โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล

Size: px
Start display at page:

Download "โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล"

Transcription

1 การประช มว ชาการระด บชาต คร งท 3 ประจาป การศ กษา 2557 เร อง นว ตกรรมส งคมก บการปฏ ร ปประเทศไทย 360 องศา ว นพฤห สบด ท 7 พฤษภาคม 2558 เวลา น. ณ ห อง ห องเธ ยเตอร อาคารม ลต ม เด ย มหาว ทยาล ยร งส ต เม องเอก ปท มธาน หล กการและเหต ผล โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม ป จจ บ นประเทศไทยกำล งก ำวเข ำส ส งคมปฏ ร ป จ งทำให ข อถกเถ ยงท ส งคมให ควำมสำค ญอย ำงมำกในเวลำ น อย ท ว ำจะปฏ ร ปเร องไหน ประเด นอะไร และม แนวทำงท จะปฏ ร ปอย ำงไร ในฐำนะท ว ทยำล ยนว ตกรรมส งคม มหำว ทยำล ยร งส ตเป นสถำบ นอ ดมศ กษำท ท ำหน ำท ผล ตบ ณฑ ตในระด บปร ญญำตร โท และเอก จ งส งเสร มกำร สร ำงสรรค งำนว จ ยของคณำจำรย รวมท ง ด ษฎ น พนธ ว ทยำน พนธ และกำรค นคว ำอ สระของน กศ กษำให ม เน อหำ สำระสอดคล องควบค ไปด วย ด งน น ว ทยำล ยนว ตกรรมส งคมจ งจ ดกำรประช มเพ อเสนอผลงำนทำงว ชำกำรคร งน ข นเพ อเป นเวท ทำงควำมค ด แสดงควำมค ดเห นและแลกเปล ยนประสบกำรณ ระหว ำงอำจำรย น กศ กษำ และ น กว ชำกำรท งภำยในและภำยนอกมหำว ทยำล ยท เก ยวข อง ตลอดจนกำรน ำผลกำรประช มไปพ มพ เผยแพร ในร ป บทควำมทำงว ชำกำร (Proceedings) เช งสร ำงสรรค นว ตกรรมส ส งคม ท งน ในขอบเขตสำขำว ชำต ำงๆ ท งด ำน ส งคมศำสตร มน ษยศำสตร และสำขำอ นๆ อำท ร ฐศำสตร เศรษฐศำสตร ส งคมว ทยำและมำน ษยว ทยำ น ต ศำสตร อำชญำว ทยำ กำรบร หำรงำนย ต ธรรม กำรพ ฒนำ ส งแวดล อม น เทศศำสตร ศ กษำศำสตร ประว ต ศำสตร ปร ชญำ ฯลฯ อน งเพ อให เก ดประโยชน ต อส งคมไทยอย ำงแท จร ง จ งได เร ยนเช ญผ น ำท กภำคส วนท งภำคร ฐ ภำคเอกชน และภำคประชำส งคม เข ำร วมนำเสนอพร อมแลกเปล ยนควำมค ดเห นเก ยวก บกำรปฏ ร ปประเทศไทยใน ม ต ต ำงๆ ท งด ำนกำรเม อง เศรษฐก จ และส งคมอ กด วย

