เร ยนร หล กการบร หารจ ดการบ คคล แบบฉบ บญ ป น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เร ยนร หล กการบร หารจ ดการบ คคล แบบฉบ บญ ป น"

Transcription

1 เร ยนร หล กการบร หารจ ดการบ คคล แบบฉบ บญ ป น (Basic Principles of personnel management in Japanese companies) Inohara, Hideo ในประเทศญ ป นน นบร ษ ทต างๆ ม การแบ งฝ ายงานออกเป น 2 ฝ าย ซ งม หน าท และโครงสร างท ต างไปจากการจ ดองค กรแบบ ตะว นตก ฝ ายแรกค อ ฝ ายธ รการ (General Affairs Department) หร อ sõmu-bu ท าหน าท ด าเน นงานด านกฎหมาย การบร หาร ความส มพ นธ ก บผ ถ อห น การเตร ยมเอกสารองค กร การก าหนดระเบ ยบกฎเกณฑ ภายในองค กร การบ าร งร กษา รวมไปถ งการจ ดซ อ ว สด อ ปกรณ ต างๆ แต นอกเหน อจากงานภายในองค กรย งม หน าท ในการร กษาความส มพ นธ ภายนอกก บหน วยงานของร ฐ สมาคม การค าและบร ษ ทอ นๆ ท ต ดต อก บองค กรด วย ส วนอ กฝ ายหน งค อ ฝ ายบ คคล (Personnel Department) หร อ jinji-bu ซ งม กจะเป น ฝ ายท แยกต วออกมาจากฝ ายแรก เม อบร ษ ทได ขยายต วจนม ขนาดองค กรท แน นอนแล ว ท ส าค ญฝ ายบ คคลของบร ษ ทต างๆ ในญ ป นจะท าหน าท เป นหน วยงานบร การกลางในการต ดต อเก ยวก บงานบ คคลในท กเร อง การบร หารงานบ คคลในญ ป นจ งม ความหมายมากกว าการเป นหน วยงานท ท าหน าท หลายอย างในองค กรธ รก จท วไป เพราะย งท าหน าท ท ช ดเจนอ กมากท งในเร องการรวบรวมปร ชญาองค กรและจ ดการเก ยวก บแรงงานในหน วยงานเอกชนด วย หร อท เร ยกว า industrial familism Industrial familism Industrial familism หมายถ งองค กรการค าหร อองค กรอ ตสาหกรรม ท ไม เพ ยงค าน งถ งผลประโยชน ทางเศรษฐก จเท าน นแต ย งต องให ความส าค ญก บบ คคลท ท างานในองค กรด วย และการท องค กรม บ คคลเหล าน อย จ งจ าเป นท องค กรจะต องสร างภาพล กษณ การเป นครอบคร วท ท กคนจะมาอย ร วมก นได กล าวโดยน ยได 2 ประการ ค อ ประการแรก บทบาทของพน กงาน ควรม สถานะทางส งคมและร ปแบบการด าเน นช ว ตท งป จจ บ นและอนาคตท ม ค ณภาพด พร อมก บได ร บการพ ฒนาทางจ ตใจและทางร างกาย ประการท สอง บทบาทของบร ษ ท ซ งต องปฏ บ ต ตามหน าท ในการด แลพน กงานให สามารถท างานในสภาวะแวดล อมท ด กว า การท างานท เป นอย ในป จจ บ น จากปร ชญาแห งว สาหก จด งกล าวท าให เราได ค นพบบรรท ดฐานการจ างงานระยะยาวและการสะสมค ณความด จากการท างาน มานาน ด งน นจะไม ม สมาช กคนใดของ ครอบคร ว ท ควรถ กข บออกจากบ านอย างไร ความปราณ โดยเฉพาะในช วงท เก ดความเลวร าย ข นในครอบคร ว และควรให การด แลใส ใจสมาช กในครอบคร วท อาว โสมากกว าสมาช กท ย งหน มสาวอย เพราะผ อาว โสเหล าน ค อผ ท สร างค ณความด ให เก ดข นมาตลอดระยะเวลาหลายป ท ผ านมาแก บร ษ ท ซ งเป นเคร องแสดงให ทราบถ งความจงร กภ กด อย างย งต อบร ษ ท และประสบการณ มากมายท พวกเขาได ร บในช ว ตท งจากงานท ท าและงานอ นท อย นอกเหน องานประจ า เพ อด แลและร กษาให เก ดการท างานร วมก นข นในกล มจ งต องเอาใจใส ต อการสร างความสาม คค (wa ในภาษาญ ป น) ให เก ดข นอย างต อเน อง ย งกว าน นเราไม ควรต ดส นใครเพ ยงแค ประโยค ค ณท าถ กต องแต เขาท าผ ด เราต องพยายามท จะท าให เก ดความ ประน ประนอมเก ดข นด วย การประช มอย างเป นทางการไม ได เป นเพ ยงแค การร วมก นต ดส นใจและแจ งความก าวหน าในงานต างๆให ทราบก นเท าน นหากแต ย งเป นการส งเสร มให เราเก ดการร วมม อประสานงานและการม ส วนร วม การต ดต อก นแบบไม เป นทางการและ เป นไปอย างสม าเสมอไม ว าจะเป นค าพ ดหร อการกระท าเป นส งท ส าค ญมากต อการท าให เก ดความเห นพ องต องก นในเร องต างๆ ด งน น ตามท กล าวมาจะเห นได ว าผ น าเป น ผ ท ประสานความส มพ นธ ในกล ม มากกว าท จะเป นผ ผล กหร อด งกล ม 1

