แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

2 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล งเร ยนร ด ำน ภำษำท ได ร บกำร ยอมร บจำกท ง ภำยในและภำยนอก มหำว ทยำล ย 2. ควำมพ งพอใจของ ผ ร บบร กำร 3. ผ ร บบร กำรได ร บ ควำมร และนำไปใช ประโยชน 4. ม หล กส ตร ก จกรรม/ โครงกำร และ เทคโนโลย ท สำมำรถ ตอบสนองควำม ต องกำรของ ผ ร บบร กำร 1. สน บสน นให ม กำร เผยแพร /ต พ มพ องค ควำมร ในระด บท ได ร บ กำรยอมร บใน ระด บชำต และ นำนำชำต 2. สร ำงและขยำย เคร อข ำยควำมร วมม อ ด ำนภำษำก บ หน วยงำนท งภำยใน และภำยนอก มหำว ทยำล ย 3. จ ดทำหล กส ตร ก จกรรม/โครงกำรท หลำกหลำยท ตอบสนอง ควำมต องกำรของ โครงการ / ก จกรรม 1. โครงกำรอบรมท กษะ ภำษำต ำงประเทศให ก บ น กศ กษำ อำจำรย และ เจ ำหน ำท 1. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบกำรอบรม 2. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบกำรอบรมสำหร บ ว ทยำกร 3. จำนวนว ทยำกรท ได ร บ ค ำตอบแทน 4. จำนวนว สด ประกอบ โครงกำรท จ ดซ อ 5. จำนวนว ฒ บ ตรท มอบให แก ผ ผ ำนกำรอบรม 1. กำรใช งบประมำณอย ำงม ประส ทธ ภำพ และ ประส ทธ ผล 400 เล ม 100 เล ม 25 คน 20 รำยกำร 400 ใบ ร อยละ 90 ศ นย ภำษำ 301,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

3 5. เป นองค กรแห งกำร เร ยนร ด ำนภำษำ ผ ร บบร กำร 4. สำรวจควำมต องกำร และปร บปร งหล กส ตร ให สอดคล องก บกำร นำไปใช ประโยชน ได จร ง 5. ส งเสร มกำร ประชำส มพ นธ เช งร ก หลำกหลำยช องทำง 6. ปร บปร งค ำธรรมเน ยม ในกำรอบรม 7. จ ดทำแผนตำม กระบวนกำร PDCA ขององค กรแห งกำร เร ยนร โครงการ / ก จกรรม 2. โครงกำรจ ดสอบว ดควำมร ด ำนท กษะภำษำอ งกฤษ Proficiency Test ของ น กศ กษำใหม 2. ผ ผ ำนกำรอบรมท กคน ได ร บว ฒ บ ตรอย ำงท วถ ง และตรงเวลำ 1. จำนวนผ ทรงค ณว ฒ ท ได ร บ กำรสรรหำมำเป น กรรมกำร 2. จำนวนเอกสำร ตำรำ ประกอบโครงกำร 3. จำนวนข อสอบและ กระดำษ คำตอบ 4. จำนวนน กศ กษำเข ำใหม 1. ข อสอบม ค ณภำพ มำตรฐำน เป นท ยอมร บ ของหน วยงำนภำยในและ ภำยนอกมหำว ทยำล ย 2. ตำรำม ค ณภำพ สำมำรถ นำมำประกอบกำรออก ข อสอบได อย ำงเหมำะสม ร อยละ 90 2 คน 15 เล ม 2,500 ช ด 2,500 คน ร อยละ 90 ร อยละ 90 ศ นย ภำษำ 110,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

4 โครงการ / ก จกรรม 3. โครงกำร English Through Culture 3. ข อสอบม ค ณภำพ ต วอ กษร ช ดเจน ส งเสร มให น กศ กษำทำข อสอบได อย ำงม ประส ทธ ภำพ 4. น กศ กษำท ผ ำนกำรสอบได ทรำบระด บควำมร พ นฐำน ภำษำอ งกฤษของตนเอง 1. จำนวนว ทยำกร 2. จำนวนเอกสำร ตำรำ ประกอบโครงกำร 3. จำนวนผ เข ำร วมโครงกำร 1. ว ทยำกรย นด เข ำร วม โครงกำร และท มเท ควำมสำมำรถอย ำงเต มท 2. เอกสำรและต ำรำม ค ณภำพ 3. ผ เข ำร วมโครงกำรได ร บ ควำมร อย ำงด และสำมำรถ นำควำมร ไปปร บใช ใน ร อยละ 90 ร อยละ คน 60 ช ด 60 คน ร อยละ 90 ร อยละ 90 ศ นย ภำษำ 15,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

