ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ"

Transcription

1 ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน น าข อม ลและสารสนเทศไปใช ใน การบร หารจ ดการและการจ ดการเร ยนการสอน ม การจ ดเก บข อม ลและสารสนเทศอย างเป นระบบ ท นสม ย และ พ ฒนาระบบข อม ลอย างต อเน อง และเผยแพร ข อม ลข าวสารรวมท งการด าเน นก จกรรมและผลการพ ฒนา ค ณภาพของสถานศ กษา ๓.๑.๑ จ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานครอบคล มเป นป จจ บ น สถานศ กษาได ม การจ ดระบบบร หารจ ดการข อม ลท ครอบคล ม และเป นป จจ บ น ด งน ๑. จ ดระบบบร หารจ ดการ อ นเตอร เน ตส าหร บเผยแพร ข อม ล ข าวสารผ านทางเว บไซต ของสถานศ กษา ๒. จ ดระบบบร หารจ ดการระบบเคร อข าย LAN - ฐานข อม ลน กเร ยน/น กศ กษา ผ านระบบ LAN - ฐานข อม ลบ คลากรของว ทยาล ย ผ านระบบ LAN - ฐานข อม ลระบบบร หารงานการเง นและ ระบบบ ญช ของสถานศ กษา ผ านระบบ LAN ๓. จ ดท าระบบเคร อข าย Wireless LAN - ต ดต งอ ปกรณ Access Point - ต ดต งระบบ firewall ๑. (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑) ๒. เอกสารการขออน ม ต พ ฒนาโปรแกรมบร หาร สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒)

2 ๓.๑.๒ จ ดเก บข อม ลสารสนเทศเป นระบบท นสม ยและพ ฒนา ๓. พระราชบ ญญ ต ว าด วย ต อเน อง การกระท าผ ด จ ดท าระบบจ ดเก บข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ตาม เก ยวก บคอมพ วเตอร พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓) ๑. จ ดเก บข อม ลสถาบ นศ กษาและสารสนเทศ โดยโปรแกรมบร หารสถานศ กษา อย บนระบบเคร อข าย LAN ๒. จ ดเก บข อม ลสถานศ กษาและสารสนเทศเผยแพร ผ านทางระบบ อ นเตอร เน ต ๓.๑.๓ น าข อม ลและสารสนเทศไปใช ในการบร หารจ ดการและ การจ ดการเร ยนการสอน ๑. จ ดท าระบบสแกนน วม อในการเข าท างานของคร และ บ คลากร ๒. จ ดอบรมให ความร ในการสร างส อการสอนโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๓. จ ดท าระบบตรวจเช คผลการเร ยนให น กเร ยน/ น กศ กษา ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต ๔. จ ดท าระบบบทเร ยนออนไลน (E-learning) ๕. จ ดอบรมหล กส ตรการสร างบทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน (CAI) ๖๗ ๔. โครงการอบรมบ คลากร การพ ฒนาโปรแกรม Microsoft PowerPoint (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔) ๕. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาระบบรายงานผล การเร ยนออนไลน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕) ๖. โครงการอบรม หล กส ตร การสร างบทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน (CAI) (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๖)

3 น กศ กษา ๖. พ ฒนาระบบสแกนบ ตรน กเร ยน ในการมาเร ยนของน กเร ยน/ ๗. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการก จกรรมพ ฒนาระบบ การเร ยนการสอน (E-learning) ๘. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดก จกรรม พ ฒนาห อง คอมพ วเตอร เพ อการส บค นทางอ นเตอร เน ต ๙. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการก จกรรม พ ฒนาระบบ อ นเตอร เน ตเพ อการส บค นในห องพ กคร ๑๐. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการก จกรรม พ ฒนา โปรแกรมบร หารงานห องสม ด ๖๘ ๗. โครงการพ ฒนาระบบ ลงเวลาเข าเร ยน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๗) ๘. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อการ จ ดการก จกรรมพ ฒนา ระบบการเร ยน การสอน (E-learning) (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๘) ๙. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาห อง คอมพ วเตอร เพ อ การส บค นทาง อ นเตอร เน ต (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๙) ๑๐. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาระบบ อ นเตอร เน ตเพ อ การส บค นใน ห องพ กคร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๐) ๑๑. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาโปรแกรม บร หารงานห องสม ด (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๑)

