*********************************************

Size: px
Start display at page:

Download "*********************************************"

Transcription

1 ขอเช ญส งบทความว ชาการ (Call for Papers) เพ อน าเสนอในการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล า คร งท 15 ประจ าป 2556 ธรรมราชา (Dharmarājā) ระหว างว นท 8-10 พฤศจ กายน 2556 ณ ศ นย ประช มสหประชาชาต ถนนราชดาเน นนอก กร งเทพมหานคร ********************************************* การประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล า คร งท 15 ประจาป พ.ศ.2556 ได เป ดร บบทความว ชาการ หร อ บทสร ปงานว จ ยท ม เน อหาเก ยวข องก บห วข อการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล าฯ เร อง ธรรมราชา เพ อให น กว ชาการ คณาจารย น ส ต น กศ กษา และบ คคลท วไปท สนใจได แลกเปล ยนความร และประสบการณ ระหว างก น ในเร องหล กธรรมราชา ค ณธรรมส าหร บผ นา ผ ปกครองและหล กธรรมาภ บาล รวมท งได ม เวท ในการนาเสนอ ผลงานทางว ชาการในห วข อด งกล าว สาหร บบทความว ชาการ หร อบทสร ปงานว จ ยท ส งเข าร วมงานประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล าฯน น จะ ได ร บการพ จารณากล นกรองและประเม นค ณภาพทางว ชาการ (Peer reviews) จากคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ จาก ส ถ า บ น พ ร ะ ป ก เ ก ล า ท ง น เ พ อ ร ก ษ า ร ะ ด บ ค ณ ภ า พ แ ล ะ เ ป น ม า ต ร ฐ า น ต า ม ห ล ก ส า ก ล โดยบทความท ผ านการกล นกรองและประเม นค ณภาพทางว ชาการจากคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ จะได ร บการ ต พ มพ ในเอกสารประกอบการประช มว ชาการ (Proceeding paper) พร อมท งได ร บค าตอบแทนจานวน 3,000 บาท และอาจม โอกาสได นาเสนอบทความในการอภ ปรายกล มย อยและได ร บเช ญเข าร วมประช มว ชาการสถาบ น พระปกเกล าฯ ขอบเขตเน อหาของบทความ บทความว ชาการ หร อบทสร ปงานว จ ยท ส งเข าร วมงานประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล าฯ จะต องม เน อหาท เก ยวข องก บห วข อการประช มกล มย อย และประเด นหล กของกล มย อยน น ในประเด นใด ประเด นหน ง ซ งประเด นหล กของการประช มกล มย อย ม ด งน หน า 1

2 สาระส าค ญและประเด นหล กในการประช มกล มย อย KPI Congress15 เร อง ธรรมราชา กล มย อยท 1 แนวค ดธรรมราชาก บราชาปราชญ (Philosopher King) : บร บทท แตกต าง คาอธ บาย แนวค ดเร อง ธรรมราชา เป นเร องท ม การศ กษาค นคว าท งในส งคมอ นเด ยและจ น ในส งคมอ นเด ย สามารถส บค นไปได ถ งสม ยพระเจ าอโศกมหาราช และม ความน าสนใจท จะนาไปเปร ยบเท ยบก บแนวค ดเร อง ราชา ปราชญ ทางตะว นตกของเพลโต ว าแนวความค ดท งสองม ความเหม อนหร อความแตกต างก นอย างไร ธรรมราชาม ความหมายตามคาแปลว า พระมหากษ ตร ย ผ ทรงทาให ประชาชนส ขใจโดยธรรม เม อพระพ ทธศาสนาเข ามาส ประเทศไทยและประเทศอ นๆ ในด นแดนส วรรณภ ม ทศพ ธราชธรรมได กลายเป นหล กปฏ บ ต อย างขาดเส ยม ได ของ ผ ปกครองไทยต งแต ย คส โขท ยเป นต นมา เพ อป องก นการใช อานาจท เก นขอบเขตหร อไม เป นธรรมของผ ปกครอง ในทานองเด ยวก นก บท ย ดถ อก นในแถบย โรปมาช านานว า ผ ปกครองย อมอย ภายใต กฎแห งธรรมชาต จะกระทาการ ใดโดยปราศจากเคร องกาก บ เหน ยวร งหร อย บย งช งใจม ได แม แต ในการปกครองระบอบประชาธ ปไตยแบบ ตะว นตกท เช อก นว าอานาจส งส ดอย ท ประชาชนก ย งยอมร บความสาค ญของการม ผ นาหร อผ ปกครองท ม ค ณสมบ ต ท ด หร อน าสรรเสร ญ ในการทาให ความแตกต างหลากหลายในผลประโยชน และความต องการของป จเจกบ คคลและ กล มต างๆ สามารถลงรอยก นได และทาให การปกครองม ความก าวหน า ประเด นหล ก 1. แนวค ดธรรมราชาในการเม องการปกครองของโลกตะว นออก 2. ความสาค ญของการใช ค ณธรรมความด เป นเคร องกาก บการใช อานาจของผ ปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตยตะว นตก 3. ความเหม อนและความต างของแนวค ดท งสอง และการนามาประย กต ใช ในส งคมไทย หน า 2

