แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

2 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน โดยสอดคล องก บ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน เพ อนาผลการดาเน นการตามก จกรรม และโครงการต าง ๆ เพ อพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน และนาไปส การพ ฒนาตามแนวทางการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และเพ อ รองร บการประก นค ณภาพภายนอก แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ฉบ บน ประกอบด วยแผนงานท ขออน ม ต จานวน 4 แผนงาน (7 โครงการ 30 ก จกรรม) เอกสารฉบ บน ส าเร จล ล วงไปด วยด โดยได ร บความร วมม อในการจ ดทาจากกล มบร หารว ชาการ จ งขอขอบพระค ณไว ณ ท น เปป นอย างส ง หว งเป นอยางย งว า เอกสารแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จะเป นประโยชน ต อการดาเน นงานของโรงเร ยน และร วมก นข บเคล อนการบร หารจ ด การศ กษาในความร บผ ดชอบ ให บรรล ผลสาเร จต อไป (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการเช ยวชาญ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ

3 3 สารบ ญ ลาด บท งาน / โครงการ / ก จกรรมกล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท หน า แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ 1.1 โครงการพ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ 1 จ ดซ อ ซ อมสร างว สด อ ปกรณ ด แลร กษาและพ ฒนาระบบ School Admin พ ฒนาระบบประก นค ณภาพ ประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ ประช มคณะกรรมการศ นย ฯฝร งเศส โครงการพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร 1 พ ฒนาแหล งเร ยนร 6 35 แผนพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการเร ยนร 2.1 โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร 1 ส งเสร มการอ านและการแสวงหาความร งานบร การแนะแนว ค ายภาษาและว ฒนธรรมฝร งเศส น ทรรศการผลงานทางว ชาการและผลผล ตน กเร ยน โครงการพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร 1 พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา พ ฒนาศ กยภาพกล มสาระการเร ยนร จ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร ภาษาฝร งเศส พ ฒนาการประเม นสภาพจร งด วยแฟ มสะสมผลงานน กเร ยน ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการเสร มสร างความเป นเล ศทางว ชาการ 1 เช ดช เก ยรต น กเร ยนเร ยนด ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ( O-NET LAS และ NT) การทดสอบศ กยภาพความร (Pre-Entrance -ม.1) การเตร ยมความพร อมก อนเป ดภาคเร ยน การสอนเสร มพ เศษว นเสาร พ ฒนาท กษะตามความถน ดของน กเร ยนนอกเวลาเร ยน พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนเพ อการสอบว ดความถน ดทางภาษาฝร งเศส แข งข นท กษะว ชาการภาษาฝร งเศส

4 4 ลาด บท งาน / โครงการ / ก จกรรมกล มบร หารว ชาการ หน า แผนพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 3.1 โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 ส งเสร มบ คลากรส ความเป นคร ม ออาช พ แผนพ ฒนาระบบเทคโนโลย และการส อสาร 4.1 โครงการพ ฒนาระบบเทคโนโลย และการส อสาร 1 ท ว ส ห องเร ยน งาน / โครงการ / ก จกรรมกล มบร หารว ชาการ/ห องเร ยนพ เศษ ICT แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร 1 พ ฒนาความร และท กษะด าน ICT (SINGAPORE PORITECNIC COLLEDGE) 2 ศ กษาด านภาษาจ นของน กเร ยนห องเร ยนพ เศษ ม.2-6 ICT แผนพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการจ ดการเร ยนร โครงการส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนห องเร ยนพ เศษ ICT ม ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนห องเร ยนพ เศษ ICT ม พ ฒนาก จกรรมการเร ยนการสอนห องเร ยนพ เศษ ICT ม

5 5 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม จ ดซ อ ซ อมสร าง ว สด อ ปกรณ สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร ศ กยภาพ 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตาม สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร ศ กยภาพ 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตาม มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. มาตรฐานท 5 ต วบ งช ท 5.1 มาตรฐานท 10 ต วบ งช ท 10.3 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 7 จ ดเน นโรงเร ยน 1.ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระว ชาหล กเพ มข นอย างน อยร อยละ 5 แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางพ ชร ระมาตร และนางสาวเยาวร ตนา พรรษา ระยะเวลาดาเน นการ ต.ค ก.ย.2557 สถานท ส าน กงานกล มบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนและการปฏ บ ต งานของคร และบ คลากรทางการศ กษาของโรงเร ยนวช ร ธรรมสาธ ต จาเป นต องม เอกสารประกอบการเร ยน เพ อให การดาเน นการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนและการ ปฏ บ ต การเร ยนการสอน เป นไปด วยความเร ยบร อย ได ผลงานท ม ค ณภาพ ประส ทธ ภาพท นตามกาหนดเวลา และว สด อ ปกรณ ต าง ๆ เคร องคร ภ ณฑ ต าง ๆ ของกล มบร หารงานว ชาการต องใช งานตลอดเวลา จ งจาเป นต อง ซ อมบาร งเพ อย ดอาย การใช งาน และเพ อทาให การทางานดาเน นไปด วยด อ นจะก อให เก ดประโยชน ต อน กเร ยน และโรงเร ยน โรงเร ยนจ งจ ดโครงการน ข น

