6OL NR ).$%8 #/0%2.)#53. #2!#/7 s 72/#,!7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "6OL NR ).$%8 #/0%2.)#53. #2!#/7 s 72/#,!7"

Transcription

1 6OL NR ).$%8 #/0%2.)#53 #2!#/7 s 72/#,!7

2 ISSN COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 22, nr 57 INDEX COPERNICUS UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION CRACOW, POLAND UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION IN WROCLAW, POLAND CRACOW WROCLAW 2012

3 KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN ISSN MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPOR TO WEJ IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 22, nr 57 INDEX COPERNICUS AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRO NI SŁA WA CZECHA W KRA KO WIE AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO WE WROCŁAWIU KRAKÓW WROCŁAW 2012

4 ANTROPOMOTORYKA ISSN COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION, CRACOW, POLAND UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION IN WROCLAW, POLAND VOL. 22, NR 57 CRACOW WROCLAW 2012 EDITORIAL COMMITTEE CHAIRMAN Edward Mleczko V-CHAIRMAN Zofia Ignasiak MEMBERS Jan Chmura, Jerzy Januszewski, Andrzej Klimek, Tadeusz Koszczyc, Lesław Kulmatycki, Wiesław Osiński, Joachim Raczek, Teresa Sławińska-Ochla, Włodzimierz Starosta EDITORIAL BOARD Michal Belej (Slovakia), Peter Blaser (Germany), Tadeusz Bober, Janusz Czerwiński, Sławomir Drozdowski, Józef Drabik, Joanna Gradek, Peter Hirtz (Germany), Josif Moisiejewicz Fejgenberg (Israel), Adam Haleczko, Andrzej Jopkiewicz, Han C.G. Kemper (Holland), Krzysztof Klukowski, Vladimir Lyakh (Russia), Robert M. Malina (USA), Wacław Petryński, Ryszard Przewęda, Igor Ryguła, Stanisław Sterkowicz, Stanisław Żak EDITOR S OFFICE al. Jana Pawła II 78, Kraków Poland Indexed in INDEX COPERNICUS This publication is funded in part by the Ministry of Science and Higher Education Translation: Wiesław Horabik, Transatlantic Communication Sylwia Willcox Proofreading: Barbara Przybyło, Transatlantic Communication Sylwia Willcox Copyright by University School of Physical Education, Cracow, Poland Design and DTP: University School of Physical Education, Cracow, Poland Print: ArtProm, Kraków, ul. Dukatów 29 Circulation: 150

5 ANTROPOMOTORYKA ISSN KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FI ZYCZ NEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN MIĘ DZY NA RO DO WE STO WA RZY SZE NIE MOTORYKI SPORTOWEJ IASK AKADEMIA WY CHO WA NIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZE CHA W KRA KO WIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU VOL. 22, NR 57 KRAKÓW WROCŁAW 2012 REDAKCJA Redaktor Naczelny Edward Mleczko Z-ca Redaktora Na czel ne go Zofia Ignasiak Komitet Redakcyjny Jan Chmura, Jerzy Januszewski, Andrzej Klimek, Tadeusz Koszczyc, Lesław Kulmatycki, Wiesław Osiński, Joachim Raczek, Teresa Sławińska-Ochla, Włodzimierz Starosta RADA REDAKCYJNA Michal Belej (Słowacja), Peter Blaser (Niemcy), Tadeusz Bober, Janusz Czerwiński, Sławomir Drozdowski, Józef Drabik, Joanna Gradek, Peter Hirtz (Niemcy), Josif Moisiejewicz Fejgenberg (Izrael), Adam Haleczko, Andrzej Jopkiewicz, Han C.G. Kemper (Holandia), Krzysztof Klukowski, Vladimir Lyakh (Rosja), Robert M. Malina (USA), Wacław Petryński, Ryszard Przewęda, Igor Ryguła, Stanisław Sterkowicz, Stanisław Żak ADRES REDAKCJI al. Jana Pawła II 78, Kraków Poland Czasopismo ANTROPOMOTORYKA jest umieszczone na liście rankingowej INDEX COPERNICUS Publikacja częściowo dotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Tłumaczenie: Wiesław Horabik, Transatlantic Communication Sylwia Willcox Adiustacja i korekta: Barbara Przybyło, Transatlantic Communication Sylwia Willcox Copyright by University School of Physical Education in Cracow Opracowanie gra ficz ne i łamanie: Dział Projektów Wydawniczych AWF Kraków Druk: ArtProm, Kraków, ul. Dukatów 29 Nakład: 150 egz.

6 NR 57 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 CONTENTS From Editors 7 Information for the Authors 11 ORIGINAL PAPERS Kazimierz Mikołajec, Adam Maszczyk, Arkadiusz Stanula, Ryszard Litkowycz, Adam Zając Stretching and strength exercises in relation to running speed and anaerobic power in basketball players 17 Dariusz Boguszewski, Katarzyna Boguszewska, Jakub Adamczyk The impact of rapid weight loss on the competitive preparation of judoists 27 Ivan Čillík, Darina Kozolková Body response of hurdle runners to training load in microcycle 35 Ewa Dybińska, Marcin Kaca, Magdalena Zagórska The influence of visual and verbal information transfer on the effectiveness of learning and mastering swimming activities among students at the University School of Physical Education in Cracow 45 Krystyna Rożek, Jerzy Piechura, Anna Skrzek, Tomasz Ignasiak, Monika Bartczyszyn, Marta Majewska Assessment of the effectiveness of rehabilitation period on physical fitness and exercise tolerance in elderly people 57 Václav Bunc Walking as a tool of physical fitness and body composition influence 63 Marta Wieczorek Functional and dynamic asymmetry in boys aged years (continuous research) 73 Beata Wojtyczek, Małgorzata Pasławska Knowledge of downhill skiing safety principles among students at the University of Physical Education participating in an obligatory winter camp. Part II 83 Jerzy Januszewski, Edward Mleczko Long-term trends in changes of physical fitness defined in the concept of health (H-RF) in light of result of physical fitness assessment using T-scores 89 Helena Popławska, Krystyna Buchta, Agnieszka Dmitruk Anthropological evaluation of the influence of socio-economic factors on the development and physical fitness of rural boys from Lublin region 103 REVIEW PAPERS Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski The movement of a human being in the medical exoskeleton the anthropomotoric aspects 115 5

7 NR 57 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 SPIS TREŚCI Od Redakcji 7 Informacje dla autorów 13 PRACE ORYGINALNE Kazimierz Mikołajec, Adam Maszczyk, Arkadiusz Stanula, Ryszard Litkowycz, Adam Zając Ćwiczenia rozciągające i siłowe w relacji z szybkością biegową i mocą anaerobową koszykarzy 17 Dariusz Boguszewski, Katarzyna Boguszewska, Jakub Adamczyk Wpływ redukcji masy ciała na dyspozycję startową zawodników judo 27 Ivan Čillík, Darina Kozolková Reakcje na obciążenia treningowe u płotkarzy w mikrocyklu okresu przygotowawczego 35 Ewa Dybińska, Marcin Kaca, Magdalena Zagórska Wpływ przekazu informacji wizualno-werbalnej na skuteczność uczenia się i nauczania oraz doskonalenia czynności pływackich studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 45 Krystyna Rożek, Jerzy Piechura, Anna Skrzek, Tomasz Ignasiak, Monika Bartczyszyn, Marta Majewska Ocena efektywności turnusu rehabilitacyjnego na sprawność fizyczną i tolerancję wysiłku osób w wieku starszym 57 Václav Bunc Wpływ marszu na sprawność fizyczną oraz skład ciała przedstawicieli różnych grup wiekowych 63 Marta Wieczorek Asymetria funkcjonalna i dynamiczna chłopców w wieku lat (badania ciągłe) 73 Beata Wojtyczek, Małgorzata Pasławska Znajomość zasad bezpieczeństwa wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego uczestniczących w programowym obozie zimowym. Część II 83 Jerzy Januszewski, Edward Mleczko Długookresowe tendencje zmian sprawności fizycznej ujętej w konwencji zdrowia w świetle wyników ich ewaluacji z wykorzystaniem skali tenowej 89 Helena Popławska, Krystyna Buchta, Agnieszka Dmitruk Antropologiczna ocena wpływu czynników socjoekonomicznych na rozwój i sprawność fizyczną chłopców wiejskich z Lubelszczyzny 103 PRACE PRZEGLĄDOWE Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski Poruszanie się człowieka w egzoszkielecie medycznym aspekty antropomotoryczne 115 6

