แนะนำระบบ

Size: px
Start display at page:

Download "แนะนำระบบ E-Mail @cmu.ac.th"

Transcription

1 แนะนำระบบ โดย นายน ฐพล พงศ พ นธ งาม พน กงานปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

2 หน า 2 /27 สำรบ ญ หน ำ การใช งาน ของบ คลากรด วย Outlook Web App ผ านทางเว บ Browser 3 การส ง 4 การลบ 5 การตอบกล บ 6 การทา ฉบ บ แบบร าง 9 การเป ดไฟล ท แนบมาก บ (attach file) 10 ว ธ การก ท ลบไป (recovery mail) 11 การใช งาน ของบ คลากรด วย Outlook 2013 Client 13 การใช งาน ของบ คลากรด วย Microsoft Outlook for Mac 16 การใช งาน ของบ คลากรด วย Android 18 การใช งาน ของบ คลากรด วย iphone, ipad or ipod Touch 20

3 หน า 3 /27 ค ม อกำรเข ำใช งำน เว บไซต เข าใช งานอ เมล ท เป น Microsoft Exchange 2013 https://mail.cmu.ac.th เว บไซต เข าใช หน าอ เมล เด มท เป น Zimbra ช อผ ใช : ใช CMU IT Account เช น รห สผ าน : ใช รห สผ าน CMU IT Account การส งต อเมล https://mailalias.cmu.ac.th/ เว บไซต นารายช อผ ต ดต อของ https://mail.chiangmai.ac.th/export/ เว บไซต นารายช อผ ต ดต อของ https://mail.cm.edu/export/ เว บไซต นารายช อผ ต ดต (Old Mail) https://export-contacts.cmu.ac.th/

4 หน า 4 /27 กำรใช งำน ของบ คลำกรด วย Outlook Web App ผ ำนทำงเว บ Browser กำรส ง 1. เม อทาการ Log in เข ามาย ง แล วให ทาการคล กท new mail 2. แบบฟอร มอ เมล ส าหร บอ เมล ใหม 3. จากน นเราท าการ ใส ช อท อย อ เมล ของผ ร บ ท ช อง To: 4. ใส ช อห วข ออ เมล ท เราต องการจะส ง ท ช อง Subject: 5. เข ยนข อความในอ เมล 6. ถ าเราม ความต องการท จะแนบไฟล ก สามารถทาได ว ธ การจะอย ในห วข อ การเป ดและแนบ ไฟล เอกสาร 7. เม อเราดาเน นการท กอย างเร ยบร อยแล ว คล กท Send เพ อส งอ เมล

5 หน า 5 /27 กำรลบ 1. ถ าต องการจะลบอ เมล ฉบ บไหน ให คล กขวา ท อ เมล ฉบ บน น แล วเล อนลงไปท Delete หร อ คล กท เคร องหมายกากบาทระบบจะทาการลบอ เมล ฉบ บน น 2. สามารถคล กท More actionsแล วเล อนลงไปท Delete ระบบจะท าการลบอ เมล

6 หน า 6 /27 กำรตอบกล บ กำรตอบกล บอ เมล น นม อย 3 แบบค อ - การตอบกล บอ เมล ถ งผ ท ส ง - การตอบกล บอ เมล ท กคน - การตอบกล บอ เมล แบบเพ มรายช อบ คคลท จะส ง 1) ว ธ กำรตอบกล บอ เมล ถ งผ ท ส ง การตอบกล บอ เมล ถ งผ ท ส ง ท ส งหาผ ร บผ ร บสามารถ เข ยนข อความลงในอ เมล และ สามารถ แนบไฟล เอกสารต างๆลงไปได อ กด วย 1.1) โดยการ คล กเล อกอ เมล ท ต องการส ง แล วเล อก REPLY เพ อตอบกล บไปย งผ ส ง 1.2) เม อท าการเข ยนข อความเร ยบร อยแล ว คล กท SEND เพ อตอบกล บ

7 หน า 7 /27 1.3) ถ าต นฉบ บม ไฟล แนบมาด วยผ ร บสามารถเล อกท จะส งไฟล เอกสารกล บไป โดยการ INSERT ไฟล เอกสาร หร อไฟล ร ปภาพท จะส ง

8 หน า 8 /27 2) ว ธ กำรตอบกล บอ เมล ท กคน การตอบกล บอ เมล ท กๆคนท ผ ส งส งหาผ ร บสามารถเข ยนข อความลงในอ เมล และสามารถแนบ ไฟล เอกสารต างๆ ลงไปได ด วยเน อหาข อความของผ ส งย งอย ครบ หร อ ผ ร บจะต องการลบ ข อความของผ ส งท งก ได โดยการ คล กเล อกอ เมล ท ต องการส ง แล วเล อก Reply to All เพ อตอบกล บไปย งผ ส ง 3) ว ธ กำรกำรตอบกล บอ เมล แบบเพ มรำยช อบ คคลท จะส ง การตอบกล บอ เมล แบบเพ มรายช อบ คคลท ผ ร บจะส ง ผ ร บสามารถเข ยนข อความลงในอ เมล และสามารถแนบ ไฟล เอกสารต างๆ ลงไป ตรงช อง To: หร อ Cc: ให ใส ช อเพ มเข าไปโดยม ส ญล กษณ ; ก นไว ระหว างช อผ ท จะส ง แล วกด Send

9 หน า 9 /27 กำรท ำ ฉบ บแบบร ำง การทาแบบร างอ เมล น นค อการร างอ เมล แล วเก บเอาไว เพ อนามาส งอ เมล ในคราวหน า ม ความจ าเป นในกรณ ท ต องการส งอ เมล ในร ปแบบน บ อยๆ หร อหลายๆ คร ง สามารถนาเอา แบบร างอ เมล ท ได ร างเอาไว แล ว นามาส ง ได ในท นท 1) เม อเข ยนอ เมล เร ยบร อยแล วต องการเก บร ปแบบน ไว เพ อ ส งใหม ในคราวหน า สามารถ คล กตรงไหนก ได โปรแกรมจะทาการ Save โดยอ ตโนม ต แบบร างอ เมล จะถ กเก บไว ใน Drafts 2) เม อต องการนามาใช งาน ให คล กท Draft ท ช องซ ายม อ แล วเล อกแบบร างอ เมล ท ต องการใช งาน

10 หน า 10 /27 กำรเป ดไฟล ท แนบมำก บ (attach file) ในการเป ดอ านอ เมล ไม จาเป นต องม เพ ยงแค เน ออ เมล เท าน น แต ในกรณ ท ผ ส งอ เมล ได แนบไฟล เอกสารมาด วยไม ว าจะเป นไฟล เอกสาร จ าพวก Microsoft office, ร ปภาพ, ไฟล บ บอ ด (zip,rar) หร ออ นๆ ท แนบมาพร อมก บข อความฉะน นจาเป นต องทราบว ธ การเป ดไฟล จาพวกน หร อ Download ไฟล ว ธ การ: การเป ดไฟล แนบเอกสาร 1. อ เมล ท แนบไฟล เอกสารมาน นจะม ส ญล กษณ ท ห วข ออ เมล 2. คล กท ต วไฟล ม นจะทาการDownload โดยอ ตโนม ต เพ อ เป ดไฟล แนบ หร อ เซฟลงเคร อง 3. คล ก Open เพ อเป ดไฟล หร อ คล ก Save เพ อ เซฟลงเคร อง หร อ คล ก Cancel เพ อยกเล ก

11 หน า 11 /27 ว ธ กำรก ท ลบไป (recovery mail) 1. คล กขวาท Deleted Items -> recovery deleted items 2. หล งจากน นจะม หน า recovery deleted item แสดงรายการท ลบไปจาก Deleted Items ให ทาการคล กขวาอ เมล ท ต องเล อก recover

12 หน า 12 /27 3. กดป ม OK 4. เมล ท ก ค นมาจะมาอย ใน Inbox

13 หน า 13 /27 กำรใช งำน ของบ คลำกรด วย Outlook 2013 Client เคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานจะต องม โปรแกรม Microsoft office 2013 อย ในเคร องก อน ถ งจะทาการต ดต งได โดยใช โปรแกรม Microsoft outlook เป ดเข าใช งานคร งแรกจะเจอการแนะนาบร การของ outlook ให ทาการกด Next 2. outlookจะถามว าผ ใช งานต องการต ดต งอ เมล แอคเคาร ใช หร อไม ให ตอบ Yes แล ว ทาการกด Next

