OER : นว ตกรรมทางการเร ยนระบบเป ด Open Educational Resources : Learning Innovation for the Open System*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "OER : นว ตกรรมทางการเร ยนระบบเป ด Open Educational Resources : Learning Innovation for the Open System*"

Transcription

1 OER : นว ตกรรมทางการเร ยนระบบเป ด Open Educational Resources : Learning Innovation for the Open System* ส รศ กด ปาเฮ** พ.ม., ค.บ. ( ภาษาอ งกฤษ ), ศษ.ม.( เทคโนโลย การศ กษา ) น กศ กษาปร ญญาเอกสาขาว ชาศ กษาศาสตร ( เทคโนโลย และส อสารการศ กษา ) มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ร นท 1. บทนา ย คแห งความเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารหร อท เร ยกว าย คไอซ ท ( Information and Communications Technology )ในส งคมป จจ บ นน น น กล าวได ว าเป นย คแห งว ว ฒนาการแบบก าวกระโดด คร งย งใหญ ของมวลมน ษยชาต ในด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ก อให เก ดการเปล ยนแปลงบร บททางส งคมใน หลากหลายม ต ท งในด านเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรมประเพณ ว ถ ช ว ต รวมท งกระบวนการเร ยนร และการศ กษา ของมน ษย ในย คป จจ บ น เทคโนโลย การส อสารท ทรงประส ทธ ภาพโดยม จ ดเน นท เทคโนโลย คอมพ วเตอร และระบบ เคร อข ายฐานข อม ล ( Data-based Systems )ท กลายเป นป จจ ยส าค ญในเช งศ กยภาพของข อม ลและองค ความร ในการส บค นและต ดต อส อสารระหว างมวลมน ษย ในส งคมโลกในป จจ บ นท ด าเน นไปอย างกว างขวางและครอบคล ม จนก าวส กระแสส งคมของการบร โภคข อม ลข าวสารอย างไร ข ดจาก ด ( Seamless ) ในสภาวการณ ป จจ บ น ฐานข อม ลแห งโลกย คต จ ตอล( Digital Age )ท ม อย มากกมายมหาศาลน น ได น ามาส การปร บใช และ เสร มสร างค ณประโยชน แก มวลมน ษย เพ อการศ กษาและการเร ยนการสอนอย างเป นระบบ เก ดประส ทธ ภาพส งส ด *เอกสารน เทศทางไกลสาหร บโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 2 ประจาเด อน กรกฎาคม พ.ศ **รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 2

2 -2- ต อผ ใช รวมท งการเผยแพร ส อสารถ งก นได อย างครอบคล มท วถ งก นได ในท วท กหนแห งและท กเวลาในสภาพการจ ด การศ กษาของโลกย คป จจ บ น โดยฐานแห งมวลประสบการณ และข อม ลเหล าน นเป นแหล งการเร ยนและการศ กษา ขนาดใหญ ท ม ช อเร ยกว า แหล งข อม ลการศ กษาระบบเป ด ( Open Educational Resources : OER ) หร อ อาจเร ยกช อได ว าคล งแห งข อม ลการศ กษาระบบเป ด ก อาจเป นได ซ งผ เข ยนจะน ามากล าวถ งในประเด นส าค ญ เพ อสร างมโนท ศน พ นฐานของนว ตกรรมการเร ยนร ปแบบด งกล าวส าหร บก าหนดเป นแนวทางปร บใช ให เก ด ประโยชน ต อการจ ดการศ กษาเร ยนร ด งรายละเอ ยดต อไปน OER : ความหมายและน ยามท เก ยวข อง OER หร อ แหล งความร ทางการศ กษาระบบเป ด เป นน ยามความหมายท ได ม ผ กล าวไว ในประเด นส าค ญ สร ปได ด งน เช น จอนห สโตน ( Johnstone, 2005 ) กล าวไว ว าแหล งความร ระบบเป ดม น ยความหมายท บ งบอกถ ง (1) 1. เป นแหล งข อม ลทางการเร ยนในร ปแบบของสาระว ชา ช ดการเร ยน จ ดประสงค ทางการเร ยน เคร องม อช วยในการสน บสน นและประเม นผ เร ยน รวมท งการส อสารทางออนไลน ในส งคม 2. เป นแหล งเคร องม อช วยเหล อคร ในการสร างเป นส อเช งสร างสรรค สามารถปร บใช และน าไปใช ได อย าง ม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะอย างย งในการฝ กอบรมรวมท งการจ ดการเร ยนการสอน 3. เป นแหล งข อม ลท สามารถร บประก นได ในเช งค ณภาพของการศ กษาและน าไปส การปฏ บ ต องค การย เนสโก ( UNESCO, 2002 cited in Butcher 2014 : online ) สร ปถ งความหมายของคล ง ความร ทางการศ กษาแบบเป ดหร อ OER ไว ว า เป นสมรรถนะด านเทคโนโลย ในการใช แหล งข อม ลทางการศ กษา ระบบเป ดเพ อการให ความช วยเหล อรวมท งการปร บใช ในช มชนของผ ใช โดยไม หว งผลหร อไร ข ดจ าก ดในเช ง เศรษฐก จ เป นร ปแบบอ สระท สามารถเป ดกว างจากการใช ข อม ลฐานเว บไซต และอ นเทอร เน ต หล กการส าค ญของ การใช ข อม ลจากผ ใช ซ งหมายถ งคร และน กว ชาการศ กษาในสถาบ นเพ อการพ ฒนารายว ชาท น าไปใช ก บผ เร ยน โดยตรงจากหลากหลายจ ดม งหมายของการเร ยนการสอนเช น จ ดท าเป นว สด ประกอบการสอน ส าหร บใช เป น แหล งการศ กษาค นคว าอ างอ ง การจ ดท าเป นสถานการณ จ าลองทางการเร ยน การทดลองและการสาธ ต เป นต น (2) เสม อนก บว าเป นการใช แหล งข อม ลสาหร บเป นส งนาทางของหล กส ตรและการสอนของคร เกเซอร ( Geser, 2007 cited in Schaffert and Geser 2014 : online ) กล าวถ งค าว า Open ใน (3) ระบบเป ดของแหล งข อม ลทางการศ กษาจะม 4 องค ประกอบหล กท สาค ญได แก

