ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï.4 ÔÇÓ 17/10/2009 PUBLIC AUCTION Íï.4 OF 17th Oct' 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï.4 ÔÇÓ 17/10/2009 PUBLIC AUCTION Íï.4 OF 17th Oct' 09"

Transcription

1 ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï. ÔÇÓ 1//09 PUBLI TION Íï. O 1th Oct' 09 OINS AND TOKENS GOVERNOR APODISTRIAS 1 Lepta 12 V+ 0 2 Lepta 1 "KOTOPULAKI!" V 10 Lepta 1 rare type with n "", art clur RRR V+ 0 Lepta 1 rare type "KOTOPULAKI!" HOLD Lepta 1 green patina V Lepta 11 +/V Lepta 11 V 6 Lepta Lepta 11 +/V 6 Lepta 11 V 6 11 Lepta 11 extremely rare variety, sideways verthrw and ff centre V+ 1 Lepta 11 +/V 6 1 Lepta 11 V 1 Lepta 11 V 1 Lepta 11 with rare variety val disc X Lepta 11 V+ 1 KING OTTO 1 2 Lepta 12 V Drachma Lept 1 2 Lepta 1 VX Lepta 1 VX 6 22 Lepta 1 V 2 Lepta 1 lt 2 2 Lepta 1 art clur V 1/ Drachma 1 HOLD 26 1/2 Drachma 1 V 2 1/2 Drachma 1 HOLD V 2 1 Drachma 1 X Drachma 1 illed Drachma 1 "ÐÁÑÉÓÉ" V+ 1 1 Drachma 1Á "ÐÁÑÉÓÉ" Drachma 1 Paris Mind Tned 2 Lepta 1 V 1 2 Lepta 1 G 1/ Drachma 1 V 6 1/2 Drachma 1 V+ 1/2 Drachma 1 VX 10 1/2 Drachma 1 illed V 9 Lepta 16 V+

2 Lepta 16 VG 1 2 Lepta 1 G 2 Lepta 1 G Lepta 1 V+ Lepta 1 with brake V+ Lepta 1 clean V+ 6 Lepta 1 nice clur V 2 Lepta 1 V Lepta 1 with accent "ÔÏÍÏÓ". R. V 9 Lepta 1 V Lepta 1 rare type with BAP 1 Lepta 1 G 2 Lepta 1 VX 1 Lept 19 V 1 2 Lepta 19 Lepta 19 V 6 Lepta 19 + lepta 19 V+ 6 2 Lepta 1 V 1 9 Lepta 11 V Lepta Lepta 12 V Lepta 12 V 1 6 Lepta 12 X 0 6 Lepta 12 scratch G 6 Lepta 1 V Lepta 1 VG 6 2 Lepta 1 V 0 6 Lepta 1 VX 69 Lepta 1 V Lepta 1 V 1 Lepta 1 V 2 Lepta 1 crrsin + Lepta 1 VG Lepta 1 VG Lepta 1 "VASILIA" KM1 VG 1 6 Lepta 1 VX 6 1 Lept Lepta 16 9 Lepta 16 V 0 Lepta 16 V+ 1 Lepta 16 V 2 Lepta 16 VG 1/ Drachma 16. Prbably repaired V 00 1 Drachma 16. Plugged. V 2 Lepta 1 G 6 Lepta 1 VG 2 Lepta 1 VG 2 Lepta 1 1

3 9 Lepta 1 Lepta 1 V 91 Lepta 1 nice clur V Lepta 1 ff centre V 9 Lepta 1 ERROR ut f centre _ 9 Lepta 19 die brake X 0 9 Lepta 19 A/X 0 96 Lepta 19 art clur + 9 Lepta 19 VG 9 Lepta 19 die brake 99 Lepta 19 A/X 0 Lepta 1 brake VX 1 Lepta 1 V 2 Lepta 1 V Lepta 1 V 1 Lept 11 crrsin V 2 Lepta 1 brwn, usual planchet defects UN Lepta 11 V Lepta 11 X 1 Lepta 11 9 Lepta 11 V 1 Lepta 11 scratch X 111 1/2 Drachma 1 illed VX Lept 1 GVG 11 2 Lepta 1 G 11 2 lepta 1 V Lepta 1 VX Lepta 1 VG 11 Lepta 1 11 Lepta 1 V 119 Lepta 1 V KING GEORGE I 1 1 Drachma Drachma 16 pattern with tw crwns (Stratudakis E) X Drachma 16 V+ 0 2 Drachma 16 V+ 1 Lept 169 X 1 1 Lept 169 nice clur B/UN Lept 169 redbrwn B/UN 0 Lepta 169 Lepta 169 V+ 9 Lepta 169 VX 1 Lepta 169 nice clur UN 0 11 Lepta Lept 1 RRR X 0 1 Lt cins Lepta 169 MIX 1 Lepta 1 V 1 Lt cins Lepta 1, Lepta 12 MIX

4 16 1 Drachma 1 V 1 Lepta 1 BU 6 1 Lepta 1 BU 0 19 Lepta 1 1 Lepta 1 X 11 Lepta 1 X 12 1 Drachma 1 V+ 1 Lt cins 2X Lepta, 1 Drachma 1 HOLD MIX 1 Drachma 1 V+ 0 1 Drachma 16 cleaned X 0 16 Drachma 16 VX 1 1 Lept 1 redbrwn UN Lept 1 gld patina BU Lept Lepta 1 VX 1 2 Lepta 1 V+ 2 Lt cins 1 Lepta 1 MIX Lepta 1 RRR UN 2 Lepta 1 ERROR, line inside letters V Lepta 1 VX 6 Lepta 19 6 Lepta 19 V 0 Lepta 19 V 0 9 lepta 12 cleaned V+ 1 Lepta 12 VX 161 Lepta 12 nice clur Lepta Lepta 1 16 Lepta 1 VX 16 Lepta 1 V Drachma Drachma 1 V 6 16 Lepta Lt Lepta 19, Lepta 19, Lepta Lepta 19 fake 11 Lepta 19 V+ 12 Lepta 19 A/UN 1 1 Drachma 19 BU 1 1 Drachma 19 UN 1 1 Drachma 1911 rare cpy, unknwn metal, gr V 16 Lt silver cins 1 Drachma , 2 Drachma 1911 (X2) MIX 1 1 Lt f 9 silver cins Lepta 111, 1 Drachma , 2 Drachma 1911, Drachma 19 Set Lepta 19 VX X GREEK REPUBLI 19 Lepta 1922 BU 10 Lt cins Lepta Lepta Drachma 19 (LONDON)

5 12 Drachma 19 (BRUSSELS) 1 Drachma 19 (BRUSSELS), small hit n the side UN 1 Drachma 19, bad striked V 1 Lt cins Drachma 19 (2 ), Drachma 19 X 16 Drachma 19 V 1 Drachma 19 KM X 1 Drachma 19 UN 19 Lt 2 cins Drachma 19 V+ KING PL 1 Lt cins Lepta + Drachma 19 BU 191 Lt 2 cins Drachma 19 UN Lepta 196 UN UN Drachma 19 X 19 Lt cins Lepta + Drachma 199 MIX 19 mplete set cins UN 19 Lt 6 cins Drachma 19 (ROM ROLL) BU 196 Hellas cins cllectin 196 Silver 19 Set cins 196 UN HELLENI REPUBLI AND OMMEMORATIVE ISSUES 19 mplete set 19 (21st April 196) in rare bank case RRR Drachma 196, pattern sails with strikes Pn 9. E 0 0 1st Olympic series 112 n silver prf with certificate. PR 1 2nd Olympic series 112 n silver prf with certificate. PR 2 rd Olympic series 112 n silver prf with certificate. PR 0 Drachmas 19 cmmemrative prf cin. PR 1 00 Drachmas 19 cmmemrative "ÄÅÊÁÅÔÉÁ ÃÕÍÁÉÊÁÓ" (withut bx). PR 1 0 Drachmas 19 cmmemrative prf "ÓÊÁÊÉ". PR Drachmas 199 prf "VOLLEYBALL". PR 0 ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÓ ÏËÕÌÐÉÁÊÙÍ ÁÃÙÍÙÍ. 2 cins X 00 Drachmas Silver (NO BOX), 1996 PR RETE 1 Lept 10 X+ 0 9 Lt 2 cins 1 Lept 10 VG Lepta 10 V VGV 2 2 Lepta 10 UN Lepta 10 VX 2 Lepta 10, ÐËÁÃÉÁ ÁÍÁÔÑÏÐÇ (Medal Reverse).RRR X Set cins Lepta 10 V 21 1 Lept 11 UN 2 2 Lepta 11 leaned X Drachma Drachmas 11 VG 21 Drachmas 11 G 219 Lt cins Lepta + 1 Drachmas 11, Silver V 0 IONIAN STATE 2 Inian Islands 119 farthing X 221 Inian Islands 119 farthing V

6 222 1 Obl Obl 119 V Obl 119 VX 1 2 Inian Islands 1 farthing V 226 Inian Islands 1 farthing V 22 New Obl 1 V 22 Obl 1, perced HOLD V 229 Obl 1 2 New Obl 1 VG 21 New Obl 1 X 22 New Obl 1 2 New Obl 19 V 2 Obl 19 V 2 New Obl Obl 12 V 2 Obl 12 V 6 2 New Obl 1 V 29 New Obl 1 VX 2 New Obl 162, nice clur A/UN 21 New Obl 162 X YPRUS 22 1 Piastre 19 V 6 2 1/2 Piastre 1 VG 2 1 Piastre 16 G 2 1/2 Piastres 11, scratched Piastres 11 V 2 1 Piastres 11 V 2 1/ Piastre 1 VG 29 1/2 piastres Piastres 1921 V 1 9 Piastres / Piastre 1926 V 1/ Piastre 1926 V 1/2 Piastre 192 V 1 Piastre Piastres Piastre 19 1 Piastres /2 Piastre 192 V 2 1 Piastre 192 V Piastre 19 X / Piastre 19 V 26 1 Piastre /2 Piastre 19 V 26 1 Piastre 19 V Shillings 19 V 26 1 Shilling 19 V 26 1 Piastre 199