5 โครงการ / ก จกรรม ช ว ตประจำว น 4. กำรใช งบประมำณอย ำงม ประส ทธ ภำพและ ประส ทธ ผล ร อยละ โครงกำร นำนำชำต 5. โครงกำรจ ดกำรหล กส ตร เสร มท กษะภำษำอ งกฤษ พ นฐำนโดยใช ท กษะกำร สอนในระบบสำรสนเทศ สำหร บน กศ กษำเข ำใหม ช นป ท 1 1. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบโครงกำร 2. จำนวนว ทยำกรประจำ โครงกำร 3. จำนวนว สด ท จ ดซ อ กำรใช งบประมำณอย ำงม ประส ทธ ภำพและประส ทธ ผล 1. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบโครงกำร 2. จำนวนว ทยำกร 3. จำนวนว สด ประกอบ โครงกำรท จ ดซ อ 100 ช ด 4 คน 20 รำยกำร ร อยละ 90 3,000 ช ด 25 คน 20 รำยกำร ศ นย ภำษำ 30,000 บาท ศ นย ภำษำ 829,050 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

6 โครงการ / ก จกรรม (Remedial English) 4. จำนวนน กศ กษำท 3,000 คน ลงทะเบ ยน 1. กำรใช งบประมำณอย ำงม ร อยละ 90 ประส ทธ ภำพและ ประส ทธ ผล 2. ผลกำรประเม นกำรเร ยน กำรสอน 6. โครงกำรส งเสร มควำม เป นเล ศทำงด ำนกำรพ ด 1. จำนวนว ทยำกร 5 คน ภำษำอ งกฤษ 2. จำนวนว สด ท จ ดซ อ 15 รำยกำร 1. ว ทยำกรย นด เข ำร วม ร อยละ 90 โครงกำรและท มเท ควำมสำมำรถอย ำงเต มท 2. กำรใช งบประมำณอย ำงม ร อยละ 90 ประส ทธ ภำพและ ประส ทธ ผล ศ นย ภำษำ 35,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

7 โครงการ / ก จกรรม 7. โครงกำรจ ดซ อส อเพ อ พ ฒนำท กษะทำงด ำน ภำษำต ำงประเทศ 8. โครงกำรจ ดสอบว ด ควำมสำมำรถทำง ภำษำอ งกฤษสำหร บ บ ณฑ ตศ กษำ (CMRU GEP TEST) 9. โครงกำรจ ดทำหน งส อ และเอกสำรประกอบกำร สอนของศ นย ภำษำ 10. โครงกำรกำรจ ดกำร เร ยนกำรสอนว ชำ ภำษำไทยพ นฐำน สำหร บชำวต ำงชำต จำนวนส อภำพยนตร ท จ ดซ อ น กศ กษำมำใช บร กำรย มส อ เพ อกำรศ กษำ 1. จำนวนผ ลงทะเบ ยน 2. จำนวนคณะกรรมกำร กำก บกำรสอบ 1. จำนวนหน งส อศ นย ภำษำ 2. จำนวนเอกสำรประกอบ กำรสอนศ นย ภำษำ 1. จำนวนหล กส ตรภำษำไทย พ นฐำน 2. จำนวนผ ลงทะเบ ยนในแต ละหล กส ตร 70 เร อง 25 คน 6 คน 3,500 เล ม 1,000 เล ม 3 หล กส ตร 4 คน ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ 15,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

8 โครงการ / ก จกรรม 11. โครงกำรจ ดอบรม หล กส ตรระยะส น ภำษำต ำงประเทศ ให ก บบ คคลภำยนอก 12. โครงกำรจ ดสอบว ด ควำมสำมำรถทำง ภำษำไทยของน กศ กษำ ต ำงชำต (CMRU TP TEST) 13. โครงกำรจ ดหล กส ตร ภำษำอ งกฤษสำหร บ บ ณฑ ตศ กษำ 3. จำนวนภำคเร ยนท เป ด กำรสอน จำนวนผ มำลงทะเบ ยนเร ยน ต อหล กส ตร 3 ภำคเร ยน 10 คน จำนวนผ มำลงทะเบ ยนเร ยน 15 คน จำนวนผ มำลงทะเบ ยน 40 คน ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