3 Open Educatioal Resources ระบบเป ดในการเข าถ งแหล งการเร ยน ( Open Access ) ซ งหมายถ งการเข าถ งแหล งข อม ลเช งเน อหา รวมท งระบบอภ ข อม ล ( Metadata )จากแหล งขนาดใหญ ท ส บเสาะหาได อย างอ สรเสร 2. ระบบเป ดท ได ร บการอน ญาตใช ล ขส ทธ ของข อม ลข าวสาร ( Open Licensed ) เป นเสร ภาพท เป ด กว างทางล ขส ทธ ข อม ลข าวสารสาหร บการใช และเป นข อม ลน าเช อถ อเป นท ยอมร บต อการน ามาปร บ ใช ในเช งบ รณาการผสมผสานตามจ ดม งหมายความต องการของผ ใช 3. ระบบเป ดท เป ดกว างในร ปแบบว ธ การใช ( Open Format ) ซ งจะถ กออกแบบและผล ตข นมาในการ ใช ในระบบเป ดเพ อให ง ายสาหร บผ ใช 4. ระบบเป ดกว างเก ยวก บโปรแกรมการใช งาน ( Open Software ) แหล งการใช ข อม ลได ถ กผล ตเป น โปรแกรมท ม ความหลากหลายเป ดกว างและสนองต อโปรแกรมอ นๆท สามารถใช ร วมก นได ความหมายของ Open ของ OER ท กล าวถ งในเบ องต นน นแสดงให เห นจากภาพต อไปน Open Access Open Licensed Open Format Open Software ภาพท 1. ความหมายของระบบเป ดของแหล งข อม ลทางการศ กษา ท มา : ปร บปร งจาก Schaffert and Geser ( 2014 ) : online

4 -4- นอกจากน ได ม ผ กล าวถ งน ยามความหมายของค าว า OER หร อแหล งข อม ลการศ กษาระบบเป ดไว อย าง น าสนใจเป นม มมองหร อโลกท ศน เป ดกว าง ด งเช น บ สเซล ( Bissell, 2007 ) ท กล าวว า OER เปร ยบเสม อนหน ง ก บเป นต วแทนทางส งคมท ครอบคล มกว างไกลจากพล งแห งโลกอ นเทอร เน ตในการเสร มสร างศ กยภาพของความ เท าเท ยมและการเข าถ งแหล งความร ในการสร างโอกาสทางการศ กษา เป นกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนและ การศ กษาว จ ยจากการใช แหล งข อม ลความร ท ม อย มากมายมหาศาล และเป ดโอกาสในการใช อย างเสร และเป น อ สระของผ ใช ข อม ลเหล าน นซ งสามารถกระท าได ในหลากหลายร ปแบบ สร ปได ว า แหล งการศ กษาระบบเป ดหร อ OER หมายถ งแหล งหร อฐานแห งข อม ลท ม อย มากมายท สามารถ น ามาใช ในการจ ดการศ กษาเร ยนร จากการส บค นและส งผ านด วยระบบเทคโนโลย ฐานเคร อข าย ซ งจะเป นการใช ข อม ลจากหลากหลายแหล งและนามาปร บใช ตามจ ดประสงค ท ต องการในหลากหลายว ธ การ การเร ยนแบบเป ด ก บแหล งเร ยนร แบบเป ด ( Open Learning and OER ) ม ศ พท ส าค ญท เก ยวข องก บ OER ค อค าว า การเร ยนร แบบเป ด ( Open Learning ) ท ต องน ามาสร าง ความร และความเข าใจให ตรงก นเก ยวก บมโนท ศน ( Concept ) ของค าว า ระบบเป ด ( Open System ) ซ ง ศ พท ท ง 2 คาน ม จะม ความส มพ นธ ในกระบวนการเร ยนการสอนในส งคมย คป จจ บ น

5 -5- เก ยวก บการเร ยนร แบบเป ด ( Open Learning ) สามารถแสดงให เห นในบทบาทและความส าค ญใน 2 ระด บ กล าวค อ (4) 1. เป นระบบการเร ยนการสอนท ช วยแก ไขและลดระด บของป ญหาอ ปสรรคทางการเร ยน โดยเฉพาะ ป ญหาอ ปสรรคท เก ยวก บค าใช จ าย เวลา สถานท การเข าถ ง รวมท งโครงสร างเช งเน อหาท เป นป ญหา ต อการเร ยนการสอน รวมท งการฝ กอบรม 2. เป นระบบท ช วยส งเสร มสน บสน นในการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ( Learner-centred ) ใน บร บททางการเร ยนร ท เป ดกว าง ม ตารางเปร ยบเท ยบให เห นความแตกต างของการเร ยนระบบป ด ( Closed )หร อการเร ยนแบบด งเด ม ก บ ก บการเร ยนแบบเป ด ( Open )ซ งเป นระบบการเร ยนย คใหม และใช แหล งข อม ลทางการศ กษาระบบเป ดหร อ OER (5) ในการจ ดการเร ยนการสอน ด งต วอย างต อไปน Basic Questions Closed Open จ ดการเร ยนร ก บใคร ม การจ ดกล มผ เร ยน และม เง อนไข ทางการเร ยน เป ดให ก บผ เร ยนท กกล มท กคนแบบไม ม เง อนไข ทาไมต องม การเร ยนร - ผ เร ยนเล อกท จะเร ยนร และสร างแรงจ งใจ ทางการเร ยนด วยตนเอง อะไรค อการเร ยนร เป นหล กส ตรท สาเร จตายต วและถ ก จ ดการโดยผ อ นโดยผ เร ยนไม ม โอกาส ผ เร ยนม ส ทธ ท จะเล อกการเร ยนร ด วย ตนเอง เล อกว ธ การเร ยนของตนเอง ส งผลตรงต อการเร ยน อย างไร ด วยว ธ การหร อร ปแบบเช งเด ยวตายต ว ผ านส อชน ดเด ยว/ประเภทเด ยว สามารถเล อกร ปแบบและว ธ การได หลากหลายช องทาง บ งเก ดผลต อผ เร ยนใน สถานท แบบไหน เก ดการเร ยนร ในท แห งเด ยว ( ห องเร ยน ) ผ เร ยนเล อกสถานท เร ยนได ในหลากหลาย แห งตามความพร อมของแต ละคน การเร ยนร ท จ ดให จะเก ดข น เม อไร จาก ดตายต วในเร องของเวลาต งแต เร มต นจนจบกระบวนการ ผ เร ยนสามารถท จะเล อกเวลาในการเร ยน ตามความสามารถของแต ละคน ประเม นผลความก าวหน า ทางการเร ยนอย างไร กาหนดเวลาท ตายต วรวมท งใช ว ธ การ และการสร ปผลเฉพาะด าน ย ดหย นด านว ธ การซ งผ เร ยนสามารถท จะ เล อกเวลาและว ธ การท จะเร ยน

