โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556"

Transcription

1 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา รห สว ชา : ง ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ ส วำส 5. เง อนไขรายว ชา (ภาระช นงาน) 5.1 แบบฝ กปฏ บ ต 5.2 ใบงำน 6. จานวนช วโมงท สอน/ส ปดาห ช วโมง/ส ปดำห ว นจ นทร เวลำ , , อ ตราส วนคะแนน 80 : 20 ว นอ งคำร เวลำ , , , ว นพ ธ เวลำ ระหว ำงเร ยน 60 คะแนน 7.2 สอบกลำงภำค 20 คะแนน 7.3 สอบปลำยภำค 20 คะแนน 8. คาอธ บายรายว ชา ว นศ กร เวลำ , ศ กษำและปฏ บ ต งำนด วยคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรมส ำเร จร ปเพ องำนอำช พกำรใช โปรแกรม ประมวลผลค ำจ ดท ำเอกสำร เน นกำรพ มพ งำนและส งพ มพ ต ำงๆ เพ อควำมสะดวกและรวดเร วในกำรพ มพ เอกสำร กำรใช โปรแกรมสร ำงงำนน ำเสนอและส อผสมประเภทต ำงๆโดยเน นกำรสร ำงกรำฟ สร ำงภำพเคล อนไหว และกำร

2 ใช โปรแกรมตำรำงคำนวณเพ อว เครำะห ข อม ลเน นกำรค ำนวณ ตลอดจนน กเร ยนม ควำมร ควำมเข ำใจ และม ท กษะเก ยวก บกำรใช โปรแกรมส ำเร จร ปเพ องำนอำช พ น ำไปใช ในช ว ตประจ ำว นอย ำงม จร ยธรรมและควำม ร บผ ดชอบในกำรใช คอมพ วเตอร 9. ผลการเร ยนร 1. ผ เร ยนสำมำรถร และม ควำมเข ำใจเก ยวก บโปรแกรมกำรจ ดกำรเอกสำร( Word 2010) 2. ผ เร ยนสำมำรถร และม ควำมเข ำใจเก ยวก บโปรแกรมกำรผล ตส อและกำรนำเสนอผลงำน ( PowerPoint 2010) 3. ผ เร ยนสำมำรถร และม ควำมเข ำใจเก ยวก บโปรแกรมว เครำะห ข อม ล ( Excel 2010) 4. ผ เร ยนสำมำรถนำควำมร ไปประย กต ใช ในช ว ตประจำว นอย ำงม จร ยธรรมและควำมร บผ ดชอบในกำรใช คอมพ วเตอร อย ำงสร ำงสรรค 10. โครงสร างรายว ชา หน วย ท ช อหน วย การเร ยนร ปฐมน เทศ/ ช แจงรำยว ชำ เร ยนร ท 1 word ผลการเร ยนร สาระสาค ญ/ความค ดรวบยอด เวลา (ช วโมง) น าหน ก คะแนน (100) ภาระงาน แนะนำต วและรำยว ชำ 1 บ นท กรำยละเอ ยด - ข นตอนเข ำส โปรแกรม - ส วนประกอบของหน ำต ำง โปรแกรม - Ribbon : Home, Insert, Page Layout, Format - ซ อนแสดงไม บรรท ด - กำรบ นท กงำน - กำรเป ดงำนเก ำมำแก ไข - กำรสร ำงเอกสำรใหม - กำรสร ำงคอล มน - กำรแทรกร ปภำพ - กำรป อนและแก ไขข อควำม - กำรจ ดร ปแบบข อควำม - กำรจ ดหน ำเอกสำร - กำรแทรกลำยน ำ - กำรบ นท กเอกสำร - แทรกอ กษรศ ลป - แทรก SmartArt - เส นกรอบกระดำษ ใบงำนส วนประกอบของ กฏของล กเส อสำม ญร น ใหญ 10 ข อ 1 5 ประกำศน ยบ ตร & กำร ดว นพ อ 5 - ห วกระดำษและท ำยกระดำษ 2 10 ประว ต ส วนต วของฉ น