7 269 1 Shilling 199 X 2 Mills 196 B/UN 21 Lt 2 0 Mils + 1 Lire 196 PR 22 AO 199, 1 Lire PR 2 Lires 19 (MAKARIOS) PR 20 2 Millenium 00, 2 Lires brnze PR 10 2 Lires Gld, prf cin with certificate "yprus Adhesin in E.U. 0" UN 20 OTTOMAN OINS (Kelveri, cuntermarks etc.) 26 1 B 1 "ÂÁÔÏÕÓÁ" f Lesbs Island n para 1 ttman. H.W. page21.rrr 2 2 "ÐÁÐÐÁÄÏÓ" f Lesbs Island with the arabic cuntermark PAPASLI n para ttman Egyptian. H.W. page 92. RRRR Ô/ÐÑ "ÐÅÔÑÁ" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page 61. RR ÆÐ "Æùïäï ïò Ðçãçò" ÂÑÉÓÁ (Lesbs Island). H.W. page 2. ÄÐ "Äçìïãåñïíôßá Ðëùìáñßïõ". H.W. page 26 and arabic letters Pilmar. H.W. page 9. A furth cuntermark prbably ÊÐ/à n the same face para ttman.rrrrr Á "ÁãéÜóóïò" (Lesbs Island) n para, para, para ttman Egyptian.Scarce n these cins.r 0 21 ÔÅË "Ôåëùíßá" (Lesbs Island) n para ttman.rrr. H.W. page tw crss cuntermarks prbably frm Lesbs Island greek villages. 2 numeral cuntermark prbably frm Lesbs Island n para 1. H.W. page.rr 2 6 numeral cuntermarks prbably frm Lesbs Island. H.W. page, n 1 ttman Egyptian cin. 2 Ä prbably frm Lesbs Island n para ttman Egyptian. Nt mentinned in H.W. RRRR. 26 Three symbls cuntermarks frm Lesbs Island. (H.W. page 9). V. RR 2 D and n tw ttman cins.numeral cuntermark prbably frm Lesbs Island. 2 Ó "Óéããñéïí" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page KII "Êþìç" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page.rrrr 2 ÐÐ/11 "Ðïôáìüò Ðëùìáñßïõ" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page. RR ÁÐ "Áãßá ÐáñáóêåõÞ" ÁêñÜóé f Lesbs Island. H.W. page 16, with fur ther cuntermarks f Pilmar n para ttman.rrr ÐÏÑ "ÐÏÑÏÓ" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page.on the ther side tw cuntermarks f Pilmar.RR +à and Ó "Óéããñéïí" f Lesbs Island.Tw cuntermarks n para Ó Ã "ÓùôÞñïò ÃÝííçóç ñéóôïý" (Thass Island) H.W. page 6 and n the ther side ÁÄ " ãéïò ÄçìÞôñéïò ùñéïý ÊáêçñÜ çò" (Thass Island) n para ttman.tw difficult cuntermarks.rrrr Á+Ä " ãéïò ÄçìÞôñéïò Èåïëüãïò" (Thass Island) n para ttman.h.w. page 11.RRRR KAA 1 "ÊÁÆÁÂÇÔÇ Áãéïé Áðüóôïëïé" (Thass Island).H.W. page 6 and ÔÎ "ÔáîéÜñ çò ÌáíôáìÜäïò" (Lesbs Island) tw strikes,ttally three cuntermarks n the same side.h.w. page 6.RRRR ÁÃ/ÐÑ "Áãßá ÐáñáóêåõÞ Èåïëüãïò" (Thass Island). H.W. page 9 n para ÁÃÍ/9ËÈ " ãéïò Íéêüëáïò Ëåìåóüò ÈÜóïõ 19" f Thass Island.H.W. page n para ttman.rrrr Ì+ "ÌÁÑÉÅÓ" Thass Island) n cunter brass.h.w. page. 0 + prbably frm Ddecanese,tw crss cuntermarks. Greek villages. 1 Three () different cuntermarks frm Ddecanese.Ð, Å, Á.V.RR 2 ÁÅ "Áãßá Åëåïýóá" (Rhdes Island).H.W. page and Ó "Óßããñéïí" (Lesbs Island).H.W. page 6,tw cuntermarks n the same side f para ttman.rrrr A+M "Áñ Üããåëïò Ìé áþë" (Rhdes Island) n para ttman. ÊÈÓ "Êïßìçóéò Èåïôüêïõ Óáëáêïõ" (Rhdes Island) n para ttman.on the ther side symbl cuntermark frm Rhdes.H.W., 0.RRRR Á "ÁíåìùôéÜ" (Rhdes Island) n 2 lepta greek cin. 6 Ð prbably frm Rhdes Island.H.W. page 2 n para ttman.rrr ÃÓ "ÃÉÁËÏÓ ÓÕÌÇÓ" (Symi Island). H.W. page 2 n para, 9, and Egyptian.Ttally three cuntermarks. A prbably "ÁÔÓÉÊÇ" (Lemns Island).H.W. page n para ttman Egyptian cin.r 9 H.W. page with Ð+Ê cuntermark frm Lemns Island.RRR

8 ÁÄ " ãéïò ÄçìÞôñéïò" (Lemns Island).H.W. page n cpper metal.rrrr 11 Ð+Ê "ÐÁÍÁÃÉÁ ÊÁÌÉÍÉÙÍ ¹ ÊÁÓÔÑÏÕ" (Lemns Island) n fur para ttman : 1,, 9, and Egyptian.H.W. page 6. T frm Lemns Island.H.W. page 66 n para ttman.rrrr 1 ÁÃ:Ê " ãéïò Êùíóôáíôßíïò" (Lemns Island) n para 1.H.W. page.rrr 1 à frm Lemns Island n para ttman.h.w. page 2.RRR 16 B prbably Macednia r Thrace.Nt mentinned in H.W. n para 2, para 1, para 9.Scarce lt. O prbably Macednia r Thrace. Nt mentinned in H.W. n para 9.RRRR 1 Î prbably Macednia r Thrace.Nt mentinned in H.W. n para 2.RR 1 19 N prbably Macednia r Thrace.Nt Mentinned in H.W. n para 2, para 1, para.scarce lt. ÍÓ "Íéãñßôá Óåññþí" frm Macednia n para ttman.h.w. page 1.RRR Three different cuntermarks frm Macednia : b, ð, ÁÐ. V.RR tw crss cuntermarks prbably frm Macednia. Greek villages. 22 ëc frm Thrace n cpper brass.rr 2 Three unknwn cuntermarks prbably frm Thrace area. 2 + tw crss cuntermarks prbably frm Thrace. Greek villages. para Kelveri cuntermarked.rrrr 26 KELVERI:,, parades cmplete set.irst serie. 2 KELVERI:,, parades cmplete set.secnd serie. 2 KELVERI:,, parades cmplete set.third serie. 29 KELVERI:,, parades cmplete set.urth serie. KELVERI:,, parades cmplete set.ifth serie. 1 ÐáñÜäåò 1 "ÁÑÁÂÁÍÉÏ". Kap. page 6.RRR 2 ÐáñÜäåò "ÌÁËÁÊÏÐÇ" Kap. 29 page 6.RRR MURAD I 162 (691H). Akche.N. Pere. RR MURAD I 162 (691H).Mangir AE.N. Pere 9. RRR BAYEZID I 19 (910H).Akche.N. Pere 1. RR 6 BAYEZID I 19 (910H).Mangir AE. N. Pere 1. RRR BAYEZID I 19 (910H).Akche. N. Pere 1.RRR.Date inverted. EMIR SULEYMAN (01H).Akche. N. Pere 19 9 EMIR SULEYMAN (01H).Akche. N. Pere EMIR SULEYMAN (01H).Mangir AE. N. Pere.RRR. 1 MEHMED ELEBI 1 (0616H).Akche. N. Pere 2.Mint BURSA.RRR. 2 MEHMED ELEBI 1 (0616H).Akche. N. Pere.Mint BURSA.RRR. MEHMED I 11 (162H).Akche. N. Pere.Mint SERRES.RRR. MEHMED I 11 (162H).Akche. N. Pere.Mint SERRES.RRR. MURAD II 121 (2H).Akche. N. Pere.Mint BURSA.R. 6 Same lt as abve.mint SERRES.RR. MURAD II 121 (2H).Akche. N. Pere.Mint BURSA. Same lt as abve.mint SERRES.RR. 9 MEHMED II 1 (6H).Akche. N. Pere.Mint BURSA.R. Same lt as abve.mint SERRES.Three akches. 1 MEHMED II 1 (6H).Akche. N. Pere.Mint BURSA. 2 Same lt as abve.mint SERRES. MEHMED II 1 (6H).Akche N. Pere 6.Mint NOVAR. Same lt as abve.mint SERRES.R. MEHMED II 1 (6H).Akche. N. Pere.Mint SERRES.RR. 6 MEHMED II 1 (6H).Mangir AE.em 9.Mint AYASLIK.RRR. Same lt as abve.em 2.Mint BURSA.

9 BAYEZID II 11 (691H).Akche. N. Pere.Mint KRATOVA. 9 Same lt as abve.mint SERRES. Same lt as abve.mint USKUR (Skpie) 61 SELIM I (91926H).Akche. N. Pere 6.Mint NOVAR. 62 Same lt as abve.mint SERRES.RR. 6 SELIM I (91926H).Akche N. Pere.Mint KRATOVA. 6 SULEYMAN I (9269H).Akche N. Pere.Mint AMASYA.R. 66 Same lt as abve.mint ANA. 6 Same lt as abve.mint KOANIYE.R. 6 Same lt as abve.mint SIDROKAI.RR. 69 SULEYMAN I (9269H).Akche. N. Pere 9.Mint SERRES.RR. SULEYMAN I (9269H).Akche. N. Pere 21.Mint MODAVA.RRRR. 1 SULEYMAN I gld (Altin).N. Pere 11 variety.mint HALEP.RR. 1 2 SELIM II.Dirhem. N. Pere 2 variety.mint AMID.RR. Same lt.n. Pere 29 variety.mint BAGDAD.RR. Same lt. N. Pere.Mint SIDROKAI. MURAD III (920H).Dirhem.em 11 variety.mint ANA.RR. 6 Same lt. N. Pere 2.Mint HALEP.RR. Same lt. N. Pere 2 variety.mint AMID.RR. Same lt. N. Pere 292.Mint MUSUL.RR. 9 MURAD III.Akche. N. Pere 296.Mint AMASYA.RR. 0 Same lt. N. Pere 6.Mint SIDROKAI.RR. 1 MEHMED III 9 (0H).Akche. N. Pere.Mint ANA.R. 2 Same lt.mint SIDROKAI.RR. AHMED I ts.1 VAN AHMED I 1 (26H).Dirhem. N. Pere 6.Mint HALEP.RR. Same lt.n. Pere 66.Mint AMID.R. 6 AHMED I. Medini. N. Pere as em 12 variety.mint MISIR.RR. AHMED I. Akche. N. Pere 1.Mint SIDROKASI.R. MUSTAA I. Akche. N. Pere.Mint MISIR.RRR. 9 OSMAN II 161 (21H). Onluk. N. Pere 9.Mint ANA.RRR. OSMAN II. Medini. N. Pere.Mint MISIR.RRR. 91 OSMAN II. Akche. N. Pere.Mint BURSA.RRR. 92 MURAD IV. Para. N. Pere 21.Mint MISIR.RRR. 9 Same lt. Mint SIDROKAI.RRR. 9 Same lt. Mint YENISEHIR (LARISSA).RRR. 9 IBRAHIM 16 (9H).BESLIK. N. Pere 6.Mint ON/PLE.RRR. 96 IBRAHIM. Para. em 16 variety.mint MISIR.RRR. 9 IBRAHIM. Akche. N. Pere.Mint ON/PLE.RR. 9 Same lt. N. Pere.Mint AMID.RRRR. 99 MEHMED IV 16 (99H). Para. N. Para. Mint MISIR.RRR. 0 Same lt. N. Pere. Mint HALEP.RRR. 1 Kuruz in silver. N.Pere 92. Mint KONSTANTINIYE 2 MUSTAA II MUSTAA II. N.Pere 96. Mint ON/PLE. MUSTAA II.Yarim Kuruz. Mint place Edirne.RR. MUSTAA II (1611H) (1691).Yarim Kuruz in silver.n.pere 9. Mint KONSTANTINIYE. 6 MUSTAA II (1611H) (1691). Kuruz in brnze. N. Pere 9. Mint KONSTANTINIYE.RR. MUSTAA II (1611H) (1691). Yarim Kuruz in brnze. N. Pere 96. Mint KONSTANTINIYE.RRR.

10 AHMED III (1111) 11. Akche KM 1. Mint ON/PLE.R. 9 AHMED III (1111) 11. Para KM 19. Mint ON/PLE. AHMED III (1111) 11. 1/2 ZOLOTA KM 0. Mint ON/PLE. V.R. 11 AHMED III (1111) 11. ZOLOTA KM 6. Mint ON/PLE. V.R. AHMED III (1111) 11. Onluk KM 1. Mint TILIS. N.Pere 2. V.RR. 1 1 AHMED III (1111) 11. Kuruz in brnze. N. Pere 6. Nt mentinned in KM catalgue. Mint ON/PLE. V.RRR. MAHMUD I MAHMUD I 16 MAHMUD I. Yirmilik. Different type n 11.RR. 1 MAHMUD I (11116) 11. Para KM 19. Mint ON/PLE. 1 Onluk. KM 2. Mint ON/PLE. V. R. Perced. 19 Kurus. KM 2. Mint ON/PLE. Para NP 0 nt reffered in KM. Mint MISIR. V. R. 21 Tek Altin. KM 2 gld mint Istanbul. V. RR Zeri Mahbub. KM 222 gld mint Istanbul. V. 0 2 OSMAN III (116111) 11. Para. KM 2. Mint ON/PLE. V. R. 2 Para. KM. Mint ON/PLE. Perced. V. RR. Para NP nt reffered in KM. Mint MISIR. Perced. V. RR. 26 MUSTAA III (11111) 11. Asper KM 291. Mint Istambul. V. R. 2 Para KM 29. Mint Istambul. V. R. 2 Para KM 0. Mint Istambul. V. R. Perced. 29 Zlta KM 16. Mint Istambul. V. R. Piastre KM 21. Mint Istambul. V. R. 1 2 Zlta KM 2. Mint Istambul. V. RR. 2 Kuruz in brnze. Nt reffered in KM and NP. V. RRR. Para. Nt reffered in KM and NP. Mint TUNIS. V. RRR. Bakir NP 6 in brnze mint TUNIS, nt reffered in KM. V. RR. Zeri Mahbub gld. KM. Mint Istambul. V. 1 6 Knya. MAHMUD I ABDULHAMID I (111) 119. KM. Mint ON/PLE. V. 9 Para. NP 6. Mint MISIR nt reffered in KM. Akche. KM 1. Mint ON/PLE. V. RR. 1 Para. KM 9. Mint ON/PLE. V. R. Perced. 2 Para. KM. Mint ON/PLE. Perced. Para. KM. Mint ON/PLE. Perced. RR. Zlta. KM 91. Mint ON/PLE. Perced. R. Piastre. KM 96. Mint ON/PLE. V. R. 6 2 Zlta. KM 1. Mint ON/PLE. V. Sultani gld. NP 69 mint MISIR, nt reffered in KM. V. RR. 10 Burbe in cpper. KM 6 page 2. Mint TUNIS.V. 9 SELIM III (122) Para KM 6. Mint Istambul. Para. KM 6. Mint MISIR. 1 Para. KM 92. Mint Istambul. V. Perced. 2 2 Piastres. KM. Mint Istambul. V. Yuzluk. KM. Mint Istambul. Yuzluk. KM. Mint Istambul. V. Altin gld. NP 26. Mint Istambul. V. RR. 0 6 Altin gld. KM 2. Mint Istambul. V. R. 10