3 กล มย อยท 2 การเปล ยนผ านส การปกครองในระบอบประชาธ ปไตยโดยส นต ว ธ คาอธ บาย ในด านการเม องการปกครอง พระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห วได ทรงตระหน กว าการ เปล ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบ รณาญาส ทธ ราชย ไปส ระบอบประชาธ ปไตย จะเป นส งท หล กเล ยงไม ได จ งได ทรงเตร ยมการนาประเทศเข าส การปกครองในระบอบประชาธ ปไตย ด วยการสร างกรรมการองคมนตร ทา หน าท ให คาปร กษาราชการแผ นด น และได เตร ยมร างร ฐธรรมน ญไว 2 ฉบ บ เพ อจะพระราชทานในวาระฉลองพระ นคร 150 ป แต ก ต องชะลอไว ด วยพระบรมวงศ ผ ใหญ บางพระองค เห นว าย งไม เหมาะแก เวลา และในท ส ด คณะราษฎรทาการเปล ยนแปลงการปกครองเส ยก อน พระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห ว เม อคราวท ถ ก คณะราษฎรปฏ ว ต ย ดอานาจในว นท 24 ม ถ นายน 2475 พระองค ทรงเห นแก ประชาราษฎรไม อยากให เส ยเล อด เน อจ งทรงย นยอมเป นพระมหากษ ตร ย ตามร ฐธรรมน ญ และได ทรงบร หารจ ดการว กฤตการณ ทางการเม องให กล ม พล งต างๆในส งคมสามารถก าวข ามความข ดแย งร นแรงไปส ทางออกท ทาให ประเทศเด นหน าต อไปได โดยไม เก ด ความส ญเส ยและสงครามกลางเม องคร งใหญ จากการประห ตประหารก นเองของคนในชาต ท ม อ ดมการณ ความค ด ความเช อทางการเม อง หร อแม กระท งผลประโยชน ท แตกต างก น ประสบการณ และว ธ ค ดของพระบาทสมเด จ พระปกเกล าฯ ตลอดจนของบ คคลท เก ยวข องในสม ยน นในการบร หารจ ดการความข ดแย งทางการเม องของ บ านเม องท อย ในช วงเปล ยนผ าน จ งเป นส งท คนร นหล งควรเร ยนร และว เคราะห เปร ยบเท ยบก บเหต การณ ทางการ เม องในสม ยต อมา เพ อหล กเล ยงและสร างภ ม ค มก นให ก บส งคมไทย ในการป องก นม ให เก ดความร นแรงทางการ เม องข นอ ก ประเด นหล ก 1.ป จจ ยแห งความสาเร จและข อท าทายจากการบร หารจ ดการว กฤตการณ ทางการเม องของพระบาทสมเด จ พระปกเกล าเจ าอย ห วและ/หร อผ เก ยวข องในช วงเปล ยนแปลงการปกครอง 2.การศ กษาเปร ยบเท ยบกรณ การจ ดการความข ดแย งทางการเม องของไทยจากช วงเปล ยนแปลงการ ปกครองป 2475 ถ งป จจ บ น 3.บทเร ยนจากการจ ดการความข ดแย งทางการเม องในช วงเปล ยนผ าน หน า 3