6 6 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให การเร ยนการสอนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 เพ อให การบร หารงานว ชาการดาเน นการไปด วยความเร ยบร อยท นการ และเป นไปอย างเหมาะสม 2.3 เพ อให การว ดและประเม นผลการเร ยนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2.4 เพ อซ อมบาร งให ว สด อ ปกรณ ในกล มงานบร หารว ชาการอย ในสภาพท ใช งานได ตลอดเวลา 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ - น กเร ยน ร อยละ 100 ม เอกสารประกอบการเร ยน กระดาษคาตอบ และ ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอต อการใช งาน - เคร องเร ยงกระดาษ จานวน 2 เคร อง และเคร องตรวจข อสอบ จานวน 1 เคร อง ม สภาพพร อมต อการใช งาน 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ - กล มบร หารงานว ชาการม กระดาษ และว สด อ ปกรณ ท ต องการใช เพ ยงพอ เก ดประโยชน ต อโรงเร ยน คร และน กเร ยน - การปฏ บ ต งานในกล มบร หารงานว ชาการม ว สด คร ภ ณฑ อย ในสภาพ พร อม และเพ ยงพอ เก ด ประโยชน ต อคร และน กเร ยนมากข น 4. ก จกรรมและข นตอนการด าเน นงาน ก จกรรม/ข นตอน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. สารวจความต องการในการจ ดทาเอกสารประกอบการ สอนและจานวนกระดาษคาตอบท ต องใช ว สด และ อ ปกรณ ท จะจ ดซ อม ต.ค.2556,ม.ค พ สด กล มบร หารงานว ชาการบ นท กขอจ ดซ อ และ ซ อมสร าง 3. ขออน ม ต จ ดซ อว สด อ ปกรณ ตามระเบ ยบของโรงเร ยน จ ดซ อและซ อมสร าง พ.ย.2556-ก.ย.2557 พ.ย.2556-ก.ย.2557 เม.ย.- ส.ค สร ปผลการดาเน นงาน ม.ค.,ก.ย นางพ ชร ระมาตร น.ส.เยาวร ตนา พรรษา

7 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บผ ด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ ก จกรรมท 1 สารวจความ ต องการในการ จ ดทาเอกสาร ประกอบการ นางพ ชร ระมาตร สอน จานวน กระดาษคาตอบ และว สด อ ปกรณ ท ต องใช ก จกรรมท 2 พ สด กล มบร หาร ว ชาการบ นท กขอ จ ดซ อและซ อม สร าง ก จกรรมท 3 ขออน ม ต จ ดซ อ ว สด อ ปกรณ และ ซ อมสร าง ตามระเบ ยบของ โรงเร ยน ก จกรรมท สร ปผล การดาเน นการ 4.2 รายงานผล การดาเน นการ น.ส. เยาว ร ตนา 7 พรรษา น.ส. เยาว ร ตนา พรรษา 6. งบประมาณ เง นอ ดหน น เง น บ.กศ. เง นนโยบายเร ยนฟร ฯ (SP1) เง นอ น ๆ (ระบ ) ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ

8 8 ท ก จกรรม เง นอ ดหน น บ.กศ. SP1 เง นอ น ๆ รวม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 1 ก จกรรมท 1 เตร ยมการ สารวจความต องการใน การจ ดทาเอกสาร ประกอบการสอน และ ว สด อ ปกรณ ท ต องใช และสารวจคร ภ ณฑ ท ชาร ด 2 ก จกรรมท พ สด กล ม บร หารงานว ชาการ บ นท กขอจ ดซ อ 336, , ,595 1,223, พ สด กล ม 36,000 บร หารงานว ชาการ บ นท กขอซ อมสร าง 3 ก จกรรมท 3 ขออน ม ต จ ดซ อกระดาษ และว สด อ ปกรณ และขอซ อมคร ภ ณฑ ตามระเบ ยบของ โรงเร ยน 4 ก จกรรมท สร ปผล การดาเน นการ 4.2 รายงานผล การดาเน นการ รวม 36, , , ,595 1,259,795 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ)

