AN TRO PO MO TO RY KA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AN TRO PO MO TO RY KA"

Transcription

1

2 ISSN COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 22, nr 58 INDEX COPERNICUS UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION CRACOW, POLAND UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION IN WROCLAW, POLAND CRACOW WROCLAW 2012

3 KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN ISSN MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPOR TO WEJ IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 22, nr 58 INDEX COPERNICUS AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRO NI SŁA WA CZECHA W KRA KO WIE AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO WE WROCŁAWIU KRAKÓW WROCŁAW 2012

4 ANTROPOMOTORYKA ISSN COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION, CRACOW, POLAND UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION IN WROCLAW, POLAND VOL. 22, NR 58 CRACOW WROCLAW 2012 EDITORIAL COMMITTEE CHAIRMAN Edward Mleczko VICE-CHAIRMAN Zofia Ignasiak MEMBERS Jan Chmura, Jerzy Januszewski, Andrzej Klimek, Tadeusz Koszczyc, Lesław Kulmatycki, Wiesław Osiński, Joachim Raczek, Teresa Sławińska-Ochla, Włodzimierz Starosta EDITORIAL BOARD Michal Belej (Slovakia), Peter Blaser (Germany), Tadeusz Bober, Janusz Czerwiński, Sławomir Drozdowski, Józef Drabik, Joanna Gradek, Peter Hirtz (Germany), Josif Moisiejewicz Fejgenberg (Israel), Adam Haleczko, Andrzej Jopkiewicz, Han C.G. Kemper (Holland), Krzysztof Klukowski, Vladimir Lyakh (Russia), Robert M. Malina (USA), Wacław Petryński, Ryszard Przewęda, Igor Ryguła, Stanisław Sterkowicz, Stanisław Żak EDITOR S OFFICE al. Jana Pawła II 78, Kraków Poland Indexed in INDEX COPERNICUS This publication is funded in part by the Ministry of Science and Higher Education Translation: Wiesław Horabik, Barbara Przybyło, Transatlantic Communication Sylwia Willcox Proofreading: Barbara Przybyło, Transatlantic Communication Sylwia Willcox Copyright by University School of Physical Education, Cracow, Poland Design and DTP: University School of Physical Education, Cracow, Poland Print: ArtProm, Kraków, ul. Dukatów 29 Circulation: 150

5 ANTROPOMOTORYKA ISSN KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FI ZYCZ NEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN MIĘ DZY NA RO DO WE STO WA RZY SZE NIE MOTORYKI SPORTOWEJ IASK AKADEMIA WY CHO WA NIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZE CHA W KRA KO WIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU VOL. 22, NR 58 KRAKÓW WROCŁAW 2012 REDAKCJA Redaktor Naczelny Edward Mleczko Z-ca Redaktora Na czel ne go Zofia Ignasiak Komitet Redakcyjny Jan Chmura, Jerzy Januszewski, Andrzej Klimek, Tadeusz Koszczyc, Lesław Kulmatycki, Wiesław Osiński, Joachim Raczek, Teresa Sławińska-Ochla, Włodzimierz Starosta RADA REDAKCYJNA Michal Belej (Słowacja), Peter Blaser (Niemcy), Tadeusz Bober, Janusz Czerwiński, Sławomir Drozdowski, Józef Drabik, Joanna Gradek, Peter Hirtz (Niemcy), Josif Moisiejewicz Fejgenberg (Izrael), Adam Haleczko, Andrzej Jopkiewicz, Han C.G. Kemper (Holandia), Krzysztof Klukowski, Vladimir Lyakh (Rosja), Robert M. Malina (USA), Wacław Petryński, Ryszard Przewęda, Igor Ryguła, Stanisław Sterkowicz, Stanisław Żak ADRES REDAKCJI al. Jana Pawła II 78, Kraków Poland Czasopismo ANTROPOMOTORYKA jest umieszczone na liście rankingowej INDEX COPERNICUS Publikacja częściowo dotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Tłumaczenie: Wiesław Horabik, Barbara Przybyło, Transatlantic Communication Sylwia Willcox Adiustacja i korekta: Barbara Przybyło, Transatlantic Communication Sylwia Willcox Copyright by University School of Physical Education in Cracow Opracowanie gra ficz ne i łamanie: Dział Projektów Wydawniczych AWF Kraków Druk: ArtProm, Kraków, ul. Dukatów 29 Nakład: 150 egz.

6 NR 58 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 CONTENTS From Editors: Quo vadis, Antropomotoryka-Kinesiology? 7 Information for the Authors 11 ORIGINAL PAPERS Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk In search of trials evaluating the rhythm of movement 17 Ján Junger, Lenka Tlučáková, Róbert Kandráč, Pavol Čech Effects of a multimodal exercise program on postural stability of older adults 27 Elżbieta Cieśla, Zdzisław Domagała, Małgorzata Markowska, Edward Mleczko, Grażyna Nowak-Starz, Agnieszka Przychodni The differences in the level of biological health indicators for 7-year-old children living in different regions of Poland 33 Asta Šarkauskienė Influence of two-year non-formal physical education program on health-related physical fitness of years old children 47 Paweł Chmura, Andrzej Rokita, Marek Popowczak, Ireneusz Cichy Reactions of the cardiovascular system during physical education classes in first grade primary school children 57 Anna Poznańska, Joanna Stożek, Zuzanna Filar, Katarzyna Filar-Mierzwa The role of eurhythmics and dance classes in shaping the physical and musical development of preschool children 65 Dariusz Gierczuk, Vladimir Lyakh, Aneta Gierczuk Changes in the level of coordination motor abilities in Greco-Roman wrestlers aged Przemysław Bujas, Dariusz Tchórzewski, Janusz Jaworski The size of asymmetry in relation to the strength and speed-strength indices of lower extremities in alpine skiers 87 Szymon Krasicki, Janusz Brudecki, Magdalena Wójciak Sports aspects of high mountain skiing 95 Józef Bergier, Barbara Bergier, Zofia Kubińska Free time and the physical activity of nurses 103 DISCUSSIONS Robert Girandola Global obesity in the 21 st century: causes, prevention and treatments 111 Wiesław Osiński, Robert Szeklicki Development of gerokinesiology: one of the greatest challenges faced by sport sciences 117 Włodzimierz Starosta Human movement science past, present and future (on example of monograph Human Movement Science Anthropokinesiology ) 127 5

7 NR 58 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 SPIS TREŚCI Od Redakcji: Quo vadis, Antropomotoryko-Kinesiology? 7 Informacje dla Autorów 13 PRACE ORYGINALNE Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk W poszukiwaniu prób oceniających rytm motoryczny 17 Ján Junger, Lenka Tlučáková, Róbert Kandráč, Pavol Čech Wpływ multimodalnego programu ćwiczeń na stabilność postawy osób w starszym wieku 27 Elżbieta Cieśla, Zdzisław Domagała, Małgorzata Markowska, Edward Mleczko, Grażyna Nowak-Starz, Agnieszka Przychodni Różnice w poziomie biologicznych wskaźników zdrowotnych u siedmioletnich dzieci mieszkających w różnych regionach Polski 33 Asta Šarkauskienė Wpływ realizacji dwuletniego programu zajęć pozalekcyjnych z wychowania fizycznego na sprawność fizyczną dzieci w wieku lat 47 Paweł Chmura, Andrzej Rokita, Marek Popowczak, Ireneusz Cichy Reakcje układu krążenia w czasie lekcji wychowania fizycznego u uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej 57 Anna Poznańska, Joanna Stożek, Zuzanna Filar, Katarzyna Filar-Mierzwa Rola zajęć rytmiczno-tanecznych w kształtowaniu rozwoju fizycznego i muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym 65 Dariusz Gierczuk, Vladimir Lyakh, Aneta Gierczuk Zmiany poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych u zapaśników stylu klasycznego w wieku lat 75 Przemysław Bujas, Dariusz Tchórzewski, Janusz Jaworski Wielkość asymetrii wskaźników siłowych i szybkościowo-siłowych kończyn dolnych u narciarzy zjazdowców 87 Szymon Krasicki, Janusz Brudecki, Magdalena Wójciak Sportowe aspekty narciarstwa wysokogórskiego 95 Józef Bergier, Barbara Bergier, Zofia Kubińska Czas wolny a aktywność fizyczna pielęgniarek 103 POLEMIKI I DYSKUSJE Robert Girandola Globalna otyłość w XXI wieku: przyczyny, zapobieganie, leczenie 111 Wiesław Osiński, Robert Szeklicki Rozwój gerokinezjologii: jedno z najpilniejszych wyzwań dla nauk o kulturze fizycznej 117 Włodzimierz Starosta Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauki o ruchu człowieka (na przykładzie monografii Human Movement Science Anthropokinesiology ) 127 6