11 MUSTAA IV (222) Para KM 6. Mint Qustantiniyah. V. RR. 9 Para. KM 6. Mint MISIR. V. RR. MUSTAA 22 Altin gld. NP Para. KM. Mint ON/PLE.V. RRR. Perced. 62 Altin gld. KM 6. Mint ON/PLE. V. R. 0 6 MAHMUD II (21) Para KM 9. Mint ON/PLE. Perced. 6 Piastre. KM 62. Mint ON/PLE. Perced. RRR. 0 6 Piastre. KM. Mint ON/PLE. V. Perced. 66 Para. KM 2. Mint ON/PLE. Perced. 6 Para. KM. Mint ON/PLE. Perced. 6 Para. KM 1. Mint ON/PLE. V. R. 69 Piastre. KM. Mint ON/PLE. Perced. N lt. 0 1 Para. KM 6. Mint ON/PLE and MISIR. V. R. 2 Para, Para, Piastre, 2&1/2 Piastres (0 Para), Piastres, KM 999. Mint ON/PLE with dt. V. MAHMUD II 1&1/2 Piastre, Piastres, 6 Piastres, KM 1. Mint ON/PLE. Tw cins perced. V. Gd item Rumi in silver. NP. Mint ON/PLE nt reffered in KM catalgue. Perced. RR. 6 Kharub in billin. KM 9 page 1 year 6, Mint TUNIS. Perced. Para (Buyuk kit' ada) in cpper. NP 6 variety. Mint TRABLUSGARP (Libya). V. RR. 0 Para billin. KM 16 page 16. Mint TRABLUSGARP (Libya). V. R. 9 Qirsh in billin. KM 11 page 61. Mint MISIR (Egypt). V. R. 0 ABDULMEJID AH1 = Para, Para, Para. KM 61, 62, 6 V+ 1 ABDULMEJID = 1&1/2 Piastres. illed. KM ABDULMEJID = Piastres. Perced. KM 6. ABDULMEJID = 6 Piastres. Perced. KM 66. /V ABDULMEJID = Memduhiye Altin gld. KM 69 year UN 0 ABDULMEJID = Para, Para, Para. KM 66, 666, 66. UN 6 ABDULMEJID = Kurush, 2 Kurush, Kurush, Kurush. KM 61, 62, 6, 6 V/V+ ABDULMEJID = Para, Para. KM 66, 6. V+ ABDULAZIZ AH = Para, Para, Para, Para. KM 699, 0, 1, 2. V/ 9 ABDULAZIZ = Kurush gld. KM 69. V+/ ABDULAZIZ = 0 Kurush billin. Nt recrded in KM but nly gld. +/V 91 Tunisie. AbdulAziz. 2 Kharub Kp. page (1). V+ 92 ABDULAZIZ = TUNISIE Kharub. NP 9. V+ 9 ABDULAZIZ = TUNISIE Kharub. NP 2 var. V+ 9 MURAD V AH9 = Kurush. KM. +/V 0 GREEK TOKENS 9 mplete set tkens f PAROS Lepta V/X 0 96 mplete set tkens "KERAMIKOS" 1 Drachmas V 0 9 Greek tken "PARKING O THESSALONIKI" V 9 mplete set tkens "ÈÅÉÙÑÕ ÅÉÁ ÌÇËÏÕ" 99 2 Drachmas 19 B ancelled. R. 0 Greek cunter mark "ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ". RRR. 1 Set medals f Peace silver. UN 2 Greek lt tkens cmmemrative. Greek tken 1969 "Ó ÏËÇ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ". Ê.Ø. (Êåíôñï Øõ áãùãéáò) X

12 Telephne tken "AETE" UN X an unknwn numeral cuntermark r tken n Para ttman. H.W. page. RRR. 6 ÊËÁ. Tken brass. RRR. Ë. Tken brass. RRR. AK. Tken brass. RRR. 9 KÐ. Tken brass. RRRR. K n cpper. RRR. 11 ÄK n cpper. RRR. ÓÑ. Tken brass. RRR. 1 Para ttman tken in rder t crss the bridge f Galata (KARAKOYEMINONU) in ON/PLE. RRR. 1 SAPOL n l. King Gerge 12. RRR. n cunter brass. V. RRR. 16 H and n cpper. V. Tw different tkens. 1 AÄ n metal. V. RR. 1 BB n l. King Gerge 12. V. RR. 19 ÓÊ n l. 1 King Gerge. V. RR. LH n cent. Italian cin. V. R. 21 AÐ n greek cin l 12. V. RR. OTHER OUNTRIES 22 Italy cmmemrative fantasy Italy Lire 162 gld. KM.1 V 0 2 MEHMED V (Rejad) 12 in three difficult sizes. TUNISE lt 2 cin brass 16 and 1 26 EGYPT lt 2 silver cins 2 ABDULAZIZ 9 lt silver cins 2 ABDULAZIZ lt brass cins n different mney. 29 ABDULAZIZ lt brass cins Paralik. EGYPTE: mil (1), mil (1), 2pi (1). KM, 16, 1 1 EGYPTE: pi (2), pi (1), pi (2). KM 1, 19, EGYPTE: KINGDOM. 1mil (). KM 1,. 1 EGYPTE: 2mil (2), 2,mil (1), mil (1). KM 22,, 6,, 6 EGYPTE: mil (2), 2pi (2). KM,,,. EGYPTE: pi (). KM 6, 9. 6 PALESTINE: 1mil, 2mil,,,,, 0 mils. Seven cins f KM 1. 1 IA written tken. ÃËÉ written tken 9 IranPersia. 1. Silver. IRAN. 2 Shahis. pper. Kp. page VG 1 BUKHARA. Alim ibn Sayyid Mir Amin. Tenga. Kp. page 126. RR. V 2 OMAN. 1/ Anna. Kp. page 166. With star. V+ AGHANISTAN. Rupee. Three pieces. Kp. page 2. V YEMEN. 1/ Imadi Riyal. 1. Kp. page 229. V MARO. Dirhams. Kp. page 0 (). V+ 6 TUNISIE: centimes. Brnze. Kp. page. X INDIA native States. Tw brnze pieces. RR. V ISENDIARIDS (H) 11 Dirham M.M. 2. ive pieces. R. 9 AKKOYUNLU (Turcmans f the white sheet). M.M. 269 (96H). ive pieces. RR. 0 THE AYYUBIDSELJUQ perid. Three fals. M.M..

13 1 The SURIS. Islam Shah Suri. M.M. (26). RRR. 2 The Sultans f Bengal, Tankah, Sikandar Shah ibn Ilyas (992H). M.M. (2). RRR. The AyyubidSeljuq perid. Dirham five pieces. M.M THE ILKHANS. Duble Dirham, dirham. ive pieces M.M. 2. RR. 0 THE URTAKIDS O MARDIN. Dirhem. M.M. 1. ur pieces. RR. 6 THE TIMURIDS. Tankah AR. ive pieces. M.M. 26. RR. 0 THE ABBASIDS. Dirham(2) and tw fals. ur pieces. M.M. 6. RR. THE MUZAARIDS. Triple Dirham. ive pieces. M.M. 26. RRR. 0 9 THE SEAVIDS. Shahi. Three peices. M.M The Sultans f Delhi. Tankah. ur pieces. M.M.. RR THE KHWAREZM Shahs. Billin Dirham. Three pieces. RR. 62 THE RASULIDS (116). Dirham with LION mtif. RRR. 6 rusader Dirhams. PseudAlepp. Six pieces. M.M.. R. 0 6 THE GHAZNAWIDS. Dirham. M.M. 19. RRR. 6 THE AGHLABIDS. Dinar. M.M. 9. RRR. 66 The ilali Sharifs. Dirham. M.M RRR. 6 Refrmed Ommayad cinage. Dirham(1) and als(). ive pieces. M.M. 9. RR. 0 6 The URTAKIDS f MARDIN. Dirham. Yuluk Arslan. 96H. M.M. 11 (2). RRRR The Seljuqs f Rum. Kiliz ArslanKay Khusru. M.M. 1. RRR. 0 The Seljuqs f Rum. "The Three Brthes". Kay kavus II. Dirham mint SIVAS. M.M. 1. RRR. 1 Same lt as abve. Mint Knya. M.M. 1. RRR. 2 Lt f ld wrld tkens cins Lt f ld wrld tkens cins Lt f ld wrld tkens cins Lt f ld wrld tkens cins MEDALS AND DEORATIONS GREEK MEDALS AND DEORATION 6 mmander Order f King Gerge "SOUVAL" bxed. UN 0 Knight Order f the Redeemer "ÐÏÌÙÍÇÓ" in bal bx. 0 Set (2) medals, rss rder f the Phenix and mmander f the Phenix 19 issue. 1 9 Grand mmander set Order f the Phenix 19 issue. 2 0 Set (2) medals, rss f Valur and mmander f valur 19 issue. 1 1 Medal brass cpy 126 "ÐÑÏÌÁ ÏÉÓ ÔÏÉÓ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ" "ÅÕÃÍÙÌÏÓÕÍÇ ÔÏÕ ÅÈÍÏÕÓ" 0 2 mmander rss f Valur 19 "ÊEËÁÚÄÇÓ", prbably reenamelled. RRR. 10 Medal "Ryal Agricultural ederatin" (Âáóéëéêç Ãåùñãéêç Åôáéñåéá) RR. 0 Medal f Agricultural Merit, rd class, 1st type, by Zimmermann, Pfrzheim, in case f issue. Ryal Husehld medal f King Alexander I (Áíáêôïñéêùí Õðçñåóéùí) B' lass. RR. 0 6 mmemrative Badge f the Hundredth Anniversary f the Greek Dynaty (Åêáôïíôáåôçñéäá Åëëçíéêçò Äõíáóôåéáò) "ÊÅËÁÚÄÇÓ", fr wmen. Prbably a trial. As is. mmemrative medal 119. R. Medal "Ç Åëëáò ôïéò Ëåãåùíéôáéò" 19. R. 9 Red rss medal silver Balkan Wars. RR. 2 Red rss medal Red rss pin "ÓÙÌÁ ÁÄÅËÖÙÍ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÅÑÕÈÑÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ". R 92 Red rss Decratin medal brass. 9 Medal Natinal ederatin "ÅÈÍÉÊÏÍ ÉÄÑÕÌÁ" ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ. 9 Medal pin silver "ÖÁÍÅËËÁ ÔÏÕ ÓÔÑÁÔÉÙÔÏÕ".