8 NR 57 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 FROM EDITORS OD REDAKCJI THE ENGLISH VERSION OF ANTROPOMOTORYKA-KINESIOLOGY IN 2012? W NOWYM 2012 ROKU ANTROPOMOTORYKA-KINESIOLOGY PO ANGIELSKU? I hope that it will not be a rhetorical sentence when we meet in New Year. We are planning to issue four quarterlies in English. In these activities we are supported by the Ministry of Science and Higher Education. We have conducted serious talks with the publishers interested in promoting our journal abroad. It obliges us to international cooperation and to make the research topics internationally known. From this perspective, we shall put forward increasingly higher requirements to the authors. Only such contributions shall be qualified for printing, which will have a chance to be quoted. Moreover, we have to become more professionalized. We are forced to do it by new guidelines concerning the assessment of periodicals. It might certainly be helpful if we have acquired DOI (digital object identifier). As one can read in the latest 2012 issue of DOI Handbook, published by The International DOI Foundation, the founder and the owner of the DOI system and trademark defines DOI as: a digital identifier for an object of intellectual property, which aims at the persistent identification of any object of intellectual property in digital networks in connection with the current data which refer to it One might formulate a question: why possessing the DOI is so important? Well, in order to be cited and have the published articles cited, we have to have a tool which will enable us to get in contact with all renown and prestigious scientific publications which do possess DOI. The identification of a digital object is perceived as something natural. DOI is also used by different software supporting the process of writing scientific publications (e.g. by the manager of bibliographies). Thus, one while using DOI can easily attain the latest bibliography to an article from all over the world. It will certainly not be an easy way to win the world market. However, why should we not aspire to the rank of a highly appreciated periodical even today? It will certainly depend on our readers but also on the methods of prioritizing the scientific periodicals. The publication which is not indexed in Thomson Reuters Scientific database cannot have a Predicted Impact Factor (PIF) calculated. Such publication is not disqualified, however. It may be awarded the punctuation in Index B ; but unfortunately the articles which are indexed there are the second category publications. The way to jump into a higher position may be the indication by DOI. So, we are waiting for it. I think, the majority of the publications included in the 57th issue of Antropomotoryka-Kinesiology deserves to be known not only in our country. So far, we could have only referred to the opinions of our readers. What is there, in the 57 th issue of the Krakow and Wroclaw periodical? Undoubtedly, these are the empirical works which evoke the principal attention. In the article entitled Stretching and Strength Exercises in Relation to Running Speed and Anaerobic Power in Basketball Players, the authors have presented interesting results of an experiment with the testing of effectiveness of using stretching exercises in the sports training. It turned out that the strength exercises performed even with a small capacity at the lack of an intensive stret- 7

9 From Editors ching stimulus had a positive impact on a dynamic development of the anaerobic power and running velocity. Intensification of the stretching exercises limited the increase of speed abilities and the anaerobic power. On the other hand, the experiment The Impact of the Rapid Weight Loss on the Competitive Preparation of Judoists conducted on the competitive sportsmen proved that the reduction of the body mass before the competition might have (in a short period of time) a negative impact on the physical and psychical disposition of the competitors. Hence, the potential reduction of the body mass should take place under the control of the professionals (trainers, physicians, physiotherapists). The results of an interesting training experiment conducted in the Czech Republic may interest the sports practitioners. The results were revealed in the article Body Response of Hurdle Runners to Training Load in Microcycle. The experiment showed the differences in the intra-individual and inter-individual reaction of the competitors bodies in different training units, in the following monitored variables: time of the push-off, effectiveness in the active phase of the push-off, the height of the push-off and the effect of the push-off. Another experiment conducted by the Krakow scientists, the results of which were presented in the work The Influence of Visual and Verbal Information Transfer on the Effectiveness of Learning and Mastering Swimming Activities among Students at the University School of Physical Education in Cracow, showed the significant dependence between the implemented method of teaching the swimming activities based on the enriched delivery of visual and verbal information and the effective mastering of the crawl swimming technique. The importance of an effective 9-day rehabilitation course for senior citizens in the area of the improvement of their physical fitness from the health perspective was reported in the article Assessment of the Effectiveness of Rehabilitation Period on Physical Fitness and Exercise Tolerance in Elderly People. It showed the positive effects in the area of the improvement of physical fitness checked by Fullerton test and the lack of positive results in the area of the BMI indicators. Different conclusions were drawn by the Czech researchers in the publication Walking as a Tool of Physical Fitness and Body Composition Influence. They conducted a 5-months training experiment in three age groups. Walking was the primary tool (80%). Each of the groups performed it with different intensity: 1000 kcal the elderly persons; 1500 kcal the middle aged people, and 200 kcal children and young people. All the participants showed significant changes in physical fitness and in the components of the somatic composition. Moreover, the working people reported the improved feelings and efficiency in performing the professional activities. The authors are of the opinion that quick march of about steps a day may be an effective stimulus for the improvement of health and the compensation for the deficit of movement which today characterizes the lifestyle of the people of various ages. The article Functional and Dynamic Asymmetry in year-old Boys (Research in Progress) referred to the so far unexplained phenomenon of the functional and dynamic asymmetry and its etiology. On the basis of the continuous testing of year-old boys it was concluded that some changes occurred in the area of the functional asymmetry while no such tendency was reported in the level of the dynamic asymmetry checked in the tests of the motoric fitness. The results of an interesting research described in the article Knowledge of Downhill Skiing Safety Principles among Students at the University of Physical Education Participating in an Obligatory Winter Camp. Part II (Part I was published in the Antropomotoryka issue No 55) revealed that more attention should be paid to the application by future skiing instructors and trainers the knowledge of a safety theory of practicing this very popular and attractive sport. The authors are of the opinion that the activities should focus on the provision of an appropriate clothes, skiing shoes, the awareness of the threats to health in the frosty mountain climate, high mountain sickness. In two articles: Long-term Trends in Changes of Physical Fitness Defined in the Concept of Health (H-RF) in Light of Results of Physical Fitness Assessment Using T-scores and Anthropological Evaluation of the Influence of Socio-Economic Factors on the Development and Physical Fitness of Rural Boys from Lublin Region, which were created in different academic centers and on the basis of the material attained at the turn of the 20 th and 21 st centuries in various geographical regions of Poland (The Lublin Region The Eastern Wall of Poland and South-Eastern Poland Małopolska) differing in infrastructure and in the lifestyles, the long-term trends of changes in the somatic and motoric development, popularly called the secular trends were confirmed. It is also interesting that in both cases, different methodologies to solve the problem were used. In the first one, while using the specially developed scale ( T ) the lack of foundation for identifying the phenomenon of the open scissors in the youngest 8

10 From Editors generation of the tested children and young men was identified. Up till now, it was commonly believed that the dynamic, somatic development of the younger generation and lowering of the physical fitness continue. In the cited article, there was a greater dynamics of the improvement of the motoric capabilities, particularly the endurance capabilities, than the somatic features. In the second article, the year-old and year-old boys were divided into groups, the characteristic of which was the level of social stratification of parents. In most cases, the greater rate of the somatic and motoric development of children and of the young people from rural areas was identified. It is probable that in that way the inhabitants of the rural areas are making up for the past backwardness in relation to the inhabitants of the cities and thanks to the improvement of the conditions of living, despite poverty and deficiencies of the life in the rural areas that can still be observed. In the review section, the reader shall find an interesting article The Movement of a Human Being in the Medical Exoskeleton the Anthropomotoric Aspects. In a very interesting way, the authors point to the importance of exoskeletons i.e. mechanical constructions fixed to particular parts of human body and supporting the man s movement with the aid of the in-built effectors, in didactics and scientific works. Our today s knowledge and understanding of the adaptation of a human being to walking and performing the everyday activities in cooperation with robots such as exoskeleton are still limited. The article is an attempt to assess to what extent the possibilities in this area are being utilized. I wish you all an interesting reading, and I wish the authors numerous citations of their creative work. Edward Mleczko Editor-in-Chief A ntropomotor yka 9

