ยวข องก บบร ษ ทฯ ตลอดจนเป นไปตามนโยบายของบร ษ ทฯ รวมท งประสานงานเพ อช วยเหล อฝ ายจ ดการ ให การดำเน นงานตามนโยบาย กลย ทธ และความเห นของคณะกรรมการบร ษ ทบรรล เป าหมาย ในเวลาอ นสมควร องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและต ดตามกลย ทธ กล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏในรายงานประจำป หน า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน ประกอบด วยกรรมการอ สระและกรรมการท ไม เป นผ บร หาร ได ร บอน ม ต จาก คณะกรรมการบร ษ ท เม อว นท 26 ธ นวาคม 2549 ให ดำรงตำแหน งต อไปอ ก 1 วาระ ม วาระการดำรงตำแหน ง 3 ป โดยม ขอบเขตอำนาจ หน าท ด งน - กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและพ จารณาสรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการช ดย อย ท ปร กษาคณะกรรมการ กรรมการผ อำนวยการ และกรรมการผ จ ดการใหญ - เสนอแนวทางและว ธ การกำหนดค าตอบแทนให ก บกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการช ดย อย ท ปร กษาคณะกรรมการ กรรมการผ อำนวยการ กรรมการผ จ ดการใหญ และผ บร หารระด บผ อำนวยการฝ ายข นไป รวมถ งกำหนดแนวทางการประเม นผล ของกรรมการผ จ ดการใหญ - ด แลการกำหนดนโยบายให ม อ ตราค าตอบแทนและผลประโยชน ท สามารถร กษาไว และจ งใจพน กงานท ม ความสามารถและ ค ณสมบ ต ตามท ต องการ สำหร บในป 2549 ม การประช มคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน รวม 31 คร ง องค ประกอบและหน าท ความร บ ผ ดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทนกล าวไว แล วในส วนของการจ ดการ ตามท ปรากฏรายงานประจำป หน า 64

12 196 รายช อ การเข าประช มของคณะกรรมการช ดต างๆ (จำนวนคร ง) (1 มกราคม - 31 ธ นวาคม 2549) คณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ สรรหาและ ตรวจสอบ บร หารการ บร หาร บร ษ ท บร หาร กำหนด ลงท น ความเส ยง ค าตอบแทน บรรษ ทภ บาล และต ดตาม กลย ทธ การเข าดำรง ตำแหน ง ระหว างป 1. นายสมใจน ก เองตระก ล 12/12 12/12 2. นายพ ช ย ช ณหวช ร 9/12 9/12 3. พลตร เศรษฐา ธนะร ชต 10/12 4. พลเอกสมชาย ธนะร ชต 12/12 5. นายเสร ค ร ศร 12/12 31/31 11/12 4/4 6. รศ.ว น ย ล ำเล ศ 12/12 31/31 13/13 7. นายเทว ญ ว ช ตะก ล 10/12 31/31 13/13 8. น.ส.ศ ภจ ตรา ธนะร ชต 5/12 9. นายพ ทยาพล นาถธราดล 12/12 13/13 12/12 20/ นายว ส ฐ ต นต ส นทร 6/12 10/ นายประส ทธ ดำรงช ย 12/12 12/12 20/ นายส มา ส มาน นท 10/10 8/19 7 ม.ค นายธ ระ ว ทว ฒ ศ กด 1/1 1/1 28 พ.ย นางจ ราพร พ ทธร กษา 1/1 28 พ.ย นายอาน นท พรนร ศ 12/12 12/12 11/12 11/12 10/ นายจาร ก ก งวานพณ ชย 12/12 12/12 10/12 12/12 10/10 หมายเหต : ลำด บท 12 เป นท ปร กษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว างป รายช อ กรรมการ บร ษ ท กรรมการ บร หาร สรรหาและ กำหนด ค าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ บร หารการ บร หาร ลงท น ความเส ยง บรรษ ทภ บาล และต ดตาม กลย ทธ ว นท ครบ วาระ/ลาออก จากตำแหน ง 17. นายศ กดาพ น จ ณรงค ชาต โสภณ 7/8 7/8 13/20 26 ก.ย นายกรพจน อ ศว นว จ ตร 4 ก.พ ว าท ร.ต.วรว ทย ช ยล มปมนตร 10/12 4 ก.พ นางอ ไรร ตน บ ญอากาศ 10/10 10/10 28 พ.ย นายปร ชา ส ทธ เดช 9/10 28 พ.ย. 49 หมายเหต : ลำด บท 20, 21 เข าดำรงตำแหน งระหว างป เม อว นท 4 ก.พ. 2549