4 ๖๙ ๑๑. พ ฒนาโปรแกรมระบบการต ดต อส อสารและประชาส มพ นธ ด วยข อความส น (SMS) ๑๒. พ ฒนาโปรแกรมระบบเบ กใช อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ ๑๓. พ ฒนาโปรแกรมระบบลงเวลา เข าใช อ นเตอร เน ตนอกเวลา ๑๒. โครงการพ ฒนา โปรแกรมระบบ การต ดต อส อสาร และประชาส มพ นธ ด วยข อความส น (SMS) (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๒) ๑๓. โครงการพ ฒนา โปรแกรมระบบเบ ก ใช อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๓) ๑๔. โครงการพ ฒนา โปรแกรมระบบลง เวลาเข าใช อ นเตอร เน ตนอกเวลา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๔) ๓.๑.๔ เผยแพร ข อม ลข าวสาร ก จกรรมในสถานศ กษาและ ผลการพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ๑. เผยแพร ข อม ลข าวสาร ก จกรรมต างๆ ผ านทางระบบ เคร อข ายอ นเตอร เน ต ก จกรรมภายในสถานศ กษา - ก ฬาส - ว นแม - ว นป ใหม - ว นไหว คร - ท าบ ญต กบาตร - เข าค ายล กเส อ - ป จฉ มน เทศ - บร จาคโลห ต - งานร บประกาศน ยบ ตรน กเร ยน/น กศ กษา - แห เท ยนพรรษา ๑๕. เว บไซต ของ สถานศ กษา/ เอกสารและภาพถ าย (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑) ๑๖. บ นท กขออน ม ต / เอกสาร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๕)

5 - ว นพ อแห งชาต - Sam Tech น ท ศน - เล อกต งคณะกรรมการน กเร ยน/น กศ กษา - ตลาดย อนย ค - ประเพณ ว นลอยกระทง ก จกรรมภายนอกสถานศ กษา - แข งข นท กษะว ชาช พ - ปล กป า - บร การซ อมคอมพ วเตอร เพ อช มชน - โครงการ จ ตอาสา (ช วยผ ประสบภ ยน าท วม) ๒. เผยแพร และประชาส มพ นธ การจ ดน ทรรศการและผลงานทาง ว ชาการในงานว ชาการของสถานศ กษา ๓. เผยแพร ข าวสารทางว ทย, ประกาศหน าเสาธง, ออกเส ยงตามสาย, ป ายโฆษณา, วารสาร ๗๐

