การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis

Size: px
Start display at page:

Download "การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis"

Transcription

1 การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis (1) การ Download โปรแกรม MOI Smart Card 1. เป ด Internet Explorer แล ว ป อน URL ท ช อง address https://polisweb.go.th/polis หร อ https:// /polis จะแสดงหน าจอด งร ป หร อ Web Board ร ปหน าจอ Login เข าใช งานระบบ Polis 2. คล ก เพ อเข าส ระบบร บส งเอกสาร จะแสดงหน าจอด งร ป 3. ไปท คล งดาวน โหลด คล ก คล งดาวน โหลด 4. คล ก คล งดาวน โหลด เพ อเข าส หน าจอคล งดาวน โหลด จะแสดงหน าจอด งร ป

2 5. คล กท เพ อเข าส หน าจอ Download โปรแกรม MOI Smart Card จะแสดงหน าจอด งร ป คล ก โปรแกรมต ดต ง MOI Smart Card v.2 6. คล ก หร อ เพ อ Download File จะแสดง Popup ด งร ป คล ก โปรแกรมต ดต ง MOI Smart Card v.2

3 7. คล กป ม เพ อจ ดเก บไฟล ************************************************************************************** (2) ข นตอนการต ดต ง ( สาหร บ Windows XP ) ม ด งน 1.ด บเบ ลคล ก จะแสดง Popup ด งร ป ต ดต งตามข นตอน 2.ทาการต ดต งโปรแกรม MOI Smart Card โดยคล กข นตอนท 1 ถ ง 5 ตามลาด บ โดยแต ละข อคล กแค คร งเด ยวแล ว โปรแกรมจะต ดต งโดยอ ตโนม ต รอจนจบข นตอนการต ดต ง 3.จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร **************************************************************************************

4 (3) Set เคร องการต ดต ง MOI SMART CARD ( Windows 7 32 & 64 Bit) ม ด งน 1.ทาการ set เคร อง computer ก อน โดยไปท Start เล อก Control Panel แล วปร บ View by ให เป น Category ด งภาพ ปร บ View by ให เป น Category 2.เล อกท User Accounts and Family Safety ด งภาพ

5 3.คล กท User Accounts 4.คล กท Change User Account Control settings

6 5.ให ปร บ Choose when to be notified about changes to your computer ให เป น Never notify และกด OK 6.จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร (4) ข นตอนการต ดต ง MOI SMART CARD ( Windows 7 32 Bit ) 1. ด บเบ ลคล กหร อคล กขวาเล อก Run as administrator จะแสดง Popup ด งร ป ต ดต งตามข นตอน 2.ทาการต ดต งโปรแกรม MOI Smart Card โดยคล กข นตอนท 1 ถ ง 5 โดยแต ละข อคล กแค คร งเด ยวแล วโปรแกรมจะ ต ดต งโดยอ ตโนม ต รอจนจบข นตอนการต ดต ง 3.จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร

7 (5) ข นตอนการต ดต ง MOI SMART CARD ( Windows 7 64 Bit ) 1.ให ทา Download ท ส บค นทะเบ ยนราษฎรไม ได ข นไม พบ LICENSE คล กเพ อต ออาย LICENSE ป 2557 คล ก ส บค นทะเบ ยนราษฎรไม ได ข นไม พบ LICENSE คล กเพ อต ออาย LICENSE ป 2557 จะแสดงด งภาพ 2 คล กป ม เพ อจ ดเก บไฟล 3. ทาการแยกไฟล LM2557.zip โดยการคล กขวาท LM2557.zip แล วเล อกท Extract Files เล อกท Extract Files

8 4.จะได ไฟล LM2557.exe 5. แยกไฟล LM2557.exe โดยการคล กขวาท LM2557.exe แล วเล อกท Extract to เล อกท Extract to 6. จะได Folder แล ว เข าไปใน Folder LM2557 ให ทาการ Copy files ( 3 files ) ด งร ป เล อกท 3 files น 7. แล วนาไปวางไว ท C:\Windows\System32 เข ามาท C:\Windows\System32 เล อกท Paste