3 - แทรกหมำยเลขหน ำ - กำรจ ดหน ำเอกสำร - แทรกร ปร ำง - แทรกกล องข อควำม - แทรกส ญล กษณ - แทรกตำรำงและออกแบบ - พ มพ ซองจดหมำย 6 เร ยนร ท 2 PowerPoint สร ปทบทวนภำพรวม (สอบระหว ำงภำค) หน ำท และควำมหมำยของ โปรแกรม PowerPoint ข นตอนกำรเข ำส โปรแกรม PowerPoint ส วนประกอบของหน ำต ำง โปรแกรม PowerPoint 2010 ข อ2 และข อ 4 - กำรสร ำงงำนนำเสนอใน PowerPoint กำรเพ มสไลด ในงำนนำเสนอ - กำรเปล ยนเค ำโครงสไลด - กำรใส เน อหำตำมโครงสไลด - กำรลบแผ นสไลด ในงำนนำเสนอ - กำรบ นท กงำนนำเสนอใน PowerPoint ใบงำนส วนประกอบของ เร ยนร ท 3 Excel -กำรสร ำงงำนนำเสนอด วยช ด ข อ 2 และข อ 4 ร ปแบบหร อ Themes -กำรใส Effect เปล ยนแผ น สไลด (Slide Transition) ข อ 2 และข อ 4 -กำรสร ำงกำรเช อมโยง (Hyperlink) - กำรสร ำงป มปฏ บ ต กำร(Action Button) -ควำมหมำยของโปรแกรมตำรำง คำนวณ - ข นตอนกำรเข ำส โปรแกรม Excel ส วนประกอบของหน ำต ำงโปรแกรม Excel 2010 ข อ3 และข อ 4 - กำรสร ำงสม ดงำน(Workbook) ใหม - กำรเพ มแผ นงำน(Worksheet) ใหม - กำรเปล ยนช อแผ นงำน(Worksheet) - กำรเปล ยนส แถบช อแผ นงำน (Worksheet) - กำรลบแผ นงำน(Worksheet) - กำรแก ไขข อม ลภำยในเซลล ของ 2 10 รำชวงศ จ กร แห งกร ง ร ตนโกส นทร 1 5 คำถำม 2 5 ใบงำนส วนประกอบของ

4 10 11 ข อ 3 และข อ 4 Excel กำรลบข อม ลภำยในเซลล ของExcel กำรกำหนดส พ นเซลล ใน Excel กำรบ นท กสม ดงำนเป นไฟล 2010 และ ค ย ล ดในกำรบ นท กงำน, เป ดงำนเก ำ ข นมำแก ไข และสร ำงงำนใหม - กำรจ ดกำรแถว (Row) - กำรจ ดกำรคอล มน (Column) - กำรจ ดร ปแบบข อควำม (Text) - กำรจ ดร ปแบบต วเลข - กำรค ดลอกข อม ลใน Excel กำรต เส นกรอบตำรำง (Border) - กำรกำหนดส ให พ นเซลล - ควำมหมำยของส ญล กษณ กำร- คำนวณทำงคณ ตศำสตร ในExcel กำรคำนวณแบบ Formula - กำรคำนวณแบบ Function ว นและเด อนอ ตโนม ต 2 5 ค ำใช จ ำยรำยว น สอบปลำยภำคเร ยนท จ ตพ ส ย ช นงำน รวม ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน (ใช ได มากกว า 1) [ ] แบบในห องปฏ บ ต กำร [ ] แบบกรณ ศ กษำ [ ] แบบ Problem Based Learning [ ] แบบกระบวนกำรกล ม [ ] แบบสำธ ต [ ] แบบ Brain Storming Group [ ] แบบบรรยำย [ ] แบบรำยงำนเช งปฏ บ ต [ ] แบบโครงงำน [ ] แบบปฏ บ ต กำร [ ] แบบส มมนำ [ ] แบบอ น (โปรดระบ ). 12. ส อการสอน [ ] แผ นใส [ ] สไลด [ ] ว ด โอเทป [ ] LCD Projector [ ] ส ออ น ๆ (โปรดระบ )..

5 13. การว ดผลการเร ยน ลาด บ รายการ 1. คะแนนเก บ 1.1 ภำระงำน 1.2 ช นงำน คะแนน ทฤษฎ ปฏ บ ต รวม สอบปฏ บ ต สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค 20 รวม รายช อหน งส อ/เว ปไซต ค นคว าเพ มเต ม 1. คอมพ วเตอร เพ องำนอำช พ บร ษ ท ซ เอ ดย เคช น จำก ด (มหำชน) 2. ค ม อ windows7 และ office 2010 ฉบ บสมบ รณ บร ษ ท โปรว ช น จำก ด

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information