6 ๗๑ ๓.๒ การพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการ ได จ ดระบบการบร หารการจ ดการภายใน สถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพเพ อให สอดคล องก บว ส ยท ศน และพ นธก จ โดยสถานศ กษาได จ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษา และแผนปฏ บ ต งานประจ าป สอดคล องก บเป าหมาย และนโยบายในการจ ดการศ กษาให สอดคล อง ก บสภาพของท องถ น สถานศ กษาม การด าเน นงานในการจ ดการศ กษาอย างม ระบบ โดยม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม น และพ ฒนาอย างต อเน อง และรายงานให ผ ปกครองช มชน และหน วยงานท เก ยวข องทราบ ๓.๒.๑ ม แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา และแผนปฏ บ ต งาน ประจ าป สอดคล องก บนโยบายในการจ ดการศ กษา ตลอดจนสภาพของ ท องถ นและสถานศ กษา สถานศ กษาได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาใน ระยะท ก 3 ป และจ ดท าแผนปฏ บ ต งานประจ าป สอดคล องก บว ส ยท ศน และ พ นธก จ โดยปฏ บ ต ตามนโยบายและเป าหมายของสถานศ กษาซ งประกอบด วย แผนงานก จกรรม และโครงการ รวมท งงบประมาณในการจ ดท าไว แต ละป ในการก าหนดแผนน น สถานศ กษาได ด าเน นการก าหนดกลย ทธ และ พ ฒนางาน ก จกรรม โครงการต างๆ โดยพ จารณาจาก จ ดแข ง ของสถานศ กษา เพ อบร หารให เก ดประส ทธ ภาพ โดยท งน ในป จจ บ นจากการปฏ ร ปการศ กษา สถานศ กษาต องค าน งถ งช มชน และท องถ น และให สถานศ กษาเป นส วนหน ง ของช มชนอ กด วย หล กในการบร หารงานม ค าส งแต งต ง คณะกรรมการบร หารการศ กษา คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการว ทยาล ย ผ บร หาร ห วหน าฝ ายต างๆ เช น ห วหน าฝ ายว ชาการ ห วหน าฝ ายก จการน กเร ยน/น กศ กษา ห วหน าฝ าย วางแผนและพ ฒนาการศ กษา ห วหน าฝ ายส งเสร มการศ กษา ห วหน า สาขาว ชา และคร ซ งพ จารณาจากความร ความสามารถความถน ดของ บ คลากร ความสามารถพ เศษ ประสบการณ ว ส ยท ศน ค ณว ฒ ว ยว ฒ โดยม ค ม อ ในการปฏ บ ต หน าท แผนพ ฒนาค ณภาพว ทยาล ยแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ปฏ ท นการศ กษา โดยได ก าหนดการวางแผนการท างาน ก าหนด แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ท จะท า ม การประช มสาม ญประจ าเด อนของ ผ บร หาร คณะกรรมการ ห วหน าฝ าย การประช มอาจารย ท ปร กษา เพ อหาร อ ปร กษา และป ญหา การแก ไข ๑๗. แผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๖) ๑๘. แผนปฏ บ ต การประจ าป (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๗) ๑๙. แผนภ ม การบร หารงาน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๘) ๒๐. ค าส งแต งต ง คร ปฏ บ ต หน าท (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๙) ๒๑. แผนภ ม การท างาน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๐) ๒๒. ค าส งแต งต ง คณะกรรมการ ด าเน นการตาม โครงการ และ ก จกรรมต าง ๆ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๑)

7 ๓.๒.๒ ม การด าเน นงานตามแผนให เป นไปอย างม ระบบ เพ อให ผลงานท ปรากฏม ประส ทธ ภาพ และตรงก บว ตถ ประสงค ใน การปฏ บ ต งานเป นอย างด โดยก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบไว อย างช ดเจน สามารถปฏ บ ต งานได ตามค าส งของสถานศ กษาท มอบหมายให คร และ บ คลากร ปฏ บ ต หน าท และระบ อ านาจหน าท ให ผ ปฎ บ ต ท างานอย างช ดเจน ๓.๒.๓ ม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม น และพ ฒนาเป นไป อย างต อเน อง ม การต ดตามผลการท างานของผ บร หาร คร - อาจารย อย างเป นระบบ เช นการจ ดการเร ยน การสอน ของคร ปฏ บ ต ตามแผน การสอน บ นท กการสอนท กคาบ การต ดตาม และ ส งเสร มพ ฒนาให คร และ บ คลากรม ความร อย างต อเน อง โดยแบ งเป นฝ ายด งน ๑. ฝ ายว ชาการเป นผ ตรวจต ดตามการจ ดการเร ยนการ สอน และม การน เทศการสอน ประเม นการสอนของคร โดยม คณะกรรมการ ฝ ายว ชาการ และห วหน าสาขาว ชา เป นผ ประเม น ๒. ฝ ายก จการน กศ กษา ม ห วหน าฝ ายก จการ และห วหน า ระด บต ดตามพฤต กรรมน กเร ยน/น กศ กษาจากอาจารย ท ปร กษา การค ดกรอง กล มเส ยงต ดตามประเม นงานก จกรรมภายใน ภายนอก ให การปฎ บ ต สอดคล องก บเป าหมาย ๓. ฝ ายทะเบ ยน ต ดตามการว ดผล ประเม นผล จากผลการเร ยนของน กเร ยน/น กศ กษา ต ดตามจ านวนน กเร ยน/น กศ กษา ถ ง สาเหต ท ขาดหายไป เพ อน าป ญหามาแก ไข ๔. ฝ ายวางแผน และพ ฒนาการศ กษา ต ดตามผล การประเม นโครงการ และก จกรรมต าง ๆ ตามแผนปฎ บ ต การประจ าป เพ อน ามาเป นข อม ล ในการว เคราะห ต ดส นใจ และพ ฒนาปร บปร งว ธ การ ด าเน นโครงการในป การศ กษาต อไป ๗๒ ๒๓. ภาพถ ายประกอบ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๒) ๒๔. รายงานการประช มของ ผ บร หาร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๓) ๒๕. สร ปผลการน เทศคร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๔) ๒๖. โครงการตรวจ สารเสพต ด (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๕) ๒๗. สถ ต แสดงจ านวน น กเร ยน/น กศ กษาท เป น ป จจ บ น (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๖) ๒๘. ต วอย าง แบบประเม น และสร ปผลการ ประเม นโครงการ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๗)