14 หน า 14 /27 3. หน าน จะให การกรอกข อม ลเก ยวก บอ เมล ให ทาการกรอก ช อ อ เมล และ รห สผ าน หล งจากน นให ทาการกด Next 4. กรณ ม การแจ งเต อน Security Alert ให ทากด Yes

15 หน า 15 /27 5. รอจน Outlook 2013 เช อมต อสาเร จจากน นกด Finish ป ดและเป ด Outlook 2013 ข นมาใหม ก จะสามารถใช งานได

16 หน า 16 /27 กำรใช งำน ของบ คลำกรด วย Microsoft Outlook for Mac 1. แถบเมน ให เล อก Tools -> Accounts 2. เล อก Exchange Account

17 หน า 17 /27 3. ให ทาการกรอก address และ Password เสร จแล วกด Add Account 4. ให ทาการคล กป ดหน าต างน จะเจอหน าใช งานอ เมล outlook for mac l

18 หน า 18 /27 กำรใช งำน ของบ คลำกรด วย Android 1. ไปท Setting -> Add account ->Corporate (บางร นจะเป น Exchange) 2. ระบ ท อย อ เมล และรห สผ านจากน นกด Next จะประกฎหน าจอ Remote security administration กด OK

19 หน า 19 /27 3. เล อกส งท ต องการจะ Synchronize กด Next, ระบ ช อบ ญช กด Next และ กด Activate อ เมล จะอย ใน application Mail ของ android

20 หน า 20 /27 กำรใช งำน ของบ คลำกรด วย iphone, ipad or ipod Touch กำรต งค ำอ เมล Exchange บน iphone, ipadหร อ ipod Touch ของ Apple 1. เล อก Setting

21 หน า 21 /27 2. เล อก Mail, Contact, Calendar และ เล อก Add Account. ตามล าด บ

22 หน า 22 /27 3. เล อก Microsoft Excahnge

23 หน า 23 /27 4. ให ทาการต งค า Exchange ด งต อไปน ให ทาการระบ อ เมล ร ปแบบใหม ค อ ช อ.นามสก Domain : ไม ต องระบ Username : ระบ อ เมล ร ปแบบใหม ค อ ช อ.นามสก Password : ระบ รห สผ านของท าน Description : ระบ ช อของท านได ตามต องการ เม อระบ ค าท ถ กต องและ ครบถ วนแล ว ให เล อก Next

24 หน า 24 /27 5. ระบบจะแสดงข อม ลการต งค าของท าน ให เล อก Next และเม อกด next แล ว ให ท าน กร ณารอส กคร ระบบจะท าการตรวจสอบ ซ งใช ระยะเวลาช าหร อเร วข นอย ก บ เคร อข ายท ท าน ใช งานอย

25 หน า 25 /27 6. ให เล อก On ท งหมด และเล อก Save เป นอ นเสร จส นในการต งค าระบบ Mail Exchange

26 หน า 26 /27 หล งจากน นให ท านออกส หน าจอหล ก Home และเข าใช งานระบบอ เมล ได จากโปรแกรม ใน iphone ipad และ ipod Touch ของท าน

27 หน า 27 /27 แหล งข อม ล https://mail.cmu.ac.th/

สำน กเทคโนโลย สำรสนเทศ สถำบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หำรศำสตร

สำน กเทคโนโลย สำรสนเทศ สถำบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หำรศำสตร ค ม อการใช งาน Office365 สำน กเทคโนโลย สำรสนเทศ สถำบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หำรศำสตร ค ม อการใช งาน Office365 เบ องต น เน อหา ทาความร จ กก บ Offfice365... 1 เข าใช งาน office 365... 1 การ log in เข าส... 1 เข าส

More information

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 การเข ามาทางานโดยไม ได กาหนดช อบ ญช อ เมล (E-Mail Account) ค ณจะพบพ นท การทางานของ Outlook แบบว างๆ เร มจากหน าจอ Outlook Today (Outlook ว นน ) แสดงกาหนดการน