11

12 NR 57 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 INFORMATION FOR THE AUTHORS 1. Kinesiology ( Antropomotoryka ) is an official scientific quarterly of the International Association of Sport Kinetics IASK, pub lished at the University School of Physical Education, Cracow, Poland under the auspices of the Committee Rehabilitation, Physical Education and Social Integration the Polish Acad emy of Sciences. The magazine presents the results of original re search work and experiments in the field of human mo to r icity and re lated sciences. It also publishes review ar ticles, opinion ar ticles and discussion of scientists evalu ating the current situation and perspectives of sci en tific de vel opment of human motoricity. 2. Materials for publication (one copy of computer printouts) should be sent together with the compact disc at the following address: Redakcja Antropomotoryki, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, Kraków, tel , tel/fax or at the address: 3. General conditions: Upon submitting a paper to be published the Author (Authors) trans fers copyright to the Publishing House of the Antro po mo to ryka. The works qualified for pub li cation become therefore the prop erty of the Publishing House of the Antro po mo to ryka and cannot be published in extenso or in fragments in other pe ri odi cals or other media without the written per mission of the Publisher. The work submitted for publication in the Antro po mo to ryka cannot be submitted for pub li cation ear lier on or simultaneously in any other pe ri odical. The Author is required to make a written statement to this effect. If the work in cludes any figures, tables, etc. which have al ready been published elsewhere, the Author is obliged to obtain a written per mission for re printing. Antropomotoryka accepts demonstrative, origi nal, experimental, and historical papers, in for mation about conferences, reports from con gresses and con ferences on human motoricity, short summa ries of works published in foreign pe ri odi cals and book re views on human motoricity. Origi nal works are accepted in En glish. The works of particular sci en tific value sub mitted and accepted for pub li cation earlier on in a for eign sci entific periodical can also be submitted for publication in the Antro po mo to ryka, however, on condition that the Author ob tains a permission from the publisher of the p er io d i c a l. All papers should be no longer than 22 pages with 1800 letters per page (i.e. 30 lines 60 points each). They should be in double-spaced or 1,5 spaced typewriting on one side of the paper only. 4. Rules of constructing the work: The accompanying letter should contain both home and office addresses and the information at which address to send the correspondence. Empirical works should contain the following in for mation: title, name(s) of the author(s), key words in Polish and in English, brief summary in Polish, summary in English (as mentioned above), in tro duction, ma terial, methods, results and dis cussion, con clusions and bib li og ra phy. The number of key words should be from 3 to 15. The summary has to contain: the purpose of the work, material, methods, results and con clusions. The first page should contain the information in the following order: title, name(s) of the author(s), scientific degree(s) of the author(s) and the pro fessional affiliation, including the address, key words, brief summary in Polish and in English. The summary should not contain less than 200 and no more than 250 words. The reference materials should be listed on a sepa rate sheet of paper. Only the aterials the Author refers to in the text may be included. They should be num bered using Arabic numerals and placed in the order they are quoted in the work (not in the alphabetic order). Each item of the reference materials should be written in a new verse. The surname(s) of the author(s) of the quoted work should be followed by the initials of their first name(s), then the original title of the maga zine where the work was published should be given. The abbre viation of the title of a magazine should be taken from the Index Medicus (or In ter na tional Committee of Medical Journal Editors: Uni form Re quirements for manu scripts submitted in bio medical jour nals. N Engl J Med 1997; 336, ). 11

13 Information for the Authors Examples: a) works printed in magazines: Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu roen do crine differentiation lacks prognostics sig nifi cance in prostate core needle biopsies. J Urol, 1998; 160: b) monographs: Matthews DE, Farewell VT: Using and Un derstanding Medical Statistics, ed 3, re vised. Basel, Karger, c) chapters in textbooks: Parren PWHI, Burton DR: Antibodies against HIV-1 from phage display libraries; Mapping of an immune response and progress towards antiviral immu no therapy; in Capra JD (ed.): An ti body Engineering, Chem. Immunol. Basel, Karger, 1997, 65: Kokot F: Fizjologia nerek; w. Zieliński J, Leń ko J (eds): Urologia, War sza wa, PZWL, 1992, 1: All the illustrations have to be of high quality. Graphic material should be submitted on white sheets of pa per. Copies of photographs and pho to graphs should be submitted on glossy paper. The con secutive num ber of the photograph should be written with a soft pencil on the back side of each photograph as well as an arrow marking its top edge. Only black and white pictures are printed. Scales and pictures should be placed on separate pages and numbered with Arabic numerals. The headings, descriptions and suscriptions under the pictures and above the scales should be written in Polish and English. Example in Polish: Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, Chłopcy Example in English: Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys Please, use round pa ren the ses. Physical or chemical for mu lae should be written clearly. This re fers par ticu larly to in di ces and ex po nents. The article can be written using the editor of MS Word 6.0 to 2007 or Open Office, preferably DOC or RTF format. Illustrations and tables should be packed in sepa rate files and, on the printouts, the place where they are to be included should be marked in pencil. The graphs made in black. It is permissible to use gray tints with various shades of intensity and texture. While typing the descriptions uniform char ac ter we kindly ask used due to esthetic reasons, e.g., arial. Bold print, italics, etc., should be limited to the nec essary mini mum. While scanning the illus trations, the dis tri bution should be at least 300 dpi. Black and white illustrations (line art) should be sent in TIFF for mat and pictures (gray) in TIFF or JPEG format (at the low degree of com pression, up to 10%). All the files should be packed using RAR or ZIP. After copying them on CD it is necessary to check if all the files are copied. The reference materials should be given in the order of quotation. [1] Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-by to we jako czynniki rozwoju człowieka w Wo lań ski N (red.): Czynniki rozwoju człowieka. War sza wa, PWN, 1987, [2] Malarecki I: Zarys fizjologii wysiłku i treningu spor to wego. Warszawa, Sport i Turystyka, [3] Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal fit ness and motor performance. Exerc. Sport. Sc. Rev. 1983; 11: [4] Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nalnych i prób spraw no ści fizycznej u dziewcząt i chłopców w wie ku 8 19 lat. Wyd. Monograficzne, Kraków, AWF, 1983; 35. While quoting the reference materials in the text, only square parentheses with the number of the quoted item in Arabic numerals should be given. When qu oting two or more works the square parentheses sho uld con ta in the chronological or der of their pu bli ca tion. 5. Editors remarks All the materials are evaluated and anonymously reviewed. The reviewers opinion is passed on to the Author by the editor. The proof copy of the article will be ed to the Author as a PDF file. When the necessary corrections are made and the article is approved of by the Author, it should be ed back within 10 days to the editorial board of Antropomotoryka Kinesiology. A delay in sending back the article may postpone its printing till the next issue of the magazine. The Publisher of Antropomotoryka Kinesiology reserves the right to do stylistic revisions as well as the possible right to correct nomenclature and to shorten texts. The article (with a written statement see: General conditions) should be sent with a cover letter signed by a senior reasercher, who is responsible for the content of the of the article. The Author gets a free copy of Antropomotoryka Kinesiology in PDF format. The magazine in book form can be ordered on condition of payment at the address: when the corrected proof copy is returned. Current copies of Antropomotoryka and those from the files can be ordered on condition of payment from Kra kowska Księgarnia Kultury Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, Kraków, tel/fax (012) Summaries in Polish and English can be found at the following Internet addresses: link: wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka, and www. journals.indexcopernicus.com. 12