14 9 96 pcs different medal trials unique by KELAIDIS. "WAR ROSS 191", "ROSS O HONOUR", "LONG SERVIE AND GOOD ONDUT" Medal War rss 19 rare type.(ìå åã Üñáêôï ðßóù ôï 19). RRR Merchant Navy War rss brnze. 9 Rugh stamping f meritrius service medal greek ryal Gentarmery. 99 mplete medal set pcs "LONG SERVIE AND GOOD ONDUT" (Åõäïêßìïõ Õðçñåóßáò). 0 mplete miniature medal set Plice. R. 1 Lt 6 pcs miniature medals by KELAIDIS. R. 0 2 Medal f Military Merit unique trial. (êïììýíï åóùôåñéêü, ùñßò ðßóù üøç). RR. 1 Gld rss f Valur. (Áñéóôåßï Áíäñåßáò). 1 Silver rss f Valur Badge f the Sacred Legin. R. 1 6 Medal fr Natinal Resistance "ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ". Medal fr Natinal Resistance first strike (ðñþôç êïðþ). Plice rss A'lass gld. 9 mmander? greek Natinal Organisatin (Åëëçíéêüò Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò) unique by KELAIDIS Silver cmmemrative crss fr the wunded 19 by archbishp f Athens hrysanths. 611 Jerusalem rss crwned rss Order f Saint Marc. UN 2 61 Gld rss " ÉËÉÅÔÉÁ ÁÃÉÏÕ ÏÑÏÕÓ", Athinagras Patriarchate. 61 Mnastery Amulet made abut at 10.(Ìïíáóôçñéáêü Öõëáêôü). R. 0 6 Military Diplma f Hnur "ÅÈÍÉÊÏÓ ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÓÔÑÁÔÏÓ" RRR Military Diplma "ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÏÑÅÉÍÇ ÅËËÁÓ" Naplen Zervas 19 EDES. R Luxury set medals Kings Of Greece "ÂÁÓÉËÅÉÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ" silver Medal Macednian ederatin "ÓÙÓÙÌÅÍ ÔÇÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÍ" 1, KELAIDIS. RRR. /V Medal Olympic Games 196 brass. RR. 6 Medal Olympic Games 16 silver plated. RR. 621 Medal King Gergis 1 greek Olympics. "ÁÃÙÍÏÈÅÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÇÓ ÆÁÐÐÁÓ" by BARRE, brass. RR. UN Silver Medal King Gergis "ÏËÕÌÐÉÁ ÁÈÇÍÇÓÉ ÁÙÏÅ", "ÁÃÙÍÏÈÅÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÇÓ ÆÁÐÐÁÓ" B'lass, 1. RRR. Medal brass by LANGE King Othn."ÏÈÙÍ ÂÁÓÉËÅÕÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ", nice clur. X UN Medal silver King Gergis B' 196. RRR Medal brass ''ÅËËÁÓ ÔÙ ÖÁÂÉÅÑÙ" by Kelaidis. 626 Medal brass "ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÄÏÓ". UN 62 Medal silver "ÐÁÃÊÕÊËÁÄÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÅÍ ÓÕÑÙ" by Kelaidis. RR. 62 Medal brass "ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÄÏÓ" Naval races 119 by Kelaidis. 629 Medal brass "ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÄÏÓ" 119 by Keladis. 0 6 retan Struggle mmemrative Medal 16666, "ARKADI". Large White Medal Medal brass handwritten trial (äïêéìéï ãñáììåíï óôï åñé) "ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ" by Kelaidis unique. UN 0 62 Medal brass Eleftheris Venizels by Kelaidis. R. 6 Medal silver Eleftheris Venizels "ÔÇÍ ÁËÇÈÅÉÁÍ ÊÁÉ ÐÑÏÓ ÔÁ ÁÍÙ ÊÁÉ ÐÑÏÓ ÔÁ ÊÁÔÙ". 1 6 Medal brass "ÐÁÍÅÂÏÚÊÇ ÅÊÈÅÓÇ" 19 by Kelaidis. X/ 1 6 Medal silver "ÅÄÙ ÐÏËÕÔÅ ÍÅÉÏ" 1 Nvember Medal silver Eleftheris Venizels by Kelaidis. 0 6 Medal set 2 pcs brass fr defence f Misslnghi (Ìåóóïëïããéïõ) unknwn. X/ 6 Medal brass 1111 "Ã. ÓÔÁÕÑÏÓ, Ì. ÂÅÍÉÅÑÇÓ, Ð. ÊÁËÉÃÁÓ, Ó. ÓÔÑÅÚÔ" by Iakvides Medal fr 0 years f struggle f Misslnghi "0 ÑÏÍÉÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÎÏÄÏ ÔÏÕ ÌÅÓÓÏËÏÃÃÉÏÕ ". Medal silver "Ç ÍÅÁ ÃÅÍÉÁ ÕÐÅÑ ÔÙÍ ÄÉÊÁÉÙÍ ÔÏÕ ÅÈÍÏÕÓ". UN 61 Medal brass silvered /9/19 "ÙÓ ÌÅÃÁ ÔÇÓ ÈÁËÁÓÓÇÓ ÊÑÁÔÏÓ" Spetses by V.Kesses.

15 62 6 Medal brass "11191 ÐÅÍÔÇÊÏÍÔÁÅÔÇÑÉÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÅÙÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ 1" by M.Ner. RR. Medal brass "ÅÉÓÁÃÃÅËÅÕÓ" badge by Kelaidis. X A/UN 1 6 Medal brass "ÁÍÁÊÑÉÔÇÓ" badge by Kelaidis. A/UN 6 Medal brass naval races 1929 "ÍÁÕÔÉÊÏÉ ÁÃÙÍÅÓ ÌÏÉÑÁÓ ÃÕÇÌÍÁÓÉÙÍ 1929". A/UN 66 6 Medal silver? Orthdx rete "ÅÉÓ ÁÍÁÌÍÇÓÉÍ ÔÇÓ ÅÐÁÍÁÊÏÌÉÄÇÓ ÔÇÓ ÔÉÌÉÁÓ ÊÁÑÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ÔÉÔÏÕ". Plaket Panellinis Gymnastics (Ðáíåëëçíéïò Óõëëïãïò) reward t El.Tslakidu 19 by Kelaidis. A/UN X 6 Medal silver "ÕÄÑÁÕËÉÊÁ ÅÑÃÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ" by Kelaidis. A/UN 69 Medal brass 21 April 196 (21Ç ÁÐÑÉËÉÏÕ 196) Saint Gerge. 6 Medal silver? Orthdx "ÅÍ ÑÏÄÙ ÐÁÍÏÑÈÏÄÏÎÏÓ ÄÉÁÓÊÅØÉÓ" by Kelaidis. 61 Medal brass "ÅÂÄÏÌÁÓ ÁÍÈÅÙÍ" May 19. X 62 Medal silver Eleftheris Venizels. 6 Medal brass silvered 2 December 19 " ÑÉÓÔÉÁÍÉÊÇ ÁÑ ÁÉÏËÏÃÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ". V 6 Plaket Athens University (ÐËÁÊÅÔÁ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ) 6 September 1961 by Kelaidis. 6 6 Medal brass Naval races by Kelaidis. 66 Medal brass "ÔÙÍ ÁÈÇÍÇÈÅÍ ÁÈËÙÍ" Áíôéóöáéñéóçò (tennis). 6 Medal gldplated "ÔÙÍ ÁÈÇÍÇÈÅÍ ÁÈËÙÍ" Áíôéóöáéñéóçò (tennis). 6 Medal set pcs "ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÉÐÐÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ" by Kelaidis. 69 Medal brass 1 "ÐÅÍÔÇÊÏÍÔÁÅÔÇÑÉÄÁ ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ" by Kelaidis. 0 6 Medal silver years Military mmander f Sams /119 "ÉÅÑÏÓ ËÏ ÏÓ". 661 Medal Prf silver 2199 "Ç ÅËËÁÄÁ ÄÅÊÁÔÏ ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÅÏÊ". PR 662 Medal brass battle f rete 191 "ÌÁ Ç ÔÇÓ ÊÑÇÔÇÓ". OREIGN MEDALS AND DEORATION 66 Denmark Ryal Order f Dannenbrg RRR. UN 66 Sweden Ryal Order f Vasa gld. RR. UN rance medal silver Marseille by A.Patey. RRR rance medal 192 "Expsitin de rance a Athens" by Rivet. R rance medal silver "hambre de mmerce de Marseille" 16 M.Vassiliadi. RR rance medal silver "Sciete pur la Defense du mmerce de Marseille" 1991 by Martin. RR rance medal silver "O RVX AVE SRES VNIA" by G.Dupre. RRR Medal Lake Placid Olympics 1. UN 61 Suth arlina. The Palmett State 1. UN 62 rance silver 19 eres stamps "tetebeche". UN 6 Natinal Rse Sciety. Rses exhibitin 1911 West f England. Silver. GREEK PAPER MONEY BANKNOTES NATIONAL BANK O GREEE (UNTIL 192) 00 1 dr., 2 dr. 1. Tar dr. 1. G 1 0 dr Tar dr. 19. Tar. G 00 0 dr. 191 with hle. Tar.. UN 0 06 dr Tar dr Tar.. RR. X+ 0 dr. 19. Tar dr with hle. Tar.. UN

16 dr Tar.. V 0 11 dr Tar.. V+ 0 dr Tar. 9. Little stain dr Tar.. UN dr dr. lw f 191. Tar dr Tar.. X dr Tar.. V 1 dr NEON. Tar. 6. X dr NEON. Tar dr Tar dr Tar.. RRR. X dr Tar. A. RRR. V 2 0 dr Tar dr Tar. 6. RR. UN 0 dr Tar. 66. X 0 26 dr Tar dr Tar.6. UN dr Tar. 2. UN 00 dr Tar dr Tar. 6. UN 2 dr specimen. Tar. 9A. UN 00 dr Tw paper mney with tw cntinuus numbers. Tar dr Tar. 1. V 0 dr V 6 0 dr V 0 dr "ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ". Tar.. V+ SUBSIDIARY PAPER MONEY (19119) ÊÅÑÌÁÔÉÊÁ 2 dr., l., l.. Tar. 9, 96, 9. /V 9 dr Tar. 9. RRR. 00 dr. Tar. 99, dr. Tar. 0 bth with tw cntinuus numbers. UN 1 dr. nrmal print and dr. with back side essay. 0 2 dr. nrmal and dr. frnt side essay. 0 0 dr. 19 Serie B. UN 0 dr. 19 Serie B. UN 0dr., 0dr., 00dr. Tar V/V+ 6 0dr., 0dr., 00dr. Serie B. Tar V GREEK PAPER MONEY (19) BANK O GREEE Set 000 dr. 19 UN 0 Set 000 dr /V 9 0 dr Tar V+ 0 dr X 1 2 Set ( pcs) lepta 1 dr. 191 UN 2 Lt pcs 00 dr. 191 ''ALEXANDER'' (Óõíå üìåíá íïýìåñá) nsecutive numbers. UN Lt pcs 00 dr. 192 printed in unmarked paper (Óõíå üìåíá íïýìåñá) nsecutive numbers. UN Lt pcs 00 dr. 192 printed n unmarked paper (Óõíå üìåíá íïýìåñá) nsecutive numbers. UN

17 00 dr Tar.. Scarce. UN 6 dr. 19 "NIKH" UN 00 dr Tar. 9. R. UN 000 dr. 19. One face errr pair. R. UN dr. 19. Tar. 16. R. UN 0 dr. KANARIS. Tar. 16. UN dr. 19 (red) V dr. irst maternity in red. Tar R. X dr. 19 (lilas) ÌÙÂ. X dr. Secnd maternity in lilas. Tar dr. 119 /V dr. 19 (large) /V dr. big size in range. Tar. 16. R dr. big size in blue. Tar V dr. big size. Tar dr. small size. Tar. 12 X 0 1 dr Tar. 1. rnt face essay. R. UN dr Tar. 1. X 0 Lt 2 pcs.000 dr with and withut "ÉÄÑÕÌÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ"..000 dr. serie B' with "ÉÄÑÕÌÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ". Tar. 1. V/X dr. 19. X 6 6 dr. 19. UN 16 dr Tar. 16. X 1 0 dr. 19 UN 9 0 dr. 19 signed ZOLOTAS. Tar dr. 19 UN dr ZOLOTAS. 2 Lt pcs 0 dr. "ÃÁËÁÍÇÓ" cnsecutive number (óõíå üìåíá íïõìåñá). Tar dr Tar dr UN UN Lt 2 pcs 00 dr. ne with the rare hairdressing. Tar. 196, 196A UN Lt pcs dr. cunterfeits (ðëáóôü). 6 "ÔÁÌÅÉÁÊÏÍ ÃÑÁÌÌÁÔÉÏÍ".000 dr. 19. Tar mil. n mil. NPLIA. 2 mil. ÁÑÃÏÓÔÏËÉÏÍ (ephalnia) 619. Tar. 1. UN mil. ÁÑÃÏÓÔÏËÉÏÍ (ephalnia) 619. Tar With watermark. RR. UN 0 0 mil. ÊÁËÁÌÁÔÁ 919. Tar.. X BANKNOTES AND PAPER MONEY O GREEK INTEREST OR ATER THEY WERE ANNEXED TO GREEE 91 ÉÏÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ 2 dr. 1. Tar ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÑÇÔÇÓ (rete) dr Tar. 1. V 1 9 ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÑÇÔÇÓ (rete) 0 dr /V 0 9 ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÑÇÔÇÓ (rete) 0 dr Tar. 2. V 0 9 IONIAN ISLANDS 00 dr. ISOLE JONIE UN 1 96 ASSA MEDITERANNEA dr., dr., dr.,0 dr. Tar /V 0 9 ASSA MEDITERANNEA 0 dr., 00 dr. Tar. 16. /V 0 9 ASSA MEDITERANNEA 00 dr. RRR. V+ 2

