แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

2 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล งเร ยนร ด ำน ภำษำท ได ร บกำร ยอมร บจำกท ง ภำยในและภำยนอก มหำว ทยำล ย 2. ควำมพ งพอใจของ ผ ร บบร กำร 3. ผ ร บบร กำรได ร บ ควำมร และนำไปใช ประโยชน 4. ม หล กส ตร ก จกรรม/ โครงกำร และ เทคโนโลย ท สำมำรถ ตอบสนองควำม ต องกำรของ ผ ร บบร กำร 1. สน บสน นให ม กำร เผยแพร /ต พ มพ องค ควำมร ในระด บท ได ร บ กำรยอมร บใน ระด บชำต และ นำนำชำต 2. สร ำงและขยำย เคร อข ำยควำมร วมม อ ด ำนภำษำก บ หน วยงำนท งภำยใน และภำยนอก มหำว ทยำล ย 3. จ ดทำหล กส ตร ก จกรรม/โครงกำรท หลำกหลำยท ตอบสนอง ควำมต องกำรของ โครงการ / ก จกรรม 1. โครงกำรอบรมท กษะ ภำษำต ำงประเทศให ก บ น กศ กษำ อำจำรย และ เจ ำหน ำท 1. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบกำรอบรม 2. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบกำรอบรมสำหร บ ว ทยำกร 3. จำนวนว ทยำกรท ได ร บ ค ำตอบแทน 4. จำนวนว สด ประกอบ โครงกำรท จ ดซ อ 5. จำนวนว ฒ บ ตรท มอบให แก ผ ผ ำนกำรอบรม 1. กำรใช งบประมำณอย ำงม ประส ทธ ภำพ และ ประส ทธ ผล 400 เล ม 100 เล ม 25 คน 20 รำยกำร 400 ใบ ร อยละ 90 ศ นย ภำษำ 301,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

3 5. เป นองค กรแห งกำร เร ยนร ด ำนภำษำ ผ ร บบร กำร 4. สำรวจควำมต องกำร และปร บปร งหล กส ตร ให สอดคล องก บกำร นำไปใช ประโยชน ได จร ง 5. ส งเสร มกำร ประชำส มพ นธ เช งร ก หลำกหลำยช องทำง 6. ปร บปร งค ำธรรมเน ยม ในกำรอบรม 7. จ ดทำแผนตำม กระบวนกำร PDCA ขององค กรแห งกำร เร ยนร โครงการ / ก จกรรม 2. โครงกำรจ ดสอบว ดควำมร ด ำนท กษะภำษำอ งกฤษ Proficiency Test ของ น กศ กษำใหม 2. ผ ผ ำนกำรอบรมท กคน ได ร บว ฒ บ ตรอย ำงท วถ ง และตรงเวลำ 1. จำนวนผ ทรงค ณว ฒ ท ได ร บ กำรสรรหำมำเป น กรรมกำร 2. จำนวนเอกสำร ตำรำ ประกอบโครงกำร 3. จำนวนข อสอบและ กระดำษ คำตอบ 4. จำนวนน กศ กษำเข ำใหม 1. ข อสอบม ค ณภำพ มำตรฐำน เป นท ยอมร บ ของหน วยงำนภำยในและ ภำยนอกมหำว ทยำล ย 2. ตำรำม ค ณภำพ สำมำรถ นำมำประกอบกำรออก ข อสอบได อย ำงเหมำะสม ร อยละ 90 2 คน 15 เล ม 2,500 ช ด 2,500 คน ร อยละ 90 ร อยละ 90 ศ นย ภำษำ 110,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

