โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ"

Transcription

1 โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ

2 สำมำรถจ ดทำ Slideshow เพ อสร ำงงำนน ำเสนอ หร อ Presentation ในร ปแบบต ำงๆ ม เคร องม อช วยให สำมำรถใส ภำพประกอบ ภำพเคล อนไหว เส ยง และไฟล ว ด โอ ช วยเพ มควำมน ำสนใจให ก บงำนน ำเสนอของค ณ

3 ส วนบน พ นท ทำงำน

4 Office Button Quick Access Toolbar Title Bar Ribbon Tab

5 Tab คำส งพ เศษ

6 Title Bar แสดงช อไฟล และ ช อโปรแกรม(Power Point) Quick Access Toolbar ป มเมน ด วนท คล กใช ได ท นท (สำมำรถเพ ม ลบเมน ได ) Office Button เมน พ นฐำน เช น สร ำง เป ด บ นท ก และพ มพ Tab คำส งพ เศษ เป นเมน เฉพำะ ท จะแสดงเม อคล กเล อก Object ใดๆ Ribbon Tab เป นกล มเมน มำตรฐำน โดยในแต ละ Tab จะม เมน ท ใช งำนในล กษณะเด ยวก น

7 Slide/Outline Status Bar บ นท กย อ / Note Pane เมน เปล ยนม มมอง / ย อขยำย

8 Slide Pane ออกแบบ สร ำง และแก ไข ห วเร อง ข อควำม ร ปภำพ เส ยง ไฟล ว ด โอ Note Pane บ นท กประเด นสำค ญ และสำมำรถส งพ มพ บ นท กย อเพ อประกอบเอกสำร Tab Slide แสดงรำยกำร Slide ตำมลำด บของงำนน ำเสนอ สำมำรถเปล ยนลำด บ Slide ได ท น Tab Outline แสดงเฉพำะข อควำมในแต ละ Slide ทำให เห นเน อหำภำพรวมได ช ดเจน สำมรถ แก ไขข อควำมได ท นท ใน Tab Outline

9 Status Bar แสดงสถำนะของงำนสำเสนอ เช น ขณะน อย ใน Slide ใด, จำนวน Slide ท งหมด, Theme ท ใช, เมน ปร บเปล ยนม มมอง และเมน ย อ/ขยำย ม มมองท ง 3 แบบ Normal ม มมองปกต ท ใช ในกำรออกแบบ สร ำงและแก ไข Slide Sorter ม มมองท จะแสดงภำพรวม เร ยงลำด บตำม Slide Slide Show ม มมองท ใช น ำเสนอ Presentation จร ง

10 ไฟล งานน าเสนอจะประกอบไปด วยภาพน งหร อสไลด ต งแต 1 สไลด ข นไป แต ละสไลด จะประกอบไปด วย Object และองค ประกอบมากมายท สามารถ น ามาใส ในสไลด ได ตามต องการเช น ต วอ กษร ร ปภาพ ร ปทรงต างๆ กราฟ ตาราง แผนภ ม ไฟล เส ยง หร อส อต างๆ ต วอ กษร กรำฟ งำนน ำเสนอ ร ปภำพ ส อ ต ำงๆ ตำรำง

11 ข นตอนกำรสร ำงงำนน ำเสนอด วย Powerpoint จะม ด วยก น 4 แบบ 1. กำรสร ำงไฟล งำนน ำเสนอเปล ำ 2. สร ำงจำก Theme 3. สร ำงจำกแม แบบหร อ Templates ท ม อย ในเคร อง 4. Templates Online

12 ปกต เวลำเป ดโปรแกรม Powerpoint มำจะม ไฟล งำนน ำเสนอเปล ำๆให หน ง หน ำ แต ถ ำไม ม เรำสำมำรถไปเล อกได จำก ป ม Office Button ซ งจะอย ซ ำย บนส ดของโปรแกรม

13 หล งจำกน นให เล อก ท เมน สร ำงและเล อกงำนน ำเสนอเปล ำก จะได งำนน ำเสนอ เปล ำแผ นใหม ข นมำอ กหน งแผ น

14 จะได งำนน ำเสนอแบบว ำงเปล ำมำ 1 สไลด

15 Template แบบ Theme น นจะถ กออกแบบหน ำตำของสไลด มำเร ยบร อยแล ว ท งกรำฟฟ ก ส พ น ข อควำม รวมถ งส Object ซ งจะถ กออกแบบมำได อย ำง กลมกล นเพ อให ผ ใช สำมำรถน ำไปใช งำนได ท นท โดยไม ต องตกแต งอะไรเพ มเต ม ข นตอนกำรใช งำนเล อกสร ำงจำกป ม Office Button คล ำยข นตอนก อนหน ำน

16 เม อเล อก Installed Theme แล วจะม Theme ให เล อกใช งำนให ผ ใช เล อก Theme ท ต องกำรใช งำนโดยด บเบ ลคล กท Theme ท ต องกำรได เลย

17 เม อเล อก Theme ท ต องกำรแล วสไลด ของงำนท ถ กสร ำงจะถ กเปล ยนตำม ร ปแบบท เล อกไว ด งภำพ

18 กำรสร ำงงำนจำกแม แบบน นผลล พท ท ได โปรแกรมจะเตร ยมเน อหำบำงส วน หร อ ได ออกแบบหน ำตำของสไลด ตำมร ปแบบเบ องต นมำให เช น กรำฟฟ ก ส ส นของ สไลด ร ปแบบข อควำม ซ งสำมำรถน ำไปใช และด ดแปลงให เหมำะสมก บงำนท เรำ จะสร ำงได ตำมต องกำร ซ งจะต ำงก บกำรสร ำงด วย Theme ซ งกำรสร ำงด วย Theme จะได หน ำตำสไลด ท ถ กปร บแต งให สวยงำมมำหน งสไลด แต กำรสร ำง จำกแม แบบหร อ Templates จะได งำนท ถ กสร ำงข นเพ อเป นต วอย ำงในกำรทำ สไลด มำหน งช ดเลยซ งม ข อควำมมำพร อมก บกรำฟฟ กต ำงๆ เร ยกว ำแค เปล ยน ข อควำมของเรำเข ำไปในสไลด ก สำมำรถน ำไปใช งำนได ท นท โดยไม ต องปร บแต ง อะไรเพ มเต ม

