โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ

Size: px
Start display at page:

Download "โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ"

Transcription

1 โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ

2 สำมำรถจ ดทำ Slideshow เพ อสร ำงงำนน ำเสนอ หร อ Presentation ในร ปแบบต ำงๆ ม เคร องม อช วยให สำมำรถใส ภำพประกอบ ภำพเคล อนไหว เส ยง และไฟล ว ด โอ ช วยเพ มควำมน ำสนใจให ก บงำนน ำเสนอของค ณ

3 ส วนบน พ นท ทำงำน

4 Office Button Quick Access Toolbar Title Bar Ribbon Tab

5 Tab คำส งพ เศษ

6 Title Bar แสดงช อไฟล และ ช อโปรแกรม(Power Point) Quick Access Toolbar ป มเมน ด วนท คล กใช ได ท นท (สำมำรถเพ ม ลบเมน ได ) Office Button เมน พ นฐำน เช น สร ำง เป ด บ นท ก และพ มพ Tab คำส งพ เศษ เป นเมน เฉพำะ ท จะแสดงเม อคล กเล อก Object ใดๆ Ribbon Tab เป นกล มเมน มำตรฐำน โดยในแต ละ Tab จะม เมน ท ใช งำนในล กษณะเด ยวก น

7 Slide/Outline Status Bar บ นท กย อ / Note Pane เมน เปล ยนม มมอง / ย อขยำย

8 Slide Pane ออกแบบ สร ำง และแก ไข ห วเร อง ข อควำม ร ปภำพ เส ยง ไฟล ว ด โอ Note Pane บ นท กประเด นสำค ญ และสำมำรถส งพ มพ บ นท กย อเพ อประกอบเอกสำร Tab Slide แสดงรำยกำร Slide ตำมลำด บของงำนน ำเสนอ สำมำรถเปล ยนลำด บ Slide ได ท น Tab Outline แสดงเฉพำะข อควำมในแต ละ Slide ทำให เห นเน อหำภำพรวมได ช ดเจน สำมรถ แก ไขข อควำมได ท นท ใน Tab Outline

9 Status Bar แสดงสถำนะของงำนสำเสนอ เช น ขณะน อย ใน Slide ใด, จำนวน Slide ท งหมด, Theme ท ใช, เมน ปร บเปล ยนม มมอง และเมน ย อ/ขยำย ม มมองท ง 3 แบบ Normal ม มมองปกต ท ใช ในกำรออกแบบ สร ำงและแก ไข Slide Sorter ม มมองท จะแสดงภำพรวม เร ยงลำด บตำม Slide Slide Show ม มมองท ใช น ำเสนอ Presentation จร ง

10 ไฟล งานน าเสนอจะประกอบไปด วยภาพน งหร อสไลด ต งแต 1 สไลด ข นไป แต ละสไลด จะประกอบไปด วย Object และองค ประกอบมากมายท สามารถ น ามาใส ในสไลด ได ตามต องการเช น ต วอ กษร ร ปภาพ ร ปทรงต างๆ กราฟ ตาราง แผนภ ม ไฟล เส ยง หร อส อต างๆ ต วอ กษร กรำฟ งำนน ำเสนอ ร ปภำพ ส อ ต ำงๆ ตำรำง

11 ข นตอนกำรสร ำงงำนน ำเสนอด วย Powerpoint จะม ด วยก น 4 แบบ 1. กำรสร ำงไฟล งำนน ำเสนอเปล ำ 2. สร ำงจำก Theme 3. สร ำงจำกแม แบบหร อ Templates ท ม อย ในเคร อง 4. Templates Online

12 ปกต เวลำเป ดโปรแกรม Powerpoint มำจะม ไฟล งำนน ำเสนอเปล ำๆให หน ง หน ำ แต ถ ำไม ม เรำสำมำรถไปเล อกได จำก ป ม Office Button ซ งจะอย ซ ำย บนส ดของโปรแกรม

13 หล งจำกน นให เล อก ท เมน สร ำงและเล อกงำนน ำเสนอเปล ำก จะได งำนน ำเสนอ เปล ำแผ นใหม ข นมำอ กหน งแผ น

14 จะได งำนน ำเสนอแบบว ำงเปล ำมำ 1 สไลด

15 Template แบบ Theme น นจะถ กออกแบบหน ำตำของสไลด มำเร ยบร อยแล ว ท งกรำฟฟ ก ส พ น ข อควำม รวมถ งส Object ซ งจะถ กออกแบบมำได อย ำง กลมกล นเพ อให ผ ใช สำมำรถน ำไปใช งำนได ท นท โดยไม ต องตกแต งอะไรเพ มเต ม ข นตอนกำรใช งำนเล อกสร ำงจำกป ม Office Button คล ำยข นตอนก อนหน ำน

16 เม อเล อก Installed Theme แล วจะม Theme ให เล อกใช งำนให ผ ใช เล อก Theme ท ต องกำรใช งำนโดยด บเบ ลคล กท Theme ท ต องกำรได เลย

17 เม อเล อก Theme ท ต องกำรแล วสไลด ของงำนท ถ กสร ำงจะถ กเปล ยนตำม ร ปแบบท เล อกไว ด งภำพ