4 กล มย อยท 3 การสร างรากฐานประชาธ ปไตย คาอธ บาย พระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห ว ทรงประกอบพระราชกรณ ยก จหลายประการ โดยเฉพาะอย างย งทรง ให ความสาค ญต อการพ ฒนาแนวค ดค าน ยมและโครงสร างพ นฐานต างๆอ นเป นรากฐานสาค ญของการปกครองใน ระบอบประชาธ ปไตย เช น ทรงวางรากฐานด านการศ กษา ผ านการดาเน นการของกระทรวงธรรมการ ทรงให ความสาค ญก บการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมอ นด แก เยาวชน รวมไปถ งทรงส งเสร มให ประชาชนได ม โอกาสปกครองตนเองในร ปแบบเทศบาล (Municipality) โดยโปรดเกล าฯให ยกร างพระราชบ ญญ ต เทศบาลข น เพ อให เป นแบบอย างของการปกครองในระด บชาต ต อไป พระราชกรณ ยก จเหล าน นอกจากจะสอดคล องก บ แนวค ด ธรรมราชา แล ว ย งน บเป นการวางรากฐานท สาค ญให ก บการปกครองในระบอบประชาธ ปไตยท ม ธรรมะ เป นพ นฐานหร อธรรมาธ ปไตยอ กด วย ประเด นหล ก 1.แนวพระราชดาร และพระราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห ว ด านการส งเสร ม การศ กษา การเสร มสร างว ฒนธรรมค าน ยมประชาธ ปไตย และการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนในร ปแบบ ของเทศบาล 2.แนวทางการส งเสร มการศ กษา การส งเสร มการม ส วนร วมทางการเม องของประชาชนในการปกครอง ตนเองในการปกครองท องถ น และการสร างค าน ยมว ฒนธรรมประชาธ ปไตย กล มย อยท 4 ธรรมาภ บาลในระบบราชการไทย คาอธ บาย การบร หารงานบ คคลในระบบราชการพลเร อนไทยป จจ บ น ม ว ว ฒนาการมาจากการบร หารราชการใน อด ต โดยเฉพาะอย างย งในร ชสม ยพระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห ว ซ งพระองค ได ทรงมองการณ ไกลและ พระราชทานแก ประชาชนโดยม ต องเร ยกร อง ด วยทรงเล งเห นว าในช วงเวลาก อนหน าน น การบร หารงานบ คคลใน ราชการพลเร อน ย งขาดระเบ ยบบรรท ดฐานให ย ดถ อปฏ บ ต ในแนวทางเด ยวก น ไม ว าจะเร องการร บบ คคลเข าร บ ราชการ การร บเง นเด อน ว น ย การลงโทษ หร อการออกจากราชการ แต ละกระทรวงต างปฏ บ ต ตามระเบ ยบหร อ ประเพณ ของส วนราชการของตน ขาดกฎเกณฑ กลางซ งควรกาหนดให ม ข น ประกอบก บบ คคลท วไปก ได ร บ การศ กษามากข น จ งควรเป ดโอกาสให เข าร บราชการโดยเล อกสรรอย างเป นกลางและย ต ธรรม ให ถ อว าเป นส ทธ ของประชาชนท กคนตามหล กความเสมอภาคในโอกาส อ กท งย ดเป นอาช พได โดยไม ต องแสวงหาผลประโยชน หน า 4

