ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

Size: px
Start display at page:

Download "ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ"

Transcription

1 ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน น าข อม ลและสารสนเทศไปใช ใน การบร หารจ ดการและการจ ดการเร ยนการสอน ม การจ ดเก บข อม ลและสารสนเทศอย างเป นระบบ ท นสม ย และ พ ฒนาระบบข อม ลอย างต อเน อง และเผยแพร ข อม ลข าวสารรวมท งการด าเน นก จกรรมและผลการพ ฒนา ค ณภาพของสถานศ กษา ๓.๑.๑ จ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานครอบคล มเป นป จจ บ น สถานศ กษาได ม การจ ดระบบบร หารจ ดการข อม ลท ครอบคล ม และเป นป จจ บ น ด งน ๑. จ ดระบบบร หารจ ดการ อ นเตอร เน ตส าหร บเผยแพร ข อม ล ข าวสารผ านทางเว บไซต ของสถานศ กษา ๒. จ ดระบบบร หารจ ดการระบบเคร อข าย LAN - ฐานข อม ลน กเร ยน/น กศ กษา ผ านระบบ LAN - ฐานข อม ลบ คลากรของว ทยาล ย ผ านระบบ LAN - ฐานข อม ลระบบบร หารงานการเง นและ ระบบบ ญช ของสถานศ กษา ผ านระบบ LAN ๓. จ ดท าระบบเคร อข าย Wireless LAN - ต ดต งอ ปกรณ Access Point - ต ดต งระบบ firewall ๑. (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑) ๒. เอกสารการขออน ม ต พ ฒนาโปรแกรมบร หาร สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒)

2 ๓.๑.๒ จ ดเก บข อม ลสารสนเทศเป นระบบท นสม ยและพ ฒนา ๓. พระราชบ ญญ ต ว าด วย ต อเน อง การกระท าผ ด จ ดท าระบบจ ดเก บข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ตาม เก ยวก บคอมพ วเตอร พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓) ๑. จ ดเก บข อม ลสถาบ นศ กษาและสารสนเทศ โดยโปรแกรมบร หารสถานศ กษา อย บนระบบเคร อข าย LAN ๒. จ ดเก บข อม ลสถานศ กษาและสารสนเทศเผยแพร ผ านทางระบบ อ นเตอร เน ต ๓.๑.๓ น าข อม ลและสารสนเทศไปใช ในการบร หารจ ดการและ การจ ดการเร ยนการสอน ๑. จ ดท าระบบสแกนน วม อในการเข าท างานของคร และ บ คลากร ๒. จ ดอบรมให ความร ในการสร างส อการสอนโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๓. จ ดท าระบบตรวจเช คผลการเร ยนให น กเร ยน/ น กศ กษา ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต ๔. จ ดท าระบบบทเร ยนออนไลน (E-learning) ๕. จ ดอบรมหล กส ตรการสร างบทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน (CAI) ๖๗ ๔. โครงการอบรมบ คลากร การพ ฒนาโปรแกรม Microsoft PowerPoint (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔) ๕. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาระบบรายงานผล การเร ยนออนไลน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕) ๖. โครงการอบรม หล กส ตร การสร างบทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน (CAI) (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๖)

3 น กศ กษา ๖. พ ฒนาระบบสแกนบ ตรน กเร ยน ในการมาเร ยนของน กเร ยน/ ๗. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการก จกรรมพ ฒนาระบบ การเร ยนการสอน (E-learning) ๘. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดก จกรรม พ ฒนาห อง คอมพ วเตอร เพ อการส บค นทางอ นเตอร เน ต ๙. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการก จกรรม พ ฒนาระบบ อ นเตอร เน ตเพ อการส บค นในห องพ กคร ๑๐. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการก จกรรม พ ฒนา โปรแกรมบร หารงานห องสม ด ๖๘ ๗. โครงการพ ฒนาระบบ ลงเวลาเข าเร ยน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๗) ๘. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อการ จ ดการก จกรรมพ ฒนา ระบบการเร ยน การสอน (E-learning) (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๘) ๙. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาห อง คอมพ วเตอร เพ อ การส บค นทาง อ นเตอร เน ต (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๙) ๑๐. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาระบบ อ นเตอร เน ตเพ อ การส บค นใน ห องพ กคร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๐) ๑๑. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาโปรแกรม บร หารงานห องสม ด (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๑)