9 ประเด นย ทธศาสตร 2. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านศ ลป เป าประสงค 1. แหล งเร ยนร ด ำน ศ ลปท ได ร บ กำรยอมร บจำกท ง ภำยในและภำยนอก มหำว ทยำล ย 2. ควำมพ งพอใจของ ผ ร บบร กำร 3. ผ ร บบร กำรได ร บ ควำมร และนำไปใช ประโยชน 4. ม ก จกรรม/โครงกำร กำรทำน บำร ง 1.1 สน บสน นให ม กำร เผยแพร /ต พ มพ องค ควำมร ในระด บท ได ร บกำร ยอมร บในระด บชำต และ นำนำชำต 1.2 สร ำงและขยำย เคร อข ำยควำมร วมม อด ำน ศ ลปก บ หน วยงำนท งภำยในและ ภำยนอกมหำว ทยำล ย 2.1 จ ดทำหล กส ตร ก จกรรม/โครงกำรท 1. โครงกำรเพชรรำชภ ฏ เพชรล ำนนำ จำนวนบ คลำกรผ ม ผลงำน ด เด นทำงท ได ร บ กำรค ดสรรเป น เพชรรำชภ ฏ เพชรล ำนนำ 1. จำนวนหน งส อ เพชรรำชภ ฏ เพชรล ำนนำ 2. จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 13 คน 300 เล ม 100 คน 130,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

10 ศ ลปท ตอบสนองควำม ต องกำรของผ ร บบร กำร 5. เป นองค กรแห งกำร เร ยนร ด ำน ศ ลป หลำกหลำยท ตอบสนอง ควำมต องกำรของ ผ ร บบร กำร 3.1 สำรวจควำมต องกำร และปร บปร งหล กส ตรให สอดคล องก บกำรนำไปใช ประโยชน ได จร ง 4.1 ส งเสร มกำร ประชำส มพ นธ เช งร ก หลำกหลำยช องทำง 5.1 จ ดทำแผนตำม กระบวนกำร PDCA ของ องค กรแห งกำรเร ยนร 2. จ ดส งกระทงใหญ เข ำร วม ประกวดในงำนประเพณ ย เป งเช ยงใหม ส งเสร มและร กษำไว ซ ง ประเพณ อ นด งำมของจ งหว ด เช ยงใหม และร วมก จกรรม ก บช มชน ในฐำนะ สถำบ นกำรศ กษำเพ อท องถ น อ นนำไปส กำรสร ำงเคร อข ำย ก บหน วยงำนต ำง ๆ ใน จ งหว ดเช ยงใหม จำนวนกระทงใหญ พร อม ขบวนแห 1 ค น 400,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

11 3. กำรฝ กอบรมภำษำถ น และศ ลปล ำนนำ พ นบ ำนล ำนนำ 4. กำรปร วรรตเอกสำร โบรำณ ผ เข ำร บกำรฝ กอบรมเก ด จ ตสำน กในกำรอน ร กษ และส บ สำนศ ลปพ นบ ำน ล ำนนำ อ กท งเป นกำรใช เวลำ ว ำงให เป นประโยชน นำ ควำมร และประสบกำรณ ไปใช ในกำรดำเน นช ว ตและเป น ประโยชน ในกำรประกอบ อำช พต อไป จำนวนผ ส บสำนและเผยแพร ศ ลปพ นบ ำนล ำนนำ เผยแพร ภ ม ป ญ ญ ำท อย ใน เอกสำรโบรำณ ท ำให แวดวง ว ชำกำรได ข อม ลใหม เพ มข น จำนวนเอกสำรกำรปร วรรต จำนวนเอกสำรจำกกำร 120 คน 1 เร อง 300 เล ม 150,000 50,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

12 ปร วรรต เพ อเผยแพร 5 จ ดทำวำรสำรทำงว ชำกำร เก ยวก บศ ลป : ข วงผญำ 6. โครงกำรหน งส อช ด ควำมร ทำงศ ลป ช ด : ควำมปะ ควำมลม ภำษำไทยพวนในภำคเหน อ จำนวนวำรสำรทำงว ชำกำร เป นกำรเผยแพร ควำมร เก ยวก บค ณค ำของ และภ ม ป ญญำท องถ น อ นจะ ก อให เก ดควำมภำคภ ม ใจใน ว ถ ช ว ตของท องถ น เช งเวลำ ร อยละของงำนท เสร จท นเวลำ เช งต นท น ร อยละของกำรเบ กจ ำย งบประมำณ จำนวนเอกสำร เผยแพร ภำษำพ ด (ควำมปะ) และภำษำท ใช ในกำรสนทนำ (ควำมลม) ของชำวไทพวนใน 200 เล ม ร อยละ 90 ร อยละ เล ม 80, ,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