19 ข นตอนกำรใช งำนเล อกท ป ม Office Button และเล อก New

20

21 หล งจำกท เรำเล อก Templates ท ต องกำรจะได สไลด งำนท ตกแต งสวยงำม เพ ยงแค เปล ยนข อควำมก สำมำรถน ำไปใช งำนได ท นท

22 นอกเหน อจำกกำรเล อกร ปแบบงำนน ำเสนอท กล ำวมำข ำงต นน น Powerpoint 2007 ย งม Templates Online เป นต วเล อกอ กทำงเพ อสะดวกต อกำรใช งำน แต ต องต อเข ำก บระบบอ นเตอร เน ตเพ อขอร บบร กำร ข นตอนกำรใช งำนเล อกท ป ม Office Button และเล อก New

23

24 กำรบ นท กงำนน ำเสนอน นก ค อกำร Save งำนท ทำไว เพ อเอำไปใช งำนในคร ง ต อไป ว ธ กำรบ นท กงำนน ำเสนอน นสำมำรถทำได หลำยว ธ ด งน เล อกท ป ม Save ซ งจะอย ท Quick Access Toolbar หร อว ธ ท สะดวกท ส ดค อกด Ctrl+s ท ค ย บอร ด อ กว ธ ท สะดวกค อกดท ป ม Office Button แล วเล อก Save หร อ Save As. เพ อทำกำรบ นท กงำน พอกด Save As จะม ให เล อกว ำเรำต องกำรจะ บ นท กงำนแบบไหนให เล อกเป น แบบแรกค อ Powerpoint Presentration

25

26 หล งจำกน นจะพบก บหน ำจอให เล อกบ นท กไฟล งำนให ทำกำรต งช อแล วบ นท กงำน

27 เพ ม Slide ไปท Tab Home คล กเล อก New Slide เล อก Slide ท ต องกำรจำก Tab Slide จำกน นกดป ม Enter เล อก Slide ท ต องกำรจำก Tab Slide จำกน นคล กขวำเล อก New Slide ไปท Tab Home คล กเล อกล กศรใต ป ม New Slide จะสำมำรถเล อก Layout ใหม ให ก บ New Slide ได กด Ctrl และ n (กด Ctrl ค ำงไว และกด n)

28 ลบ Slide คล กเล อก Slide ท ต องกำรลบใน Tab Slide จำกน นกดป ม Delete บนค ย บอร ด คล กเล อก Slide ท ต องกำรลบใน Tab Slide จำกน นคล กขวำเล อกเมน Delete Slide สล บลำด บ Slide คล กเล อก Slide ท ต องกำรสล บลำด บใน Tab Slide โดยให คล กค ำงไว จำกน นลำก Slide น นไปวำงย งตำแหน งท ต องกำร เปล ยน Layout คล กเล อก Slide ท ต องกำรเปล ยนใน Tab Slide จำกน นเล อกเมน Layout ท Ribbon Tab (Tab Home)

29 ภำพต วอย ำงกำรเพ ม Slide (Tab Home คล กเล อก New Slide)

30 ภำพต วอย ำงกำรเพ ม Slide (เล อก Slide ท ต องกำรจำก Tab Slide จำกน นคล กขวำเล อก New Slide)

31 ภำพต วอย ำงกำรลบ Slide (เล อก Slide ท ต องกำรจำก Tab Slide จำกน นคล กขวำเล อก New Slide)

32 ภำพต วอย ำงกำรสล บลำด บของ Slide (คล กเล อก Slide ท ต องกำรสล บลำด บใน Tab Slide โดยให คล กค ำงไว จำกน นลำก Slide น นไปวำงย งตำแหน งท ต องกำร) เส นบอกตำแหน งท จะวำง

33 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยน Layout ของ Slide

34 กำรเพ ม ลบ สล บลำด บ และเปล ยน Layout สำมำรถทำในม มมอง Slide Sorter ได เช นก น

35 Layout ค อเค ำโครงของ Slide ซ งจะช วยให สำมำรถน ำ Object ประเภท ต ำงๆมำใส ใน Slide ได สะดวกตำมประเภทของ Layout ท เล อก ท กคร งท สร ำง Slide ใหม โปรแกรมจะใส Layout เร มต นให ท นท ภำยใน Layout จะประกอบไปด วย ต วย ด หร อ Placeholder ทำ หน ำท ระบ ตำแหน งของ Object ต ำงๆ ซ งจะเห นเป นกรอบเส นประ

36 ภำพต วอย ำกำรใส ห วข อ สำมำรถคล กพ นท ภำยในต วย ดแล วพ มพ ข อควำมลงได ท นท ด งภำพต วอย ำงเป นกำรใส ข อควำม ลงใน Object ประเภท Title

37 ภำพต วอย ำงกำรใส ตำรำง โดยกำรคล กป มตำรำงภำยในต วย ด

38 จำกน นเล อก Collumn แล Row ท ต องกำร สำมำรถพ มพ ข อควำมลงในตำรำง ได ท นท

39 ภำพต วอย ำงกำรแทรกร ป หร อ Clip Art โดยกำรคล กป ม Clip Art ภำยใน ต วย ด

40 จำกน นจะปรำกฏเมน Clip Art ท ด ำนข ำง สำมำรถค นหำและน ำ Clip Art มำใส ใน Slide

41 หำก Layout ป จจ บ นไม เหมำะก บเน อหำ สำมำรถเปล ยน Layout ได โดย เล อก Tab Home แล วคล กท ป ม Layout จะแสดงรำยกำร Layout อ นๆ