4 โครงการ / ก จกรรม 3. โครงกำร English Through Culture 3. ข อสอบม ค ณภำพ ต วอ กษร ช ดเจน ส งเสร มให น กศ กษำทำข อสอบได อย ำงม ประส ทธ ภำพ 4. น กศ กษำท ผ ำนกำรสอบได ทรำบระด บควำมร พ นฐำน ภำษำอ งกฤษของตนเอง 1. จำนวนว ทยำกร 2. จำนวนเอกสำร ตำรำ ประกอบโครงกำร 3. จำนวนผ เข ำร วมโครงกำร 1. ว ทยำกรย นด เข ำร วม โครงกำร และท มเท ควำมสำมำรถอย ำงเต มท 2. เอกสำรและต ำรำม ค ณภำพ 3. ผ เข ำร วมโครงกำรได ร บ ควำมร อย ำงด และสำมำรถ นำควำมร ไปปร บใช ใน ร อยละ 90 ร อยละ คน 60 ช ด 60 คน ร อยละ 90 ร อยละ 90 ศ นย ภำษำ 15,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

5 โครงการ / ก จกรรม ช ว ตประจำว น 4. กำรใช งบประมำณอย ำงม ประส ทธ ภำพและ ประส ทธ ผล ร อยละ โครงกำร นำนำชำต 5. โครงกำรจ ดกำรหล กส ตร เสร มท กษะภำษำอ งกฤษ พ นฐำนโดยใช ท กษะกำร สอนในระบบสำรสนเทศ สำหร บน กศ กษำเข ำใหม ช นป ท 1 1. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบโครงกำร 2. จำนวนว ทยำกรประจำ โครงกำร 3. จำนวนว สด ท จ ดซ อ กำรใช งบประมำณอย ำงม ประส ทธ ภำพและประส ทธ ผล 1. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบโครงกำร 2. จำนวนว ทยำกร 3. จำนวนว สด ประกอบ โครงกำรท จ ดซ อ 100 ช ด 4 คน 20 รำยกำร ร อยละ 90 3,000 ช ด 25 คน 20 รำยกำร ศ นย ภำษำ 30,000 บาท ศ นย ภำษำ 829,050 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

6 โครงการ / ก จกรรม (Remedial English) 4. จำนวนน กศ กษำท 3,000 คน ลงทะเบ ยน 1. กำรใช งบประมำณอย ำงม ร อยละ 90 ประส ทธ ภำพและ ประส ทธ ผล 2. ผลกำรประเม นกำรเร ยน กำรสอน 6. โครงกำรส งเสร มควำม เป นเล ศทำงด ำนกำรพ ด 1. จำนวนว ทยำกร 5 คน ภำษำอ งกฤษ 2. จำนวนว สด ท จ ดซ อ 15 รำยกำร 1. ว ทยำกรย นด เข ำร วม ร อยละ 90 โครงกำรและท มเท ควำมสำมำรถอย ำงเต มท 2. กำรใช งบประมำณอย ำงม ร อยละ 90 ประส ทธ ภำพและ ประส ทธ ผล ศ นย ภำษำ 35,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

7 โครงการ / ก จกรรม 7. โครงกำรจ ดซ อส อเพ อ พ ฒนำท กษะทำงด ำน ภำษำต ำงประเทศ 8. โครงกำรจ ดสอบว ด ควำมสำมำรถทำง ภำษำอ งกฤษสำหร บ บ ณฑ ตศ กษำ (CMRU GEP TEST) 9. โครงกำรจ ดทำหน งส อ และเอกสำรประกอบกำร สอนของศ นย ภำษำ 10. โครงกำรกำรจ ดกำร เร ยนกำรสอนว ชำ ภำษำไทยพ นฐำน สำหร บชำวต ำงชำต จำนวนส อภำพยนตร ท จ ดซ อ น กศ กษำมำใช บร กำรย มส อ เพ อกำรศ กษำ 1. จำนวนผ ลงทะเบ ยน 2. จำนวนคณะกรรมกำร กำก บกำรสอบ 1. จำนวนหน งส อศ นย ภำษำ 2. จำนวนเอกสำรประกอบ กำรสอนศ นย ภำษำ 1. จำนวนหล กส ตรภำษำไทย พ นฐำน 2. จำนวนผ ลงทะเบ ยนในแต ละหล กส ตร 70 เร อง 25 คน 6 คน 3,500 เล ม 1,000 เล ม 3 หล กส ตร 4 คน ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ 15,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