13 ระบบการควบค มและการตรวจสอบภายใน การควบค มภายใน : โดยระบบการควบค มภายใน เป นกลไกท สำค ญท ช วยสร างความเช อม น และม นใจให แก ผ บร หารใน การลดความเส ยงทางธ รก จ ช วยให ดำเน นธ รก จอย างม ประส ทธ ภาพ จ ดให ม การจ ดสรรทร พยากรอย างเหมาะสมและบรรล เป าหมายท ต งไว ช วยให รายงานทางการเง นม ความถ กต องน าเช อถ อ และช วยให บร ษ ทฯ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย และระเบ ยบ ข อบ งค บได อย างถ กต อง คณะกรรมการบร ษ ท ได เล งเห นความสำค ญของระบบการควบค มภายใน โดยให บร ษ ทฯ กำหนด หน าท ความร บผ ดชอบ และอำนาจดำเน นการของผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานไว เป นลายล กษณ อ กษรอย างช ดเจน การตรวจสอบภายใน : บร ษ ทฯ ม ฝ ายตรวจสอบเพ อทำหน าท ในการตรวจสอบการดำเน นก จกรรมต างๆ ภายในบร ษ ทฯ เพ อให ม นใจว าการดำเน นธ รก จของบร ษ ทฯ เป นไปโดยสอดคล องก บนโยบาย และว ธ การท ฝ ายบร หารได กำหนดไว เพ อให บรรล เป าหมายและว ตถ ประสงค ท ต องการ รวมถ งตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎหมาย และข อกำหนดของทางราชการท เก ยวข องก บการกำก บการดำเน นธ รก จของบร ษ ทฯ และเพ อให ฝ ายตรวจสอบปฏ บ ต งานได อย างม อ สระ บร ษ ทฯ จ งกำหนดให ฝ ายตรวจสอบข นตรงต อคณะกรรมการตรวจสอบ การจ ดการบร หารความเส ยง : บร ษ ทฯ มอบหมายให ท กหน วยงานต องระบ ประเม น ควบค ม รายงาน และทบทวนสถานะ ความเส ยงท อาจเก ดข น โดยได กำหนดโครงสร างการบร หารความเส ยงไว เป นลำด บช น ม การแบ งแยกหน าท ตามระบบ การควบค มท ด รวมถ งม การกำหนดและกระจายอำนาจอน ม ต แก สายงานต างๆ เป นลายล กษณ อ กษร และสำหร บ ความเส ยงท ม น ยสำค ญต อการดำเน นงานของบร ษ ทฯ คณะกรรมการบร ษ ทได อน ม ต แต งต งคณะกรรมการช ดย อยข น เช น คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะกรรมการบร หารการลงท น เป นต น ซ งประกอบด วยกรรมการและผ บร หารระด บส ง หร อผ บร หารท เก ยวข องทำหน าท กำก บ ด แล ต ดตาม และจ ดการความเส ยงต างๆ ท อาจเก ดข นและจะม ผลกระทบต อ การดำเน นงานของบร ษ ทฯ 14. รายงานคณะกรรมการ คณะกรรมการบร ษ ท เป นผ ร บผ ดชอบต อความถ กต องและครบถ วนของการจ ดทำงบการเง นบร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ท ม ความโปร งใส ถ กต องรวมถ งการเป ดเผยข อม ลสำค ญอย างเพ ยงพอในหมายเหต ประกอบงบการเง น รวมท งสารสนเทศ ทางการเง นท ปรากฏในรายงานประจำป ซ งงบการเง นด งกล าวจ ดข นตามมาตรฐานการบ ญช ร บรองท วไป และตรวจสอบโดยผ สอบบ ญช ท ได ร บการร บรองจากคณะกรรมการกำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย คณะกรรมการบร ษ ทได แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท าน ประกอบด วยกรรมการท เป นกรรมการอ สระและไม เป นผ บร หาร เป นผ สอบทานรายงานทางการเง นประจำไตรมาส และงบการเง นประจำป ให ม ความถ กต องครบถ วน เป นไปตามหล กการบ ญช ท ร บรองท วไป ก อนท จะนำเสนอคณะกรรมการบร ษ ท พ จารณาต อไป 15. ความส มพ นธ ก บผ ลงท น บร ษ ทฯ ได ให ความสำค ญต อการเป ดเผยข อม ล และข าวสารต างๆ ของบร ษ ทฯ โดยเน นการให ข อม ลท ม ความถ กต องเพ ยงพอ ครบถ วนท นเวลา และโปร งใส รวมท งการแจ งสารสนเทศท สำค ญท งทางการเง น และไม ใช ทางการเง นของบร ษ ทฯ เพ อให ผ ถ อห น และ ผ ท ม ส วนได เส ยได ร บสารสนเทศอย างเท าเท ยมก น โดยกำหนดให ม ผ ร บผ ดชอบ เก ยวก บผ ลงท นส มพ นธ (INVESTOR RELATION) เพ อเป นผ แทนของบร ษ ทฯ ในการส อสาร ประชาส มพ นธ ข อม ล ข าวสารท เป นประโยชน ให ก บผ ถ อห น น กลงท น รวมท งน กว เคราะห หล กทร พย และผ เก ยวข องได ร บข อม ลข าวสาร อย างถ กต อง โดยบร ษ ทฯ ได เผยแพร ข อม ลข าวสารต างๆ ได แก งบการเง น รายงานการเป ดเผยข อม ลประจำป (56-1) รายงานประจำป (56-2) รวมถ งการแถลงนโยบาย ผลการดำเน นงานและการเป ดโครงการในผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ก จกรรมต างๆ ซ งผ านช องทาง และส อสาร เผยแพร ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย หน งส อพ มพ และเว บไซด ของบร ษ ทฯ ซ งผ สนใจสามารถต ดต อขอข อม ลบร ษ ทฯ ได ท ฝ ายเลขาน การของบร ษ ทฯ โทร. 66 (02) , 66 (02) , และ address :

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector 88 xxx HR Sharing from Private Sector HR Success Stories in Public Sector กรณ ต วอย าง การบร หารทร พยากรบ คคล กรณ ต วอย าง : บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จำก ด (มหาชน) แบบอย างความสำเร จท ด ด านระบบประเม นผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information