โคตรแบบ ในการค ดเช งระบบ

Size: px
Start display at page:

Download "โคตรแบบ ในการค ดเช งระบบ"

Transcription

1 LG โคตรแบบ ในการค ดเช งระบบ วรรณ ช ยเฉล มพงษ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1

2 ม ส ตว ก ต ว อะไรบ าง 2

3 Contents 1. ความหมาย 2. Limits to Growth 3. Growth and Under Investment 4. hifting the Burden 5. uccess to the uccessful 6. Events, Escalation Patterns, tructure 3

4 โคตรแบบ โคตรแบบ ต นแบบ ต นแบบ" ystem archetypes or Generic structure Describe common patterns of behavior Provide insight into the underlying structures be applied in 2 ways diagnostically and prospectively Braun, W. (2002). The ystem Archetypes. 4

5 1. Limits to Growth Definition A reinforcing (amplifying) process is set in motion to produce a desired result. It creates a spiral of success but also creates on advertent secondary effects (manifested in a balancing process) which eventually slow down the success. Growth bumps against limits. enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 5 Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

6 Limits to Growth ขนำดของ ตลำด niche ขว ญก ำล งใจ R กำรเต บโตของ องค กร B กำรอ มต ว ของตลำด niche enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 6 Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

7 Limits to Growth ขนำดของ ตลำด niche แรงจ งใจ และ ผล ตภำพ ขว ญก ำล งใจ R กำรเต บโตของ องค กร B กำรอ มต ว ของตลำด niche โอกำสกำรเต บโต ในองค กร enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 7 Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

8 Limits to Growth 8 Braun, W. (2002). The ystem Archetypes.

9 Limits to ales uccess tructure Behavior ver Time Energy Level Hours Worked Employee Performance upervisor s upportive Behavior Perf. Level Positive Reinforcement Time Diminishing Returns Burnout

10 Limits to Growth R B 10

11 Limits to Growth R B enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 11Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

12 Limits to Growth How to create the story Identify the reinforcing process Identify the limiting factor and the balancing process enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 12Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

13 Limits to Growth ใกล ถ งก ำหนดต องส งงำน ท มก ำล งท ำงำนเต มท ท ำท งว นท งค น ชม.ท ำงำนพ งส ง หล งจำกน น เก ดอะไรข น หมดแรงท ำงำนต อไม ไหว ชม.ท ำงำนลดลง 13

14 Limits to Growth จ ำนวน ชม. ท ท ำงำนได ส งส ดของร ำงกำย ปร มำณงำนท ท ำ จ ำนวน ชม.ท ำงำน กำรอ มต วของ ชม. ท ำงำน R B ปร มาณงานท ทาในช วงใกล ถ งเวลาส งงาน 14

15 Limits to Growth fitness เอกชน ท อย ใกล ท ท ำงำน เสนอให บ คลำกรไปใช บร กำรในรำคำลดพ เศษ แต ต องไปใช บร กำรในช วงเวลำ น. enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 15Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

16 Limits to Growth Idea เร อง implicit and explicit goal ปร มำณงำนท ต องท ำท งหมด ควำมแข งแรง ของร ำงกำย R ชม.ใช บร กำร B ปร มำณงำนค ำง จานวนช วโมงท ม เจ าหน าท ไปใช บร การเคร องออกกาล ง 16

17 Limits to Growth Management principle Don t push growth, remove the factors limiting growth. Don t forget delay enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 17Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

18 Limits to Growth How to achieve leverage Identify and weaken/remove the limiting factor enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 18Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

19 Limits to Growth ลองเข ยน CLD แบบ Limits to Growth โดยใช สถำนกำรณ จร งจำกกำรท ำงำน หร อเข ยนแบบ predict จำกสถำนกำรณ ป จจ บ นก ได (อะไรกำล งไปได ด วยด แล ว ม อะไรท อำจเป น limiting factor) enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 19Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

20 2. Growth and under investment Definition ต องกำรลดข อจ ำก ดในกำรเต บโต แต ไม ลงท นเพ อลดข อจ ำก ด ด งกล ำวอย ำงเต มท (ในบำงคร ง ใช ว ธ ลดเป ำหมำย ลด มำตรฐำน) เป นส วนต อจำก Limits to growth enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 20Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