18 กำรสร ำงงำนจำกแม แบบน นผลล พท ท ได โปรแกรมจะเตร ยมเน อหำบำงส วน หร อ ได ออกแบบหน ำตำของสไลด ตำมร ปแบบเบ องต นมำให เช น กรำฟฟ ก ส ส นของ สไลด ร ปแบบข อควำม ซ งสำมำรถน ำไปใช และด ดแปลงให เหมำะสมก บงำนท เรำ จะสร ำงได ตำมต องกำร ซ งจะต ำงก บกำรสร ำงด วย Theme ซ งกำรสร ำงด วย Theme จะได หน ำตำสไลด ท ถ กปร บแต งให สวยงำมมำหน งสไลด แต กำรสร ำง จำกแม แบบหร อ Templates จะได งำนท ถ กสร ำงข นเพ อเป นต วอย ำงในกำรทำ สไลด มำหน งช ดเลยซ งม ข อควำมมำพร อมก บกรำฟฟ กต ำงๆ เร ยกว ำแค เปล ยน ข อควำมของเรำเข ำไปในสไลด ก สำมำรถน ำไปใช งำนได ท นท โดยไม ต องปร บแต ง อะไรเพ มเต ม

19 ข นตอนกำรใช งำนเล อกท ป ม Office Button และเล อก New

20

21 หล งจำกท เรำเล อก Templates ท ต องกำรจะได สไลด งำนท ตกแต งสวยงำม เพ ยงแค เปล ยนข อควำมก สำมำรถน ำไปใช งำนได ท นท

22 นอกเหน อจำกกำรเล อกร ปแบบงำนน ำเสนอท กล ำวมำข ำงต นน น Powerpoint 2007 ย งม Templates Online เป นต วเล อกอ กทำงเพ อสะดวกต อกำรใช งำน แต ต องต อเข ำก บระบบอ นเตอร เน ตเพ อขอร บบร กำร ข นตอนกำรใช งำนเล อกท ป ม Office Button และเล อก New

23

24 กำรบ นท กงำนน ำเสนอน นก ค อกำร Save งำนท ทำไว เพ อเอำไปใช งำนในคร ง ต อไป ว ธ กำรบ นท กงำนน ำเสนอน นสำมำรถทำได หลำยว ธ ด งน เล อกท ป ม Save ซ งจะอย ท Quick Access Toolbar หร อว ธ ท สะดวกท ส ดค อกด Ctrl+s ท ค ย บอร ด อ กว ธ ท สะดวกค อกดท ป ม Office Button แล วเล อก Save หร อ Save As. เพ อทำกำรบ นท กงำน พอกด Save As จะม ให เล อกว ำเรำต องกำรจะ บ นท กงำนแบบไหนให เล อกเป น แบบแรกค อ Powerpoint Presentration

25

26 หล งจำกน นจะพบก บหน ำจอให เล อกบ นท กไฟล งำนให ทำกำรต งช อแล วบ นท กงำน

27 เพ ม Slide ไปท Tab Home คล กเล อก New Slide เล อก Slide ท ต องกำรจำก Tab Slide จำกน นกดป ม Enter เล อก Slide ท ต องกำรจำก Tab Slide จำกน นคล กขวำเล อก New Slide ไปท Tab Home คล กเล อกล กศรใต ป ม New Slide จะสำมำรถเล อก Layout ใหม ให ก บ New Slide ได กด Ctrl และ n (กด Ctrl ค ำงไว และกด n)

28 ลบ Slide คล กเล อก Slide ท ต องกำรลบใน Tab Slide จำกน นกดป ม Delete บนค ย บอร ด คล กเล อก Slide ท ต องกำรลบใน Tab Slide จำกน นคล กขวำเล อกเมน Delete Slide สล บลำด บ Slide คล กเล อก Slide ท ต องกำรสล บลำด บใน Tab Slide โดยให คล กค ำงไว จำกน นลำก Slide น นไปวำงย งตำแหน งท ต องกำร เปล ยน Layout คล กเล อก Slide ท ต องกำรเปล ยนใน Tab Slide จำกน นเล อกเมน Layout ท Ribbon Tab (Tab Home)

29 ภำพต วอย ำงกำรเพ ม Slide (Tab Home คล กเล อก New Slide)

30 ภำพต วอย ำงกำรเพ ม Slide (เล อก Slide ท ต องกำรจำก Tab Slide จำกน นคล กขวำเล อก New Slide)

31 ภำพต วอย ำงกำรลบ Slide (เล อก Slide ท ต องกำรจำก Tab Slide จำกน นคล กขวำเล อก New Slide)

32 ภำพต วอย ำงกำรสล บลำด บของ Slide (คล กเล อก Slide ท ต องกำรสล บลำด บใน Tab Slide โดยให คล กค ำงไว จำกน นลำก Slide น นไปวำงย งตำแหน งท ต องกำร) เส นบอกตำแหน งท จะวำง

33 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยน Layout ของ Slide

34 กำรเพ ม ลบ สล บลำด บ และเปล ยน Layout สำมำรถทำในม มมอง Slide Sorter ได เช นก น

35 Layout ค อเค ำโครงของ Slide ซ งจะช วยให สำมำรถน ำ Object ประเภท ต ำงๆมำใส ใน Slide ได สะดวกตำมประเภทของ Layout ท เล อก ท กคร งท สร ำง Slide ใหม โปรแกรมจะใส Layout เร มต นให ท นท ภำยใน Layout จะประกอบไปด วย ต วย ด หร อ Placeholder ทำ หน ำท ระบ ตำแหน งของ Object ต ำงๆ ซ งจะเห นเป นกรอบเส นประ

36 ภำพต วอย ำกำรใส ห วข อ สำมำรถคล กพ นท ภำยในต วย ดแล วพ มพ ข อควำมลงได ท นท ด งภำพต วอย ำงเป นกำรใส ข อควำม ลงใน Object ประเภท Title

