ว ธ การใช งาน NewsCenter

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ การใช งาน NewsCenter"

Transcription

1 ว ธ การใช งาน NewsCenter การเร ยกด ห วข อข าว 1. คล ก ท Tool bar น วส เซ นเตอร จะแสดงห วข อข าวช ดล าส ดบนหน าจอ 2. คล ก เพ อเร ยกด ห วข อข าวช ดก อนหน า หร อ ช ดถ ดไป การอ านรายละเอ ยดของข าว 1. คล กเล อกห วข อข าวท ต องการอ านจากหน าจอท แสดงห วข อข าว 2. คล ก ท ม มบนด านซ าย น วส เซ นเตอร จะแสดงรายละเอ ยดของข าวด งกล าวบนหน าจอ 3. คล ก ท ป มเด มอ กคร งเพ อกล บไปท หน าจอท แสดงห วข อข าว คาแนะน าในการส บค นข าว การส บค นโดยระบ แหล งข าว 1. คล ก ท ม มบนด านซ าย น วส เซ นเตอร จะแสดงหมวดหม ของแหล งข าวด งภาพ 2. คล กป ม Expand เพ อด รายช อแหล งข าวท งหมดในแต ละหมวดหม เม อต องการ กล บไปด เฉพาะหมวดหม ของแหล งข าว ให คล กป ม Shrink 3. เม อต องการส บค นข าวจากเฉพาะบางแหล ง ให คล กป ม Clear All ต อจากน น คล กท ช องด านหน าของรายช อแหล งข าวท ต องการ แล วจ งคล กป ม Query 4. เม อต องการกล บมาส บค นข าวจากท กแหล ง ให คล กป ม Select All แล วจ งคล กป ม Query การส บค นโดยระบ ห วเร อง 1. คล ก ท ม มบนด านซ าย น วส เซ นเตอร จะแสดงห วเร องหล กด งภาพ 2. คล กป ม Expand เพ อด ห วเร องย อยท งหมดในแต ละห วเร องหล ก เม อต องการกล บไปด เฉพาะห วเร องหล ก ให คล กป ม Shrink 3. เม อต องการส บค นข าวเฉพาะบางห วเร อง ให คล กป ม Clear All ต อจากน น คล กท ด านหน าของห วเร องท ต องการ แล วจ งคล กป ม Query 4. เม อต องการกล บมาส บค นข าวในท กห วเร อง ให คล กป ม Select All แล วจ งคล กป ม Query

2 การส บค นโดยระบ ว นท 1. คล ก ท ม มบนด านซ าย จะปรากฏหน าจอสาหร บกาหนดช วงเวลา ในการส บค น ข าวด งภาพ 2. กาหนดช วงเวลาในการส บค นข าว โดย คล กเล อก Newest เม อต องการส บค นจนถ งข าวล าส ด หร อ คล กเล อก Specified Date แล วจ งใส ว นท และเวลาท ต องการเร มต นส บค นข าว คล กเล อก Oldest เม อต องการส บค นจนถ งข าวเก าส ด หร อ คล กเล อก Specified Date แล วจ งใส ว นท และ เวลาท ต องการส นส ดการส บค นข าว หร อ คล กเล อก Last แล วจ งใส จานวน และหน วยเป นนาท ช วโมง ว น ส ปดาห เด อน หร อป ท ต องการส บค นข าวย อนหล ง คล กเล อก Oldest First เม อต องการเร ยงลาด บห วข อข าวจากเก าส ดไปหาล าส ด 3. คล กป ม Query เพ อเร ยกด ห วข อข าวตามช วงเวลาท กาหนด 4. เม อต องการกล บมาส บค นข าวท งหมด และเร ยงลาด บจากข าวล าส ดย อนหล งไปหาข าวเก าส ด ให คล กป ม Reset แล วจ งคล กป ม Query การส บค นโดยระบ ภาษา 1. เม อต องการส บค นข าวท งสองภาษา ให คล กท ร ปธงชาต ท ม มบนด านซ ายจนกระท งร ป ปรากฏ แล วจ งคล ก ท Tool bar 2. เม อต องการส บค นข าวเฉพาะภาษาไทย ให คล กท ร ปธงชาต ท ม มบนด านซ ายจนกระท งร ป ปรากฏ แล วจ งคล ก ท Tool bar 3. เม อต องการส บค นข าวเฉพาะภาษาอ งกฤษ ให คล กท ร ปธงชาต ท ม มบนด านซ ายจนกระท งร ป ปรากฏ แล วจ ง คล ก ท Tool bar การส บค นข าวโดยใช คาค นมากกว า 1 คา และการส บค นข าวโดยใช วล 1. เช อมคาค นแต ละคาด วย และ เม อต องการส บค นข าวท ม คาค นท กคาปรากฏอย ในข าว ต วอย างเช น ต องการ ส บค นข าวท ม ท งค าว า พล งงานทดแทน และ ก าซธรรมชาต ให พ มพ ลงไปท Query Box ด งน ค อ พล งงานทดแทน และ ก าซธรรมชาต 2. เช อมคาค นแต ละค าด วย หร อ เม อต องการส บค นข าวท ม คาค นค าใดคาหน งปรากฏอย ในข าว ต วอย างเช น ต องการส บค นข าวท ม คาว า ก าซธรรมชาต หร อ ไบโอด เซล ให พ มพ ลงไปท Query Box ด งน ค อ ก าซธรรมชาต หร อ ไบโอด เซล