21 Growth and under investment 21

22 Growth and under investment 22

23 Growth and under investment 23 Braun, W. (2002).

24 Manufacturing capacity Profits R ales volume B Poor pizza quality 24

25 Maximum manufacturing capacity Profits R ales volume B Poor pizza quality Perceive need to increase Manu capacity B Investment into New pizza oven // Delay caused by owner s hesitation to invest 25

26 Growth and under investment 26

27 Growth and under investment 27

28 Growth and under investment Management principle If there is a genuine potential for growth, build capacity in advance of demand, as a strategy for creating demand. horten the delay enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 28Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

29 Growth and under investment ลองเข ยน CLD แบบ Growth and underinvestment โดยใช Limits to growth loop ท เข ยนไว แล ว enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 29Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

30 3. hifting the burden Definition ระบ สำเหต ของป ญหำไม ได กำรแก ไขท สำเหต ม ต นท นส ง หร อม ควำมเป นไปได น อย แก ไขอำกำรท ปรำกฏ พบว ำอำกำรด ข นแต ย งไม แก ไขท สำเหต enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 30Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

31 hifting the burden enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 31Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

32 hifting the burden กำรท ำงำนข ำมค น ช วงใกลเส นตำย ป ญหำส ขภำพเป น side effect ซ งม กจะพบได บ อย แต ไม จ ำเป นว ำจะต องม ในท กคร งท เข ยน CLD B1 ภำวะของกำร ท ำงำนไม ท นก ำหนด R ป ญหำ ส ขภำพ B2 ควำมสำมำรถใน กำรบร หำรเวลำ ภำวะของกำร ท ำงำนไม ท นก ำหนด ควำมสำมำรถใน กำรบร หำรเวลำ กำรท ำงำนข ำมค น ช วงใกล เส นตำย 32

33 hifting the burden A hifting the Burden structure is composed of two balancing loops and a reinforcing loop. It is a very annoying structure because the two balancing loops act as a single reinforcing loop migrating the situation in the same direction as the reinforcing loop

34 hifting the burden 34 Braun, W. (2002). The ystem Archetypes.

35 hifting the burden The interactions between the problem symptom, symptomatic solution, side effect, and fundamental solution form a viscous reinforcing loop which make the real source of the problem, in time, even more difficult to resolve Development aids From developed countries B1 Economic crisis in Africa R Aid dependency B2 Mobilization of Africa s own resources and making the countries independent 35

36 hifting the burden Health deterioration enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 36Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

37 hifting the burden Reliance on R&D staff B1 Pressure to deliver product Attrition of talented local staff B2 Local capabilities Adapted from Braun, W. (2002). 37

38 hifting the burden 38

39 hifting the burden How to create the story Identify problem symptom Identify fundamental solution Identify symptomatic solution Identify possible negative side effect enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 39Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

40 hifting the burden เกษตรกร ใช ยำฆ ำแมลง เพ อเพ มผลผล ตให ม มำกข ข น ได ผลอย เพ ยงช วงหน ง หล งจำกน น เก ดอะไรข น ผลผล ตเร มคงท และค อยๆลดลง เพรำะอะไร enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 40Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

41 hifting the burden ปร มำณกำรใช ยำฆ ำแมลง B1 ปร มำณแมลง ท เป นศ ตร พ ช B2 Natural control กำรท ำลำยแมลงในธรรมชำต (ท เป นต วท ำลำยแมลงศ ตร พ ช) 41

42 hifting the burden Management principle ระม ดระว งกำรแก ป ญหำท เป น symptomatic solution อำจจะย งท ำให ควำมสำมำรถในกำรแก ป ญหำท สำเหต จร งๆลดน อยลง ในบำงคร ง จ ำเป นต องลดอำกำรของป ญหำน นในระยะ ส น แต จ ำเป นต องแก ป ญหำท สำเหต ด วย enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 42Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

43 hifting the burden How to achieve leverage Combination of symptomatic solution and fundamental solution r Weakening symptomatic solution (top loop) and strengthening fundamental solution (bottom loop) enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 43Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