2 ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นเวท ให ผ น ำท กภำคส วน ท งภำคร ฐ ภำคเอกชน และภำคประชำส งคม รวมท งน กว ชำกำรท ก มหำว ทยำล ย และน กว ชำกำรท วไปนำผลงำนทำงว ชำกำรมำเผยแพร แลกเปล ยนควำมค ดเห นซ งก นและก น 2. เพ อรวบรวมและเผยแพร ผลงำนว จ ยและบทควำมทำงว ชำกำรของคณำจำรย รวมท ง ด ษฎ น พนธ ว ทยำน พนธ และกำรค นคว ำอ สระของน กศ กษำระด บบ ณฑ ตศ กษำของว ทยำล ยนว ตกรรมส งคม มหำว ทยำล ยร งส ต ตลอดจนคณำจำรย และน กศ กษำมหำว ทยำล ยร งส ตและมหำว ทยำล ยอ นๆ ส ส งคม 3. เพ อเสร มสร ำงและพ ฒนำค ณภำพมำตรฐำนงำนว จ ย รวมท ง ด ษฎ น พนธ ว ทยำน พนธ และกำรค นคว ำ อ สระ ตลอดจนท กษะกำรนำเสนอผลงำนว จ ยของคณำจำรย และน กศ กษำระด บบ ณฑ ตศ กษำ 4. เพ อจะได ม เอกสำรต พ มพ เผยแพร ในร ปบทควำมทำงว ชำกำร (Proceedings) 5. เพ อสร ำงควำมส มพ นธ ระหว ำงหน วยงำน องค กร สถำบ น ศ ษย เ ก ำและศ ษย ป จจ บ นของน กศ กษำ ว ทยำล ยนว ตกรรมส งคม มหำว ทยำล ยร งส ต หน วยงานท ร บผ ดชอบ ว ทยำล ยนว ตกรรมส งคม ศ นย ว จ ยนว ตกรรมส งคม สถำบ นปฏ ร ปประเทศไทย ชมรมนว ตกรรมกำรลงท น และชมรมศ ษย เก ำผ นำฯ มหำว ทยำล ยร งส ต ความร วมม อในการจ ดประช มว ชาการ ว ทยำล ยนว ตกรรมส งคม มหำว ทยำล ยร งส ต คณะน ต ศำสตร มหำว ทยำล ยร งส ต บ ณฑ ตว ทยำล ย มหำว ทยำล ยร งส ต คณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร มหำว ทยำล ยรำชภ ฏธนบ ร คณะมน ษยศำสตร และ ส งคมศำสตร มหำว ทยำล ยบ รพำ คณะเศรษฐศำสตร มหำว ทยำล ยธ รก จบ ณฑ ตย บร ษ ทบำงจำก จ ำก ด (มหำชน) องค กำรต อต ำนคอร ร ปช น (ประเทศไทย) ชมรมนว ตกรรมกำรลงท น มหำว ทยำล ยร งส ต และองค กรภำคร ฐและ ภำคเอกชนอ นๆ 2 ผ เข าร วมประช ม น กศ กษำ คณำจำรย ผ ทรงค ณว ฒ ข ำรำชกำร น กธ รก จ และผ สนใจท วไป จำนวน 250 คน