9 9 8. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช 1.ม เอกสารประกอบการเร ยน และ รายงาน แบบรายงานการใช กระดาษ กระดาษคาตอบ เพ ยงพอต อการใช งาน 2.กล มบร หารานว ชาการม ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอต อการใช งาน ประเม นผลงาน แบบประเม นผลการดาเน นการ 3. คร ภ ณฑ ม สภาพท สมบ รณ พร อมใช งาน รายงานการใช แบบรายงานการใช 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ - น กเร ยน ร อยละ 100 ม เอกสารประกอบการเร ยน กระดาษคาตอบ และว สด อ ปกรณ เพ ยงพอต อการใช งาน - เคร องเร ยงกระดาษจานวน 2 เคร อง และเคร องตรวจข อสอบจานวน 1 เคร อง ม สภาพพร อมต อการใช งาน 9.2 เช งค ณภาพ กล มบร หารงานว ชาการม กระดาษ และว สด อ ปกรณ ท ต องการใช เพ ยงพอ และพร อมในการปฏ บ ต งาน เก ดประโยชน ต อโรงเร ยน คร และน กเร ยน ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ... 9 / ต.ค. / 2556

10 10 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารงานว ชาการ ก จกรรมท 1 จ ดซ อ ซ อมสร างว สด อ ปกรณ ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จ านวน/ป ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น 1 กระดาษต อเน อง 9 x11 (1ช น) 10 กล อง 500 5,000 2 กระดาษต อเน อง 9 x11 (2ช น) 10 กล อง 550 5,500 3 กระดาษต อเน อง 9 x11 (3ช น) 10 กล อง 550 5,500 4 กระดาษการ ดส A4 (ส ขาว-ทาปก 1000 แผ น 2 2,000 ปพ.) (ไม เก น 100 แกรม) 5 ท เย บกระดาษเบอร ต ว 80 1,920 6 เทปโฟม 3M 6 ม วน ใบม ดค ตเตอร 3 โหล ต วค ตเตอร 1 โหล แฟ มเอกสารตราโรงเร ยน เอ4 2 โหล 700 1, แผ นใสทาปก 200 แผ น แฟ มเก บเอกสารตราม า-2 เอ4 1 โหล ด นสอดา 2B 2 โหล ด นสอดา HB 2 โหล ยางลบด นสอ 1 โหล ไม บรรท ดพลาสต ก 1 โหล กรรไกร 6 อ น ปากกาเข ยนไวท บอร ด 4 โหล หม ดเย บป กข อสอบ 400 กล อง 200 8, กระดาษการ ดส ขนาด F4 20 ร ม 100 2, ลวดเย บกระดาษเคร องเร ยง 200 กล อง , เหล กแทงป กข อสอบ 24 อ น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ เง น อ น ๆ

11 11 22 ป ายอะคร ล ค ขนาดA4 แนวยาว 12 อ น 90 1, กระดาษคาตอบคอมพ วเตอร 200, ,000 ส ชมพ - ส เข ยว 24 ช ดน ายาล างห วอ านแผ นด สก 6 ช ด บอร ดประกาศม ล อเล อน ขนาดกลาง 2 ช ด 5,000 10, บอร ดต ดประกาศผลการสอบขนาด 2 ช ด 7,000 14,000 ใหญ 27 เช อกฟาง 6 ส (ส ละ 12 ม วน) 72 ม วน 50 3, ปากกาเมจ ก (PILOT Color Pen) (ส ดาและส น าเง น - ส ละ12 กล อง) 24 กล อง 80 1, แท นต ดเทปใส 4 ช ด แบบปพ. 31 ว สด 8 กล มสาระฯ 32 ฟ วเจอร บอร ด 50 แผ น 33 เทปกาวย น 1 น ว 20 ม วน 34 กระดาษโปสเตอร ส 100 แผ น 35 เทปโฟม 10 ม วน 36 กาว 2 หน า ขนาดใหญ 10 ม วน 37 แผ นใสเคล อบขนาด A4 1 กล อง 38 กระดาษชาร ตส (ชมพ เข ยว เหล อง ฟ า) 100 แผ น 39 ฟ วเจอร บอร ด 50 แผ น 40 เทปกาวย น 1.5 น ว 20 ม วน รวม 372,200