4 ๖๙ ๑๑. พ ฒนาโปรแกรมระบบการต ดต อส อสารและประชาส มพ นธ ด วยข อความส น (SMS) ๑๒. พ ฒนาโปรแกรมระบบเบ กใช อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ ๑๓. พ ฒนาโปรแกรมระบบลงเวลา เข าใช อ นเตอร เน ตนอกเวลา ๑๒. โครงการพ ฒนา โปรแกรมระบบ การต ดต อส อสาร และประชาส มพ นธ ด วยข อความส น (SMS) (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๒) ๑๓. โครงการพ ฒนา โปรแกรมระบบเบ ก ใช อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๓) ๑๔. โครงการพ ฒนา โปรแกรมระบบลง เวลาเข าใช อ นเตอร เน ตนอกเวลา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๔) ๓.๑.๔ เผยแพร ข อม ลข าวสาร ก จกรรมในสถานศ กษาและ ผลการพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ๑. เผยแพร ข อม ลข าวสาร ก จกรรมต างๆ ผ านทางระบบ เคร อข ายอ นเตอร เน ต ก จกรรมภายในสถานศ กษา - ก ฬาส - ว นแม - ว นป ใหม - ว นไหว คร - ท าบ ญต กบาตร - เข าค ายล กเส อ - ป จฉ มน เทศ - บร จาคโลห ต - งานร บประกาศน ยบ ตรน กเร ยน/น กศ กษา - แห เท ยนพรรษา ๑๕. เว บไซต ของ สถานศ กษา/ เอกสารและภาพถ าย (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑) ๑๖. บ นท กขออน ม ต / เอกสาร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๕)

5 - ว นพ อแห งชาต - Sam Tech น ท ศน - เล อกต งคณะกรรมการน กเร ยน/น กศ กษา - ตลาดย อนย ค - ประเพณ ว นลอยกระทง ก จกรรมภายนอกสถานศ กษา - แข งข นท กษะว ชาช พ - ปล กป า - บร การซ อมคอมพ วเตอร เพ อช มชน - โครงการ จ ตอาสา (ช วยผ ประสบภ ยน าท วม) ๒. เผยแพร และประชาส มพ นธ การจ ดน ทรรศการและผลงานทาง ว ชาการในงานว ชาการของสถานศ กษา ๓. เผยแพร ข าวสารทางว ทย, ประกาศหน าเสาธง, ออกเส ยงตามสาย, ป ายโฆษณา, วารสาร ๗๐