6 ใครเป นผ ช วยเหล อทางการ เร ยน นาไปส เป าหมายการเร ยน แบบใด ร ปแบบว ธ การท ตายต ว เปล ยนแปลงและย ดหย นได ตามท ผ เร ยน สนใจและเล อกว ธ การเร ยน นาไปส เป าหมายหร อจ ดม มหมายเด ยว สร างทางเล อกในการเร ยนท หลากหลาย ตารางท 1. เปร ยบเท ยบล กษณะการเร ยนแบบป ด (Close) ก บการเร ยนแบบเป ด (Open) ท มา : ปร บปร งจาก Clarke, A. and Walmsley, J. ( 1999 ) p.3 จากตารางท แสดงในข างต นสร ปได ว าระบบการเร ยนแบบเป ด ( Open Learning ) เป นการเร ยนร ท เก ดข นโดเน นร ปแบบการเร ยนร โดยย ดผ เร ยนเป นส าค ญ ผ เร ยนม บทบาทและม ความส าค ญทางการเร ยนร ด วย ตนเอง สามารถก าหนดท ศทางทางการเร ยนของตนเองได ตามศ กยภาพและความพร อมของแต ละคนภายใต การ เล อกและการแสวงหาข อม ลความร ท มากมายหลากหลายในบร บทรอบด าน รวมท งการสร างองค ความร ท สามารถ จ ดกระท าได ในท กหนแห งไม จ าก ดเฉพาะในช นเร ยนเท าน น ซ งร ปแบบการเร ยนระบบเป ดด งกล าวจ งเป นร ปแบบ ของการเร ยนร ท ม ว ถ ดาเน นการภายใต แหล งเร ยนร ระบบเป ดหร อ Open Educational Resources : OER น นเอง ซ งจะเป นม ต ท ม ความเก ยวข องและส มพ นธ ก นจนแยกไม ออก ค ณล กษณะและหล กการของ OER เป กเลอร ( Pegler, 2013 ) ได กล าวถ งแหล งการเร ยนร ของการศ กษาระบบเป ด ( Open Educational Resources : OER ) ว าหมายถ งแหล งของเน อหาสาระแบบเป ด ( Open Contents ) ท เป นแหล งรวบรวมองค ความร ขนาดใหญ ส าหร บใช ประโยชน ทางการเร ยน ท งน OER จะประกอบไปด วยก จกรรมทางการเร ยนใน 4 (6) ค ณล กษณะท เร ยกว า 4R Activities ได แก 1. Reuse : เป นล กษณะของการน าเอาเน อหาสาระท ม อย เด มกล บน ามาใช ประโยชน ทางการเร ยนใหม เช น การทาสาเนา ค ดลอกเน อหาท เก ยวข อง เป นต น 2. Revise : เป นล กษณะของการนาเอาเน อหาสาระมาปร บปร งแก ไขให ด ข น และม ความถ กต องสมบ รณ มากข น 3. Remix : เป นล กษณะของการบ รณาการผสมผสานองค ความร เข าด วยก น หร อปร บปร งและพ ฒนาข น มาใหม ในเช งสร างสรรค 4. Redistribute : เป นล กษณะของการแบ งสรรหร อจ ดประเภทหมวดหม เน อหาสาระทางการเร ยนท ง จากแหล งด งเด ม และจ ดทาข นมาใหม เป นต น