8 ๓.๒.๔ การรายงานผลการท างานให ผ ปกครองช มชนและหน วยงาน ท เก ยวข องทราบ ๑. ประช มคร และบ คลากรในสถานศ กษา และผ ม ส วน เก ยวข อง ๒. รายงานผลการด าเน นงานประจ าป ในรายงาน การประเม นตนเอง SAR ๓. รายงานผ านท ประช มคณะกรรมการสถานศ กษา ๗๓ ๒๙. รายงานการประช ม ของสาขา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๘) ๓๐. รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) ประจ าป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๙) ๓๑. รายงานการประช ม คณะกรรมการ สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๐) ๔. ม การประชาส มพ นธ เผยแพร ข าวสาร ของสถานศ กษา โดยสถาน ว ทย ช มชน ๕. น าเสนอข าวสาร และภาพก จกรรมต าง ๆ บน เว บไซต ของสถานศ กษา ( ๖. ม การประช มผ ปกครองท กภาคการศ กษา ๓๒. เว บไซต ของ สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑)

9 ๗๔ ๓.๓ การบร หารงบประมาณและการบร การ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการ จ ดสรรงบประมาณในการบร หารจ ดการ เป นไปตาม แผนย ทธศาสตร สอดคล องก บพ นธก จ และเป าหมายของสถานศ กษา โดยม การวางแผนการใช จ ายอย างเป น ระบบ และม การต ดตามประเม นผลของการจ ดงบประมาณในการปฏ บ ต งานท กคร ง ม การรายงานผลการใช งบประมาณอย างเป นระบบ และตรวจสอบได รวมท งสถานศ กษาได จ ดบร การ/ สว สด การต างๆ ให แก บ คลากรในสถานศ กษา ตามความเหมาะสม ๓.๓.๑ การจ ดสรรงบประมาณม งเน นผลงานตามมาตรฐานการ จ ดการทางการเง น สถานศ กษาม การจ ดสรรเง นในการบร หารจ ดการ ๒ ส วน ส วนท ๑ ได จากการเก บร กษาค าธรรมเน ยมการเร ยน ส วนท ๒ ได จากการร บเง นอ ดหน นจากร ฐบาล โดยได ก าหนดเง น งบประมาณด งกล าวเป นค าใช จ ายในการด าเน นงาน เช น โครงการ/ ก จกรรม ตามส ดส วนของเง นท ได ร บโดยแยกประเภทของบ ญช เง นท งสองส วน สถานศ กษาได ใช เง นอ ดหน นจากร ฐบาล เพ อให ประโยชน ค มค าแก การจ ด การศ กษาให แก น กเร ยน/น กศ กษาเพ อให เก ดประโยชน ส งส ด และสามารถ ตรวจสอบได ๓.๓.๒ การต ดตาม และการประเม นผลการใช งบประมาณอย าง สม าเสมอ สถานศ กษาได ก าหนดแผนการใช งบประมาณ ในแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา และแผนปฏ บ ต งานประจ าป โดยพ จารณางบประมาณให ครอบคล มแผนงานอย างท วถ ง โดยม การประช มคณะกรรมการ เสนอให ผ บร หารพ จารณาอน ม ต ท กคร ง และทางฝ ายการเง นได ร บบ นท กลงในบ ญช ราย จ ายเง น ม ใบเสร จก าก บ ม ผ ร บผ ดชอบงาน ม การตรวจสอบบ ญช การใช จ ายเง นท กคร ง โดยผ ร บใบอน ญาต ๓๓. เอกสารหล กฐาน การเก บ ค าธรรมเน ยม การเร ยน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๑) ๓๔. เอกสารการขอร บเง น อ ดหน น (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๒) ๓๕. โครงการและ ก จกรรมท ใช งบประมาณ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๓) ๓๖. เอกสารเบ กเง น (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๔) ๓๗. สม ดบ นท กการเง น ของสถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๕) ๓๘. เอกสารสร ปการ ปฎ บ ต งาน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๖) ๓๙. ภาพถ าย (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๗)

