แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

2 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน โดยสอดคล องก บ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน เพ อนาผลการดาเน นการตามก จกรรม และโครงการต าง ๆ เพ อพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน และนาไปส การพ ฒนาตามแนวทางการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และเพ อ รองร บการประก นค ณภาพภายนอก แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ฉบ บน ประกอบด วยแผนงานท ขออน ม ต จานวน 4 แผนงาน (7 โครงการ 30 ก จกรรม) เอกสารฉบ บน ส าเร จล ล วงไปด วยด โดยได ร บความร วมม อในการจ ดทาจากกล มบร หารว ชาการ จ งขอขอบพระค ณไว ณ ท น เปป นอย างส ง หว งเป นอยางย งว า เอกสารแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จะเป นประโยชน ต อการดาเน นงานของโรงเร ยน และร วมก นข บเคล อนการบร หารจ ด การศ กษาในความร บผ ดชอบ ให บรรล ผลสาเร จต อไป (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการเช ยวชาญ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ

3 3 สารบ ญ ลาด บท งาน / โครงการ / ก จกรรมกล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท หน า แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ 1.1 โครงการพ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ 1 จ ดซ อ ซ อมสร างว สด อ ปกรณ ด แลร กษาและพ ฒนาระบบ School Admin พ ฒนาระบบประก นค ณภาพ ประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ ประช มคณะกรรมการศ นย ฯฝร งเศส โครงการพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร 1 พ ฒนาแหล งเร ยนร 6 35 แผนพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการเร ยนร 2.1 โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร 1 ส งเสร มการอ านและการแสวงหาความร งานบร การแนะแนว ค ายภาษาและว ฒนธรรมฝร งเศส น ทรรศการผลงานทางว ชาการและผลผล ตน กเร ยน โครงการพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร 1 พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา พ ฒนาศ กยภาพกล มสาระการเร ยนร จ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร ภาษาฝร งเศส พ ฒนาการประเม นสภาพจร งด วยแฟ มสะสมผลงานน กเร ยน ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการเสร มสร างความเป นเล ศทางว ชาการ 1 เช ดช เก ยรต น กเร ยนเร ยนด ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ( O-NET LAS และ NT) การทดสอบศ กยภาพความร (Pre-Entrance -ม.1) การเตร ยมความพร อมก อนเป ดภาคเร ยน การสอนเสร มพ เศษว นเสาร พ ฒนาท กษะตามความถน ดของน กเร ยนนอกเวลาเร ยน พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนเพ อการสอบว ดความถน ดทางภาษาฝร งเศส แข งข นท กษะว ชาการภาษาฝร งเศส

4 4 ลาด บท งาน / โครงการ / ก จกรรมกล มบร หารว ชาการ หน า แผนพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 3.1 โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 ส งเสร มบ คลากรส ความเป นคร ม ออาช พ แผนพ ฒนาระบบเทคโนโลย และการส อสาร 4.1 โครงการพ ฒนาระบบเทคโนโลย และการส อสาร 1 ท ว ส ห องเร ยน งาน / โครงการ / ก จกรรมกล มบร หารว ชาการ/ห องเร ยนพ เศษ ICT แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร 1 พ ฒนาความร และท กษะด าน ICT (SINGAPORE PORITECNIC COLLEDGE) 2 ศ กษาด านภาษาจ นของน กเร ยนห องเร ยนพ เศษ ม.2-6 ICT แผนพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการจ ดการเร ยนร โครงการส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนห องเร ยนพ เศษ ICT ม ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนห องเร ยนพ เศษ ICT ม พ ฒนาก จกรรมการเร ยนการสอนห องเร ยนพ เศษ ICT ม

5 5 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม จ ดซ อ ซ อมสร าง ว สด อ ปกรณ สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร ศ กยภาพ 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตาม สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร ศ กยภาพ 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตาม มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. มาตรฐานท 5 ต วบ งช ท 5.1 มาตรฐานท 10 ต วบ งช ท 10.3 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 7 จ ดเน นโรงเร ยน 1.ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระว ชาหล กเพ มข นอย างน อยร อยละ 5 แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางพ ชร ระมาตร และนางสาวเยาวร ตนา พรรษา ระยะเวลาดาเน นการ ต.ค ก.ย.2557 สถานท ส าน กงานกล มบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนและการปฏ บ ต งานของคร และบ คลากรทางการศ กษาของโรงเร ยนวช ร ธรรมสาธ ต จาเป นต องม เอกสารประกอบการเร ยน เพ อให การดาเน นการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนและการ ปฏ บ ต การเร ยนการสอน เป นไปด วยความเร ยบร อย ได ผลงานท ม ค ณภาพ ประส ทธ ภาพท นตามกาหนดเวลา และว สด อ ปกรณ ต าง ๆ เคร องคร ภ ณฑ ต าง ๆ ของกล มบร หารงานว ชาการต องใช งานตลอดเวลา จ งจาเป นต อง ซ อมบาร งเพ อย ดอาย การใช งาน และเพ อทาให การทางานดาเน นไปด วยด อ นจะก อให เก ดประโยชน ต อน กเร ยน และโรงเร ยน โรงเร ยนจ งจ ดโครงการน ข น