12 12 ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จ านวน/ป ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1 หม กถ ายเอกสาร 40 ช ด ,000 2 กระดาษถ ายเอกสาร A4 240 ร ม ,000 3 กระดาษถ ายเอกสาร F4 20 ร ม 120 2,400 4 กระดาษการ ดส A4 เหล อง 20 ห อ, 200 ห อ ,000 ฟ า 20 ห อ, เข ยว 80 ห อ, ชมพ 80 ห อ 5 กระดาษการ ดส A4 (ส ขาว-ทาปก 1000 แผ น 2 2,000 ปพ.) (ไม เก น 100 แกรม) 6 กระดาษกาวย น ส ขนาด 1.5 น ว 200 ม วน 45 9,000 7 กระดาษกาวย น ส ขนาด 1 น ว 20 ม วน แผ นด สก floppy disk 30 กล อง 150 4,500 (ย ห อ Maxwell หร อ Imation) 9 แผ นซ ด 250 แผ น 7 1, แผ นด ว ด 50 แผ น หม กพ มพ Epson 2180 i 20 กล อง , หม กพ มพ Laser Jet กล อง 600 1, หม กพ มพ Laser Jet กล อง 600 3, หม กพ มพ Hp Laser Jet กล อง 1,300 7, หม กพ มพ Hp Laser Jet กล อง 1,300 7, หม กเต มเคร องปร นเตอร Canon MX318 (4 ส - ส ละ 8 ขวด) 32 ขวด 150 4,800 เง น อ น ๆ 17 Handy drive ความจา 8 GB 20 ต ว 400 8, ลวดเย บกระดาษเคร องเร ยง 200 กล อง , หม กสาหร บโรเน ยว 20 ช ด 12,000 24, กระดาษไขแม พ มพ 20 ช ด 1,700 34, โปรแกรม Antivirus 6 Licensees 1 ช ด 8,300 8,300 ESET NOD32 + ช ด Media Kit 22 หม กเต มเคร องปร นเตอร HP K209G 2 ช ด 600 1,200

13 13 23 กระดาษบร ฟโรเน ยว A4 จ ดทาเอกสารการเร ยน 8 กล มสาระฯ 24 เคร องปร นเตอร Epson 15 เคร อง 25 หม กเต มเคร องปร นเตอร Epson 60 ช ด 26 หม กเต มเคร องปร นเตอร 8 กล มสาระ รวม ก จกรรมท 1.2 จ ดซ อมบาร งว สด อ ปกรณ ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1. ค าบาร งร กษาเคร องตรวจข อสอบ 1 10,000 10, ค าซ อมเคร องเร ยงกระดาษจานวน 2 13,000 26,000 2 เคร อง รวม 36,000 รวมท งส น ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1 ว สด กล มบร หารว ชาการ/กล มสาระฯ 336,200 2 กระดาษ/ว สด จ ดทาเอกสารการเร ยน 887,595 อ ปกรณ คอมพ วเตอร และหม ก 3 ซ อมบาร งว สด อ ปกรณ 36, , ,595 เง น อ น ๆ เง น อ น ๆ ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556

14 14 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม ด แลร กษาและพ ฒนาระบบ School Admin สนองกลย ทธ สพฐ. ท 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง การศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน น การม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บ องค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา สนองกลย ทธ สพม.2 ท 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง การศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บ องค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการ จ ดการศ กษา มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. ด าน...การจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ต วบ งช ท 8.3 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 7 จ ดแน นโรงเร ยน ข อท 9.โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและได ร บการร บรองจากการประเม น ค ณภาพภายนอก แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวศ ร พร โกมารก ล ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2556 ก นยายน 2557 สถานท ห องทะเบ ยนว ดผลและประเม นผล โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล เพ อให การปฏ บ ต งานด านการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยน และการส งเสร มระบบงานด านอ น ๆ ให ม ประส ทธ ภาพและเป นไปในร ปแบบท เหมาะสมต อสภาพในป จจ บ น ซ งต องการนาเทคโนโลย เข ามา บร การ จ งจาเป นต องม การจ ดการด แล และพ ฒนาระบบงานฯ ให ท นต อการใช งานอย เสมอ โรงเร ยนจ ง จ ดโครงการน ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาโปรแกรมงานทะเบ ยนว ดผลและประเม นผลให ก าวหน า เหมาะสมต อการใช งาน 2.2 สน บสน นการให บร การแก บ คลากรอ น ๆ 2.3 เพ อสนองนโยบายโรงเร ยนในฝ น

