รายงานการใช แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ว นทน ย พ ชโรจน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการใช แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ว นทน ย พ ชโรจน"

Transcription

1 รายงานการใช แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ว นทน ย พ ชโรจน โรงเร ยนสระแก วร ตนว ทย อาเภอท าศาลา จ งหว ดนครศร ธรรมราช ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 12 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ช อเร อง รายงานการใช แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 โดย นางว นทน ย พ ชโรจน ป ท ทาว จ ย 2556 บทค ดย อ การศ กษาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) สร างและหาประส ทธ ภาพของแบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3ให ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80 2) เพ อ เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระหว างก อนและหล งการใช แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพช นม ธยมศ กษาป ท 33) เพ อสอบถามความพ งพอใจของน กเร ยน ท ม ต อการเร ยนการสอนโดยใช แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มต วอย างในการศ กษา ได แก น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3/2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนสระแก วร ตนว ทย ตาบลสระแก ว อาเภอท าศาลา จ งหว ดนครศร ธรรมราชจานวน 30 คน ได มาโดยการส มแบบง าย ( Simple Random Sampling) เคร องม อท ใช ในการศ กษาค อ 1) แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษา ป ท 3 จานวน 7 เล ม 2) แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน เร องการแต งส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 30 ข อ 3) แผนการจ ดการเร ยนร เร องการแต งโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 8 แผน 4) แบบสอบถามความพ งพอใจของน กเร ยน จานวน 10 ข อ สถ ต ท ใช ได แก ค าร อยละ ค าเฉล ย ค า เบ ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค า t test dependent สร ปผลการศ กษา 1. แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ม ประส ทธ ภาพ เท าก บ 82.33/ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งการใช แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส งกว าก อนการใช แบบฝ ก อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ น กเร ยนม ความพ งพอใจต อการเร ยนการสอนโดยใช แบบฝ กแต งคาประพ นธ ประเภท โคลงส ส ภาพ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ในระด บมากท ส ด

3

4 (ก) คานา แบบฝ กการแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพสาหร บน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท ๓เป นส อการสอนท ม งเน นให ผ เร ยนได ปฏ บ ต จร ง ฝ กท กษะการเข ยน การใช ภาษาไทย ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความ ภาคภ ม ใจและซาบซ งในบทร อยกรองไทย อ นเป นภ ม ป ญญาทางภาษา ของคนไทยตลอดจนอน ร กษ และส บสานให คงอย ต อไป แบบฝ กการแต ง คาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ จ งเหมาะสาหร บใช เป นส อประกอบ การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ม งฝ กท กษะการแต งคาประพ นธ โดย ม งเน นผ เร ยนเป นสาค ญ แบบฝ กการแต งค าประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ส าหร บน กเร ยนช น ช นม ธยมศ กษาป ท ๓เล มน เป นเล มท ๑ เร องสร างคาส มผ ส ม ว ตถ ประสงค เพ อฝ กการเข ยนส มผ สสระและส มผ สอ กษร เม อน กเร ยนเก ดท กษะใน การเข ยนคาส มผ สสระและส มผ สอ กษรแล ว จะทาให น กเร ยนสามารถ สร างคาส มผ สในการแต งโคลงส ส ภาพได อย างถ กต องและไพเราะ ผ จ ดทาหว งเป นอย างย งว าแบบฝ กการแต งคาประพ นธ ประเภทโคลง ส ส ภาพสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท ๓เล มน จะช วยให น กเร ยน ฝ กแต งโคลงส ส ภาพได อย างถ กต อง และม ความส ขในการเร ยน

5 ว นทน ย พ ชโรจน (ข) สารบ ญ เร อง หน า คานา (ก) สารบ ญ... (ข) แนวทางการใช แบบฝ ก... ๑ คาแนะนาสาหร บคร ผ สอน... ๓ จ ดประสงค การเร ยนร... ๔ คาแนะนาสาหร บผ เร ยน... ๕ ทบทวนความร... ๖ แบบฝ กท ๑ สร างคาส มผ ส ตอนท ๑ ฝ กเข ยนคาส มผ สสระ.. ๗ ตอนท ๒ ฝ กเข ยนคาส มผ สอ กษร... ๘