6 6 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให การเร ยนการสอนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 เพ อให การบร หารงานว ชาการดาเน นการไปด วยความเร ยบร อยท นการ และเป นไปอย างเหมาะสม 2.3 เพ อให การว ดและประเม นผลการเร ยนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2.4 เพ อซ อมบาร งให ว สด อ ปกรณ ในกล มงานบร หารว ชาการอย ในสภาพท ใช งานได ตลอดเวลา 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ - น กเร ยน ร อยละ 100 ม เอกสารประกอบการเร ยน กระดาษคาตอบ และ ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอต อการใช งาน - เคร องเร ยงกระดาษ จานวน 2 เคร อง และเคร องตรวจข อสอบ จานวน 1 เคร อง ม สภาพพร อมต อการใช งาน 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ - กล มบร หารงานว ชาการม กระดาษ และว สด อ ปกรณ ท ต องการใช เพ ยงพอ เก ดประโยชน ต อโรงเร ยน คร และน กเร ยน - การปฏ บ ต งานในกล มบร หารงานว ชาการม ว สด คร ภ ณฑ อย ในสภาพ พร อม และเพ ยงพอ เก ด ประโยชน ต อคร และน กเร ยนมากข น 4. ก จกรรมและข นตอนการด าเน นงาน ก จกรรม/ข นตอน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. สารวจความต องการในการจ ดทาเอกสารประกอบการ สอนและจานวนกระดาษคาตอบท ต องใช ว สด และ อ ปกรณ ท จะจ ดซ อม ต.ค.2556,ม.ค พ สด กล มบร หารงานว ชาการบ นท กขอจ ดซ อ และ ซ อมสร าง 3. ขออน ม ต จ ดซ อว สด อ ปกรณ ตามระเบ ยบของโรงเร ยน จ ดซ อและซ อมสร าง พ.ย.2556-ก.ย.2557 พ.ย.2556-ก.ย.2557 เม.ย.- ส.ค สร ปผลการดาเน นงาน ม.ค.,ก.ย นางพ ชร ระมาตร น.ส.เยาวร ตนา พรรษา

7 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บผ ด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ ก จกรรมท 1 สารวจความ ต องการในการ จ ดทาเอกสาร ประกอบการ นางพ ชร ระมาตร สอน จานวน กระดาษคาตอบ และว สด อ ปกรณ ท ต องใช ก จกรรมท 2 พ สด กล มบร หาร ว ชาการบ นท กขอ จ ดซ อและซ อม สร าง ก จกรรมท 3 ขออน ม ต จ ดซ อ ว สด อ ปกรณ และ ซ อมสร าง ตามระเบ ยบของ โรงเร ยน ก จกรรมท สร ปผล การดาเน นการ 4.2 รายงานผล การดาเน นการ น.ส. เยาว ร ตนา 7 พรรษา น.ส. เยาว ร ตนา พรรษา 6. งบประมาณ เง นอ ดหน น เง น บ.กศ. เง นนโยบายเร ยนฟร ฯ (SP1) เง นอ น ๆ (ระบ ) ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ

8 8 ท ก จกรรม เง นอ ดหน น บ.กศ. SP1 เง นอ น ๆ รวม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 1 ก จกรรมท 1 เตร ยมการ สารวจความต องการใน การจ ดทาเอกสาร ประกอบการสอน และ ว สด อ ปกรณ ท ต องใช และสารวจคร ภ ณฑ ท ชาร ด 2 ก จกรรมท พ สด กล ม บร หารงานว ชาการ บ นท กขอจ ดซ อ 336, , ,595 1,223, พ สด กล ม 36,000 บร หารงานว ชาการ บ นท กขอซ อมสร าง 3 ก จกรรมท 3 ขออน ม ต จ ดซ อกระดาษ และว สด อ ปกรณ และขอซ อมคร ภ ณฑ ตามระเบ ยบของ โรงเร ยน 4 ก จกรรมท สร ปผล การดาเน นการ 4.2 รายงานผล การดาเน นการ รวม 36, , , ,595 1,259,795 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ)