10 ๓.๓.๓ การรายงานผลการใช งบประมาณอย างเป นระบบ และ ตรวจสอบได สถานศ กษาได ร บการตรวจสอบการใช งบประมาณ ด งน คณะกรรมการตรวจสอบการใช เง นอ ดหน นจากทางเขตพ นท และ ส าน กงานตรวจเง นแผ นด น ซ งทางฝ ายการเง นได ด าเน นการลงรายละเอ ยดใน บ ญช แยกประเภทของค าใช จ ายในการท างบประมาณมาพ ฒนาการศ กษาด าน ต างๆ รายงานให ผ ปกครองทราบ รายงานให คณะกรรมการอ านวยการ ว ทยาล ยทราบ ๓.๓.๔ การจ ดบร การ/สว สด การต างๆ ให แก บ คลากรตามความ เหมาะสม และท วถ ง ๑. สว สด การท สถานศ กษาให แก คร และบ คลากรต งแต เข ามาท างานค อ แจกช ดฟอร มท างานให แก คร ท กคน และแจกเส อโปโล คนละ ๑ ต วท ก ๆ ป ๒. ในการท างานไม ขาด ไม สาย ไม ลา ในแต ละภาคเร ยน จะได ร บเบ ยขย นภาคเร ยนละ ๒,๐๐๐ บาท ๓. ถ าคร และบ คลากร คนใดได ร บหน าท เป นอาจารย ท ปร กษาจะได ร บรายได จากการเป นท ปร กษาภาคเร ยนละ ๘๐๐ บาท ๔. เม อด าเน นการปฏ บ ต งานจนถ งป ดภาคเร ยน ทางสถานศ กษาจ ดอบรมนอกสถานท เพ อเพ มพ นประสบการณ และพ ฒนา ศ กยภาพของตนเอง จ ดท ศนศ กษาและจ ดส งสรรค ป ใหม ให ก บคร และ บ คลากร เพ อสร างขว ญก าล งใจ ๕. ม การเพ มพ นความร โดยมอบท นการศ กษา ให แก คณะคร -อาจารย และเจ าหน าท ๗๕ ๔๐. โครงการท ศนศ กษา ของคณะคร และ บ คลากรทาง การศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๘)

11 ๗๖ ๓.๔ การบร หารงานอาคารสถานท การบร หารอาคารสถานท ของว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการ ได จ ดด าเน นการ เก ยวก บพ นท ของสถานศ กษา โครงสร างพ นฐาน อาคารเร ยน สะอาด ถ กส ขล กษณะ ปลอดภ ยต อการใช งาน อาคารเร ยนม ความม นคงแข งแรงและจ ดสถานศ กษาท ให น กเร ยน/น กศ กษาท าก จกรรมได อย างเหมาะสม ม อ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารเพ ยงพอ ม ระบบซ อมบ าร งท เหมาะสมและท นต อเหต การณ ม ระบบสาธารณ ปโภค เช น ไฟฟ า น าประปา และระบบการส อสาร เช น โทรศ พท โทรสาร อย ในสภาพใช งาน ได ด และม ความปลอดภ ย ๓.๔.๑ พ นท โครงสร างพ นฐาน และอาคารท กแห งม นคง แข งแรง สะอาด ปลอดภ ย และเหมาะสมก บการท าก จกรรม สถานศ กษาประกอบด วยอาคารเร ยน ๒ อาคาร ใช ใน การจ ดการเร ยนการสอน อาคาร ๑ ม พ นท ๖ ช น และม การก อสร างเพ มเต ม อาคาร ๒ ม พ นท ๓ ช น พร อมใช งานบร เวณโรงอาหาร ห องสม ด และ ห องเร ยน ต งแต ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๑. อาคารประกอบการ อาคารท กหล งม โครงสร างพ นฐานใน พ นท ท เหมาะสม ม ความม นคงแข งแรงถาวรโดยม การด าเน นการ ด งน - ม การจ ดเวรประจ าให น กเร ยน/น กศ กษาม ส วนร วม ร บผ ดชอบเพ อให ร จ กฝ กตนเอง ร จ กหน าท ความร บผ ดชอบงานท ตนเองร บ มอบหมาย ม คร ท ปร กษาเป นผ ด แล - มอบหมายให คร ด แลความสะอาด และความเป นระเบ ยบ เร ยบร อยในแต ละพ นท บร เวณสถานศ กษาตามจ ดต าง ๆ โดยจ ดเป นเวรของ แต ละว น ๔๑. บ นท กการ ปฏ บ ต งานอย เวร - บร เวณหน าประต สถานศ กษา - โรงอาหาร - ใต อาคารเร ยน - บนอาคารเร ยน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๙) ๔๒. ภาพถ ายบร เวณ อาคารเร ยน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๐) ๔๓. โครงการ ๕ ส. ใน สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๑)

