ว ธ การใช โปรแกรม ปถ.05

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ การใช โปรแกรม ปถ.05"

Transcription

1 ~ 1 ~ ว ธ การใช โปรแกรม ปถ.05 1.ข อม ลท วไปเก ยวก บโปรแกรม ปถ เคร องคอมพ วเตอร ท สามารถใช โปรแกรม ปถ. 05 น ได ต องม ค ณสมบ ต ด งน Window xp, Window 7 Window 8 เป นต นไป ใช ได ก บ Office 2007 ข นไป 1.2 ก อนใช งานต องเป ดใช งานแมโครก อนเสมอ ท าได โดยเม อเป ดไฟล น นข นมาจะม ข อความปรากฏ ให คล กท ป ม หากไม ปรากฏข อความด งกล าวให ปฏ บ ต ด งน คล กป มแฟ มด านบนซ ายม อ จากน นคล กเล อกต วเล อก

2 ~ 2 ~ จะปรากฏกรอบต วเล อกของ Excel จากน นเล อกศ นย ความเช อถ อ คล กตกลง จะปรากฏกรอบต วเล อกของ Excel จากน นเล อกการต งค าศ นย ความเช อถ อ

3 ~ 3 ~ จะปรากฏกรอบศ นย ความเช อถ อ จากน นเล อกต งค าแมโคร จะปรากฏกรอบศ นย ความเช อถ อ จากน นเล อกเป ดใช งานแมโครท งหมด คล กตกลง 1.3 ไม ควรเปล ยนช อช ทหร อช องตารางใดๆ ในโปรแกรม

4 ~ 4 ~ 1.3 การบ นท กไฟล งาน ให ทาด งน คล กป มแฟ มด านบนซ ายม อ จากน นเล อกบ นท กเป น (Save as) ระบ ตาแหน งท เก บข อม ลตามท ต องการ เพ อป องก นความส บสนในกรณ ท สอนมากกว า 1 รายว ชา ควร สร างโฟลเดอร เป นห อง เช น ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ห อง 3 เป นต น จากน นต งช อไฟล ตามท ต องการ แต ควรต งเป น ช อว ชา รห สว ชา ภาคเร ยน ป การศ กษา เช น ว ชา ช วว ทยา 5 ว33245 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2557 เป นต น ในช องบ นท กเป นชน ด ให เล อกเป น Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm) เสมอ

5 ~ 5 ~ 2.การใส ช อน กเร ยน 2.1 การใส ช อน กเร ยนทาได โดยเข าส ช ท ใส ช อ จากน นค ดลอกรายช อน กเร ยนจากไฟล ท ม มาวางได แทนท แต ต องจ ดช องตารางและข อม ลให ส มพ นธ ก บในโปรแกรม 3.การกาหนดข อม ลสถานศ กษา 3.1 เข าส ช ท ปก จากน นใส ข อม ลสถานศ กษาและรายละเอ ยดของแต ละว ชาท กช องให เร ยบร อย

6 ~ 6 ~ 4.การเปล ยนตราโรงเร ยน 4.1 เข าส ช ท ปก จากน น ทาการเปล ยนตราโรงเร ยนโดยคล กขวาท ตราโรงเร ยนเด ม > เล อก เปล ยนร ปภาพ 4.2 เล อกตาแหน งท เก บไฟล ตราโรงเร ยน จากน นเล อกไฟล ด งกล าวแล วคล กแทรก

7 ~ 7 ~ หล งจากน นจะได ตราโรงเร ยน ด งภาพ 5.ใบรายช อน กเร ยน 5.1 การพ มพ ใบรายช อน กเร ยนในรายว ชาของท านทาได โดยเล อก ช ท ใบรายช อ คล กท ป ม ทางด านขวาม อ

8 ~ 8 ~ 6.การเช คเวลาเร ยน 6.1 การเช คเวลาเร ยนทาได โดย เล อกช ท เวลาเร ยน จากน นเล อนสกรอลบาร (Scroll bar) หร อ แถบเล อนหน าจอ (Scroll bar) หร อแถบเล อนหน าจอไปด านขวาม อ กาหนดสถานะน กเร ยนให เป น ป จจ บ น โดยเล อกจากรายการดรอปดาวน (Drop Down List) ด านหล งช องสถานะของน กเร ยนคนแรก จะได ด งภาพ