15 15 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ ร อยละ 100 ของ ระบบ School Admin พร อมต อการใช งาน 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ การว ดผลแประเม นเป นไปด วยความถ กต องรวดเร ว 4. ก จกรรมและข นตอนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. เสนอโครงการ ต.ค.56 งานว ดผล 2.ต ดต อผ ด แลระบบฯ ม.ค.,ม.ค.,ก.ค.,ก.ย.57 งานว ดผล 3. ดาเน นการตามท กาหนด ม.ค.,ม.ค.ก.ค.,ก.ย.57 งานว ดผล 4. สร ปการดาเน นการ เม.ย.,ก.ย.57 งานว ดผล 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผ ด ชอบ ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 เสนอ โครงการ ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ต ดต อ ผ ด แลระบบ ฯ 2.2 ผ ด แล ระบบฯ มา ด แล ก จกรรมท 3 สร ปการ ดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงาน ผล

16 16 6. งบประมาณ เง นอ ดหน น เง น บ.กศ. เง นนโยบายเร ยนฟร ฯ (SP1) เง นอ น ๆ (ระบ ) ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ ท ก จกรรม เง นอ ดหน น บ.กศ. SP1 เง นอ น ๆ รวม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 1 ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 เสนอโครงการ 2 ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ต ดต อผ ด แลระบบฯ 2.2 ผ ด แลระบบฯ มาด แล 14,000 14,000 ก จกรรมท 3 สร ปการ ดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล รวม 14,000 14,000 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ) 8. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช 1.ระบบ School Admin ม ความ รายงานการใช งาน แบบรายงานการใช งาน สมบ รณ พร อมใช 2.การประเม นผลส มฤทธ ส ารวจความพ งพอใจ แบบส ารวจ ทางการเร ยนเป นไปตาม กาหนด

17 17 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ ร อยละ 100 ของงานท ตรวจด วยระบบ School Admin เสร จเร ยบร อย 9.2 เช งค ณภาพ การว ดผลแประเม นเป นไปด วยความถ กต องรวดเร ว ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ... 9 / ต.ค. / 2556

18 18 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท 2 ด แลร กษาและพ ฒนาระบบ School Admin ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1. ค าด แลร กษาและพ ฒนา 4 คร ง 3,500 14,000 ระบบ School Admin โดยนายเจร ญ รวมท งส น 14,000 เง น อ น ๆ ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556

19 19 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. ท 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพม.2 ท 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอน ได อย างม ค ณภาพ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. ด าน...การจ ดการศ กษา มาตรฐานท 12 ต วบ งช ท ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 8 จ ดเน นโรงเร ยน ข อท 9.โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและได ร บการร บรองจากการประเม น ค ณภาพภายนอก แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ ระยะเวลาดาเน นการ ต.ค ก.ย.2557 สถานท ห องประก นค ณภาพ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล โรงเร ยนม ภารก จสาค ญในการปฏ ร ปการศ กษาให บรรล เจตนารมย ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ท ระบ ให ท กโรงเร ยนต องทาการประก นค ณภาพการศ กษา และให ถ อว า เป นส วนหน งของการบร หารจ ดการท ต องดาเน นอย างต อเน อง โรงเร ยนได ทาการประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การและจ ดทาเอกสารรายงานประเม นตนเองต อ หน วยงานต นส งก ดเพ อรอร บการประเม นค ณภาพค ณภาพภายนอกจาก สมศ. ซ งจากผลการประเม นค ณภาพ ภายในย งม บางมาตรฐานท ย งต องม การพ ฒนาค ณภาพให ด ข นน น ด งน นในป การศ กษา 2555 โรงเร ยนจ งได นาผลการประเม นมาพ ฒนางานต อไป

20 20 2.ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให คร และบ คลากรนาความร ความเข าใจ เร องการประก นค ณภาพการศ กษาไปพ ฒนางานของตน 2.2 เพ อให คร และบ คลากรตระหน กในบทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ในการพ ฒนางานประก นค ณภาพ การศ กษาไปส การปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ 3.เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ ผ บร หาร คร และบ คลากรร อยละ 100 นาความร ความเข าใจในย ทธศาสตร การ ประก นค ณภาพการศ กษา ไปพ ฒนางานของตนและถ อเป นส วนหน งของการ บร หารจ ดการ 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพท เป นข นตอน พร อมร บการประเม นจาก หน วยงานภายนอก 4. ก จกรรมและข นตอนการดาเน นงาน ก จกรรม/ข นตอน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. ขออน ม ต โครงการ ต.ค วางแผนการจ ดทาแผนงาน-สารสนเทศและสร ปงาน พ.ย ดาเน นการตามแผน พ.ย.56-ส.ค ต ดตามประเม นผล ก.ย ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผ ด ชอบ ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 ขออน ม ต โครงการ 1.2 วางแผนการจ ดทา แผนงาน-สารสนเทศและสร ป งาน ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ดาเน นงานตามแผน ก จกรรมท 3 สร ปการ ดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล นาง โสภา พงศ เทพ ป ถ มภ