18 99 ÃÅÑÏÍÔÏÓÕÌÂÏÕËÉÏÍ ÐÕÑÃÉÏÕ (his Island). ÐÁÑÁÄÅÓ type I. RRR ruble, Hellenic educatinal Sciety f Develpment 19191, cancel in greek cyrillic characters. PILENKOVO (Russie). "Öïñïò Õäáôïò" áðï ôéò "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ". Water tax frm the Bsphre surces, in Ottman writing. RR. ( pieces). "ÖÏÑÏÓ ÔÙÍ ÐÏËÉÔÙÍ" "Drit de Marche". mplete set in fur languages (Greek, ttman, french, armenian). irst editin, used in np/le area. V. RR. "ÖÏÑÏÓ ÊÁÍÔÁÑÉÏÕ" in three languages. Drit de pesage. RRR "ÖÏÑÏÓ ÐÁÆÁÑÉÏÕ" mplete set in Ottman writing used at "Anatlie". V. R "ÖÏÑÏÓ ÐÁÆÁÑÉÏÕ". mplete set in tw languages (greek, ttman) used at Thrace and Marmara area. RRR. "ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ ÖÏÑÏÓ". mplete set in tw languages (greek ttman). Tw pieces. RRR. 1 1 "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ" Surces f Bsphre. mplete set with paras tax "ÊÁÉÓÔÁÃ". Tw emissins, "ÊÁÍËÉ ÊÁÂÁÊ", "ÊÅÔÓÅ". V. RRR. para the third biglietta f water surce "KANLIAVAK" in fur languages. RRR "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ" Surces f Bsphre. mplete set with paras, secnd editin in fur languages: " ÉÏÕÍÊÉÁÑ", "ÊÅÔÓÅ", "ÊÁÉÓ ÄÁÃ", "ÊÁÑÁ ÊÏÕËÁÊ", "ÊÁÔÓÁÊ ÐÏÕËÏÕ", "ÊÁÍËÉ ÊÁÂÁÊ", "ÔÓÉÑ ÔÓÉÑ", "ÊÉÏÆÔÅÐÅ". Eight different surces. RRR. "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ" Surces f Bsphre. mplete set with paras, first editin in fur languages: "ÊÁÉÓ ÄÁÃ", "ÔÓÁÌËÉÄÆÁ", "ÉÌÂÑÏ ÏÑ", "ÃÉÏÆÔÅÐÅ", "ÊÁÍËÉ ÊÁÂÁÊ". ive different surces. RRR. "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ" Surces f Bsphre in fur languages. "ÊÁÉÓ ÄÁÃ" pa, "ÊÁÑÁ ÐÏÕËÏÕ" pa, " ÏÕÍÊÉÁÑ" pa and "ÊÁÔÓÁÊ ÐÏÕËÏÕ", 0, 0 paras. RRR. "ÖÏÑÏÓ ÁÃÏÑÁÓ" "Drit de BAZAR". mplete set in fur languages. Secnd editin with tw mns and values:,,,,,, 0, 1 paras. V. RR. "ÖÏÑÏÓ ÁÃÏÑÁÓ" "Drit de BAZAR". irst editin with ne mn. Seven cmplete sets with seven different clurs. Each clur crrespnd t the devaluatin f ttman mney system. Ttally 2 pieces. RRR BANKNOTES O YPRUS 11 1 Pund 19 UN 1116 Lt 2 pcs Punds nsecutive numbers (óõíå üìåíá íïýìåñá). UN Mils UN BANK NOTES O OTHER OUNTRIES 111 DJIBOUTI: rancs 192 issue. VG 1119 MADAGASAR: rancs 19 issue. G 11 MADAGASAR: rancs 19 issue. 11 BULGARIA: 2,, and 0 Levas frm 1922 t /V 12 PAKISTAN: different bankntes. V/X 1 TURKEY: 1 livre Ottman TURKEY: Piastres Ottman 11. Serie E. 11 TURKEY: 2 pcs Piastres Ottman 12. Serie TURKEY: 2 pcs Piastres Ottman 12. Serie 21, 6. 1 TURKEY: 2 pcs Piastres Ottman 12. Serie B, E. 1 TURKEY: 1/2 livre Ottman TURKEY: 2 1/2 Piastres Ottman TURKEY: 1 livre Ottman 11. Serie 9 teared. G 111 TURKEY: 2 1/2 Lira INONOU 112 USSR: pcs 00,,.000 UN 11 EYLAN: 2 pcs 0,1 0, 199 UN 11 VIETNAM: pcs,,,, 0 UN

19 11 MYANMAR: pcs pyas, kyats UN 116 ROATIA: pcs 1(2),, 00 Dinara V/X 11 SLOVENIA: 2 DVA UN 11 TURKMENISTAN: 1 Manat UN LARGE HERMES HEAD 161 PARIS PRINT 00 1l. Paris print with gd margins. Vl. 1. Extremely fine l. x 2 Paris print with fur gd margins. Little pinhle etc... therwse first chice. Vl l. x 2 Paris print with generally fur margins. Little thinned. Vl. 1. ()/ 0 1l. Paris print with gd margins. Vl. 1. Little vertical crease l. Paris print with fur large margins. Excessively fine. Vl l. Paris print with fur large margins. Vl. 2b l. Paris print with three gd margins. Thin paper. Vl. 2d. 0 2l. x Paris print with acceptable fur margins. lurs, shades variety. Vl. 2. ()/ 0 2l. x Paris print with three gd margins. Sme just thinned. Vl l. Paris print with excellent fur margins. Vl.. l. Paris print with large fur margins. Vl.. 11 l. x 2 Paris print with fur gd margins. Gd item. Vl.. l. x 2 Paris print with three large margins. Excellent fr study. 1 l. Paris print, excellent margins, at the right bttm just thinned. Vl.. 1 l. Paris print deep blue with fur excellent margins. Vl. c. l. Paris print with fur excellent margins. Gd item. Vl l.(2) Paris print with fur gd margins, excellent fr shades and clurs, but sme stains r thinned. Vl.. l.() Paris print with excellent margins, clurs, shades, varatins, but little stains r thinned. Vl.. 1 l. Paris print with fur excellent margins, gd item, bliterated "" KYMI. Vl.. 19 l. Paris print, fur gd margins, little stains. Vl.. () 0l. Paris print with excellent margins, small thin. Vl. 6. () 21 0l. Paris print with fur excellent margins, gd item. Vl l.(2) Paris print with fur margins. Sme stains r thinned. Vl l. Paris print, with fur large margins. Vl.. 2 l. Paris print, with excellent margins. Vl.. l. Paris print, pair,, gd margins, dtted "" TINOS, just thinned. Vl.. 26 l. Paris print with fur excellent margins, little crease, inkstained. Vl.. 161/162 ATHENS PROVISIONAL PRINTINGS 2 2l.() arse print with fur quite margins. lur and shades. Excellent item. Vl.. 2 2l. arse print with excellent margins. Vl l. arse print, with gd margins. Vl.. l.() arse print with quite gd margins, but sme thinned. Vl.. 1 l.() arse print with quite gd margins, just sme thinned. Vl.. /() 2 l. arse print with quite gd margins. Vl.. 1 l. arse print, with fur gd margins. Vl.. Excellent item. l.() arse print, gd margins. Vl. 11. Just thinned. l. arse print with gd margins. Vl l. arse print with gd margins. Vl. 11.

20 l.(2) arse print with fur quite gd margins. Vl.. l. arse print with quite gd margins. Vl.. 9 l. arse print with quite gd margins. Vl. 1. l. arse print with three gd margins, ne tuched, just thinned. Vl. 1. () 0 1 1l. ine print with acceptable margins. Vl l.(2) ine print with fur margins bth just little thinned. Vl. 1. () 1l. ine print, excellent margins. Vl. 1. Left upper crner just thinned. l. ine print with quite gd fur margins, just thinned. Vl. 1. 2l. ine print, fur gd margins. Vl. b. 6 l. ine print with ne narrw, three gd margins. Vl. 16. l. ine print with fur gd margins, gd item. Vl l.(2) ine print with fur gd margins. Little stains. Vl l. ine print with gd margins. Vl. 1. l.(2) ine print with quite gd margins. Vl l. ine print with three large ne narrw margins. Vl l. ine print with three gd margins ne just tuched and thinned. Vl. 19. () 0l. ine print with three margins, ne tuched. Vl.. 0l. ine print with fur margins. Vl.. 162/16 ONSEUTIVE PRINTINGS 1l. MAY 62, with quite gd margins. Vl l. MAY 62, with excellent fur large margins. Gd item. Vl l. MAY 62, with fur gd margins. Vl. 22. l. MAY 62, with fur excellent margins just thinned. Vl. 2. () 9 l.() MAY 62 with fur gd margins. Vl.. 1 0l. MAY 62 with fur margins, pinhle. Vl mplete set MAY 62 Vl. 2. A chice. /()/ 62 1l. 62/6 printings, quite gd margins. Vl l. with fur gd margins and plate flaws. RR. Vl. 2a. () 6 2l.(2) bistre, with excellent fur large margins. Vl l. streep f three, with large fur margins. Vl l. blck f fur, cancelled t rder, with fur large margins. Vl. 29. Thin paper variety. 6 l. 62/6 printings, three gd margins, ne narrw. Vl.. Plate flw. 6 l. with fur gd margins. Vl.. 69 l.() green with excellent fur margins and full shades. Vl., a, b. 1 l.() range 62/6 printings with fur gd margins and gd variety f clurs and shades. Vl. 1b, 1c, 1d. l. 62/6 printings with white line. Plate flw. Vl. 2. R. 2 l. 62/6 printings with three gd margins. Small thin and "åëåããïò". Vl. 2ba. l.() 62/6 printings with fur gd margins, clurs and shades. Different item. Vl. 2, 2óô, 2ãá. l.(2) 62/6 printings, with gd fur margings in tw clurs. Vl., b. 6 l. 62/6 printings, with fur acceptable margins and rare "Ýëåã ïò" at back. Almst invisible cntrl number. Vl.. l. 62/6 printings with acceptable margins, sme little stains. Vl. a. Just thinned. l. 62/6 printings with acceptable margins, sme little stain, just thinned. Vl. A. 0l. 62/6 printings with three excellent margins, ne narrw. Vl.. 9 0l. 62/6 printings with fur gd margins. Sme stains. Vl. a. 0 The cmplete set 62/6 printings with fur margins. Vl. 2 and A. Excellent item. 16 /169 LEANED PLATES

ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï.3 ÔÇÓ 19/4/2008 PUBLIC AUCTION Íï.3 OF 19th April 08

ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï.3 ÔÇÓ 19/4/2008 PUBLIC AUCTION Íï.3 OF 19th April 08 Athens llectins Auctin # 1/2 www.sillektiki.cm ÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï. ÔÇÓ 19//0 PUBLI AUTION Íï. O 19th April 0 OINS AN TOKENS GOVERNOR APOISTRIAS 1 lepta 12 with inverted rays. G 0 2 lepta 1. Rare type "KOTOPOULAKI".