9 8.ด บเบ ลคล กท คล กขวาเล อก Run as administrator จะแสดง Popup ด งร ป 9. ให ทาการต ดต งข นตอนท 1 ถ ง 4 ก อน แล วทาการ คล ก จากน นกล บไปทาข นตอนท ทาการ set การต งค าตาม ค ม อท อย หน า เว บ Polis ด งภาพ 11.จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร

10 ทดสอบการใช งาน Smart Card ระบบ Polis 1. เป ด internet explorer แล ว ป อน URL ท ช อง address จะแสดงหน าจอด งร ป 2. ป อนรห สผ ใช และรห สผ าน ร ปหน าจอ Login เข าใช งานระบบ Polis 3. กด enter หร อ กดป ม เพ อเข าส หน าจอเมน จะแสดงหน าจอด งร ป คล กใช งาน Smart Cart 4. เช อมต อเคร อง Smart Card พร อมใส บ ตรประชาชน(ท ขอรห ส PIN จากทางเขต) เข าก บเคร องคอมพ วเตอร 5. ตรวจสอบม มล างด านขวาต องแสดงส ญล กษณ

11 *หากไม พบ ให ไปท My Computer >> C:\ >> smart card 6. ด บเบ ลคล ก File 7. คล กป ม เพ อใช งาน Smart Card จะแสดง Popup ด งร ป 8. ใส รห ส PIN (4 หล ก ท ได จากเขตหร อท ว าการอาเภอ) 9. คล กป ม เพ อย นย นรห สผ าน จะแสดง Popup ด งร ป 10. ส นส ดข นตอนการทดสอบ Smart Card ผ าน Web Polis

12 กรณ ทดสอบ Smart Card ผ าน Web Polis ไม ได 1. ให ไปท My Computer >> C:\ >> smart card 2. ด บเบ ลคล ก File จะแสดงหน าจอด งร ป 3. คล กขวาท แถบ To help protect your security จากน น คล กเล อก Allow Blocked content.. จะแสดง หน าจอด งร ป 4. คล กป ม เพ อย นย นการ run active content 5. เช อมต อเคร อง Smart Card พร อมใส บ ตรประชาชน(ท ขอรห ส PIN จากทางเขต) เข าก บเคร องคอมพ วเตอร

13 6. ตรวจสอบม มล างด านขวาต องแสดงส ญล กษณ *หากไม พบ ให ไปท My Computer >> C:\ >> smart card 7. ด บเบ ลคล ก File 8. คล กป ม บ ตรประจาต วประชาชนเพ อใช งาน Smart Card จะแสดง Popup ด งร ป 9. ใส รห ส PIN (4 หล ก ท ได จากทางเขต) 10. คล กป ม เพ อย นย นรห สผ าน จะแสดง Popup ด งร ป 11. ส นส ดข นตอนการทดสอบ Smart Card ผ านไฟล Internet Explorer ในเคร อง

14 การแก ไขป ญหา การแก ไขป ญหากรณ บ ตรล อกและทาบ ตรประชาชนใหม / Update LICENSE MANAGER (กรณ ทาบ ตรประชาชนมาใหม ให ทา ข อ 2 เลย) 1. การแก ไขกรณ บ ตรโดนล อก -กรณ ท พบบ อย จะม pop up ฟ องว า ไม ผ านการตรวจสอบรห ส pin ว ธ การแก ไข ให ไปต ดต อท สนง.เขต ถ าเป นต างจ งหว ด ให ไปต ดต อท ท ว าการอาเภอ แจ งเจ าหน าท ว า ล างค าบ ตร และ ขอ รห ส pin ใหม *กรณ บ ตรโดนล อก 1.ใส รห ส pin (รห ส 4 ต วจากเขตหร อท ว าการอาเภอ) ผ ด เก น 3-4 คร ง 2.ด งบ ตรออก ก อน ออกจากระบบ 2. ทาบ ตรประชาชนใหม / Update LICENSE MANAGER -1.ทาการป ด LICENSE MANAGER (ร ปส งห ) โดยการคล กขาวแล วเล อก Exit -2.ให ทาการ Download ท ส บค นทะเบ ยนราษฎรไม ได ข นไม พบ LICENSE คล กเพ อต ออาย LICENSE ป 2557 คล ก ส บค นทะเบ ยนราษฎรไม ได ข นไม พบ LICENSE