37 ภำพต วอย ำงกำรใส ตำรำง โดยกำรคล กป มตำรำงภำยในต วย ด

38 จำกน นเล อก Collumn แล Row ท ต องกำร สำมำรถพ มพ ข อควำมลงในตำรำง ได ท นท

39 ภำพต วอย ำงกำรแทรกร ป หร อ Clip Art โดยกำรคล กป ม Clip Art ภำยใน ต วย ด

40 จำกน นจะปรำกฏเมน Clip Art ท ด ำนข ำง สำมำรถค นหำและน ำ Clip Art มำใส ใน Slide

41 หำก Layout ป จจ บ นไม เหมำะก บเน อหำ สำมำรถเปล ยน Layout ได โดย เล อก Tab Home แล วคล กท ป ม Layout จะแสดงรำยกำร Layout อ นๆ

42 สำมำรถแก ไข Object ต ำงๆใน Layout ในภำยหล งได โดยไม จำเป นต องใช ร ปแบบตำม Layout ท กำหนด เช น เพ ม Object เคล อนย ำย Object ลบ Object ปร บขนำดของ Object หม นองศำของ Object

43 1. Object ประเภทข อควำม 2. Object ประเภทอ นๆ

44 กำรแทรกข อควำม แทรกผ ำนต วย ดภำยใน Layout ท เล อก (ข อควำมจะปรำกฏใน Tab Outline) คล กภำยในต วย ด จำกน นสำมำรถพ มพ ข อควำมได ท นท แทรกผ ำน Text Box (ข อควำมจะไม ปรำกฎใน Tab Outline) เล อก Tab Insert ภำยใน Ribbon Tab คล กเมน Text Box (กล มเมน Text) คล กพ นท ท ต องกำรวำงข อควำมบน Slide จะปรำกฏ Text Box สำมำรถพ มพ ข อควำมได เหม อนก บต วย ดภำยใน Layout

45 ภำพต วอย ำงกำรแทรกข อควำมลงในต วย กภำยใน Layout จะเห นว ำข อควำมปรำกฎใน Tab Outline ด วยเช นก น

46 ภำพต วอย ำงกำรแทรกข อควำมด วย Text Box Tab Insert > Text Box ข อควำมจำก TextBox จะไม ปรำกฎใน Tab Outline

47 กำรปร บแต งข อควำม สำมำรถทำได ท งข อควำมในต วย ด และ Text Box ร ปแบบ Font (Font-Family, Font-Face) ต วหน ำ ต วเอ ยง ข ดเส นใต ขนำดของ Font ส Font ส ของพ นหล ง ส ของเส นขอบ ว ธ กำรปร บแต งข อควำม ลำกเม ำส คล มข อควำมท ต องกำรปร บแต ง จะปรำกฏ Mini Toolbar ท ม เคร องม อในกำรปร บแต งร ปแบบข อควำมต ำงๆ หร อคล กเล อกท Tab Home ภำยใน Ribbon Tab จะพบกล มเมน Font จะม เคร องม อในกำรปร บแต งร ปแบบข อควำมคล ำยๆก บ Mini Toolbar

48 ภำพต วอย ำงกำรปร บแต งข อควำม

49 กำรย ำยตำแหน ง Object ประเภทข อควำม สำมำรถใช ได ท งข อควำมภำยในต วย ด และ Text Box ว ธ กำรย ำยตำแหน ง ทำได โดยคล กท เส นขอบของ Object ส งเกตว ำก อนคล ก เม ำส จะม ร ป ให คล กเม ำส ค ำงและเล อนไปย งตำแหน งท ต องกำร หร อคล ก 1 คร งแล วเล อนด วยป มล กศรบนค ย บอร ด

50 กำรปร บขนำดของ Object ประเภทข อควำม สำมำรถใช ได ท งข อควำมภำยในต วย ด และ Text Box ว ธ กำรปร บขนำด ให วำงเม ำส ไว ท เส นขอบของ Object บร เวณจ ดส เหล ยม(ก งกลำงด ำน) หร อจ ดวงกลม (ม มของเส นขอบ) ส งเกตว ำเม ำส จะเปล ยนเป นร ป คล กเม ำส ค ำงเพ อเล อน ย อ/ขยำย ขนำดตำมท ศทำงของล กศรท ปรำกฎ

51 กำรจ ดร ปแบบ Object ประเภทข อควำม สำมำรถใช ได ก บต วย ด และ Text Box ด วยเช นก น ซ งประกอบด วย Shape Fill กำรใส ส และแสงเงำให ก บพ นหล งของ Object Shape Outline กำรปร บแต งขนำด ล กษณะ และส ของเส นขอบของ Object Shape Effacts กำรใส เงำ หร อร ปบบ 3 ม ต ให ก บ Object Quick Styles ค อ Set ของร ปแบบท Theme ป จจ บ นได เตร ยมไว ให เล อกใช ได ท นท

52 ภำพต วอย ำงกำรใช Shape Fill ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab ให คล กเล อกเมน Shape Fill กำหนดแสงเงำ, พ นผ ว, ร ปภำพ

53 ภำพต วอย ำงกำรใช Shape Outline ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab ให คล กเล อกเมน Shape Outline ล กษณะของเส นขอบ ควำมหนำของเส นขอบ

54 ภำพต วอย ำงกำรใช Shape Effects ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab ให คล กเล อกเมน Shape Effects

55 ภำพต วอย ำงกำรใช Quick Styles ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab ให คล กเล อกเมน Quick Styles Style Set จะข นอย ก บ Theme ท ใช