44 hifting the burden ลองเข ยน CLD กรณ พ งพ งยำในกำรร กษำอำกำร เจ บป วย แต ไม ได ปร บพฤต กรรมกำรใช ช ว ต หร อ ยำลดควำมอ วน 44

45 hifting the burden กำรใช ยำ B1 ควำมเจ บป วย B2 กำรปร บเปล ยน พฤต กรรม ควำมร ส กพ งพ ง ต อกำรใช ยำ 45

46 4. uccess to the uccessful Definition Two activities compete for limited support or resources. The more successful one becomes, the more support it gains, thereby starving the other. 46

47 uccess to the uccessful 47

48 uccess to the uccessful Braun, W. (2002). 48

49 uccess to the uccessful uccess to Angela R1 Completion of high profile job Allocation of the high Profile job to Angela Instead of Trevor uccess to Trevor R2 Completion of high Profile job Bardoel, A. (2003). uccess to the uccessful: The use of systems thinking tools in teaching B. Working Paper eries, Monash University. 49

50 Being that I am responsible for two individuals, ue and Tina, it may be that I perceive that ue is more talented and capable than Tina. Realize that I may or my not be consciously aware of this belief. Because of this perceived talent of ue relative to Tina I tend to provide more support to ue. This support may be in terms of planning, coaching, etc. This support of ue enhances the success of ue, which simply serves to reinforce the perceived talent of ue relative to Tina. While this perception influences me to provide enhanced levels of support of ue it influences me to provide less support to Tina. This reduced support to Tina hinders the success of Tina, which simply serves to further enhance the perceived talent of ue relative to Tina. 50

51 uccess to the uccessful 51

52 uccess to the uccessful Management principle and how to achieve leverage Look for the overarching goal for balanced achievement of both choices. In some cases, break or weaken the coupling between the two, so that they do not compete for the same limited resource 52

53 uccess to the uccessful ลองเข ยน CLD ท เป น success to the successful loop จำกสถำนกำรณ ในช ว ตจร ง 53

54 5. Escalation Definition Two people or organization each see their welfare as depending on a relative advantage over the other. Whenever one side gets ahead, the other is more threatened, leading it to act more aggressively to reestablish its advantage, which threatens the first, increasing its aggressiveness, and so on. ften each side sees its own aggressive behavior as a defensive response to the other s aggression; but each side acting in defense results in a buildup that goes far beyond either side s desires. enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 54Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

55 Escalation Braun, W. (2002). 55

56 Escalation 56

57 Escalation 57

58 Comp price Comp unit costs Comp cumulative production ur mkt share & competitor s R ur mkt share & competitor s ur cumulative production ur unit costs ur price A s sales Price cut by A Competitive threat To A Mkt share of A Relative to B R Mkt share of A Relative to B Competitive threat To B Price cut by E B s sales 58

59 59

60 Comp price Comp unit costs Comp cumulative production ur mkt share & competitor s R ur mkt share & competitor s ur cumulative production ur unit costs ur price A s sales Price cut by A Competitive threat To A Mkt share of A Relative to B R Mkt share of A Relative to B Competitive threat To B Price cut by E B s sales 60

61 Escalation Management principle and how to achieve leverage Look for a way for both sides to win or to achieve their objectives. ne side can unilaterally reverse the vicious spiral by taking overtly aggressive peaceful actions that cause the other to feel less threatened. enge, M. Peter. (1990). The Fifth Discipline: The Art and 61Practice of the Learning rganization. New York: Doubleday.

62 Escalation ลองเข ยน CLD ท เป น escalation loop จำก สถำนกำรณ ในช ว ตจร ง 62

63 โคตรแบบ โคตรแบบ ต นแบบ ต นแบบ" ystem archetypes or Generic structure Describe common patterns of behavior Provide insight into the underlying structures be applied in 2 ways diagnostically and prospectively ลองอธ บำยขยำยควำม Braun, W. (2002). The ystem Archetypes. 63

64 64

หล กส ตรการส มมนา ส การบร หารท มงานระด บม ออาช พ

หล กส ตรการส มมนา ส การบร หารท มงานระด บม ออาช พ หล กส ตรการส มมนา สาหร บผ บร หารสายงานต วแทน Professional Agency Management (PAM) หล กส ตรการส มมนา ส การบร หารท มงานระด บม ออาช พ Professional Agency Management (PAM I)...The New Horizon of Our Business...