7 -7- แม คคาร ธ ( McCarty, 2011 ) ได กล าวสร ปถ งหล กการทฤษฎ ของการศ กษาแบบเป ดว าระบบด งกล าวจะ (7) ต งอย บนหล กการพ นฐานท สาค ญด งต อไปน 1. ศ กยภาพด านส อไอซ ท ( ICT Affordances ) เป นการเสร มสร างประส ทธ ภาพของระด บการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการส อสารและการเร ยนร ของท งผ เร ยนและผ สอนด วยเทคโนโลย แบบ เคร อข ายหลากหลายประเภทเช น Web, Mail, Social Media ect. จากศ กยภาพของ Web การเข าถ งแหล งข อม ลระบบเป ด ( Open Access ) โดยใช แหล งการเร ยนหลายประเภทในเช ง อ เล กทรอน กส เช น เอกสารส งพ มพ ออนไลน การประช มทางไกล ( Teleconferences ) เป นต น 3. การสร างระบบเป ด ( Openness ) เป นการสร างค ณล กษณะของระบบเป ดท กๆด านท งการเป ด แนวความค ด ความซ อส ตย การสร างจ ตอาสาเพ อประสานแนวค ดส การปฏ บ ต ในการทางานร วมก น 4. สมรรถนะด านด จ ตอลทางการศ กษา ( Digital Literacy Education ) โดยการสร างสมรรถนะโดย การฝ กอบรมจากคอมพ วเตอร การร เร มสร างสรรค สมรรถนะทางการเร ยนแบบอ -เล ร นน งในระด บ ต างๆ เหล าน เป นต น 5. การสร างระบบการม ส วนร วม ( Collaborative ) ผลของระบบการศ กษาแบบเป ดจะเป นช องทางใน การสร างระบบการม ส วนร วมในการเร ยนร ท กๆด าน ท กระด บ จากป จเจกบ คคลส ระด บองค กร ในขณะเด ยวก นก บท องค การความร วมม อและพ ฒนาด านเศรษฐก จระหว างประเทศหร อ โออ ซ ด OECD ( Organization for Economic Co-operation and Development : OECD cited in Sapire and Reed, 2011 ) ได สร ปรายงานถ งแนวทางหร อเกณฑ ในการพ จารณาจ ดท าหร อพ ฒนาระบบแหล งเร ยนร แบบเป ด ( OER ) ว าจะเป นแนวทางท แสดงให เห นในม ต สาค ญ 5 ม ต ด งต อไปน (8) 1. ด านขอบข าย ( Scope ) เป นขอบข ายเช งเน อหาท ครอบคล มเก ยวก บการแบ งป นความร ระด บ หน วยงาน ระด บการศ กษา กล มเป าหมาย ว สด อ ปกรณ ส อการเร ยนการสอน และเน อหาระหว าง ผ สอนก บผ เร ยน เป นต น 2. ด านความเป นเจ าของหร อผ ร บผ ดชอบ ( Authority ) เป นแหล งข อม ลความร ท ต องม การแสดงความ ร บผ ดชอบหร อเป นเจ าของท เก ดข นหลายล กษณะเช น เป นข อม ลท ถ กพ ฒนาข นเอง หร ออย ในร ปของ คณะท มงาน หร อเป นความร วมม อระหว างหน วยงาน เป นต น 3. ด านล ขส ทธ หร อการได ร บอน ญาต ( Licensing ) เป นประเด นส าค ญเพราะส งผลต อการใช ส อการ เร ยนในการบ รณาการปร บใช ก บ OER และแหล งอ นๆ หร อการนากล บมาใช ในสภาพบร บทประกอบ

8 -8- อ นๆ เช น แบบฝ กห ดและแบบฝ กท กษะท วไป ป จจ บ นเป นท ร จ กก นในล กษณะของการขออน ญาตใช ส ทธ หร องานท ม ล ขส ทธ ในเช งสร างสรรค ต างๆ 4. ด านการป ดก นหร อปฏ เสธ ( Granularity ) ซ งม จ านวนข อม ลในบางส วนท จะถ กปฏ เสธหร อป ดก นไม อน ญาตต อการน าไปใช ในแต ละคร ง ซ งระบบการจ ดการฐานข อม ลแต ละประเภทจะม ล กษณะของ การป ดก นหร อปฏ เสธการใช ท แตกต างก นออกไป แหล งข อม ลด งกล าวเหล าน อาจเป นไปในร ปแบบ ของแฟ มข อม ลประมวลค า ( Word Processing ) หร อแฟ มข อม ลเอกสารต นฉบ บ ( Portable Document Format : PDF ) เหล าน เป นต น 5. ด านระยะเวลาการน าไปใช ( Teaching Duration ) ซ งบางคร งการจ ดการเร ยนการสอนต องใช ว สด ประกอบการเร ยนร อย างแท จร งและใช เวลาในการสอน เช น สอนตลอดภาคเร ยน หร อตลอดป การศ กษา ด งน นแหล งข อม ลท นามาใช จ งม ความจาเป นท ต องคงสภาพไว ในเวลานาน ท กล าวมาน เป นประเด นสาค ญในม ต ต างๆของการใช แหล งข อม ลทางการศ กษาระบบเป ด หร อ OER ท เป น เกณฑ ส าค ญต อการใช และปฏ บ ต โดยท วไป จ งจ าเป นอย างย งท ผ ใช แหล งข อม ลด งกล าวต องค าน งถ งแนวปฏ บ ต ท กาหนดไว อย างเคร งคร ดเพ อส งผลต อประส ทธ ภาพส งส ดต อการใช