56 กำรหม นองศำของ Object ทำได โดยกำรคล กเล อก Object ท ต องกำร และหม นองศำท วงกลมส เข ยว

57 กำรเปล ยนท ศทำงของข อควำมภำยใน Object ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab คล กเล อกป ม Text Direction

58 กำรแทรก Object อ นๆ เล อก Tab Insert จำก Ribbon Tab จะม Object ประเภทต ำงๆให เล อกใช ซ งจะ ประกอบด วย Tables ตำรำง Illustration ร ปภำพจำกเคร อง, ร ป Clip Art, Shapes, Chart Links Link ไปย งเว บไซต, Action Text ข อควำมต ำงๆ Media Clips ว ด โอ, เพลง

59 ภำพต วอย ำงกำรแทรกตำรำง จำกเมน Table ภำยใน Tab Insert ของ Ribbon Tab

60 ภำพต วอย ำงกำรแทรกร ปภำพจำกเคร อง จำกเมน Picture ภำยใน Tab Insert ของ Ribbon Tab เมน Picture

61 กำรจ ดร ปแบบของ Object ประเภทร ปภำพ เม อคล กเล อก Object ร ปภำพท ต องกำรจะปรำกฏเมน คำส งพ เศษ Picture Tools ข นด งร ป ภำยในคำส ง จะม เมน กำรจ ดร ปแบบต ำงๆ Size Adjust จ ดร ปแบบ Style เช น เงำ, ขอบร ป, Shape Arrange

62 ภำพต วอย ำงกำรใส ร ปแบบให ก บ Object ประเภทร ปภำพ โดยกำรเล อกร ปแบบสำเร จร ปจำก Picture Style ภำยใน Tab Format ซ งเป นเมน คำส งพ เศษสำหร บร ปภำพ

63 Theme ค อช ดร ปแบบของ Slide ท ออกแบบองค ประกอบท กอย ำงมำเร ยบร อย แล ว ท งข อควำม พ นหล ง ให ม ควำมกลมกล นและไปในทำงเด ยวก นท ง Slide กำรจ ดร ปแบบด วย Theme สำมำรถทำได ด วยกำรไปท Tab Design บน Ribbon Tab จะพบว ำม Theme มำกมำยท Power Point ได เตร ยมไว ให

64 ภำพต วอย ำงกำรเล อก Theme มำใช สำมำรถ Download Theme ใหม ๆ มำใช ได

65 จะเห นว ำเม อทำกำรเล อก Theme แล ว จะทำให ม ผลก บท กๆ Slide ในงำน น ำเสนอและ Slide แรกจะแตกต ำงก บ Slide ต อไปแต ย งคงกลมกล นก น Title Content

66 เม อเล อก Theme เร ยบร อยแล ว ย งสำมำรถเล อกช ดส, ช ด Fonts และช ด Effects ได อ กด วย ซ งจะม ผลก บท กๆ Slide เช นก น

67 ภำพต วอย ำงกำรเล อกช ดส ของ Theme

68 กำรใส ร ปบนพ นหล ง หร อกำรเปล ยนส พ นหล ง ซ งพ นหล งได ถ กเตร ยมให เร ยบร อย แล วเม อทำกำรเล อก Theme แต ก สำมำรถแก ไขได ด วยตนเองเช นก น ว ธ กำรเปล ยนพ นหล งทำได โดยไปท Tab Design บน Ribbon Tab จะพบ เมน Background Styles

69 ภำพต วอย ำงเปล ยนพ นหล งจำกช ดพ นหล งของ Theme

70 กำรเปล ยนพ นหล งด วยตนเองทำได โดยเล อกเมน Format Background จำกน นจะปรำกฎหน ำต ำง Format Background คล กขวำท พ นท ทำงำน จะพบเมน เช นก น

71 กำรเปล ยนพ นหล งด วยตนเอง สำมำรถทำได 3 ร ปแบบค อ Solid Fill กำรใส ส พ นหล งแบบปกต Gradient Fill กำรใส ส พ นหล งแบบไล เฉดส Picture or Texture Fill กำรใส ร ป หร อลวดลำยลงบนพ นหล ง สำมำรถกำหนดได ว ำให ม ผลก บ Slide ท เล อก หร อท ก Slide ในงำนน ำเสนอ

72 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยนส พ นหล งแบบ Solid Fill

73 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยนส พ นหล งแบบ Gradient Fill Apply to all จะม ผลก บท ก Slide Close จะม ผลก บ Slide ท เล อก

74 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยนส พ นหล งแบบ Texture Fill

75 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยนส พ นหล งแบบ Picture Fill คล ก

76 สำมำรถปร บส ระด บแสง และ Contrast ได ท Tab Picture ของ Format Background

77 หล งจำกท เรำได แทรกว ตถ จ ดแต งองค ประกอบต ำงๆเร ยบร อยแล วเรำก สำมำรถท จะใส เอฟเฟกต หร อล กเล นต ำงๆ อย ำงเช นกำรใส เอฟเฟกส เปล ยนแผ นสไลด กำร ใส เอฟเฟกต ให ก บ Object หร อว ตถ ต ำงๆ ในสไลด และเพ มเส ยงซำวนด และ เอฟเฟกต ต ำงๆขณะประกอบสไลด ได ด วย เพ อให งำนน ำเสนอด แล วไม น ำเบ อ ใน PowerPoint 2007 ได ม แทบเคร องม อมำช วยสร ำงเอฟเฟกต ให ก บงำน น ำเสนอซ งจะอย ในเมน Animations