6 ตอนท ๓ ฝ กเข ยนกล มคาส มผ สสระ... ๙ ตอนท ๔ ฝ กเข ยนกล มคาส มผ สอ กษร... ๑๒ แบบฝ กห ดหล งเร ยน... ๑๕ บรรณาน กรม... ๑๗ ๑ แนวทางการใช แบบฝ ก การแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ เล มท ๑ เร อง คาส มผ สสระ ส มผ สอ กษร สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท ๓ เพ อให การใช แบบฝ กการแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท ๓ บรรล เป าหมาย ผ เข ยนได นาเสนอ แนวทางการใช แบบฝ กด งต อไปน ๑. โครงสร างของแบบฝ กการแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ ประกอบด วย

7 ๑.๑ จ ดประสงค การเร ยนร ๑.๒ ทบทวนความร ๑.๓ แบบฝ ก ๑.๔ แบบฝ กห ด ๒. แบบฝ กการแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ สาหร บ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท ๓ ม จานวน ๗ เล ม ด งน เ ล มท ๑ สร างคาส มผ ส เ ล มท ๒ ช ดคาไวพจน เ ล มท ๓ กาหนดฉ นทล กษณ ๒ เล มท ๔ ร จ กวรรณย กต (เอก โท) เล มท ๕ สน กเต มคา เล มท ๖ งามล าจ นตนาการ เล มท ๗ สานฝ นกว ๓. การใช แบบฝ กการแต งคาประพ นธ ประเภทโคลงส ส ภาพ สาหร บ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท ๓ ใช ควบค ก บแผนการจ ดการเร ยนร เร อง การแต ง โคลงส ส ภาพ จานวน ๗ แผน เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน เร องการแต ง โคลงส ส ภาพ

8 ๔. เพ อให การใช แบบฝ กม ค ณภาพและได ผลตามว ตถ ประสงค การเร ยนร อย างช ดเจน น กเร ยนต องศ กษาใบความร และฝ กฝนการทาแบบฝ ก อย างต งใจ รวมท งม ความซ อส ตย ต อตนเองด วยโดยไม ด เฉลยก อนทาแบบฝ ก เสร จ ว นทน ย พ ชโรจน ๓ คาแนะนาสาหร บคร ผ สอน ๑. ก อนใช แบบฝ กควรศ กษาแบบฝ กแต ละช ดให เข าใจ

9 ๒. ศ กษาแผนการจ ดการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร สาระการ เร ยนร การจ ดก จกรรม ผลการเร ยนร การว ดและประเม นผลให เข าใจ ๓. จ ดกล มน กเร ยน ช แจงบทบาทหน าท ของแต ละคน กาหนด ข อตกลงร วมก น แนะนา ช แจงการใช แบบฝ กให น กเร ยนเข าใจ ๔. จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามแผนการจ ดการเร ยนร ด งน ๔.๑ นาเข าส บทเร ยน ๔.๒ น กเร ยนศ กษาใบความร ๔.๓ น กเร ยนทาแบบฝ ก ๔.๔ น กเร ยนทาแบบฝ กห ด ๕. คร ควรเป นท ปร กษาแนะนาน กเร ยนและสร ปผลการเร ยนร ๖. คร ส งเกต บ นท กพฤต กรรม ค ณล กษณะท พ งประสงค จากการ ปฏ บ ต ก จกรรม พร อมท งประเม นผล ๔ สาระท ๔ หล กการใช ภาษาไทย

10 มาตรฐาน ท ๔.๑ เข าใจธรรมชาต ของภาษาและหล กภาษาไทย การเปล ยนแปลงของ ภาษาและพล งของภาษา ภ ม ป ญญาทางภาษา และร กษาภาษาไทยไว เป นสมบ ต ของชาต ต วช ว ด มาตรฐาน ท ๔.๑ ม.๓ /๖ แต งบทร อยกรอง สาระการเร ยนร แกนกลาง โคลงส ส ภาพ จ ดประสงค การเร ยนร ๑. น กเร ยนอธ บายความหมายของคาส มผ สและคาคล องจองได ๒. น กเร ยนสร างคาส มผ ส กล มคาส มผ ส และคาคล องจองได ๕

11 คาแนะนา สาหร บ น กเร ยนค ะ ๑. แบบฝ กห ดเล มท ๑ ม ๔ ตอน ตอนท ๑ ฝ กเข ยนส มผ สสระ ตอนท ๒ ฝ กเข ยนส มผ สอ กษร ตอนท ๓ ฝ กเข ยนกล มคาส มผ สสระ ตอนท ๔ ฝ กเข ยนกล มคาส มผ สอ กษร ๒. ให น กเร ยนทาด วยความต งใจ ๓. ให น กเร ยนม ความซ อส ตย ต อตนเองโดยไม เป ดด เฉลยก อนทา ๔. เสร จแล วช วยก นตรวจสอบเฉลยก บค ณคร ๕. หล งจากตรวจสอบคาตอบเสร จเร ยบร อยแล ว ให ต งใจทาแบบฝ กห ด นะคะ เช ญพบก บแบบฝ กท ๑ ได เลยค ะ