6 ๗๑ ๓.๒ การพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการ ได จ ดระบบการบร หารการจ ดการภายใน สถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพเพ อให สอดคล องก บว ส ยท ศน และพ นธก จ โดยสถานศ กษาได จ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษา และแผนปฏ บ ต งานประจ าป สอดคล องก บเป าหมาย และนโยบายในการจ ดการศ กษาให สอดคล อง ก บสภาพของท องถ น สถานศ กษาม การด าเน นงานในการจ ดการศ กษาอย างม ระบบ โดยม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม น และพ ฒนาอย างต อเน อง และรายงานให ผ ปกครองช มชน และหน วยงานท เก ยวข องทราบ ๓.๒.๑ ม แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา และแผนปฏ บ ต งาน ประจ าป สอดคล องก บนโยบายในการจ ดการศ กษา ตลอดจนสภาพของ ท องถ นและสถานศ กษา สถานศ กษาได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาใน ระยะท ก 3 ป และจ ดท าแผนปฏ บ ต งานประจ าป สอดคล องก บว ส ยท ศน และ พ นธก จ โดยปฏ บ ต ตามนโยบายและเป าหมายของสถานศ กษาซ งประกอบด วย แผนงานก จกรรม และโครงการ รวมท งงบประมาณในการจ ดท าไว แต ละป ในการก าหนดแผนน น สถานศ กษาได ด าเน นการก าหนดกลย ทธ และ พ ฒนางาน ก จกรรม โครงการต างๆ โดยพ จารณาจาก จ ดแข ง ของสถานศ กษา เพ อบร หารให เก ดประส ทธ ภาพ โดยท งน ในป จจ บ นจากการปฏ ร ปการศ กษา สถานศ กษาต องค าน งถ งช มชน และท องถ น และให สถานศ กษาเป นส วนหน ง ของช มชนอ กด วย หล กในการบร หารงานม ค าส งแต งต ง คณะกรรมการบร หารการศ กษา คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการว ทยาล ย ผ บร หาร ห วหน าฝ ายต างๆ เช น ห วหน าฝ ายว ชาการ ห วหน าฝ ายก จการน กเร ยน/น กศ กษา ห วหน าฝ าย วางแผนและพ ฒนาการศ กษา ห วหน าฝ ายส งเสร มการศ กษา ห วหน า สาขาว ชา และคร ซ งพ จารณาจากความร ความสามารถความถน ดของ บ คลากร ความสามารถพ เศษ ประสบการณ ว ส ยท ศน ค ณว ฒ ว ยว ฒ โดยม ค ม อ ในการปฏ บ ต หน าท แผนพ ฒนาค ณภาพว ทยาล ยแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ปฏ ท นการศ กษา โดยได ก าหนดการวางแผนการท างาน ก าหนด แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ท จะท า ม การประช มสาม ญประจ าเด อนของ ผ บร หาร คณะกรรมการ ห วหน าฝ าย การประช มอาจารย ท ปร กษา เพ อหาร อ ปร กษา และป ญหา การแก ไข ๑๗. แผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๖) ๑๘. แผนปฏ บ ต การประจ าป (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๗) ๑๙. แผนภ ม การบร หารงาน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๘) ๒๐. ค าส งแต งต ง คร ปฏ บ ต หน าท (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๙) ๒๑. แผนภ ม การท างาน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๐) ๒๒. ค าส งแต งต ง คณะกรรมการ ด าเน นการตาม โครงการ และ ก จกรรมต าง ๆ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๑)

7 ๓.๒.๒ ม การด าเน นงานตามแผนให เป นไปอย างม ระบบ เพ อให ผลงานท ปรากฏม ประส ทธ ภาพ และตรงก บว ตถ ประสงค ใน การปฏ บ ต งานเป นอย างด โดยก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบไว อย างช ดเจน สามารถปฏ บ ต งานได ตามค าส งของสถานศ กษาท มอบหมายให คร และ บ คลากร ปฏ บ ต หน าท และระบ อ านาจหน าท ให ผ ปฎ บ ต ท างานอย างช ดเจน ๓.๒.๓ ม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม น และพ ฒนาเป นไป อย างต อเน อง ม การต ดตามผลการท างานของผ บร หาร คร - อาจารย อย างเป นระบบ เช นการจ ดการเร ยน การสอน ของคร ปฏ บ ต ตามแผน การสอน บ นท กการสอนท กคาบ การต ดตาม และ ส งเสร มพ ฒนาให คร และ บ คลากรม ความร อย างต อเน อง โดยแบ งเป นฝ ายด งน ๑. ฝ ายว ชาการเป นผ ตรวจต ดตามการจ ดการเร ยนการ สอน และม การน เทศการสอน ประเม นการสอนของคร โดยม คณะกรรมการ ฝ ายว ชาการ และห วหน าสาขาว ชา เป นผ ประเม น ๒. ฝ ายก จการน กศ กษา ม ห วหน าฝ ายก จการ และห วหน า ระด บต ดตามพฤต กรรมน กเร ยน/น กศ กษาจากอาจารย ท ปร กษา การค ดกรอง กล มเส ยงต ดตามประเม นงานก จกรรมภายใน ภายนอก ให การปฎ บ ต สอดคล องก บเป าหมาย ๓. ฝ ายทะเบ ยน ต ดตามการว ดผล ประเม นผล จากผลการเร ยนของน กเร ยน/น กศ กษา ต ดตามจ านวนน กเร ยน/น กศ กษา ถ ง สาเหต ท ขาดหายไป เพ อน าป ญหามาแก ไข ๔. ฝ ายวางแผน และพ ฒนาการศ กษา ต ดตามผล การประเม นโครงการ และก จกรรมต าง ๆ ตามแผนปฎ บ ต การประจ าป เพ อน ามาเป นข อม ล ในการว เคราะห ต ดส นใจ และพ ฒนาปร บปร งว ธ การ ด าเน นโครงการในป การศ กษาต อไป ๗๒ ๒๓. ภาพถ ายประกอบ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๒) ๒๔. รายงานการประช มของ ผ บร หาร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๓) ๒๕. สร ปผลการน เทศคร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๔) ๒๖. โครงการตรวจ สารเสพต ด (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๕) ๒๗. สถ ต แสดงจ านวน น กเร ยน/น กศ กษาท เป น ป จจ บ น (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๖) ๒๘. ต วอย าง แบบประเม น และสร ปผลการ ประเม นโครงการ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๗)