8 โครงการ / ก จกรรม 11. โครงกำรจ ดอบรม หล กส ตรระยะส น ภำษำต ำงประเทศ ให ก บบ คคลภำยนอก 12. โครงกำรจ ดสอบว ด ควำมสำมำรถทำง ภำษำไทยของน กศ กษำ ต ำงชำต (CMRU TP TEST) 13. โครงกำรจ ดหล กส ตร ภำษำอ งกฤษสำหร บ บ ณฑ ตศ กษำ 3. จำนวนภำคเร ยนท เป ด กำรสอน จำนวนผ มำลงทะเบ ยนเร ยน ต อหล กส ตร 3 ภำคเร ยน 10 คน จำนวนผ มำลงทะเบ ยนเร ยน 15 คน จำนวนผ มำลงทะเบ ยน 40 คน ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

9 ประเด นย ทธศาสตร 2. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านศ ลป เป าประสงค 1. แหล งเร ยนร ด ำน ศ ลปท ได ร บ กำรยอมร บจำกท ง ภำยในและภำยนอก มหำว ทยำล ย 2. ควำมพ งพอใจของ ผ ร บบร กำร 3. ผ ร บบร กำรได ร บ ควำมร และนำไปใช ประโยชน 4. ม ก จกรรม/โครงกำร กำรทำน บำร ง 1.1 สน บสน นให ม กำร เผยแพร /ต พ มพ องค ควำมร ในระด บท ได ร บกำร ยอมร บในระด บชำต และ นำนำชำต 1.2 สร ำงและขยำย เคร อข ำยควำมร วมม อด ำน ศ ลปก บ หน วยงำนท งภำยในและ ภำยนอกมหำว ทยำล ย 2.1 จ ดทำหล กส ตร ก จกรรม/โครงกำรท 1. โครงกำรเพชรรำชภ ฏ เพชรล ำนนำ จำนวนบ คลำกรผ ม ผลงำน ด เด นทำงท ได ร บ กำรค ดสรรเป น เพชรรำชภ ฏ เพชรล ำนนำ 1. จำนวนหน งส อ เพชรรำชภ ฏ เพชรล ำนนำ 2. จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 13 คน 300 เล ม 100 คน 130,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

10 ศ ลปท ตอบสนองควำม ต องกำรของผ ร บบร กำร 5. เป นองค กรแห งกำร เร ยนร ด ำน ศ ลป หลำกหลำยท ตอบสนอง ควำมต องกำรของ ผ ร บบร กำร 3.1 สำรวจควำมต องกำร และปร บปร งหล กส ตรให สอดคล องก บกำรนำไปใช ประโยชน ได จร ง 4.1 ส งเสร มกำร ประชำส มพ นธ เช งร ก หลำกหลำยช องทำง 5.1 จ ดทำแผนตำม กระบวนกำร PDCA ของ องค กรแห งกำรเร ยนร 2. จ ดส งกระทงใหญ เข ำร วม ประกวดในงำนประเพณ ย เป งเช ยงใหม ส งเสร มและร กษำไว ซ ง ประเพณ อ นด งำมของจ งหว ด เช ยงใหม และร วมก จกรรม ก บช มชน ในฐำนะ สถำบ นกำรศ กษำเพ อท องถ น อ นนำไปส กำรสร ำงเคร อข ำย ก บหน วยงำนต ำง ๆ ใน จ งหว ดเช ยงใหม จำนวนกระทงใหญ พร อม ขบวนแห 1 ค น 400,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