13 7. กำรว จ ยด ำน ศ ลป 8 กำรส งเสร ม อน ร กษ ส บ สำน และเผยแพร ศ ลปล ำนนำ ภำคเหน อ อ นจะนำไปส ควำม ตระหน กถ งค ณค ำของภำษำ ถ นไทพวนในภำคเหน อ จำนวนเอกสำรกำรว จ ย เป นกำรพ ฒนำองค ควำมร และ มำตรฐำนศ ลป ล ำนนำ จำนวนก จกรรม จำนวนวำรสำรสถำบ นล ำนนำ ศ กษำ (รำยเด อน) อำจำรย บ คลำกร น กศ กษำ และประชำชนท วไป ได ร บ ควำมร เก ยวก บศ ลป ล ำนนำ 1 เร อง 15 ก จกรรม 1,200 ฉบ บ 50,000 85,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

14 9. พ ฒนำสถำบ นล ำนนำ ศ กษำ 10. กำรส มมนำทำงว ชำกำร เก ยวก บศ ลป 11. โครงกำรศ นย ใบลำน ศ กษำ จำนวนแหล งศ กษำค นคว ำ ทำง จำนวนผ เย ยมชม เป นศ นย กำรเร ยนร ด ำน ศ ลปพ นบ ำนล ำนนำ และสร ำงควำมประท บใจแก ผ มำเย ยมชม จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม กำรประเม นผลควำมพ งพอใจ ของผ เข ำร วมก จกรรม เพ อเป นแหล งศ กษำมรดกท บรรพชนได สร ำงสรรค ไว ให ชนร นหล ง อ นนำไปส กำร ส บสำนและอน ร กษ องค ควำมร จำกใบลำนอย ำง 1 แหล ง 800 คน 200 คน 200, , ,100 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

15 แพร หลำย ศ นย ข อม ลใบลำน 1 ศ นย อ เลคทรอน คส 12. โครงกำรธรรมศ กษำ น กศ กษำเข ำใจหล กธรรมทำง พระพ ทธศำสนำ สำมำรถนำหล กธรรมท ได ร บ ไปใช ในกำรแก ไขป ญหำใน ช ว ตประจำว นได อย ำงถ กต อง และภำคภ ม ใจใน ประเพณ อ นด งำมของตนเอง จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 5,000 คน 13. โครงกำรมหำว ทยำล ย รำชภ ฏเช ยงใหม ส งเสร ม ก จกรรมทำง : กำรรดน ำ ดำห วผ บร หำร เน องในประเพณ สงกรำนต คณำจำรย น กศ กษำ และ บ คลำกรมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ ม ส วนร วมในกำรส บสำน ศ ลปและประเพณ ของท องถ น 100,000 85,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

16 14. โครงกำรมหำว ทยำล ย รำชภ ฏเช ยงใหม ส งเสร ม : ก จกรรมทำงกำร หล อเท ยนและถวำยเท ยน เข ำพรรษำ 15. โครงกำรอน ร กษ และส บ สำนศ ลปกำรแต ง กำยพ นเม อง จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 200 คน คณำจำรย น กศ กษำ และ บ คลำกรมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ ม ส วนร วมในกำรส บสำน ประเพณ เข ำพรรษำ จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 300 คน คณำจำรย บ คลำกร และ น กศ กษำม ควำมภำคภ ม ใจใน ผ ำพ นเม อง ด วยกำรแต งกำย พ นเม อง อ นเป นเอกล กษณ ของท องถ น จำนวนผ ชนะกำรประกวดกำร 25 คน แต งกำยด วยผ ำพ นเม อง 100,000 20,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