14 NR 57 AN TRO PO MO TO RY KA 2012 INFORMACJE DLA AUTORÓW 1. Antropomotoryka ( Kinesiology ) jest ofi cjal nym, rec e n z o w a n y m k w a r t a l n i k i e m n au k ow y m M i ęd z yn ar od ow eg o Stowarzyszenia Mo to ry ki Spor to wej IASK, wy da wa nym w Akademii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Kra ko wie pod pa trona tem Ko mi te tu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. W cza so piśmie przed sta wia ne są wyniki ory gi nal nych ba dań i do świad czeń w dzie dzi nie mo to rycz ności czło wie ka oraz dziedzin po krew nych. Za miesz cza ne są również pra ce prze glądo we, poglądy oraz dys ku sje oceniające obec ny stan i per spek ty wy rozwoju do rob ku ba daw cze go szeroko pojętej antropomotoryki. 2. Materiały przeznaczone do druku (jeden egzemplarz wydruku komputerowego) należy przesłać łącznie z płytą CD na adres: Redakcja Antropomotoryki, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, Kraków, tel , tel./fax lub na adres poczty elektronicznej 3. Warunki ogólne Zgłoszenie pracy do druku jest jed no znacz ne z przekazaniem przez au to ra (au to rów) prawa do własności Redakcji An tro po mo to ry ki. Prace za kwa li fi ko wa ne do wy dru ko wa nia stają się zatem wy łącz ną własnością Redak cji i nie można ich pu bli ko wać w całości lub w części w in nych cza so pi smach lub mediach cyfrowych bez pi sem nej zgo dy Wydawcy. Praca złożona do druku w Antropomotoryce nie może być także wcześniej ani równocześnie złożona w in nym cza so pi śmie, co stwierdza autor w pi sem nym oświad cze niu. W razie umieszczenia w pracy rycin lub ta bel itp., pochodzących z opra co wań opu bli ko wa nych w innych cza so pi smach autor ma obo wią zek uzy ska nia zgody na przedruk. Redakcja Antropomotoryki przyjmuje do dru ku pra ce poglądowe, oryginalne, doświadczalne, opra co wa nia hi sto rycz ne, komunikaty kon fe ren cyj ne, spra woz da nia ze zjaz dów i konferencji o tema ty ce an tro po mo to rycz nej oraz krót kie stresz cze nia prac wy dru ko wa nych w czasopi smach za gra nicz nych i recenzje książek z za kre su teorii mo to rycz ności czło wie ka. Pra ce przeglądowe i ory gi nal ne będą zre da go wa ne w ję zy ku polskim. Ar tykuły mogą być pu bli ko wa ne w ję zy ku angielskim. Prace przed sta wia ją ce dużą war tość na ukową, za kwali fi ko wa ne wcze śniej do wy dru ko wa nia w cza so pi śmie za gra nicz nym, mogą być rów nież zgło szo ne do druku w An tro po mo to ry ce, jed nak pod wa run kiem uzyskania przez autora pi sem nej zgo dy Wy daw cy cza so pi sma, w któ rym teksty zostały lub zo staną opu bli ko wa ne. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 22 stron wydruku komputerowego, na których zamieszczono po 1800 znaków (np.: 30 wierszy po 60 znaków). Praca musi być napisana jednostronnie z podwójną lub 1,5 interlinią. 4. Zasady konstrukcji pracy W liście towarzyszącym prosimy podać do kład ne ad re sy (zarówno prywatny, jak i miejsca pra cy) z zaznaczeniem, gdzie należy przesyłać ko re spon den cję. Prace empiryczne powinny mieć następujący układ: ty tuł, imię (imiona) i nazwisko autora (ów), słowa klu czo we w języku polskim i angielskim, zwięzłe stresz cze nie w języku polskim i an giel skim, wstęp, materiał i metody, wyniki ba dań, dys ku sja, wnioski oraz wy kaz piśmiennictwa. Słowa kluczowe powinny liczyć od 3 do 15 wy ra zów. Streszczenie musi zawierać: cel pracy, materiał, me to dy lub materiał i metody, wyniki, wnioski. Na pierwszej stronie opracowania należy za mie ścić w ko lej ności: tytuł pracy w języku polskim i an giel skim, imię i na zwi sko autora(ów), stopień na uko wy au to ra(ów), miejsce za kła du pra cy, sło wa kluczowe oraz zwięzłe stresz cze nie po pol sku i an giel sku. Jego objętość nie może być mniejsza niż 200 i nie większa niż 250 słów. Spis piśmiennictwa należy wydrukować na osob nej stro nie. Prosimy wymienić w nim jedynie po zy cje, na które autor powołuje się w tekście. Po win ny być one numerowane cyframi arabskimi i uszeregowane w ko - lejności cytowania ich w pra cy (a nie w kolejności al fa betycz nej). Każdą po zy cję piśmiennictwa należy zapisywać od no we go wiersza. Po nazwisku autora (lub wszyst kich a ut or ó w) c y t o w a n e j p r a c y n a l e ż y p od a ć p i e r ws z e l it er y imion, a następnie tytuł pracy w brzmie niu ory gi nal nym oraz nazwę czasopisma, z któ re go praca pochodzi. Skrót tytułu cza so pi sma na leży podać zgodnie z jego brzmie niem w Index Medicus (patrz rów nież: International Com mit tee of Medical Jo ur nal Editors: Uniform re qu ire ments for ma nu 13

15 Informacje dla Autorów scripts sub mit ted to bio me di cal jo ur nals. N Engl J Med 1997; 336; ). Przykłady: a) prace wydrukowane w cza so pi smach: Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu ro en do crine dif fe ren tia tion lacks pro gno stic si gni fi cian ce in pro sta te core needle biopsies. J Urol, 1998; 160: b) monografie: Matthews DE, Farewell VT: Using and Un derstan ding Me di cal Statistics, ed 3, re vi sed. Ba sel, Karger, c) rozdziały w książkach: Parren PWHI, Burton DR: Antibodies aga inst HIV-1 from phage display libraries; Map ping of an im mu ne response and progress towards antiviral im mu no the ra py; in Ca pra JD (ed.): An ti bo dy Engi ne ering. Chem Immunol. Ba sel, Kar ger, 1997, 65: Kokot F: Fizjologia nerek; w Zieliński J, Leń ko J (red.): Uro lo gia, Warszawa, PZWL, 1992, 1: Materiał ilustracyjny musi mieć bardzo dobrą ja kość. Powi nien być wykonany na białych kart kach. Re pro duk cje zdjęć oraz fotografie należy przy go to wać na błysz czą cym papierze fo to gra ficz nym. Na od wro cie fo to gra fii trzeba napisać mięk kim ołów kiem jej kolejny numer oraz zaznaczyć strzałką, gdzie znaj du je się jej górny brzeg. Redakcja dru ku je je dy nie zdję cia czarno-białe. Tabele i ryciny należy zamieszczać na oddzielnych stronach i nu me ro wać cyframi arabskimi. Ich nagłówki, ob ja śnie nia oraz podpisy pod rycinami i nad tabelami powinny być w języku polskim i angielskim. Przy kład: Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, Chłopcy Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys Prosimy używać nawiasów okrą głych. Wzory mu szą być napisane czytelnie, szcze gól nie wskaźni ki i wykładniki potęg. Artykuł może być napisany na edytorze od Word 6.0 do 2007, Open Office, w for ma cie DOC lub RTF. Ilu stra cje, ta be le i wy kre sy powinny być za miesz czo ne w osobnych plikach, a na wydrukach oraz na mar gi ne sie za zna czo ne ołów kiem ich miej sce w tekście. Wykresy na le ży wy ko nać w kolorze czar nym. Moż na stosować tin ty szare o różnym na tęże niu lub tek stu ry. W opisach, ze względów es te tycznych, prosimy stosować czcionkę jed no ele men to wą (np. arial). Nie należy nad uży wać wyróżnień (bold, ita lic). Przy ska no wa nych ilustracjach rozdzielczość musi wy no sić co najmniej 300 dpi. Ilustracje czar no-białe (line art.) po win ny być w formacie TIFF, a zdjęcia (grey) w for ma cie TIFF lub JPEG (w ni skim stopniu kompresji, do 10%). Wszystkie pli ki mogą być spa ko wa ne RAR-em lub ZIP-em. Po sko pio wa niu na CD należy spraw dzić, czy wszyst kie pliki się kopiują. Spis piśmiennictwa powinien być sporządzony we dług ko lej no ści cytowania: [1] Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-by to we jako czynniki rozwoju człowieka; w Wo lań ski N (red.): Czyn ni ki rozwoju człowieka. Warszawa, PWN, 1987; [2] Malarecki I: Zarys fizjologii wysiłku i treningu spor towe go. Warszawa, Sport i Turystyka, [3] Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal fit ness and motor performance. Exerc Sport Sc Rev, 1983; 11: [4] Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nalnych i prób spraw no ści fizycznej u dziewcząt i chłopców w wie ku 8 19 lat. Wyd. Monograficzne, Kra ków, AWF, 1988; 35. Powołując się w tekście na daną pozycję pi śmien nic twa na leży podać w nawiasie kwadratowym tylko cy frę arab ską. Przy ta cza jąc dwie lub większą ich licz bę należy podawać w na wia sie kwa dra to wym ko lej ność chro no lo gicz ną ich wy da nia. 5. Uwagi Redakcji Wszystkie prace podlegają ocenie i są ano ni mo wo re cenzo wa ne. Redakcja zapoznaje autora z uwagami re cen zen tów. Odbitka szczotkowa pracy jest wysyłana do Autora pocztą elektroniczną jako plik PDF. Po niezbędnej korekcie i akceptacji pracy do druku należy ją odesłać w terminie do 10 dni na adres Redakcji Antropomotoryki. Przetrzymywanie korekty może spowodować przesunięcie artykułu do następnego numeru. Redakcja Antropomotoryki zastrzega sobie prawo adiustacji, dokonywania poprawek w zakresie ujednolicania nazewnictwa i ewentualnego skracania tekstów. Przysyłane do druku artykuły (wraz z oświadczeniem patrz: Warunki ogólne) powinny być kierowane do Redakcji pismem przewodnim podpisanym przez samodzielnego pracownika nauki, równocześnie odpowiadającego za merytoryczną stronę opracowania. Autor otrzymuje bezpłatnie plik PDF z zawartością numeru Antropomotoryki, w którym zamieszczono jego pracę. Czasopismo w formie książkowej można zamówić odpłatnie przy zwrocie korekty autorskiej pod adresem: Pełne numery bieżące i archiwalne An tro po mo to ry ki moż na zamówić odpłatnie w Krakowskiej Księ gar ni Kultury Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, Kra ków, tel/fax (012) Streszczenia w języku polskim i angielskim są zamieszczone na stronie internetowej: link: wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka oraz www. journals.indexcopernicus.com. 14