11 3. กำรฝ กอบรมภำษำถ น และศ ลปล ำนนำ พ นบ ำนล ำนนำ 4. กำรปร วรรตเอกสำร โบรำณ ผ เข ำร บกำรฝ กอบรมเก ด จ ตสำน กในกำรอน ร กษ และส บ สำนศ ลปพ นบ ำน ล ำนนำ อ กท งเป นกำรใช เวลำ ว ำงให เป นประโยชน นำ ควำมร และประสบกำรณ ไปใช ในกำรดำเน นช ว ตและเป น ประโยชน ในกำรประกอบ อำช พต อไป จำนวนผ ส บสำนและเผยแพร ศ ลปพ นบ ำนล ำนนำ เผยแพร ภ ม ป ญ ญ ำท อย ใน เอกสำรโบรำณ ท ำให แวดวง ว ชำกำรได ข อม ลใหม เพ มข น จำนวนเอกสำรกำรปร วรรต จำนวนเอกสำรจำกกำร 120 คน 1 เร อง 300 เล ม 150,000 50,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

12 ปร วรรต เพ อเผยแพร 5 จ ดทำวำรสำรทำงว ชำกำร เก ยวก บศ ลป : ข วงผญำ 6. โครงกำรหน งส อช ด ควำมร ทำงศ ลป ช ด : ควำมปะ ควำมลม ภำษำไทยพวนในภำคเหน อ จำนวนวำรสำรทำงว ชำกำร เป นกำรเผยแพร ควำมร เก ยวก บค ณค ำของ และภ ม ป ญญำท องถ น อ นจะ ก อให เก ดควำมภำคภ ม ใจใน ว ถ ช ว ตของท องถ น เช งเวลำ ร อยละของงำนท เสร จท นเวลำ เช งต นท น ร อยละของกำรเบ กจ ำย งบประมำณ จำนวนเอกสำร เผยแพร ภำษำพ ด (ควำมปะ) และภำษำท ใช ในกำรสนทนำ (ควำมลม) ของชำวไทพวนใน 200 เล ม ร อยละ 90 ร อยละ เล ม 80, ,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

13 7. กำรว จ ยด ำน ศ ลป 8 กำรส งเสร ม อน ร กษ ส บ สำน และเผยแพร ศ ลปล ำนนำ ภำคเหน อ อ นจะนำไปส ควำม ตระหน กถ งค ณค ำของภำษำ ถ นไทพวนในภำคเหน อ จำนวนเอกสำรกำรว จ ย เป นกำรพ ฒนำองค ควำมร และ มำตรฐำนศ ลป ล ำนนำ จำนวนก จกรรม จำนวนวำรสำรสถำบ นล ำนนำ ศ กษำ (รำยเด อน) อำจำรย บ คลำกร น กศ กษำ และประชำชนท วไป ได ร บ ควำมร เก ยวก บศ ลป ล ำนนำ 1 เร อง 15 ก จกรรม 1,200 ฉบ บ 50,000 85,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

14 9. พ ฒนำสถำบ นล ำนนำ ศ กษำ 10. กำรส มมนำทำงว ชำกำร เก ยวก บศ ลป 11. โครงกำรศ นย ใบลำน ศ กษำ จำนวนแหล งศ กษำค นคว ำ ทำง จำนวนผ เย ยมชม เป นศ นย กำรเร ยนร ด ำน ศ ลปพ นบ ำนล ำนนำ และสร ำงควำมประท บใจแก ผ มำเย ยมชม จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม กำรประเม นผลควำมพ งพอใจ ของผ เข ำร วมก จกรรม เพ อเป นแหล งศ กษำมรดกท บรรพชนได สร ำงสรรค ไว ให ชนร นหล ง อ นนำไปส กำร ส บสำนและอน ร กษ องค ควำมร จำกใบลำนอย ำง 1 แหล ง 800 คน 200 คน 200, , ,100 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

15 แพร หลำย ศ นย ข อม ลใบลำน 1 ศ นย อ เลคทรอน คส 12. โครงกำรธรรมศ กษำ น กศ กษำเข ำใจหล กธรรมทำง พระพ ทธศำสนำ สำมำรถนำหล กธรรมท ได ร บ ไปใช ในกำรแก ไขป ญหำใน ช ว ตประจำว นได อย ำงถ กต อง และภำคภ ม ใจใน ประเพณ อ นด งำมของตนเอง จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 5,000 คน 13. โครงกำรมหำว ทยำล ย รำชภ ฏเช ยงใหม ส งเสร ม ก จกรรมทำง : กำรรดน ำ ดำห วผ บร หำร เน องในประเพณ สงกรำนต คณำจำรย น กศ กษำ และ บ คลำกรมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ ม ส วนร วมในกำรส บสำน ศ ลปและประเพณ ของท องถ น 100,000 85,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