42 สำมำรถแก ไข Object ต ำงๆใน Layout ในภำยหล งได โดยไม จำเป นต องใช ร ปแบบตำม Layout ท กำหนด เช น เพ ม Object เคล อนย ำย Object ลบ Object ปร บขนำดของ Object หม นองศำของ Object

43 1. Object ประเภทข อควำม 2. Object ประเภทอ นๆ

44 กำรแทรกข อควำม แทรกผ ำนต วย ดภำยใน Layout ท เล อก (ข อควำมจะปรำกฏใน Tab Outline) คล กภำยในต วย ด จำกน นสำมำรถพ มพ ข อควำมได ท นท แทรกผ ำน Text Box (ข อควำมจะไม ปรำกฎใน Tab Outline) เล อก Tab Insert ภำยใน Ribbon Tab คล กเมน Text Box (กล มเมน Text) คล กพ นท ท ต องกำรวำงข อควำมบน Slide จะปรำกฏ Text Box สำมำรถพ มพ ข อควำมได เหม อนก บต วย ดภำยใน Layout

45 ภำพต วอย ำงกำรแทรกข อควำมลงในต วย กภำยใน Layout จะเห นว ำข อควำมปรำกฎใน Tab Outline ด วยเช นก น

46 ภำพต วอย ำงกำรแทรกข อควำมด วย Text Box Tab Insert > Text Box ข อควำมจำก TextBox จะไม ปรำกฎใน Tab Outline

47 กำรปร บแต งข อควำม สำมำรถทำได ท งข อควำมในต วย ด และ Text Box ร ปแบบ Font (Font-Family, Font-Face) ต วหน ำ ต วเอ ยง ข ดเส นใต ขนำดของ Font ส Font ส ของพ นหล ง ส ของเส นขอบ ว ธ กำรปร บแต งข อควำม ลำกเม ำส คล มข อควำมท ต องกำรปร บแต ง จะปรำกฏ Mini Toolbar ท ม เคร องม อในกำรปร บแต งร ปแบบข อควำมต ำงๆ หร อคล กเล อกท Tab Home ภำยใน Ribbon Tab จะพบกล มเมน Font จะม เคร องม อในกำรปร บแต งร ปแบบข อควำมคล ำยๆก บ Mini Toolbar

48 ภำพต วอย ำงกำรปร บแต งข อควำม

49 กำรย ำยตำแหน ง Object ประเภทข อควำม สำมำรถใช ได ท งข อควำมภำยในต วย ด และ Text Box ว ธ กำรย ำยตำแหน ง ทำได โดยคล กท เส นขอบของ Object ส งเกตว ำก อนคล ก เม ำส จะม ร ป ให คล กเม ำส ค ำงและเล อนไปย งตำแหน งท ต องกำร หร อคล ก 1 คร งแล วเล อนด วยป มล กศรบนค ย บอร ด

50 กำรปร บขนำดของ Object ประเภทข อควำม สำมำรถใช ได ท งข อควำมภำยในต วย ด และ Text Box ว ธ กำรปร บขนำด ให วำงเม ำส ไว ท เส นขอบของ Object บร เวณจ ดส เหล ยม(ก งกลำงด ำน) หร อจ ดวงกลม (ม มของเส นขอบ) ส งเกตว ำเม ำส จะเปล ยนเป นร ป คล กเม ำส ค ำงเพ อเล อน ย อ/ขยำย ขนำดตำมท ศทำงของล กศรท ปรำกฎ

51 กำรจ ดร ปแบบ Object ประเภทข อควำม สำมำรถใช ได ก บต วย ด และ Text Box ด วยเช นก น ซ งประกอบด วย Shape Fill กำรใส ส และแสงเงำให ก บพ นหล งของ Object Shape Outline กำรปร บแต งขนำด ล กษณะ และส ของเส นขอบของ Object Shape Effacts กำรใส เงำ หร อร ปบบ 3 ม ต ให ก บ Object Quick Styles ค อ Set ของร ปแบบท Theme ป จจ บ นได เตร ยมไว ให เล อกใช ได ท นท

52 ภำพต วอย ำงกำรใช Shape Fill ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab ให คล กเล อกเมน Shape Fill กำหนดแสงเงำ, พ นผ ว, ร ปภำพ

53 ภำพต วอย ำงกำรใช Shape Outline ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab ให คล กเล อกเมน Shape Outline ล กษณะของเส นขอบ ควำมหนำของเส นขอบ

54 ภำพต วอย ำงกำรใช Shape Effects ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab ให คล กเล อกเมน Shape Effects

55 ภำพต วอย ำงกำรใช Quick Styles ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab ให คล กเล อกเมน Quick Styles Style Set จะข นอย ก บ Theme ท ใช

56 กำรหม นองศำของ Object ทำได โดยกำรคล กเล อก Object ท ต องกำร และหม นองศำท วงกลมส เข ยว

57 กำรเปล ยนท ศทำงของข อควำมภำยใน Object ภำยใน Tab Home ของ Ribbon Tab คล กเล อกป ม Text Direction

58 กำรแทรก Object อ นๆ เล อก Tab Insert จำก Ribbon Tab จะม Object ประเภทต ำงๆให เล อกใช ซ งจะ ประกอบด วย Tables ตำรำง Illustration ร ปภำพจำกเคร อง, ร ป Clip Art, Shapes, Chart Links Link ไปย งเว บไซต, Action Text ข อควำมต ำงๆ Media Clips ว ด โอ, เพลง

59 ภำพต วอย ำงกำรแทรกตำรำง จำกเมน Table ภำยใน Tab Insert ของ Ribbon Tab

60 ภำพต วอย ำงกำรแทรกร ปภำพจำกเคร อง จำกเมน Picture ภำยใน Tab Insert ของ Ribbon Tab เมน Picture