9 -9- จ ดเด น จ ดด อยของ OER ถ งแม ว านว ตกรรมทางการศ กษาประเภทการเร ยนโดยใช แหล งเร ยนร ระบบเป ดจะม ประส ทธ ภาพและสอด ร บก บสภาพการณ ทางส งคมย คใหม ในโลกออนไลน ก ตาม แต บางคร งก ม จ ดอ อนท ก อให เก ดป ญหาและอ ปสรรคต อ ผ ใช ในหลายๆเร องด วยก น ด งท ได ม การประมวลและสร ปให เห นถ งจ ดเด น จ ดด อยของการเร ยนการสอนโดยการ ใช แหล งข อม ลความร แบบเป ด หร อ OER สร ปได ในประเด นท น าสนใจด งต อไปน (9) ก.จ ดเด นของการเร ยนร จากแหล งการศ กษาระบบเป ด 1. ม ความย ดหย น ( Flexible ) ในการเร ยนในระบบของ OER น น ผ เร ยนสามารถท จะประกอบก จการ งานและศ กษาเร ยนร ไปได ด วยก นในช วงเวลาเด ยวก น ความย ดหย นเป นข อได เปร ยบท ส าค ญท ส ดในการศ กษา ระบบเป ด โดยเฉพาะอย างย งผ เร ยนในว ยท างานท ต องใช ช วงเวลาท ว างหร อม ข อจ าก ดส าหร บการจ ดการเร ยนร ด วยตนเองซ งแหล งเร ยนร ระบบเป ดจะเป นการสร างโอกาสในการเข าถ งในการศ กษาระด บท ส งข น 2. ประหย ดท งด านเวลาและพล งงาน ( Saves Time and Energy )การเร ยนจากแหล งเร ยนร ระบบ เป ดเป ดหร อ OER จะช วยให ผ เร ยนเก ดความประหย ดท งด านการใช เวลาและพล งงานท ใช ในการเด นทาง ผ เร ยน สามารถท จะเร ยนร จากแหล งหร อสถานท ใดก ได ตามสภาพบร บทความพร อมไม ว าจะเป นท งในต วเม องหร อนอกต ว เม องก ตาม 3. เป นการศ กษาท เป นไปตามสภาพความพร อมของแต ละบ คคล ( Study at Your Own Pace ) การใช แหล งเร ยนร ระบบเป ดจะช วยให ผ เร ยนสามารถเร ยนได ตามความสามารถและความพร อมของตนเองซ ง สนองต อความแตกต างระหว างบ คคล ( Individualization ) ท สามารถกระทาได ในท วท กแห งและท กเวลา 4. ช วยประหย ดในด านงบประมาณค าใช จ าย ( Save Money ) หล กส ตรท ใช ในการเร ยนในระบบเป ด ด งกล าวน จะม ค าใช จ ายทางการเร ยนท ถ กกว าหล กส ตรในระบบท วๆไปอ กท งย งลดค าใช จ ายด านงบประมาณในการ เด นทางอ กด วย 5. เก ดความสะดวกสบาย ( Convenient ) การเร ยนโดยใช แหล งการเร ยนระบบเป ดหร อ OER จะ สร างประส ทธ ภาพในด านความสะดวกและความรวดเร ว เพ ยงแค คล กส งข อม ลทางออนไลน ก สามารถท จะส งข อม ล ทางการเร ยนไปถ งก นได อย างรวดเร ว เก ดความสะดวกสบายในระบบการส อสาร 6. ผ เร ยนสามารถเข าถ งส อว สด ทางการเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ ( Access to Study Materials and Fellow Students ) กล าวได ว าการเร ยนระบบเป ดหร อ OER เป นว ธ การเข าถ งข อม ลและ เน อหาทางการเร ยนท ม ความสะดวกสบายโดยการใช เทคโนโลย ทางอ นเทอร เน ต ( Internet ) ซ งผ เร ยนสามารถ เข าถ งเน อหาออนไลน รวมท งแลกเปล ยนข อม ลระหว างผ เร ยนด วยก นได ท งในและนอกช นเร ยน

10 -10-7.สามารถท จะเล อกท จะเร ยนในส งท ต องการ ( Study and Topic You Want ) ผ เร ยนสามารถท จะเล อกศ กษาห วข อหร อเร องราวต างๆท ม ในเน อหาหล กส ตรจากการใช แหล งข อม ลระบบเป ดในโลกออนไลน ได รวมท งสามารถท จะปร บเปล ยนแก ไข หร อบ รณาการบทเร ยนให เก ดความสมบ รณ จากเน อหาท ม อย หลากหลายได ให เก ดความสมบ รณ ตามท ต องการ ข. จ ดด อยของการเร ยนร ของแหล งการศ กษาระบบเป ด 1. ขาดปฏ ส มพ นธ ทางการเร ยนร วมก นของเพ อนร วมช นเร ยน ( No Direct Contact With Faculty ) การเร ยนแบบ OER เป นการใช แหล งข อม ลส วนบ คคลของผ เร ยน ด งน นจ งค อนข างเป นจ ดอ อนในการ เสร มสร างปฏ ส มพ นธ ทางการเร ยนร วมก นระหว างเพ อนร วมช นหร อก บคร ผ สอน ซ งอาจส งผลกระทบเช งลบต อ ผ เร ยนบางคนในการเร ยนระบบน 2. เป นระบบการเร ยนร ท ต องพ งพาเทคโนโลย มากจนเก นไป ( Overdependence on Technology ) การเร ยนโดยใช แหล งเร ยนร แบบเป ดหร อ OER เป นหล กส ตรการเร ยนระบบออนไลน ท ม การ ส บค น ศ กษาค นคว าทางอ นเทอร เน ตของผ เร ยนจ านวนมากท ใช พร อมก น ซ งบางคร งป ญหาอ ปสรรคท เก ดจากการ ใช อาจเก ดข นเช นระบบส ญญาณอ นเทอร เน ตขาดหายท เร ยกว าเน ตล ม เหล าน เป นต น 3. ป ญหาด านว น ยทางการเร ยน ( Lack of Discipline ) การเร ยนด งกล าวเป นระบบการเร ยนร ด วย ตนเองจากการเร ยนแบบออนไลน ด งน นว น ยการเร ยนร ด วยตนเองจ งเป นส งส าค ญซ งบางคร งคร ต องคอยย าเต อน การส งงานตามก าหนดอย ตลอดเวลา ด งน นผ เร ยนต องสร างว น ยและความร บผ ดชอบทางการเร ยนท ส งจ งจะเก ด ประส ทธ ภาพทางการเร ยนร 4. ผ เร ยนถ กโดดเด ยวทางการเร ยน ( It Can Get Lonely ) แม ว าจะเป นการเร ยนร ท ถ กจ ดเป นสภาพ การเร ยนแบบเสม อนภายใต สถานการณ ทางการเร ยนก บเพ อนแบบออนไลน แต บางคร งการขาดปฏ ส มพ นธ ส วน บ คคลก บเพ อนร วมช นท ใกล ช ดอาจก อให เก ดสภาพความว าเหว โดดเด ยวไม เหม อนก บช นเร ยนปกต 5. หล กส ตรหร อสถานการณ บางอย างไม สามารถท จะสอนแบบออนไลน ได ( Not All Courses are Available / Taught ) บางเน อหาของหล กส ตรไม อาจสอนแบบออนไลน ได เน องจากเป นสภาพการณ ท ต องฝ ก ปฏ บ ต จากของจร ง เช น ว ชาทางการแพทย หร อว ศวกรรมท ต องเร ยนและฝ กปฏ บ ต จร งในห องทดลอง 6. การให ค ณค าเช งลบหร อด อยค ณภาพทางหล กส ตรการเร ยน( Not Valued by All Employers ) ม นายจ างหร อบางหน วยงานม กต ค ณค าของผ เร ยนหล กส ตรแบบ OER ในเช งลบหร อให ความเช อถ อในหล กส ตร น อยกว าหล กส ตรในระบบท วๆไป