8 NR 58 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 FROM EDITORS OD REDAKCJI QUO VADIS, ANTROPOMOTORYKA-KINESIOLOGY? QUO VADIS, ANTROPOMOTORYKO-KINESIOLOGY? We are only in mid Having editorial goals formulated, content with our four-year close and fruitful cooperation with the University School of Physical Education in Wroclaw in the field of publishing Antropomotoryka- Kinesiology, we look forward to the nearest assessment of the Ministry of Science and Higher Education. We do not expect too much, being aware that we have only been printing our journal for the public to read in English for a short time. In addition, we are traditionalists attached to our mission and program, which we have developed since 1989, when first number of our quarterly appeared on the market. At that time Antropomotoryka-Kinesiology was brought out as a publishing joint venture set up together with National Scientific Publishers PWN in Krakow. Then there was a split-off from PWN and we had to continue and expand the program that remained practically unchanged on our own. Can we continue our mission this way? From our past experience we know that this is not a rhetorical question. For all marketing purposes it is important for us to be competitive. These days selling just one more copy (and the knowledge contained therein) is a difficult task to follow. What do we have to do to achieve our ambitious goals? We have not got a ready answer to that question. As a matter of fact we are still working on it. With the most vital questions put forward for consideration and discussion during the latest Wroclaw Krakow extended board meeting we would like to familiarize you, the readers of Antropomotoryka-Kinesiology, in the next editorial. And now, in mid-2012, let s go through the content of this issue of Wroclaw-Krakow Antropomotoryka-Kinesiology. Our review of papers featured in current number of Antropomotoryka-Kinesiology we would like to begin with the publication of our loyal co-workers from Wroclaw, dynamically working under the guidance of the nestor of contemporary Polish researchers in the field of human motoricity. In the paper entitled In search of trials evaluating the rhythm of movement complementary to their study on motor skills testing that appeared in one of previous issues of Antropomotoryka- Kinesiology the authors, aware that they did not pay enough attention to coordination skills before, focus our interest on the rhythmicity of movement, more specifically on the possibility of applying several motor tests to assess the sensory aspects of the rhythm of movement. The article is recommended not only for practical reasons, but also because of the valuable research tools to evaluate the validity and reliability of motor skills they have employed. The ability to keep balance is commonly known as a key factor in maintaining postural stability especially in older adults. Numerous studies have shown that along with lowering the balance level we observe the rise in risk factor, which is responsible for falls and frequent ailments or even bone fractures. Every effort is made, therefore, to improve the body balance in older adults and a variety of trainers is used for this purpose. The team of Slovak researchers in the paper entitled Effects of a multimodal exercise program on postural stability of older adults presents the results of an experiment. The exercise program of their own authorship had positive effects in terms of postural stability improvement, measured under conditions with visual control. There were no similar effects in case of measuring the stability under condition of eyes being closed. The paper entitled The differences in the level of biological health indicators for seven-year-old children living in different regions of Poland presents the results 7

9 From Editors of research that was an integral part of the national project Six-year-old child on the threshold of school education which was conducted in the first decade of 21 st century. The study was aimed to prove the hypothesis that in the transition period in Poland there were no differences in somatic and motor development of children and young people living in provinces differing widely from each other in the rate of economic growth and economic development. In order to verify the aforementioned hypothesis an anthropological method of social gradients was employed. Basing on the analysis of the results of 8415 children (4302 girls and 4113 boys living in four provinces of Poland) the authors failed to prove the thesis that there was no connection between social stratification and biological development of children. As it turned out, the poverty that was generally observed in the eastern wall of Poland (Podkarpackie, Lubelskie and Podlaskie Provinces), where the lowest rate of economic growth was recorded, could have adversely affected somatic and motor development of young people. In their peers living in the richest Mazowieckie Province a higher development level of the basic indicators of biological development was recorded. The results are of interest not only in cognitive terms, because they lead to the conclusion that there is an urgent need to change public policy, the effects of which are now causing the formation of adverse effects in the biological development of Polish children. It seems that almost all positive changes that cause the reduction in the above adverse trends in the motor development of children (at home and abroad) may contribute to modifications implemented by PE teachers, according to Lithuanian paper entitled Influence of twoyear non-formal physical education program on health-related physical fitness of years old children. The study proves that all original teaching methods designed to stimulate the interest in physical activity of students, especially in the field of their motor improvement, are useful for uniting and integrally developing their knowledge and achievements. In the article entitled The role of eurhythmics and dance classes in shaping the physical and musical development of preschool children some results concerning the improvement in the techniques of teaching preschool children, corresponding to the above-mentioned idea, are evidenced. The study entitled Reactions of the cardiovascular system during physical classes in first grade primary school children presents interesting, though debatable, method for measuring the effects of motor development in children on early educational level. The authors proved the usefulness of automatic heart rate registration by means of Sport Testers during running games, as well as the usefulness of these measurements for the assessment of intensity of physical activities. The authors of three subsequent papers focus our attention on effects of training in selected groups of children and young people oriented towards practising competitive sports. In the study Changes in the level of coordination motor abilities in Greco-Roman wrestlers aged the authors put into consideration different pace of development in some coordination motor abilities of young wrestlers practising Greco-Roman style against a background of their untrained peers. In the article entitled The size of asymmetry in relation to the strength and speed-strength indices of lower extremities in alpine skiers it was demonstrated empirically, although on relatively small group of study participants, that in Poland the strength of the lower limbs of young skiers practising sports professionally was varied. According to the authors it may exert adverse influence on the level of achieved athletic performance. Theoretical and practical aspects of alpine skiing are pondered in the paper concerning Sports aspects of high mountain skiing. Alpine skiing, put among most popular sports in our country, is characterized from the perspective of its recreational and professional practising by 109 participants in the study conducted on the basis of authors own questionnaire. The results, among other things, proved the need for further organizational and financial development of alpine ski sport as well as improvement in training methods. From that perspective joining Polish professionals to the group of top international competitors is a must, even greater today than it was before. Using the IPAQ questionnaire is a key problem of the article devoted to Free time and the physical activity of nurses, in which the issues concerning physical activity of nurses depending on the amount of their free time are presented. The authors bore in mind that nursing is closely associated with female gender. Moreover, in that occupational group the authors sought to determine the relationship between the level of physical activity and free time. It turned out that the relationship between these two factors is directly proportional. The more free time the nurses have, the more time on practising sports they spend. Antropomotoryka-Kinesiology has not had such a strong group of authors who have agreed to publish 8

10 From Editors articles in Polemics and Discussions section. We enjoy the featuring in our journal the paper submitted by Robert Girandola (USA), Associate Professor of the Department of Human & Evolutionary Biology, University of Southern CA, Los Angeles. In September 2011 he was a keynote speaker in the conference devoted to Current and Future Researches of Human Movement Science Anthropokinesiology, organized by the University School of Physical Education in Cracow together with the IASK. In his article Global obesity in the 21 st century: causes, prevention and treatments Prof. Girandola presents his views on obesity: How does the major epidemic of the twenty-first century affect poor and industrialized nations? What are the prognoses about the development of obesity? Is it true that there will be 2.3 billion overweight people in the world in 2015? I think that the dilemmas pointed out in the above paper require careful consideration. The discussion about the solving methods and care solutions of this global phenomenon is a question of time. The problem that has arisen on a global scale with a large force is the quality of senior citizens life. In our journal this matter is put forward by two scientists from Poznan in the article entitled Development of gerokinesiology: one of the greatest challenges faced by sport sciences. As it turns out, there is an urgent need to establish the life in our country under the rules of gerokinesiology, the subdiscipline which has been developed successfully in several countries these years. Our task will be to learn and to apply effective methods to improve physical fitness and quality of life in older people through the development and use of a variety of physical activity programs. It seems that gerokinesiology will be the most useful tool supporting undervalued geriatric care system in Poland, because the number of geriatricians in our country is almost the lowest in Europe. In addition, there are prognoses that in 2060 the highest percent of people in the EU over the age of 65 years will be in Poland (36.18%)! In the third polemical paper, Human movement science past, present and future (on example of monograph Human Movement Science Anthropokinesiology ), Mr. President of the IASK familiarizes the readers with the book under the above title (which is also the subtitle of his paper). As it seems, we can find herein the interpretation of research on human movement and the vital issues of a subdiscipline which may be called in an original way anthropokinesiology. Having read sound arguments of Mr. President, I wonder whether we could ask him for permission to add the prefix anthropo- to the word kinesiology in the title: Antropomotoryka-Kinesiology. The problem appears to be disputable, and we would like to leave the question of the title and profile of our quarterly open until the next release of our journal, who knows, maybe the last time issued in Polish? As always, I remain with kind regards and respect, and I wish you, dear readers of Antropomotoryka- Kinesiology, a good read. Edward Mleczko Editor-in-chief Antropomotoryka-Kinesiology 9

11

12 NR 58 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 INFORMATION FOR THE AUTHORS 1. Kinesiology ( Antropomotoryka ) is an official scientific quarterly of the International Association of Sport Kinetics IASK, pub lished at the University School of Physical Education, Cracow, Poland under the auspices of the Committee Rehabilitation, Physical Education and Social Integration the Polish Acad emy of Sciences. The magazine presents the results of original re search work and experiments in the field of human mo to r icity and re lated sciences. It also publishes review ar ticles, opinion ar ticles and discussion of scientists evalu ating the current situation and perspectives of sci en tific de vel opment of human motoricity. 2. Materials for publication (one copy of computer printouts) should be sent together with the compact disc at the following address: Redakcja Antropomotoryki, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, Kraków, tel , tel/fax or at the address: 3. General conditions: Upon submitting a paper to be published the Author (Authors) trans fers copyright to the Publishing House of the Antro po mo to ryka. The works qualified for pub li cation become therefore the prop erty of the Publishing House of the Antro po mo to ryka and cannot be published in extenso or in fragments in other pe ri odi cals or other media without the written per mission of the Publisher. The work submitted for publication in the Antro po mo to ryka cannot be submitted for pub li cation ear lier on or simultaneously in any other pe ri odical. The Author is required to make a written statement to this effect. If the work in cludes any figures, tables, etc. which have al ready been published elsewhere, the Author is obliged to obtain a written per mission for re printing. Antropomotoryka accepts demonstrative, origi nal, experimental, and historical papers, in for mation about conferences, reports from con gresses and con ferences on human motoricity, short summa ries of works published in foreign pe ri odi cals and book re views on human motoricity. Origi nal works are accepted in En glish. The works of particular sci en tific value sub mitted and accepted for pub li cation earlier on in a for eign sci entific periodical can also be submitted for publication in the Antro po mo to ryka, however, on condition that the Author ob tains a permission from the publisher of the p er io d i c a l. All papers should be no longer than 22 pages with 1800 letters per page (i.e. 30 lines 60 points each). They should be in double-spaced or 1,5 spaced typewriting on one side of the paper only. 4. Rules of constructing the work: The accompanying letter should contain both home and office addresses and the information at which address to send the correspondence. Empirical works should contain the following in for mation: title, name(s) of the author(s), key words in Polish and in English, brief summary in Polish, summary in English (as mentioned above), in tro duction, ma terial, methods, results and dis cussion, con clusions and bib li og ra phy. The number of key words should be from 3 to 15. The summary has to contain: the purpose of the work, material, methods, results and con clusions. The first page should contain the information in the following order: title, name(s) of the author(s), scientific degree(s) of the author(s) and the pro fessional affiliation, including the address, key words, brief summary in Polish and in English. The summary should not contain less than 200 and no more than 250 words. The reference materials should be listed on a sepa rate sheet of paper. Only the aterials the Author refers to in the text may be included. They should be num bered using Arabic numerals and placed in the order they are quoted in the work (not in the alphabetic order). Each item of the reference materials should be written in a new verse. The surname(s) of the author(s) of the quoted work should be followed by the initials of their first name(s), then the original title of the maga zine where the work was published should be given. The abbre viation of the title of a magazine should be taken from the Index Medicus (or In ter na tional Committee of Medical Journal Editors: Uni form Re quirements for manu scripts submitted in bio medical jour nals. N Engl J Med 1997; 336, ). 11

13 Information for the Authors Examples: a) works printed in magazines: Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu roen do crine differentiation lacks prognostics sig nifi cance in prostate core needle biopsies. J Urol, 1998; 160: b) monographs: Matthews DE, Farewell VT: Using and Un derstanding Medical Statistics, ed 3, re vised. Basel, Karger, c) chapters in textbooks: Parren PWHI, Burton DR: Antibodies against HIV-1 from phage display libraries; Mapping of an immune response and progress towards antiviral immu no therapy; in Capra JD (ed.): An ti body Engineering, Chem. Immunol. Basel, Karger, 1997, 65: Kokot F: Fizjologia nerek; w. Zieliński J, Leń ko J (eds): Urologia, War sza wa, PZWL, 1992, 1: All the illustrations have to be of high quality. Graphic material should be submitted on white sheets of pa per. Copies of photographs and pho to graphs should be submitted on glossy paper. The con secutive num ber of the photograph should be written with a soft pencil on the back side of each photograph as well as an arrow marking its top edge. Only black and white pictures are printed. Scales and pictures should be placed on separate pages and numbered with Arabic numerals. The headings, descriptions and suscriptions under the pictures and above the scales should be written in Polish and English. Example in Polish: Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, Chłopcy Example in English: Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys Please, use round pa ren the ses. Physical or chemical for mu lae should be written clearly. This re fers par ticu larly to in di ces and ex po nents. The article can be written using the editor of MS Word 6.0 to 2007 or Open Office, preferably DOC or RTF format. Illustrations and tables should be packed in sepa rate files and, on the printouts, the place where they are to be included should be marked in pencil. The graphs made in black. It is permissible to use gray tints with various shades of intensity and texture. While typing the descriptions uniform char ac ter we kindly ask used due to esthetic reasons, e.g., arial. Bold print, italics, etc., should be limited to the nec essary mini mum. While scanning the illus trations, the dis tri bution should be at least 300 dpi. Black and white illustrations (line art) should be sent in TIFF for mat and pictures (gray) in TIFF or JPEG format (at the low degree of com pression, up to 10%). All the files should be packed using RAR or ZIP. After copying them on CD it is necessary to check if all the files are copied. The reference materials should be given in the order of quotation. [1] Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-by to we jako czynniki rozwoju człowieka w Wo lań ski N (red.): Czynniki rozwoju człowieka. War sza wa, PWN, 1987, [2] Malarecki I: Zarys fizjologii wysiłku i treningu spor to wego. Warszawa, Sport i Turystyka, [3] Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal fit ness and motor performance. Exerc. Sport. Sc. Rev. 1983; 11: [4] Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nalnych i prób spraw no ści fizycznej u dziewcząt i chłopców w wie ku 8 19 lat. Wyd. Monograficzne, Kraków, AWF, 1983; 35. While quoting the reference materials in the text, only square parentheses with the number of the quoted item in Arabic numerals should be given. When qu oting two or more works the square parentheses sho uld con ta in the chronological or der of their pu bli ca tion. 5. Editors remarks All the materials are evaluated and anonymously reviewed. The reviewers opinion is passed on to the Author by the editor. The proof copy of the article will be ed to the Author as a PDF file. When the necessary corrections are made and the article is approved of by the Author, it should be ed back within 10 days to the editorial board of Antropomotoryka Kinesiology. A delay in sending back the article may postpone its printing till the next issue of the magazine. The Publisher of Antropomotoryka Kinesiology reserves the right to do stylistic revisions as well as the possible right to correct nomenclature and to shorten texts. The article (with a written statement see: General conditions) should be sent with a cover letter signed by a senior reasercher, who is responsible for the content of the of the article. The Author gets a free copy of Antropomotoryka Kinesiology in PDF format. The magazine in book form can be ordered on condition of payment at the address: when the corrected proof copy is returned. Current copies of Antropomotoryka and those from the files can be ordered on condition of payment from Kra kowska Księgarnia Kultury Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, Kraków, tel/fax (012) Summaries in Polish and English can be found at the following Internet addresses: link: wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka, and www. journals.indexcopernicus.com. 12

14 NR 58 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 INFORMACJE DLA AUTORÓW 1. Antropomotoryka ( Kinesiology ) jest ofi cjal nym, rec e n z o w a n y m k w a r t a l n i k i e m n au k ow y m M i ęd z yn ar od ow eg o Stowarzyszenia Mo to ry ki Spor to wej IASK, wy da wa nym w Akademii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Kra ko wie pod pa trona tem Ko mi te tu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. W cza so piśmie przed sta wia ne są wyniki ory gi nal nych ba dań i do świad czeń w dzie dzi nie mo to rycz ności czło wie ka oraz dziedzin po krew nych. Za miesz cza ne są również pra ce prze glądo we, poglądy oraz dys ku sje oceniające obec ny stan i per spek ty wy rozwoju do rob ku ba daw cze go szeroko pojętej antropomotoryki. 2. Materiały przeznaczone do druku (jeden egzemplarz wydruku komputerowego) należy przesłać łącznie z płytą CD na adres: Redakcja Antropomotoryki, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, Kraków, tel , tel./fax lub na adres poczty elektronicznej 3. Warunki ogólne Zgłoszenie pracy do druku jest jed no znacz ne z przekazaniem przez au to ra (au to rów) prawa do własności Redakcji An tro po mo to ry ki. Prace za kwa li fi ko wa ne do wy dru ko wa nia stają się zatem wy łącz ną własnością Redak cji i nie można ich pu bli ko wać w całości lub w części w in nych cza so pi smach lub mediach cyfrowych bez pi sem nej zgo dy Wydawcy. Praca złożona do druku w Antropomotoryce nie może być także wcześniej ani równocześnie złożona w in nym cza so pi śmie, co stwierdza autor w pi sem nym oświad cze niu. W razie umieszczenia w pracy rycin lub ta bel itp., pochodzących z opra co wań opu bli ko wa nych w innych cza so pi smach autor ma obo wią zek uzy ska nia zgody na przedruk. Redakcja Antropomotoryki przyjmuje do dru ku pra ce poglądowe, oryginalne, doświadczalne, opra co wa nia hi sto rycz ne, komunikaty kon fe ren cyj ne, spra woz da nia ze zjaz dów i konferencji o tema ty ce an tro po mo to rycz nej oraz krót kie stresz cze nia prac wy dru ko wa nych w czasopi smach za gra nicz nych i recenzje książek z za kre su teorii mo to rycz ności czło wie ka. Pra ce przeglądowe i ory gi nal ne będą zre da go wa ne w ję zy ku polskim. Ar tykuły mogą być pu bli ko wa ne w ję zy ku angielskim. Prace przed sta wia ją ce dużą war tość na ukową, za kwali fi ko wa ne wcze śniej do wy dru ko wa nia w cza so pi śmie za gra nicz nym, mogą być rów nież zgło szo ne do druku w An tro po mo to ry ce, jed nak pod wa run kiem uzyskania przez autora pi sem nej zgo dy Wy daw cy cza so pi sma, w któ rym teksty zostały lub zo staną opu bli ko wa ne. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 22 stron wydruku komputerowego, na których zamieszczono po 1800 znaków (np.: 30 wierszy po 60 znaków). Praca musi być napisana jednostronnie z podwójną lub 1,5 interlinią. 4. Zasady konstrukcji pracy W liście towarzyszącym prosimy podać do kład ne ad re sy (zarówno prywatny, jak i miejsca pra cy) z zaznaczeniem, gdzie należy przesyłać ko re spon den cję. Prace empiryczne powinny mieć następujący układ: ty tuł, imię (imiona) i nazwisko autora (ów), słowa klu czo we w języku polskim i angielskim, zwięzłe stresz cze nie w języku polskim i an giel skim, wstęp, materiał i metody, wyniki ba dań, dys ku sja, wnioski oraz wy kaz piśmiennictwa. Słowa kluczowe powinny liczyć od 3 do 15 wy ra zów. Streszczenie musi zawierać: cel pracy, materiał, me to dy lub materiał i metody, wyniki, wnioski. Na pierwszej stronie opracowania należy za mie ścić w ko lej ności: tytuł pracy w języku polskim i an giel skim, imię i na zwi sko autora(ów), stopień na uko wy au to ra(ów), miejsce za kła du pra cy, sło wa kluczowe oraz zwięzłe stresz cze nie po pol sku i an giel sku. Jego objętość nie może być mniejsza niż 200 i nie większa niż 250 słów. Spis piśmiennictwa należy wydrukować na osob nej stro nie. Prosimy wymienić w nim jedynie po zy cje, na które autor powołuje się w tekście. Po win ny być one numerowane cyframi arabskimi i uszeregowane w ko - lejności cytowania ich w pra cy (a nie w kolejności al fa betycz nej). Każdą po zy cję piśmiennictwa należy zapisywać od no we go wiersza. Po nazwisku autora (lub wszyst kich a ut or ó w) c y t o w a n e j p r a c y n a l e ż y p od a ć p i e r ws z e l it er y imion, a następnie tytuł pracy w brzmie niu ory gi nal nym oraz nazwę czasopisma, z któ re go praca pochodzi. Skrót tytułu cza so pi sma na leży podać zgodnie z jego brzmie niem w Index Medicus (patrz rów nież: International Com mit tee of Medical Jo ur nal Editors: Uniform re qu ire ments for ma nu- 13