61 กำรจ ดร ปแบบของ Object ประเภทร ปภำพ เม อคล กเล อก Object ร ปภำพท ต องกำรจะปรำกฏเมน คำส งพ เศษ Picture Tools ข นด งร ป ภำยในคำส ง จะม เมน กำรจ ดร ปแบบต ำงๆ Size Adjust จ ดร ปแบบ Style เช น เงำ, ขอบร ป, Shape Arrange

62 ภำพต วอย ำงกำรใส ร ปแบบให ก บ Object ประเภทร ปภำพ โดยกำรเล อกร ปแบบสำเร จร ปจำก Picture Style ภำยใน Tab Format ซ งเป นเมน คำส งพ เศษสำหร บร ปภำพ

63 Theme ค อช ดร ปแบบของ Slide ท ออกแบบองค ประกอบท กอย ำงมำเร ยบร อย แล ว ท งข อควำม พ นหล ง ให ม ควำมกลมกล นและไปในทำงเด ยวก นท ง Slide กำรจ ดร ปแบบด วย Theme สำมำรถทำได ด วยกำรไปท Tab Design บน Ribbon Tab จะพบว ำม Theme มำกมำยท Power Point ได เตร ยมไว ให

64 ภำพต วอย ำงกำรเล อก Theme มำใช สำมำรถ Download Theme ใหม ๆ มำใช ได

65 จะเห นว ำเม อทำกำรเล อก Theme แล ว จะทำให ม ผลก บท กๆ Slide ในงำน น ำเสนอและ Slide แรกจะแตกต ำงก บ Slide ต อไปแต ย งคงกลมกล นก น Title Content

66 เม อเล อก Theme เร ยบร อยแล ว ย งสำมำรถเล อกช ดส, ช ด Fonts และช ด Effects ได อ กด วย ซ งจะม ผลก บท กๆ Slide เช นก น

67 ภำพต วอย ำงกำรเล อกช ดส ของ Theme

68 กำรใส ร ปบนพ นหล ง หร อกำรเปล ยนส พ นหล ง ซ งพ นหล งได ถ กเตร ยมให เร ยบร อย แล วเม อทำกำรเล อก Theme แต ก สำมำรถแก ไขได ด วยตนเองเช นก น ว ธ กำรเปล ยนพ นหล งทำได โดยไปท Tab Design บน Ribbon Tab จะพบ เมน Background Styles

69 ภำพต วอย ำงเปล ยนพ นหล งจำกช ดพ นหล งของ Theme

70 กำรเปล ยนพ นหล งด วยตนเองทำได โดยเล อกเมน Format Background จำกน นจะปรำกฎหน ำต ำง Format Background คล กขวำท พ นท ทำงำน จะพบเมน เช นก น

71 กำรเปล ยนพ นหล งด วยตนเอง สำมำรถทำได 3 ร ปแบบค อ Solid Fill กำรใส ส พ นหล งแบบปกต Gradient Fill กำรใส ส พ นหล งแบบไล เฉดส Picture or Texture Fill กำรใส ร ป หร อลวดลำยลงบนพ นหล ง สำมำรถกำหนดได ว ำให ม ผลก บ Slide ท เล อก หร อท ก Slide ในงำนน ำเสนอ

72 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยนส พ นหล งแบบ Solid Fill

73 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยนส พ นหล งแบบ Gradient Fill Apply to all จะม ผลก บท ก Slide Close จะม ผลก บ Slide ท เล อก

74 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยนส พ นหล งแบบ Texture Fill

75 ภำพต วอย ำงกำรเปล ยนส พ นหล งแบบ Picture Fill คล ก

76 สำมำรถปร บส ระด บแสง และ Contrast ได ท Tab Picture ของ Format Background

77 หล งจำกท เรำได แทรกว ตถ จ ดแต งองค ประกอบต ำงๆเร ยบร อยแล วเรำก สำมำรถท จะใส เอฟเฟกต หร อล กเล นต ำงๆ อย ำงเช นกำรใส เอฟเฟกส เปล ยนแผ นสไลด กำร ใส เอฟเฟกต ให ก บ Object หร อว ตถ ต ำงๆ ในสไลด และเพ มเส ยงซำวนด และ เอฟเฟกต ต ำงๆขณะประกอบสไลด ได ด วย เพ อให งำนน ำเสนอด แล วไม น ำเบ อ ใน PowerPoint 2007 ได ม แทบเคร องม อมำช วยสร ำงเอฟเฟกต ให ก บงำน น ำเสนอซ งจะอย ในเมน Animations

78 มำร จ กก บเมน ในส วนของเมน Animations

79 ให ไปท เมน View และเล อกป ม Slide Sorter เพ อจะไปทำงำนในม มมองต ว เร ยงลำด บภำพน ง

80 หล งจำกน นให เล อกสไลด ท ต องกำรใส ล กเล นหร อเอฟเฟกต และเล อกเมน Animations เพ อกำหนดเอฟเฟกต ให ก บสไลด

81 หล กจำกน นให มำเล อกเอฟเฟกต ให ก บสไลด ท เมน Transition to This Slide

82 ถ ำต องกำรได เอฟเฟกต ท นอกเหน อจำกท แสดงไว สำมำรถกดด เอฟเฟกต ท งหมด เพ อเล อกใช งำนได ท ป ม More ด ำนหล ง

83 เม อเล อกเอฟเฟกต แล วเรำต องมำปร บแต งเร องควำมเร วในกำรแสดงเอฟเฟกต ท เล อกมำใช งำน ทำได ง ำยๆ โดยไปเล อกท เมน Transition Speed แล วเล อก ควำมเร วตำมต องกำร

84 บำงคร งเรำต องกำรล กเล นท ม เส ยงประกอบสำมำรถทำได โดยเล อกท เมน Transition Sound แล วเล อกเส ยงท ต องกำรมำใช งำน