More information

Saturday, 9 June 2007

Saturday, 9 June 2007 , Aristidu Str. 9 Athens GREEE tel.: + 2 21 fax: + 2 9 www.sillektiki.cm email: inf@sillektiki.cm Saturday, 9 June 0 PUBLI AUTION N 2 ins, Bankntes, Stamps, Pstal histry etc. ELETRA PALAE HOTEL 1, Nikdimu

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Student Guide Print Copy Scan

Student Guide Print Copy Scan Student Guide Print Cpy Scan Where can I print? Yu can print ut yur wrk frm any Printer acrss Campus; in the Libraries, Open Access areas and IT Labs (which are available t wrk in when they are nt being

More information

BRITISH FORCES IN EGYPT 1.11.1932 15.3.1936

BRITISH FORCES IN EGYPT 1.11.1932 15.3.1936 BRITISH FORCES IN EGYPT 1.11.1932 15.3.1936 British Forces in Egypt 1932 1936 1. Introduction 1 - Introduction BRITISH FORCES IN EGYPT 1932-1936 The exhibit shows the postal concessions, the stamps (complete),

More information

Intermediate Volleyball Rules. And Procedures

Intermediate Volleyball Rules. And Procedures Intermediate Vlleyball Rules And Prcedures COURT SET-UP & TAKE DOWN All teams are respnsible fr assisting with the curt set up and take dwn. This includes: Setting up the vlleyball standards Attaching

More information

1 of 5 P28 Lab #5 Summer 2004 Stanford Physics Dept. Ballistic Pendulum Gregory S. Romine

1 of 5 P28 Lab #5 Summer 2004 Stanford Physics Dept. Ballistic Pendulum Gregory S. Romine 1 f 5 P8 Lab #5 Summer 004 Experiment 5 Ballistic Pendulum In this experiment yu will aain be examinin a system that cnserves bth mmentum and enery. The ballistic pendulum is a device ften fund at well

More information

Frequently Asked Questions about the Faith A. Fields Nursing Scholarship Loan

Frequently Asked Questions about the Faith A. Fields Nursing Scholarship Loan ARKANSAS STATE BOARD OF NURSING 1123 S. University Avenue, Suite 800, University Twer Building, Little Rck, AR 72204 Phne: (501) 686-2700 Fax: (501) 686-2714 www.arsbn.rg Frequently Asked Questins abut

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

Safe Lifting Tips Off-Road Vehicles on Two Post Hoists

Safe Lifting Tips Off-Road Vehicles on Two Post Hoists Off-Rad Vehicles n Tw Pst Hists What Makes Off-Rad Vehicles different? Off-rad Vehicles generally can be verall much heavier and a much harder t define centre f gravity than nrmal vehicles fr the fllwing

More information

Offsets. receive the full amount of any of the qualifying benefits and allowances for the full year; and

Offsets. receive the full amount of any of the qualifying benefits and allowances for the full year; and Offsets yu can claim Offsets In additin t claiming allwable deductins, yu may be entitled t claim tax ffsets. Tax ffsets (smetimes referred t as rebates) directly reduce the amunt f tax payable n yur taxable

More information

Getting Your Fingers In On the Action

Getting Your Fingers In On the Action Rry Garfrth Getting Yur Fingers In On the Actin Once yu are able t strum with yur fingers, yu can begin fingerpicking! The first task is t learn yur hand psitin and t learn which fingers are used n which

More information

Revised CMS-1500 Health Insurance Claim Form (02/12)

Revised CMS-1500 Health Insurance Claim Form (02/12) Revised CMS-1500 Health Insurance Claim Frm (02/12) Effective July 1, 2014, prfessinal claims submitted via paper billing must be submitted n the new 02/12 versin f the CMS-1500 Health Insurance Claim

More information

CONTROLLED SUBSTANCES PAPERWORK BASICS

CONTROLLED SUBSTANCES PAPERWORK BASICS CONTROLLED SUBSTANCES PAPERWORK BASICS Please d nt view this as an end all fr infrmatin n handling yur cntrlled substances. I am simply presenting t yu hw I handle ur cntrlled substance lgging and tracking.

More information

Times Table Activities: Multiplication

Times Table Activities: Multiplication Tny Attwd, 2012 Times Table Activities: Multiplicatin Times tables can be taught t many children simply as a cncept that is there with n explanatin as t hw r why it is there. And mst children will find

More information

The ad hoc reporting feature provides a user the ability to generate reports on many of the data items contained in the categories.

The ad hoc reporting feature provides a user the ability to generate reports on many of the data items contained in the categories. 11 This chapter includes infrmatin regarding custmized reprts that users can create using data entered int the CA prgram, including: Explanatin f Accessing List Screen Creating a New Ad Hc Reprt Running

More information

Finding Images and Working with Comic Life

Finding Images and Working with Comic Life Finding Images and Wrking with Cmic Life By Dan Fast; Revisins by Marcus Mrrissette Starting Tutrial Fair Use Guidelines Fr Educatinal Multimedia: http://depts.washingtn.edu/uwcpy/using_cpyright/guidelines/fair.php#2

More information

RIVERSIDE TRANSIT AGENCY FULL-TIME ATU EMPLOYEES NEW HIRE ENROLLMENT OVERVIEW 2015

RIVERSIDE TRANSIT AGENCY FULL-TIME ATU EMPLOYEES NEW HIRE ENROLLMENT OVERVIEW 2015 RIVERSIDE TRANSIT AGENCY FULL-TIME ATU EMPLOYEES NEW HIRE ENROLLMENT OVERVIEW 2015 Riverside Transit Agency (RTA) is extremely prud f the package f benefits available t yu. The benefits package prvided

More information

WINDOW REPLACEMENT Survey

WINDOW REPLACEMENT Survey WINDOW REPLACEMENT Prperty wners and develpers undertaking rehabilitatin prjects fr bth Tax Act Certificatin and Sectin 106 Cmpliance are encuraged t repair and retain existing histric windws. Hwever,

More information

From Beginner To Winner

From Beginner To Winner Frm Beginner T Winner Beginner T Winner: Racing enjys immense ppularity fr many reasns. Racing fans natinwide, and in many parts f the wrld, lve viewing the spectacle f ne f nature's mst efficient and

More information

Frequently Asked Questions November 19, 2013. 1. Which browsers are compatible with the Global Patent Search Network (GPSN)?

Frequently Asked Questions November 19, 2013. 1. Which browsers are compatible with the Global Patent Search Network (GPSN)? Frequently Asked Questins Nvember 19, 2013 General infrmatin 1. Which brwsers are cmpatible with the Glbal Patent Search Netwrk (GPSN)? Ggle Chrme (v23.x) and IE 8.0. 2. The versin number and dcument cunt

More information

To make sure you receive our alerts / updates, add noreply.usa@ckgs.com to your white list / Approved / Safe Sender list.

To make sure you receive our alerts / updates, add noreply.usa@ckgs.com to your white list / Approved / Safe Sender list. New OCI Card-Minr US PASSPT HOLDER (INDIVIDUAL) The dcuments in the Checklist are mandatry fr yur applicatin t be prcessed. This list f dcuments is nt exhaustive and is subject t change based n the requirements

More information

Arrow of Light Ceremony

Arrow of Light Ceremony Arrw f Light Ceremny Cubmaster: This next ceremny is fr the awarding f Cub Scuting s highest hnr, the Arrw f Light. It is such an hnr, that it is the nly award in Cub Scuting that can be wrn n the By Scut

More information

AUSTRIA - EMPIRE TERMS OF SALE

AUSTRIA - EMPIRE TERMS OF SALE J. BAREFOOT LTD 203 Clifford House, 7-9 Clifford Street, YORK YO1 9RA, England. Tel ++44 (0)1904 426879 E-MAIL : JBarefootL@AOL.com AUSTRIA - EMPIRE June 2015 CONTENTS Austria Empire... 2 Newspaper Stamps...

More information

VOIDSPAN Port Anchors

VOIDSPAN Port Anchors PRODUCT DESCRIPTION Descriptin/ Uses The VidSpan Prt Anchr is a patented (US, CAN, EUR) stainless steel sck type anchr that spans acrss internal vids, tying separated leafs f masnry tgether while prviding

More information

ENTRY STANDARDS. Approved by IAAF Council - March 2012 and November 2012

ENTRY STANDARDS. Approved by IAAF Council - March 2012 and November 2012 IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS, MOSCOW 2013 10 AUGUST 18 AUGUST 2013 ENTRY STANDARDS Apprved by IAAF Cuncil - March 2012 and Nvember 2012 Men Wmen Event A Standard B Standard A Standard B Standard 10.15 10.21

More information

Early Childhood Development Services. Early Childhood Education Assistance Program. Terms and Conditions

Early Childhood Development Services. Early Childhood Education Assistance Program. Terms and Conditions Early Childhd Develpment Services Early Childhd Educatin Assistance Prgram Table f Cntents Overview... 2 Prgram Descriptin... 2 Eligibility Criteria... 3 Apprved Early Childhd Training Prgrams... 3 Prgram

More information

PIROUETT! June 2015 GENERALITIES

PIROUETT! June 2015 GENERALITIES GENERALITIES 1.5.4. Penalty by the Difficulty (D) Judge: 0.50 pint if music with vice and wrds is used but the cach des nt specify n D frm which exercise uses music with vice and wrds Official Frm: Use

More information

ANNEX III FINANCIAL AND CONTRACTUAL RULES. Key Action 3 youth, in case there is only one participating organisation

ANNEX III FINANCIAL AND CONTRACTUAL RULES. Key Action 3 youth, in case there is only one participating organisation ANNEX III FINANCIAL AND CONTRACTUAL RULES Key Actin 3 yuth, in case there is nly ne participating rganisatin I. INTRODUCTION This annex cmplements the rules applicable t the use f the grant under the different

More information

learndirect Test Information Guide The National Test in Adult Numeracy

learndirect Test Information Guide The National Test in Adult Numeracy learndirect Test Infrmatin Guide The Natinal Test in Adult Numeracy 1 Cntents The Natinal Test in Adult Numeracy: Backgrund Infrmatin... 3 What is the Natinal Test in Adult Numeracy?... 3 Why take the

More information

BADEN. Numerals on Colored Paper 1851-52. Thin Colored Paper 1851. Types of 1851-52 1853-58 1KR 3KR 6KR 9KR 1KR 3KR 6KR 9KR ON DEEP ROSE PAPER

BADEN. Numerals on Colored Paper 1851-52. Thin Colored Paper 1851. Types of 1851-52 1853-58 1KR 3KR 6KR 9KR 1KR 3KR 6KR 9KR ON DEEP ROSE PAPER BADEN Numerals on Colored Paper 1851-52 1KR 3KR 6KR 9KR Thin Colored Paper 1851 1KR 3KR 6KR 9KR ON DEEP ROSE PAPER 9KR ON BLUE GREEN PAPER Types of 1851-52 1853-58 1KR ON WHITE PAPER 3KR ON GREEN PAPER

More information

UNIT PLAN. Methods. Soccer Unit Plan 20 days, 40 minutes in length. For 7-12 graders. Name

UNIT PLAN. Methods. Soccer Unit Plan 20 days, 40 minutes in length. For 7-12 graders. Name UNIT PLAN Methds Sccer Unit Plan 20 days, 40 minutes in length Fr 7-12 graders Name TABLE OF CONTENTS I. Title Page II. Table f Cntents III. Blck Time Frame IV. Unit Objectives V. Task Analysis VI. Evaluative

More information

Sales channel: SAL TB CC ISC other

Sales channel: SAL TB CC ISC other Web_Hsting S_UK aug_sept 2006_PROMOdc p 1/5 FAX administrative services: 0800 11 333 CBS FAX: Teleshp: 0800 11 333 Retail: 0800 91 770 SB: 0800 91 400 DISTRI: 0800 92 665 ESD FAX: AM: 0800 11 333 Indirect

More information

Important 2015 Date!!! Our home swim meet The Ukiah Dolphins Soroptimist Swim Meet is the weekend of July 24 th.