15 Informacje dla Autorów scripts sub mit ted to bio me di cal jo ur nals. N Engl J Med 1997; 336; ). Przykłady: a) prace wydrukowane w cza so pi smach: Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu ro en do crine dif fe ren tia tion lacks pro gno stic si gni fi cian ce in pro sta te core needle biopsies. J Urol, 1998; 160: b) monografie: Matthews DE, Farewell VT: Using and Un derstan ding Me di cal Statistics, ed 3, re vi sed. Ba sel, Karger, c) rozdziały w książkach: Parren PWHI, Burton DR: Antibodies aga inst HIV-1 from phage display libraries; Map ping of an im mu ne response and progress towards antiviral im mu no the ra py; in Ca pra JD (ed.): An ti bo dy Engi ne ering. Chem Immunol. Ba sel, Kar ger, 1997, 65: Kokot F: Fizjologia nerek; w Zieliński J, Leń ko J (red.): Uro lo gia, Warszawa, PZWL, 1992, 1: Materiał ilustracyjny musi mieć bardzo dobrą ja kość. Powi nien być wykonany na białych kart kach. Re pro duk cje zdjęć oraz fotografie należy przy go to wać na błysz czą cym papierze fo to gra ficz nym. Na od wro cie fo to gra fii trzeba napisać mięk kim ołów kiem jej kolejny numer oraz zaznaczyć strzałką, gdzie znaj du je się jej górny brzeg. Redakcja dru ku je je dy nie zdję cia czarno-białe. Tabele i ryciny należy zamieszczać na oddzielnych stronach i nu me ro wać cyframi arabskimi. Ich nagłówki, ob ja śnie nia oraz podpisy pod rycinami i nad tabelami powinny być w języku polskim i angielskim. Przy kład: Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, Chłopcy Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys Prosimy używać nawiasów okrą głych. Wzory mu szą być napisane czytelnie, szcze gól nie wskaźni ki i wykładniki potęg. Artykuł może być napisany na edytorze od Word 6.0 do 2007, Open Office, w for ma cie DOC lub RTF. Ilu stra cje, ta be le i wy kre sy powinny być za miesz czo ne w osobnych plikach, a na wydrukach oraz na mar gi ne sie za zna czo ne ołów kiem ich miej sce w tekście. Wykresy na le ży wy ko nać w kolorze czar nym. Moż na stosować tin ty szare o różnym na tęże niu lub tek stu ry. W opisach, ze względów es te tycznych, prosimy stosować czcionkę jed no ele men to wą (np. arial). Nie należy nad uży wać wyróżnień (bold, ita lic). Przy ska no wa nych ilustracjach rozdzielczość musi wy no sić co najmniej 300 dpi. Ilustracje czar no-białe (line art.) po win ny być w formacie TIFF, a zdjęcia (grey) w for ma cie TIFF lub JPEG (w ni skim stopniu kompresji, do 10%). Wszystkie pli ki mogą być spa ko wa ne RAR-em lub ZIP-em. Po sko pio wa niu na CD należy spraw dzić, czy wszyst kie pliki się kopiują. Spis piśmiennictwa powinien być sporządzony we dług ko lej no ści cytowania: [1] Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-by to we jako czynniki rozwoju człowieka; w Wo lań ski N (red.): Czyn ni ki rozwoju człowieka. Warszawa, PWN, 1987; [2] Malarecki I: Zarys fizjologii wysiłku i treningu spor towe go. Warszawa, Sport i Turystyka, [3] Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal fit ness and motor performance. Exerc Sport Sc Rev, 1983; 11: [4] Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nalnych i prób spraw no ści fizycznej u dziewcząt i chłopców w wie ku 8 19 lat. Wyd. Monograficzne, Kra ków, AWF, 1988; 35. Powołując się w tekście na daną pozycję pi śmien nic twa na leży podać w nawiasie kwadratowym tylko cy frę arab ską. Przy ta cza jąc dwie lub większą ich licz bę należy podawać w na wia sie kwa dra to wym ko lej ność chro no lo gicz ną ich wy da nia. 5. Uwagi Redakcji Wszystkie prace podlegają ocenie i są ano ni mo wo re cenzo wa ne. Redakcja zapoznaje autora z uwagami re cen zen tów. Odbitka szczotkowa pracy jest wysyłana do Autora pocztą elektroniczną jako plik PDF. Po niezbędnej korekcie i akceptacji pracy do druku należy ją odesłać w terminie do 10 dni na adres Redakcji Antropomotoryki. Przetrzymywanie korekty może spowodować przesunięcie artykułu do następnego numeru. Redakcja Antropomotoryki zastrzega sobie prawo adiustacji, dokonywania poprawek w zakresie ujednolicania nazewnictwa i ewentualnego skracania tekstów. Przysyłane do druku artykuły (wraz z oświadczeniem patrz: Warunki ogólne) powinny być kierowane do Redakcji pismem przewodnim podpisanym przez samodzielnego pracownika nauki, równocześnie odpowiadającego za merytoryczną stronę opracowania. Autor otrzymuje bezpłatnie plik PDF z zawartością numeru Antropomotoryki, w którym zamieszczono jego pracę. Czasopismo w formie książkowej można zamówić odpłatnie przy zwrocie korekty autorskiej pod adresem: Pełne numery bieżące i archiwalne An tro po mo to ry ki moż na zamówić odpłatnie w Krakowskiej Księ gar ni Kultury Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, Kra ków, tel/fax (012) Streszczenia w języku polskim i angielskim są zamieszczone na stronie internetowej: link: wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka oraz www. journals.indexcopernicus.com. 14