85 ในส วนของ Advance Slide เป นเมน ช วยในกำรจ ดกำรกำรเล อนของสไลด ท จะ น ำเสนอ จะม ให เล อกสองแบบค อ On Mouse Click หมำยถ งถ ำเอำเมำส ไปกดแล วจะทำกำร เปล ยนสไลด อ หร อกำหนดเวลำได จำกต วเล อก Automatically After

86 เน องจำกบำงคร งเรำปร บแต งเอฟเฟกต ในสไลด แรกเสร จแล วและต องกำรให เอฟ เฟกต ท ได แสดงท กสไลด โดยท ท กสไลด ไม จำเป นต องมำปร บแต งใหม ก ให เล อกท เมน Apply To All จะเป นกำรน ำเอฟเฟกต ไปใช ก บท กสไลด ท เรำสร ำงไว ใน งำนน ำเสนอช นน

87 เม อกดหนดร ปแบบสไลด เสร จแล วถ ำเรำย อนกล บไปด ท เมน View แล วเล อก Slide Sorter จะเห นว ำม ร ปดำวอย ในแต ละสไลด บ งบอกว ำได ม กำรใช งำนเอฟ เฟกต แล ว

88 นอกเหน อจำกกำรกำหนดเอฟเฟกต กำรเปล ยนแผ นสไลด แล วเรำย งสำมำรถ กำหนดเอฟเฟกต ให ก บว ตถ ต ำงๆบนสไลด ไม ว ำจะเป นข อควำม ร ปภำพ กรำฟ ตำรำง หร อว ำ Object อ นๆ ก ตำม ว ธ กำรเล อกเอฟเฟกต เคล อนไหวก บว ตถ ต องเล อกสไลด ท ต องกำรจ ดแต งเอฟ เฟกต ก อน หล งจำกน นเล อก ว ตถ หร อ Object ท ต องกำร เช นเล อกข อควำม หร อร ปภำพท ต องกำร

89 ในต วอย ำงจะเล อกข อควำมเพ อใส เอฟเฟกต ลงไป

90 หล งจำกน นให ไปกดท ป ม Animations เม อเรำเล อก เอฟเฟกต ไหนในช อง Animate จะม ร ปแบบเอฟเฟกต พร ว ว ให เรำด ก อนเสมอเพ อช วยในกำร ต ดส นใจเล อก เอฟเฟกต ท ต องกำร

91 หล งจำกน นให เรำเล อกใส เอฟเฟกต ให ก บว ตถ ต ำงๆบนสไลด ตำมท ต องกำร หล งจำกน นเรำไปทดสอบกำรแสดงผลของเอฟเฟกต ต ำงๆ ท ใส ไว ให ไปท เมน ด ำนขวำล ำง

92 นอกเหน อจำกกำรกำหนดเอฟเฟกต ท ม ร ปแบบมำให แล วเรำย งสำมำรถท จะ ปร บแต งเอฟเฟกต เองได ตำมต องกำรโดยไปเล อกท เมน Custom Animation

93 เม อเล อกปร บแต งเอฟเฟกต แบบ Custom ก จะปรำกฏหน ำต ำงงำนหร อว ำ Task play Custom Animation มำด ำนขวำ

94 ก อนท จะใส แบบ Custom ควรจะเอำเอฟเฟกต ท ใส ไว ก อนหน ำน ออกก อน สำมำรถเอำเอฟเฟกต ต ำงๆ ออกได ให เล อกท ว ตถ ท ต องกำรเอำออกและไปเล อกท เมน Animate แล วเล อก No Animation อำจจะกด Remove ในส วนของ หน ำต ำงงำนหร อว ำ Task play Custom Animation ด ำนขวำ ก ได

95 มำเร มต นหล งจำกลบเอฟเฟกต เด มออกไปแล ว ให เล อก Object หร อ ว ตถ ท ต องกำรให แสดงเอฟเฟกต ก อน ต วอย ำงจะลองเล อกร ปภำพและใส เอฟเฟกต ลงไป

96 เม อเล อกงว ตถ ท จะใส เอฟเฟกต แล วให ไปท เมน ด ำนขวำ Custom Animation แล วเล อก Add Effect

97 เม อเล อก Add Effect จะส งเกตเห นว ำม นม 4 ร ปแบบให เล อกซ งก ค อ 1. Entrance จะเป นล กเล นหร อ เอฟเฟกต แบบทำงเข ำ ก ค อจะให แสดงเร ม ล กเล นแบบไหนอย ำงไรในขณะท Object หร อว ตถ น นกำล งเข ำมำในสไลด ก สำมำรถเล อกร ปแบบและเอฟเฟกต ได ตำมต องกำร

98 2. Emphasis จะเป นล กเล น เน น Object หร อว ตถ ในขณะแสดงอย ใน สไลด

99 3. Exit เป นล กเล นแบบทำงออกเม อต องกำรให จบกำรแสดงหร อส นส ดกำร แสดง ของ Object หร อว ตถ น น ๆ

100 4. Motion Paths เป นล กเล นท กำหนดเส นทำงกำรเคล อนไหวได

101 หล งจำกน นให ทดสอบเล อก Object หร อว ตถ ท ต องกำรใส เอฟเฟกต หล งจำก น นให เล อกท ป ม Add Effect แล วเล อกเมน Entrance แล วเล อกเอฟเฟกต ท ต องกำรใส หร อกด More เพ อเล อกเอฟเฟกต อ นๆ

102 เม อเล อกเอฟเฟกต ให ก บ Object หร อว ตถ แล วให เล อกกำรทำงำนให ก บเอฟ เฟกต ด วยว ำจะเร มทำงำนเม อใดให เล อกท เมน Modify Effect

103 ในส วนของ Start น นย งม ให กำหนดว ำจะเล อกแบบ On Click ค อแสดงเม อม กำรกดเมำส หร อ With Previous แสดงพร อมก บว ตถ ท แสดงก อนหน ำน หร อ After Previous แสดงหล งจำกว ตถ ท แสดงก อนหน ำน สำมำรถกำหนด ได