2 หล กการปฏ บ ต อย างเท าเท ยม เน องจากท กคนต องม ความเก ยวข องก นและร วมแบ งป นส งต างๆ ก บผ อ น ด งน นท กคนจ งควรปฏ บ ต ต อก น อย างเท าเท ยม ก น อย างเท าเท ยมก นในท น ไม ได หมายความถ ง...อย างเป นแบบเด ยวก น ซ งส งเหล าน จะม บรรท ดฐานอ นเป นท ยอมร บจากส งคมว าม ความแตกต างจากข อเปร ยบเท ยบอ นๆ เช น ระด บการเร ยนการสอนอย างเป นทางการ (gakureki) ช วงระยะเวลาการให บร การ (kinzoku nensu) อาย (nenrei) ต าแหน ง (chii) หร อแม แต เพศ (sei) (การเล อกปฏ บ ต ตามเพศเป นส งท ได ร บการต อต านจากร ฐธรรมน ญช วงหล ง สงครามแต ในป จจ บ นได ร บการก าหนดไว ในกฎหมายป 1986 เก ยวก บโอกาสในการจ างงานท เท าเท ยมก น) โดยได ท าการรวมส งต างๆ เหล าน ไว ในระบบมาตรฐานเง นเด อนซ งเป นระบบท ครอบคล มไปถ งพน กงานประจ ารวมท งผ อ านวยการและพน กงานช วคราวท กคนใน ระด บต งแต พน กงานป ดกวาดไปจนถ งห วหน าฝ าย แต ส งท ไม เป นท ยอมร บแก พน กงานหลายคนก ค อเร องการพ จารณาเง นเด อนเป น รายบ คคลให แก ผ ท อย นอกเหน อจากขอบเขตของระบบด งกล าว หล กการปฏ บ ต อย างเท าเท ยมก นกลายเป นกฎไปเส ยแล ว ท าให ผ บร หารงานบ คคลสามารถท างานได เพ ยงเล กน อย จ งเป น เร องขององค กรท จะจ ดการให ฝ ายบ คคลม ส ทธ ในการก าหนดกฎระเบ ยบและข นตอนการท างานท ระบ รายละเอ ยดและความซ บซ อนไว ด วยว ธ การสร างแรงสน บสน นท จ าเป นต อความสาม คค และช วยก นท าให งานในกล มภายในองค กรบรรล เป าหมายท ต งไว ซ งน ถ อเป น ส งท ยอดเย ยมของบร ษ ทญ ป นในการสร างความแตกต างระหว างการจ ดการบ คคลสองระด บค อระด บบร ษ ทและระด บบ คคลน นเอง ในระด บบร ษ ทน น ฝ ายบ คคลเป นต วแทนบร การกลางท จ ดการเก ยวก บการจ ดการบ คลากรในด านท เป นทางการและเก ยวข อง ก บองค กรโดยตรง นอกจากน นย งเป นหน วยงานท ช วยให การปฏ บ ต งานของระด บบ คคลเป นไปอย างราบร นด วย ส วนในระด บบ คคล ไม ว าจะเป นผ บ งค บบ ญชา ผ ใต บ งค บบ ญชาและผ ประสานงานต างก ได ร บการคาดหว งว าจะจ ดการส วนท เป นล กษณะการบร หารงาน บ คคลท งเป นส วนต วและไม เป นทางการ ซ งก ค อการม มน ษยส มพ นธ น นเอง การท ฝ ายบ คคลเป นต าแหน งศ นย กลางของบร ษ ทเป นการจ ดวางท ไม ได ย ดเอาค าส งขององค กรเป นหล ก แต พน กงานส วนใหญ ม กจะร ส กก นว าตนถ กจ างมาเพ อท าประโยชน ให ก บบร ษ ทม ใช เพ อการท างานใดงานหน งเฉพาะ ด งน นการก าหนดเป าหมายของกล ม จ งม ความส าค ญเหน อกว าการก าหนดเป าหมายของแต ละบ คคล พน กงานทราบก นด ว าพวกเขาอาจจะต องได ร บการโอนงานจากงาน หน งไปส อ กงานหน ง จากฝ ายหน งไปส อ กฝ ายหน ง ม การเปล ยนสถานะสมาช กภาพในกล มย อยของฝ ายและม การควบค มการ ปฏ บ ต งานแต การเปล ยนแปลงเหล าน จะย งคงการเป นสมาช กภาพของบร ษ ทในต วพน กงานอย หร อกล าวโดยง ายๆ ก ค อพวกเขาร ส กว า พวกเขาอย ภายใต การควบค มของฝ ายกลางหร อฝ ายบ คคลอย างถาวรแล วน นเอง โครงสร างและคณะผ ท างาน (Structure and Staff) เน องจากแผนกบ คคลถ อเป นต าแหน งศ นย กลางของบร ษ ทจ งม ส วนในงานท เป นมาตรฐานต างๆ ตามโครงสร างขององค กรญ ป น ในทางปฏ บ ต ฝ ายบ คคลเป นฝ ายท แบ งย อยออกเป นหลายส วนและม การแบ งสายงานออกเป นหลายสายตามหน าท งานของผ ท างาน แต หน วยงานอ นในองค กรน นพน กงานแต ละคนไม ได ถ กก าหนดการท าก จกรรมจาก ใบพรรณาล กษณะงาน (job description) หากแต จะ ได ร บการต ดส นจากการท างานท ด ท ส ดของ กล มงาน (group task) และท ายท ส ดสมาช