21 21 6. งบประมาณ เง นอ ดหน น เง น บ.กศ. เง นนโยบายเร ยนฟร ฯ (SP1) เง นอ น ๆ (ระบ )... 7 ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ ท ก จกรรม เง นอ ดหน น บ.กศ. SP1 เง นอ น ๆ ตอบ ใช สอย ว สด รวม แทน 1 ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 ขออน ม ต โครงการ 1.2 วางแผนการจ ดทาแผนงาน- สารสนเทศและสร ปงาน 2 ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 50, ดาเน นงานตามแผน ก จกรรมท 3 สร ปการดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล รวม 50,000 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ) รวม 8. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช 1.ร อยละ 100 ม ระบบงาน ประเม น แบบประเม น ประก นค ณภาพท ดาเน นการ ตามข นตอน 2.การประเม นโรงเร ยนอย ใน ระด บด มากข นไป รายงาน แบบรายงาน

22 22 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ ผ บร หาร คร และบ คลากรร อยละ 100 นาความร ความเข าใจในย ทธศาสตร การประก น ค ณภาพการศ กษา ไปพ ฒนางานของตนและม ส วนร วมในการบร หารการจ ดการศ กษา 9.2 เช งค ณภาพ โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพท เป นข นตอน พร อมร บการประเม นจากหน วยงาน ภายนอก ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ... 9 / ต.ค. / 2556

23 23 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท 3 พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1 กระดาษถ ายเอกสาร 14 ร ม 2 ค าถ ายเอกสาร 3 แผ น CD 100 แผ น 4 Handy drive ความจา 2 KB 19 ต ว 5 หม กพ มพ คอมพ วเตอร ส ดา 4 6 กระดาษการ ดส 5 ร ม 7 แฟ ม ขนาด เอ 4 8 โหล 8 ไส แฟ ม 1,000 แผ น 9 หม กพ มพ Hp Laser Jet 2 กล อง/ภาค แผ นใสสาหร บทาปก 1 กล อง 11 ค าจ ดทาเอกสารร ปเล ม รวมท งส น 50,000 เง น อ น ๆ ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556

24 24 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม ประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอน ได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง การศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน น การม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อ ก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอน ได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง การศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อ ก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. มาตรฐานท 8 ต วบ งช ท ,8.6 มาตรฐานท 10 ต วบ งช ท ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 7 จ ดเน นโรงเร ยน ข อท 9. โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและได ร บการร บรองจากการประเม น ค ณภาพภายนอก แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางส น ดา เดชะท ตตานนท และนางสาวอน ศรา บ ญหล ม