15 -3. คล กป ม เพ อจ ดเก บไฟล -4. ทาการแยกไฟล LM2557.zip โดยการคล กขวาท LM2557.zip แล วเล อกท Extract Files -5.จะได ไฟล LM2557.exe -6.ทาการ Run LM2557.exe *ส งเกตต อง Run ไปท C:\WINDOWNS\system32 ด งภาพ -7..ทาการ Install

16 -8.เล อก Yes to All -9.ไปท My Computer >> C:\ >> smart card -10.ทาการ Register_MOIActiveX โดยการ Double Click หร อ เล อก Run as administrator จะแสดงด งภาพ -11.ส งเกต ว า Register succeeded หร อเปล า ถ าม ให กด OK -12. จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร

17 3.กรณ Error on page แสดงม มล างซ าย ด งภาพ -1.ถ าคล กใช งาน Smart Card แล วไม ม pop up ให ใส pin ให ส งเกต ด านซ ายล าง จะปรากฏ Error on page ให ทาตามข นตอนด งต อไปน Error on page แสดงว า โปรแกรม MOI SMART CARD ไม ทำงำน -2.ให ไปทาการ Remove หร อ Uninstall โปรแกรม java ออกให หมด ด งน -ถ าเป น Windows XP ให ไปท START >> CONTROL PANEL >> ADD OR REMOVE PROGRAMS -ถ าเป น Windows 7 ให ไปท START >> CONTROL PANEL >> PROGRAM >> PROGRAM AND FEATURES -3.ทาการ Restart เคร องคอมพ วเตอร -4.ทาการป ด LICENSE MANAGER (ร ปส งห ) โดยการคล กขาวแล วเล อก Exit -5ทาการต ดต ง Program MOI SMART CARD ใหม ตามข นตอนการต ดต งข างบน *ส งเกตด วยว าเป น WINDOWS อะไร *ข นตอนการต ดต ง (2) เป น Windows xp (4) เป น Windows 7 32bit (5) เป น Windows 7 64bit

การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP

การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP เร ม ต น โดยการเซ ตให บ ตเคร องจาก CD-Rom Drive ก อน โดยการเข าไปปร บต งค าใน bios ของเคร อง คอมพ วเตอร โดยเล อกล าด บการบ ต ให เล อก CD-Rom Drive เป นต วแรก ท าการปร

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อแนะน าการ ต งค าการใช งาน Microsoft Internet Explorer

ค ม อแนะน าการ ต งค าการใช งาน Microsoft Internet Explorer ค ม อแนะน าการ ต งค าการใช งาน Microsoft Internet Explorer บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด)

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) ค ม อการฝ กอบรมหล กส ตรการฝ กปฏ บ ต ผ ใช ระบบ (User) ระบบการจ ดทาแผนการปฏ บ ต การและการต ดตามความก าวหน า

More information

ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5

ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 ********************************** คาช แจง การใช บทเร

More information

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1.2 ถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 2. แนวค ด โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 (Microsoft

More information

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 เร มต นเข าส Microsoft Outlook 2003 ร ปท 1 เร มคล ก Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Outlook 2003 1 การเข าโปรแกรม Microsoft

More information

ค ม อการใช SCCC websales

ค ม อการใช SCCC websales ค ม อการใช SCCC websales ปร บปร งเอกสารเม อว นท 3 มกราคม 2557 สารบ ญ 1/3 การเข าส ระบบ websales 5 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 6-8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ าราจท ารายการ 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Dropbox ค ออะไร? Dropbox ค อ เคร องม อท ทาให เราสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของเรา ได ท กท ท กเวลา ไม ว าเรา จะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ เราก สามารถเข าถ งไฟล งานของเราได อย าง