104 กำรกำหนดเอฟเฟกต ให ก บว ตถ น นเรำสำมำรถใส ได หลำยเอฟเฟกต ให ก บว ตถ น นๆ โดยเล อก Add Effect เพ มเม อเพ มแล วจะเห นว ำในส วนของสไลด จะม ต วเลขข นมำบอกว ำลำด บกำรแสดงเอฟเฟกต ซ งจะถ กแสดงตำมจำนวนท ม กำรเพ ม เอฟเฟกต น นไว

105 หล งจำกท เรำได สร ำงงำนน ำเสนอจนเป นท พอใจแล วและต องกำรท จะเร ยกด งำน น ำเสนอของเรำน นสำมำรถทำได หลำยว ธ ด งน ไปท แถบ Slide Show เล อกท ป ม From Beginning หร อจะเล อก From Current Slide ซ งจะเป นกำรแสดงงำนน ำเสนอในหน ำ ป จจ บ นท แสดงอย ในหน ำจอ

106 อ กว ธ ท ง ำยส ดค อกำรกด F5 บนค ย บอร ดซ งจะเป นกำรแสดงงำนน ำเสนอต งแต ต นจนจบ และท ำยส ดสำมำรถกดท ป มด ำนขวำล ำงส ดของหน ำงำนน ำเสนอซ งจะม ป มแสดงงำนน ำเสนออย

107 เม อเร ยกชมงำนน ำเสนอแล ว เม อสไลด งำนน ำเสนอกำล งแสดงอย น นเรำสำมำรถ ท จะคอมเม นหร อข ดเข ยนทำส ญล กษณ ได เพ อสะดวกต อกำรน ำเสนองำนใน โปรแกรม PowerPoint 2007 น นได ม เคร องม อท อำนวยควำมสะดวกต อกำร แสดงงำนน ำเสนอเช นกำรทำไฮไลท ข อควำม กำรข ดเข ยนเน อหำหร อแทรกเน อหำ ในกำรเสนองำน และสำมำรถลบข อควำมหร อไฮไลท น นได จำกเมน ซ ำยล ำงของ งำนน ำเสนอท กำล งน ำเสนออย ได - สองป มน จะเป นกำรเปล ยนหน ำสไลด - จะเป นกำรทำไฮไลท และข ดเข ยนข อควำม รวมท งลบ ไฮไลท และกำรข ด เข ยนท เก ดข นได - เล อกกำรแสดงสไลด แบบรวดเร วได

108 เม อเรำต องน ำเสนองำนท ม เน อหำท เยอะมำกจนอำจจะทำให ผ ท ด สไลด ลำยตำจน ส บสนก บเน อหำ เรำสำมำรถท จะใช ไฮไลท ข อควำมช วยให ผ ท ด สไลด ร ส กสบำยตำ ก บเน อหำและทำให ไม ส บสนในงำนท กำล งน ำเสนอ ว ธ กำรใช งำนก ไม ยำกเม อเรำ กำล งแสดงงำนน ำเสนอจะส งเกต เห นเมน ด ำนซ ำยล ำงของงำนน ำเสนอจะม ให เล อกเคร องม อช วยในกำรน ำเสนอ เม อกดท ป มจะม ให เล อกด งน

109 เม อเล อกปำกกำและส ท ต องกำรได แล วให ลองลำกข ดข อควำมบนสไลด ท น ำเสนอ งำนอย เพ อทำไฮไลท ข อควำมบนงำนน ำเสนอ

110 นอกจำกกำรทำไฮไลท ข อควำมแล วย งสำมำรถข ดเข ยนหร ออำจจะวงกลมหร อ กำกบำทข อควำมท เรำต องกำรแสดงให เด นช ดได เวลำแสดงงำนน ำเสนอ ข นตอนกำรทำให เล อกท เมน ซ ำยล ำงในขณะท กำล งแสดงงำนน ำเสนอ ซ งจะเป น ป มเด ยวก นก บกำรทำไฮไลท เม อกดป มจะม เมน ให เล อก Ballpoint Pen

111 เม อเล อก Ballpoint Pen แล วให ทำกำรข ดเข ยนบนงำนน ำเสนอเพ อเป น ส ญล กษณ ท ทำให งำนน ำเสนอม ควำมน ำสนใจมำกข น หร ออำจจะวำดร ปหร อ เข ยนข อควำมก ได แล วแต ผ ใช งำนจะเล อกใช งำน

112 เน องจำกบำงท เรำใช ไฮไลท หร อข ดเข ยนจนเลอะเก นไปเรำสำมำรถท จะลบกำร ทำไฮไลท และกำรข ดเข ยนน นออกไปได โดยเล อกท เมน หล งจำกกดป มจะต องเล อก Eraser เพ อลบไฮไลท หร อส งท ข ดเข ยนได

113 กำรน ำเสนองำนในบำงคร งอำจจะม กำรสล บหน ำเพ อน ำเสนองำน ในกรณ ท ม งำน น ำเสนอท ม จำนวนสไลด มำกๆ อำจจะไม สะดวกท ต องกดย อนกล บหร อถ ดไปท ละ หน ำ จ งต องใช เคร องม อช วยในกำรน ำเสนองำน ว ธ กำรใช งำนให เล อกท เมน

114 เม อน ำเสนองำนเสร จเร ยบร อยแล วในบำงคร งเรำม กำรใช ไฮไลท หร อปำกกำข ด เข ยนตอนน ำเสนอ เม อจะป ดงำนโปรแกรมจะถำมว ำต องกำรบ นท กไหมถ ำเรำ ต องกำรบ นท กกำรทำไฮไลท หร อข ดเข ยนน นก ให Keep ถ ำไม ต องกำรก ให กด Discard ไป แต ถ ำไม ม กำรใช ไฮไลท หร อข ดเข ยนเลย สำมำรถป ดงำนน ำเสนอ ด วยกำรกดป ม ESC บนค ย บอร ด