3 3 ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. สำมำรถทำให ผ นำท กภำคส วน ท งภำคร ฐ ภำคเอกชน และภำคประชำส งคม น กว ชำกำรท กมหำว ทยำล ย และน กว ชำกำรท วไปได นำผลงำนทำงว ชำกำรมำเผยแพร และแลกเปล ยนควำมค ดเห นซ งก นและก นเพ อให ได องค ควำมร ใหม ๆ 2. สำมำรถรวบรวมและเผยแพร ผลงำนว จ ยของคณำจำรย รวมท ง ด ษฎ น พนธ ว ทยำน พนธ และกำรค นคว ำ อ สระของน กศ กษำระด บบ ณฑ ตศ กษำของว ทยำล ยนว ตกรรมส งคม มหำว ทยำล ยร งส ตและมหำว ทยำล ยเคร อข ำยส ส งคม 3. สำมำรถเสร มสร ำงและพ ฒนำค ณภำพมำตรฐำนงำนว จ ย รวมท ง ด ษฎ น พนธ ว ทยำน พนธ และกำรค นคว ำ อ สระ ตลอดจนท กษะกำรนำเสนอผลงำนว จ ยของคณำจำรย และน กศ กษำระด บบ ณฑ ตศ กษำ 4. ผลงำนว จ ยของคณำจำรย รวมท ง ด ษฎ น พนธ ว ทยำน พนธ และกำรค นคว ำอ สระของน กศ กษำระด บ บ ณฑ ตศ กษำของว ทยำล ยนว ตกรรมส งคม มหำว ทยำล ยร งส ต และมหำว ทยำล ยเคร อข ำย จะได ต พ มพ เผยแพร ในร ป เอกสำรบทควำมทำงว ชำกำร (Proceedings) 5. เก ดควำมส มพ นธ ระหว ำงหน วยงำน องค กร สถำบ น ศ ษย เก ำและศ ษย ป จจ บ นของน กศ กษำว ทยำล ย นว ตกรรมส งคม มหำว ทยำล ยร งส ต การจ ดเตร ยมน พนธ ต นฉบ บ (Manuscript preparation) กำรจ ดเตร ยมต นฉบ บโปรดด ตำมต วอย ำงกำรเตร ยมน พนธ ต นฉบ บและ Download Template ร ปแบบกำร พ มพ ได ท เว บไซต งำนประช มว ชำกำร ว ทยำล ยนว ตกรรมส งคม การส งผลงานว จ ย ผ สนใจสำมำรถลงทะเบ ยนและส งไฟล น พนธ ต นฉบ บผ ำนทำงอ เมล ภำยในว นท 24 เมษำยน 2558 ท งน ไฟล น พนธ ต นฉบ บต องส ง 2 ร ปแบบ ค อ ไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) เวอร ช น 2007, 2003 และ PDF ร ปแบบการนาเสนอผลงาน 1. กำรน ำเสนอด วยกำรบรรยำย น ำเสนอเร องละ 12 นำท ซ กถำม 3 นำท ส อท ใช ในกำรน ำเสนอให จ ดท ำ โดยใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เวอร ช น 2007, 2003 หร อ XP อ ตรำค ำลงทะเบ ยน 2,000 บำท หมำยเหต : น พนธ ต นฉบ บท ผ ำนกำรพ จำรณำแล วจะได ร บกำรต พ มพ บทควำมว จ ยแบบฉบ บเต ม (Full paper)

4 4 2. กำรนำเสนอด วยโปสเตอร เพ อควำมเป นระเบ ยบมำตรฐำนเด ยวก น ผ เสนอผลงำนจะต องอย ประจ ำบอร ด ตำมเวลำท กำหนดเพ อนำเสนอและตอบข อซ กถำมจำกคณะกรรมกำรและผ สนใจ อ ตรำค ำลงทะเบ ยน 2,000 บำท หมำยเหต : น พนธ ต นฉบ บท ผ ำนกำรพ จำรณำแล วจะได ร บกำรต พ มพ บทควำมว จ ยเฉพำะบทค ดย อ (Abstract) เท ำน น ท งน ขอให ผ เสนอผลงำน จ ดทำโปสเตอร ตำมหล กเกณฑ ด งต อไปน - ขนำดของบอร ดกว ำง 1 เมตร ส ง 1.5 เมตร - กำรจ ดทำโปสเตอร ต องม ขนำดเอศ นย (A0) หร อขนำด 88 x 120 เซนต เมตร ม รำยละเอ ยดด งน - ห วเร องงำนว จ ย ขนำด Font 120 points - ช อผ ทำกำรว จ ย ขนำด Font 60 points - เน อเร อง ขนำด Font 40 points - ร ปภำพประกอบงำนว จ ย ควรม ควำมละเอ ยดไม น อยกว ำ 300 Pixels เพ อค ณภำพในกำร จ ดพ มพ - เว นระยะขอบโดยรอบอย ำงน อย 7 เซนต เมตร - จ ดพ มพ บนว สด ไวน ลเน องจำกม ควำมแข งแรงและทนทำน - ผ นำเสนอสำมำรถออกแบบและจ ดวำงร ปแบบได ตำมควำมเหมำะสม - หำกจ ดท ำโปสเตอร เสร จเร ยบร อยแล ว กร ณำส งพ สด ไปรษณ ย แบบลงทะเบ ยนตำมท อย ว ทยำล ยนว ตกรรมส งคม มหำว ทยำล ยร งส ต หม บ ำนเม องเอก ตำบลหล กหก อำเภอเม อง จ งหว ด ปท มธำน (ระบ ช อ-สก ล และเบอร โทรต ดต อให ช ดเจน) อ ตราค าลงทะเบ ยน ร ปแบบ รายการ ค าลงทะเบ ยน ผ นำเสนอผลงำนว จ ย (ส งน พนธ ต นฉบ บเป นภำษำอ งกฤษ) 1.เอกสำรรวมบทค ดย อ (Abstract) 2.บทควำมเต มฉบ บ (CD Proceedings) 3.ของท ระล ก 4.อำหำรว ำง 2,000 บำท ผ นำเสนอผลงำนว จ ย (ส งน พนธ ต นฉบ บเป นภำษำไทย) 1.เอกสำรรวมบทค ดย อ (Abstract) 2.บทควำมเต มฉบ บ (CD Proceedings) 3.ของท ระล ก 2,000 บำท