9 9 8. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช 1.ม เอกสารประกอบการเร ยน และ รายงาน แบบรายงานการใช กระดาษ กระดาษคาตอบ เพ ยงพอต อการใช งาน 2.กล มบร หารานว ชาการม ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอต อการใช งาน ประเม นผลงาน แบบประเม นผลการดาเน นการ 3. คร ภ ณฑ ม สภาพท สมบ รณ พร อมใช งาน รายงานการใช แบบรายงานการใช 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ - น กเร ยน ร อยละ 100 ม เอกสารประกอบการเร ยน กระดาษคาตอบ และว สด อ ปกรณ เพ ยงพอต อการใช งาน - เคร องเร ยงกระดาษจานวน 2 เคร อง และเคร องตรวจข อสอบจานวน 1 เคร อง ม สภาพพร อมต อการใช งาน 9.2 เช งค ณภาพ กล มบร หารงานว ชาการม กระดาษ และว สด อ ปกรณ ท ต องการใช เพ ยงพอ และพร อมในการปฏ บ ต งาน เก ดประโยชน ต อโรงเร ยน คร และน กเร ยน ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ... 9 / ต.ค. / 2556

10 10 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารงานว ชาการ ก จกรรมท 1 จ ดซ อ ซ อมสร างว สด อ ปกรณ ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จ านวน/ป ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น 1 กระดาษต อเน อง 9 x11 (1ช น) 10 กล อง 500 5,000 2 กระดาษต อเน อง 9 x11 (2ช น) 10 กล อง 550 5,500 3 กระดาษต อเน อง 9 x11 (3ช น) 10 กล อง 550 5,500 4 กระดาษการ ดส A4 (ส ขาว-ทาปก 1000 แผ น 2 2,000 ปพ.) (ไม เก น 100 แกรม) 5 ท เย บกระดาษเบอร ต ว 80 1,920 6 เทปโฟม 3M 6 ม วน ใบม ดค ตเตอร 3 โหล ต วค ตเตอร 1 โหล แฟ มเอกสารตราโรงเร ยน เอ4 2 โหล 700 1, แผ นใสทาปก 200 แผ น แฟ มเก บเอกสารตราม า-2 เอ4 1 โหล ด นสอดา 2B 2 โหล ด นสอดา HB 2 โหล ยางลบด นสอ 1 โหล ไม บรรท ดพลาสต ก 1 โหล กรรไกร 6 อ น ปากกาเข ยนไวท บอร ด 4 โหล หม ดเย บป กข อสอบ 400 กล อง 200 8, กระดาษการ ดส ขนาด F4 20 ร ม 100 2, ลวดเย บกระดาษเคร องเร ยง 200 กล อง , เหล กแทงป กข อสอบ 24 อ น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ เง น อ น ๆ

11 11 22 ป ายอะคร ล ค ขนาดA4 แนวยาว 12 อ น 90 1, กระดาษคาตอบคอมพ วเตอร 200, ,000 ส ชมพ - ส เข ยว 24 ช ดน ายาล างห วอ านแผ นด สก 6 ช ด บอร ดประกาศม ล อเล อน ขนาดกลาง 2 ช ด 5,000 10, บอร ดต ดประกาศผลการสอบขนาด 2 ช ด 7,000 14,000 ใหญ 27 เช อกฟาง 6 ส (ส ละ 12 ม วน) 72 ม วน 50 3, ปากกาเมจ ก (PILOT Color Pen) (ส ดาและส น าเง น - ส ละ12 กล อง) 24 กล อง 80 1, แท นต ดเทปใส 4 ช ด แบบปพ. 31 ว สด 8 กล มสาระฯ 32 ฟ วเจอร บอร ด 50 แผ น 33 เทปกาวย น 1 น ว 20 ม วน 34 กระดาษโปสเตอร ส 100 แผ น 35 เทปโฟม 10 ม วน 36 กาว 2 หน า ขนาดใหญ 10 ม วน 37 แผ นใสเคล อบขนาด A4 1 กล อง 38 กระดาษชาร ตส (ชมพ เข ยว เหล อง ฟ า) 100 แผ น 39 ฟ วเจอร บอร ด 50 แผ น 40 เทปกาวย น 1.5 น ว 20 ม วน รวม 372,200