12 - มอบหมายให น กการ ภารโรงของสถานศ กษาท า ความสะอาด ตามบร เวณพ นท ต าง ๆ ท ได ร บมอบหมาย - ม การประชาส มพ นธ หน าเสาธง และเส ยงตามสาย ให น กเร ยน/น กศ กษา ช วยก นร กษาความสะอาด พร อมให อาจารย ท ปร กษาได ย าเต อนน กเร ยน/น กศ กษา เสมอ และม ป ายประชาส มพ นธ ให ช วยก น ร กษาความสะอาด - บร เวณโรงอาหารได ให ร านค าท กร านด าเน นการ บร การ อาหารภาชนะ สถานท ร บประทานอาหารให ถ กส ขอนาม ย ๒. อาคารสถานศ กษาม ความปลอดภ ย ม การตรวจสอบ สภาพอย เสมอ โดยม การด าเน นการด งน - คร และบ คลากร น กการภารโรงท กคน ช วยก น ปฏ บ ต งาน ด แลความความสะอาดและความปลอดภ ย - เม อพบส วนใดช าร ดหร อเก ดป ญหา ให แจ งเจ าหน าท ท เก ยวข องท นท ๓.๔.๒ อ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารรอบ บร เวณอย ในสภาพด ปลอดภ ย และม ปร มาณเพ ยงพอ สถานศ กษาจ ดว สด อ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวก ต าง ๆ ประจ าอาคาร และรอบ ๆ บร เวณ ซ งอย ในสภาพด พร อมใช งาน ม ความปลอดภ ย และม ปร มาณท เพ ยงพอต อความต องการ อาท เช น ๑. จ ดต งเส ยงตามสายเพ อประชาส มพ นธ ข าวสาร และ ความบ นเท งให แก คร อาจารย และบ คลากรของสถานศ กษา ๒. จ ดต งต น าเย นส าหร บด มตามจ ดประสงค เพ อบร การแก น กเร ยนและบ คลากร ม การตรวจสอบ และท าความสะอาดอย เสมอ ๓. จ ดต งถ งด บเพล งตามอาคารเร ยน และอาคารประกอบการ ส าหร บเม อเก ดเหต การณ ไฟไหม ม การตรวจสอบสภาพถ งด บเพล งตลอดเวลา เพ อสร างความปลอดภ ย ๔. ต ดต งโฟน ส าหร บต ดต อก นภายในระหว างอาคารเร ยน ๕. ต ดต งเคร องปร บอากาศในห องปฏ บ ต การต าง ๆ เช น ห อง คอมพ วเตอร ห องพ มพ ด ด ห องโสตท ศน ปกรณ เป นต น ๖. ต ดต งเคร องปร บอากาศตามห องพ กคร ห องเร ยนท กห อง และห องอ น ๆ ท เห นสมควร ๗๗ ๔๔. ภาพถ ายป ายร กษา ความสะอาด (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๒) ๔๕. ภาพถ ายอ ปกรณ ด บเพล ง (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๓) ๔๖. เอกสารบ นท ก การซ อมบ าร ง (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๔) ๔๗. โครงการอบรมความ ปลอดภ ยส สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๕)