16 ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE

17

18 NR AN TRO PO MO TO RY KA STRETCHING AND STRENGTH EXERCISES IN RELATION TO RUNNING SPEED AND ANAEROBIC POWER IN BASKETBALL PLAYERS ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE I SIŁOWE W RELACJI Z SZYBKOŚCIĄ BIEGOWĄ I MOCĄ ANAEROBOWĄ KOSZYKARZY Kazimierz Mikołajec*, Adam Maszczyk**, Arkadiusz Stanula**, Ryszard Litkowycz*, Adam Zając*** *** PhD, Academy of Physical Education in Katowice, Department of Team Sports, Chair of Basketball, Katowice, Poland *** PhD, Academy of Physical Education in Katowice, Department of Sports Theory, Chair of Methodology and Statistics, Katowice, Poland *** Prof. Dr. Habil., Academy of Physical Education in Katowice, Department of Sports Theory, Katowice, Poland Key words: basketball, stretching, strength exercises, anaerobic power, running speed Słowa kluczowe: koszykówka, rozciąganie, ćwiczenia siłowe, moc anaerobowa, szybkość biegowa SUMMARY STRESZCZENIE Aim of the study. This study aimed to identify the effect of stretching and strength exercises on running speed and anaerobic power of young (13 15 years old) basketball players, and the relationships between variables representing their speed, anaerobic power and flexibility. Material and methods. Thirty-six young basketball players were randomly allocated to 3 groups (GR, GS and GC) that carried out special 3-month training programs. Before the training macrocycle commenced and after it ended, the participants were tested for running speed, anaerobic power and flexibility. Results. ANOVA and post hoc test showed that the training factor distinguished more clearly the strength exercise subgroup and the stretching exercise subgroup (p = and p = 0.003, respectively). The discriminant analysis showed that power, 5-meter running speed and 20-meter running speed were these variables that distinguished the strength exercise subgroup. In addition, the results of post hoc tests, pointed the level of flexibility as a factor which discriminated more clearly subgroups GR and GS, and then GS and GC (p = 0.005, p = and p = 0.006, p = 0.012, respectively). Conclusions. The experiment has demonstrated that under the absence of strong stretching stimuli even low-volume strength exercises lead to the dynamic development of anaerobic power, running speed and flexibility, whereas more intensive stretching exercises limit improvements in these motor abilities. Cel pracy. Badanie miało na celu określenie wpływu ćwiczeń rozciągających i siłowych na sprawność szybkościową i moc beztlenową młodych (13 15 lat) koszykarzy oraz zależności między następującymi zmiennymi: szybkość, moc anaerobowa a elastyczność. Materiał i metody. 36 młodych koszykarzy podzielono losowo na 3 grupy realizujące 3-miesięczny specyficzny program treningowy: GR (rozciąganie), GS (akcent rozwoju siły), GK (grupa kontrolna). Przed rozpoczęciem i po zakończeniu makrocyklu zostały przeprowadzone próby oceniające poziom szybkości biegowej (5 m, 20 m), mocy anaerobowej (wyskok dosiężny na platformie tensometrycznej) oraz gibkości. 17

19 Kazimierz Mikołajec, Adam Maszczyk, Arkadiusz Stanula, Ryszard Litkowycz, Adam Zając Wyniki. ANOVA i testy post hoc wykazały, że czynnik treningowy różnicuje bardziej podgrupę realizującą ćwiczenia siłowe i rozciąganie podgrupy wysiłkowej (odpowiednio p = 0,002 i p = 0,003). Analiza dyskryminacyjna dowiodła, że moc anaerobowa, szybkość biegowa 5 m i szybkość biegowa 20 m to zmienne dyskryminujące podgrupę realizującą program ćwiczeń siłowych. Wyniki analiz post hoc wskazały dodatkowo, iż poziom gibkości to czynnik różnicujący podgrupy GR i GS, a następnie GS i GW (odpowiednio, p = 0,005, p = 0,009 i p = 0,006, p = 0,012). Wnioski. Eksperyment wykazał, że ćwiczenia siłowe, wykonywane nawet z małą objętością, przy braku intensywnych bodźców rozciągających pozwalają na dynamiczny rozwój mocy anaerobowej i szybkości biegowej oraz gibkości, gdy tymczasem intensyfikacja ćwiczeń rozciągających ogranicza przyrost tych zdolności motorycznych. Introduction Modern concepts of physical training for competitive sports are based on the multifaceted discipline or event-specific fitness preparation, that assumes exercise periodization and pays special attention to the calendar of sports events (competitions), correctly selected exercise volume and intensity, as well as to periodic change of training means and methods. The term physical training has been replaced today with physical preparation systems or programs for athletes. These programmes are characterized by appropriately balanced proportions of exercises developing athletes muscle strength, power, speed, coordination, agility, flexibility, local anaerobic endurance, as well as aerobic endurance. Because the proportions should closely correspond to the physical effort during an event, special training programmes have been developed for each discipline, which additionally address athlete s age, sex, training experience and the training and competition circumstances. In team sports fitness training is also frequently adjusted to players positions on court and their respective tasks. A major methodological and training problem in competitive sports is posed by the need to determine how stretching exercises performed in the warm-up phase, as part of the main phase of a training unit, or before the competition affect athletes speed and strength [1]. This knowledge is critical in the case of sprints and athletics jumps, combat sports and team games characterized by dynamic movements, such as volleyball, hockey or basketball. It has been still a matter of controversy whether stretching exercises improve speed and muscle contraction force, or whether they rather deteriorate them. Following Kerner and D Amico s opinions [2], most athletes do stretching exercises before a training unit or an event. Evidence has been appearing, though, that not only do stretching exercises done before an event not protect the athlete from injuries, but they also have a negative effect on their performance. As suggested by Witvrouw [3], stretching exercises may fulfil their protective role in sports involving dynamic take-offs and rapid changes in movement directions, such as soccer, volleyball and basketball. This opinion would be justified, if a stretched muscle was capable of absorbing larger amounts of energy. Many studies have shown that stretching exercises have a positive effect on muscle contraction speed and force, thus improving parameters such as take-off speed and absolute speed [4, 5, 6], jumping ability [7, 8, 9], balance and the reaction time [10, 11], as well as power [12]. Other authors are of the opinion that intensive stretching reduces maximal strength, the height of a vertical jump, take-off speed and absolute speed. The data they present lead to a rational conclusion that this type of exercises should not be done before very dynamic physical activity [13, 14, 15, 16]. While the aspects of muscle strength and power development are relatively well-covered in the literature and the opinions on the effectiveness of particular training means and methods are quite consistent, the methodology which is employed to develop flexibility and the actual stretching effects on athlete s performance stir many controversies. A common position on how stretching exercises contribute to injury prevention, physical fitness and athletic performance in the power and speed sports and those requiring technique and coordination has not been adopted yet [17, 18, 19]. Intensive stretching damages contractile proteins in the skeletal muscles, as well as the muscles ability to regenerate after effort. This study sought answers to the following questions: 18