11 -11- ค ณประโยชน ของ OER ต อการศ กษา บล สส ( Bliss, n.d. ) ได กล าวถ งค ณประโยชน ของแหล งทร พยากรทางการเร ยนระบบเป ดท ม ต อ การศ กษาเร ยนร จะม ค ณประโยชน หลายด านสร ปได ด งน (10) 1. ด านการสร างกระบวนการม ส วนร วมและการเป นห นส วนทางส งคม ( Collaboration and Partnership ) 2. เป นกระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ( Knowledge Sharing ) 3. ประหย ดงบประมาณและเป นการลดต นท นทางการศ กษา ( Cost Saving and Efficiency ) 4. เป นกระบวนการปร บปร งค ณภาพงานด านการศ กษา ( Quality Improvement ) 5. สน บสน นการเร ยนร แบบอ สระของผ เร ยน ( Support for Independent Learning ) 6. ส งเสร มประส ทธ ภาพกระบวนการส อสารทางส งคม ( Communication and Community Engagement ) ค ณประโยชน ของ OER ท กล าวในเบ องต นน นสามารถสร ปเป นภาพโดยรวมและแสดงให เห นด งภาพ สร างการม ส วนร วม ส งเสร มกระบวนการ ส อสารทางส งคม การแลกเปล ยนเร ยนร สน บสน นการเร ยน แบบอ สระ ประหย ดงบประมาณ การปร บปร งค ณภาพ ภาพท 2. ค ณประโยชน ของ OER ท มา : ปร บปร งจาก Bliss,T.J. (n.d.) p: 4

12 -12- กระบวนการแลกเปล ยนข อม ลของแหล งเร ยนร ระบบเป ด การแลกเปล ยนข อม ลข าวสารในการเร ยนร ระบบเป ด ม ประเด นส าค ญในการเสร มสร างประส ทธ ภาพให เก ดข น น นหมายถ งต องสร างความเข มแข งในกระบวนการสร างความร วมม อทางการเร ยน ( Collaboration ) ให เก ดข นอย างเป นระบบข นตอน ซ งการเร มต นในการสร างความร วมม อทางการเร ยนแบบ OER จะต องค าน งถ ง ข นตอนสาค ญด งน ( Bliss, n.d. ) (11) 1. การประเม นความพร อม ( Readiness Assessment )การสร างความพร อมของการใช แหล งข อม ล แบบเป ดควรม การประเม นเบ องต นในความพร อมด านต างๆเหล าน เช น 1.1 ประเม นจ ดเด น-จ ดด อยในการสร างความร วมม อขององค การท ผ านมา 1.2 การเตร ยมการด านการจ ดตารางเวลา คณะทางานและทร พยากรองค การท ม อย แล ว 1.3 ความต องการในเช งพาณ ชย ของการใช ข อม ล 1.4 ประส ทธ ภาพและความเหมาะสมเช งเทคน ค โครงสร างพ นฐานท จะเอ ออ านวยต อการใช แหล ง ทร พยากรทางการเร ยนแบบเป ด 2. การสร างศ กยภาพในการม ส วนร วม ( Potential Partnership ) ซ งองค การท กๆระด บต องม การ เสร มสร างศ กยภาพและประส ทธ ภาพของการม ส วนร วมหร อม ห นส วน เพ อร วมประสานข อม ลท จะ น าไปส การวางแผน การก าหนดบทบาทหน าท ความร บผ ดชอบเพ อน าไปส การสร างความส าเร จของ งาน ประกอบไปด วย 2.1 การสร างจ ดร วมหร อเป าหมายร วมก นขององค การ 2.2 การเสร มสร างความร ความเช ยวชาญ และจ ดเตร ยมทร พยากรเพ อการใช งานร วมก น 2.3 ความจร งใจและความไว วางใจท ม ต อก น 2.4 การแลกเปล ยนประสบการณ ร วมก น 3. การแลกเปล ยนเช งว ส ยท ศน และค าน ยมร วม ( Shared Vision and Values ) ผลจากการ แลกเปล ยนว ส ยท ศน และค าน ยมร วมจะก อให เก ดความไว วางใจท ม ต อก น ประกอบด วย 3.1 การเสร มสร างแรงจ งใจต อมวลสมาช กขององค การ 3.2 การกาหนดเป าหมายสาค ญของการทางานร วมก น 3.3 การกาหนดจ ดประสงค ของงานร วมก น 4. การสร างความคาดหว งต องาน ( Expectations : MOU ) ให สมาช กองค การเก ดความตระหน กในส ง ท ม งหว งท งน โดยการสร างเป นข อตกลงร วมก นหร อท เร ยกก นว าการท า MOU ( Memorandum of Understanding )