3 3. เช อมคาค นแต ละคาด วย และไม เม อต องการส บค นข าวท ม คาค นคาแรก แต ไม ม คาค นคาถ ดไปปรากฏอย ในข าว ต วอย างเช น ต องการส บค นข าวท ม คาว า พล งงานทดแทน แต ไม ม คาว า ไบโอด เซล ให พ มพ ลงไปท Query Box ด งน ค อ พล งงานทดแทน และไม ไบโอด เซล 4. ใช เคร องหมายคาพ ดเม อต องการส บค นข าวโดยใช วล ต วอย างเช น ต องการส บค นข าวท ม วล "renewable energy" ปรากฏอย ในข าว ให พ มพ ลงไปท Query Box ด งน ค อ 5. ในกรณ ท ต องการส บค นข าวโดยใช ช อ และนามสก ลของบ คคล ให ใช เคร องหมายคาพ ดเช นเด ยวก น ต วอย าง การน าข าวไปใช งานต อ พ มพ "renewable energy" "ไพร นทร ช โชต ถาวร" คล ก ท Tool bar เม อต องการพ มพ ห วข อข าว หร อรายละเอ ยดของข าว ต อจากน นเล อกช อของเคร องพ มพ ให ถ กต อง แล วคล ก OK บ นท ก ในหน าจอท แสดงรายละเอ ยดของข าว ให คล ก ท Tool bar เพ อบ นท กข าวท ต องการ ต อจากน นระบ Location ท จะจ ดเก บไฟล และต งช อไฟล แล วจ งคล ก OK ค ดลอก ในหน าจอท แสดงรายละเอ ยดของข าว ให คล ก ท Tool bar เพ อค ดลอกข าวท ต องการ ข าวด งกล าวจะถ ก จ ดเก บลงบน Clipboard และสามารถนาไปวางใน Window Application อ น ส งข าวไป Microsoft Word ในหน าจอท แสดงรายละเอ ยดของข าว ให คล กขวาแล วเล อก Export to MS Word ข าวด งกล าวจะถ กจ ดส งไปย ง Microsoft Word

4 การกาหนดห วเร องโดยผ ใช งานเอง (User Defined Topic) การก าหนดห วเร องโดยผ ใช งานเองใช สาหร บอานวยความสะดวกเม อม เง อนไขในการส บค นท ผ ใช งานต องใช เป น ประจา 1. คล ก ท Tool bar จะปรากฏหน าจอ User Defined Topics ด งภาพ 2. คล กป ม Add เพ อกาหนดห วเร องใหม จะปรากฏหน าจอ Add Topic แล วจ ง - พ มพ ช อห วเร องในช อง Name เช น Renewable Energy - พ มพ รห สห วเร องในช อง Code เช น t%energy - ใส เง อนไขการส บค นในช อง Query เช น พล งงานทดแทน หร อ "renewable energy" ต วอย างด งแสดงในภาพ 3. คล กป ม OK เพ อบ นท กห วเร อง 4. คล กป ม Done เพ อออกจากหน าจอ User Defined Topics การแก ไขห วเร องท ได กาหนดไว แล ว 1. คล ก ท Tool bar จะปรากฏหน าจอ User Defined Topics 2. คล กเล อกห วเร องท ต องการแก ไข แล วจ งคล กป ม Edit จะปรากฏหน าจอ Edit Topic 3. แก ไขช อห วเร อง ในช อง Name และ/หร อ รห สห วเร อง ในช อง Code และ/หร อ เง อนไขการส บค น ในช อง Query ตามต องการ 4. คล กป ม OK เพ อบ นท กการแก ไข 5. คล กป ม Done เพ อออกจากหน าจอ User Defined Topics การลบห วเร องท ได กาหนดไว แล ว 1. คล ก ท Tool bar จะปรากฏหน าจอ User Defined Topics 2. คล กเล อกห วเร องท ต องการลบ แล วจ งคล กป ม Delete โปรแกรมจะถามว า Do you really want to delete this topic? 3. คล ก Yes เพ อย นย นการลบห วเร องน น หร อ คล ก No หากต องการยกเล กคาส ง 4. คล กป ม Done เพ อออกจากหน าจอ User Defined Topics