78 มำร จ กก บเมน ในส วนของเมน Animations

79 ให ไปท เมน View และเล อกป ม Slide Sorter เพ อจะไปทำงำนในม มมองต ว เร ยงลำด บภำพน ง

80 หล งจำกน นให เล อกสไลด ท ต องกำรใส ล กเล นหร อเอฟเฟกต และเล อกเมน Animations เพ อกำหนดเอฟเฟกต ให ก บสไลด

81 หล กจำกน นให มำเล อกเอฟเฟกต ให ก บสไลด ท เมน Transition to This Slide

82 ถ ำต องกำรได เอฟเฟกต ท นอกเหน อจำกท แสดงไว สำมำรถกดด เอฟเฟกต ท งหมด เพ อเล อกใช งำนได ท ป ม More ด ำนหล ง

83 เม อเล อกเอฟเฟกต แล วเรำต องมำปร บแต งเร องควำมเร วในกำรแสดงเอฟเฟกต ท เล อกมำใช งำน ทำได ง ำยๆ โดยไปเล อกท เมน Transition Speed แล วเล อก ควำมเร วตำมต องกำร

84 บำงคร งเรำต องกำรล กเล นท ม เส ยงประกอบสำมำรถทำได โดยเล อกท เมน Transition Sound แล วเล อกเส ยงท ต องกำรมำใช งำน

85 ในส วนของ Advance Slide เป นเมน ช วยในกำรจ ดกำรกำรเล อนของสไลด ท จะ น ำเสนอ จะม ให เล อกสองแบบค อ On Mouse Click หมำยถ งถ ำเอำเมำส ไปกดแล วจะทำกำร เปล ยนสไลด อ หร อกำหนดเวลำได จำกต วเล อก Automatically After

86 เน องจำกบำงคร งเรำปร บแต งเอฟเฟกต ในสไลด แรกเสร จแล วและต องกำรให เอฟ เฟกต ท ได แสดงท กสไลด โดยท ท กสไลด ไม จำเป นต องมำปร บแต งใหม ก ให เล อกท เมน Apply To All จะเป นกำรน ำเอฟเฟกต ไปใช ก บท กสไลด ท เรำสร ำงไว ใน งำนน ำเสนอช นน

87 เม อกดหนดร ปแบบสไลด เสร จแล วถ ำเรำย อนกล บไปด ท เมน View แล วเล อก Slide Sorter จะเห นว ำม ร ปดำวอย ในแต ละสไลด บ งบอกว ำได ม กำรใช งำนเอฟ เฟกต แล ว

88 นอกเหน อจำกกำรกำหนดเอฟเฟกต กำรเปล ยนแผ นสไลด แล วเรำย งสำมำรถ กำหนดเอฟเฟกต ให ก บว ตถ ต ำงๆบนสไลด ไม ว ำจะเป นข อควำม ร ปภำพ กรำฟ ตำรำง หร อว ำ Object อ นๆ ก ตำม ว ธ กำรเล อกเอฟเฟกต เคล อนไหวก บว ตถ ต องเล อกสไลด ท ต องกำรจ ดแต งเอฟ เฟกต ก อน หล งจำกน นเล อก ว ตถ หร อ Object ท ต องกำร เช นเล อกข อควำม หร อร ปภำพท ต องกำร

89 ในต วอย ำงจะเล อกข อควำมเพ อใส เอฟเฟกต ลงไป

90 หล งจำกน นให ไปกดท ป ม Animations เม อเรำเล อก เอฟเฟกต ไหนในช อง Animate จะม ร ปแบบเอฟเฟกต พร ว ว ให เรำด ก อนเสมอเพ อช วยในกำร ต ดส นใจเล อก เอฟเฟกต ท ต องกำร

91 หล งจำกน นให เรำเล อกใส เอฟเฟกต ให ก บว ตถ ต ำงๆบนสไลด ตำมท ต องกำร หล งจำกน นเรำไปทดสอบกำรแสดงผลของเอฟเฟกต ต ำงๆ ท ใส ไว ให ไปท เมน ด ำนขวำล ำง

92 นอกเหน อจำกกำรกำหนดเอฟเฟกต ท ม ร ปแบบมำให แล วเรำย งสำมำรถท จะ ปร บแต งเอฟเฟกต เองได ตำมต องกำรโดยไปเล อกท เมน Custom Animation

93 เม อเล อกปร บแต งเอฟเฟกต แบบ Custom ก จะปรำกฏหน ำต ำงงำนหร อว ำ Task play Custom Animation มำด ำนขวำ

94 ก อนท จะใส แบบ Custom ควรจะเอำเอฟเฟกต ท ใส ไว ก อนหน ำน ออกก อน สำมำรถเอำเอฟเฟกต ต ำงๆ ออกได ให เล อกท ว ตถ ท ต องกำรเอำออกและไปเล อกท เมน Animate แล วเล อก No Animation อำจจะกด Remove ในส วนของ หน ำต ำงงำนหร อว ำ Task play Custom Animation ด ำนขวำ ก ได

95 มำเร มต นหล งจำกลบเอฟเฟกต เด มออกไปแล ว ให เล อก Object หร อ ว ตถ ท ต องกำรให แสดงเอฟเฟกต ก อน ต วอย ำงจะลองเล อกร ปภำพและใส เอฟเฟกต ลงไป

96 เม อเล อกงว ตถ ท จะใส เอฟเฟกต แล วให ไปท เมน ด ำนขวำ Custom Animation แล วเล อก Add Effect