9 ~ 9 ~ 6.2 จากน นนาเมาส ช ท ม มขวาล างของช องท กาหนดสถานะแล วให ม เคร องหมายบวกข นด งภาพ 6.3 คล กซ ายค างไว พร อมก บลากเมาส ลงจนถ งน กเร ยนส ดท ายของรายว ชาน นๆ

10 ~ 10 ~ 6.4 ปล อยเมาส จะปรากฏสถานะด งภาพ ในข นตอนน จะพบว าเส นตารางในช องสถานะเป นเส นหนาไม สวยงาม ให คล กป ม 6.5 จากน นเล อนสกรอลบาร (Scroll bar) หร อแถบเล อนหน าจอกล บไปทางซ ายของ ช ท เวลา เร ยน เพ อกาหนดว นท เด อน และจานวนคาบท เร ยน 6.6 ระบ เด อนโดยการพ มพ ช อเด อนลงในช อง เด อน

11 ~ 11 ~ 6.7 เล อกว นท จากรายการดรอปดาวน (Drop Down List) ด านหล งช องว นท แต ละช องย อยหร อพ มพ เลขว นท น นลงในช อง (ม ช องใส ว นท ท งหมด 6 ช อง/ส ปดาห ไม ต องก งวลว าเป นว นจ นทร -เสาร เน องจากบาง รายว ชาม คาบค ซ งใส ได เพ ยงช องละ 1 คาบเท าน น ด งน นว นใดท เร ยน 2 คาบ ให ใส ว นท เด ยวก น 2 ช อง แต ระบ คาบเป นลาด บคาบต งแต เร มเร ยนจนถ งคาบในว นน นๆ เช น ว ชาช วว ทยา 5 เร ยนว นอ งคาร 2 คาบ และ ว นพฤห สบด 1 คาบ เร มเร ยนว นอ งคารท 14 ต ลาคม 2 คาบ และว นพฤห สบด ท 16 1 คาบ ให ระบ ตาม ต วอย าง ด งภาพ 6.8 ระบ คาบท เร ยนโดยใส ตามลาด บท ของคาบ

12 ~ 12 ~ 6.9 กาหนดว นท ไปเร อยๆ จนกระท งครบท งภาคเร ยน 6.10 เม อถ งข นตอนน จะพบว าน กเร ยนท กคนมาเร ยน 60 คาบ ค ดเป น ร อยละ 100 ด งน นเม อ น กเร ยนคนใดขาดเร ยนให ท านระบ ในช องว นด งกล าวถ งสาเหต ของการขาดเร ยน ว า ขาด/ลา/ป วย ด งภาพ

13 ~ 13 ~ * กรณ ท เป นคาบค ต องระบ สาเหต การขาดท ง 2 ช อง เม อเช คเวลาเร ยนเร ยบร อยแล วจะส งเกตว าร อย ละของเวลามาเร ยนจะเปล ยนตามด วย ด งภาพ 7.การกาหนดโครงสร างรายว ชา 7.1 การกาหนดโครงสร างรายว ชาทาได โดย เล อกช ท โครงสร างรายว ชา โดยในกรณ รายว ชา พ นฐาน ใส ข อม ลต วช ว ดพร อมท งวงเล บรห สต วช ว ด รายว ชาเพ มเต มใส ผลการเร ยนร จากน นกาหนดส ดส วน คะแนนให ครบ 100 คะแนน ตามโครงสร างหล กส ตร ด งภาพ