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การจ ดทาเส นทางก าวหน าในอาช พ (Career path) สาน กงาน ก.พ.

การจ ดทาเส นทางก าวหน าในอาช พ (Career path) สาน กงาน ก.พ. การจ ดทาเส นทางก าวหน าในอาช พ (Career path) สาน กงาน ก.พ. 1 ความหมาย Career Path ความก าวหน าในการปฏ บ ต ราชการท จะไปส ตาแหน งส าค ญ ท เป นตาแหน งเป าหมายของส วนราชการ โดยม การกาหนดและแสดง ให เห นถ งเส

More information

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คำนำ ตำมท ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย

More information

รายงานการศ กษา เร อง การประเม นผลส มฤทธ ของการน ามาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001 ไปใช ในสถานประกอบการ ก ตต กรรมประกาศ

รายงานการศ กษา เร อง การประเม นผลส มฤทธ ของการน ามาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001 ไปใช ในสถานประกอบการ ก ตต กรรมประกาศ ก ตต กรรมประกาศ รายงานการศ กษาเร อง การประเม นผลส มฤทธ ของการน ามาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001 ไปใช ในสถานประกอบการ เก ดจากการส ารวจ รวบรวมข อม ลท ต ยภ ม และการเก บข อม ลปฐมภ ม จากผ ท ม ส วน เก

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

และขอขอบค ณหน งส อน ตยสาร Modern Manufacturing ท ให การสน บสน นบทความน

และขอขอบค ณหน งส อน ตยสาร Modern Manufacturing ท ให การสน บสน นบทความน และขอขอบค ณหน งส อน ตยสาร Modern Manufacturing ท ให การสน บสน นบทความน การจ ดการคล งส นค า (Warehouse Management) เป นการด าเน นงานต าง ๆ ภายใน คล งส นค าเร มต งแต การร บ จ ดเก บ หย บส นค า จ ายส นค าออกจากคล

More information

รายงานการตรวจพบสารกล มเบต าอะโกน สต จากต วอย างป สสาวะส กร ท เก บจากฟาร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธาน ป งบประมาณ 2554-2556

รายงานการตรวจพบสารกล มเบต าอะโกน สต จากต วอย างป สสาวะส กร ท เก บจากฟาร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธาน ป งบประมาณ 2554-2556 รายงานการตรวจพบสารกล มเบต าอะโกน สต จากต วอย างป สสาวะส กร ท เก บจากฟาร มส กรในเขตพ นท จ งหว ดอ ท ยธาน ป งบประมาณ 2554-2556 พงษ พ ท กษ ต นสมรส 1* น นทศ กด ม ส กศ ลป 2 บทค ดย อ ส ำน กงำนปศ ส ตว จ งหว ดอ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว

More information

การบร หารจ ดการท มงานเช งกลย ทธ โดย...ว ทยากรสถาบ นเอ นเทรนน ง

การบร หารจ ดการท มงานเช งกลย ทธ โดย...ว ทยากรสถาบ นเอ นเทรนน ง การบร หารจ ดการท มงานเช งกลย ทธ โดย...ว ทยากรสถาบ นเอ นเทรนน ง http://www.entraining.net http://www.facebook.com/csrentraining http://www.facebook.com/groups/185274274931823/ สำรวจแนวควำมค ดเร องกำรบร

More information

โดย ส ำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน

โดย ส ำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน โดย ส ำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน 1 ประเด นน ำเสนอ 1 ภาพรวมการถ ายทอดต วช ว ด 2 เคร องม อท ใช (BSC) 3 ต วช ว ดและค าเป าหมาย 4 การน าไปปฏ บ ต ของกรมสรรพสาม ต 2 ท มาและความสาค ญ พ.ร.บ.ระเบ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

Contents. Volume 4 Issue 3 September-December 2012 4 ฉบ บท 3 ก นยายน-ธ นวาคม 2555