25 ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม ก นยายน 2557 สถานท ห องพระโสภณวช รธรรม โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล เพ อสนองนโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ซ งถ อว าน กเร ยนเน นห วข อของ การจ ดการศ กษา การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน จ งต องคาน งถ งความสนใจ ความถน ดและความสามารถ ของน กเร ยน จ งจาเป นต องม การพ ฒนาการเร ยนการสอนท เน นกระบวนการให น กเร ยนร จ กค ด ร จ กทา สามารถแก ป ญหา และน กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น คณะกรรมการกล มบร หารงานว ชาการและ หล กส ตรรของโรงเร ยน จ งม ความจาเป นตองม การประช มวางแผน เพ อพ ฒนาการเร องการสอนอย างต อเน อง การพ ฒนาการเร ยนการสอนให เก ดผลส มฤทธ ได น น นอกจากต วน กเร ยนแล ว คร ผ สอนก ม ส วนสาค ญเช นก น การสอนของคร ย อมสะท อนให เห นถ งค ณภาพและผลส มฤทธ ของน กเร ยน จ งจาเป นต องม การกาก บ น เทศ ต ดตาม ประเม นผล และส งเกตการสอนของคร เป นระยะ ๆ เพ อนามาพ ฒนาเพ อให บรรล เป าหมายต อไป เพ อ ให คร สามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ม ค ณภาพ ก อให เก ด ประโยชน ในการศ กษา และม ผลการประเม นมาตรฐานอย ในระด บด โรงเร ยนจ งจ ดให ม โครงการน ข น 2.ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อประสานงานการดาเน นงานด านต างๆ ของโรงเร ยน โรงเร ยน 2.2 เพ อวางแผนการพ ฒนางานด านการเร ยนการสอน และต ดตามการดาเน นงานด านต างๆของ 2.3 เพ อน เทศและให ความร ท ถ กต อง ช ดเจน แก คร และหน วยงานท เก ยวข อง 2.4 เพ อให คร นาความร ท ได ร บไปประย กต ใช ในการเร ยนการสอน และงานอ น ๆ ท เก ยวข อง 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ 1) ม การประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและว ชาการส ปดาห 1 คร ง 2) คร ของโรงเร ยน ท กคนได ร บการน เทศ และส งเกตการสอน ภาคเร ยนละ 1 คร ง 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรขององค กรม ความเข าใจ และร วมก นดาเน นงานด านต างๆ ขององค กรให เป นไปตาม เป าหมายได เป นอย างด 4. ก จกรรมและข นตอนการด าเน นงาน ก จกรรม / ข นตอน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. เสนอโครงการ ต.ค แต งต งคณะทางาน ประช มวางแผนและดาเน นงานตามโครงการ ต.ค ประช มคณะกรรมการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ ต.ค.56 - ม.ย ประเม นผลโครงการสร ปรายงานผลให ฝ ายบร หารทราบ ม.ค.,ก.ย.57 25

26 26 5.ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บผ ด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 นาเสนอ โครงการ 1.2 จ ดทาวาระ การประช ม ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ดาเน นการ ประช มตาม วาระ ก จกรรมท 3 สร ปการ ดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล นาง ส น ดา เดชะท ต ตานนท 5. งบประมาณ เง นอ ดหน น เง น บ.กศ. เง นนโยบายเร ยนฟร ฯ (SP1) เง นอ น ๆ (ระบ ) ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ

27 27 ท ก จกรรม เง นอ ดหน น บ.กศ. SP1 เง นอ น ๆ รวม ตอบ ใช ว สด รวม แทน สอย ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 นาเสนอโครงการ 1.2 จ ดทาวาระการประช ม ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ดาเน นการประช มตามวาระ ก จกรรมท 3 สร ปการดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล รวม 0 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ) 7. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช 1. ม การประช มคณะกรรมการ รายงาน รายงานการประช ม บร หารงานหล กส ตรและ ว ชาการส ปดาห 1 คร ง 2. การน เทศ และส งเกตการ สอน ภาคเร ยนละ 1 คร ง การส งเกตการสอน แบบการส งเกตการสอน 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ 1) ม การประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและว ชาการส ปดาห 1 คร ง 2) คร ของโรงเร ยน ท กคนได ร บการน เทศ และส งเกตการสอน ภาคเร ยนละ 1 คร ง 9.2 เช งค ณภาพ บ คลากรขององค กรม ความเข าใจ และร วมก นดาเน นงานด านต างๆ ขององค กรให เป นไป ตามเป าหมายได เป นอย างด

28 28 ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ... 9 / ต.ค. / 2556

29 29 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท 4 ประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1 ค าสว สด การในการ 40 คร ง 600 ประช ม รวมท งส น เง น อ น ๆ ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556

30 30 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม ประช มคณะกรรมการศ นย ฯฝร งเศส สนองกลย ทธ สพฐ. ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย าง ม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพม.2 ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. ด านการบร หารจ ดการ มาตรฐานท 10. ต วบ งช สมศ. ( ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท... แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบการบร หารละการจ ดการ ล กษณะโครงการ ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ ศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศส ผ ร บผ ดชอบ นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน 2556 ก นยายน หล กการและเหต ผล เน องด วยศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศสโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต สาน กงานเขต พ นท การศ กษา เขต 2 ม โรงเร ยนในส งก ดจานวน 14 โรงเร ยน ม บ คลากรท เป นคร สอนภาษาฝร งเศส ประมาณ 24 คนและเพ อให การประสานงานและการดาเน นงานต างๆของศ นย สาเร จล ล วงไปด อยด จ งจาเป นจะด องม การ พบปะของคณะกรรมการศ นย ซ งได แก คร ผ สอนภาษาฝร งเศสของโรงเร ยนท ส งก ดศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยน การสอนภาษาฝร งเศส โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต อย างต อเน อง