14 ~ 14 ~ 8.การบ นท กคะแนนรายว ชาและการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 8.1 การบ นท กคะแนนในแต ละต วช ว ดหร อผลการเร ยนร ทาได โดย เล อกช ท ประเม นต วช ว ดเทอม1 (หากทาภาคเร ยนท 2 ก สามารถทาได ท นท ) กาหนดส ดส วนคะแนนด านบนซ ายม อให ตรงก บรายว ชาท ร บผ ดชอบ ด งภาพ 8.2 ใส เลขข อท ของต วช ว ดหร อผลการเร ยนร ตามในช ท โครงสร างรายว ชา เช น 1 หร อ 2 ไม ใช รห สต วช ว ด (โดยในแต ละต วช ว ด/ผลการเร ยนร ท านสามารถกาหนดคะแนนตามท ต องการได แต การระบ คะแนนในช อง คะแนนเต ม ให เป นไปตามโครงสร างรายว ชา) กำหนดคะแนน ตำมท เก บจร ง กำหนด ตำมโครงสร ำง

15 ~ 15 ~ 8.3 โปรแกรมจะปร บคะแนนด บท กรอกในแต ละต วช ว ด/ผลการเร ยนร ให เป นตามคะแนนเต มในช องน ด งน นเม อรวมคะแนนเต มในช อง การประเม นผลการเร ยนร ก อนกลางภาคและหล งกลางภาคจะม คะแนนรวม เป น 70 (สาหร บรายว ชาในกล มสาระว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ภาษาต างประเทศ ส งคมศ กษา การ งานอาช พฯ : คอมพ วเตอร ) และเป น 80 (สาหร บราวชาในกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ส ขศ กษาฯ การงาน อาช พฯ : เกษตร งานบ าน อาหารต างๆ) 8.4 การใส คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคเร ยน ให ระบ คะแนนแต ละต วช ว ดเป นคะแนนด บได เช นก น โปรแกรมจะปร บให เป นคะแนนเต มตามโครงสร างหล กส ตรท ท านใส ในช องคะแนนเต ม

16 ~ 16 ~ 8.5 ใส คะแนนของน กเร ยนแต ละคน จากน นโปรแกรมจะรวมแล วปร บตามคะแนนเต มให โดยอ ตโนม ต หากเล อนสกรอลบาร (Scroll bar) หร อแถบเล อนหน าจอไปทางขวาจะพบว าโปรแกรมค านวณ คะแนนรวมพร อมท งต ดเกรดเร ยบร อย

17 ~ 17 ~ 8.6 ใส ผลการประเม นค ณล กษณะแต ละข อตามรายว ชาของท านให ครบท กข อ เม อใส ค ณล กษณะครบท ง 8 ข อ โปรแกรมจะต ดส นระด บค ณภาพให อ ตโนม ต ด งภาพ

18 ~ 18 ~ 9.การพ มพ เอกสาร 9.1 ก อนพ มพ หากพบว าเส นตารางไม สวยงาม ให เล อนสกรอลบาร (Scroll bar) หร อแถบเล อน หน าจอไปทางขวา แล วคล กท ป ม 9.2 เม อคล กแล วเส นตารางจะกล บมาสวยงามด งเด ม ในส วนน สามารถทาได เหม อนก นในท กช ท

19 ~ 19 ~ 9.3 การพ มพ เอกสาร ก อนพ มพ ควรตรวจสอบความเร ยบร อยของคะแนนครบท กช ท การพ มพ ท กหน าท ม ในช ทน นๆ โดยเล อกป ม เพ อพ มพ ท กหน าในช ทน นๆ การพ มพ เฉพาะหน าท ต องการ ให คล กป ม เพ อด ภาพก อนพ มพ แล วเล อก พ มพ หน าท ต องการ จะปรากฏด งภาพ จากน นเล อนสกรอลบาร (Scroll bar) หร อแถบเล อนหน าจอด หน าท ต องการ จากน นคล กพ มพ ท ม มซ ายม อด านบน