20 Stretching and strength exercises in relation to running speed and anaerobic power in basketball players Is the rate of changes in running speed and anaerobic power of young basketball players more affected by a stretching exercise programme or a strength exercise programme? Which of the two types of training has a greater effect on the development of the players flexibility? How are the level of flexibility of young basketball players and their running speed and anaerobic power parameters interrelated? The above relationships were studied based on long-term adaptive changes that were induced in the young athletes by a special, 3-month training programme. The research project was approved by the Bioethical Commission at Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice. Before the commencement of research, the participants were informed about its nature and objectives, and their parents consented to their participation. The participants could withdraw from the study at any stage. Material and methods Participants The sample consisted of 36 male basketball players aged 15.7 ± 1.2 years and having training experience of 2.1 ± 0.9 years, who were selected based on a purposive sampling technique. They were divided into three subgroups of 12 participants. Each subgroup carried out a different fitness programme, but their technical and tactical programmes were similar: Group I (GR, n = 12) stretching exercises done in each training unit for 3 months. Group II (GS, n = 12) strength exercises done in each training unit for 3 months. Group III (control) (GC, n = 12) a technical and tactical programme carried out in each training unit for 3 months. Procedures The study involved a 3-month training macrocycle during which all three subgroups carried out similar technical and tactical training programmes, but started and ended each training with their specific exercises aimed to develop selected motor abilities: Group I (GR) did 10-minute stretching exercises during the warm-up and in the final phase of training. Group II (GS) did 10-minute dynamic strength exercises in the second part of the warm-up and isometric exercises of the same duration in the final phase of training. Group III (GC) was a control group doing technical and tactical exercises of identical duration, without any accents on muscle strength and flexibility. The participants were tested for running speed (5 and 20 metres), anaerobic power (vertical jump on a tensometric platform) and flexibility (three fitness trials) before and after the macrocycle. Anaerobic power was measured on a tensometric platform produced by AMTI (USA) AccuGait, at 100Hz sampling frequency. The following variables were recorded: FO take-off propulsion [N/s], VO take-off velocity [m/s], WWP vertical jump height [m], PO work at take-off [J/kg], MS mean power, and MM maximum take-off power [W/kg], relative values of work and of the mean and maximum take-off power (i.e. in relation to the player s bodyweight), the angle of the GRF vector at take-off. Running speed was measured using the laser device LDM 300C-Sport for the following variables: SS5 take-off speed (5-meter) [s], SA20 absolute speed (20-meter) [s], DKB running step length [m], CKB running step frequency [k/s]. Flexibility was estimated based on a sit and reach test (an SRT variable), a test for hip joint flexibility in the sagittal plane (a GKDS variable) and a test for hip joint flexibility in the frontal plane (a GKDC variable). The sit and reach test Description: The participant sits on the floor with feet spread at shoulder width and blocked against a support (e.g. a side of a bench) and then bends forward (keeping his knees straight) to make fingertips marks on the scale attached to the support (the bench) as far as he can. Measurement: The test is repeated four times, during the fourth trial the participant is asked to hold the position for at least 1 second. The measurement is read from the centimetre scale. Equipment and aids: a bench, a cm scale. The test for hip joint flexibility in the sagittal plane Description: During the sagittal flexibility test the subject assumes a front stance and then tries to do the forward splits, the legs straight and the hands supporting the body on both sides. Measurement: The flexibility coefficient (G) is calculated by dividing the distance between the floor and 19

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 19, nr

More information

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 23, nr

More information

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 21, nr

More information

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 22, nr

More information

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 23, nr

More information

Vol. 20, nr 51 INDEX COPERNICUS

Vol. 20, nr 51 INDEX COPERNICUS Vol. 20, nr 51 INDEX COPERNICUS CRACOW WROCLAW 2010 ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT

More information

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 23, nr

More information

NR 48 2009 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS

NR 48 2009 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS NR 48 2009 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS DISSERTATIONS AND ARTICLES Zofia Ignasiak, Jarosław Domaradzki, Antonina Kaczorowska, Aleksandra Katan The level of motor performance of the men aged 60 79 Tomasz

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Original research papers

Original research papers Pol. J. Sport Tourism, 9, 8-7 DOI:.78/v97---z 8 Original research papers THE IMPACT OF ANKLE JOINT STIFFENING BY SKI EQUIPMENT ON MAINTENANCE OF BODY BALANCE The impact of ski equipment on body balance

More information

Warsaw School of Economics (SGH)

Warsaw School of Economics (SGH) www.sgh.waw.pl Fo un ded in 1906, the War saw Scho ol of Eco no mics (Szko ła Głów na Han dlo wa w War - sza wie, SGH) is the ol dest pu blic uni ver si ty of eco no mics and business in Po land. Education.

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F

More information

Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty

Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH THE INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS Polish public opinion on the Eu ro pe an Union and the Con sti tu tio nal Tre a ty Su r vey Re port Warsaw, May 2006 In tro du c tion The pe riod

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

ANTROPOMOTORYKA CONTENTS

ANTROPOMOTORYKA CONTENTS No. 37 2007 ANTROPOMOTORYKA CONTENTS DISSERTATIONS AND ARTICLES Ulrich Wiesmann, Kirsten Eisfeld, Hans-Joachim Hannich, Peter Hirtz Motor Action Competence in Active Elders: Correlates of Motor Resources

More information

w y ciu cz o wie ka oraz ich wp yw

w y ciu cz o wie ka oraz ich wp yw AN NA PA LEJ Politechnika Krakowska No we mo li wo Êci i za gro e nia wy ni ka jà ce z co raz szer sze go sto so wa nia tech no lo gii in for ma cji w y ciu cz o wie ka oraz ich wp yw na pro jek to wa

More information

ASCENT TM Integrated Shipment Management

ASCENT TM Integrated Shipment Management ASCENT TM Integrated Shipment Management Software Solutions Production mail Shipping systems Copier systems Facsimile systems Mailing systems Management services Financial services Consulting Supplies

More information

NR 44 2008 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS

NR 44 2008 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS NR 44 2008 AN TRO PO MO TO RY KA CONTENTS Kinesiology for the forty-fourth time and it will not be the last! Information for the Authors DISSERTATIONS AND ARTICLES Jerzy Januszewski, Edward Mleczko, Renata

More information

ANTROPOMOTORYKA NR 39 2007 CONTENTS

ANTROPOMOTORYKA NR 39 2007 CONTENTS NR 39 2007 ANTROPOMOTORYKA CONTENTS In the Third Quarter of 2007 we Are Publishing 39th Number of Antropomotoryka Information for the Authors DISSERTATIONS AND ARTICLES Elżbieta Cieśla Physical Development,

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 1 2014. Krakow

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 1 2014. Krakow UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL No. 1 2014 Krakow Editor-in-Chief Prof. dr hab. Józef Bieniek Scientific Editor Prof. dr hab. Urszula Litwin Scientific Board

More information

COMPARATIVE ANALYSIS OF FITNESS LEVEL OF YEAR-OLD TRAINING GIRLS FROM POZNAŃ

COMPARATIVE ANALYSIS OF FITNESS LEVEL OF YEAR-OLD TRAINING GIRLS FROM POZNAŃ Comparative analysis of fitness level of 13-15-year-old training girls from Poznań STUDIES IN PHYSICAL CULTURE AND TOURISM Vol. 14, No. 1, 2007 BEATA PLUTA, IWONA KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA University School

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Drug policy in Poland time for a change

Drug policy in Poland time for a change No. 13/110 June 2010 THE INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH & Opinions Drug policy in Poland time for a change Ewelina KuŸmicz Drug possession is a prohibited act liable to prosecution

More information

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY RI RI OORI RICI OO RI Y Caratteristiche tecniche / echnical characteristics I mo to ri ran stec no se rie e Y sono chiu si e do ta ti di ven to la di raf fred da men to. and Y se ries ran stec no mo tors

More information

ANNOUNCEMENT NO 1. in celebration of the 70th anniversary of the University PHYSICAL ACTIVITY OF PERSONS WITH DISABILITIES

ANNOUNCEMENT NO 1. in celebration of the 70th anniversary of the University PHYSICAL ACTIVITY OF PERSONS WITH DISABILITIES ANNOUNCEMENT NO 1 University School of Physical Education (AWF) in Wroclaw, Polish Society for Rehabilitation of the Disabled Provincial Branch in Wroclaw, Provincial Sports Association of the Disabled

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Mój pomysł na lekcje języka angielskiego

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Mój pomysł na lekcje języka angielskiego DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Mój pomysł na lekcje języka angielskiego Pra ca otrzy ma ła I na gro dę w kon kur sie na sce na riusz za jęć zin te gro wa nych Jak uczyć dzie ci ję zy ków ob cych. Dzie ci

More information

Kartowanie środowiskowych badań parazytologicznych na przykładzie kleszczy pospolitych Ixodes ricinus 1

Kartowanie środowiskowych badań parazytologicznych na przykładzie kleszczy pospolitych Ixodes ricinus 1 Wiadomoœci Parazytologiczne 2009, 55(4), 399 404 Copyright 2009 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Kartowanie środowiskowych badań parazytologicznych na przykładzie kleszczy pospolitych Ixodes ricinus