Important 2015 Date!!! Our home swim meet The Ukiah Dolphins Soroptimist Swim Meet is the weekend of July 24 th. Thank yu fr yur interest in jining the Ukiah Dlphins! Here is ur registratin packet. Please read and fllw these imprtant guidelines as yu cmplete yur packet: Fill ut and turn in every part f the packet

More information

BRILL s Editorial Manager (EM) Manual for Authors Table of Contents

BRILL s Editorial Manager (EM) Manual for Authors Table of Contents BRILL s Editrial Manager (EM) Manual fr Authrs Table f Cntents Intrductin... 2 1. Getting Started: Creating an Accunt... 2 2. Lgging int EM... 3 3. Changing Yur Access Cdes and Cntact Infrmatin... 3 3.1

More information

NBG Group Q3 Results 2015 PRESS RELEASE. NBG Group: Q3.15 results highlights

NBG Group Q3 Results 2015 PRESS RELEASE. NBG Group: Q3.15 results highlights NBG Grup Q3 Results 205 PRESS RELEASE NBG Grup: Q3.5 results highlights CET rati stable qq despite prtracted bank hliday and capital cntrls hitting tp line in Greece CET std at 9.6% in Q3, unchanged qq

More information

INVESTOR PREFERENCES IN SELECTING A FINANCIAL ADVISOR. December 1, 2014

INVESTOR PREFERENCES IN SELECTING A FINANCIAL ADVISOR. December 1, 2014 INVESTOR PREFERENCES IN SELECTING A FINANCIAL ADVISOR December 1, 2014 1 Table f Cntents Page Objectives & Methdlgy. 3 Executive Summary 4 Detailed Findings... 6 Questinnaire. 14 2 Objectives & Methdlgy

More information

Social Media Service

Social Media Service Cnscius Slutins Prduct Briefing Scial Media Service December 2010 Cnscius Slutins Ltd. Ryal Lndn Buildings 42-46 Baldwin Street Bristl BS1 1PN 0117 325 0200 supprt@cnscius.c.uk Cnscius Slutins Scial Media

More information

Labour Market Research Child Care Occupations Australia September quarter 2015

Labour Market Research Child Care Occupations Australia September quarter 2015 ISSN: 221-2176 Labur Market Research Child Care Occupatins Australia September quarter 215 Occupatins in cluster Rating Number f times in shrtage ver last 5 years Number f times in shrtage ver last 1 years

More information

EGYPT. Turkish Suzerainty 1866. Sphinx and Pyramid 1867 5PA 10PA 20PA 2PI 5PI 10PI 1PI 5PA 10PA 20PA 1PI 2PI 5PI

EGYPT. Turkish Suzerainty 1866. Sphinx and Pyramid 1867 5PA 10PA 20PA 2PI 5PI 10PI 1PI 5PA 10PA 20PA 1PI 2PI 5PI Turkish Suzerainty 1866 5PA 10PA 20PA 2PI 5PI 10PI 1PI Sphinx and Pyramid 1867 5PA 10PA 20PA 1PI 2PI 5PI Sphinx and Pyramid Typographed, Clear Impression Perforated 12 1/2 by 13 1/2 Clean-cut 1872 5PA

More information

Annex 3. Specification of requirement. Surveillance of sulphur-emissions from ships in Danish waters

Annex 3. Specification of requirement. Surveillance of sulphur-emissions from ships in Danish waters Annex 3 Specificatin f requirement Surveillance f sulphur-emissins frm ships in Danish waters 1 Cntent 1 Objective... 3 2 Prject Perid... 4 3 Psitin and Planning f Measurements... 4 3.1 Mnitring frm a

More information

THE UNEARNED NO CLAIM BONUS. C. P. WELTEN Amsterdam

THE UNEARNED NO CLAIM BONUS. C. P. WELTEN Amsterdam THE UNEARNED NO CLAIM BONUS C. P. WELTEN Amsterdam I. The claims experience f a mtrcar insurance is assumed t give sme indicatin abut the risk (basic claim frequency) f that insurance. The experience rating

More information

OPTIMIZING YOUR DIGITAL PRESENCE FEATURING REAL CASE STUDIES FROM REAL VETERINARY PRACTICES. Post Meeting Resource Center.

OPTIMIZING YOUR DIGITAL PRESENCE FEATURING REAL CASE STUDIES FROM REAL VETERINARY PRACTICES. Post Meeting Resource Center. OPTIMIZING YOUR DIGITAL PRESENCE FEATURING REAL CASE STUDIES FROM REAL VETERINARY PRACTICES Eric D. Garcia, IT & Web Cnsultant Simply Dne Tech Slutins Pst Meeting Resurce Center www.simplydnetechslutins.cm/jvms2014

More information

Distribution of Globular Clusters and Young Star Groups on the Sky. x x x

Distribution of Globular Clusters and Young Star Groups on the Sky. x x x PENN STATE ASTRONOMY LABORATORY è 11 THE STRUCTURE OF THE MILKY WAY GALAXY I. Objective In this lab, yu will learn that we live in the Milky Way Galay. Our slar system and all the stars yu can see with

More information

Review of Kinematics Using Vectors Physics 3A (Fall 2001)

Review of Kinematics Using Vectors Physics 3A (Fall 2001) Review f Kinematics Using Vectrs Physics 3A (Fall 2001) This is a shrt summary t review the tw main kinematics equatins and cmpare the use f cmpnents versus vectr diagrams. Equatin 1: x = v t + ½ a t 2.

More information

What Does Specialty Own Occupation Really Mean?

What Does Specialty Own Occupation Really Mean? What Des Specialty Own Occupatin Really Mean? Plicy definitins are cnfusing, nt nly t cnsumers but als t many f the insurance prfessinals wh sell them. Belw we will try t prvide an understandable explanatin

More information

Build Your Own Brain!

Build Your Own Brain! Build Yur Own Brain! What is it? Our brain is the cntrl center f ur bdy. Everything we d, think r feel invlves ur brain. Our brain cntrls ur bdy by sending electrical signals thrugh ur nerves. Our nerves

More information

A Holistic Education for Secondary School Students - LEAPS 2.0

A Holistic Education for Secondary School Students - LEAPS 2.0 A Hlistic Educatin fr Secndary Schl Students - LEAPS 2.0 A hlistic educatin prvides students with a brad and deep fundatin fr lifelng learning. This includes learning nt just in the academic areas. Equally

More information

Information Form Prudential Requirements for Third-Country Investment Firms in the Netherlands

Information Form Prudential Requirements for Third-Country Investment Firms in the Netherlands CONFIDENTIEEL Tezicht natinale instellingen Beleggingsndernemingen en beleggingsinstellingen Onderwerp: Infrmatin Frm n Prudential requirements 3rd cuntry investment firms. Infrmatin Frm Prudential Requirements

More information

DIRECT DATA EXPORT (DDE) USER GUIDE

DIRECT DATA EXPORT (DDE) USER GUIDE 2 ND ANNUAL PSUG-NJ CONFERNCE PSUG-NJ STUDENT MANAGEMENT SYSTEM DIRECT DATA EXPORT (DDE) USER GUIDE VERSION 7.6+ APRIL, 2013 FOR USE WITH POWERSCHOOL PREMIER VERSION 7.6+ Prepared by: 2 TABLE OF CONTENTS

More information

New OCI Miscellaneous Toronto Jurisdiction Checklist MANDATORY DOCUMENTS REQUIRED FOR INDIVIDUAL APPLICANTS COUNTER POSTAL APPLICATION

New OCI Miscellaneous Toronto Jurisdiction Checklist MANDATORY DOCUMENTS REQUIRED FOR INDIVIDUAL APPLICANTS COUNTER POSTAL APPLICATION APPLICANT S NAME PASSPORT NUMBER www.blsindia-canada.cm REQUISITE DOCUMENTS FOR NEW OCI MISCELLANEOUS TORONTO JURISDICTION SUBMISSION OFFICER DATE MANDATORY DOCUMENTS REQUIRED FOR INDIVIDUAL APPLICANTS

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Oracle Social Marketing Professional Services Descriptions. July 23, 2015

Oracle Social Marketing Professional Services Descriptions. July 23, 2015 Oracle Scial Marketing Prfessinal Services Descriptins July 23, 2015 TABLE OF CONTENTS ORACLE SOCIAL MARKETING: ONE-TIME SET-UP & TRAINING 2 SOCIAL MARKETING CONSULTING PACKAGE, LITE MID MARKET 2 SOCIAL

More information

BUPA DENTAL PLAN A P P L I C AT I O N F O R M

BUPA DENTAL PLAN A P P L I C AT I O N F O R M BUPA DENTAL PLAN A P P L I C AT I O N F O R M Please cmplete all relevant sectins f the frm in BLOCK CAPITALS and BLACK INK and return it t: Cnsumer Partnerships, FPS Dental, Bupa, Willw Huse, Chertsey

More information

Code Breaking who, what, when, how and why?

Code Breaking who, what, when, how and why? Cde Breaking wh, what, when, hw and why? June 2015 Outline What is blinding? Why are studies blinded? What is cde breaking? When wuld I want t cde break? Cde breaking in the event f a SUSAR Wh can cde

More information

Japanese Occupation of MENGJIANG

Japanese Occupation of MENGJIANG 1939 Two types of Mengjiang overprints Mengjiang Overprint Type I small (Scott says 4 mm high) Type II large (Scott says 5 mm high) Stamps of China, Sun Yat-sen design overprinted in black unwatermarked,

More information

Describing Rocks and Minerals

Describing Rocks and Minerals Science Unit: Lessn 1: Gelgy and Plate Tectnics Describing Rcks and Minerals Schl Year: 2011/2012 Develped fr: Develped by: Grade level: Duratin f lessn: Laura Secrd Elementary Schl, Vancuver Schl District

More information

Reclaimed Lumber Pricing

Reclaimed Lumber Pricing Reclaimed Lumber Pricing Please cntact us with specific quantities and requirements fr a price qute - discunting available fr large quantities. Timbers - Lineal Ft Pricing (Please scrll dwn fr grading

More information

Dear Georgia Tech Retiree,

Dear Georgia Tech Retiree, Dear Gergia Tech Retiree, Open Enrllment is the ne pprtunity yu have each year t make changes t yur existing benefit cverage. The 2015 benefits Open Enrllment perid will be held Nvember 3, 2014 thrugh

More information

FHA OUTLOOK. The purchase mortgages included 86,089 first time home buyers -- 80 percent of the total purchase cases.

FHA OUTLOOK. The purchase mortgages included 86,089 first time home buyers -- 80 percent of the total purchase cases. September 1-30, 2009 CONTACT INFORMATION WILLIAM F. SHAW 202-402-7550 ZENORA HINES 202-402-7544 Applicatins During September, the seasnally adjusted annual rate fr applicatins rse 12.1 percent and was

More information

UNITED STATES USED SINGLE STAMP LIST

UNITED STATES USED SINGLE STAMP LIST MOUNTAINSIDE Stamps, Coins and Currency Post Office Box 1116 Mountainside, New Jersey 07092 Telephone: 908-232-0539 or 908-419-9751 www.mountainsidestamps.com E-mail: tjacks@verizon.net Tom Jacks, owner

More information

Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Spread Bet Terms: Deposit Accounts Spread Bet Terms: Depsit Accunts 1. Structure 1.1 When we engage in Spread Betting with yu, we d s n the basis f: - ur General Terms; these terms, i.e. ur Spread Terms. 1.2 The Spread Terms deal with matters

More information

Mobile Number Portability Frequently Asked Questions

Mobile Number Portability Frequently Asked Questions Mbile Number Prtability Frequently Asked Questins General 1) What is number prtability? Number Prtability (NP) allws yu t change service prviders withut having t change yur telephne number. 2) What are

More information

Fixed vs. Variable Interest Rates

Fixed vs. Variable Interest Rates Fixed vs. Variable Interest Rates Understanding the Advantages and Disadvantages f Each Rate Type When shpping fr financial prducts, there are a lt f factrs t cnsider. Much has changed in the financial

More information

Leads and Signals. All things being equal, we tend to be on defense about half the time; and leading about half of this time

Leads and Signals. All things being equal, we tend to be on defense about half the time; and leading about half of this time Leads and Signals All things being equal, we tend t be n defense abut half the time; and leading abut half f this time Opening lead frequently sets up the pattern n defense Cperatin between partners n

More information

PENNSYLVANIA SURPLUS LINES ASSOCIATION Electronic Filing System (EFS) Frequently Asked Questions and Answers

PENNSYLVANIA SURPLUS LINES ASSOCIATION Electronic Filing System (EFS) Frequently Asked Questions and Answers PENNSYLVANIA SURPLUS LINES ASSOCIATION Electrnic Filing System (EFS) Frequently Asked Questins and Answers 1 What changed in Release 2.0?...2 2 Why was my accunt disabled?...3 3 Hw d I inactivate an accunt?...4

More information

CHECKING ACCOUNTS AND ATM TRANSACTIONS

CHECKING ACCOUNTS AND ATM TRANSACTIONS 1 Grades 6-8 Lessn 1 CHECKING ACCOUNTS AND ATM TRANSACTIONS Tpic t Teach: This lessn is intended fr middle schl students in sixth thrugh eighth grades during a frty minute time perid. The lessn teaches

More information

Spamguard SPAM Filter

Spamguard SPAM Filter Spamguard SPAM Filter The ECU Spam Firewall (spamguard) is designed t blck r quarantine e-mail messages that are r lk like spam befre it reaches ur email servers. The spam firewall will NOT catch all f

More information

FAQs about Registration & Licensing in Dubai

FAQs about Registration & Licensing in Dubai FAQs abut Registratin & Licensing in Dubai Trade Names 1. Is it required t register a trade name in rder t apply fr an initial apprval? N, a trade name may be bked fr ne year renewable perid, against payment

More information

IL_PPT2013_UE_P1a_FirstLastName_1.pptx. Open the file you just downloaded and save it with the name: IL_PPT2013_UE_P1a_FirstLastName_2.