8 ๓.๒.๔ การรายงานผลการท างานให ผ ปกครองช มชนและหน วยงาน ท เก ยวข องทราบ ๑. ประช มคร และบ คลากรในสถานศ กษา และผ ม ส วน เก ยวข อง ๒. รายงานผลการด าเน นงานประจ าป ในรายงาน การประเม นตนเอง SAR ๓. รายงานผ านท ประช มคณะกรรมการสถานศ กษา ๗๓ ๒๙. รายงานการประช ม ของสาขา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๘) ๓๐. รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) ประจ าป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๙) ๓๑. รายงานการประช ม คณะกรรมการ สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๐) ๔. ม การประชาส มพ นธ เผยแพร ข าวสาร ของสถานศ กษา โดยสถาน ว ทย ช มชน ๕. น าเสนอข าวสาร และภาพก จกรรมต าง ๆ บน เว บไซต ของสถานศ กษา (www.samtech.ac.th) ๖. ม การประช มผ ปกครองท กภาคการศ กษา ๓๒. เว บไซต ของ สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑)

9 ๗๔ ๓.๓ การบร หารงบประมาณและการบร การ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการ จ ดสรรงบประมาณในการบร หารจ ดการ เป นไปตาม แผนย ทธศาสตร สอดคล องก บพ นธก จ และเป าหมายของสถานศ กษา โดยม การวางแผนการใช จ ายอย างเป น ระบบ และม การต ดตามประเม นผลของการจ ดงบประมาณในการปฏ บ ต งานท กคร ง ม การรายงานผลการใช งบประมาณอย างเป นระบบ และตรวจสอบได รวมท งสถานศ กษาได จ ดบร การ/ สว สด การต างๆ ให แก บ คลากรในสถานศ กษา ตามความเหมาะสม ๓.๓.๑ การจ ดสรรงบประมาณม งเน นผลงานตามมาตรฐานการ จ ดการทางการเง น สถานศ กษาม การจ ดสรรเง นในการบร หารจ ดการ ๒ ส วน ส วนท ๑ ได จากการเก บร กษาค าธรรมเน ยมการเร ยน ส วนท ๒ ได จากการร บเง นอ ดหน นจากร ฐบาล โดยได ก าหนดเง น งบประมาณด งกล าวเป นค าใช จ ายในการด าเน นงาน เช น โครงการ/ ก จกรรม ตามส ดส วนของเง นท ได ร บโดยแยกประเภทของบ ญช เง นท งสองส วน สถานศ กษาได ใช เง นอ ดหน นจากร ฐบาล เพ อให ประโยชน ค มค าแก การจ ด การศ กษาให แก น กเร ยน/น กศ กษาเพ อให เก ดประโยชน ส งส ด และสามารถ ตรวจสอบได ๓.๓.๒ การต ดตาม และการประเม นผลการใช งบประมาณอย าง สม าเสมอ สถานศ กษาได ก าหนดแผนการใช งบประมาณ ในแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา และแผนปฏ บ ต งานประจ าป โดยพ จารณางบประมาณให ครอบคล มแผนงานอย างท วถ ง โดยม การประช มคณะกรรมการ เสนอให ผ บร หารพ จารณาอน ม ต ท กคร ง และทางฝ ายการเง นได ร บบ นท กลงในบ ญช ราย จ ายเง น ม ใบเสร จก าก บ ม ผ ร บผ ดชอบงาน ม การตรวจสอบบ ญช การใช จ ายเง นท กคร ง โดยผ ร บใบอน ญาต ๓๓. เอกสารหล กฐาน การเก บ ค าธรรมเน ยม การเร ยน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๑) ๓๔. เอกสารการขอร บเง น อ ดหน น (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๒) ๓๕. โครงการและ ก จกรรมท ใช งบประมาณ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๓) ๓๖. เอกสารเบ กเง น (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๔) ๓๗. สม ดบ นท กการเง น ของสถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๕) ๓๘. เอกสารสร ปการ ปฎ บ ต งาน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๖) ๓๙. ภาพถ าย (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๗)