More information

Jagiełło M., Jagiełło W., 2014 doi:10.15561/20755279.2014.0511

Jagiełło M., Jagiełło W., 2014 doi:10.15561/20755279.2014.0511 FINAL PREPARATIONS TO THE GIRLS TENNIS EUROPE JUNIOR MASTERS Jagiełło M., Jagiełło W. Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland Annotation. Purpose: One of the important problems

More information

SPEED AND ANAEROBIC FITNESS IN ELITE JUNIOR BASKETBALL PLAYERS DURING A PRE-COMPETITIVE MESOCYCLE

SPEED AND ANAEROBIC FITNESS IN ELITE JUNIOR BASKETBALL PLAYERS DURING A PRE-COMPETITIVE MESOCYCLE STUDIES IN PHYSICAL CULTURE AND TOURISM Vol. 15, No. 1, 2008 RYSZARD LITKOWYCZ, KAZIMIERZ MIKOŁAJEC, ADAM ZAJĄC, ROBERT GÓRALCZYK Academy of Physical Education, Katowice, Poland SPEED AND ANAEROBIC FITNESS

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Aleksandra Bołdys, Bogusław Okopień

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Aleksandra Bołdys, Bogusław Okopień Aktualne zasady żywienia chorych zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych w przebiegu choroby nowotworowej The modern approach of undernourished or at risk of malnutrition oncologic patients Aleksandra

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

CONDITIONING PROGRAM

CONDITIONING PROGRAM CONDITIONING PROGRAM Speed and Agility are two major components of sport that need to be trained just like strength, size, and power are developed in the weight room. It is true that no matter what your

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Dynamics of Vertical Jumps

Dynamics of Vertical Jumps Dr Stelios G. Psycharakis Dynamics of Vertical Jumps School of Life, Sport & Social Sciences, Edinburgh Napier University, Edinburgh, UK Introduction A vertical jump is a movement that is used in a plethora

More information

TQM TOOLS IN CRISIS MANAGEMENT

TQM TOOLS IN CRISIS MANAGEMENT TQM TOOLS IN CRISIS MANAGEMENT Anna Starosta 1 Grzegorz Zieliński 2 Abstract The current article is concerned with basic aspects connected with improvement of crisis management activities employed by economic

More information

DIE TY RO ŚLIN NE W SPO RCIE WĄT PLI WO ŚCI I ZA GRO ŻE NIA PLANT BASED DIETS IN SPORT DOUBTS AND RISKS

DIE TY RO ŚLIN NE W SPO RCIE WĄT PLI WO ŚCI I ZA GRO ŻE NIA PLANT BASED DIETS IN SPORT DOUBTS AND RISKS ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY / REVIEW ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie

More information

SELECTED PREMIUM ESTIMATION METHODS IN AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE

SELECTED PREMIUM ESTIMATION METHODS IN AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FO LIA O ECONOM ICA 225, 2009 A n n a S zym a ń ska * SELECTED PREMIUM ESTIMATION METHODS IN AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE A bstract Correct insurance

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Mar ta To pol ska 1,2(A,B,C, D,E,F), Ra fał Sa pu ła 1,2(A,D,F,G),, Krzysz tof Mar czew ski 1

Mar ta To pol ska 1,2(A,B,C, D,E,F), Ra fał Sa pu ła 1,2(A,D,F,G),, Krzysz tof Mar czew ski 1 ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Fizjoterapia Polska MEDSPORTPRESS, 2011; 4(4); Vol. 11, 357-366 Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

www.gwsh.pl Fields of stu dy in English:

www.gwsh.pl Fields of stu dy in English: www.gwsh.pl Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Katowice School of Economics address: ul. Harcerzy-Września 3 40-659 Katowice, Poland phone: + 48 32 3570 602, +48 32 3570 541 fax: +48 32 205 94 84 e-mail:

More information

1 7 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K - M O N T E R M A S Z Y N I U R Z Ą D Z E Ń Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 2 2013. Krakow. ! Geomatics 2 2013.indd 1 2013-07-09 19:22:03

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 2 2013. Krakow. ! Geomatics 2 2013.indd 1 2013-07-09 19:22:03 UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL No. 2 2013 Krakow! Geomatics 2 2013.indd 1 2013-07-09 19:22:03 Editor-in-Chief Józef Bieniek Scientific Editor Urszula Litwin

More information

BELAVEZHA 25 years after. Białowieża 25 lat później

BELAVEZHA 25 years after. Białowieża 25 lat później BELAVEZHA 25 years after States, nations and borders Białowieża 25 lat później Państwa, narody, granice DEADLINE FOR PAPER PROPOSALS: MAY I5, 2016 call for papers W E E C Warsaw East European Conference

More information

International scientific conference on transfer of knowledge and academic entrepreneurship

International scientific conference on transfer of knowledge and academic entrepreneurship Conference information no. 1 International scientific conference on transfer of knowledge and academic entrepreneurship Department of Organization and Management, Faculty of Finance and Banking of the

More information

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS Marek TRÁVNÍ EK Abstract: This announcement results from questionnaire

More information

THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE YIELD OF Allium moly L. BULBS. Jerzy Hetman, Halina Laskowska, Wojciech Durlak

THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE YIELD OF Allium moly L. BULBS. Jerzy Hetman, Halina Laskowska, Wojciech Durlak Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 6(2) 2007, 23-27 THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE YIELD OF Allium moly L. BULBS Jerzy Hetman, Halina Laskowska, Wojciech Durlak Agricultural University in Lublin

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

Controlling and management accounting using Excel

Controlling and management accounting using Excel 13-14 November 2012 Warszawa New! Controlling and management accounting using Excel Client Relation Officer Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Ernst & Young Academy

More information

Level 1 Awards Sessions

Level 1 Awards Sessions Level 1 Awards Sessions Teacher www.sportshall.org The British Athletics Sportshall Award forms an integral part of the Sportshall Pathway and encourages skill development and fitness improvement. The

More information

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole, Polska 2

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole, Polska 2 113 Luniewski1:Layout 1 2012-03-14 10:07 Strona 1 ARTYKUŁ ORYGI AL Y / ORIGI AL ARTICLE Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja MEDSPORTPRESS, 2012; 1(6); Vol. 14, 23-30 DOI: 10.5604/15093492.976896 Zastosowanie

More information

Ocena przydatnoci testσw kolorymetrycznych MTT i XTT do bada prowadzonych in vitro na tachyzoitach Toxoplasma gondii 1

Ocena przydatnoci testσw kolorymetrycznych MTT i XTT do bada prowadzonych in vitro na tachyzoitach Toxoplasma gondii 1 Wiadomoci Parazytologiczne 2010, 56(2), 145152 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Ocena przydatnoci testσw kolorymetrycznych MTT i XTT do bada prowadzonych in vitro na tachyzoitach Toxoplasma

More information

Po ten cja³ olej ków ete rycz nych w pro fi lak ty ce i te ra pii grzy bic Ac ti vi ty of es sen tial oils in pre ven tion and the ra py of my co ses

Po ten cja³ olej ków ete rycz nych w pro fi lak ty ce i te ra pii grzy bic Ac ti vi ty of es sen tial oils in pre ven tion and the ra py of my co ses Mo ni ka Sien kie wicz, An drzej De nys Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 178-182 Received: 24.09.2008 Accepted: 08.10.2008 Published: 31.10.2008 Po ten cja³ olej ków ete rycz nych w pro fi lak ty ce i

More information

WspСЁczesne aspekty diagnostyki i leczenia kёykcin koяczystych

WspСЁczesne aspekty diagnostyki i leczenia kёykcin koяczystych dermatologia Dr n. med. Justyna SiciЯska Centrum Medyczne DERMIQ w Warszawie WspСЁczesne aspekty diagnostyki i leczenia kёykcin koяczystych KЁykciny koяczyste (nazywane tak e brodawkami pёciowymi, Ёac.

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie

More information

Rules and Guidance Notes Sportshall Primary

Rules and Guidance Notes Sportshall Primary and Sportshall Primary www.sportshall.org Competition Overview Sportshall Primary Competition This exciting format provides many children with their first competitive athletic experiences. Large numbers

More information

Carpathian Cup Ski jumping

Carpathian Cup Ski jumping Carpathian Cup Ski jumping Goals and objectives: The Carpathian Cup is a number of competitions, both for the Carpathian Federations and adjacent countries. The competitions are held in order to develop

More information

Address for correspondence: Dr. Shivananda, Chief physiotherapist, Bangalore Baptist hospital, Bangalore.