16 14. โครงกำรมหำว ทยำล ย รำชภ ฏเช ยงใหม ส งเสร ม : ก จกรรมทำงกำร หล อเท ยนและถวำยเท ยน เข ำพรรษำ 15. โครงกำรอน ร กษ และส บ สำนศ ลปกำรแต ง กำยพ นเม อง จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 200 คน คณำจำรย น กศ กษำ และ บ คลำกรมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ ม ส วนร วมในกำรส บสำน ประเพณ เข ำพรรษำ จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 300 คน คณำจำรย บ คลำกร และ น กศ กษำม ควำมภำคภ ม ใจใน ผ ำพ นเม อง ด วยกำรแต งกำย พ นเม อง อ นเป นเอกล กษณ ของท องถ น จำนวนผ ชนะกำรประกวดกำร 25 คน แต งกำยด วยผ ำพ นเม อง 100,000 20,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

17 16. โครงกำรเผยแพร ศ ลปะกำรแสดงพ นบ ำน ล ำนนำ 17. โครงกำรบรรพชำ อ ปสมบท บวชเนกข มมะ เฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระ เจ ำอย ห ว น กศ กษำมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ เช ยงใหม ได แสดง ควำมสำมำรถในศ ลปะ กำรแสดงพ นบ ำนล ำนนำ จำนวนคร งในกำรเผยแพร 20 คร ง ศ ลปะกำรแสดง คณำจำรย น กศ กษำ และ บ คลำกรมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ ได ร วมก นแสดงออกถ งควำม จงร กภ กด ตอบแทนพระมหำ กร ณำธ ค ณ และบำเพ ญควำม ด ถวำยเป นพระรำชก ศล เน อง ในวโรกำสพระรำชพ ธ มหำ มงคลเฉล มพระชนมพรรษำ ๘๕ พรรษำ จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 85 คน 50, ,500 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

18 ประเด นย ทธศาสตร 3. พ ฒนาระบบว เทศส มพ นธ ให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 1.1 ม ระบบว เทศ ส มพ นธ ท ม ประส ทธ ภำพ 2.1 ควำมพ งพอใจของ ผ ร บบร กำร 2.2 ผ ร บบร กำรได ร บ ข ำวสำรและนำไปใช ประโยชน 3.1 กำรลดข นตอนใน กระบวนกำรให บร กำร 4.1 ระบบฐำนข อม ลท ม ประส ทธ ภำพ 1. พ ฒนำระบบเว ปไซด งำน ว เทศส มพ นธ 2. พ ฒนำระบบฐำนข อม ล งำนว เทศส มพ นธ 3. พ ฒนำกำรให บร กำร เอกสำร Online ผ ำน เทคโนโลย สำรสนเทศให ตอบสนองควำมต องกำร ผ ร บบร กำรท กระด บ 4. พ ฒนำกระบวนกำร ให บร กำรให สะดวก รวดเร ว ถ กต อง 5. พ ฒนำร ปแบบกำร ปฐมน เทศและกำรนำเสนอ ข อม ลสำหร บน กศ กษำท ง ไทยและต ำงชำต 6. พ ฒนำกำรประชำ - ส มพ นธ ข ำวสำรให แก น กศ กษำและผ มำใช บร กำร 1. รวบรวมฐำนข อม ลด ำน กำรต ำงประเทศของ มหำว ทยำล ย 2. อำนวยควำมสะดวก อำจำรย และน กศ กษำชำว ต ำงประเทศ ด ำนกำร ประสำนงำนก บหน วยงำน ภำยนอกด ำนกำรทำว ซ ำ และใบอน ญำตกำรทำงำน 3. อำนวยควำมสะดวก อำจำรย และน กศ กษำชำว ไทย ในกำรจ ดทำหน งส อ ร บรอง ว ซ ำ และต ว เคร องบ นเพ อเด นทำงไป ต ำงประเทศ 4. กำรประชำส มพ นธ ท นกำรศ กษำต ำงประเทศ และให คำปร กษำต ำง ๆ ฐำนข อม ลท ม ประส ทธ ภำพ จำนวนอำจำรย และน กศ กษำ ท มำใช บร กำร ร อยละของควำมพ งพอใจ จำนวนอำจำรย และน กศ กษำ ท มำใช บร กำร ร อยละของควำมพ งพอใจ จำนวนอำจำรย และน กศ กษำ ท มำใช บร กำร ร อยละของควำมพ งพอใจ 1 ข อม ล 250 คน 100 คน 100 คน ว เทศ ส มพ นธ ว เทศ ส มพ นธ ว เทศ ส มพ นธ ว เทศ ส มพ นธ แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