12 ๖ สว สด ค ะเด กๆ ขอต อนร บท กคนส แบบฝ กท ๑ สร างคาส มผ สก บคร ป าจ มค ะ มาทบทวนความร ก นหน อยนะคะ คาส มผ ส หมายถ ง คาท ออกเส ยงคล องจองก น แบ งออกเป น ๒ ประเภท ค อ ๑. ส มผ สสระ และ ๒. ส มผ สพย ญชนะ หร อส มผ สอ กษร ๑. ส มผ สสระ หมายถ ง คาคล องจองท อาศ ยร ปสระบ งค บ เส ยงต วเด ยวก นหร ออ านออกเส ยงตรงก นเช น ตา - มา, ป - ม ด กาน - พาน - งาน - จาน ๒. ส มผ สพย ญชนะ หร อส มผ สอ กษร หมายถ งคาคล องจอง ท ม พย ญชนะต วหล กเป นต วเด ยวก น แต ประสมสระต างก น เช น ตรม - ตรอม, เร ยน - ร ก, ครอบ - คร ว, ไหน - หนา, ฟาก - ฟ า เข าใจแล วนะคะ พร อมแล วทาแบบฝ กก นเลยค ะ

13 ๗ ตอนท ๑คาส มผ สสระ ให เข ยนคาส มผ สสระจากคาท กาหนดให ข อละ ๕คา ต องเป น คาท ม ความหมายนะคะ ต วอย าง จานนาน ลานพานชาน ๑. ด น ๒. เพ อน ๓. ร ก ๔. บ าน ๕. รบ ๖. ปล ก ๗. เย น

14 ๘. แปลก ๙. ลง ๑๐. เท ยน ๘ ตอนท ๒คาส มผ สอ กษร ต วอย าง แก วก าวก าน เก ยวก อน ๑. ดาว ๒. บาง ๓. สวย ๔. ต ว ๕. ฉาบ ๖. ชาต ๗. ท ศ

15 ๘. น ด ๙. ปลา ๑๐. จบ เก งมากค ะ ๙ ตอนท ๓ กล มคาส มผ สสระ เข ยนต อจากคาท กาหนดให นะคะ ต วอย าง ย นด ปร ดา ๑. น าร ก... ๒. ท งนา... ๓. ว นเสาร... ๔. น าตก...

16 ๕. ดอกไม... ๖. นกน อย... ๗. ก นข าว... ๘. อาหาร... ๙. โรงเร ยน... ๑๐. ด หน ง... ส ๆ ค ะ คนเก งของคร ๑๐ เข ยนกล มคาส มผ สสระ ๓ คาค ะ ส มผ สสระ ต วอย าง ดอกไม ได ชม สมใจ ๑. ความร ก......

17 ๒. โปร งใส ๓. แก วร าว ๔. มดแดง ๕. สวยงาม ๖. อ กษร ๗. ฝ นเฟ อง ๘. น กเร ยน ๙. ดาวเร อง ๑๐. จบแล ว สน กไหมคะ เก งแล ว ลองต ออ กน ดค ะ ๑๑ เข ยนกล มคาส มผ สสระ ๔ คา บ างด ไหมคะ

18 ต วอย างเกสร อ อนไหว ใบร วง พวงโรย ๑. หน เล ก ๒. แตงโม ๓. แปรงฟ น ๔. ดวงใจ ๕. พบก น ๖. สายฝน ๗. ร กเธอ ๘. น าใจ ๙. ค ณคร ๑๐. มากมาย ส ๆ ค ะ ไม ยากใช ไหมคะ ๑๒

19 ตอนท ๔ กล มคาส มผ สอ กษร ลองฝ กด ค ะ ต วอย าง ดวงดาว เด อนเด น ๑. เร ยไร. ๒. ว นวาย. ๓. ต องตา. ๔. ท องเท ยว. ๕. บอบบาง. ๖. ปราบปราม. ๗. พบพาน. ๘. ย บเย น. ๙. สร างสรรค. ๑๐. จ ตใจ. เก งมากค ะ

20 ๑๓ ลองหาคาท ส มผ สอ กษร ๓ คาด นะคะ ต วอย าง บ วบาน บอบบาง บ ดเบ ยว ๑. โกงก น ๒. ซ มซ าม ๓. จ บเจ า ๔. แข งข น ๕. ครบคร น ๖. งดงาม ๗. ชมเชย ๘. เด ยวดาย ๙. เต งต ง ๑๐. ท าทาง เก งมากค ะ