5 ในทางอ น พระองค ได ทรงวางรากฐานระบบข าราชการพลเร อนไว โดยโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ ข าราชการพลเร อน พ ทธศ กราช 2471 โดยม หล กการสาค ญ 4 ประการค อ 1) ให ข าราชการพลเร อนท งหมดอย ภายใต ระบบเด ยวก น 2)ให เล อกสรรผ ม ความร ความสามารถเข าร บราชการโดยเสมอภาคและย ต ธรรม 3) ให ข าราชการพล เร อนร บราชการเป นอาช พ 4)ให ข าราชการพลเร อนม ว น ย ประเด นหล ก 1.พระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห ว ก บแนวค ดในการวางรากฐานข าราชการ พลเร อนและผ ร เร ม ในการจ ดต งสาน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน 2.แนวทางการพ ฒนาและเสร มสร างค ณธรรม และจร ยธรรมการบร หารงานบ คคลในระบบราชการไทย เพ อพร อมร บการเปล ยนแปลงส สากล กล มย อยท 5 การวางรากฐาน ในการพ ฒนาสถาบ นทางเศรษฐก จและส งคม คาอธ บาย พระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห วทรงพระราชกรณ ยก จหลายประการ อ นถ อเป นพระมหากร ณาธ ค ณ ซ งม เพ ยงส งผลด แก พสกน กรแต ในช วงร ชสม ยของพระองค เท าน น แต ม ผลต อประชาชนชาวไทยในป จจ บ น โดย ทรงตระหน กถ งความสาค ญของการสร างความเข มแข งให ก บสถาบ นพ นฐานของส งคม โดยทรงโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต ท ค มครอง ส งเสร มส ทธ สตร และสถาบ นครอบคร ว อาท พระราชบ ญญ ต ว าด วยการค าหญ งและ เด กหญ ง พ.ศ.2471 พระราชบ ญญ ต ปรามการทาให แพร หลายและการค าว ตถ อ นลามก พ.ศ เพ อค มครองส ทธ สตร และเด ก พระราชบ ญญ ต แก ไขเพ มเต มกฎหมายล กษณะผ วเม ย พ.ศ อ นเป นการร เร มให ม การจดทะเบ ยน สมรส ทะเบ ยนหย า ทะเบ ยนร บรองบ ตร ตามความสม ครใจ ท งย งทรงปฏ บ ต พระองค เป นแบบอย างโดยทรงม แต พระบรมราช น เพ ยงพระองค เด ยว นอกจากน ย งทรงวางรากฐานของแนวทางการดาเน นงานของร ฐท ต องเข าไป ค มครองการดาเน นการของหน วยต างๆในส งคมเพ อให ช ว ตความเป นอย ของประชาชนด ข น ไม ว าจะเป นการให ความค มครองผ บร โภคเป นคร งแรก โดยได ม การการตราพระราชบ ญญ ต หางน านม พ.ศ ข น เพ อควบค มการ นาเข าและบร โภคหางน านมท น ยมนามาเล ยงทารกในขณะน น กาหนดก จการส าค ญท ย งม ผลอย ในป จจ บ นเช น ก จการสหกรณ ตามพระราชบ ญญ ต สหกรณ พ.ศ รวมถ ง พระราชบ ญญ ต ควบค มการค าขายอ น กระทบกระเท อนถ งความปลอดภ ยหร อความผาส กแห งสาธารณชน พ.ศ เพ อขยายบทบาทของร ฐในการ ค มครองสว สด การของประชาชนจากการดาเน นก จการท เป นบร การสาธารณะหร อก จท ม ผลกระทบต อความเป นอย ของประชาชน เช น การประปา การไฟฟ า การรถไฟ การเด นอากาศ การชลประทาน การประก นภ ย ส งเสร ม ร กษาศ ลปว ฒนธรรมของประเทศ โดยทรงตราพระราชบ ญญ ต ต งพ พ ธภ ณฑ สถานสาหร บ พระนคร พ.ศ หน า 5

6 และพระราชบ ญญ ต ว าด วยการส งโบราณและศ ลปว ตถ ออกนอกประเทศ พ.ศ.2469 ส งเหล าน ล วนเป นพ นฐานท สาค ญเพ อให ประชาชนสามารถพ ฒนาตนเองได และนาไปส ส งคมท ม ค ณภาพมากข น ประเด นหล ก 1.แนวพระราชดาร และพระราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระปกเกล าเจ าอย ห วในการวางรากฐานการ พ ฒนาสถาบ นทางเศรษฐก จและส งคม 2.บทบาทของร ฐในการสร างความเป นธรรม ลดความเหล อมล าทางเศรษฐก จและส งคม การส งเสร ม ค ณภาพช ว ต การสร างความเข มแข งของสถาบ นครอบคร ว การค มครองผ บร โภค และการค มครองสว สด ภาพของ ประชาชนและการจ ดบร การสาธารณะ ร ปแบบการส งต นฉบ บของบทความ ใช แบบอ กษร Angsana New หร อ Browallia New ขนาดของต วอ กษรเท าก บ 16 พ มพ บนกระดาษขนาด A4 หน าเด ยว โดยม ความยาว หน า และใส เลขกาก บหน าท กหน า รายละเอ ยดด งน 1.ส วนนาเร อง ประกอบด วย -ช อเร องบทความภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ (ไม ต องใส วงเล บ) -ช อผ เข ยน/ช อผ ว จ ย ตาแหน งป จจ บ น หร อตาแหน งทางว ชาการ (ถ าม ) -บทค ดย อภาษาไทย หร อบทค ดย อภาษาอ งกฤษ (ถ าม ) 2.ส วนเน อหา 3.ส วนอ างอ ง (ใช ร ปแบบการอ างอ งตามมาตรฐาน APA : American Psychological Association) หน า 6