10 ๓.๓.๓ การรายงานผลการใช งบประมาณอย างเป นระบบ และ ตรวจสอบได สถานศ กษาได ร บการตรวจสอบการใช งบประมาณ ด งน คณะกรรมการตรวจสอบการใช เง นอ ดหน นจากทางเขตพ นท และ ส าน กงานตรวจเง นแผ นด น ซ งทางฝ ายการเง นได ด าเน นการลงรายละเอ ยดใน บ ญช แยกประเภทของค าใช จ ายในการท างบประมาณมาพ ฒนาการศ กษาด าน ต างๆ รายงานให ผ ปกครองทราบ รายงานให คณะกรรมการอ านวยการ ว ทยาล ยทราบ ๓.๓.๔ การจ ดบร การ/สว สด การต างๆ ให แก บ คลากรตามความ เหมาะสม และท วถ ง ๑. สว สด การท สถานศ กษาให แก คร และบ คลากรต งแต เข ามาท างานค อ แจกช ดฟอร มท างานให แก คร ท กคน และแจกเส อโปโล คนละ ๑ ต วท ก ๆ ป ๒. ในการท างานไม ขาด ไม สาย ไม ลา ในแต ละภาคเร ยน จะได ร บเบ ยขย นภาคเร ยนละ ๒,๐๐๐ บาท ๓. ถ าคร และบ คลากร คนใดได ร บหน าท เป นอาจารย ท ปร กษาจะได ร บรายได จากการเป นท ปร กษาภาคเร ยนละ ๘๐๐ บาท ๔. เม อด าเน นการปฏ บ ต งานจนถ งป ดภาคเร ยน ทางสถานศ กษาจ ดอบรมนอกสถานท เพ อเพ มพ นประสบการณ และพ ฒนา ศ กยภาพของตนเอง จ ดท ศนศ กษาและจ ดส งสรรค ป ใหม ให ก บคร และ บ คลากร เพ อสร างขว ญก าล งใจ ๕. ม การเพ มพ นความร โดยมอบท นการศ กษา ให แก คณะคร -อาจารย และเจ าหน าท ๗๕ ๔๐. โครงการท ศนศ กษา ของคณะคร และ บ คลากรทาง การศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๘)