19 7. พ ฒนำกระบวนกำร ให บร กำรให สะดวก รวดเร ว ถ กต อง 5. ควำมร วมม อก บ มหำว ทยำล ย/สถำบ น นำนำชำต 5.1 ค ำใช จ ำยในกำร เด นทำงไปของผ บร หำรเพ อ สร ำงควำมส มพ นธ ก บ มหำว ทยำล ยนำนำชำต ท ลง นำมข อตกลง MOU จำนวน 14 แห ง และสร ำง เคร อข ำยใหม ร อยละของงบประมำณท เบ กจ ำย จำนวนในกำรเด นทำง 10 คร ง ว เทศ ส มพ นธ 2,227,000 1,000, โครงกำรแลกเปล ยน น กศ กษำก บมหำว ทยำล ย นำนำชำต (Exchange Student Program) ร อยละของงบประมำณท เบ กจ ำย จำนวนน กศ กษำโครงกำร แลกเปล ยน 65 คน 700, อำจำรย มหำว ทยำล ย รำชภ ฏเช ยงใหม เด นทำงไป ปฏ บ ต งำนสอนในฐำนะ ผ เช ยวชำญภำษำไทย ร อยละของผลกำรด ำเน น โครงกำร 89,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

20 5.4 ค ำใช จ ำยในกำร ต อนร บและจ ดซ อของท ระล กสำหร บแขก ต ำงประเทศของ มหำว ทยำล ย ร อยละของงบประมำณท เบ กจ ำย จำนวนคณะท เด นทำงมำเย อน มหำว ทยำล ย จำนวนของท ระล กสำหร บ แขกชำวต ำงประเทศ 30 คณะ 200 ช น 418, โครงกำรอบรมภำษำ และไทยให ก บ อำสำสม ครและอำจำรย ประจำชำวต ำงชำต ร อยละของงบประมำณท เบ กจ ำย จำนวนอำจำรย และ อำสำสม ครท เข ำร วมโครงกำร 1 คน 20, โครงกำรส มมนำและท ศน ศ กษำสำหร บผ เช ยวชำญ อำจำรย และอำสำสม ครชำว ต ำงประเทศ จำนวนผ เข ำร วมโครงกำร ควำมพ งพอใจของผ เข ำร วม โครงกำร 50 คน ว เทศ ส มพ นธ 50, โครงกำรแข งข นก ฬำ เช อมส มพ นธ ระหว ำง มหำว ทยำล ยรำชภ ฏ จำนวนน กศ กษำท เข ำร วมกำร แข งข น ร อยละของควำมพ งพอใจของ 50 คน ว เทศ ส มพ นธ 20,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

21 เช ยงใหม ก บมหำว ทยำล ยช กะ ประเทศญ ป น คณะอำจำรย และน กศ กษำท ร วมก จกรรม 8. นำน กศ กษำนำนำชำต เข ำ ร วมโครงกำรแข งข นก ฬำ น กศ กษำนำนำชำต เขต ภำคเหน อตอนบน จำนวนน กศ กษำต ำงชำต ท เข ำ ร วมก จกรรม ร อยละของผลกำรด ำเน น ก จกรรม 120 คน ว เทศ ส มพ นธ 150,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