17 16. โครงกำรเผยแพร ศ ลปะกำรแสดงพ นบ ำน ล ำนนำ 17. โครงกำรบรรพชำ อ ปสมบท บวชเนกข มมะ เฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระ เจ ำอย ห ว น กศ กษำมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ เช ยงใหม ได แสดง ควำมสำมำรถในศ ลปะ กำรแสดงพ นบ ำนล ำนนำ จำนวนคร งในกำรเผยแพร 20 คร ง ศ ลปะกำรแสดง คณำจำรย น กศ กษำ และ บ คลำกรมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ ได ร วมก นแสดงออกถ งควำม จงร กภ กด ตอบแทนพระมหำ กร ณำธ ค ณ และบำเพ ญควำม ด ถวำยเป นพระรำชก ศล เน อง ในวโรกำสพระรำชพ ธ มหำ มงคลเฉล มพระชนมพรรษำ ๘๕ พรรษำ จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 85 คน 50, ,500 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

18 ประเด นย ทธศาสตร 3. พ ฒนาระบบว เทศส มพ นธ ให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 1.1 ม ระบบว เทศ ส มพ นธ ท ม ประส ทธ ภำพ 2.1 ควำมพ งพอใจของ ผ ร บบร กำร 2.2 ผ ร บบร กำรได ร บ ข ำวสำรและนำไปใช ประโยชน 3.1 กำรลดข นตอนใน กระบวนกำรให บร กำร 4.1 ระบบฐำนข อม ลท ม ประส ทธ ภำพ 1. พ ฒนำระบบเว ปไซด งำน ว เทศส มพ นธ 2. พ ฒนำระบบฐำนข อม ล งำนว เทศส มพ นธ 3. พ ฒนำกำรให บร กำร เอกสำร Online ผ ำน เทคโนโลย สำรสนเทศให ตอบสนองควำมต องกำร ผ ร บบร กำรท กระด บ 4. พ ฒนำกระบวนกำร ให บร กำรให สะดวก รวดเร ว ถ กต อง 5. พ ฒนำร ปแบบกำร ปฐมน เทศและกำรนำเสนอ ข อม ลสำหร บน กศ กษำท ง ไทยและต ำงชำต 6. พ ฒนำกำรประชำ - ส มพ นธ ข ำวสำรให แก น กศ กษำและผ มำใช บร กำร 1. รวบรวมฐำนข อม ลด ำน กำรต ำงประเทศของ มหำว ทยำล ย 2. อำนวยควำมสะดวก อำจำรย และน กศ กษำชำว ต ำงประเทศ ด ำนกำร ประสำนงำนก บหน วยงำน ภำยนอกด ำนกำรทำว ซ ำ และใบอน ญำตกำรทำงำน 3. อำนวยควำมสะดวก อำจำรย และน กศ กษำชำว ไทย ในกำรจ ดทำหน งส อ ร บรอง ว ซ ำ และต ว เคร องบ นเพ อเด นทำงไป ต ำงประเทศ 4. กำรประชำส มพ นธ ท นกำรศ กษำต ำงประเทศ และให คำปร กษำต ำง ๆ ฐำนข อม ลท ม ประส ทธ ภำพ จำนวนอำจำรย และน กศ กษำ ท มำใช บร กำร ร อยละของควำมพ งพอใจ จำนวนอำจำรย และน กศ กษำ ท มำใช บร กำร ร อยละของควำมพ งพอใจ จำนวนอำจำรย และน กศ กษำ ท มำใช บร กำร ร อยละของควำมพ งพอใจ 1 ข อม ล 250 คน 100 คน 100 คน ว เทศ ส มพ นธ ว เทศ ส มพ นธ ว เทศ ส มพ นธ ว เทศ ส มพ นธ แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

19 7. พ ฒนำกระบวนกำร ให บร กำรให สะดวก รวดเร ว ถ กต อง 5. ควำมร วมม อก บ มหำว ทยำล ย/สถำบ น นำนำชำต 5.1 ค ำใช จ ำยในกำร เด นทำงไปของผ บร หำรเพ อ สร ำงควำมส มพ นธ ก บ มหำว ทยำล ยนำนำชำต ท ลง นำมข อตกลง MOU จำนวน 14 แห ง และสร ำง เคร อข ำยใหม ร อยละของงบประมำณท เบ กจ ำย จำนวนในกำรเด นทำง 10 คร ง ว เทศ ส มพ นธ 2,227,000 1,000, โครงกำรแลกเปล ยน น กศ กษำก บมหำว ทยำล ย นำนำชำต (Exchange Student Program) ร อยละของงบประมำณท เบ กจ ำย จำนวนน กศ กษำโครงกำร แลกเปล ยน 65 คน 700, อำจำรย มหำว ทยำล ย รำชภ ฏเช ยงใหม เด นทำงไป ปฏ บ ต งำนสอนในฐำนะ ผ เช ยวชำญภำษำไทย ร อยละของผลกำรด ำเน น โครงกำร 89,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