97 เม อเล อก Add Effect จะส งเกตเห นว ำม นม 4 ร ปแบบให เล อกซ งก ค อ 1. Entrance จะเป นล กเล นหร อ เอฟเฟกต แบบทำงเข ำ ก ค อจะให แสดงเร ม ล กเล นแบบไหนอย ำงไรในขณะท Object หร อว ตถ น นกำล งเข ำมำในสไลด ก สำมำรถเล อกร ปแบบและเอฟเฟกต ได ตำมต องกำร

98 2. Emphasis จะเป นล กเล น เน น Object หร อว ตถ ในขณะแสดงอย ใน สไลด

99 3. Exit เป นล กเล นแบบทำงออกเม อต องกำรให จบกำรแสดงหร อส นส ดกำร แสดง ของ Object หร อว ตถ น น ๆ

100 4. Motion Paths เป นล กเล นท กำหนดเส นทำงกำรเคล อนไหวได

101 หล งจำกน นให ทดสอบเล อก Object หร อว ตถ ท ต องกำรใส เอฟเฟกต หล งจำก น นให เล อกท ป ม Add Effect แล วเล อกเมน Entrance แล วเล อกเอฟเฟกต ท ต องกำรใส หร อกด More เพ อเล อกเอฟเฟกต อ นๆ

102 เม อเล อกเอฟเฟกต ให ก บ Object หร อว ตถ แล วให เล อกกำรทำงำนให ก บเอฟ เฟกต ด วยว ำจะเร มทำงำนเม อใดให เล อกท เมน Modify Effect

103 ในส วนของ Start น นย งม ให กำหนดว ำจะเล อกแบบ On Click ค อแสดงเม อม กำรกดเมำส หร อ With Previous แสดงพร อมก บว ตถ ท แสดงก อนหน ำน หร อ After Previous แสดงหล งจำกว ตถ ท แสดงก อนหน ำน สำมำรถกำหนด ได

104 กำรกำหนดเอฟเฟกต ให ก บว ตถ น นเรำสำมำรถใส ได หลำยเอฟเฟกต ให ก บว ตถ น นๆ โดยเล อก Add Effect เพ มเม อเพ มแล วจะเห นว ำในส วนของสไลด จะม ต วเลขข นมำบอกว ำลำด บกำรแสดงเอฟเฟกต ซ งจะถ กแสดงตำมจำนวนท ม กำรเพ ม เอฟเฟกต น นไว

105 หล งจำกท เรำได สร ำงงำนน ำเสนอจนเป นท พอใจแล วและต องกำรท จะเร ยกด งำน น ำเสนอของเรำน นสำมำรถทำได หลำยว ธ ด งน ไปท แถบ Slide Show เล อกท ป ม From Beginning หร อจะเล อก From Current Slide ซ งจะเป นกำรแสดงงำนน ำเสนอในหน ำ ป จจ บ นท แสดงอย ในหน ำจอ

106 อ กว ธ ท ง ำยส ดค อกำรกด F5 บนค ย บอร ดซ งจะเป นกำรแสดงงำนน ำเสนอต งแต ต นจนจบ และท ำยส ดสำมำรถกดท ป มด ำนขวำล ำงส ดของหน ำงำนน ำเสนอซ งจะม ป มแสดงงำนน ำเสนออย

107 เม อเร ยกชมงำนน ำเสนอแล ว เม อสไลด งำนน ำเสนอกำล งแสดงอย น นเรำสำมำรถ ท จะคอมเม นหร อข ดเข ยนทำส ญล กษณ ได เพ อสะดวกต อกำรน ำเสนองำนใน โปรแกรม PowerPoint 2007 น นได ม เคร องม อท อำนวยควำมสะดวกต อกำร แสดงงำนน ำเสนอเช นกำรทำไฮไลท ข อควำม กำรข ดเข ยนเน อหำหร อแทรกเน อหำ ในกำรเสนองำน และสำมำรถลบข อควำมหร อไฮไลท น นได จำกเมน ซ ำยล ำงของ งำนน ำเสนอท กำล งน ำเสนออย ได - สองป มน จะเป นกำรเปล ยนหน ำสไลด - จะเป นกำรทำไฮไลท และข ดเข ยนข อควำม รวมท งลบ ไฮไลท และกำรข ด เข ยนท เก ดข นได - เล อกกำรแสดงสไลด แบบรวดเร วได

108 เม อเรำต องน ำเสนองำนท ม เน อหำท เยอะมำกจนอำจจะทำให ผ ท ด สไลด ลำยตำจน ส บสนก บเน อหำ เรำสำมำรถท จะใช ไฮไลท ข อควำมช วยให ผ ท ด สไลด ร ส กสบำยตำ ก บเน อหำและทำให ไม ส บสนในงำนท กำล งน ำเสนอ ว ธ กำรใช งำนก ไม ยำกเม อเรำ กำล งแสดงงำนน ำเสนอจะส งเกต เห นเมน ด ำนซ ำยล ำงของงำนน ำเสนอจะม ให เล อกเคร องม อช วยในกำรน ำเสนอ เม อกดท ป มจะม ให เล อกด งน

109 เม อเล อกปำกกำและส ท ต องกำรได แล วให ลองลำกข ดข อควำมบนสไลด ท น ำเสนอ งำนอย เพ อทำไฮไลท ข อควำมบนงำนน ำเสนอ

110 นอกจำกกำรทำไฮไลท ข อควำมแล วย งสำมำรถข ดเข ยนหร ออำจจะวงกลมหร อ กำกบำทข อควำมท เรำต องกำรแสดงให เด นช ดได เวลำแสดงงำนน ำเสนอ ข นตอนกำรทำให เล อกท เมน ซ ำยล ำงในขณะท กำล งแสดงงำนน ำเสนอ ซ งจะเป น ป มเด ยวก นก บกำรทำไฮไลท เม อกดป มจะม เมน ให เล อก Ballpoint Pen