12 12 ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จ านวน/ป ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1 หม กถ ายเอกสาร 40 ช ด ,000 2 กระดาษถ ายเอกสาร A4 240 ร ม ,000 3 กระดาษถ ายเอกสาร F4 20 ร ม 120 2,400 4 กระดาษการ ดส A4 เหล อง 20 ห อ, 200 ห อ ,000 ฟ า 20 ห อ, เข ยว 80 ห อ, ชมพ 80 ห อ 5 กระดาษการ ดส A4 (ส ขาว-ทาปก 1000 แผ น 2 2,000 ปพ.) (ไม เก น 100 แกรม) 6 กระดาษกาวย น ส ขนาด 1.5 น ว 200 ม วน 45 9,000 7 กระดาษกาวย น ส ขนาด 1 น ว 20 ม วน แผ นด สก floppy disk 30 กล อง 150 4,500 (ย ห อ Maxwell หร อ Imation) 9 แผ นซ ด 250 แผ น 7 1, แผ นด ว ด 50 แผ น หม กพ มพ Epson 2180 i 20 กล อง , หม กพ มพ Laser Jet กล อง 600 1, หม กพ มพ Laser Jet กล อง 600 3, หม กพ มพ Hp Laser Jet กล อง 1,300 7, หม กพ มพ Hp Laser Jet กล อง 1,300 7, หม กเต มเคร องปร นเตอร Canon MX318 (4 ส - ส ละ 8 ขวด) 32 ขวด 150 4,800 เง น อ น ๆ 17 Handy drive ความจา 8 GB 20 ต ว 400 8, ลวดเย บกระดาษเคร องเร ยง 200 กล อง , หม กสาหร บโรเน ยว 20 ช ด 12,000 24, กระดาษไขแม พ มพ 20 ช ด 1,700 34, โปรแกรม Antivirus 6 Licensees 1 ช ด 8,300 8,300 ESET NOD32 + ช ด Media Kit 22 หม กเต มเคร องปร นเตอร HP K209G 2 ช ด 600 1,200

13 13 23 กระดาษบร ฟโรเน ยว A4 จ ดทาเอกสารการเร ยน 8 กล มสาระฯ 24 เคร องปร นเตอร Epson 15 เคร อง 25 หม กเต มเคร องปร นเตอร Epson 60 ช ด 26 หม กเต มเคร องปร นเตอร 8 กล มสาระ รวม ก จกรรมท 1.2 จ ดซ อมบาร งว สด อ ปกรณ ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1. ค าบาร งร กษาเคร องตรวจข อสอบ 1 10,000 10, ค าซ อมเคร องเร ยงกระดาษจานวน 2 13,000 26,000 2 เคร อง รวม 36,000 รวมท งส น ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1 ว สด กล มบร หารว ชาการ/กล มสาระฯ 336,200 2 กระดาษ/ว สด จ ดทาเอกสารการเร ยน 887,595 อ ปกรณ คอมพ วเตอร และหม ก 3 ซ อมบาร งว สด อ ปกรณ 36, , ,595 เง น อ น ๆ เง น อ น ๆ ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556

14 14 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม ด แลร กษาและพ ฒนาระบบ School Admin สนองกลย ทธ สพฐ. ท 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง การศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน น การม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บ องค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา สนองกลย ทธ สพม.2 ท 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง การศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บ องค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการ จ ดการศ กษา มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. ด าน...การจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ต วบ งช ท 8.3 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 7 จ ดแน นโรงเร ยน ข อท 9.โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและได ร บการร บรองจากการประเม น ค ณภาพภายนอก แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวศ ร พร โกมารก ล ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2556 ก นยายน 2557 สถานท ห องทะเบ ยนว ดผลและประเม นผล โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล เพ อให การปฏ บ ต งานด านการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยน และการส งเสร มระบบงานด านอ น ๆ ให ม ประส ทธ ภาพและเป นไปในร ปแบบท เหมาะสมต อสภาพในป จจ บ น ซ งต องการนาเทคโนโลย เข ามา บร การ จ งจาเป นต องม การจ ดการด แล และพ ฒนาระบบงานฯ ให ท นต อการใช งานอย เสมอ โรงเร ยนจ ง จ ดโครงการน ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาโปรแกรมงานทะเบ ยนว ดผลและประเม นผลให ก าวหน า เหมาะสมต อการใช งาน 2.2 สน บสน นการให บร การแก บ คลากรอ น ๆ 2.3 เพ อสนองนโยบายโรงเร ยนในฝ น

15 15 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ ร อยละ 100 ของ ระบบ School Admin พร อมต อการใช งาน 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ การว ดผลแประเม นเป นไปด วยความถ กต องรวดเร ว 4. ก จกรรมและข นตอนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. เสนอโครงการ ต.ค.56 งานว ดผล 2.ต ดต อผ ด แลระบบฯ ม.ค.,ม.ค.,ก.ค.,ก.ย.57 งานว ดผล 3. ดาเน นการตามท กาหนด ม.ค.,ม.ค.ก.ค.,ก.ย.57 งานว ดผล 4. สร ปการดาเน นการ เม.ย.,ก.ย.57 งานว ดผล 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผ ด ชอบ ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 เสนอ โครงการ ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ต ดต อ ผ ด แลระบบ ฯ 2.2 ผ ด แล ระบบฯ มา ด แล ก จกรรมท 3 สร ปการ ดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงาน ผล