20 5.4 ค ำใช จ ำยในกำร ต อนร บและจ ดซ อของท ระล กสำหร บแขก ต ำงประเทศของ มหำว ทยำล ย ร อยละของงบประมำณท เบ กจ ำย จำนวนคณะท เด นทำงมำเย อน มหำว ทยำล ย จำนวนของท ระล กสำหร บ แขกชำวต ำงประเทศ 30 คณะ 200 ช น 418, โครงกำรอบรมภำษำ และไทยให ก บ อำสำสม ครและอำจำรย ประจำชำวต ำงชำต ร อยละของงบประมำณท เบ กจ ำย จำนวนอำจำรย และ อำสำสม ครท เข ำร วมโครงกำร 1 คน 20, โครงกำรส มมนำและท ศน ศ กษำสำหร บผ เช ยวชำญ อำจำรย และอำสำสม ครชำว ต ำงประเทศ จำนวนผ เข ำร วมโครงกำร ควำมพ งพอใจของผ เข ำร วม โครงกำร 50 คน ว เทศ ส มพ นธ 50, โครงกำรแข งข นก ฬำ เช อมส มพ นธ ระหว ำง มหำว ทยำล ยรำชภ ฏ จำนวนน กศ กษำท เข ำร วมกำร แข งข น ร อยละของควำมพ งพอใจของ 50 คน ว เทศ ส มพ นธ 20,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

21 เช ยงใหม ก บมหำว ทยำล ยช กะ ประเทศญ ป น คณะอำจำรย และน กศ กษำท ร วมก จกรรม 8. นำน กศ กษำนำนำชำต เข ำ ร วมโครงกำรแข งข นก ฬำ น กศ กษำนำนำชำต เขต ภำคเหน อตอนบน จำนวนน กศ กษำต ำงชำต ท เข ำ ร วมก จกรรม ร อยละของผลกำรด ำเน น ก จกรรม 120 คน ว เทศ ส มพ นธ 150,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

22 ประเด นย ทธศาสตร 4. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 1. ม กำรบร หำรจ ดกำร ท ม ประส ทธ ภำพโดยย ด หล กธรรมำภ บำล 1.1 พ ฒนำระบบกำร ประก นค ณภำพของสถำบ น ฯ ให เป นไปตำมเกณฑ 1.2 จ ดทำแผนทำง กำรเง นให สอดคล องก บ แผนสถำบ นฯ 1. กำรดำเน นงำนด ำนกำร ประก น ค ณภำพ KM และ กำรควบค ม ภำยใน 1.1 กำรอบรมเช ง ปฏ บ ต กำรในกำรจ ดทำแผน จ ดทำแผนทำง กำรเง น จำนวนคร งในกำรจ ดก จกรรม ระด บของควำมสำเร จในกำร ประก นค ณภำพ 12 คร ง ระด บ 4 ผ อำนวยกำร แผนของหน วยงำน 1 แผน แผนทำงกำรเง น 1 แผน ผ อำนวยกำร 50, จ ดทำแผนบร หำร ควำมเส ยงของสถำบ นฯ ก จกรรมกำรจ ดทำแผน บร หำรควำมเส ยง 3 ด ำน ตำรำงประเม นควำมเส ยง แผนบร หำรควำมเส ยง 3 ตำรำง 3 แผน ผ อำนวยกำร จ ดทำแผนกำรจ ดกำร ควำมร ของสถำบ น ก จกรรมกำรจ ดกำรควำมร ของสถำบ น จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม ร อยละของควำมพ งพอใจ องค ควำมร ท ได จำกกำรจ ด ก จกรรม 23 คน 1 องค ควำมร ผ อำนวยกำร - แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