11 ๗๖ ๓.๔ การบร หารงานอาคารสถานท การบร หารอาคารสถานท ของว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการ ได จ ดด าเน นการ เก ยวก บพ นท ของสถานศ กษา โครงสร างพ นฐาน อาคารเร ยน สะอาด ถ กส ขล กษณะ ปลอดภ ยต อการใช งาน อาคารเร ยนม ความม นคงแข งแรงและจ ดสถานศ กษาท ให น กเร ยน/น กศ กษาท าก จกรรมได อย างเหมาะสม ม อ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารเพ ยงพอ ม ระบบซ อมบ าร งท เหมาะสมและท นต อเหต การณ ม ระบบสาธารณ ปโภค เช น ไฟฟ า น าประปา และระบบการส อสาร เช น โทรศ พท โทรสาร อย ในสภาพใช งาน ได ด และม ความปลอดภ ย ๓.๔.๑ พ นท โครงสร างพ นฐาน และอาคารท กแห งม นคง แข งแรง สะอาด ปลอดภ ย และเหมาะสมก บการท าก จกรรม สถานศ กษาประกอบด วยอาคารเร ยน ๒ อาคาร ใช ใน การจ ดการเร ยนการสอน อาคาร ๑ ม พ นท ๖ ช น และม การก อสร างเพ มเต ม อาคาร ๒ ม พ นท ๓ ช น พร อมใช งานบร เวณโรงอาหาร ห องสม ด และ ห องเร ยน ต งแต ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๑. อาคารประกอบการ อาคารท กหล งม โครงสร างพ นฐานใน พ นท ท เหมาะสม ม ความม นคงแข งแรงถาวรโดยม การด าเน นการ ด งน - ม การจ ดเวรประจ าให น กเร ยน/น กศ กษาม ส วนร วม ร บผ ดชอบเพ อให ร จ กฝ กตนเอง ร จ กหน าท ความร บผ ดชอบงานท ตนเองร บ มอบหมาย ม คร ท ปร กษาเป นผ ด แล - มอบหมายให คร ด แลความสะอาด และความเป นระเบ ยบ เร ยบร อยในแต ละพ นท บร เวณสถานศ กษาตามจ ดต าง ๆ โดยจ ดเป นเวรของ แต ละว น ๔๑. บ นท กการ ปฏ บ ต งานอย เวร - บร เวณหน าประต สถานศ กษา - โรงอาหาร - ใต อาคารเร ยน - บนอาคารเร ยน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓๙) ๔๒. ภาพถ ายบร เวณ อาคารเร ยน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๐) ๔๓. โครงการ ๕ ส. ใน สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๑)

12 - มอบหมายให น กการ ภารโรงของสถานศ กษาท า ความสะอาด ตามบร เวณพ นท ต าง ๆ ท ได ร บมอบหมาย - ม การประชาส มพ นธ หน าเสาธง และเส ยงตามสาย ให น กเร ยน/น กศ กษา ช วยก นร กษาความสะอาด พร อมให อาจารย ท ปร กษาได ย าเต อนน กเร ยน/น กศ กษา เสมอ และม ป ายประชาส มพ นธ ให ช วยก น ร กษาความสะอาด - บร เวณโรงอาหารได ให ร านค าท กร านด าเน นการ บร การ อาหารภาชนะ สถานท ร บประทานอาหารให ถ กส ขอนาม ย ๒. อาคารสถานศ กษาม ความปลอดภ ย ม การตรวจสอบ สภาพอย เสมอ โดยม การด าเน นการด งน - คร และบ คลากร น กการภารโรงท กคน ช วยก น ปฏ บ ต งาน ด แลความความสะอาดและความปลอดภ ย - เม อพบส วนใดช าร ดหร อเก ดป ญหา ให แจ งเจ าหน าท ท เก ยวข องท นท ๓.๔.๒ อ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารรอบ บร เวณอย ในสภาพด ปลอดภ ย และม ปร มาณเพ ยงพอ สถานศ กษาจ ดว สด อ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวก ต าง ๆ ประจ าอาคาร และรอบ ๆ บร เวณ ซ งอย ในสภาพด พร อมใช งาน ม ความปลอดภ ย และม ปร มาณท เพ ยงพอต อความต องการ อาท เช น ๑. จ ดต งเส ยงตามสายเพ อประชาส มพ นธ ข าวสาร และ ความบ นเท งให แก คร อาจารย และบ คลากรของสถานศ กษา ๒. จ ดต งต น าเย นส าหร บด มตามจ ดประสงค เพ อบร การแก น กเร ยนและบ คลากร ม การตรวจสอบ และท าความสะอาดอย เสมอ ๓. จ ดต งถ งด บเพล งตามอาคารเร ยน และอาคารประกอบการ ส าหร บเม อเก ดเหต การณ ไฟไหม ม การตรวจสอบสภาพถ งด บเพล งตลอดเวลา เพ อสร างความปลอดภ ย ๔. ต ดต งโฟน ส าหร บต ดต อก นภายในระหว างอาคารเร ยน ๕. ต ดต งเคร องปร บอากาศในห องปฏ บ ต การต าง ๆ เช น ห อง คอมพ วเตอร ห องพ มพ ด ด ห องโสตท ศน ปกรณ เป นต น ๖. ต ดต งเคร องปร บอากาศตามห องพ กคร ห องเร ยนท กห อง และห องอ น ๆ ท เห นสมควร ๗๗ ๔๔. ภาพถ ายป ายร กษา ความสะอาด (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๒) ๔๕. ภาพถ ายอ ปกรณ ด บเพล ง (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๓) ๔๖. เอกสารบ นท ก การซ อมบ าร ง (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๔) ๔๗. โครงการอบรมความ ปลอดภ ยส สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๕)