21 ๑๔ ต อไปลองเข ยนคาส มผ สอ กษร ๔ คานะคะ ต วอย างว บวาบ หว นไหว แวววาว ว วาม ๑. ท อแท ๒. โยกเยก ๓. ซ กซน ๔. จอแจ ๕. ฉาบฉวย ๖. ด ดด ม ๗. ต อตา ๘. บากบ น ๙. เปล าเปล ยว ๑๐. พ มพวง ไชโย เสร จแล ว ปรบม อให ต วเอง หน อย เก งจ งเลย มาเฉลยก นค ะ ส วนคร ป าจ ม ต องลาเด กๆ ไปก อน นะคะ พบก นใหม ในแบบฝ กท ๒

22 แบบฝ กห ดท ๑ ๑.๑ ให น กเร ยนเข ยนกล มคาส มผ สจากคาท กาหนดให ส มผ สสระ ต วอย าง กระดาษ วาดเข ยน ๑. ว นหวาน... ๒. คนไทย... ๓. บ านเรา... ๔. กล วยไม... ๕. เจอก น... ส มผ สอ กษร ต วอย าง สร างสรรค แสนส ข

23 ๑. จาใจ... ๒. ข บขาน... ๓. ผ กพ น... ๔. ลวนลาม... ๕. ช ดชม... เฉลย อย ในด ลยพ น จของคร ๑๖ ๑.๒ ให น กเร ยนเข ยนกล มคาส มผ สจากคาท กาหนดให โดยเพ มจานวนกล มคาส มผ สไปจนครบตามกาหนด ส มผ สสระ เร อนไม ชายนาปลาช ม

24 ส มผ สอ กษร สร างสรรค แสนส ข สงสาร เฉลย อย ในด ลยพ น จของคร ๑๗ บรรณาน กรม กระทรวงศ กษาธ การ. (๒๕๕๑) ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล ม สาระการเร ยนร ภาษาไทยตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑. สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน. คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน, สาน กงาน. (๒๕๔๕). หน งส อเร ยนสาระ การเร ยนร พ นฐาน ว ว ธภาษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๓. กล มสาระ

25 การเร ยนร ภาษาไทย.

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ คาน า การศ กษาในระด บประถมศ กษาเป นการศ กษาข นพ นฐาน ท ม งพ ฒนาผ เร ยนให สามารถพ ฒนา ค ณภาพช ว ต พร อมท จะไปทาประโยชน และพ ฒนาส งคมตามบทบาทและหน าท ของตน แต การอ านม ใช ท กษะท เก ดข นเองตามธรรมชาต ต องเร

More information

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เกณฑ การประกวดแข งข น กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๒/๒๕๕๕ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ เร อง หน า ก จกรรมการแข

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 หล กการทางานเพ อการดารงช ว ต

ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 หล กการทางานเพ อการดารงช ว ต ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 หล กการทางานเพ อการดารงช ว ต (เวลา 2 ช วโมง) ประส

More information

(คร เสาวน จ จ นพางาม) อาจารย ท ปร กษา

(คร เสาวน จ จ นพางาม) อาจารย ท ปร กษา ช องานว จ ย การจ ดก จกรรมเคล อนไหวและจ งหวะเพ อส งเสร มความเช อม น ในตนเอง ช อผ ว จ ย คร ว ภาดา เท ยงค ณ กล มสาระการเร ยนร ก จกรรมเคล อนไหวและจ งหวะ ช ออาจารย ท ปร กษา คร เสาวน จ จ นพางาม เค าโครงการท

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ~ 1 ~ การเปร ยบเท ยบผลการเร ยนร ว ธ เร ยนแบบความร วมม อก บว ธ เร ยนแบบอ สระ โดยผ านส อคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) เร อง ไมโครซอฟท เว ร ด 2010 ส าหร บน

More information

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ งานว จ ยในช นเร ยน ผลการใช แบบฝ กท กษะการเข ยนสะกดคาภาษาไทยของน กศ กษา ระด บช น ปวช. 2 สาขาช างอ เล กทรอน กส ห อง EL 202 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ

More information

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช แบบฝ กเสร มท กษะแคลค ล ส เร อง การหาอน พ นธ ของฟ งก ช นพ ชคณ ต ช น ปวส 1/6 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง

แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง 1 แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง ************************************************** 1. แนวการจ ดการศ กษา กาหนดไว ในหมวดใดของ พระราชบ ญญ ต การศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย ว จ ยในช นเร ยน เร อง การจ ดการเร ยนการสอนในว ชาโปรแกรม Word ของน กศ กษาสาขายานยนต เพ อให น กศ กษาสามารถนาไปเป นพ นฐาน ในการเร ยนว ชาอ นให มากย งข น จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร

More information

ร ปแบบการใช แท บเล บพ ซ เพ อยกระด บค ณภาพน กเร ยน 1 ในโรงเร ยนขนาดเล ก ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ร ปแบบการใช แท บเล บพ ซ เพ อยกระด บค ณภาพน กเร ยน 1 ในโรงเร ยนขนาดเล ก ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ร ปแบบการใช แท บเล บพ ซ เพ อยกระด บค ณภาพน กเร ยน 1 ในโรงเร ยนขนาดเล ก ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน นโยบาย/การดาเน นงานของร ฐบาล (ศธ. ทก.(ICT) กต. สร.) นโยบาย/การดาเน นงานของ สพฐ. (หน วยงานต

More information

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด แบบบ นท กข อม ลภาคสนามการประเม นสถานศ กษาโดยต นส งก ด อาเภอ/เขต หน า 1 แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอ/เขต... สาน กงาน กศน.

More information

รายงานการว จ ยการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อการเร ยนการสอน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 3 (10)

รายงานการว จ ยการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อการเร ยนการสอน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 3 (10) รายงานการว จ ยการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อการเร ยนการสอน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 3 (10) ดร.ธนกฤตย มงคลวงษ ศ กษาน เทศก ชานาญการพ เศษ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน. เร อง การสอนส งคม เร อง เศรษฐศาสตร โดยใช Power Point เพ อ พ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห ทางเศรษฐศาสตร ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1/7

งานว จ ยในช นเร ยน. เร อง การสอนส งคม เร อง เศรษฐศาสตร โดยใช Power Point เพ อ พ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห ทางเศรษฐศาสตร ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1/7 งานว จ ยในช นเร ยน เร อง การสอนส งคม เร อง เศรษฐศาสตร โดยใช Power Point เพ อ พ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห ทางเศรษฐศาสตร ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1/7 ผ ว จ ย ม สธนพร ก จส ทธ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ

โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ รายงานผลโครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน ประจาป งบประมาณ 2556 โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ โรงเร ยนคงคาราม อาเภอเม องฯ จ งหว ดเพชรบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 คานา การอ านหน งส อเพ

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1 คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1. ศ กษาแผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร รห สว ชา ง20203 หน วยท 3 สรรค สร างงานเอกสาร ซ งประกอบด วยสาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร เน อหา ก จกรรมการเร ยนร ส อการเร ยนการสอน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

1. สาระสาค ญ อ ตราส วน ค อ ความส มพ นธ ท แสดงการเปร ยบเท ยบจานวนส งของหร อปร มาณส งของต งแต 2 ปร มาณข นไป ซ งอาจม หน วยเด ยวก นหร อต างก น

1. สาระสาค ญ อ ตราส วน ค อ ความส มพ นธ ท แสดงการเปร ยบเท ยบจานวนส งของหร อปร มาณส งของต งแต 2 ปร มาณข นไป ซ งอาจม หน วยเด ยวก นหร อต างก น แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 หน วยการเร ยนร เร อง อ ตราส วนและร อยละ เวลาเร ยน 8 ช วโมง แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ท เร อง อ ตราส วน เวลาเร ยน 2 ช วโมง. สาระสาค

More information

รายงานว จ ยในช นเร ยน

รายงานว จ ยในช นเร ยน รายงานว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห ในรายว ชา เทคโนโลย 1 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4/2 ด วยร ปแบบการเร ยนร แบบเพ อนสอนเพ อน โดย นางเกศ น นาฏ แย มน ล ตาแหน ง คร ระด บ ค.ศ.1 ภาคเร ยนท

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาพระพ ทธศาสนา (ส31202) กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร การบร หารจ ตและการเจร ญป ญญา นายส รพล ส น นต ะ โรงเร ยนเช ยงดาวว ทยาคม

More information

รายงานการว จ ย เร อง

รายงานการว จ ย เร อง รายงานการว จ ย เร อง การพ ฒนาท กษะการสร างแผนภ ม ด วยโปรแกรมตารางทาการของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 กล ม 5 ประเภทว ชาพณ ชยการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คลพบ ร ว ไลวรรณ ศร แสงอ อน คร ชานาญการพ

More information