22 ประเด นย ทธศาสตร 4. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 1. ม กำรบร หำรจ ดกำร ท ม ประส ทธ ภำพโดยย ด หล กธรรมำภ บำล 1.1 พ ฒนำระบบกำร ประก นค ณภำพของสถำบ น ฯ ให เป นไปตำมเกณฑ 1.2 จ ดทำแผนทำง กำรเง นให สอดคล องก บ แผนสถำบ นฯ 1. กำรดำเน นงำนด ำนกำร ประก น ค ณภำพ KM และ กำรควบค ม ภำยใน 1.1 กำรอบรมเช ง ปฏ บ ต กำรในกำรจ ดทำแผน จ ดทำแผนทำง กำรเง น จำนวนคร งในกำรจ ดก จกรรม ระด บของควำมสำเร จในกำร ประก นค ณภำพ 12 คร ง ระด บ 4 ผ อำนวยกำร แผนของหน วยงำน 1 แผน แผนทำงกำรเง น 1 แผน ผ อำนวยกำร 50, จ ดทำแผนบร หำร ควำมเส ยงของสถำบ นฯ ก จกรรมกำรจ ดทำแผน บร หำรควำมเส ยง 3 ด ำน ตำรำงประเม นควำมเส ยง แผนบร หำรควำมเส ยง 3 ตำรำง 3 แผน ผ อำนวยกำร จ ดทำแผนกำรจ ดกำร ควำมร ของสถำบ น ก จกรรมกำรจ ดกำรควำมร ของสถำบ น จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม ร อยละของควำมพ งพอใจ องค ควำมร ท ได จำกกำรจ ด ก จกรรม 23 คน 1 องค ควำมร ผ อำนวยกำร - แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

23 1.5 จ ดทำแผนพ ฒนำตำม ข อเสนอแนะของ คณะกรรมกำรต ดตำม ตรวจสอบ และประเม นผล กำรดำเน นงำน - กำรประช มผ บร หำร - กำรประช มหน วยงำน ภำยในเพ อปร กษำหำร อใน กำรดำเน นงำน จำนวนคร งในกำรประช ม 6 คร ง/ป จำนวนคร งในกำรประช ม 10 คร ง/ป ผ อำนวยกำร 1.6 พ ฒนำระบบและ กลไกเพ อผล กด น ควำมสำเร จของ กระบวนกำรจ ดทำ แผนปฏ บ ต งำนของสถำบ นฯ 1. กำรเด นทำงไปรำชกำร เพ อกำรบร หำรจ ดกำร 2.กำรประช มคณะกรรมกำร สถำบ น 3. กำรจ ดกำรว สด จำนวนคร งในกำรเด นทำง รำชกำร จำนวนคร งในกำรประช ม ร อยละของงบประมำณท ใช 4 คร ง 4 คร ง ผ อำนวยกำร 100,000 80,000 33, ค ำสำธำรณ ปโภค ร อยละของงบประมำณท ใช 50, กำรบำร ง ซ อมแซม คร ภ ณฑ (ยกเว น เคร องปร บอำกำศ) ร อยละของงบประมำณท ใช 60,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