111 เม อเล อก Ballpoint Pen แล วให ทำกำรข ดเข ยนบนงำนน ำเสนอเพ อเป น ส ญล กษณ ท ทำให งำนน ำเสนอม ควำมน ำสนใจมำกข น หร ออำจจะวำดร ปหร อ เข ยนข อควำมก ได แล วแต ผ ใช งำนจะเล อกใช งำน

112 เน องจำกบำงท เรำใช ไฮไลท หร อข ดเข ยนจนเลอะเก นไปเรำสำมำรถท จะลบกำร ทำไฮไลท และกำรข ดเข ยนน นออกไปได โดยเล อกท เมน หล งจำกกดป มจะต องเล อก Eraser เพ อลบไฮไลท หร อส งท ข ดเข ยนได

113 กำรน ำเสนองำนในบำงคร งอำจจะม กำรสล บหน ำเพ อน ำเสนองำน ในกรณ ท ม งำน น ำเสนอท ม จำนวนสไลด มำกๆ อำจจะไม สะดวกท ต องกดย อนกล บหร อถ ดไปท ละ หน ำ จ งต องใช เคร องม อช วยในกำรน ำเสนองำน ว ธ กำรใช งำนให เล อกท เมน

114 เม อน ำเสนองำนเสร จเร ยบร อยแล วในบำงคร งเรำม กำรใช ไฮไลท หร อปำกกำข ด เข ยนตอนน ำเสนอ เม อจะป ดงำนโปรแกรมจะถำมว ำต องกำรบ นท กไหมถ ำเรำ ต องกำรบ นท กกำรทำไฮไลท หร อข ดเข ยนน นก ให Keep ถ ำไม ต องกำรก ให กด Discard ไป แต ถ ำไม ม กำรใช ไฮไลท หร อข ดเข ยนเลย สำมำรถป ดงำนน ำเสนอ ด วยกำรกดป ม ESC บนค ย บอร ด

115 เรำสำมำรถป ดงำนด วยกำรคล กขวำบนสไลด แล วเล อก End Show ก ได

116 กำรเช ยมโยงค อกำรข ำมไปย ง Slide ใดๆ ท ต องกำรตำมควำมเหมำะสมระหว ำง กำรบรรยำย ซ งอำจไม ใช Slide ถ ดไป หร อกำรเช อมไปย ง Website, File หร อ Program จำกภำยนอกงำน น ำเสนอ

117 กำรเช อมโยงด วย Action Buttons สำมำรถสร ำง Action Button โดยไปท Tab Insert บน Ribbon Tab จำกน น คล กเล อกเมน Shapes Action Button แต ละแบบจะม กำรใส คำส งเช อมโยงสำเร จให อย แล ว แต สำมำรถน ำมำแก ไขได

118 ทดลองสร ำงกำรเช อมโยงด วย Action Button โดยให เช อมจำก Slide 2 ไปย ง Slide

119 ข นแรกให เล อกใช ป ม Forward or Next โดยป มน จะม คำส งเช อมโยงไปย ง Slide ถ ดไป ซ งหำกต องกำรให เช อมโยงไปย ง Slide ใดๆ จะต องเปล ยนคำส ง เช อมโยงด วยตนเอง จะเห นว ำม ป ม Action Buttons หลำยชน ดให เล อก เช นร ปบ ำนจะม คำส ง เช อมโยงไปย ง Slide แรกของงำนน ำเสนอ

120 เม อเล อกป มเร ยบร อย ให น ำเม ำส ลำกวำงป มบนพ นท Slide ท เป นจ ดเร มต น กำรเช อมโยง (Slide 2) หล งจำกวำงจะปรำกฏหน ำต ำง Action Settings สำมำรถเล อกได ว ำจะเก ด Action เม อคล กเม ำส หร อน ำเม ำส ผ ำน จะเห นว ำม คำส งไปย ง Next Slide ซ งเป นคำส งท มำพร อมก บป ม นอกจำกน นย งสำมำรถเล อกให เป ดโปรแกรมอ นๆได ใส Effect เส ยง

121 กำรสร ำงกำรเช อมโยงไปย ง Slide ใดๆ ท ต องกำร

122 ขณะน Slide 2 ท เป นจ ดเร มต น จะม ป มท สำมำรถเช อมโยงไปย ง Slide 5 สำมำรถย อ/ขยำย หร อแก ไขร ปแบบของป มได เช นก น

123 กำรเช อมโยงย งสำมำรถกำหนดให ก บ Object ประเภทอ นเช น ข อควำม หร อ ร ปภำพ โดยกำรเล อก Object ท ต องกำรจำกน นไปท Tab Insert บน Ribbon Tab คล กเล อกเมน Action ใส คำส งเช อมโยงด วยเมน Action Object ประเภทร ปภำพ ก สำมำรถใส คำส งเช อมโยงได เช นก น

124 กำรเช อมโยงด วย Hyperlink ซ งจะคล ำยก บกำรใช กำรเช อมโยงด วยเมน Action สำมำรถทำได โดยเล อก Object หร อข อควำมท ต องกำรเช อมโยงจำกน นไปท Tab Insert บน Ribbon Tab จำกน นคล กเมน Hyperlink

125 ภำพต วอย ำงกำรใช Hyperlink ในกำรเช อมโยงไปย ง Website ใส ท อย เว บไซต ต วอย ำงเช นเว บไซต มหำว ทยำล ย:

126 สำมำรถกำหนดร ปแบบกำรพ มพ เอกสำรได ด งน ภำพน ง โดยสำมำรถกำหนดว ำม ก Slide ใน 1 หน ำกระดำษ ภำพน ง และบ นท กย อ (Note Pane) เฉพำะ Outline ว ธ กำรส งพ มพ สำมำรถทำได โดยคล กป ม Office Button เล อกล กศรขวำด ำน ข ำงของเมน Print เล อก Print Preview เพ อด ต วอย ำงก อนกำรพ มพ

127 กำรเล อกร ปแบบกำรพ มพ ทำได โดยคล กเล อกท เมน Print What สำมำรถกำหนดจำนวน Slide ต อ 1 หน ำกระดำษได ต งแต 1-9 Slide พ มพ Slide และ บ นท กย อ ให เล อก Note Pages พ มพ เฉพำะ Outline ให เล อก Outline View

128 หำกเล อก 3 Slide ต อ 1 หน ำกระดำษจะม ส วนสำหร บบ นท กกำรส มนำหร อ อบรมสำหร บผ เข ำร วม

129 กำรเล อกล กษณะหน ำกระดำษทำได โดยคล กเมน Orientation แนวต ง Portrait แนวนอน Landscape

130 ในส วนเมน Options สำมำรถกำหนดค ำอ นๆในเอกสำรประกอบเช น Header และ Footer Color/Grayscale ส หร อขำวดำ

131 หำกต องกำรให พ มพ ออกมำเต มขนำดของกระดำษ สำมำรถทำได โดยคล กเล อก Scale to Fit Paper ส วน Frame Slides น นจะเป นกำรใส เส นขอบให ก บ Slide เวลำพ มพ เอกสำรประกอบ

132 ภำพต วอย ำงเอกสำรประกอบหล งจำกต งค ำเสร จเร ยบร อย

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word ทาความร จ ก Microsoft Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office 2007 เป นโปรแกรมส ำหร บพ มพ งำนเอกสำรท ม ผ ใช งำน มำกท ส ดในโลกต วหน ง จำกบร ษ ท Microsoft ซ

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า 1. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 2. ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน (Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช

More information

PowerPoint 2007 สารบ ญ

PowerPoint 2007 สารบ ญ คณะว ทยาศาสตร POWERPOINT 2007 ii สารบ ญ ท าความร จ ก PowerPoint 2007... 1 Microsoft PowerPoint ค ออะไร... 1 หล กการท างานของ PowerPoint... 1 สร ปความสามารถพ นฐานของ PowerPoint 2007... 2 เร องท ต องร ของม

More information

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 เร มใช โปรแกรม คล กท ป ม Start All Programs คล ก Microsoft Office จากน นจะปรากฏหน าจอแรกซ งถ อเป นหน าจอหล กของโปรแกรม Microsoft

More information

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม ~ 0 ~ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โดย นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษามหาสารคาม เขต ~ ~ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง โปรแกรม

More information

หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office

หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช โปรแกรม การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office ช ดท 3: การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint www.mict4u.net ก จกรรมการส งเสร มและพ ฒนาความร ด าน ICT

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Power Point Ms Office 2003

Microsoft Power Point Ms Office 2003 Microsoft Power Point Ms Office 2003 เนณ ภา ส ภเวชย สารบ ญ หน า บทน า...1 Microsoft Power Point ค ออะไร ท าอะไรได บ าง...1 ส วนประกอบของ Microsoft Power Point...1 การเป ดไฟล...12 การสร างไฟล ใหม...13 การสร

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เทคน คการสร าง Presentations PowerPoint 2013 อย างม ออาช พ

เทคน คการสร าง Presentations PowerPoint 2013 อย างม ออาช พ เทคน คการสร าง Presentations PowerPoint 2013 อย างม ออาช พ PROFESSIONAL EASY TO LEARN Phearwnapa Malakan, Natrada Boonmayeam, Yupadee Sutho MULTIMEDIA DEVELOPMENT DIVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY, MAHIDOL

More information

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ ส อน าเสนอผลงาน... 1 ค ณค าของส อน าเสนอ... 1 เทคน คการออกแบบส อน

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อการใช งาน OpenOffice.org Writer ฉบ บเพ องานเอกสาร กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

ค ม อการใช งาน OpenOffice.org Writer ฉบ บเพ องานเอกสาร กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค ม อการใช งาน OpenOffice.org Writer ฉบ บเพ องานเอกสาร กรมสว สด การและค มครองแรงงาน สำำน กพ ฒนำมำรฐำนแรงงำน มกรำคม ๒๕๕๔ ๒ ๓ สารบ ญ ๑. ป ดระบบตรวจสอบคำำผ ด... ๑ ๒. เป ดไฟล ท สร ำงจำก Microsoft Word แล วบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 เป นโปรแกรมท ช วยในการ จ ดทาสไลด เพ อนาไปเสนอหร อฉายให บ คคลท วไปได ด ในป จจ บ นโปรแกรม PowerPoint

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector)

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector) แผนบร หารการสอนประจาบทท 9 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1. ส วนประกอบของโปรแกรม 2. การเพ มสไลด ใหม 3. การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4. การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5. การใส เน อหาประเภทข อความ 6. การตกแต งข อความ

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช โปรแกรมเพ อการน าเสนองานได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค น าทาง 1. สามารถเข าใจส วนประกอบของโปรแกรมได

More information