กท กคนในองค กรหร อแม แต ผ จ ดการต างก ไม ได เป นท คาดหว งส าหร บองค กรว าจะเป นผ เช ยวชาญในว ชาช พทางด านการบร หารงานบ คคลเลย สายงานหล กและสายงานท ปร กษา (Line or Staff) การก าหนดเร องต างๆ เก ยวก บองค กรในญ ป นส วนมากได ร บผลมาจากการใช ปร ชญาของบร ษ ทน นเอง แต ในประเทศแถบ ตะว นตกซ งให ความส าค ญเร องการสร างประส ทธ ภาพทางเศรษฐก จต างม การจ ดโครงสร างการแบ งงานก นท าเป นแบบสายงานหล ก ด งน นจ งม แนวโน มท จะจ ดแบ งสายงานเป นแบบแนวนอนเพราะแต ละหน วยการท างานสามารถท างานเป นเอกเทศตามความถน ดทาง ว ชาช พของตนเองได แต ในประเทศญ ป นจะเน นและให ความส าค ญในเร องขอบเขตหร อม ต ของมน ษย (human dimension) จ งม การ จ ดแบ งโครงสร างเป นแบบล าด บข นแสดงความส มพ นธ ของแต ละงานไว และโครงสร างท วางไว ก จะเป นแบบแนวด งโดยม หน วย พ นฐานของโครงสร างค อ bu (ฝ าย) ka (ส วน) และ kakari (แผนก) แต ในการจ ดโครงสร างสายงานจะไม ม การระบ ถ งประเภทผ ท างาน 2

3 ท ใช แรงงานและผ ท ท างานน งโต ะ ด งน นจ งต องม การก าหนดค าเร ยกส าหร บบ คคลเหล าน ค อ jinji แทนผ ท าหน าท บร หารจ ดการงาน บ คคลท ไม ได ใช แรงงานหร อพน กงานไม ได เป นสมาช กสหภาพแรงงาน (nonunionized employees) รวมท งบ คลากรท เป นผ บ งค บบ ญชา ข นต นด วย ส วน romu ใช เร ยกผ บร หารงานบ คคลท ม การใช แรงงานและเป นพน กงานท เป นสมาช กสหภาพแรงงาน (unionized employees) ร างว ว ฒนาการของงานบ คคลในส วนท เป นโครงสร างองค กรและขนาดองค กร ระด บแรก : ในบร ษ ทขนาดเล กท ม พน กงานต ากว า 100 คน งานบ คคลจะส งก ดอย ท ส วนธ รการ (General Affairs section) ระด บท สอง : ในบร ษ ทท ม พน กงานต งแต คน งานท เก ยวข องก บการจ ดการบ คคลจะเป นแผนกย อยแผนกหน งของฝ าย ธ รการ ระด บท สาม : ในบร ษ ทขนาดใหญ จะจ ดแบ งการบร หารงานบ คคลออกเป นฝ ายแล วแบ งย อยออกเป นส วนต างๆ เช น ส วนสว สด การ พน กงาน (kosei-ka) และส วนการศ กษาและอบรม (kyoiku-ka) แต ส วนการจ ดท าบ ญช เง นเด อนจะย งคงเป นความ ร บผ ดชอบของส วนการเง นซ งส งก ดฝ ายธ รการหร อฝ ายการเง นอย ระด บท ส : บร ษ ทท แตกออกเป นหลายสาขาและ / หร อม ท ต งกระจายอย หลายแห ง ฝ ายบ คคลจะอย ในบร ษ ทส าน กงานใหญ และ ควบค มงานบ คคลในหน วยงานพ นท อ นๆ จากการบร หารงานของส วนธ รการในพ นท น นๆ โดยส วนธ รการในพ นท น นๆ จะรายงานผลการท างานต อส าน กงานใหญ โดยตรง ระด บท ห า : ในบร ษ ทท ม ขนาดใหญ ท ส ด หน าท ความร บผ ดชอบของฝ ายบ คคลท เคยม อย จะแตกออกเป นฝ ายต างๆ เช นฝ าย สว สด การพน กงาน (kosei-bu) และ ฝ ายการศ กษาและฝ กอบรม (kyoiku-bu) โครงสร างองค กรท ซ บซ อนเพ มมากข นเช นน ม ได เป นผลมาจากร ปแบบการปฏ บ ต งานท ซ บซ อนเพ มข นเพ ยงอย างเด ยวหากแต ย ง เก ยวข องก บว ธ ปฏ บ ต ในการจ างงานระยะยาวและส งท มาพร อมก บระยะเวลาการพ จารณาเพ อสร างโอกาสในการเล อนต าแหน งใหม งานท เก ยวก บบ คคลไม ม ข อยกเว นใดๆ ท งส นโดยเฉพาะในระด บท ห า นอกจากน ส งท ส าค ญย งกว าค อการส งเสร มให เก ดพลว ตรมน ษย ซ งส าค ญมากกว าการมอบหมายงานโดยท งหมด หร อการได ร บช อเส ยงมากข นอ นเน องมาจากขนาดและระด บของแผนกท บ คคลผ น น ส งก ดอย ส งเหล าน อาจจะเป นท มาในการแข งข นระหว างบ คคลและ / หร อฝ ายได แต มากกว าน นการค ดพ จารณาเล อนต าแหน งหร อ เร องใดๆ ก ไม ควรกระทบต อการท างานของฝ าย/แผนกบ คคล และน จ งเป นเหต ผลท ก จใดๆ ก ตามท เก ยวก บบ คคลควรจะม ศ นย รวมอย ท ส าน กงานใหญ เพ ยงท เด ยวด งเช นการจ ดโครงสร างแบบระด บท ส ท งน หากประเทศญ ป นจะจ ดฝ ายบ คคลออกตามหน าท ตามสายงานหล ก (Line function) จะเป นส งท ถ กต องหร อไม? ค าตอบท ได ค อ ไม เพราะแม ว าในเทคน คการจ ดการหลายร ปแบบซ งญ ป นได ร บมาจากสหร ฐอเมร กาช วงหล งสงครามน นเป นการจ ดองค กร ตามสายงานหล กและสายงานท ปร กษา (line-staff organization) แต ในแง ปฏ บ ต ย งมองข ามในหลายๆ ส งอย แม ว าในแบบเร ยน ทางด านการบร หารงานธ รก จของญ ป นได พยายามปล กฝ งให ผ อ านได ซ มซ บเอาเทคน คในร ปแบบน ม การสร างความเข าใจและสร าง ความพร อมเพ อยอมร บการใช ทฤษฎ น แล วก ตาม นอกจากน น เหต ผลส าค ญท พบได ค อชาวญ ป นแทบท กคนร ส กว าการจ ดองค กร ร ปแบบอ นท ไม ใช แบบแนวด งน นไม ใช เร องง ายเลย ในร ปแบบองค กรแบบญ ป นไม ว าใครก ม ความร บผ ดชอบท คาบเก ยวก นและม หน าท ประจ า (ตามสภาวะแวดล อมก าหนด) อ นไม ก อให เก ดข อข ดแย งและความส ญเส ยเก ดข นอ นเป นส ญล กษณ อย างหน งของการ ร วมม อเป นน าหน งใจเด ยวก นในการท างานซ งเป นส งท ขาดไม ได ในระบบขององค กรเลยท เด ยว จากท กล าวมาว างานบ คคลไม ม การ ยกเว นใดๆ ฝ ายบ คคลจ งต องด าเน นงานตามหล กทฤษฎ เหต ผลสน บสน นผ ร วมงาน แต อย างไรก ตามงานบ คคลก จะย งคงอย ในสายงาน และม อ านาจหน าท หล กอย เพราะงานบ คคลเป นงานท ต องควบค มผ คนท จ ดการสายงานน นๆ ในหลายบร ษ ทม การจ ดวางต าแหน งใหม ให ก บผ เร มท างาน (เพ งจบการศ กษา) โดยให อย ภายใต การด แลของฝ ายบ คคลเป นเวลา 3 12 เด อนจนกว าจะได ร บการมอบหมายงานอย างเป นทางการ ในช วงทดลองงานน น กศ กษาท จบใหม น ก อาจจะได ร บมอบหมายให ท างานในส วนอ นๆ แต ก ต องให งานบ คคลได ควบค มด แลด วย ซ งเราจะเห นได ช ดในการจ ดโครงสร างแบบระด บส ท พน กงานใหม จะถ ก มอบหมายให ไปประจ าย งหน วยงานสาขาและย งคงอย ท น นช วงระยะเวลาหน งก อนท จะกล บมาประจ าท ส าน กงานใหญ 3

4 สมาช กผ ร วมงานในฝ ายบ คคล (Personnel Staff Members) ในการค ดเล อกพน กงานท จะท างานในฝ ายบ คคลน นเป นส งท ต องใส ใจเป นอย างมาก ซ งจร งๆ แล วผ ท จะท างานในฝ ายบ คคล อาจจะเป นใครก ได ท เป นคนเข มงวดในกฎข อบ งค บต างๆ และท ส าค ญค อม ความเป นม ตรก บท กคน ระบบการจ ดการงานบ คคลเป นอ ก อย างหน งท ช วยในการค ดเล อกคนได เช น บางคนท พ จารณาแล วว าเป นคนเอาจร งเอาจ งต องานก อาจจะปร บย ายจากงานเด มท ท าอย ไปส ฝ ายอ นและก ต าแหน งท ท าอย หากม คนท ม ค ณสมบ ต ด พอก อาจจะสามารถเข ามาแทนท ได ท กเม อ เม อบร ษ ทได ก อต งสหภาพแรงงานข นมาพน กงานท กคนท อย ในฝ ายบ คคล (อาจจะยกเว นผ บร หาร) ก ต องเป นสมาช กของ สหภาพแรงงานด วย ผลท ตามมาค อเก ดข อม ลสารสนเทศเก ยวก บสหภาพท ไหลเว ยนอย างอ สระโดยฝ ายบ คคลไม จ าเป นต องค ดท จะ เผช ญ หน าเพ อต อส ก บแรงงานส มพ นธ (labor relations) เลย ผ จ ดการฝ ายบ คคล (Personnel Manager) ตามท ได อธ บายไปข างต นว าในองค กรญ ป นน นไม ว าจะเป นต าแหน งทางการบร หารจ ดการหร อต าแหน งใดๆ ก ตาม ต างก ม ความส าค ญในการจ ดล าด บงานและการก าหนดต าแหน งในระด บส งถ งแม ว าจะม ความส มพ นธ เพ ยงเล กน อยเท าน นหากเท ยบก บเน องาน ท แสดงให เห นอย างเด นช ด การส งเกตการณ โดยท วไปท าให สามารถน า fortiori ไปใช ได ก บการจ ดการงานบ คคล ซ งม ความส าค ญ ในช วงท พน กงานเร มท างานและพบอ ปสรรคป ญหาไม ว าจะเป นเร องส วนต วหร อไม ซ งส งผลกระทบต อภาพล กษณ ขององค กรก ม กจะม ผ ท ท าหน าท kacho ในฝ ายบ คคลได ต กเต อนพวกเขาได โดยตรงโดยไม ต องผ านผ บ งค บบ ญชาสายตรงของพน กงานคนน นๆ ในฝ ายอ นๆ ผ บร หารฝ ายบ คคลม กจะไม ใช ผ เช ยวชาญในการจ ดการงานบ คคลเส ยแล ว เพราะในฝ ายก จะม ผ ท ท าหน าท ด แล จ ดการอย แล วโดยห วหน าส วนและผ อย ใต บ งค บบ ญชา เพราะในค ม อ Shokugyo Jiten (Dictionary of Occupations) ของกระทรวง แรงงานซ งไม ได จ ดแบ งงานบ คคลให เป นผ เช ยวชาญเฉพาะ หากแต ม การจ ดแบ งพน กงานในสายงานบ คคลอย ภายใต งานเสม ยน (clerical job หร อ kanri-shoku) ส าหร บผ ท างานในงานเสม ยนหร อภายใต งานธ รการ (administrative job หร อ kanri-shoku) ส าหร บผ ท างานในงาน bucho และ kacho ผ อ านวยการฝ ายบ คคล (Personnel Director) หากองค กรเป นบร ษ ทใหญ สามารถจ ดแบ งต าแหน งบร หารออกเป น 3 ระด บ โดยในบร ษ ทย กษ ใหญ จะถ อว าผ ด ารงต าแหน ง บร หารงานบ คคลเป นสมาช กของคณะกรรมการบร ษ ท (torishimari-yaku-kari) โดยด ารงต าแหน งผ อ านวยการฝ ายบ คคล (jinji-tantotorishimari-yaku) และห วหน าฝ ายบ คคล (jinji-bucho) หร อห วหน าฝ ายอ นท เก ยวข องก ต องรายงานการด าเน นงานให เขาได ร บทราบ ส วนในบร ษ ทขนาดเล กๆ ต าแหน งท เขาได ร บอาจจะไม ใช ต าแหน งผ อ านวยการแต อาจจะเป นเพ ยงแค ห วหน าฝ ายบ คคลหร อห วหน า แผนกบ คคลเท าน น และในบางคร งคนๆ เด ยวอาจจะด ารงต าแหน งท งผ อ านวยการฝ ายบ คคลและห วหน าส วน / ฝ าย (bucho) โดยการ รวมเอานโยบายและภาระหน าท ความร บผ ดชอบในการด าเน นงานเข าไว ด วยก น ด งเช นบร ษ ทของญ ป น ประมาณ 46.7% ได ท าก นอย (ส ารวจโดย Japan Productivity Center for Socio-Economic Development : JPC-SEDป 1970 หน า 32) และการท างานแบบควบสอง ภาระหน าท น ก ย งพบได ในฝ ายอ นๆ ท ม ต าแหน งท ส าค ญๆ ด วย ในทางตรงก นข ามผ ท เป นถ งผ อ านวยการฝ ายต วเขาเองม กจะเข าใจว า เขาเป นเสม อนต วแทนของผ เป นเจ าของก จการและได ร บความร บผ ดชอบให เข าร วมในการประช มสาม ญของผ ถ อห นและย งได ร บ ค าตอบแทนจากการเข าร วมในการประช มผ ถ อห นด วย แต หากเขาอย ในระด บห วหน าฝ ายเท าน นฐานะของเขาก เป นเพ ยงล กจ างและ ได ร บค าตอบแทนต างๆ เหม อนล กจ างท วไป เช น การอย ภายใต ระบบเง นเด อนท ใช ก บล กจ างประจ าท กคน ในการร วมม อเจรจา ระหว างนายจ างและล กจ างน นท าให สามารถก าหนดต าแหน งของเขาได เป นสองต าแหน งค อนายจ างและล กจ าง ในฐานะท เป นนายจ าง เขาก จะท าการเจรจาต อรองก บสหภาพแรงงานถ งค าตอบแทนท จะกล บมาเป นของเขาทางอ อมในฐานะล กจ าง (เพราะเขาไม ได ร บ เง นเด อน 2 ต าแหน งหากแต ก ต องเป นไปเพ อผลประโยชน ทางบ ญช ขององค กรในการค านวณภาษ ต างๆ) แล วท ส าค ญค ออ านาจหน าท ในการต ดส นใจของเขาเก ยวก บงานบ คคลค ออะไร? 4

5 โดยจากผลส ารวจของ JPC-SED ได ก าหนดให ค าตอบต อไปน ค อการม ส ทธ ในการต ดส นใจของผ บร หารระด บต างๆ ตาม นโยบายงานบ คคลระด บพ นฐาน ประธานบร ษ ท 26% คณะกรรมการบร หาร 21% ผ อ านวยการท ร บผ ดชอบงานบ คคล 40% ห วหน าฝ ายบ คคล 13% การท าหน าท (Functions) ตามท กล าวมาข างต นว าองค กรขนาดใหญ ม กจะม การแบ งงานของฝ ายบ คคลออกเป นฝ ายต างๆ แยกออกไป โดยเราสามารถด ก จกรรมท เก ยวข องก บงานบ คคลและหน วยงานธ รการท เก ยวข องได จากการจ ดท าเป นห วข อต อไปน ฝ ายบร หารท วไป (General Administration) ในส วนของการบร หารงานท วไปน นฝ ายบ คคลม กจะได ร บหน าท เฉพาะในการจ ดท าเอกสาร (documentation) การว จ ย (research) การวางแผน (planning) และงบประมาณ (budget) การจ ดท าเอกสาร (documentation) เอกสารท ส าค ญท ส ดค อกฎระเบ ยบการจ างงานของบร ษ ท (shugyo kisoku) ซ งบ นท กโดยส าน กงานมาตรฐานแรงงานของ ท องถ น (Rodo Kijun Kantoku-sho) จากการรวมต วก นของบร