20 ~ 20 ~ ระบ เลขหน าท ต องการ จากน นคล กตกลง

21 ~ 21 ~ คณะผ จ ดทา คณะท ปร กษา 1. นางสาวร ตนา ม ยเร องศร ผ อานวยการโรงเร ยนทวารวด เทศบาลนครนครปฐม 2. นางสมหมาย ประเสร ฐเจร ญส ข รองผ อานวยการสถานโรงเร ยนทวารวด 3. นางสาวลภ สรดา ท พย แก ว รองผ อานวยการสถานโรงเร ยนทวารวด 4. นางสาววราภรณ กล อมใจ ห วหน าฝ ายว ชาการโรงเร ยนทวารวด เข ยนโปรแกรม ปถ นายพ ทธร ตน น ยว ก ล ผ อานวยการโรงเร ยนอน บาลเทศบาลนครร งส ต ส ร เวชชะพ นธ เข ยนค ม อการใช โปรแกรม ปถ นางสาวกนกร ตน ว ฒ ว ชาภรณ คร ชานาญการโรงเร ยนทวารวด เทศบาลนครนครปฐม ออกแบบปก 1. นางสาวอรณ ชชา ศ กด อาร คร ผ ช วยโรงเร ยนทวารวด เทศบาลนครนครปฐม พ ส จน อ กษร 1. นางสาววราภรณ กล อมใจ ห วหน างานทะเบ ยนและว ดผลโรงเร ยนทวารวด 2. นางสาวบ ญเพ ญ มาส ข กรรมการงานทะเบ ยนและว ดผลโรงเร ยนทวารวด 3. นางณ ฐพร โพธ เอ ยม กรรมการงานทะเบ ยนและว ดผลโรงเร ยนทวารวด

22 ~ 22 ~ คานา หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ได กาหนดให สถานศ กษา จ ดทาเอกสาร หล กฐานการศ กษา เพ อบ นท กข อม ลผ เร ยนในด านต างๆ โดยเฉพาะอย างย งข อม ล ด านความก าวหน าในการเร ยนร ซ งสถานศ กษาต องจ ดทาแบบบ นท กผลการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน รายว ชา (ปถ.05) เพ อให ผ สอนใช บ นท กข อม ลการว ดและประเม นผลการเร ยน และใช เป นข อม ลใน การพ จารณาต ดส นผลการเร ยนแต ละรายว ชา โดยบ นท กข อม ลของผ เร ยนเป นรายห องซ งม รายละเอ ยดต างๆ มากพอสมควร งานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษาจ งนาโปรแกรม ปถ.05 มาให ผ สอนใช เพ อความสะดวกในการจ ดท าและได เข ยนค ม อการใช โปรแกรม ปถ.05 เล มน เพ อ ประกอบการใช งานร วมก บโปรแกรม ปถ.05 ซ งจะทาให ผ สอนม ความเข าใจการใช โปรแกรม มากข น ท งน ขอขอบค ณ นายพ ทธร ตน น ยว ก ล ผ อานวยการโรงเร ยนอน บาลเทศบาลนครร งส ต ส ร เวชชะพ นธ ท กร ณาเข ยนโปรแกรมและนามาเผยแพร ให สถานศ กษาต างๆ ในส งก ดองค กร ปกครองส วนท องถ นนาไปใช อ นเป นประโยชน อย างย งต อผ สอน ทาให การจ ดทาข อม ลสะดวก และถ กต อง งานทะเบ ยนและว ดผล โรงเร ยนทวารวด ส งก ดเทศบาลนครนครปฐม กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

23 ~ 23 ~ สารบ ญ หน า 1.ข อม ลท วไปเก ยวก บโปรแกรม ปถ การใส ช อน กเร ยน 5 3.การกาหนดข อม ลสถานศ กษา 5 4.การเปล ยนตราโรงเร ยน 6 5.ใบรายช อน กเร ยน 7 6.การเช คเวลาเร ยน 8 7.การกาหนดโครงสร างรายว ชา 13 8.การบ นท กคะแนนรายว ชาและการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 14 9.การพ มพ เอกสาร คณะผ จ ดทา 21

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat e-office@nfesurat ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส e-office โทรศ พท 077-284998 โทรสาร 077-273112 e-mail : Rhce2005@hotmail.com tel : 0831765583 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน http://surat.nfe.go.th/emis