16 16 6. งบประมาณ เง นอ ดหน น เง น บ.กศ. เง นนโยบายเร ยนฟร ฯ (SP1) เง นอ น ๆ (ระบ ) ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ ท ก จกรรม เง นอ ดหน น บ.กศ. SP1 เง นอ น ๆ รวม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 1 ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 เสนอโครงการ 2 ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ต ดต อผ ด แลระบบฯ 2.2 ผ ด แลระบบฯ มาด แล 14,000 14,000 ก จกรรมท 3 สร ปการ ดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล รวม 14,000 14,000 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ) 8. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช 1.ระบบ School Admin ม ความ รายงานการใช งาน แบบรายงานการใช งาน สมบ รณ พร อมใช 2.การประเม นผลส มฤทธ ส ารวจความพ งพอใจ แบบส ารวจ ทางการเร ยนเป นไปตาม กาหนด

17 17 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ ร อยละ 100 ของงานท ตรวจด วยระบบ School Admin เสร จเร ยบร อย 9.2 เช งค ณภาพ การว ดผลแประเม นเป นไปด วยความถ กต องรวดเร ว ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ... 9 / ต.ค. / 2556

18 18 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท 2 ด แลร กษาและพ ฒนาระบบ School Admin ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1. ค าด แลร กษาและพ ฒนา 4 คร ง 3,500 14,000 ระบบ School Admin โดยนายเจร ญ รวมท งส น 14,000 เง น อ น ๆ ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556

19 19 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. ท 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพม.2 ท 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอน ได อย างม ค ณภาพ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. ด าน...การจ ดการศ กษา มาตรฐานท 12 ต วบ งช ท ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 8 จ ดเน นโรงเร ยน ข อท 9.โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและได ร บการร บรองจากการประเม น ค ณภาพภายนอก แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ ระยะเวลาดาเน นการ ต.ค ก.ย.2557 สถานท ห องประก นค ณภาพ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล โรงเร ยนม ภารก จสาค ญในการปฏ ร ปการศ กษาให บรรล เจตนารมย ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ท ระบ ให ท กโรงเร ยนต องทาการประก นค ณภาพการศ กษา และให ถ อว า เป นส วนหน งของการบร หารจ ดการท ต องดาเน นอย างต อเน อง โรงเร ยนได ทาการประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การและจ ดทาเอกสารรายงานประเม นตนเองต อ หน วยงานต นส งก ดเพ อรอร บการประเม นค ณภาพค ณภาพภายนอกจาก สมศ. ซ งจากผลการประเม นค ณภาพ ภายในย งม บางมาตรฐานท ย งต องม การพ ฒนาค ณภาพให ด ข นน น ด งน นในป การศ กษา 2555 โรงเร ยนจ งได นาผลการประเม นมาพ ฒนางานต อไป

20 20 2.ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให คร และบ คลากรนาความร ความเข าใจ เร องการประก นค ณภาพการศ กษาไปพ ฒนางานของตน 2.2 เพ อให คร และบ คลากรตระหน กในบทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ในการพ ฒนางานประก นค ณภาพ การศ กษาไปส การปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ 3.เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ ผ บร หาร คร และบ คลากรร อยละ 100 นาความร ความเข าใจในย ทธศาสตร การ ประก นค ณภาพการศ กษา ไปพ ฒนางานของตนและถ อเป นส วนหน งของการ บร หารจ ดการ 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพท เป นข นตอน พร อมร บการประเม นจาก หน วยงานภายนอก 4. ก จกรรมและข นตอนการดาเน นงาน ก จกรรม/ข นตอน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. ขออน ม ต โครงการ ต.ค วางแผนการจ ดทาแผนงาน-สารสนเทศและสร ปงาน พ.ย ดาเน นการตามแผน พ.ย.56-ส.ค ต ดตามประเม นผล ก.ย ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผ ด ชอบ ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 ขออน ม ต โครงการ 1.2 วางแผนการจ ดทา แผนงาน-สารสนเทศและสร ป งาน ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ดาเน นงานตามแผน ก จกรรมท 3 สร ปการ ดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล นาง โสภา พงศ เทพ ป ถ มภ