7 การส งบทความ พ มพ เอกสารบทความพร อมบทค ดย อภาษาไทย หร อภาษาอ งกฤษ (ถ าม ) จานวน 2 ช ด และบ นท กลงแผ น CD-R ในร ปแบบ Microsoft word และ PDF file เข ยนหน าแผ นซ ด และหน ากล องซ ด ด วย ข อความต วพ มพ หร อเข ยนต วบรรจง ด งน ช อ สก ลผ เสนอผลงานว ชาการ/ว จ ย... ช อบทความว ชาการ/ว จ ย... ส งแบบเสนอบทความการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล าฯ เอกสารบทความ และแผ น CD-R มาท สาน กส นต ว ธ และธรรมาภ บาล สถาบ นพระปกเกล า ศ นย ราชการฯ อาคารบ ช น 5 ด านท ศใต เลขท 120 หม 3 ถ.แจ งว ฒนะ แขวงท งสองห อง เขตหล กส กทม หร อส งไฟล แบบเสนอบทความการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล าฯ และบทความในร ปแบบ Microsoft word และ PDF file มาท ; หน า 7

8 กาหนดการการส งบทความเข าร บการค ดเล อก ว นท ก จกรรม ว นท 30 ก นยายน 2556 ว นส ดท ายการส งบทความ ว นท 1 15 ต ลาคม 2556 คณะกรรมการฯ พ จารณาบทความว ชาการ (Peer reviews) ว นท 17 ต ลาคม 2556 ประกาศผลบทความท ผ านการค ดเล อก ว นท 2 พฤศจ กายน 2553 ส งต นฉบ บเข าโรงพ มพ ว นท 8 พฤศจ กายน เผยแพร ในการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล าฯ บทความท ได ร บการค ดเล อกให นาเสนอในการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล าฯ คณะกรรมการ กล นกรองและประเม นค ณภาพทางว ชาการ (Peer reviews) อาจขอให ผ เข ยนปร บปร งแก ไขบทความตามท คณะกรรมการเห นสมควร และขอให ผ เข ยนส งบทความท ได แก ไขปร บปร งแล ว กล บมาย งสถาบ นพระปกเกล า ทาง ; ภายในว นศ กร ท 25 ต ลาคม 2556 สอบถามรายละเอ ยดเต ม ได ท ส าน กส นต ว ธ และธรรมาภ บาล สถาบ นพระปกเกล า โทรศ พท ; หน า 8

9 (โลโก kpi 15) แบบน าเสนอบทความว ชาการ การประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล า คร งท 15 ประจ าป 2556 ธรรมราชา (Dharmarājā) ช อ สก ล ผ เข ยน... ตาแหน ง (ถ าม )... หน วยงาน... สถานท ต ดต อ โทรศ พท... ม อถ อ ช อบทความ สาระย อของบทความ หน า 9

10 โปรดระบ ห วข อย อยในการเสนอบทความ กล มย อยท 1 แนวค ดธรรมราชาก บราชาปราชญ (Philosopher King) : บร บทท แตกต าง ( ) กล มย อยท 2 การเปล ยนผ านส การปกครองในระบอบประชาธ ปไตยโดยส นต ว ธ ( ) กล มย อยท 3 การสร างรากฐานประชาธ ปไตย ( ) กล มย อยท 4 ธรรมาภ บาลในระบบราชการไทย ( ) กล มย อยท 5 การวางรากฐาน ในการพ ฒนาสถาบ นทางเศรษฐก จและส งคม ( ) หมดเขตส งบทความในว นพ ธท 30 ก นยายน 2556 หน า 10

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information