16 ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE

17

18 NR 58 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 IN SEARCH OF TRIALS EVALUATING THE RHYTHM OF MOVEMENT W POSZUKIWANIU PRÓB OCENIAJĄCYCH RYTM MOTORYCZNY Adam Haleczko*, Leszek Korzewa**, Ewa Misiołek**, Urszula Włodarczyk** ***PhD, Wrocław, ul. Kotsisa 21/4, Poland ***PhD, Department of Athletics and Gymnastics, University School of Physical Education in Wroclaw, Poland Key words: rhythm of movement, muscles relaxation, 10-year-old children, tests Słowa kluczowe: rytm motoryczny, rozluźnienie mięśni, dzieci dziesięcioletnie, testy SUMMARY STRESZCZENIE Introduction. In one of our previous works devoted to the selection of children for sports training, in a battery of tests evaluating motor preparation we omitted the trials evaluating the rhythm of movement and ability of muscles relaxation. These two components of motor skills are essential for the diagnosis and prognosis of subsequent achievements of children. In this study we consider the first of them, the value of which, especially in the field of teaching and perfecting the technique of movement, has been highlighted by a number of authors. The omission of the concept of the sense of rhythm from selection tests, despite such positive feedback, resulted from the lack of practically proven and adequate method of testing and evaluating this ability. In his work Hiriartborde, who used factor analysis, demonstrated the absence of one independent evaluator of this ability in the motor sphere. The above conclusion was also confirmed in studies carried out by Raczek and Mynarski. The results of these studies have explained the reasons for low effectiveness of the performance measurement tools used so far in this area. Aim of the study. The research was purposed to gather the information about the possibility of applying several motor tests to assess the sensory aspects of the rhythm of movement. Material and methods. The sample under study included 83 boys and girls, the fourth-graders at two elementary schools. The analysis contained morphological and chronological age, 5 results of motor tests used in selection for sports training, which were supplemented by two rhythm aptitude tests (lateral step-test and lateral step-test after the metronome signals). The material was analyzed statistically by calculating the basic indices and simple correlations. Results. The obtained results were presented in 4 tables informing about the size, variability and relationships between the data. The analysis showed significant connections between both-feet lateral jumps and two attached tests of lateral steps, but the above links evaluated in terms of correlation coefficient and ranged near the critical threshold of significance. In the group of girls the relationship between the step-test and the total result of the set of selection tests turned out to be significant. In the trial with the metronome, there was no such relationship. Interesting was also the correlation of the last trial with crossing the ladders in the hanging position, which is statistically significant in the group of girls. In boys the coefficient r approached only to significance threshold. Summing up, in the two included tests, especially in girls, certain elements of the sense of rhythm were observed. However, results of these tests were less effective in terms of diagnosis than both-feet lateral jumps. Conclusions. From among the above three tests, both-feet lateral jumps and other two attached tests adapted to study on the rhythm of movement, only the first one occurred to be effective in evaluating the rhythm of movement. The remaining two, despite low relationships, provided the information which confirmed the Hiriartbode s hypothesis of several factors comprising the ability to perform rhythmic movements. The tests mentioned above require further study to be assessed more deeply, which may help to increase their relevancy. 17

19 Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk Wstęp. W jednej z naszych wcześniejszych prac poświęconych doborowi dzieci do szkolenia sportowego, w zestawie testów określających przygotowanie motoryczne zabrakło prób oceniających poczucie rytmu motorycznego oraz zdolności do rozluźniania mięśni. Te dwie składowe motoryki mają istotne znaczenie dla diagnozy i prognozy późniejszych osiągnięć dzieci. Rozpatrujemy pierwszą z nich, której wartość, szczególnie w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchu, podkreśla szereg autorów. Niewłączenie czucia rytmu do testów doboru, mimo tak pozytywnych opinii, wynikało z braku sprawdzonej w praktyce, adekwatnej metody badania i oceny tej zdolności. Prace Hiriartborde`a z zastosowaniem analizy czynnikowej udowodniły, że nie ma w sferze motoryki jednego samodzielnego testu oceniającego tę zdolność. Potwierdziły to badania Raczka i Mynarskiego. Wyniki ww. badań wyjaśniają przyczyny niskiej skuteczności stosowanych dotąd narzędzi pomiarowych w tej dziedzinie. Cel pracy. Zebranie informacji o możliwości zastosowania kilku prób motorycznych do oceny czucia rytmu motorycznego. Materiał i metody. Badaniami objęto 83 dzieci obojga płci z klas czwartych dwu szkół podstawowych. W analizie uwzględniono wiek metrykalny i morfologiczny uczniów oraz wyniki pięciu prób motorycznych stosowanych w ramach doboru do szkolenia sportowego, które uzupełniono dwiema próbami, które jak hipotetycznie przyjęto mogły służyć do badania uzdolnień rytmicznych (boczny step-test i boczny step-test z sygnałami metronomu). Materiał opracowano pod względem statystycznym, obliczając podstawowe wskaźniki i korelacje proste. Wyniki. Uzyskane dane przedstawiono w czterech tabelach informujących o wielkości, zmienności i związkach przeprowadzonych pomiarów. Analiza korelacji wykazała istotne związki przeskoków bocznych obunóż z obu dołączonymi próbami bocznego step-testu, aczkolwiek więzi między tymi dwiema, ocenione za pomocą wartości współczynnika korelacji, wahały się w granicach progu istotności. W grupie dziewcząt znaczący okazał się związek step-testu z łączną oceną zestawu selekcyjnego testów, przy czym w próbie z metronomem nie zaobserwowano korelacji. We wspomnianej grupie uwagę zwraca istotny związek tej ostatniej próby z przejściem drabinek w zwisie, podczas gdy u chłopców współczynnik r zbliżył się jedynie do progu istotności. Reasumując, w obu dołączonych próbach, szczególnie u dziewcząt, obserwuje się pewne elementy czucia rytmu. Ustępują one jednak pod względem diagnozy próbie przeskoków bocznych obunóż. Wnioski. Z trzech prób: przeskoków bocznych obunóż i dwóch dołączonych, które przyjęto do badania rytmu motorycznego, skutecznym narzędziem do oceny rytmu motorycznego okazuje się tylko pierwsza. Dwie pozostałe, mimo niskich związków, dostarczają jednak innych informacji, co potwierdza hipotezę Hiriartborde`a o kilku czynnikach składających się na zdolność rytmizacji ruchów. Wymienione próby wymagają dalszych prac nad głębszym ich poznaniem i ewentualną możliwością zwiększenia ich trafności. Introduction Maria Kapczyńska [1, p. 1] begins her dissertation upon the study and evaluation of rhythmic movement for physical education and sports with the words: The natural tendency of human body is the tendency to get maximum benefit with minimum energy. Saving vital energy positively affects the rhythmization of activities aimed at ordering the motor process. Kapczyńska defines it pointing out that The rhythmicity of movement we understand as the compliance of a movement with the rhythm of motion (subjectively) intended by a movement performer, or the rhythm (objectively) imposed on him/her from the outside by a variety of rhythmic signals [1, p. 15]. In somewhat different manner these two forms of rhythm determine Mynarski and Raczek [2, p. 32], who stipulate that this pheno menon manifests itself in the adaptation of movements to given (external) rhythms or in applying purposeful, intentional (internal) rhythm of a performer. In particular, the rhythmicity of movement is linked with human motoricity in workplace as well as in the area of physical education and sport, being most evident in physical fitness of a high level. Bearing the above-mentioned in mind, we made an attempt to verify the applicability of several tests aimed at assessing motor coordination abilities on the grounds of motor rhythmicity. In our previous text published in Antropomotoryka-Kinesiology no. 45 [3] we presented a battery of tests designed to assess motor ability and coordination skills in 10-year-olds for the purposes of selection for sports training. In the aforementioned battery of tests we omitted, however, through lack of proven scientific measurement tools (especially in terms of accuracy), the issues of the sense of motor rhythm and ability of muscles relaxation. Among the few that have expressed the alarm at lack of tests for evaluation the sense of motor rhythm and ability to muscle relaxation are, to best of our knowledge, Lyakh and Foreman [4]. Unfortunately, this lack exists even today, in opposition to standpoints of major authors in this field, regarding these two abilities as priority areas for achievements in sport. Particularly meaningful in this regard are the words of Meinel [5, pp ]: Under the term 18

20 In search of trials evaluating the rhythm of movement concept of rhythm of movements we understand the dynamic structure of motor movement, shaped by the periodic variation of tension and muscle relaxation. This applies not only to cyclical movements, but also acyclic. Characteristic variation in tension and relaxation is typical for throws and jumps. The author also refers to sports training as such, formulating remarks for physical educators and coaches: Great achievements in competitive sports are permanently associated with the interdependence of great strength and ability to relax [5, p. 196]. Sozański and colleagues [6] emphasize the purposefulness of motor rhythm research on children and youth attending sport schools, providing information about the dynamics of changes in that ability during the years of education and training, as well as an element of selection for sports training. Czajkowski [7, p. 29] in his comments on R.A. Schmidt s book, Motor Learning and Performance from the Practical Principles, refers to Schmidt s arguments for developing temporary movement programs, and suggests following Schmidt s key recommendation: Capturing and mastering the basic rhythm movement is a top prior and most difficult task; after mastering it the use of different variables of performance indicators is much easier. Similarly expresses this problem Meinel [5, p. 193]: The mastery of rhythm, even roughly, is the cornerstone and the foundation of the first success in professional sports mobility. Mayor and Stronczyński [8, p. 69] in a comprehensive study discussing the importance of rhythm in teaching and advancing the movement, among other things state: The higher is the stage of improving sporting technique, the more pronounced is the role of the rhythm contained inside. The rhythm somehow emphasizes the quality of the art in the dynamic time-space dimension. This raises the question of why, despite the great importance of this capacity for training and achievements in sport, in practice there are no proven methods of testing and accurate measuring. In the mid-twentieth century several works determining the rhythm on the grounds of factor analysis were produced. Special attention should be paid to the study of rhythmic motor abilities published by Hiriartborde [9]. The experimental material consisted of 65 female students at the Higher School of Physical Education in Paris. Measurement tool was made up of three sets of tests. The first set consisted of seven rhythmic tests, the second one included five psychomotor tests, whereas the third one was formed of music and personality tests. After taking out the tests concerning music and personality from the measurement tool, only 21 variables were taken into account in the analysis, and from among five considered factors only 3 were significant. This allowed the author to formulate the hypothesis about the absence of one independent factor responsible for the sense of rhythm and to point out that these three that had emerged, constituted the basis of rhythmic abilities. The first factor was determined by the perception of rhythm. The second (in the factor analysis IV), in Hiriartborde s opinion, was dependent on synchronized response to rhythmic stimuli. The third factor was responsible for practicing complex movements while involving different body parts. These were the movements that occurred in various sports that required good coordination. In conclusion of his research Hiriartborde opted for the independence of three factors selected by rhythmic aptitude, suggesting at the same time that it was impossible to enclose the sense of rhythm globally. The above results were confirmed by the research of Mynarski and Raczek [2], who employed factor analysis to determine the coordination motor abilities of children and adolescents. The sense of rhythm did not emerge as an independent factor in the course of analysis. The results of the aforementioned studies present the level of difficulties caused by the great demands for the construction of a tool for measuring motor rhythmic ability test that would fully satisfy all the researchers. In this case, the only thing was to search for tests providing detailed information about the factors that constitute the sense of rhythm. Among the attempts to determine this ability we put our modification of Schilling test [10] as a tool in selecting children for sports training (the description of which you can find in Antropomotoryka- Kinesiology no. 52 [11]). Apart from the assessment of motoricity, this modified test is distinguished by a diagnosis of mental ability of candidates and this seems to be important, bearing in mind Hiriartborde s comments [9] that in the study devoted to rhythm and motor coordination Wight also took into account children s intelligence quotient. In accord with the above-mentioned there was demonstrated that both rhythmization and intelligence were two components of motor coordination. Raczek and Mynarski [2] have recommended jumps over a bar (the original version) as a key element in evaluation the ability to perform high-frequency motion. In his later work Mynarski [12] describes, after all, jumps over a bar as a tool examining the frequency of movement throughout the body. Raczek [13] counts Schilling test among tools assessing both coordination abilities 19