21 21 6. งบประมาณ เง นอ ดหน น เง น บ.กศ. เง นนโยบายเร ยนฟร ฯ (SP1) เง นอ น ๆ (ระบ )... 7 ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ ท ก จกรรม เง นอ ดหน น บ.กศ. SP1 เง นอ น ๆ ตอบ ใช สอย ว สด รวม แทน 1 ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 ขออน ม ต โครงการ 1.2 วางแผนการจ ดทาแผนงาน- สารสนเทศและสร ปงาน 2 ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 50, ดาเน นงานตามแผน ก จกรรมท 3 สร ปการดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล รวม 50,000 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ) รวม 8. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช 1.ร อยละ 100 ม ระบบงาน ประเม น แบบประเม น ประก นค ณภาพท ดาเน นการ ตามข นตอน 2.การประเม นโรงเร ยนอย ใน ระด บด มากข นไป รายงาน แบบรายงาน

22 22 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ ผ บร หาร คร และบ คลากรร อยละ 100 นาความร ความเข าใจในย ทธศาสตร การประก น ค ณภาพการศ กษา ไปพ ฒนางานของตนและม ส วนร วมในการบร หารการจ ดการศ กษา 9.2 เช งค ณภาพ โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพท เป นข นตอน พร อมร บการประเม นจากหน วยงาน ภายนอก ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ... 9 / ต.ค. / 2556

23 23 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท 3 พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1 กระดาษถ ายเอกสาร 14 ร ม 2 ค าถ ายเอกสาร 3 แผ น CD 100 แผ น 4 Handy drive ความจา 2 KB 19 ต ว 5 หม กพ มพ คอมพ วเตอร ส ดา 4 6 กระดาษการ ดส 5 ร ม 7 แฟ ม ขนาด เอ 4 8 โหล 8 ไส แฟ ม 1,000 แผ น 9 หม กพ มพ Hp Laser Jet 2 กล อง/ภาค แผ นใสสาหร บทาปก 1 กล อง 11 ค าจ ดทาเอกสารร ปเล ม รวมท งส น 50,000 เง น อ น ๆ ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556

24 24 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม ประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอน ได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง การศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน น การม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อ ก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอน ได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง การศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อ ก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. มาตรฐานท 8 ต วบ งช ท ,8.6 มาตรฐานท 10 ต วบ งช ท ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 7 จ ดเน นโรงเร ยน ข อท 9. โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและได ร บการร บรองจากการประเม น ค ณภาพภายนอก แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางส น ดา เดชะท ตตานนท และนางสาวอน ศรา บ ญหล ม

25 ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม ก นยายน 2557 สถานท ห องพระโสภณวช รธรรม โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล เพ อสนองนโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ซ งถ อว าน กเร ยนเน นห วข อของ การจ ดการศ กษา การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน จ งต องคาน งถ งความสนใจ ความถน ดและความสามารถ ของน กเร ยน จ งจาเป นต องม การพ ฒนาการเร ยนการสอนท เน นกระบวนการให น กเร ยนร จ กค ด ร จ กทา สามารถแก ป ญหา และน กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น คณะกรรมการกล มบร หารงานว ชาการและ หล กส ตรรของโรงเร ยน จ งม ความจาเป นตองม การประช มวางแผน เพ อพ ฒนาการเร องการสอนอย างต อเน อง การพ ฒนาการเร ยนการสอนให เก ดผลส มฤทธ ได น น นอกจากต วน กเร ยนแล ว คร ผ สอนก ม ส วนสาค ญเช นก น การสอนของคร ย อมสะท อนให เห นถ งค ณภาพและผลส มฤทธ ของน กเร ยน จ งจาเป นต องม การกาก บ น เทศ ต ดตาม ประเม นผล และส งเกตการสอนของคร เป นระยะ ๆ เพ อนามาพ ฒนาเพ อให บรรล เป าหมายต อไป เพ อ ให คร สามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ม ค ณภาพ ก อให เก ด ประโยชน ในการศ กษา และม ผลการประเม นมาตรฐานอย ในระด บด โรงเร ยนจ งจ ดให ม โครงการน ข น 2.ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อประสานงานการดาเน นงานด านต างๆ ของโรงเร ยน โรงเร ยน 2.2 เพ อวางแผนการพ ฒนางานด านการเร ยนการสอน และต ดตามการดาเน นงานด านต างๆของ 2.3 เพ อน เทศและให ความร ท ถ กต อง ช ดเจน แก คร และหน วยงานท เก ยวข อง 2.4 เพ อให คร นาความร ท ได ร บไปประย กต ใช ในการเร ยนการสอน และงานอ น ๆ ท เก ยวข อง 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ 1) ม การประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและว ชาการส ปดาห 1 คร ง 2) คร ของโรงเร ยน ท กคนได ร บการน เทศ และส งเกตการสอน ภาคเร ยนละ 1 คร ง 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรขององค กรม ความเข าใจ และร วมก นดาเน นงานด านต างๆ ขององค กรให เป นไปตาม เป าหมายได เป นอย างด 4. ก จกรรมและข นตอนการด าเน นงาน ก จกรรม / ข นตอน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. เสนอโครงการ ต.ค แต งต งคณะทางาน ประช มวางแผนและดาเน นงานตามโครงการ ต.ค ประช มคณะกรรมการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ ต.ค.56 - ม.ย ประเม นผลโครงการสร ปรายงานผลให ฝ ายบร หารทราบ ม.ค.,ก.ย.57 25