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

การใช งาน Lync Online 2013

การใช งาน Lync Online 2013 การใช งาน Lync Online 2013 ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย ผ ใช งานท กคนท ม ส ทธ ใช งานบ ญช ผ ใช ของ DPU Office 365 ม ส ทธ ใช งาน Lync Online 2013 ซ งเป นอ ก feature หน งของ Office

More information

การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส. (Electronic Document Management System: EDMS)

การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส. (Electronic Document Management System: EDMS) การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (Electronic Document Management System: EDMS) ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (EDMS) เป น ระบบท พ ฒนาข นด วยโปรแกรม Lotus notes ซ งสามารถใช งานในล

More information

ค ม อการใช งาน PIA Excel Input Template เบ องต น ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -1-

ค ม อการใช งาน PIA Excel Input Template เบ องต น ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -1- ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -1- Document information Revision history Version Effective Revision Released Date Summary of changes number Date marks 1.0 10 October 2014 1 January 2015 First version No ฝ ายสถ ต

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต นางสาวมณ วรรณ วงศ นอก ต าแหน ง เจ าพน กงานประมงปฏ บ ต งาน กล มพ ฒนาและส งเสร มอาช พการประมง ส าน กงานประมงจ งหว ดอ บลราชธาน

More information

โดย จ ฑาท พย โอสนานนท ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร chutatip@tu.ac.th

โดย จ ฑาท พย โอสนานนท ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร chutatip@tu.ac.th โดย จ ฑาท พย โอสนานนท ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร chutatip@tu.ac.th August 2014 สารบาญ บทน า (Introduction) 2 ต ดต งโปรแกรม (Install Program) 3 การสร างห องสม ด (Create Library) 8 การเพ มรายการอ

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

ค ม อการใช EndNote Web ส วนท 1 การใช งาน EndNote Web ผ านเว บไซต

ค ม อการใช EndNote Web ส วนท 1 การใช งาน EndNote Web ผ านเว บไซต ส วนท 1 การใช งาน EndNote Web ผ านเว บไซต ข นตอนท 1 สร างบ ญช ช อการใช งาน Endnote Web 1. เข าใช งาน Endnote Web ท เว บไซต https://www.myendnoteweb.com 2. ส าหร บผ เคยลงทะเบ ยนการใช งานแล ว สามารถกรอก

More information

การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส

การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ข อม ลเบ องต นของ HIVQUAL-T โปรแกรม HIVQUAL-T ได ร บการพ ฒนาบนฐานโปรแกรม Microsoft Access ซ งสามารถทางานได

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

<< ค ม อการใช งานโปรแกรมจ ดการอ มเมจไฟล UltraISO >>

<< ค ม อการใช งานโปรแกรมจ ดการอ มเมจไฟล UltraISO >> > ป จจ บ นการน าอ มเมจไฟล มาใช งานได ร บความน ยมมากข นเร อย เพราะในอ มเมจไฟล น นจะเก บร กษาโครงสร างการจ ดเก บข อม ลต างๆไว เหม อนก บต นฉบ บท กประการ ด

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

รายละเอ ยดการท างาน ป ญหาท พบและว ธ แก ไข รายละเอ ยดการท างาน ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และว ธ แก ไข ม รายละเอ ยดด งต อไปน

รายละเอ ยดการท างาน ป ญหาท พบและว ธ แก ไข รายละเอ ยดการท างาน ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และว ธ แก ไข ม รายละเอ ยดด งต อไปน ป ญหาท พบและ ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 1/04/57 สถาน พ ฒนาท ด นเลย เร อง อ นเตอร เน ตใช งานไม ได - ท าการตรวจสอบพบว าสาย UTP ม ป ญหา - ท าการตรวจสาย UTP พร อมท งเข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information