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 19, nr

More information

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 23, nr

More information

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 21, nr

More information

6OL NR ).$%8 #/0%2.)#53. #2!#/7 s 72/#,!7

6OL NR ).$%8 #/0%2.)#53. #2!#/7 s 72/#,!7 6OL NR ).$%8 #/0%2.)#53 #2!#/7 s 72/#,!7 ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS

More information

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 23, nr

More information

Vol. 20, nr 51 INDEX COPERNICUS

Vol. 20, nr 51 INDEX COPERNICUS Vol. 20, nr 51 INDEX COPERNICUS CRACOW WROCLAW 2010 ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT

More information

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 23, nr

More information

NR 48 2009 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS

NR 48 2009 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS NR 48 2009 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS DISSERTATIONS AND ARTICLES Zofia Ignasiak, Jarosław Domaradzki, Antonina Kaczorowska, Aleksandra Katan The level of motor performance of the men aged 60 79 Tomasz

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

ANTROPOMOTORYKA NR 39 2007 CONTENTS

ANTROPOMOTORYKA NR 39 2007 CONTENTS NR 39 2007 ANTROPOMOTORYKA CONTENTS In the Third Quarter of 2007 we Are Publishing 39th Number of Antropomotoryka Information for the Authors DISSERTATIONS AND ARTICLES Elżbieta Cieśla Physical Development,

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F

More information

Warsaw School of Economics (SGH)

Warsaw School of Economics (SGH) www.sgh.waw.pl Fo un ded in 1906, the War saw Scho ol of Eco no mics (Szko ła Głów na Han dlo wa w War - sza wie, SGH) is the ol dest pu blic uni ver si ty of eco no mics and business in Po land. Education.

More information

w y ciu cz o wie ka oraz ich wp yw

w y ciu cz o wie ka oraz ich wp yw AN NA PA LEJ Politechnika Krakowska No we mo li wo Êci i za gro e nia wy ni ka jà ce z co raz szer sze go sto so wa nia tech no lo gii in for ma cji w y ciu cz o wie ka oraz ich wp yw na pro jek to wa

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Coordination motor abilities of judo contestants at different age

Coordination motor abilities of judo contestants at different age ORIGINAL ARTICLE Journal of Combat Sports and Martial Arts MEDSPORTPRESS, 2012; 1(2); Vol. 3, 5-10 Coordination motor abilities of judo contestants at different age Stanisław Sterkowicz 1, Grzegorz Lech

More information

Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty

Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH THE INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty Su r vey Re port Warsaw, May 2006 In tro du c tion The pe riod

More information

COMPARATIVE ANALYSIS OF FITNESS LEVEL OF YEAR-OLD TRAINING GIRLS FROM POZNAŃ

COMPARATIVE ANALYSIS OF FITNESS LEVEL OF YEAR-OLD TRAINING GIRLS FROM POZNAŃ Comparative analysis of fitness level of 13-15-year-old training girls from Poznań STUDIES IN PHYSICAL CULTURE AND TOURISM Vol. 14, No. 1, 2007 BEATA PLUTA, IWONA KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA University School

More information

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Mój pomysł na lekcje języka angielskiego

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Mój pomysł na lekcje języka angielskiego DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Mój pomysł na lekcje języka angielskiego Pra ca otrzy ma ła I na gro dę w kon kur sie na sce na riusz za jęć zin te gro wa nych Jak uczyć dzie ci ję zy ków ob cych. Dzie ci

More information

TQM TOOLS IN CRISIS MANAGEMENT

TQM TOOLS IN CRISIS MANAGEMENT TQM TOOLS IN CRISIS MANAGEMENT Anna Starosta 1 Grzegorz Zieliński 2 Abstract The current article is concerned with basic aspects connected with improvement of crisis management activities employed by economic

More information

BELAVEZHA 25 years after. Białowieża 25 lat później

BELAVEZHA 25 years after. Białowieża 25 lat później BELAVEZHA 25 years after States, nations and borders Białowieża 25 lat później Państwa, narody, granice DEADLINE FOR PAPER PROPOSALS: MAY I5, 2016 call for papers W E E C Warsaw East European Conference

More information

ANNOUNCEMENT NO 1. in celebration of the 70th anniversary of the University PHYSICAL ACTIVITY OF PERSONS WITH DISABILITIES

ANNOUNCEMENT NO 1. in celebration of the 70th anniversary of the University PHYSICAL ACTIVITY OF PERSONS WITH DISABILITIES ANNOUNCEMENT NO 1 University School of Physical Education (AWF) in Wroclaw, Polish Society for Rehabilitation of the Disabled Provincial Branch in Wroclaw, Provincial Sports Association of the Disabled

More information

THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE YIELD OF Allium moly L. BULBS. Jerzy Hetman, Halina Laskowska, Wojciech Durlak

THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE YIELD OF Allium moly L. BULBS. Jerzy Hetman, Halina Laskowska, Wojciech Durlak Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 6(2) 2007, 23-27 THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE YIELD OF Allium moly L. BULBS Jerzy Hetman, Halina Laskowska, Wojciech Durlak Agricultural University in Lublin

More information

Kartowanie środowiskowych badań parazytologicznych na przykładzie kleszczy pospolitych Ixodes ricinus 1

Kartowanie środowiskowych badań parazytologicznych na przykładzie kleszczy pospolitych Ixodes ricinus 1 Wiadomoœci Parazytologiczne 2009, 55(4), 399 404 Copyright 2009 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Kartowanie środowiskowych badań parazytologicznych na przykładzie kleszczy pospolitych Ixodes ricinus

More information

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Aleksandra Bołdys, Bogusław Okopień

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Aleksandra Bołdys, Bogusław Okopień Aktualne zasady żywienia chorych zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych w przebiegu choroby nowotworowej The modern approach of undernourished or at risk of malnutrition oncologic patients Aleksandra

More information

NR 44 2008 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS

NR 44 2008 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS NR 44 2008 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS Kinesiology for the forty-fourth time and it will not be the last! Information for the Authors DISSERTATIONS AND ARTICLES Jerzy Januszewski, Edward Mleczko, Renata

More information

Original research papers

Original research papers Pol. J. Sport Tourism, 9, 8-7 DOI:.78/v97---z 8 Original research papers THE IMPACT OF ANKLE JOINT STIFFENING BY SKI EQUIPMENT ON MAINTENANCE OF BODY BALANCE The impact of ski equipment on body balance

More information

Criteria of Initial Selection of Candidates for Artistic Gymnastics

Criteria of Initial Selection of Candidates for Artistic Gymnastics ORIGINAL ARTICLE BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Volume 2, No 1, 2010, 75-84 Criteria of Initial Selection of Candidates for Artistic Gymnastics

More information

ASCENT TM Integrated Shipment Management

ASCENT TM Integrated Shipment Management ASCENT TM Integrated Shipment Management Software Solutions Production mail Shipping systems Copier systems Facsimile systems Mailing systems Management services Financial services Consulting Supplies

More information

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY RI RI OORI RICI OO RI Y Caratteristiche tecniche / echnical characteristics I mo to ri ran stec no se rie e Y sono chiu si e do ta ti di ven to la di raf fred da men to. and Y se ries ran stec no mo tors

More information

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 1 2014. Krakow

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 1 2014. Krakow UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL No. 1 2014 Krakow Editor-in-Chief Prof. dr hab. Józef Bieniek Scientific Editor Prof. dr hab. Urszula Litwin Scientific Board

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Mar ta To pol ska 1,2(A,B,C, D,E,F), Ra fał Sa pu ła 1,2(A,D,F,G),, Krzysz tof Mar czew ski 1