5 5 4.อำหำรว ำง นำเสนอร ปแบบบรรยำย น พนธ ต นฉบ บท ผ ำนกำรพ จำรณำแล วจะ ได ร บกำรต พ มพ บทควำมว จ ยแบบฉบ บเต ม (Full paper) นำเสนอร ปแบบโปสเตอร น พนธ ต นฉบ บท ผ ำนกำรพ จำรณำแล วจะ ได ร บกำรต พ มพ บทควำมว จ ยเฉพำะบทค ดย อ (Abstract) เท ำน น กาหนดส งผลงานว จ ย ต งแต บ ดน เป นต นไปจนถ ง ว นท 24 เมษายน 2558 หมายเหต 1. ผ ท ต องกำรเสนอผลงำน เม อลงทะเบ ยนส งผลงำนเร ยบร อยแล วโปรดช ำระเง นค ำลงทะเบ ยนภำยใน 7 ว นทำกำร ม ฉะน นจะไม ม ส ทธ เสนอผลงำน 2. หำกผลงำนของท ำนได ร บกำรลงมต จำกผ ทรงค ณว ฒ ไม ว ำ ผ ำน หร อไม ผ ำน แต หำกท ำนไม สำมำรถมำ นำเสนอผลงำนด วยตนเอง ทำงผ ดำเน นกำรขอสงวนส ทธ ไม ค นเง นค ำลงทะเบ ยน 3. ในกรณ ท เป นอำจำรย มหำว ทยำล ยร งส ตท ส งผลงำนว จ ยเข ำร วมกำรน ำเสนอ จะไม เส ยค ำใช จ ำยใดๆ แต ต องดำเน นกำรตำมข อกำหนดของผ ดำเน นกำรจ ดประช มว ชำกำร

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา

ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษา และพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 128/356 ช น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ า ถนนพญาไท เขตราชเทว กทม. 10400 โทรศ พท 02-129-3108, 02-129-3124

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย 1 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 2 คานา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน

More information

1. การกาก บด แลก จการ

1. การกาก บด แลก จการ 1. การกาก บด แลก จการ นโยบายการกาก บด แลก จการ บร ษ ท น ำม นพ ชไทย จำก ด (มหำชน) ม นโยบำยก ำก บด แลก จกำร เพ อเพ มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรจ ดกำร และ สร ำงควำมเช อม นให เก ดข นแก ผ ถ อห น น กลงท นและผ เก

More information

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น (สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

๒. ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษำ คณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ยม ล ขส ทธ ซอฟต แวร ไมโครซอฟท ท ถ กต องตำม กฎหมำยไว ใช งำนอย ำงท วถ ง