13 การกาหนดเป นกฎเกณฑ หร อพ นธะส ญญาร วมก น ( Rules of Engagement ) โดยด าเน นการจ ดท า เป นระเบ ยบปฏ บ ต หร อเป นค ม อแนวทางการท างานท จะเป นข อตกลงร วมก นในการจ ดการเร ยนหร อ ให การศ กษาในแหล งเร ยนร แบบเป ดหร อ OER การสร างประส ทธ ภาพในการเร มต นการสร างความพร อมท จะเข าส กระบวนการของการแลกเปล ยนข อม ล การศ กษาในระบบเป ดท กล าวมาน น แสดงให เห นในบทสร ปจากภาพต อไปน ประเม นความพร อม สร างศ กยภาพการม ส วนร วม แลกเปล ยนว ส ยท ศน และค าน ยมร วม กาหนดเป นกฎเกณฑ หร อพ นธะส ญญาร วม สร างความตระหน ก และความคาดหว ง ภาพท 3. แสดงข นตอนการเตร ยมความพร อมในการแลกเปล ยนข อม ลในระบบเป ด ท มา : ปร บปร งจาก Bliss, T.J. ( n.d. ) p:7 การแก ไขป ญหาและอ ปสรรคจากการใช แหล งข อม ลแบบเป ด ในการส บค นเพ อการใช หร อการน ามาใช ( Use and Reuse ) ของข อม ลข าวสารจากแหล ง OERs ท ผ ใช อาจประสบก บป ญหาอ ปสรรคบางประการท อาจเก ดข น ด งน นเพ อขจ ดจ ดอ อนท อาจเป นป ญหาเหล าน นให หมดไป ได ม ข อเสนอแนะท น าสนใจซ งเป นผลจากการศ กษาว จ ยในการแก ป ญหาการส บค นแหล งข อม ลแบบเป ดในประเด น สาค ญด งต อไปน ( Reedy, 2014 ) (12) 1. การส บค นหาแหล งข อม ล ( Finding OERs ) แหล งข อม ลระบบเป ดท อาจปรากฏอย ในร ปแบบต างๆ ท งในแหล งการเร ยนแบบออนไลน แหล งข อม ลทางส อนว ตกรรมเช งสร างสรรค ท หลากหลายท ง ร ปแบบของส อว ด ท ศน ( Video ) ส อกราฟ ก ค ม อ ฯลฯ ท สามารถค นหาข อม ลท ต องการใน ความสามารถท จะเข าถ ง ( Access ) แหล งส อเหล าน น ส งท ควรคาน งถ งก ค อ การส บค นต องไม หย ด

14 -14- อย ท แหล งปฐมภ ม ของ OERs เท าน น เช นการส บค นจากเว บไซต Google ต องลงล กในรายละเอ ยดไป ถ งช อหน วยงานการผล ต สถาบ น หร อองค การท ม ความน าเช อถ อหร อแหล งอ างอ งอ นๆเป น องค ประกอบ เหล าน เป นต น 2. ต องหล กเล ยงความซ าซ อนหร อความเหม อนท เก ดจากการเข าถ ง OERs ( Avoiding Compatibility Problems With OERs ) เพ อประส ทธ ภาพในการเข าถ งแหล งข อม ล OERs ผ ใช ต องใช ส อเทคโนโลย อ นเทอร เน ตท ม ประส ทธ ภาพม มาตรฐานส งเป นท ยอมร บ หล กเล ยงส อประเภทอ นท ขาดมาตรฐาน กลางในการส บค นข อม ลทางการศ กษาเร ยนร 3. ค าน งถ งแหล งข อม ลในเช งว ชาการหร อการออกแบบการเร ยนการสอน ( Considering OERs in Pedagogical or Instructional Design ) การใช ข อม ลออนไลน เพ อการเร ยนการสอนต องค าน งถ ง ค ณภาพในเช งว ชาการของข อม ลท นามาใช รวมท งการส งผลต อการน าไปส การออกแบบการเร ยนการ สอนท จะเอ อต อการเสร มสร างประสบการณ ทางการเร ยนท ด และเก ดประโยชน ส งส ด 4. ค าน งถ งค ณภาพในเช งพาณ ชย ( Dealing With Commercial Issues ) การใช ข อม ลของการศ กษา ระบบเป ดโดยเฉพาะอย างย งข อม ลทางออนไลน น น จ าเป นอย างย งท จะต องค าน งถ งผลในเช งธ รก จ หร อการตลาดท ต องม การประชาส มพ นธ เผยแพร ไปส ส งคมในวงกว าง ด งน นต องก าหนดกลย ทธ ให ครอบคล มและสร างสรรค เพ อนาไปส การสร างประสบการณ และเก ดค ณค าทางการเร ยนร ท ด 5. สร างน กการศ กษาย คใหม เพ อน าไปส การเตร ยมการจ ดการศ กษาระบบเป ด ( Inducting New Educators Into OERs ) การท จะก อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดทางการเร ยนร จากแหล งการศ กษา แบบเป ดโดยเฉพาะประส ทธ ภาพในการส บค นแสวงหาแหล งข อม ลท เป ดกว างเพ อน าไปใช อย างม ค ณภาพน น ต องม การวางแผนสร างน กการศ กษาย คใหม ท จะเป นผ น าในการผล ตค ดค นและสร าง นว ตกรรมในการจ ดการศ กษาระบบเป ดในร ปแบบ OERs ให เก ดข นท งในเช งปร มาณและเช งค ณภาพ แนะนาหน วยงาน/องค การเจ าของแหล งข อม ล OERs ท น าสนใจ ม แหล งทร พยากรข อม ลทางการศ กษาระบบเป ดท สร างข นโดยองค การหร อหน วยงานท เป นมาตรฐานและ เป นข อม ลท แสดงถ งความเป นเจ าของหร อส ทธ บ ตรเป นส งกาหนด โดยท ข อม ลเหล าน นอาจเป ดให ใช ได ฟร หร ออาจ ขออน ญาตในการใช ซ งข นอย ก บจ ดประสงค ของการใช งาน ในท น ขอแนะนาช อแหล งข อม ล OERs ท น าสนใจได แก 1. Open Course Ware (OCW) ของสถาบ น MIT ประเทศสหร ฐอเมร กา 2. Creative Common (CC) ม สาน กงานใหญ ท Mountain View, California ประเทศสหร ฐอเมร กา