Mar ta To pol ska 1,2(A,B,C, D,E,F), Ra fał Sa pu ła 1,2(A,D,F,G),, Krzysz tof Mar czew ski 1 ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Fizjoterapia Polska MEDSPORTPRESS, 2011; 4(4); Vol. 11, 357-366 Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna

More information

DEMAND FORECASTING IN A BUSINESS BASED ON EXPERTS OPINIONS AN APPLICATION OF WEIBULL DISTRIBUTIONS

DEMAND FORECASTING IN A BUSINESS BASED ON EXPERTS OPINIONS AN APPLICATION OF WEIBULL DISTRIBUTIONS EKONOMETRIA ECONOMETRICS 1(39). 2013 ISSN 1507-3866 Paweł Dittmann Wrocław University of Economics, Wrocław, Poland pawel.dittmann@ue.wroc.pl DEMAND FORECASTING IN A BUSINESS BASED ON EXPERTS OPINIONS

More information

Drug policy in Poland time for a change

Drug policy in Poland time for a change No. 13/110 June 2010 THE INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH & Opinions Drug policy in Poland time for a change Ewelina KuŸmicz Drug possession is a prohibited act liable to prosecution

More information

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 3 2013. Krakow

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 3 2013. Krakow UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL No. 3 2013 Krakow Editor-in-Chief Józef Bieniek Scientific Editor Urszula Litwin Scientific Board Urszula Litwin (Krakow,

More information

DIE TY RO ŚLIN NE W SPO RCIE WĄT PLI WO ŚCI I ZA GRO ŻE NIA PLANT BASED DIETS IN SPORT DOUBTS AND RISKS

DIE TY RO ŚLIN NE W SPO RCIE WĄT PLI WO ŚCI I ZA GRO ŻE NIA PLANT BASED DIETS IN SPORT DOUBTS AND RISKS ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY / REVIEW ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie

More information

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole, Polska 2

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole, Polska 2 113 Luniewski1:Layout 1 2012-03-14 10:07 Strona 1 ARTYKUŁ ORYGI AL Y / ORIGI AL ARTICLE Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja MEDSPORTPRESS, 2012; 1(6); Vol. 14, 23-30 DOI: 10.5604/15093492.976896 Zastosowanie

More information

www.gwsh.pl Fields of stu dy in English:

www.gwsh.pl Fields of stu dy in English: www.gwsh.pl Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Katowice School of Economics address: ul. Harcerzy-Września 3 40-659 Katowice, Poland phone: + 48 32 3570 602, +48 32 3570 541 fax: +48 32 205 94 84 e-mail:

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

EDUCATION ON DOCTORAL STUDIES IN TECHNICAL SPECIALIZATIONS IN RELATION TO THE EXISTING LEGAL REGULATIONS

EDUCATION ON DOCTORAL STUDIES IN TECHNICAL SPECIALIZATIONS IN RELATION TO THE EXISTING LEGAL REGULATIONS Marcin Matuszak, Paweł Waszczuk General and Professional Education 3/2014 pp. 51-56 ISSN 2084-1469 EDUCATION ON DOCTORAL STUDIES IN TECHNICAL SPECIALIZATIONS IN RELATION TO THE EXISTING LEGAL REGULATIONS

More information

International scientific conference on transfer of knowledge and academic entrepreneurship

International scientific conference on transfer of knowledge and academic entrepreneurship Conference information no. 1 International scientific conference on transfer of knowledge and academic entrepreneurship Department of Organization and Management, Faculty of Finance and Banking of the

More information

ANTROPOMOTORYKA CONTENTS

ANTROPOMOTORYKA CONTENTS No. 37 2007 ANTROPOMOTORYKA CONTENTS DISSERTATIONS AND ARTICLES Ulrich Wiesmann, Kirsten Eisfeld, Hans-Joachim Hannich, Peter Hirtz Motor Action Competence in Active Elders: Correlates of Motor Resources

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

WspСЁczesne aspekty diagnostyki i leczenia kёykcin koяczystych

WspСЁczesne aspekty diagnostyki i leczenia kёykcin koяczystych dermatologia Dr n. med. Justyna SiciЯska Centrum Medyczne DERMIQ w Warszawie WspСЁczesne aspekty diagnostyki i leczenia kёykcin koяczystych KЁykciny koяczyste (nazywane tak e brodawkami pёciowymi, Ёac.

More information

2 nd International Scientific and Training Conference International Day of Physiotherapy

2 nd International Scientific and Training Conference International Day of Physiotherapy 40th Anniversary of Faculty of Health Sciences Poznan University of Medical Sciences 2 nd International Scientific and Training Conference International Day of Physiotherapy June 26-27, 2015r. Dear Colleagues

More information

Controlling and management accounting using Excel

Controlling and management accounting using Excel 13-14 November 2012 Warszawa New! Controlling and management accounting using Excel Client Relation Officer Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Ernst & Young Academy

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Emergence of a new discipline: media and social communication studies

Emergence of a new discipline: media and social communication studies TOMASZ GOBAN-KLAS Emergence of a new discipline: media and social communication studies Media and social communication studies have become one of the fastest growing fields of study in social sciences

More information

PART 2: QUESTIONS FOR CONSULTATION. Organisation, if any, whose views are being represented:polish students

PART 2: QUESTIONS FOR CONSULTATION. Organisation, if any, whose views are being represented:polish students PART 2: QUESTIONS FOR CONSULTATION The Department of Education and Skills is drafting a Foreign Languages in Education Strategy. The views of stakeholders are being sought to inform the development of

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

VOLUME AND PRICE AS FACTORS OF POLAND S EXPORT IN THE LIGHT OF OTHER BSR COUNTRIES

VOLUME AND PRICE AS FACTORS OF POLAND S EXPORT IN THE LIGHT OF OTHER BSR COUNTRIES STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 29 Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz University of Szczecin VOLUME AND PRICE AS FACTORS OF POLAND S EXPORT IN THE LIGHT OF OTHER BSR COUNTRIES

More information

MANAGEMENT FOR SAFETY SYSTEMS DEVELOPMENT

MANAGEMENT FOR SAFETY SYSTEMS DEVELOPMENT PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2014, t. II, s. 399 403 http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2014.02.35 Pavlo Teslenko 1, Oleksandr Voznyi

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F

More information

BUILDING STRUCTURES IN THEORY AND PRACTICE

BUILDING STRUCTURES IN THEORY AND PRACTICE POPE JOHN PAUL II STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIA A PODLASKA FACULTY OF ECONOMIC AND TECHNICAL DEPARTMENT OF TECHNICAL SCIENCES BUILDING STRUCTURES IN THEORY AND PRACTICE Edited by Stanis aw Fic

More information

CURRICULUM OVERVIEW - 3-YEAR PHYSIOTHERAPY PROGRAM. Pass/fail /Examination Prof. Małgorzata Bruska, MD, PhD. Hours (total)

CURRICULUM OVERVIEW - 3-YEAR PHYSIOTHERAPY PROGRAM. Pass/fail /Examination Prof. Małgorzata Bruska, MD, PhD. Hours (total) CURRICULUM OVERVIEW - 3-YEAR PROGRAM FIRST YEAR Course Course coordinator Name of Chair/Department GROSS ANATOMY PHYSIOLOGY MEDICAL BIOLOGY BIOCHEMISTRY BIOPHYSICS PHILOSOPHY SOCIOLOGY ETHICS AND DEONTOLOGY

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

4 (4) 2014. Ekonomia XXI Wieku. Economics of the 21st Century

4 (4) 2014. Ekonomia XXI Wieku. Economics of the 21st Century 4 (4) 2014 Ekonomia XXI Wieku Economics of the 21st Century Publishing House of Wrocław University of Economics Wrocław 2014 Copy-editing: Rafał Galos Layout: Barbara Łopusiewicz Proof-reading: Magdalena

More information

Po ten cja³ olej ków ete rycz nych w pro fi lak ty ce i te ra pii grzy bic Ac ti vi ty of es sen tial oils in pre ven tion and the ra py of my co ses

Po ten cja³ olej ków ete rycz nych w pro fi lak ty ce i te ra pii grzy bic Ac ti vi ty of es sen tial oils in pre ven tion and the ra py of my co ses Mo ni ka Sien kie wicz, An drzej De nys Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 178-182 Received: 24.09.2008 Accepted: 08.10.2008 Published: 31.10.2008 Po ten cja³ olej ków ete rycz nych w pro fi lak ty ce i

More information

PHYSICAL EDUCATION LESSONS AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS FREE TIME

PHYSICAL EDUCATION LESSONS AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS FREE TIME Central European Journal of Sport Sciences and Medicine Vol. 10, No. 2/2015: 79 86 PHYSICAL EDUCATION LESSONS AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS FREE TIME Iwona Bonisławska, A, B, C, D Tomasz Frołowicz, A, C,

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Ocena przydatnoci testσw kolorymetrycznych MTT i XTT do bada prowadzonych in vitro na tachyzoitach Toxoplasma gondii 1

Ocena przydatnoci testσw kolorymetrycznych MTT i XTT do bada prowadzonych in vitro na tachyzoitach Toxoplasma gondii 1 Wiadomoci Parazytologiczne 2010, 56(2), 145152 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Ocena przydatnoci testσw kolorymetrycznych MTT i XTT do bada prowadzonych in vitro na tachyzoitach Toxoplasma

More information

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version Contents Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] 1 1. KYRIE 3 2. GLORIA 7 www.2l.no 16 Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00 composed 2002 version 15.05.2003 M-66104-063-7,!7JA6G1-aeagdh!