๒. ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษำ คณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ยม ล ขส ทธ ซอฟต แวร ไมโครซอฟท ท ถ กต องตำม กฎหมำยไว ใช งำนอย ำงท วถ ง ประกาศสาน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เร อง กาหนดห วข อร างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) โครงการจ ดซ อล ขส ทธ การใช งานซอฟต แวร ไมโครซอฟท ระด บองค กร ๑. ความเป นมา ด วยส ำน กบร

More information

การบร หารโครงการเคร อข ายห องสม ด สถาบ นอ ดมศ กษาไทย สำน กงำนบร หำรเทคโนโลย สำรสนเทศเพ อพ ฒนำกำรศ กษำ

การบร หารโครงการเคร อข ายห องสม ด สถาบ นอ ดมศ กษาไทย สำน กงำนบร หำรเทคโนโลย สำรสนเทศเพ อพ ฒนำกำรศ กษำ การบร หารโครงการเคร อข ายห องสม ด สถาบ นอ ดมศ กษาไทย สำน กงำนบร หำรเทคโนโลย สำรสนเทศเพ อพ ฒนำกำรศ กษำ ThaiLIS UniNet Human Resource ทร พยากรการเร ยนร ให บร การเคร อข าย โครงการ ThaiLIS ครม. เห นชอบให ดำเน

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว

More information

ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558)

ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558) บร ษ ท เล ฟ ไอแลนด จำก ด (Love Andaman) บร ษ ทผ นำด ำนกำรท องเท ยวทำงเร อ (Speed Boat) ของ หม เกำะฝ งอ นดำม นของประเทศไทยในระด บ Premium Service ใบอน ญำตเลขท 34/00771 ทะเบ ยนเลขท 0825554000447 รวมถ งบร

More information

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม คำนำ สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำมเป นหน วยงำนท ม ภำรก จหล กในกำรสน บสน นเทคโนโลย สำรสนเทศ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ )

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) 1 ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) (สาหร บ สาน กงานเขตพ นท, โรงเร ยนขนาดกลาง, โรงเร ยนขนาดใหญ ) ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

สร ปการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 24 สรรค สร างภาคร ฐไทยก าวไกลส สากล : รางว ล

สร ปการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 24 สรรค สร างภาคร ฐไทยก าวไกลส สากล : รางว ล สร ปการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 24 สรรค สร างภาคร ฐไทยก าวไกลส สากล : รางว ล United Nations Public Service Awards ว นพ ธท 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 14.00 น. ณ ห องราชาบอลร ม ช น 11 อาคาร

More information

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ท ม ราคาต อหน วยต ากว า 1 ล านบาท รวม 2 รายการ (รวม 326 หน วย)

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ท ม ราคาต อหน วยต ากว า 1 ล านบาท รวม 2 รายการ (รวม 326 หน วย) (ร าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ท ม ราคาต อหน วยต ากว า 1 ล านบาท รวม 2 รายการ (รวม 326 หน วย) 1. หล กการและเหต ผล สำน กงบประมำณได ให ควำมส ำค ญต อกำรน ำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลย

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง ข อกำหนด(TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนประจำฝ ำยสำรบรรณ ด ำนลงระบบงำนสำรบรรณร บ-ส งเร องภำยใน ภำยนอก-ออกเลขท หน งส อ สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม จำนวน 1 คน 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) 28 เมษายน 2558 เวลา 08.30น. 16.30 น. ณ ห องประช ม ดร.เศาวน ต เศาณานนท อาคาร 9 ช น 3 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘ ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/ ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป น พน กงานมหาว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย คำนำ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป 2555 เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ด

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕

รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕ รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น คำนำ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น โดยศ นย บร การว ชาการและทะน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ส

More information

ปร ญญาโท ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา

ปร ญญาโท ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา ว จ ยเร อง การพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต ผ ว จ ย นางสาวน ทธ หท ย ป ญเจร ญ ตำแหน ง คร ผ สอน ว ฒ กำรศ กษำ ปร ญญาโท ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา สถำนท ต ดต อ ว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information