23 1.5 จ ดทำแผนพ ฒนำตำม ข อเสนอแนะของ คณะกรรมกำรต ดตำม ตรวจสอบ และประเม นผล กำรดำเน นงำน - กำรประช มผ บร หำร - กำรประช มหน วยงำน ภำยในเพ อปร กษำหำร อใน กำรดำเน นงำน จำนวนคร งในกำรประช ม 6 คร ง/ป จำนวนคร งในกำรประช ม 10 คร ง/ป ผ อำนวยกำร 1.6 พ ฒนำระบบและ กลไกเพ อผล กด น ควำมสำเร จของ กระบวนกำรจ ดทำ แผนปฏ บ ต งำนของสถำบ นฯ 1. กำรเด นทำงไปรำชกำร เพ อกำรบร หำรจ ดกำร 2.กำรประช มคณะกรรมกำร สถำบ น 3. กำรจ ดกำรว สด จำนวนคร งในกำรเด นทำง รำชกำร จำนวนคร งในกำรประช ม ร อยละของงบประมำณท ใช 4 คร ง 4 คร ง ผ อำนวยกำร 100,000 80,000 33, ค ำสำธำรณ ปโภค ร อยละของงบประมำณท ใช 50, กำรบำร ง ซ อมแซม คร ภ ณฑ (ยกเว น เคร องปร บอำกำศ) ร อยละของงบประมำณท ใช 60,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

24 2. บ คลำกรม ค ณภำพ และม แรงจ งใจในกำร ทำงำน 2.1 พ ฒนำระบบและ กลไกเพ อสร ำงขว ญ กำล งใจ และแรงจ งใจใน กำรปฏ บ ต งำนของบ คลำกร ในสถำบ นฯ จ ดงำนป ใหม กำรยกย องบ คลำกรด เด น จำนวนคร ง 1 คร ง จำนวนคร ง 1 คร ง ผ อำนวยกำร พ ฒนำบ คลำกรให เป นไปตำมสมรรถนะตำม สำยงำนท ปฏ บ ต โครงกำรพ ฒนำบ คลำกร จำนวนบ คลำกรท ได ร บกำร พ ฒนำ 16 คน ผ อำนวยกำร 37, ระบบฐำนข อม ลท ม ประส ทธ ภำพ 3.1 พ ฒนำฐำนข อม ลท ม ประส ทธ ภำพ กำรพ ฒนำเวปไซต ควำมพ งพอใจของผ เข ำใช บร กำรเวปไซต ของสถำบ นฯ ร อยละ 60 ผ อำนวยกำร - กำรพ ฒนำแผนสำรสนเทศ แผนระบบสำรสนเทศ 1 แผน กำรประชำส มพ นธ ก จกรรม และผลกำรดำเน นก จกรรม ของสถำบ นฯ ร อยละของงบประมำณท ใช ผ อำนวยกำร 12,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

25 คณะผ จ ดทา ผ บร หาร 1. ผ ช วยศำสตรำจำรย ส ชำนำฏ ส ตำน ร กษ ผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ 2. อำจำรย ฉ นทนำ ศศ ธรำมำศ รองผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ศ นย ภำษำ 3. อำจำรย ภำสกร โทณะวณ ก รองผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ 4. อำจำรย ทรงเก ยรต ส งฆมณ รองผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ งำนว เทศส มพ นธ 5. อำจำรย อ สร ยำภรณ แสงป ญญำ ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ 6. นำงสำวดำรำร ตน ศ ร ลำภำ ห วหน ำผ อำนวยกำร บ คลากร 1. นำงสำวปน ดดำ โตคำน ช น กว ชำกำรศ กษำ 12. นำยโสภณ พรมจ ตต น กว ชำกำรศ กษำ 2. นำงสำวช สำ บ ญเจร ญ น กว ชำกำรศ กษำ 13. นำยว รพ ชญ ห มำร ตน น กว ชำกำรคอมพ วเตอร 3. นำยจ กรภำณ ไตรยส ทธ น กว ชำกำรศ กษำ 14. นำยด เรก อ นจ นทร เจ ำหน ำท ประจำโครงกำร 4. นำยส ว ฒน ดวงทอง น กว ชำกำรศ กษำ ศ นย ใบลำนศ กษำ 5. นำงสำววรำภรณ โยธำรำษฏร น กว เครำะห นโยบำยและแผน 15. นำยเจษฏำ อ นคำ เจ ำหน ำท ประจำโครงกำร 6. นำงสำวศ ภร กษ ฉ ตรแก ว น กว ชำกำรบร หำรงำนท วไป ศ นย ใบลำนศ กษำ 7. นำงก ลยำณ อ นต ะรำชำ น กว ชำกำรกำรเง นและพ สด 8. นำงสำวน ดำ พร นทรำก ล น กว เทศส มพ นธ 9. นำงสำวมน ญชำ วงค อ ำย น กว เทศส มพ นธ 10. นำงสำวล กษ กำ อำจว จ ตร น กว เทศส มพ นธ 11. นำงสำวส ร ภำภรณ คำป งบ ตร น กว ชำกำรศ กษำ แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คำนำ ตำมท ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 จ ดทำโดย : งำนประชำส มพ นธ เทศบำลตำบลหนองหล ม ต ดตำมเพ มเต มได ท : www.nonglom.org www.facebook.com/nonglomnayoo ตรวจสอบภำยใน ว นท 22 พฤษภำคม 2557 โครงกำรให ควำมร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนการนาเข าส นค าส ตว น าแบบเทกอง 1.ผ น ำเข ำส ตว น ำ 2.ย นขอใบอน ญำตน ำเข ำส ตว น ำผ ำน ระบบ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น (สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการดาเน นงาน แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 การอน ร กษ เผยแพร ขนมพ นเม อง โกส ย