13 ๗๘ ๗. ต ดต งท ว บร เวณโรงอาหาร เพ อบร การแก น กเร ยน/ น กศ กษา ๘. ต ดต งต เต มเง นโทรศ พท บร เวณหน าห องสหการ เพ อบร การแก น กเร ยน/น กศ กษา ๓.๔.๓ แผนการจ ดระบบซ อมบ าร งเหมาะสมท นต อเหต การณ สถานศ กษาภายใต การบร หารงานโดยผ ร บใบอน ญาต นายเผ าพงษ ส นต แสงห ร ญ และผ อ านวยการ ดร.ศร ณยา แสงห ร ญ ได มอบหมายนโยบายว า ถ าม ว สด อ ปกรณ หร อสาธารณ ปโภค ส งใดช าร ด ให แจ งและด าเน นการซ อมแซม พร อมปร บปร งแก ไขได ท นท เพ อให กล บส สภาพปกต พร อมใช งานได โดยเร วท ส ด ให ม ความเพ ยงพอต อ ความต องการของน กเร ยน/ น กศ กษา และบ คลากร ๓.๔.๔ ระบบสาธารณ ปโภคและระบบการส อสารอย ในสภาพใช การได ด ปลอดภ ย และม ระบบป องก นอ นตราย สถานศ กษาจ ดระบบสาธารณ ปโภค และระบบการส อสารอย ใน สภาพใช งานได ด ม การตรวจสอบความปลอดภ ย และจ ดระบบการป องก น อ นตรายเป นอย างด อาท เช น ๑. ต ดต งโทรศ พท ส าหร บบร การน กเร ยน /น กศ กษา เพ อใช เวลาว าง และเหต จ าเป นท ต องใช โทรศ พท ๒. สถานศ กษาม โทรศ พท สาธารณะ และโทรสาร ต ดต อก บ หน วยงานต าง ๆ นอกสถานศ กษา และม โทรศ พท ให อาจารย ท ปร กษาได ใช ต ดตามน กเร ยนท ม ป ญหา หร อขาดเร ยนก บผ ปกครองได ๓. ห องเร ยนและห องปฏ บ ต การต ดต งระบบไฟฟ า เพ อให เก ด แสงสว างเพ ยงพอ ๔. ห องเร ยนและห องพ กคร ได ต ดต งเคร องปร บอากาศไว ส วนห องปฏ บ ต การก ได ต ดต งเคร องปร บอากาศด วย เช น ห องคอมพ วเตอร ห องพ มพ ด ด เป นต น ๕. ต ดต งต เย นส าหร บด ม ไว ตามจ ดต าง ๆ เพ อบร การให แก น กเร ยน/น กศ กษาและบ คลากร พร อมท งม การท าความสะอาด และตรวจสอบ การใช งานอย เสมอ ๖. ก อสร างห องน าให เพ ยงพอต อจ านวนน กเร ยน โดยสร างให ได บรรยากาศเป นท ประท บใจต อผ ใช ๔๘. ภาพถ ายระบบ สาธารณ ปโภคและ ระบบการส อสาร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๖)

14 ๗๙ ๗. โรงอาหารได ควบค ม ด แลให ผ ประกอบการท าความสะอาด ช อน ชาม และอ น ๆ ให ถ กหล กอนาม ย จ ดร านท าความสะอาดบร เวณสถานท ให สะอาดเสมอ ในการด าเน นงานด านสาธารณ ปโภค และระบบการส อสาร ม การตรวจสอบ เพ อน ามาปร บปร งแก ไขตลอด ตามระยะเวลาท ก าหนดของ อ ปกรณ น น ๆ และตามความเห นสมควร เพ อให อ ปกรณ เหล าน นอย ในสภาพด พร อมใช งาน และสร างความปลอดภ ยตลอดเวลา