Address for correspondence: Dr. Shivananda, Chief physiotherapist, Bangalore Baptist hospital, Bangalore. Original Article ANALYSIS OF CERVICAL AND SHOULDER POSTURE IN SCHOOL CHILDREN USING BACK PACK EXPERIMENTAL STUDY Dr. Shivananda 1, Dr. Sasidhar.V 2, Dr.Syed Yakub 3, Dr.Mohan Babu 4. Chief physiotherapist,

More information

ANKLE STRENGTHENING INTRODUCTION EXERCISES SAFETY

ANKLE STRENGTHENING INTRODUCTION EXERCISES SAFETY ANKLE STRENGTHENING INTRODUCTION Welcome to your Ankle Strengthening exercise program. The exercises in the program are designed to improve your ankle strength, fitness, balance and dynamic control. The

More information

arxiv:physics/ v1 [physics.ed-ph] 28 Jun 2005

arxiv:physics/ v1 [physics.ed-ph] 28 Jun 2005 A unified model for the long and high jump O. Helene Instituto de Física, Universidade de São Paulo, arxiv:physics/0506205v1 [physics.ed-ph] 28 Jun 2005 C.P. 66318, CEP 05315-970 São Paulo, SP, Brasil

More information

SPEED, AGILITY AND QUICKNESS STUDY GUIDE

SPEED, AGILITY AND QUICKNESS STUDY GUIDE SPEED, AGILITY AND QUICKNESS STUDY GUIDE SPEED TRAINING Think of how many critical game situations are won or lost by the ability of the athlete to shift into high gear. While you are born with a predetermined

More information

Safety and Injury Prevention

Safety and Injury Prevention Knowledge Article: Physical Education Safety and Injury Prevention Overview Warming up before sports and exercise can prevent injuries and help you get the best workout possible. Most athletes perform

More information

THREE DIMENSIONAL GEOMETRY

THREE DIMENSIONAL GEOMETRY Chapter 8 THREE DIMENSIONAL GEOMETRY 8.1 Introduction In this chapter we present a vector algebra approach to three dimensional geometry. The aim is to present standard properties of lines and planes,

More information

Criteria of Initial Selection of Candidates for Artistic Gymnastics

Criteria of Initial Selection of Candidates for Artistic Gymnastics ORIGINAL ARTICLE BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Volume 2, No 1, 2010, 75-84 Criteria of Initial Selection of Candidates for Artistic Gymnastics

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

PHYSICAL EDUCATION IM 36

PHYSICAL EDUCATION IM 36 PHYSICAL EDUCATION IM 36 IM SYLLABUS (2014) SYLLABUS 1 Physical Education IM 36 (Available in September) Syllabus 1 Paper (2hrs 30mins) & Practical (30mins) Introduction This syllabus provides candidates

More information

PolishPod101 Learn Polish with FREE Podcasts

PolishPod101 Learn Polish with FREE Podcasts Basic Bootcamp S1 Self Introduction: Basic Greetings in 1 English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 3 4 6 Dzień dobry. Nazywam się Nowak. Dzień dobry. Kot. Miło mi panią poznać. Bardzo

More information

PMP Certification Preparatory Course

PMP Certification Preparatory Course Course dates: Part I: January 10-11, 2013 Part II: January 30-February 1, 2013 Place: Warsaw Client Relations Officer Dorota Sprawnik Tel. 48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

METALLURGY OF NON-FERROUS METALS

METALLURGY OF NON-FERROUS METALS INTERNATIONAL CONFERENCE METALLURGY OF NON-FERROUS METALS UNDER THE PATRONAGE OF PRESIDENT OF KGHM P. M. S.A. - HERBERT WIRTH KRAKÓW, POLAND 17-19 NOVEMBER 2014 HOTEL NOVOTEL FIRST ANNOUNCEMENT ORGANIZED

More information

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 3 2013. Krakow

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW. Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL. No. 3 2013. Krakow UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW Geomatics, Landmanagement and Landscape GLL No. 3 2013 Krakow Editor-in-Chief Józef Bieniek Scientific Editor Urszula Litwin Scientific Board Urszula Litwin (Krakow,

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION REHAB

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION REHAB ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION REHAB OVERVIEW The following is a guide to your ACL rehabilitation. This program should be done in conjunction with a physiotherapist to guide you and monitor

More information

Movement: Keeping your butt lifted off the ground, walk the hands and feet across the floor.

Movement: Keeping your butt lifted off the ground, walk the hands and feet across the floor. Crab Crawl Start: On your hands and feet, facing up, hands pointing toward the feet. Movement: Keeping your butt lifted off the ground, walk the hands and feet across the floor. Tip: Try not to let your

More information

PRINCIPLES FOR A RATIONAL ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS AIMED AT SPEED DEVELOPMENT

PRINCIPLES FOR A RATIONAL ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS AIMED AT SPEED DEVELOPMENT PRINCIPLES FOR A RATIONAL ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS AIMED AT SPEED DEVELOPMENT by Prof. Yuri V. Verkoshansky The development of the speed of execution of the specific activity is the main training

More information

Ewa Olszowy Eliza Lubojańska The Theological Library of the University of Silesia in Katowice

Ewa Olszowy Eliza Lubojańska The Theological Library of the University of Silesia in Katowice Ewa Olszowy Eliza Lubojańska The Theological Library of the University of Silesia in Katowice ARGUMENTS FOR PUBLISHING JOURNALS ON ECCLESIASTICAL LIBRARIES ecclesiastical libraries are one of the oldest

More information

CHAPTER V SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. instance, Jumpers knee is a painful chronic overuse injury of the extensor mechanism of

CHAPTER V SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. instance, Jumpers knee is a painful chronic overuse injury of the extensor mechanism of 182 CHAPTER V SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 5.1 SUMMARY Game of Basketball and Volleyball skills involved in jumping, ball handling, fast movements, which resulted knee injuries, ankle injuries

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

ES 150 - Series 150 W DC POWER SUP PLIES

ES 150 - Series 150 W DC POWER SUP PLIES Vissersdijk 4 4301 ND Zierikzee The Netherlands Tel. +31 111 413656 Fax. +31 111 416919 www.deltapowersupplies.com DELTA ELEKTRONIKA B.V. ES 150 - Series 150 W DC POWER SUP PLIES Mod els Volt age range

More information

Athletic Testing for Basketball Players

Athletic Testing for Basketball Players Athletic Testing for Basketball Players PLEASE SAVE THIS FILE TO YOUR COMPUTER No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic,

More information

Plyometric Training. Plyometric Training. chapter

Plyometric Training. Plyometric Training. chapter chapter 16 Plyometric Training Plyometric Training David H. Potach, PT; MS; CSCS,*D; NSCA-CPT,*D Donald A. Chu, PhD; PT; ATC; CSCS,*D; NSCA-CPT,*D; FNSCA Chapter Objectives Explain the physiology of plyometric

More information

Finance for non financial managers

Finance for non financial managers Course timetable page 6 Finance for non financial managers Client Relation Officer Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71 375 1006 beata.kaputa@pl.ey.com

More information

PART 2: QUESTIONS FOR CONSULTATION. Organisation, if any, whose views are being represented:polish students

PART 2: QUESTIONS FOR CONSULTATION. Organisation, if any, whose views are being represented:polish students PART 2: QUESTIONS FOR CONSULTATION The Department of Education and Skills is drafting a Foreign Languages in Education Strategy. The views of stakeholders are being sought to inform the development of

More information

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version Contents Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] 1 1. KYRIE 3 2. GLORIA 7 www.2l.no 16 Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00 composed 2002 version 15.05.2003 M-66104-063-7,!7JA6G1-aeagdh!

More information

The Effect of Cross- Training on some Specific Physical Variables and the Level of Skills Performance for Fencing Players

The Effect of Cross- Training on some Specific Physical Variables and the Level of Skills Performance for Fencing Players 62 The Effect of Cross- Training on some Specific Physical Variables and the Level of Skills Performance for Fencing Players * Dr / Hatem Fathallah Mohammed Hefny Abstract: this research aims to identify

More information

Tłuszczakomięsak (liposarcoma)

Tłuszczakomięsak (liposarcoma) Tłuszczakomięsak (liposarcoma) Obraz patologiczny Tomasz Tuziak Wśród guzów o różnicowaniu tłuszczowym wyróżnia się nowotwory łagodne, nowotwory o złośliwości pośredniej i nowotwory złośliwe. Grupę guzów

More information