More information

Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji AWF, Warszawa 1. PhD studies, University of Physical Education, Warsaw, Poland 2

Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji AWF, Warszawa 1. PhD studies, University of Physical Education, Warsaw, Poland 2 ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Fizjoterapia Polska MEDSPORTPRESS, 2012; 4(4); Vol. 12, 389-396 Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna

More information

Finance for non financial managers

Finance for non financial managers Course timetable page 6 Finance for non financial managers Client Relation Officer Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71 375 1006 beata.kaputa@pl.ey.com

More information

PMP Certification Preparatory Course

PMP Certification Preparatory Course Course dates: Part I: January 10-11, 2013 Part II: January 30-February 1, 2013 Place: Warsaw Client Relations Officer Dorota Sprawnik Tel. 48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com

More information

METALLURGY OF NON-FERROUS METALS

METALLURGY OF NON-FERROUS METALS INTERNATIONAL CONFERENCE METALLURGY OF NON-FERROUS METALS UNDER THE PATRONAGE OF PRESIDENT OF KGHM P. M. S.A. - HERBERT WIRTH KRAKÓW, POLAND 17-19 NOVEMBER 2014 HOTEL NOVOTEL FIRST ANNOUNCEMENT ORGANIZED

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

Knowledge management. Course objectives. Who for

Knowledge management. Course objectives. Who for Date and location: 26-27 November 2013 Warszawa Knowledge management Customer Officer Warszawa Agnieszka Jaworska Tel. 22 579 8242 Agnieszka.jaworska@pl.ey.com Ernst & Young Academy of Business al. Armii

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

PMP Certification Preparatory Course

PMP Certification Preparatory Course Course dates: (PMBOK) 5 th Edition Overview: 19 June 2013 PMP Part 1: 20-21 June 2013 PMP Part 2: 3-5 July 2013 Place: Warsaw Client Relations Officer Dorota Sprawnik Tel. 48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie

More information

Develop reductive argumentation with the help of didactic games

Develop reductive argumentation with the help of didactic games Develop reductive argumentation with the help of didactic games Tadeusz Ratusiński Abstract Computer sometimes helps pupils with their homework. But usually at home is being used as game machine. Pupils

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 2 2013. Krakow. ! Geomatics 2 2013.indd 1 2013-07-09 19:22:03

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 2 2013. Krakow. ! Geomatics 2 2013.indd 1 2013-07-09 19:22:03 UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL No. 2 2013 Krakow! Geomatics 2 2013.indd 1 2013-07-09 19:22:03 Editor-in-Chief Józef Bieniek Scientific Editor Urszula Litwin

More information

ANDRZEJ RAPACZ IZABELA MICHALSKA-DUDEK. 1. Introduction

ANDRZEJ RAPACZ IZABELA MICHALSKA-DUDEK. 1. Introduction DOI: 10.2478/manment--0065 ISSN 1429-9321 Determinants, Advantages and Threats Resulting from Application of The Relationship Marketing Concept and CRM Technology In Maintaining Customer Loyalty In Travel

More information

Home Schooling Achievement

Home Schooling Achievement ing Achievement Why are so many parents choosing to home school? Because it works. A 7 study by Dr. Brian Ray of the National Home Education Research Institute (NHERI) found that home educated students

More information

APPLYING THE WARD METHOD IN THE ANALYSIS OF FINANCIAL SITUATION OF COMMERCIAL BANKS

APPLYING THE WARD METHOD IN THE ANALYSIS OF FINANCIAL SITUATION OF COMMERCIAL BANKS APPLYING THE WARD METHOD IN THE ANALYSIS OF FINANCIAL SITUATION OF COMMERCIAL BANKS Anna Bieniasz 1, Anna Majchrzak 2 Abstract The article presents the evaluation of the financial situation of commercial

More information

Nearer, My God, to Thee

Nearer, My God, to Thee , My Thee as pformed by BYU ocal Point (feat. BYU Men's horus) Original hymn lyrics by SARA F. ADAMS Latin lyrics by AMES L. STEENS Music by LOWELL MASON and AMES L. STEENS Arranged by AMES L. STEENS ocal

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

nalyses AAnalizy i Opinie No. 10/102

nalyses AAnalizy i Opinie No. 10/102 No. 10/102 December 2009 & Opinions nalyses AAnalizy i Opinie Partnership for the Presidency? Cooperation between the government administration and the non-governmental sector during the Czech Presidency

More information

Instructions to Authors

Instructions to Authors Instructions to Authors Recent Results in Cancer Research Jan. 2005 We are very pleased to welcome you as an author at Springer-Verlag. These instructions are designed to speed up the production of your

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Artykuły. Studia przypadków. Coaching Review 1/ Wprowadzenie

Artykuły. Studia przypadków. Coaching Review 1/ Wprowadzenie Coaching Review 1/2011 Rocznik Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego 2 Wprowadzenie Artykuły 5 Paweł Smółka Podejście oparte na dowodach w coachingu: istota oraz implikacje dla praktyki 20 Ewa

More information

PERCEIVING GEOGRAPHY AS A SCHOOL SUBJECT BY PUPILS OF LOWER SECONDARY SCHOOL (IN THE CITIES OF SILESIAN VOIVODESHIP)

PERCEIVING GEOGRAPHY AS A SCHOOL SUBJECT BY PUPILS OF LOWER SECONDARY SCHOOL (IN THE CITIES OF SILESIAN VOIVODESHIP) Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 48, ss. 97 109 Prace Instytutu Geografii UJK 2011, T. 18, ss. 97 109 Adam Hibszer Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Sosnowiec adam.hibszer@us.edu.pl

More information

GUIDELINES FOR TEXT PREPARATION FOR THE OLSZTYN ECONOMICJOURNAL

GUIDELINES FOR TEXT PREPARATION FOR THE OLSZTYN ECONOMICJOURNAL GUIDELINES FOR TEXT PREPARATION FOR THE OLSZTYN ECONOMICJOURNAL The Olsztyn Economic Journal (ISSN 1897-2721) is a scientific magazine published in English at the Faculty of Economic Sciences of the University

More information

www.civitas.edu.pl/english

www.civitas.edu.pl/english www.civitas.edu.pl/english Admissions Office address: Palace of Culture and Science, 12th floor Plac Defilad 1 00-901 Warsaw, Poland tel: (48) (22) 656 71 89 fax: (48) (22) 656 71 75 e-mail: admissions@collegium.edu.pl

More information

THE EXTENSION OF SIMULATION AND OPTIMIZATION ON MODEL DYNBALANCE(2-2)

THE EXTENSION OF SIMULATION AND OPTIMIZATION ON MODEL DYNBALANCE(2-2) THE EXTENSION OF SIMULATION AND OPTIMIZATION ON MODEL DYNBALANCE(2-2) Abstract ElŜbieta Kasperska, Damian Słota Institute of Mathematics Silesian University of Technology ul. Kaszubska 23, Gliwice 44-100

More information

The situation of psychology publications in Lithuania

The situation of psychology publications in Lithuania Psychology Science Quarterly, Volume 51, 2009 (Supplement 1), pp. 141-146 The situation of psychology publications in Lithuania VILMANTE PAKALNISKIENE 1 Abstract There are only few journals in psychology

More information

1 7 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K - M O N T E R M A S Z Y N I U R Z Ą D Z E Ń Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot

More information

USE OF THE EXPERT METHODS IN COMPUTER BASED MAINTENAN CE SUPPORT OF THE M- 28 AIRCRAFT

USE OF THE EXPERT METHODS IN COMPUTER BASED MAINTENAN CE SUPPORT OF THE M- 28 AIRCRAFT ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ SCIENTIFIC JOURNAL OF POLISH NAVAL ACADEMY 2015 (LVI) 2 (201) Piotr Golański 1, Przemysław Mądrzycki 1 DOI: 10.5604/0860889X.1172060 USE OF THE EXPERT METHODS

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

c. hypermarkets d. supermarkets

c. hypermarkets d. supermarkets http://www.logforum.net LogForum > Electronic Scientific Journal of Logistics < ISSN 1734-459X 2009 Vol. 5 Issue 2 No 1 SHELF READY PACKAGING IN CONSUMERS' OPINION Andrzej Korzeniowski The Poznan School

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

Ocena skuteczności krótkotrwałego postępowania fizjoterapeutycznego na wybrane parametry funkcjonalne układu oddechowego pacjentów z POChP

Ocena skuteczności krótkotrwałego postępowania fizjoterapeutycznego na wybrane parametry funkcjonalne układu oddechowego pacjentów z POChP ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Fizjoterapia Polska MEDSPORTPRESS, 2012; 2(4); Vol. 12, 119-127 Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna

More information

Tłuszczakomięsak (liposarcoma)

Tłuszczakomięsak (liposarcoma) Tłuszczakomięsak (liposarcoma) Obraz patologiczny Tomasz Tuziak Wśród guzów o różnicowaniu tłuszczowym wyróżnia się nowotwory łagodne, nowotwory o złośliwości pośredniej i nowotwory złośliwe. Grupę guzów

More information