31 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสร างความเข าใจและความร วมม อของคณะกรรมการศ นย ในการพ ฒนาศ นย ฯฝร งเศส 2.2 เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศสของโรงเร ยนใน สพม เพ อให ผ สอนภาษาฝร งเศสได แลกเปล ยนประสบการณ ซ งก นและก น 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ กรรมการศ นย ร อยละ95 เข าร วมการประช ม 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ การดาเน นงานก จกรรมของศ นย ฯฝร งเศสสาเร จล ล วงไปด วยด และม ค ณภาพ 4. ก จกรรมและข นตอนการดาเน นงาน 4.1 เสนอและขออน ม ต ก จกรรม 4.2 แต งต งคณะกรรมการศ นย ซ งประกอบด วยคร สอนฝร งเศสในโรงเร ยนส งก ดศ นย พ ฒนาว ชาภาษา ฝร งเศส จานวน 14 โรง 4.3 ประช มคณะกรรมการศ นย 4.4 สร ปและประเม นผล 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 31 ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บผ ด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ ก จกรรมท 1 เตร ยมการ เสนอและขออน ม ต โครงการ ก จกรรมท 2 ดาเน นการ แต งต งคณะกรรมการศ นย ก จกรรมท 3 สร ปการดาเน นการ ประช มคณะกรรมการศ นย ก จกรรมท 4 สร ปการดาเน นการ สร ปและประเม นผล นางโสภา พงศ เทพ ป ถ มภ 6. สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต และโรงเร ยนในศ นย 7. งบประมาณ 4,000 บาท

32 32 8. ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ รวม ก จกรรมท 2 แต งต งคณะกรรมการศ นย ก จกรรมท 3 ประช มคณะกรรมการศ นย 4,000 4,000 รวม 4,000 4,000 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ) 9. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช ด านปร มาณ คณะกรรมการศ นย ร อยละ 95 เข าร วม ประช ม ด านค ณภาพ คณะกรรมการศ นย ม ความพ งพอใจใน การทางานของศ นย ส ารวจรายช อคณะกรรมการศ นย แบบส ารวจ ส ารวจความพ งพอใจ แบบส ารวจความพ งพอใจ 10. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ คณะกรรมการศ นย เข าร วมประช มร อยละ เช งค ณภาพ การดาเน นงานของศ นย พ ฒนาว ชาภาษาฝร งเศสพ ฒนาข น

33 รายละเอ ยดงบประมาณ ท รายการ ราคา จ านวน รวมเป นเง น 1. ค าอาหารว าง 3,000 3, เอกสาร 1,000 1,000 รวม 4,000 4,000 ลงช อ......ผ รายงาน ลงช อ (นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ ) (นางสาวน ภาพรรณ อด ลย ก ตต ช ย) เลขาน การศ นย เคร อข ายฯว ชาภาษาฝร งเศส ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ลงช อ... (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารงานว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556 อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ...

34 34 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจาป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท 5 ประช มคณะกรรมการศ นย ฯฝร งเศส ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ เง น อ น ๆ 1 ค าอาหารว าง 3,000 / 2 เอกสาร 1,000 / รวมท งส น 4,000 ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ ) 9 / ต.ค. / 2556

35 35 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร ก จกรรม พ ฒนาแหล งเร ยนร สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต ม ตามศ กยภาพ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. มาตรฐานท 11 ต วบ งช ท 11.1,11.6 มาตรฐานท 3 ต วบ งช ท 3.1,3.2 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท...7 จ ดเน นโรงเร ยน ข อท 1.ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระว ชาหล กเพ มข นอย างน อยร อยละ 5 แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางส น ดา เดชะท ตตานนท นายปว ตร สมน ก และนางสาวพรส ดา ม นสาโรง ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2556 ก นยายน 2557 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล แหล งเร ยนร เป นสถานท สาค ญท จะช วยส งเสร ม สน บสน นให การจ ดการเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพ มากข น อ กท งย งเป นสถานท ท จะกระต นให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และสร างองค ความร ได ด วยตนเอง เพราะ แหล งเร ยนร ท งภายนอกและภายในโรงเร ยนเป นสถานท ท ผ เร ยนสามารถหาความร ได ด วยตนเอง การพ ฒนา แหล งเร ยนร ในโรงเร ยนให ม ความก าวหน าท นสม ย และม ความสมบ รณ ท กกล มสาระ จะทาให ผ เร ยนได เร ยนร ตลอดเวลา และม ความเข าใจสาระการเร ยนร ช ดเจนย งข น โรงเร ยนจ งได จ ดทาโครงการน ข น

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information