15 Curriki เป นเว บไซต ด านหล กส ตรการเร ยนการสอน โดย Scott McNealy แห ง Sun Microsystems ประเทศสหร ฐอเมร กา 4. Connexions เป นพ นท ส าหร บเก บข อม ลทางการศ กษาท วโลก โดย Rice University เป นล กษณะ พ นท สาหร บเก บหน งส อของห องสม ดขนาดใหญ ใช ฟร โดยไม เก บค าใช จ าย 5. Open Stax College เป นโครงการของมหาว ทยาล ย OpenStax ซ งม ต าราเร ยนฟร ม ใบอน ญาตท ถ กต อง เป นการสร างบทเร ยนท ม ล ขส ทธ ท น กเร ยนสามารถดาวน โหลดได ฟร 6. Khan Academy เป นสถาบ นการศ กษาท ไม แสวงหาผลก าไร เป นองค การท ผล ตส อว ด โอการสอน คณ ตศาสตร ต งแต K1-12 เป นการสร างเว บไซต ห องสม ดขนาดใหญ 7. AMSER เป นแหล งข อม ลของมหาว ทยาล ย Wisconsin ประเทศสหร ฐอเมร กา เน นข อม ลการศ กษา ด านคณ ตศาสตร ประย กต และด านการศ กษาว ทยาศาสตร ในขณะเด ยวก นก สร างข อม ลท ครอบคล ม ไปถ งด านกฎหมาย และศาสนา 8. Center for Open Educational Resources and Language Learning เป นศ นย การเร ยนร ทาง ภาษาของมหาว ทยาล ย University of Texas at Austin ประเทศสหร ฐอเมร กา ม งเน นการเร ยน ภาษาต างประเทศ 9. OER Commons เป นแหล งทร พยากรทางการศ กษาแบบเป ด เป นท รวบรวมเคร องม อหร อส อท ด ท ส ด สาหร บช นเร ยนท มาจากหลากหลายแหล งท วโลก ครอบคล มการศ กษาท กระด บ 10. Blended Learning Toolkit เป นแหล งเคร องม อการเร ยนร แบบผสมผสาน ของมหาว ทยาล ย Florida State University ประเทศสหร ฐอเมร กาเป ดใช ฟร สาหร บการสร างหล กส ตรออนไลน 11. OER University เป นโครงการท เก ดจากความร วมม อของมหาว ทยาล ยหร อสถาบ นอ ดมศ กษาหลาย แห ง เพ อการสร างการเร ยนท ย ดหย นในระบบเป ด 12. MERLOT เป นส อม ลต ม เด ยสาหร บการสอนออนไลน เป นเว บไซต ท สร างเคร อข ายช มชนในการศ กษา แบบ OER ระด บท ส งข น ท กล าวมาน เป นเพ ยงกล มต วอย างของแหล งเร ยนร แบบเป ดหร อ OERs ท ม อย ท วไปและสามารถเข าไปใช ประโยชน ได ในการส บค นและแสวงหาองค ความร ท ม อย มากมายมหาศาลในโลกแห งส งคมออนไลน ในป จจ บ น ท งน ข นอย ก บว ตถ ประสงค หร อเป าหมายในการใช ท จะเก ดประส ทธ ภาพส งส ดในการเร ยนร

16 -16- EndNotes 1. Johnstone, S.M. ( 2005 ). Open Educational Resources Serve the World. Educause Quarterly, No.3, 2005 : pp Butcher, N. ( 2014 ). Open Educational Resources and Higher Education. [online] Available from ( July 1, 2014 ) 3. Schaffert, S. and Geser, G. ( 2014 ). Open Educational Resources and Practices [online] Available from http : //www.creativecommons.org/wp-content/uploads/openeducational-resources-and-practices.pdf. ( April 18, 2014 ). 4. Clarke, A. and Walmsley, J. ( 1999 ). Open Learning Materials and Learning Centres. National Institute of Adult Continuing Education (England and Wales) : Russell Press. 5. Clarke, A, and Walmsley, J. ( 1999 ). Ibid. pp Pegler, C. ( 2013 ). The Influence of Open Resources on Design Practices. In Beetham, H. and Sharepe, R. ( Editors ). Rethinking Pedagogy for a Digital Age. New York : Routledge. 7. McCarty, S. ( 2011 ). Ubiquitous Computing and Online Collaboration for Open Education. [online] Available from ( September 27, 2012 ) 8. Sapire, I. and Reed, Y. ( 2011 ). Collaborative Design and Use of Open Educational Resources : A Case Study of a Mathematics Teacher Education Project in South Africa Distance Education. 32 (2), pp จ ตต มา น ศาภาค และคณะ ( 2556 ). นว ตกรรมและการประย กต ใช ไอซ ท ทางการศ กษา. เอกสาร ประกอบการเร ยนรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางหล กส ตรและการสอน คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (อ ดสาเนา) 10. Bliss, T.J. ( n.d. ) Open Educational Resources and Collaborative Content Development : A Practical Guide for State and School Leaders. International Association for K-12 Online Learning (INACOL) : Unpublished Document.

17 -17- EndNotes (ต อ) 11. Bliss, T.J. ( n.d. ) Ibid. pp Reedy, G. ( 2014 ). Open Educational Resources : Understanding Barriers to Adoption and Use. In Sutton, B. and Basiel, A.S. ( Editors ). Teaching and Learning Online : New Models of Learning for a Connected World. New York : Routledge. Surasak Paje Dip.in Ed. ( Ministry of Education ) B.Ed. ( English ) ( Uttaradit Teachers College ) M.Ed. ( Educational Technology ) ( Kasetsart University ) #3 Ph.D. ( Candidate ) ( Educational Technology and Communications ) STOU #1

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information