24 2. บ คลำกรม ค ณภำพ และม แรงจ งใจในกำร ทำงำน 2.1 พ ฒนำระบบและ กลไกเพ อสร ำงขว ญ กำล งใจ และแรงจ งใจใน กำรปฏ บ ต งำนของบ คลำกร ในสถำบ นฯ จ ดงำนป ใหม กำรยกย องบ คลำกรด เด น จำนวนคร ง 1 คร ง จำนวนคร ง 1 คร ง ผ อำนวยกำร พ ฒนำบ คลำกรให เป นไปตำมสมรรถนะตำม สำยงำนท ปฏ บ ต โครงกำรพ ฒนำบ คลำกร จำนวนบ คลำกรท ได ร บกำร พ ฒนำ 16 คน ผ อำนวยกำร 37, ระบบฐำนข อม ลท ม ประส ทธ ภำพ 3.1 พ ฒนำฐำนข อม ลท ม ประส ทธ ภำพ กำรพ ฒนำเวปไซต ควำมพ งพอใจของผ เข ำใช บร กำรเวปไซต ของสถำบ นฯ ร อยละ 60 ผ อำนวยกำร - กำรพ ฒนำแผนสำรสนเทศ แผนระบบสำรสนเทศ 1 แผน กำรประชำส มพ นธ ก จกรรม และผลกำรดำเน นก จกรรม ของสถำบ นฯ ร อยละของงบประมำณท ใช ผ อำนวยกำร 12,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

25 คณะผ จ ดทา ผ บร หาร 1. ผ ช วยศำสตรำจำรย ส ชำนำฏ ส ตำน ร กษ ผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ 2. อำจำรย ฉ นทนำ ศศ ธรำมำศ รองผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ศ นย ภำษำ 3. อำจำรย ภำสกร โทณะวณ ก รองผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ 4. อำจำรย ทรงเก ยรต ส งฆมณ รองผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ งำนว เทศส มพ นธ 5. อำจำรย อ สร ยำภรณ แสงป ญญำ ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นภำษำ ศ ลปะและ 6. นำงสำวดำรำร ตน ศ ร ลำภำ ห วหน ำผ อำนวยกำร บ คลากร 1. นำงสำวปน ดดำ โตคำน ช น กว ชำกำรศ กษำ 12. นำยโสภณ พรมจ ตต น กว ชำกำรศ กษำ 2. นำงสำวช สำ บ ญเจร ญ น กว ชำกำรศ กษำ 13. นำยว รพ ชญ ห มำร ตน น กว ชำกำรคอมพ วเตอร 3. นำยจ กรภำณ ไตรยส ทธ น กว ชำกำรศ กษำ 14. นำยด เรก อ นจ นทร เจ ำหน ำท ประจำโครงกำร 4. นำยส ว ฒน ดวงทอง น กว ชำกำรศ กษำ ศ นย ใบลำนศ กษำ 5. นำงสำววรำภรณ โยธำรำษฏร น กว เครำะห นโยบำยและแผน 15. นำยเจษฏำ อ นคำ เจ ำหน ำท ประจำโครงกำร 6. นำงสำวศ ภร กษ ฉ ตรแก ว น กว ชำกำรบร หำรงำนท วไป ศ นย ใบลำนศ กษำ 7. นำงก ลยำณ อ นต ะรำชำ น กว ชำกำรกำรเง นและพ สด 8. นำงสำวน ดำ พร นทรำก ล น กว เทศส มพ นธ 9. นำงสำวมน ญชำ วงค อ ำย น กว เทศส มพ นธ 10. นำงสำวล กษ กำ อำจว จ ตร น กว เทศส มพ นธ 11. นำงสำวส ร ภำภรณ คำป งบ ตร น กว ชำกำรศ กษำ แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558)

ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558) บร ษ ท เล ฟ ไอแลนด จำก ด (Love Andaman) บร ษ ทผ นำด ำนกำรท องเท ยวทำงเร อ (Speed Boat) ของ หม เกำะฝ งอ นดำม นของประเทศไทยในระด บ Premium Service ใบอน ญำตเลขท 34/00771 ทะเบ ยนเลขท 0825554000447 รวมถ งบร

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ประมวลรายว ชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan)

ประมวลรายว ชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan) ประมวลรายว ชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan) รายว ชาท นตกรรมจ ดฟ น รห สว ชา 402481 จานวนหน วยก ต 2(2/2-0/0) เง อนไขท ต องผ านก อน : เป นน กศ กษาท นตแพทย ช นป ท 4 สถานภาพกระบวนว ชา : เป

More information