115 เรำสำมำรถป ดงำนด วยกำรคล กขวำบนสไลด แล วเล อก End Show ก ได

116 กำรเช ยมโยงค อกำรข ำมไปย ง Slide ใดๆ ท ต องกำรตำมควำมเหมำะสมระหว ำง กำรบรรยำย ซ งอำจไม ใช Slide ถ ดไป หร อกำรเช อมไปย ง Website, File หร อ Program จำกภำยนอกงำน น ำเสนอ

117 กำรเช อมโยงด วย Action Buttons สำมำรถสร ำง Action Button โดยไปท Tab Insert บน Ribbon Tab จำกน น คล กเล อกเมน Shapes Action Button แต ละแบบจะม กำรใส คำส งเช อมโยงสำเร จให อย แล ว แต สำมำรถน ำมำแก ไขได

118 ทดลองสร ำงกำรเช อมโยงด วย Action Button โดยให เช อมจำก Slide 2 ไปย ง Slide

119 ข นแรกให เล อกใช ป ม Forward or Next โดยป มน จะม คำส งเช อมโยงไปย ง Slide ถ ดไป ซ งหำกต องกำรให เช อมโยงไปย ง Slide ใดๆ จะต องเปล ยนคำส ง เช อมโยงด วยตนเอง จะเห นว ำม ป ม Action Buttons หลำยชน ดให เล อก เช นร ปบ ำนจะม คำส ง เช อมโยงไปย ง Slide แรกของงำนน ำเสนอ

120 เม อเล อกป มเร ยบร อย ให น ำเม ำส ลำกวำงป มบนพ นท Slide ท เป นจ ดเร มต น กำรเช อมโยง (Slide 2) หล งจำกวำงจะปรำกฏหน ำต ำง Action Settings สำมำรถเล อกได ว ำจะเก ด Action เม อคล กเม ำส หร อน ำเม ำส ผ ำน จะเห นว ำม คำส งไปย ง Next Slide ซ งเป นคำส งท มำพร อมก บป ม นอกจำกน นย งสำมำรถเล อกให เป ดโปรแกรมอ นๆได ใส Effect เส ยง

121 กำรสร ำงกำรเช อมโยงไปย ง Slide ใดๆ ท ต องกำร

122 ขณะน Slide 2 ท เป นจ ดเร มต น จะม ป มท สำมำรถเช อมโยงไปย ง Slide 5 สำมำรถย อ/ขยำย หร อแก ไขร ปแบบของป มได เช นก น

123 กำรเช อมโยงย งสำมำรถกำหนดให ก บ Object ประเภทอ นเช น ข อควำม หร อ ร ปภำพ โดยกำรเล อก Object ท ต องกำรจำกน นไปท Tab Insert บน Ribbon Tab คล กเล อกเมน Action ใส คำส งเช อมโยงด วยเมน Action Object ประเภทร ปภำพ ก สำมำรถใส คำส งเช อมโยงได เช นก น

124 กำรเช อมโยงด วย Hyperlink ซ งจะคล ำยก บกำรใช กำรเช อมโยงด วยเมน Action สำมำรถทำได โดยเล อก Object หร อข อควำมท ต องกำรเช อมโยงจำกน นไปท Tab Insert บน Ribbon Tab จำกน นคล กเมน Hyperlink

125 ภำพต วอย ำงกำรใช Hyperlink ในกำรเช อมโยงไปย ง Website ใส ท อย เว บไซต ต วอย ำงเช นเว บไซต มหำว ทยำล ย:

126 สำมำรถกำหนดร ปแบบกำรพ มพ เอกสำรได ด งน ภำพน ง โดยสำมำรถกำหนดว ำม ก Slide ใน 1 หน ำกระดำษ ภำพน ง และบ นท กย อ (Note Pane) เฉพำะ Outline ว ธ กำรส งพ มพ สำมำรถทำได โดยคล กป ม Office Button เล อกล กศรขวำด ำน ข ำงของเมน Print เล อก Print Preview เพ อด ต วอย ำงก อนกำรพ มพ

127 กำรเล อกร ปแบบกำรพ มพ ทำได โดยคล กเล อกท เมน Print What สำมำรถกำหนดจำนวน Slide ต อ 1 หน ำกระดำษได ต งแต 1-9 Slide พ มพ Slide และ บ นท กย อ ให เล อก Note Pages พ มพ เฉพำะ Outline ให เล อก Outline View

128 หำกเล อก 3 Slide ต อ 1 หน ำกระดำษจะม ส วนสำหร บบ นท กกำรส มนำหร อ อบรมสำหร บผ เข ำร วม

129 กำรเล อกล กษณะหน ำกระดำษทำได โดยคล กเมน Orientation แนวต ง Portrait แนวนอน Landscape

130 ในส วนเมน Options สำมำรถกำหนดค ำอ นๆในเอกสำรประกอบเช น Header และ Footer Color/Grayscale ส หร อขำวดำ

131 หำกต องกำรให พ มพ ออกมำเต มขนำดของกระดำษ สำมำรถทำได โดยคล กเล อก Scale to Fit Paper ส วน Frame Slides น นจะเป นกำรใส เส นขอบให ก บ Slide เวลำพ มพ เอกสำรประกอบ

132 ภำพต วอย ำงเอกสำรประกอบหล งจำกต งค ำเสร จเร ยบร อย

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม 1 บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม โปรแกรมน ใช สำหร บพ มพ งำนเอกสำรต ำงๆ เช น จดหมำย รำยงำน หน งส อ ว ทยำน พนธ และ จ ดร ปแบบให ด สวยงำม นอกจำกน ย งสำมำรถสร ำงงำนพ มพ แบบคอล มน (คล ำยงำนหน งส อพ มพ ) ได ด