5 การส บค นข าวตามห วเร องท ได กาหนดไว แล ว 1. คล ก ท Tool bar จะปรากฏหน าจอ User Defined Topics 2. คล กเล อกห วเร องท ต องการส บค นข าว แล วจ งคล กป ม Insert รห สห วเร องจะไปปรากฏท Query Box 3. คล กป ม Query โปรแกรมจะทาการส บค นข าวโดยใช เง อนไขการส บค นท กาหนดเอาไว ของห วเร องน นๆ หมายเหต : หากจารห สห วเร องได สามารถพ มพ รห สห วเร องลงไปท Query Box โดยตรง จะได ผลล พธ เหม อนก บการ ทาตามข นตอนข างต น การใช ระบบเต อนอ ตโนม ต (Alert) ระบบเต อนอ ตโนม ต ใช สาหร บต ดตามความเคล อนไหวของเหต การณ ท อย ในความสนใจของผ ใช งาน โดยระบบจะ ต ดตามข าวและเต อนให ผ ใช งานทราบท นท เม อม ข าวล าส ดท ตรงตามเง อนไขเข าส ระบบ 1. คล ก ท Tool bar จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. คล กป ม Setting เพ อกาหนดเง อนไขการส บค นของข าวท ต องการต ดตามความ เคล อนไหว 3. พ มพ เง อนไขในการส บค น เช น "renewable energy" แล วคล กป ม Add ท งน สามารถเพ มเง อนไขได ตามต องการ เม อใส เง อนไขครบแล วให คล กป ม Done ต วอย างด งแสดงในภาพ 4. คล กป ม Action แล วจ งคล กเล อกร ปแบบของการเต อนตามท ต องการ ด งน ค อ Beep เป นการต งให ระบบเต อนด วยเส ยง Message Box เป นการต งให ระบบเต อนโดย pop-up ห วข อข าวท ตรงตามเง อนไขท ก าหนด Copy to Clipboard เป นการต งให ระบบค ดลอกข าวล าส ดท ตรงตามเง อนไขท ก าหนดไปไว ใน Clipboard โดย อ ตโนม ต Save to File เป นการต งให ระบบบ นท กข าวล าส ดท ตรงตามเง อนไขท กาหนดลงไฟล ตาม location และช อไฟล ท ผ ใช งานระบ เอง

6 Print เป นการต งให ระบบพ มพ ข าวล าส ดท ตรงตามเง อนไขท กาหนดออกทางเคร องพ มพ โดยอ ตโนม ต Execute เป นการต งให ระบบส ง execute โปรแกรมท ผ ใช งานระบ เอง Pager เป นการต งให ระบบเต อนโดยส งรห สเป นต วเลขเข าเคร องเพจเจอร ของผ ใช งาน หล งจากเล อกร ปแบบของการเต อนเสร จเร ยบร อยแล ว คล กป ม Done ต วอย างด งแสดงในภาพ 5. คล ก ท Tool bar เพ อ minimize หน าจอ Alert หมายเหต : ผ ใช งานจะต อง login อย ในระบบน วส เซ นเตอร หากต องการใช ระบบเต อนอ ตโนม ต

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ESS INVENTORY V.2013 USER MANUAL หน าจอสาหร บเข าโปรแกรม พ มพ ช อผ ใช งาน รห สผ าน แล วคล กป ม Login เพ อเข าโปรแกรม หน าจอแรกหล งจากเป ดโปรแกรมค อหน าจอ สาหร บป อนช อและรห

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม exe รวบรวมเร ยบเร ยงโดย คร จร นทร ธงงาม โรงเร ยนแม ร มว ทยาคม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 34

ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม exe รวบรวมเร ยบเร ยงโดย คร จร นทร ธงงาม โรงเร ยนแม ร มว ทยาคม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 34 ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม exe e-learning XHTML Editor v.1.04.1 รวบรวมเร ยบเร ยงโดย คร จร นทร ธงงาม โรงเร ยนแม ร มว ทยาคม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 34 ข คานา ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

การใช งาน Google Drive

การใช งาน Google Drive การใช งาน Google Drive เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายประจ กษ ป ณยว จน พรก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 239 ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง

More information

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม สารบ ญ หน า คานา การเข าระบบรายงานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) ว ธ การเข าส ระบบ 1 การบ นท กข อม ลรายว

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

ค ม อโปรแกรมสอบพ มพ การใช งานโปรแกรมสอบพ มพ ส มผ ส 1. กดป มเร มเพ อเร มสอบ

ค ม อโปรแกรมสอบพ มพ การใช งานโปรแกรมสอบพ มพ ส มผ ส 1. กดป มเร มเพ อเร มสอบ ค ม อโปรแกรมสอบพ มพ การใช งานโปรแกรมสอบพ มพ ส มผ ส 1. กดป มเร มเพ อเร มสอบ 2. กรอกข อม ลส วนต ว a. รห สข อสอบ (ผ สอน/ค มสอบเป นผ กาหนด) b. รห สน กเร ยนเด ยวก นก บเร ยนพ มพ c. รห สผ านเด ยวก นก บเร ยนพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

ปร บปร งล าส ด : ว นท 5 ก มภาพ นธ 2554

ปร บปร งล าส ด : ว นท 5 ก มภาพ นธ 2554 ปร บปร งล าส ด : ว นท 5 ก มภาพ นธ 2554 การเล อกหน งส อเพ อใช อ านหน งส อเส ยง 1. หน งส อควรม ความยาว 100 หน าข นไป 2. หน งส อท คนตาบอดต องการ ค อ หน งส อท กประเภท ท คนตาด อ าน เช น หน งส อเร ยน หน งส อน

More information

โปรแกรม Flash Effect Maker

โปรแกรม Flash Effect Maker โปรแกรม Flash Effect Maker ในบทท 3 โปรแกรม Flash Effect Maker เป นโปรแกรมท ใช ในการสร างไฟล กราฟ กท สวยงามและย งสามารถน าเอาไฟล ชน ด swf ท สร างจากโปรแกรม Flash 8 ซ งม ข นตอนซ บซ อน มาใช ตามค าส งท ได

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 เป นโปรแกรมท ช วยในการ จ ดทาสไลด เพ อนาไปเสนอหร อฉายให บ คคลท วไปได ด ในป จจ บ นโปรแกรม PowerPoint

More information

เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล

เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล 17 เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล การสร างกระดาษทาการใหม กระดาษทาการ (Worksheet หร อ Spreadsheet) เป นพ นท ท ใช จ ดเก บและจ ดการก บ ข อม ล ซ งล กษณะของกระดาษทาการจะอย ในร ปของตารางขนาดใหญ ซ งแต ละตาแหน งในตาราง

More information

ค ม อการใช งาน. Software for GT9

ค ม อการใช งาน. Software for GT9 ค ม อการใช งาน Software for GT9 1 หล กการและการน าไปใช งาน ระบบตรวจการณ หร อลาดตระเวน ท ทางานโดยระบบบ ตรไร ส มผ ส RFID และซอฟต แวร การจ ด การงานลาดตระเวน พ ฒนาข นมาเพ อนามาใช จ ดเส นทางการตรวจการณ และควบค

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 การเข ามาทางานโดยไม ได กาหนดช อบ ญช อ เมล (E-Mail Account) ค ณจะพบพ นท การทางานของ Outlook แบบว างๆ เร มจากหน าจอ Outlook Today (Outlook ว นน ) แสดงกาหนดการน

More information

บทท 4 ใส และตกแต งข อความบนเว บเพจ

บทท 4 ใส และตกแต งข อความบนเว บเพจ บทท 4 ใส และตกแต งข อความบนเว บเพจ เว บเพจสามารถนาเสนอข อม ลหลากหลายร ปแบบ ไม ว าจะเป นข อความ ตาราง ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว และม ลต ม เด ยต าง ๆ แต ข อม ลพ นฐานท สาค ญท ส ดก ค อข อความ ด งน น ในบทน

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ค ม อการใช โปรแกรมงานส านวนคด PLaw Form Version 1.5 หน า 1/32 สารบ ญ

ค ม อการใช โปรแกรมงานส านวนคด PLaw Form Version 1.5 หน า 1/32 สารบ ญ ค ม อการใช โปรแกรมงานส านวนคด PLaw Form Version 1.5 หน า 1/32 สารบ ญ การต ดต ง Firebird Database 2 การต ดต งส วนของโปรแกรมงานส านวนคด Plaw Form 8 การลงทะเบ ยนโปรแกรม 13 การต งค าระบบ LAN (ส าหร บ Version

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information