13 ๗๘ ๗. ต ดต งท ว บร เวณโรงอาหาร เพ อบร การแก น กเร ยน/ น กศ กษา ๘. ต ดต งต เต มเง นโทรศ พท บร เวณหน าห องสหการ เพ อบร การแก น กเร ยน/น กศ กษา ๓.๔.๓ แผนการจ ดระบบซ อมบ าร งเหมาะสมท นต อเหต การณ สถานศ กษาภายใต การบร หารงานโดยผ ร บใบอน ญาต นายเผ าพงษ ส นต แสงห ร ญ และผ อ านวยการ ดร.ศร ณยา แสงห ร ญ ได มอบหมายนโยบายว า ถ าม ว สด อ ปกรณ หร อสาธารณ ปโภค ส งใดช าร ด ให แจ งและด าเน นการซ อมแซม พร อมปร บปร งแก ไขได ท นท เพ อให กล บส สภาพปกต พร อมใช งานได โดยเร วท ส ด ให ม ความเพ ยงพอต อ ความต องการของน กเร ยน/ น กศ กษา และบ คลากร ๓.๔.๔ ระบบสาธารณ ปโภคและระบบการส อสารอย ในสภาพใช การได ด ปลอดภ ย และม ระบบป องก นอ นตราย สถานศ กษาจ ดระบบสาธารณ ปโภค และระบบการส อสารอย ใน สภาพใช งานได ด ม การตรวจสอบความปลอดภ ย และจ ดระบบการป องก น อ นตรายเป นอย างด อาท เช น ๑. ต ดต งโทรศ พท ส าหร บบร การน กเร ยน /น กศ กษา เพ อใช เวลาว าง และเหต จ าเป นท ต องใช โทรศ พท ๒. สถานศ กษาม โทรศ พท สาธารณะ และโทรสาร ต ดต อก บ หน วยงานต าง ๆ นอกสถานศ กษา และม โทรศ พท ให อาจารย ท ปร กษาได ใช ต ดตามน กเร ยนท ม ป ญหา หร อขาดเร ยนก บผ ปกครองได ๓. ห องเร ยนและห องปฏ บ ต การต ดต งระบบไฟฟ า เพ อให เก ด แสงสว างเพ ยงพอ ๔. ห องเร ยนและห องพ กคร ได ต ดต งเคร องปร บอากาศไว ส วนห องปฏ บ ต การก ได ต ดต งเคร องปร บอากาศด วย เช น ห องคอมพ วเตอร ห องพ มพ ด ด เป นต น ๕. ต ดต งต เย นส าหร บด ม ไว ตามจ ดต าง ๆ เพ อบร การให แก น กเร ยน/น กศ กษาและบ คลากร พร อมท งม การท าความสะอาด และตรวจสอบ การใช งานอย เสมอ ๖. ก อสร างห องน าให เพ ยงพอต อจ านวนน กเร ยน โดยสร างให ได บรรยากาศเป นท ประท บใจต อผ ใช ๔๘. ภาพถ ายระบบ สาธารณ ปโภคและ ระบบการส อสาร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๖)

14 ๗๙ ๗. โรงอาหารได ควบค ม ด แลให ผ ประกอบการท าความสะอาด ช อน ชาม และอ น ๆ ให ถ กหล กอนาม ย จ ดร านท าความสะอาดบร เวณสถานท ให สะอาดเสมอ ในการด าเน นงานด านสาธารณ ปโภค และระบบการส อสาร ม การตรวจสอบ เพ อน ามาปร บปร งแก ไขตลอด ตามระยะเวลาท ก าหนดของ อ ปกรณ น น ๆ และตามความเห นสมควร เพ อให อ ปกรณ เหล าน นอย ในสภาพด พร อมใช งาน และสร างความปลอดภ ยตลอดเวลา