More information

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย นำยกมล พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผ อำนวยกำรส วนว เครำะห ข อม ลเรดำร และดำวเท ยม สำน กพยำกรณ อำกำศ กรม คำนำ เอกสำรน จ ดทำข นเพ อเป นค ม อในกำรดำวล โลด (Download) ข อม ล

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง

ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง 1. ข อสอบจำนวน 2 ตอน เวลำในกำรทำข อสอบ 1 ช วโมง 30 นำท - ตอนท 1 ข อสอบเล อกตอบ 50 ข อ - ตอนท 2 ข อสอบข

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ใบความร ท 1 เร อง การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

ใบความร ท 1 เร อง การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ใบความร ท 1 เร อง การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ว ชาการเข ยนเว บไซด รห สว ชา ง30203 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 Macromedia Dreamweaver 8 เป

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint น ใช ส ำหร บน ำเสนอ (Present) ผลงำนประเภท ข อควำม ต วเลข ตำรำง กรำฟ ร ปภำพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต ำงๆ เพ อให ผลงำนด

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน (Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช

More information

การสารองและการก ค นข อม ล

การสารองและการก ค นข อม ล การสารองและการก ค นข อม ล (Backup & Restore) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 ข อม ลถ อเป นส งส ำค ญของระบบงำนห องสม ด หำกข อม ลส ญหำยหร อผ ดพลำด อำจส งผลถ งระบบงำน ห องสม ดจนไม สำมำรถให

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub...

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 1 สารบ ญ บทนำ... 3 บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 8 2. เร มต นกำรสร ำง epub... 8 2.1. ส วนประกอบหน ำต ำงในโปรแกรมและข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

6คล ค ด ค าสถ ต. ค ม อสอนการใช Excel เพ อหาค าสถ ต ง ายๆ แค คล ก ไม ต องพ มพ ส ตร ว ทยาล ยการอาช พป าซาง

6คล ค ด ค าสถ ต. ค ม อสอนการใช Excel เพ อหาค าสถ ต ง ายๆ แค คล ก ไม ต องพ มพ ส ตร ว ทยาล ยการอาช พป าซาง 6คล ค ม อสอนการใช Excel เพ อหาค าสถ ต ง ายๆ แค คล ก ไม ต องพ มพ ส ตร ค ด ค าสถ ต ว ทยาล ยการอาช พป าซาง เฮ อ!! แย จ ง ทำโครงกำรถ งบทท 4 แล ว แต ค ดค ำ ระด บควำมพ งพอใจไม เป นอ ะ อ มมมม เรำก พอเป นนะ แต

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1)

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) สำน กบร หำรกำรเส ยภำษ ทำงอ เล กทรอน กส กรมสรรพำกร พฤศจ กำยน 2556 สำรบ ญ ความเป นมา... 1 แผนผ งข นตอน การย นแบบ บช.1.... 1 ข นตอนการย นแบบ บช.1...

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบ(เพ มเต ม)

เอกสารประกอบ(เพ มเต ม) เอกสารประกอบ(เพ มเต ม) ก จกรรมเวท แลกเปล ยนความร เพ อม งส การปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ รอบร และฝ กให เช ยวชาญก บการทางาน Microsoft Office ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ.เพชรบ ร ประจาป งบประมาณ 2555 11/09/55 หากศ กษาจากเอกสารแล

More information

ค ม อการใช งาน Web Mail ส าหร บผ ใช งานท วไป

ค ม อการใช งาน Web Mail ส าหร บผ ใช งานท วไป ค ม อการใช งาน Web Mail ส าหร บผ ใช งานท วไป ส าน กงานปล ดกระทรวงพาณ ชย 44/100 ถ.นนทบ ร 1 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000 โทรศ พท 0 2507 7297 1 สารบ ญ กำรเข ำส ระบบ (LOG-IN)... 6 กำรออกจำกระบบ

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ 1. ป ม แฟ ม (File) = เป นส วนท ใช เก บคาส งต าง ๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น คาส ง สร าง (New), บ นท ก (Save) เป นต น 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access) = เป นแถบท ใช แสดงคาส งท ใช งาน บ อย ๆ ข นมาให เราสามารถเร

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel

ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กคำส งพ นฐำนและฟ งก ช นต ำง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สำมำรถประย

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557 คำนำ ค ม อการสร างคล ปนาเสนอเพ องานสาน กงาน เป นเอกสารใช ประกอบการบรรยายและการลงส การ ปฏ บ ต ให ก บน กศ กษาระด บ ปวส. 2 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม ในรายว ชาส มมนางานเช งปฏ บ ต งาน ว ชาช พการจ ดการสาน

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา สารบ ญ การสร างและตกแต งร ปภาพให เป นอ ลบ ม 2 การแก ไขอ ลบ มภาพท สร างไว 3 การสร างสไลด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

บทท 3 10. 3. 4. New Project

บทท 3 10. 3. 4. New Project บทท 3 พ นฐาน Premiere Pro CS4 ไม ใช เร องยากสำหร บผ ท เร มต นต ดต อว ด โอด วย Premiere เพ ยงร พ นฐานการใช งานโปรแกรมและ ใช งานบ อยๆ ก สามารถสร างความชำนาญให ก าว ไปเป นน กต ดต อม ออาช พได อย างแน นอน เม

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คำนำ ตำมท ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เก ยวก บระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยแม โจ (Maejo E-THESIS)

เก ยวก บระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยแม โจ (Maejo E-THESIS) 1 เก ยวก บระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยแม โจ (Maejo E-THESIS) Maejo E-THESIS ค อ ระบบกำหนดกรอบกำรเข ยนและกำรบร หำรจ ดกำรว ทยำน พนธ ของน กศ กษำระด บบ ณฑ ตศ กษำ บร หำรจ ดกำรโดยบ ณฑ ตว

More information