Contents. Volume 4 Issue 3 September-December 2012 4 ฉบ บท 3 ก นยายน-ธ นวาคม 2555 Contents ป ท Volume 4 Issue 3 September-December 2012 4 ฉบ บท 3 ก นยายน-ธ นวาคม 2555 3 6 10 14 18 22 26 30 34 37 World Today: Resilience Capacity to Learn การร บม อของเม อง ศ กยภาพท เก ดจากการเร ยนร Executive

More information

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น (สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

More information

๒. ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษำ คณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ยม ล ขส ทธ ซอฟต แวร ไมโครซอฟท ท ถ กต องตำม กฎหมำยไว ใช งำนอย ำงท วถ ง

๒. ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษำ คณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ยม ล ขส ทธ ซอฟต แวร ไมโครซอฟท ท ถ กต องตำม กฎหมำยไว ใช งำนอย ำงท วถ ง ประกาศสาน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เร อง กาหนดห วข อร างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) โครงการจ ดซ อล ขส ทธ การใช งานซอฟต แวร ไมโครซอฟท ระด บองค กร ๑. ความเป นมา ด วยส ำน กบร

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

Alternative Energy Certification

Alternative Energy Certification ÇÒÃÊÒÃÍ Ã ØÃ Ô à¾ Í ÒþѲ¹ÒÍÂ Ò ÂÑ Â ¹ ºÑº Õ 1» Õ 5 à ͹Á ÃÒ Á-àÁÉÒ¹ 2556 Alternative Energy Certification การร บรองการใช หร อผล ตพล งงานทดแทน Disclose Information on Pollution Emission to Public Is this

More information

นายส บตระก ล สมบ ต ท พย

นายส บตระก ล สมบ ต ท พย การบร หารจ ดการของอาคารท ก อสร างด วยช นส วนสาเร จร ป Management of building construction with precast concrete. นายส บตระก ล สมบ ต ท พย โครงงานว ศวกรรมน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตร

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย 1 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 2 คานา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

More information

การว เคราะห และวางแผนโครงการ รศ.ดร.พส เดชะร นทร คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

การว เคราะห และวางแผนโครงการ รศ.ดร.พส เดชะร นทร คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย การว เคราะห และวางแผนโครงการ รศ.ดร.พส เดชะร นทร คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ทบทวนจากคร งท ผ านมา กระบวนการบร หารย ทธศาสตร การว เคราะห และ การกาหนดย ทธศาสตร การแปลงย ทธศาสตร ส การปฏ

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

Be a Professional! LION CORPORATION (THAILAND) LIMITED. Company LOGO

Be a Professional! LION CORPORATION (THAILAND) LIMITED. Company LOGO Be a Professional! LION CORPORATION (THAILAND) LIMITED Company LOGO January 2008 สร างว ฒนธรรมใหม ในองค กร Build new corporate culture ยกย องคนด ส งเสร มคนเก ง Admire Good People, Empower Smart People

More information

ศตปพร ม ส ขศร 1, และ ศ ภล กษณ ส วรรณะชฎ 2 1 น กศ กษาหล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ญฑ ต สาขาการปกครองท องถ น ว ทยาล ยการปกครองท องถ น มหาว ทยาล ยขอนแก น

ศตปพร ม ส ขศร 1, และ ศ ภล กษณ ส วรรณะชฎ 2 1 น กศ กษาหล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ญฑ ต สาขาการปกครองท องถ น ว ทยาล ยการปกครองท องถ น มหาว ทยาล ยขอนแก น 1461 ป ญหาและผลกระทบในการบร หารงานบ คคลของเทศบาลเม อง ควนล ง อาเภอ หาดใหญ จ งหว ดสงขลา Problems and Effects of Personnel Management of Khuanlang Town Municipality, Hatyai District, Songkhla Province ศตปพร

More information

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม คำนำ สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำมเป นหน วยงำนท ม ภำรก จหล กในกำรสน บสน นเทคโนโลย สำรสนเทศ

More information

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล การประช มว ชาการระด บชาต คร งท 3 ประจาป การศ กษา 2557 เร อง นว ตกรรมส งคมก บการปฏ ร ปประเทศไทย 360 องศา ว นพฤห สบด ท 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. ณ ห อง 15 201 ห องเธ ยเตอร อาคารม ลต ม เด ย มหาว

More information