26 26 5.ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บผ ด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 นาเสนอ โครงการ 1.2 จ ดทาวาระ การประช ม ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ดาเน นการ ประช มตาม วาระ ก จกรรมท 3 สร ปการ ดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล นาง ส น ดา เดชะท ต ตานนท 5. งบประมาณ เง นอ ดหน น เง น บ.กศ. เง นนโยบายเร ยนฟร ฯ (SP1) เง นอ น ๆ (ระบ ) ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ

27 27 ท ก จกรรม เง นอ ดหน น บ.กศ. SP1 เง นอ น ๆ รวม ตอบ ใช ว สด รวม แทน สอย ก จกรรมท 1 เตร ยมการ 1.1 นาเสนอโครงการ 1.2 จ ดทาวาระการประช ม ก จกรรมท 2 ดาเน นการ 2.1 ดาเน นการประช มตามวาระ ก จกรรมท 3 สร ปการดาเน นการ 3.1 ประเม นผล 3.2 รายงานผล รวม 0 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ) 7. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช 1. ม การประช มคณะกรรมการ รายงาน รายงานการประช ม บร หารงานหล กส ตรและ ว ชาการส ปดาห 1 คร ง 2. การน เทศ และส งเกตการ สอน ภาคเร ยนละ 1 คร ง การส งเกตการสอน แบบการส งเกตการสอน 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ 1) ม การประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและว ชาการส ปดาห 1 คร ง 2) คร ของโรงเร ยน ท กคนได ร บการน เทศ และส งเกตการสอน ภาคเร ยนละ 1 คร ง 9.2 เช งค ณภาพ บ คลากรขององค กรม ความเข าใจ และร วมก นดาเน นงานด านต างๆ ขององค กรให เป นไป ตามเป าหมายได เป นอย างด

28 28 ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ... 9 / ต.ค. / 2556

29 29 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท 4 ประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ 1 ค าสว สด การในการ 40 คร ง 600 ประช ม รวมท งส น เง น อ น ๆ ลงช อ..ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556

30 30 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ก จกรรม ประช มคณะกรรมการศ นย ฯฝร งเศส สนองกลย ทธ สพฐ. ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย าง ม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพม.2 ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. ด านการบร หารจ ดการ มาตรฐานท 10. ต วบ งช สมศ. ( ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท... แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบการบร หารละการจ ดการ ล กษณะโครงการ ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ ศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศส ผ ร บผ ดชอบ นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน 2556 ก นยายน หล กการและเหต ผล เน องด วยศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศสโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต สาน กงานเขต พ นท การศ กษา เขต 2 ม โรงเร ยนในส งก ดจานวน 14 โรงเร ยน ม บ คลากรท เป นคร สอนภาษาฝร งเศส ประมาณ 24 คนและเพ อให การประสานงานและการดาเน นงานต างๆของศ นย สาเร จล ล วงไปด อยด จ งจาเป นจะด องม การ พบปะของคณะกรรมการศ นย ซ งได แก คร ผ สอนภาษาฝร งเศสของโรงเร ยนท ส งก ดศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยน การสอนภาษาฝร งเศส โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต อย างต อเน อง

31 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสร างความเข าใจและความร วมม อของคณะกรรมการศ นย ในการพ ฒนาศ นย ฯฝร งเศส 2.2 เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศสของโรงเร ยนใน สพม เพ อให ผ สอนภาษาฝร งเศสได แลกเปล ยนประสบการณ ซ งก นและก น 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ กรรมการศ นย ร อยละ95 เข าร วมการประช ม 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ การดาเน นงานก จกรรมของศ นย ฯฝร งเศสสาเร จล ล วงไปด วยด และม ค ณภาพ 4. ก จกรรมและข นตอนการดาเน นงาน 4.1 เสนอและขออน ม ต ก จกรรม 4.2 แต งต งคณะกรรมการศ นย ซ งประกอบด วยคร สอนฝร งเศสในโรงเร ยนส งก ดศ นย พ ฒนาว ชาภาษา ฝร งเศส จานวน 14 โรง 4.3 ประช มคณะกรรมการศ นย 4.4 สร ปและประเม นผล 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 31 ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ผ ร บผ ด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ ก จกรรมท 1 เตร ยมการ เสนอและขออน ม ต โครงการ ก จกรรมท 2 ดาเน นการ แต งต งคณะกรรมการศ นย ก จกรรมท 3 สร ปการดาเน นการ ประช มคณะกรรมการศ นย ก จกรรมท 4 สร ปการดาเน นการ สร ปและประเม นผล นางโสภา พงศ เทพ ป ถ มภ 6. สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต และโรงเร ยนในศ นย 7. งบประมาณ 4,000 บาท