ษ ทท กแห งท ม การจ างงานล กจ างต งแต 10 คนข นไป โดยในกฎระเบ ยบ ได ระบ เง อนไขเก ยวก บสภาพการจ างงาน (working condition) การจ ายค าตอบแทน (remuneration terms) หน าท (duties) และว น ย ท วไป (discipline) ท พน กงานประจ าท กคนต องปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบน ท าหน าท เป นเสม อนส ญญาจ างแรงงาน (labor contacts) และ จะท าการจ ดเก บเข าแฟ มไว ท ฝ ายบ คคล ส วนสหภาพแรงงานท ม อย ก จะม เอกสารพ นฐานอ นๆ ท ใช เป นข อตกลงร วมในการจ างแรงงาน (Collective Labor Agreement) ซ งม ล กษณะและการใช งานคล ายก นก บกฎระเบ ยบการจ างงาน ถ งแม ว าท งสองส วนน ด เหม อนจะม หลายประการท ซ าซ อนก นอย แต ก ย งม จ ดแตกต างท ส าค ญ 2 ประการค อการยอมร บในการเป นสหภาพและการม ค ณสมบ ต เหมาะสมในการเป นสมาช กภาพของสหภาพ และท นท ท เอกสารเหล าน ได ร บการย นย นจากท งสองส วนแล วก จ าเป นต องม การจ ดเก บไว ในฝ ายบ คคลและส าน กงานของสหภาพ แรงงาน เน องจากม กฎระเบ ยบและข นตอนการปฏ บ ต งานท เป นมาตรฐานจ านวนมากแล วเราจะทราบได อย างไรว าเอกสารไหนเป น เอกสารท ใช ได จร งเม อพ จารณาขอบเขตจากค าขอลาหย ดงานท ได ร บอน ญาตให ใช ส ทธ ตามสว สด การได แบบฟอร มค าขอลาหย ดต อง ได ร บการประท บตราของผ ลา ห วหน างาน ห วหน าฝ ายและเจ าหน าท ฝ ายบ คคล นอกจากน นบ นท กการลาของแต ละคนก จะถ กจ ดเก บ โดยม การบ นท กว นมาท างานและเง นเด อนไว ด วย โดยม การจ ดท าเป นสถ ต ของงานบ คคลซ งสามารถน าไปใช งานได ท งภายในและ ภายนอกฝ าย ซ งงานเหล าน เป นส งท ส นเปล องเวลามากจ งได จ ดให บ คลากรงานบ คคลต อพน กงาน 100 คนค ดเป นร อยละ 0.87 ใน สหร ฐอเมร กาและค ดเป นร อยละ 2.07 ในประเทศญ ป น (Japan Productivity Center 1970 p. 32) การท าว จ ย (Research) ฝ ายบ คคลม หน าท ในการรวบรวมข อม ลเก ยวก บว ธ ปฏ บ ต ในงานบ คคล ระด บข นเง นเด อน สภาพการจ างงาน เป นต นโดยเป น การเก บข อม ลท งจากบร ษ ทท ม ล กษณะคล ายก นหร อแตกต างก นก ได ในการท าว จ ยด านน ท าได โดยการต ดต อก บบ คคลท เคยท าธ รก จ ด วยจากท อ นและโดยการไปเย ยมหน วยงานร ฐบาลท ม ความช านาญเฉพาะด านรวมท งองค กรอ นๆ ด วยเช นกระทรวงแรงงาน ศ นย เพ ม 5

6 ผลผล ตเพ อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งญ ป น ส าน กงานเลขาน การสมาคมการค าและ Nikkeiren (Japan Federation of Employers Associations) การวางแผน (Planning) การวางแผนก าล งคนท ม ส วนเช อมโยงก บการวางแผนขององค กรเป นส งท ย งคงถ อเป นเร องพ เศษในประเทศญ ป นอย ด งท ปรากฎต อไปน ซ งเป นการปร บแผนก าล งคนให เข าก บสภาพธ รก จในท กว นน ได อย างม ประส ทธ ภาพ เม อจ างงานแล วจะไม ม การเล กจ าง เว นแต จะก อเหต ส ดว ส ย เม ออาย ครบก าหนดเกษ ยณให เกษ ยณอาย (พ นออกจากงาน) หร อส บเปล ยนเป นการจ างงานแบบช วคราว คาดการล วงหน าถ งผ ท จะลาออก (ก อนการเกษ ยณอาย ) โดยพ จารณาจากบ นท กการท างาน โดยปกต แล วแผนงานระยะยาวท ได ร บการเฝ าต ดตามด ค อความต องการให เก ดโครงสร างอาย ท สมด ลย ของแรงงานโดยม เหต ผล 2 ประการ ประการแรกค อเหต ผลทางด านเศรษฐก จเพราะในท กๆ ป จะม พน กงานท เกษ ยณออกไปเม ออาย ครบก าหนด (โดยได ร บ ค าจ างในอ ตราส งส ดแล ว) การเกษ ยณก เป นการลดต นท นทางด านแรงงานให แก บร ษ ทได อย างม ประส ทธ ภาพเพราะเม อม ต าแหน งหน ง ว างก จะเก ดการแทนท ต าแหน งโดยอาจจะม พน กงานท จบการศ กษาใหม เข ามาท างานแต พวกเขาอาจจะย งขาดประสบการณ ในการ ท างานอย การจ ายเง นในอ ตราท ต าให แก พวกเขาจ งเป นการช วยลดต