15 ๘๐ ๓.๕ การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการ จ ดให ม กลไกการด าเน นงานเพ อสร างความเช อม นในค ณภาพของสถานศ กษาด วยการก าหนดมาตรฐานการศ กษาท เหมาะสมและเป นท ยอมร บ ม การประเม นผลปฏ บ ต งานด วยว ธ การและเคร องม อท หลากหลายม ประส ทธ ภาพ ม ระบบ การตรวจสอบและทบทวนค ณภาพภายในสถานศ กษา ตลอดจนม การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ ภายในให ม นคงท กป ๓.๕.๑ การก าหนดมาตรฐานการศ กษาเหมาะสมและเป นท ยอมร บ ๑. สถานศ กษาประเม นตนเองตามมาตรฐานและต วบ งช การอาช วศ กษา ๖ มาตรฐาน - มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนและผ ส าเร จการศ กษาว ชาช พ ๙ ต วบ งช - มาตรฐานท ๒ หล กส ตรและการจ ดการเร ยน การสอน ๑๒ ต วบ งช - มาตรฐานท ๓ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๕ ต วบ งช - มาตรฐานท ๔ การบร การว ชาช พส ส งคม ๒ ต วบ งช - มาตรฐานท ๕ นว ตกรรมและการว จ ย ๓ ต วบ งช - มาตรฐานท ๖ ภาวะผ น าและการจ ดการ ๔ ต วบ งช ๒. เคร องม อการประเม นค ณภาพภายใน ๖ มาตรฐาน ๓๔ ต วบ งช ๓.๕.๒ การประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยว ธ การและเคร องม อท หลากหลายและม ประส ทธ ภาพ ๑. ต ดตามโครงการตามแผนปฏ บ ต การโดยการสอบถาม ส งเกต และม การจ ดท ารายงานสร ปผลท กโครงการ ม การประช มท กส นเด อนเพ อการ ต ดตามผล ๔๙. ค ม อการประก นค ณภาพ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๗) ๕๐. มาตรฐานอาช วศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๘) ๕๑. ปฏ ท นประจ าป (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๙) ๕๒. แผนปฏ บ ต การ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๐) ๕๓. รายงานการประช มการ ประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๑)

16 ๓.๕.๓ ระบบการตรวจสอบและทบทวนค ณภาพภายในสถานศ กษา ๑. แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพภายใน ๒. ปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต การเน นการบร หารแผนและโครงการ ตามท ก าหนดไว โดยบ คลากรท ร บผ ดชอบ ม การต ดตามและสร ปผลท กเด อน แจ งป ญหา และว ธ การแก ไข ให ผ บร หารร บทราบ ๓. ม การตรวจสอบและประเม นผล ๔. น าผลการประเม นมาปร บปร งงานและน าเสนอผ บร หาร ๓.๕.๔ การผด งระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ๑. รายงานการประเม นตนเองต งแต ป การศ กษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ๒. เผยแพร และน าเสนอหน วยงานท เก ยวข อง ๓. น าผลการด าเน นงานแจ งให บ คลากรทราบความค ดเห น ความพ งพอใจ และข อเสนอแนะเพ อน าผลไปเป นข อม ลในการจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อไป ๘๑ ๕๔. ค าส งแต งต ง คณะกรรมการประเม น ค ณภาพภายใน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๒) ๕๕. แผนปฏ บ ต การ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๓) ๕๖. บ นท กการประช ม บ คลากร,ห วหน าฝ าย, ห วหน าสาขา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๔) ๕๗. คณะกรรมการประเม น ค ณภาพภายใน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๕) ๕๘. ผลการประเม น ค ณภาพภายใน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๖) ๕๙. รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) ป การศ กษา ๒๕๕๑ ๒๕๕๓ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๙) ๖๐. หน งส อน าส ง (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๗) ๖๑. เผยแพร ใน เว ปไซต ของสถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑) ๖๒.โครงการพ ฒนาระบบ ประเม นค ณภาพภายใน ของสถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๘)

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การบร การอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 1. การบร การอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 1.1 การพ ฒนาอาคารสถานท และสภาพแวดล อม

การบร การอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 1. การบร การอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 1.1 การพ ฒนาอาคารสถานท และสภาพแวดล อม การบร การอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 1. การบร การอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 1.1 การพ ฒนาอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 1. ม การก าหนดแนวทาง วางแผนการบร หารจ ดการ อาคารสถานท และ สภาพแวดล อมของว ทยาล ยฯ ทาผ งบร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information