IL_PPT2013_UE_P1a_FirstLastName_1.pptx. Open the file you just downloaded and save it with the name: IL_PPT2013_UE_P1a_FirstLastName_2. Illustrated PwerPint 2013 Unit E: SAM Prject 1a NPMSA WORKING WITH ADVANCED TOOLS AND MASTERS PROJECT DESCRIPTION As a marketing intern fr the Natinal Packing, Mving, and Strage Assciatin (NPMSA), yu are

More information

Tips to Prepare for Quarter-End and Year-End

Tips to Prepare for Quarter-End and Year-End Tips t Prepare fr Quarter-End and Year-End Melissa Wd Cnsultant What We ll Cver 1. Tying ut A/P 2. Tying ut A/R 3. Tying ut I/N 4. Wrk In Prgress 5. Managing Jbs and PMs 6. Quarterly Payrll 7. Clsing a

More information

Baltimore County Retired School Personnel Association, Inc. P. O. Box 44016 Nottingham, MD 21236 410-847-9700 www.bcrspa.org

Baltimore County Retired School Personnel Association, Inc. P. O. Box 44016 Nottingham, MD 21236 410-847-9700 www.bcrspa.org Baltimre Cunty Retired Schl Persnnel Assciatin, Inc. P. O. Bx 44016 Nttingham, MD 21236 410-847-9700 www.bcrspa.rg BCRSPA & WEBCO MEMORIAL SCHOLARSHIP APPLICATION 2015-2016 Seven Memrial Schlarships f

More information

Winter Schoolyard Soil and Air Temperature

Winter Schoolyard Soil and Air Temperature Winter Schlyard Sil and Air Temperature Grade Levels: 5 th Length f Lessn Sequence: 1 hur Brief Descriptin: The causes and cnsequenses f sil temperature in the winter is an imprtant cncept t understand.

More information

Teleradiology Project for Latvia. Luxembourg Med-e-Tel, Luxexpo 6-88 April, 2005

Teleradiology Project for Latvia. Luxembourg Med-e-Tel, Luxexpo 6-88 April, 2005 Teleradilgy Prject fr Latvia Luxemburg Med-e-Tel, Luxexp 6-88 April, 2005 Authrs & Institutins E. Stumbris, MD, Riga Municipal Agency Telemedicine Centre, Riga, Latvia; Z. Baidekalna, Riga Municipal Agency

More information

ADMISSIONS PROCEDURES FOR INTERNATIONAL STUDENTS GRADUATE PROGRAMMES

ADMISSIONS PROCEDURES FOR INTERNATIONAL STUDENTS GRADUATE PROGRAMMES ADMISSIONS PROCEDURES FOR INTERNATIONAL STUDENTS GRADUATE PROGRAMMES Academic requirements: Baccalauréat r internatinal equivalent + 2, 3 r 4 years further studies Yu are an internatinal student and yu

More information

Account Switch Kit. Locations. HACKLEBURG PO DRAWER A 34888 US HWY 43 HACKLEBURG, AL 35564 Phone: (205)395-1944 Fax: (205)935-3349

Account Switch Kit. Locations. HACKLEBURG PO DRAWER A 34888 US HWY 43 HACKLEBURG, AL 35564 Phone: (205)395-1944 Fax: (205)935-3349 Member FDIC "Hmetwn Banking... Accunt Switch Kit... Mving Made Easy" Lcatins HAMILTON PO BO 189 1281 MILITARY ST S HAMILTON, AL 35570 Phne: (205)921-9400 Fax: (205)921-9708 HACKLEBURG PO DRAWER A 34888

More information

Segment-oriented Recovery

Segment-oriented Recovery Advanced Tpics in Operating Systems, CS262a Prf. Eric A. Brewer (with help frm Rusty Sears) Segment-riented Recvery ARIES wrks great but is 20+ years ld and has sme prblems: viewed as very cmplex n available

More information

Attached, please find the timesheet submission schedule for Also, attached for your review:

Attached, please find the timesheet submission schedule for Also, attached for your review: T: All Supprt Emplyees Frm: Shavnne Nrris, Assciate Directr f Human Resurces (Administratin) Subject: Timekeeping Plicies and Prcedures (2013-2014) Date: July 29, 2013 Attached, please find the timesheet

More information

Access EEC s Web Applications... 2 View Messages from EEC... 3 Sign In as a Returning User... 3

Access EEC s Web Applications... 2 View Messages from EEC... 3 Sign In as a Returning User... 3 EEC Single Sign In (SSI) Applicatin The EEC Single Sign In (SSI) Single Sign In (SSI) is the secure, nline applicatin that cntrls access t all f the Department f Early Educatin and Care (EEC) web applicatins.

More information

Moving Expenses CATS. Vickie Fry, University Tax Manager Cassandra Franks, Tax Compliance Officer University Tax Services.

Moving Expenses CATS. Vickie Fry, University Tax Manager Cassandra Franks, Tax Compliance Officer University Tax Services. Mving Expenses CATS Vickie Fry, University Tax Manager Cassandra Franks, Tax Cmpliance Officer University Tax Services Mving Expenses What is it? Wh gets it? Hw d we pay fr it? What are the limitatins?

More information

NDB TRAVEL PAL. National Development Bank PLC. - Card Business -

NDB TRAVEL PAL. National Development Bank PLC. - Card Business - NDB TRAVEL PAL Natinal Develpment Bank PLC - Card Business - 1. What is NDB TravelPal Card? NDB TRAVELPAL is a pre-paid freign currency card that makes yur freign trips hassle-free and cnvenient. Yu can

More information

TELE GREENLAND A/S (Referred to as TELE-POST) Wholesale Data Services. Annex C6. National IP Service. Service Description

TELE GREENLAND A/S (Referred to as TELE-POST) Wholesale Data Services. Annex C6. National IP Service. Service Description TELE Greenland A/S Whlesale Data Services TELE GREENLAND A/S (Referred t as TELE-POST) Whlesale Data Services Natinal IP Service Service Descriptin 30.6.2015 Page 1 f 5 TELE Greenland A/S Whlesale Data

More information

Using the 3M Cloud Library: Kindle Fire

Using the 3M Cloud Library: Kindle Fire Chse frm nearly 3,000 different ebk titles in the Oak Park Public Library s cllectin, including the latest bestsellers, using yur Kindle Fire and the 3M Clud Library. Please nte: Installatin is a special

More information

Electric Circuits II. More about Mutual Inductance. Lecture #22

Electric Circuits II. More about Mutual Inductance. Lecture #22 EE 05 Dr. A. Ziduri Electric Circuits II Mre abut Mutual Inductance Lecture # - - EE 05 Dr. A. Ziduri The material t be cvered in this lecture is as fllws: Mutual Inductance in Terms f Self Inductance

More information

Thank you for your interest in the above post. Please find enclosed the following:

Thank you for your interest in the above post. Please find enclosed the following: September 2015 Dear Applicant Marketing & Events Assistant Thank yu fr yur interest in the abve pst. Please find enclsed the fllwing: a jb descriptin a persn specificatin guidelines n cmpleting the applicatin

More information

CLIENT PORTAL GUIDE SUMMARY

CLIENT PORTAL GUIDE SUMMARY CLIENT PORTAL GUIDE SUMMARY Using the CISI nline prtal is simple. Just g t www.culturalinsurance.cm and fllw the steps belw. As the grup administratr, simply g t the green mycisi buttn n the tp f the page

More information

LOGOS Purchase Agreement How will you acquire this valuable digital tool?

LOGOS Purchase Agreement How will you acquire this valuable digital tool? LOGOS FAQs LOGOS 6 at Bb Jnes University Seminary In the last tw decades, Bible study sftware has prliferated and advanced t the pint that any serius student f Scripture seeks familiarity with these tls.

More information

COMP 110 INTRODUCTION TO PROGRAMMING WWW

COMP 110 INTRODUCTION TO PROGRAMMING WWW COMP 110 INTRODUCTION TO PROGRAMMING WWW http://cmp110www.web.unc.edu Fall 2011 Hmewrk 4 Submissin Deadline: 10:59 AM, Nv 2 Overview Using Functins fr Validating Single Chess Mve Fr this assignment yu

More information

Fabric Inspection Using Four-Point System

Fabric Inspection Using Four-Point System Fabric Inspectin Using Fur-Pint System Hw t draw the samples? If there are 10 rlls and each ne is a different type f fabric r a different design, all the rlls have t be checked. Hwever, in mst cases there

More information

Each component manufacture may have its own warranty statement. Those most important are listed here.

Each component manufacture may have its own warranty statement. Those most important are listed here. Hard Drive and Data Strage Warranty Each cmpnent manufacture may have its wn warranty statement. Thse mst imprtant are listed here. Maxtr DVR drives. Western Digital DVR drives. Limited Warranty Statement

More information

Aladdin HASP SRM Key Problem Resolution

Aladdin HASP SRM Key Problem Resolution Aladdin HASP SRM Key Prblem Reslutin Installatin flwchart fr EmbrideryStudi and DecStudi e1.5 Discnnect frm the Internet and disable all anti-virus and firewall applicatins. Unplug all dngles. Insert nly

More information

Setting up your New Staff Voicemail. EVA: Exchange Voicemail Access. IT Services

Setting up your New Staff Voicemail. EVA: Exchange Voicemail Access. IT Services Setting up yur New Staff Vicemail EVA: Exchange Vicemail Access IT Services 1. Welcme t the Exchange 2010 Unified Messaging Instructins fr campus Staff vicemail Cventry University is rlling ut a new email

More information

LIBERIA. Commonwealth Centennial Issue of 1940 Overprinted in Red or Blue to Commemorate the Centennary of the Postage Stamp February 21, 1941

LIBERIA. Commonwealth Centennial Issue of 1940 Overprinted in Red or Blue to Commemorate the Centennary of the Postage Stamp February 21, 1941 Commonwealth Centennial Issue of 1940 Overprinted in Red or Blue to Commemorate the Centennary of the Postage Stamp February 21, 1941 ON DULL RED BROWN ON 3C DARK BLUE ON DARK GREEN Indigenous Animals

More information

990 e-postcard FAQ. Is there a charge to file form 990-N (e-postcard)? No, the e-postcard system is completely free.

990 e-postcard FAQ. Is there a charge to file form 990-N (e-postcard)? No, the e-postcard system is completely free. 990 e-pstcard FAQ Fr frequently asked questins abut filing the e-pstcard that are nt listed belw, brwse the FAQ at http://epstcard.frm990.rg/frmtsfaq.asp# (cpy and paste this link t yur brwser). General

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

3. In the margins write the outline # or the slug which determines where this material fits in your outline.

3. In the margins write the outline # or the slug which determines where this material fits in your outline. STEP 7: TAKING NOTES There are generally speaking, three methds f nte-taking: summary, paraphrase, and qutatin. Summarize if yu want t recrd nly the general idea f large amunts f material. If yu require

More information

Fahrenheit & Celcius. Working with. Temperature Scales

Fahrenheit & Celcius. Working with. Temperature Scales BRSP - 13 Page 1 Wrking with Fahrenheit & Celcius Temperature Scales Walking quickly frm the parking lt tward the terminal, I felt s warm I had t remve my jacket. The airprt thermmeter read 28 degrees.

More information

25% of American Adults Own Tablet Computers

25% of American Adults Own Tablet Computers OCTOBER 4, 2012 25% f American Adults Own Tablet Cmputers Lee Rainie Directr, Pew Internet Prject Pew Research Center s Internet & American Life Prject 1615 L St., NW Suite 70 Washingtn, D.C. 20036 Phne:

More information

Level 3 Small Business Local SEO Package

Level 3 Small Business Local SEO Package Level 3 Small Business Lcal SEO Package NetLcal SEO Methdlgy Keywrd Research and Plan First we start by identifying a list f the best keywrds ( mney keywrds ) fr yur campaign. Using this list we develp

More information

Town of Windham. Property Tax Credit & Exemption Programs - RSA 72

Town of Windham. Property Tax Credit & Exemption Programs - RSA 72 Twn f Windham Prperty Tax Credit & Exemptin Prgrams - RSA 72 T be eligible, Applicant must file a request, in persn, with the Assessr s Office n r befre April 15 th f any given year, and Applicant must

More information