นท นให บร ษ ทด วยเช นก น เหต ผลประการท สองค อแรงจ งใจ เพราะโครงสร างอาย ท ม ความต อเน องก นท าให เก ดการส งเสร มในเร องการเปร ยบเท ยบค ณความด ท เก ดจากการท างานได ง ายข น งบประมาณ (Budget) การร กษาความส มพ นธ ก บแผนกอ นๆ และด แลถ งความต องการก าล งคนของพวกเขาในแต ละป โดยฝ ายบ คคลจะท าเร อง คาดการณ ก าล งคนท วบร ษ ทเพ อเช อมโยงก บงบประมาณของป ถ ดไป จ งต องคาดการณ ด วยว าในป น นจะร บพน กงานใหม ท พ งจบ การศ กษาจ านวนเท าใดและก าหนดเง นเด อนเร มต นให พวกเขาด วย ด งน นจ งต องม การอธ บายให ทราบถ งต นท นด านแรงงานท คาดการณ ไว ล วงหน าด วย และประการส ดท ายก ค อเร องการเสนอของบในส วนการท าก จกรรมเพ อการสรรหา การฝ กอบรมและสว สด การต างๆ เพราะเม อส บป ท ผ านมาน นงบประมาณของฝ ายบ คคลเพ ยงอย างเด ยวได รวมไปถ งต นท นด านบ ญช เง นเด อนและการจ ายสว สด การตาม กฎหมายโดยม จ านวนรวมประมาณ 4% ของต นท นแรงงานโดยรวม ความส มพ นธ ในการจ างงาน (Employment Relationship) ขอบเขตหน าท อ นด บท สองของฝ ายบ คคลค อต องท าความส มพ นธ ในการจ างงาน การสรรหาพน กงานใหม และการมอบหมาย งาน การฝ กอบรม การเล อนต าแหน ง การสร างว น ย การบร หารเง นเด อน สภาพการจ างงานและสว สด การ และแรงงานส มพ นธ ในการบร หารความส มพ นธ ในการจ างงานเป นส งท ต องท าซ าเร อยๆ ซ งไม ใช เพ ยงแค ผ จ ดการสายงานหล กเท าน นท ท าหากแต ฝ ายบ คคล ต องเป นผ ท ต องท าการต ดส นใจเป นล าด บส ดท ายด วย (แม ว าผ บร หารอาจจะท าเร องย นข อเสนอหร อขอค าปร กษาก ตาม) การท างานล วงเวลา (Overtime) ในประเทศญ ป นมองการท างานล วงเวลาออกเป น 2 แบบ แบบแรกถ อว าเป นการประหย ดมากกว าและง ายกว าการปร บเปล ยน ก าล งคน เช น การลดหร อเพ มจ านวนคนงานตามความต องการท ผ นผวนข นลงได ตลอด แบบท สองค อการให ค าแรงคนงานในอ ตราท แตกต างก น การท างานล วงเวลาม ใช เคร องบ งช ให เห นถ งการไร ความสามารถของการจ ดการในด านการวางแผนการผล ตและก าล งคน เน องจากกฎหมายเก ยวก บการจ างงานล วงเวลาย งคงหละหลวมอย ด งน นการจ างงานล วงเวลาจ งสามารถท าได ไม ว าจะเป นช วงเวลาใด หร อยาวนานแค ใด** ซ งม ผลต อการจ ายเง นเด อนให พน กงาน โดยเง นส วนหน งท เป นค าล วงเวลาค ดเป น 10-15% เลยท เด ยว โดยหาก เป นการท างานล วงเวลาในระด บปกต แล วผ บร หารสายงานหล กจะเป นผ ควบค มการอน ม ต ท างาน แต หากการท างานนอกเวลาอย ใน ระด บอ นนอกเหน อจากปกต ก จะได ร บการควบค มโดยฝ ายบ คคลโดยเฉพาะเม อต องการต ดค าใช จ ายในส วนน ออกไปเพราะภาวะ 6

7 เศรษฐก จถดถอยเหม อนอย างเช นในช วงหล งสงคราม แต อย างไรก ตามในป จจ บ นล กจ างร นใหม ม แนวโน มว าจะหล กเล ยงการท างาน นอกเวลาเพราะพวกเขาต างให ความส าค ญก บการม เวลาว างมากข นกว ารายได จากการท างานล วงเวลา **มาตราท 36 ของ LSL ได กล าวว านายจ างอาจจะขยายเวลาท างานตามเง อนไขในมาตรา 32 และมาตรา 40 หร อจ างงานล กจ างในว นหย ดโดยระบ เง อนไขไว ในมาตราก อนหน าน หากนายจ างบรรล ข อตกลงก บสหภาพแรงงานท จ ดต งข นโดยประกอบไปด วยล กจ างในสถานท ท างานเป นเส ยงข างมากหร อ อาจจะม ต วแทนของล กจ างหากไม ม สหภาพแรงงานและเป นผ แทนในการร างและย นข อตกลงก บฝ ายบร หาร แต อย างไรก ตามในกรณ ของแรงงานเถ อนหร อ งานอ นๆ ท อาจจะก อให เก ดอ นตรายต อส ขภาพท ระบ ในข อบ ญญ ต การขยายเวลาในการท างานไม ควรเก นกว า 2 ช วโมงต อว น สว สด การของพน กงาน (Employee Welfare) นอกเหน อจากผลประโยชน ท เป นสว สด การตามกฎหมาย (การประก นร กษาพยาบาล การประก นการว างงานและการประก น อ บ ต