15 ๘๐ ๓.๕ การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการ จ ดให ม กลไกการด าเน นงานเพ อสร างความเช อม นในค ณภาพของสถานศ กษาด วยการก าหนดมาตรฐานการศ กษาท เหมาะสมและเป นท ยอมร บ ม การประเม นผลปฏ บ ต งานด วยว ธ การและเคร องม อท หลากหลายม ประส ทธ ภาพ ม ระบบ การตรวจสอบและทบทวนค ณภาพภายในสถานศ กษา ตลอดจนม การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ ภายในให ม นคงท กป ๓.๕.๑ การก าหนดมาตรฐานการศ กษาเหมาะสมและเป นท ยอมร บ ๑. สถานศ กษาประเม นตนเองตามมาตรฐานและต วบ งช การอาช วศ กษา ๖ มาตรฐาน - มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนและผ ส าเร จการศ กษาว ชาช พ ๙ ต วบ งช - มาตรฐานท ๒ หล กส ตรและการจ ดการเร ยน การสอน ๑๒ ต วบ งช - มาตรฐานท ๓ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๕ ต วบ งช - มาตรฐานท ๔ การบร การว ชาช พส ส งคม ๒ ต วบ งช - มาตรฐานท ๕ นว ตกรรมและการว จ ย ๓ ต วบ งช - มาตรฐานท ๖ ภาวะผ น าและการจ ดการ ๔ ต วบ งช ๒. เคร องม อการประเม นค ณภาพภายใน ๖ มาตรฐาน ๓๔ ต วบ งช ๓.๕.๒ การประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยว ธ การและเคร องม อท หลากหลายและม ประส ทธ ภาพ ๑. ต ดตามโครงการตามแผนปฏ บ ต การโดยการสอบถาม ส งเกต และม การจ ดท ารายงานสร ปผลท กโครงการ ม การประช มท กส นเด อนเพ อการ ต ดตามผล ๔๙. ค ม อการประก นค ณภาพ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๗) ๕๐. มาตรฐานอาช วศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๘) ๕๑. ปฏ ท นประจ าป (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔๙) ๕๒. แผนปฏ บ ต การ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๐) ๕๓. รายงานการประช มการ ประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๑)

16 ๓.๕.๓ ระบบการตรวจสอบและทบทวนค ณภาพภายในสถานศ กษา ๑. แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพภายใน ๒. ปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต การเน นการบร หารแผนและโครงการ ตามท ก าหนดไว โดยบ คลากรท ร บผ ดชอบ ม การต ดตามและสร ปผลท กเด อน แจ งป ญหา และว ธ การแก ไข ให ผ บร หารร บทราบ ๓. ม การตรวจสอบและประเม นผล ๔. น าผลการประเม นมาปร บปร งงานและน าเสนอผ บร หาร ๓.๕.๔ การผด งระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ๑. รายงานการประเม นตนเองต งแต ป การศ กษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ๒. เผยแพร และน าเสนอหน วยงานท เก ยวข อง ๓. น าผลการด าเน นงานแจ งให บ คลากรทราบความค ดเห น ความพ งพอใจ และข อเสนอแนะเพ อน าผลไปเป นข อม ลในการจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อไป ๘๑ ๕๔. ค าส งแต งต ง คณะกรรมการประเม น ค ณภาพภายใน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๒) ๕๕. แผนปฏ บ ต การ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๓) ๕๖. บ นท กการประช ม บ คลากร,ห วหน าฝ าย, ห วหน าสาขา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๔) ๕๗. คณะกรรมการประเม น ค ณภาพภายใน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๕) ๕๘. ผลการประเม น ค ณภาพภายใน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๖) ๕๙. รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) ป การศ กษา ๒๕๕๑ ๒๕๕๓ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๙) ๖๐. หน งส อน าส ง (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๗) ๖๑. เผยแพร ใน เว ปไซต ของสถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑) ๖๒.โครงการพ ฒนาระบบ ประเม นค ณภาพภายใน ของสถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕๘)

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information