รายงานผลการดาเน นงาน แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 การอน ร กษ เผยแพร ขนมพ นเม อง โกส ย 1 รายงานผลการดาเน นงาน แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 การอน ร กษ เผยแพร ขนมพ นเม อง โกส ย คณะกรรมการจ ดการความร สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต 2 คำนำ ตามท คณะกรรมการจ ดการความร ได

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

มาตรฐานการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต รองศาสตราจาย ดร.ส มพ นธ พ นธ พฤกษ

มาตรฐานการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต รองศาสตราจาย ดร.ส มพ นธ พ นธ พฤกษ มาตรฐานการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต รองศาสตราจาย ดร.ส มพ นธ พ นธ พฤกษ ผ อำนวยกำรสถำบ นทดสอบทำงกำรศ กษำแห งชำต (องค กำรมหำชน) มาตรฐานการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต ๑. มาตรฐานการ บร หารการทดสอบ ๒. มาตรฐานบ คลากร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย 1 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 2 คานา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน

More information

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1)

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) สำน กบร หำรกำรเส ยภำษ ทำงอ เล กทรอน กส กรมสรรพำกร พฤศจ กำยน 2556 สำรบ ญ ความเป นมา... 1 แผนผ งข นตอน การย นแบบ บช.1.... 1 ข นตอนการย นแบบ บช.1...

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS ข นตอนท 1 ADMIN สาน กงบประมาณ ต งฐานข อม ลสาหร บการจ ดทาแผน EvMIS ระบบ e-budgeting โยกข อม ล มาจากระบบ e-budgeting ข น 2.5 กระทรวง นาเข าข อม ล ระบบ BB EvMIS ต งฐานข

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ๓ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แบบฟอร มท 1 ส วนท 1 : การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ น สายงาน : สายว ชาการ แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ข นตอนของการปฏ บ ต งาน

ข นตอนของการปฏ บ ต งาน ข นตอนของการปฏ บ ต งาน ข นตอนของการปฏ บ ต งานในแต ละกระบวนงาน ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. ได กาหนดข นตอนของการปฏ บ ต งาน ในแต ละกระบวนงานด งต อไปน 1. การให บร การสาหร บน กศ กษาของมหาว ทยาล ย 1.1 อานวยความสะดวกเก

More information

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน)

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน) (อ กษรน าเง นค อม การแลกเปล ยนเร ยนร ในป 2552) ช อส วนราชการ หน า 1/6 ท 1 การเร ยน การสอน SMAT and FAST เพ อสร างคนเก ง คนด ม ศ กด ศร ส ส งคม พ ฒนา หล กส ตรการสอน และ เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อ ส งเสร มกระบวนการเร

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง

การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง วาระท 1 เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ 1. การจ ดลาด บความสาค ญของโครงการ/ก

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

การจ ดทาเส นทางก าวหน าในอาช พ (Career path) สาน กงาน ก.พ.

การจ ดทาเส นทางก าวหน าในอาช พ (Career path) สาน กงาน ก.พ. การจ ดทาเส นทางก าวหน าในอาช พ (Career path) สาน กงาน ก.พ. 1 ความหมาย Career Path ความก าวหน าในการปฏ บ ต ราชการท จะไปส ตาแหน งส าค ญ ท เป นตาแหน งเป าหมายของส วนราชการ โดยม การกาหนดและแสดง ให เห นถ งเส

More information