เหต ในการท างานและเง นเบ ยบ านาญ) โดยโปรแกรมและการให ความสะดวกเพ อสว สด การของล กจ างเป นส งท ม ก นอย แล วใน ประเทศญ ป น สว สด การต างๆ ไม ว าจะเป นการจ ดท อย อาศ ยและหอพ ก ส งอ านวยความสะดวกและก จกรรมทางส นทนาการ ก จกรรม ทางด านว ฒนธรรม การก ย มเง นเพ อท อย อาศ ย การจ ดหาสถานท ส าหร บร บประทานอาหารกลางว นและร านค าบร ษ ท เป นต น ล วนเป น สว สด การท ฝ ายบ คคลต องเป นผ จ ดหาให พน กงานและล กจ าง ผลประโยชน ทางด านใดท เก ยวก บสว สด การก ตาม ฝ ายบ คคลก ต องจ ดหาให เช น ในกรณ ท ม การโยกย ายให พน กงานไปอย อ ก สถานท หน ง ฝ ายบ คคลก ต องจ ดการและให ค าใช จ ายในการขนย ายส าหร บครอบคร วของพน กงานด วยพร อมท งจ ดหาท อย ใหม ให ก บ ครอบคร วของพน กงาน รวมไปถ งงานศพของพน กงานด วยเช นก นฝ ายบ คคลเองก ต องจ ดเตร ยมงานและจ ายค าชดเชยให ด วย และ ส าหร บห วหน างานก จะได ร บส ทธ พ เศษค อสว สด การต างๆ จะครอบคล มไปถ งสมาช กในครอบคร วสายตรงด วย เป นต น บทลงโทษ การให รางว ลและการร องท กข (Sanctions, Awards and Grievances) การก าหนดเป าหมายตามท ศทางของกล มเป นส งท ได ร บความน ยมแพร หลายในส งคมญ ป นเช นเด ยวก บการจงร กภ กด ต อองค กร ซ งเป นความคาดหว งอย างย งของบร ษ ทในญ ป นโดยให ว น ยทางอ ตสาหกรรมเป นต วก าหนดส งท ก อให เก ดความแตกต างจากส งท เป น ความเช อส วนบ คคลหร อป จเจกน ยมให กลายมาเป นค ณค าท ส าค ญในพฤต กรรมมน ษย โดยเฉพาะในส วนท เป นบทลงโทษท เป น ทางการซ งจ ดการโดยฝ ายบ คคลก อาจจะม แนวโน มท จะกลายมาเป นบทลงโทษท เก ดจากการควบค มส งคม (social control) ภายในกล ม ได ด งน นการท จะให บทลงโทษใดๆ ได ร บการย นย นเป นบทลงโทษท เป นทางการจ าเป นต องได ร บการร บรองจากกล มงานน นๆ การ ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบขององค กรอย างเคร งคร ดได บ ญญ ต ไว ในกฎระเบ ยบของการจ างงานแล วโดยลงโทษต งแต ต าหน จนถ งไล ออก ข นอย ก บความร ายแรงและความถ ในการละเม ดกฎ รางว ล (Awards -hyosho) ได ระบ ไว ในกฎระเบ ยบการจ างงานแล ว แต ไม เพ ยงแค การสร างค ณประโยชน ให แก บร ษ ทเท าน นท จะได ร บรางว ลแต การท าค ณความด ให แก ส งคมก ถ อเป นรางว ลอย างหน งเช นก นเพราะหากเราสะสมค ณความด ท ท าเหล าน ไว นานๆ ก จะ ท าให เก ดเป นรางว ลแห งช ว ตข นมา กระบวนการร องท กข (Grievance - kujo) เป นส งท ญ ป นได ร บมาจากสหร ฐอเมร กาเม อหล งสงครามโลกคร งท สองโดยได ช แจง รายละเอ ยดต างๆ ไว ในข อตกลงร วมในการจ างแรงงาน เม อมองด านการจ ดการแม ว าฝ ายบ คคลจะเป นผ ร บผ ดชอบในการจ ดการเร อง ร องเร ยนต างๆ แต ในทางปฏ บ ต ก ย งไม สามารถท าได อย างเต มท น ก อาจจะเป นเพราะว าตามกฎหมายในการพ จารณาข อร องท กข ย งต อง พ จารณาโดยใช การจ ดการแบบญ ป นผสมผสานไปก บสหภาพแรงงาน เพราะหากข อร องท กข ของพน กงานไม สามารถแก ไขให คล คลายได ในข นตอนแรกแล วอาจเป นเร องหย บยกให สหภาพแรงงานน าข อร องท กข น ข นมากล าวอ างซ งอาจจะก อให เก ดป ญหาในการ เจรจาตามมาได ท มา: Basic Principles of personnel management in Japanese companies. In Inohara, Hideo. Human resource development in Japanese companies. Tokyo: APO, Page

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2 สายงานพน กงานธ รการ ล กษณะงานท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะ งานท ปฏ บ ต ค อนข างยากเก ยวก บการร บ - ส ง ลงทะเบ ยนหน งส อ เก บและค นหาหน งส อ รวบรวมข อม

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information