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

ชมรมสหกรณ ออมทร พย ภาคใต

ชมรมสหกรณ ออมทร พย ภาคใต ชมรมสหกรณ ออมทร พย ภาคใต โครงการอบรมเช งปฎ บ ต การ หล กส ตรการประย กต ใช โปรแกรม excel เพ อท าระบบบ นท กช วยจ า หล กการและเหต ผล : ตามท ชมรมสหกรณ ออมทร พย ภาคใต ได จ ดเวท เผยแพร ผลงานนว ตกรรมสหกรณ ออม

More information

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย ค ม อใช งาน สารบ ญ เร มต นใช งาน 1 ผ ด แลระบบ 4 การเข าส ระบบ 5 ส วนประกอบของหน าจอ 6 การใช งานพ นฐาน 7 ข อม ลพ นฐาน 10 ช นเร ยน 11 ระด บการศ กษา 11 ระด บช น/แผนกว ชา 12 กล มการเร ยน 13 ประเภทเวลา 14 ประเภทการลา

More information

LOGO. www.themegallery.com การจ ดสอบ O-NET. ระด บช น ป.6 และ ม.3 ป การศ กษา 2555 Amarin Lagoon Hotel Phitsanulok 11 กรกฎาคม 2555

LOGO. www.themegallery.com การจ ดสอบ O-NET. ระด บช น ป.6 และ ม.3 ป การศ กษา 2555 Amarin Lagoon Hotel Phitsanulok 11 กรกฎาคม 2555 www.themegallery.com LOGO การจ ดสอบ O-NET ระด บช น ป.6 และ ม.3 ป การศ กษา 2555 Amarin Lagoon Hotel Phitsanulok 11 กรกฎาคม 2555 เป นไปด วยความเร ยบร อย โปร งใสและ ย ต ธรรม เป นตามมาตรฐานการบร หารการทดสอบ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ฝ ายว ชาการ หล กส ตรช นม ธยมศ กษาป ท 4-6

ฝ ายว ชาการ หล กส ตรช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 26 ฝ ายว ชาการ หล กส ตรช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 การจ ดหล กส ตร โรงเร ยนอ สส มช ญ ได จ ดทำหล กส ตรสถานศ กษา โดยย ดตามหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 และพ ทธศ กราช 2551 เป นหล กส ตร แกนกลาง และสอดคล

More information

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1 คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1. ศ กษาแผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร รห สว ชา ง20203 หน วยท 3 สรรค สร างงานเอกสาร ซ งประกอบด วยสาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร เน อหา ก จกรรมการเร ยนร ส อการเร ยนการสอน

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา ค ม อ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา () SMSS Version 3.0 เอกสารประกอบการฝ กอบรม SMSS ระหว างว นท 7-10 พฤษภาคม 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คำนำ ระบบสน บสน นการบร หารจ

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด 1. เพ อก าหนดแนวปฏ บ ต ทางการลงร บเอกสารจากภายนอก จฬ. ให เป นแนวทาง เด ยวก น 2. เพ อก าหนดแนวทางการจ ดท าหน งส อบ นท กภายใน

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

สารบ ญ ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : บ)

สารบ ญ ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : บ) สารบ ญ หน า เอกสารหล กฐานท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด 1 ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 2 ประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 2 แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 2 แนวปฏ บ ต การจ ดท าระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 3 ล กษณะของระเบ

More information

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555 ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 24 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2 ต ลาคม

More information

การใช งานระบบ E- OFFICE

การใช งานระบบ E- OFFICE เอกสารท แนบมาด วย ๒ การใช งานระบบ E- OFFICE ภายในสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต ๒ แนวทางการใช งานระบบสารบรรณในระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) การใช งานระบบ E- Office ภ า ย ใ น สา

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ คาน า การศ กษาในระด บประถมศ กษาเป นการศ กษาข นพ นฐาน ท ม งพ ฒนาผ เร ยนให สามารถพ ฒนา ค ณภาพช ว ต พร อมท จะไปทาประโยชน และพ ฒนาส งคมตามบทบาทและหน าท ของตน แต การอ านม ใช ท กษะท เก ดข นเองตามธรรมชาต ต องเร

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information