32 32 8. ก จกรรมและรายละเอ ยดการใช งบประมาณ ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ รวม ก จกรรมท 2 แต งต งคณะกรรมการศ นย ก จกรรมท 3 ประช มคณะกรรมการศ นย 4,000 4,000 รวม 4,000 4,000 (สามารถถ วจ ายได ท กรายการ) 9. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช ด านปร มาณ คณะกรรมการศ นย ร อยละ 95 เข าร วม ประช ม ด านค ณภาพ คณะกรรมการศ นย ม ความพ งพอใจใน การทางานของศ นย ส ารวจรายช อคณะกรรมการศ นย แบบส ารวจ ส ารวจความพ งพอใจ แบบส ารวจความพ งพอใจ 10. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 เช งปร มาณ คณะกรรมการศ นย เข าร วมประช มร อยละ เช งค ณภาพ การดาเน นงานของศ นย พ ฒนาว ชาภาษาฝร งเศสพ ฒนาข น

33 รายละเอ ยดงบประมาณ ท รายการ ราคา จ านวน รวมเป นเง น 1. ค าอาหารว าง 3,000 3, เอกสาร 1,000 1,000 รวม 4,000 4,000 ลงช อ......ผ รายงาน ลงช อ (นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ ) (นางสาวน ภาพรรณ อด ลย ก ตต ช ย) เลขาน การศ นย เคร อข ายฯว ชาภาษาฝร งเศส ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ลงช อ... (นางส น ดา เดชะท ตตานนท ) รองผ อานวยการกล มบร หารงานว ชาการ 9 / ต.ค. / 2556 อน ม ต ปร บปร ง/แก ไข อ น ๆ...

34 34 แบบแสดงรายละเอ ยดประกอบการของบประมาณดาเน นการ ประจาป งบประมาณ 2557 ช อโครงการ พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ กล มสาระการเร ยนร กล มบร หารว ชาการ ก จกรรมท 5 ประช มคณะกรรมการศ นย ฯฝร งเศส ลาด บ รายการค าใช จ าย งบประมาณ (บาท) รายการ จานวน ราคาต อ หน วย เง น อ ดหน น เง น บกศ. เง นเร ยน ฟร 15 ป ฯ เง น อ น ๆ 1 ค าอาหารว าง 3,000 / 2 เอกสาร 1,000 / รวมท งส น 4,000 ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ ) 9 / ต.ค. / 2556

35 35 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต โครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ ช อโครงการ พ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร ก จกรรม พ ฒนาแหล งเร ยนร สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต ม ตามศ กยภาพ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. มาตรฐานท 11 ต วบ งช ท 11.1,11.6 มาตรฐานท 3 ต วบ งช ท 3.1,3.2 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท...7 จ ดเน นโรงเร ยน ข อท 1.ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระว ชาหล กเพ มข นอย างน อยร อยละ 5 แผนงานหล ก แผนพ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ นางส น ดา เดชะท ตตานนท นายปว ตร สมน ก และนางสาวพรส ดา ม นสาโรง ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2556 ก นยายน 2557 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล แหล งเร ยนร เป นสถานท สาค ญท จะช วยส งเสร ม สน บสน นให การจ ดการเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพ มากข น อ กท งย งเป นสถานท ท จะกระต นให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และสร างองค ความร ได ด วยตนเอง เพราะ แหล งเร ยนร ท งภายนอกและภายในโรงเร ยนเป นสถานท ท ผ เร ยนสามารถหาความร ได ด วยตนเอง การพ ฒนา แหล งเร ยนร ในโรงเร ยนให ม ความก าวหน าท นสม ย และม ความสมบ รณ ท กกล มสาระ จะทาให ผ เร ยนได เร ยนร ตลอดเวลา และม ความเข าใจสาระการเร ยนร ช ดเจนย งข น โรงเร ยนจ งได จ ดทาโครงการน ข น

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information