More information

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม คำนำ สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำมเป นหน วยงำนท ม ภำรก จหล กในกำรสน บสน นเทคโนโลย สำรสนเทศ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น จ ดท าโดย ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร สารบ ญ เน อหา หน า เร มต นการใช งาน Office365... เข าส หน าเร มต น Office365... การเป ดใช อ เมลด วย Outlook

More information

การเข าใช งาน Email ผ าน Web Browser

การเข าใช งาน Email ผ าน Web Browser 1 การเข าใช งาน Email ผ าน Web Browser ในการเข าใช งาน Email ผ าน Web Browser ให เป ด browser และพ มพ url http://webmail.crma.ac.th หน าเว บจะปรากฏตามร ป หน าจอในระบบ firefox หน าจอในระบบ Internet Explorer

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

Microsoft Office Outlook 2013. ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต chocomilk@exchange.rmutt.ac.th

Microsoft Office Outlook 2013. ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต chocomilk@exchange.rmutt.ac.th Microsoft Office Outlook 2013 ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต chocomilk@exchange.rmutt.ac.th Start button -> Control Panel Control Panel แบบ Category view คล กเล อกการต งค า User Account Control Panel แบบ Category

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook...

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook... การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook Webpp... 7 ก Outlook... 8... 9 ก... 11 ก... 15 ก... 18 ก... 18... 19... 20 แ ป... 20 การใช

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail เคร อข ายไฮเทคเพ อการศ กษา ส การเร ยนร ท ท นสม ย จ ดทาโดย สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอต อนร บส MSU Live Mail MSU Live Mail ค อกล มของบร การออนไลน ท ไมโครซอฟท

More information

ค ม อการใช งาน Web Mail ส าหร บผ ใช งานท วไป

ค ม อการใช งาน Web Mail ส าหร บผ ใช งานท วไป ค ม อการใช งาน Web Mail ส าหร บผ ใช งานท วไป ส าน กงานปล ดกระทรวงพาณ ชย 44/100 ถ.นนทบ ร 1 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000 โทรศ พท 0 2507 7297 1 สารบ ญ กำรเข ำส ระบบ (LOG-IN)... 6 กำรออกจำกระบบ

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ งานบร การระบบเคร อข ายและส อสาร Call Center 075673400 (3400) สารบ ญ บร การ Office 365 ส าหร บน กศ กษามหาว ทยาล ยวล ยล กษณ การเข าใช งานส าหร บผ ใช งาน

More information

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 เร มต นเข าส Microsoft Outlook 2003 ร ปท 1 เร มคล ก Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Outlook 2003 1 การเข าโปรแกรม Microsoft

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat e-office@nfesurat ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส e-office โทรศ พท 077-284998 โทรสาร 077-273112 e-mail : Rhce2005@hotmail.com tel : 0831765583 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน http://surat.nfe.go.th/emis

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

การใช Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ

การใช Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ Technet การใช Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ ค ม อเร มต นใช งาน ตรวจสอบอ เมล ต งค าไอโฟนหร อไอแพดของค ณเพ อส งและร บอ เมลจากบ ญช Office 365 ของค ณ ตรวจสอบปฏ ท นของค ณได ท กท ทราบเสมอว าค ณต องอย ท ใดด

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

E-Document for windows user manual

E-Document for windows user manual user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 6 เมน การใช งาน... 8 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 14 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 18 1. สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

แนะนำระบบ e-office โดย นายธ ราย ทธ ทองส ข พน กงานปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนะนำระบบ e-office โดย นายธ ราย ทธ ทองส ข พน กงานปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนะนำระบบ e-office โดย นายธ ราย ทธ ทองส ข พน กงานปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน า 2 /11 สำรบ ญ หน า ข อม ลเก ยวก บผ พ ฒนา 1 เทคโนโลย ท ใช พ ฒนา 1 ล กษณะการทางานของระบบ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH

LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH Edited by Rawi T. 5411125 LW 2602 หน า 1 ว ตถ ประสงค ของการเร ยนว ชาน 1.ได เร ยนร ถ งประโยชน ของการใช เทคโนโลย ในช วงเวลาน นๆ 2.สามารถนามาประย กต ใช

More information