ภาคผนวก ก. ว ธ การต ดต งโปรแกรม

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก ก. ว ธ การต ดต งโปรแกรม"

Transcription

1 ภาคผนวก

2 60 ภาคผนวก ก. ว ธ การต ดต งโปรแกรม

3 61 โปรแกรม Adobe Audition 1.5 Adobe Audition 1.5 เป นโปรแกรมสำหร บผ ท ชอบร องเพลงหร อน กร องท ต องกำรเพ ยง ดนตร (Backing Track) เพ อนำไปใช ประกอบกำรอ ดเส ยงร อง โดยสำมำรถนำ MP3 ท ต องกำรมำต ด เส ยงน กร องออกไป โดยโปรแกรมท ใช ต ดเส ยงร องออกก ค อ Adobe Audition ภำพท 1 โปรแกรม Adobe Audition 1.5 ข นตอนการต ดต ง โปรแกรม Adobe Audition เร มต ดต งโปรแกรม Adobe Audition 1.5 คล ก Next ภำพท 2 หน ำจอแสดงกำรเข ำส กำรต ดต ง

4 62 ภำพท 2.1 หน ำจอแสดงกำรเข ำส กำรต ดต ง 2. ในหน ำน จะเป นให เล อกหมวดภำษำ ให เล อก US English แล วคล ก Next ภำพท 3 หน ำจอแสดงกำรเข ำส กำรเล อกภำษำ

5 63 3. ให คล ก ท accept เพ อยอมร บเง อนไข ภำพท 4 หน ำจอแสดงกำรเข ำส เง อนไขกำรต ดต ง 4. เป นกำรกรอกช อผ ใช ช องแรก ช องท 2 ใส ช อองค กร ช องท 3 กรอกเลขรห สของโปรแกรม ภำพท 5 หน ำจอแสดงกำรกรอกข อม ลส วนต ว

6 64 5.หน ำน จะเป นกำรย นย นทำกำรบ นท กโปรแกรม ภำพท 6 หน ำจอแสดงกำรย นย นบ นท กโปรแกรม 6.ส วนหน ำน ไม ต องเปล ยนแปลงอะไร คล ก Next ภำพท 7 หน ำจอแสดงกำรประเภท Association

7 65 7. คล ก Install เพ อย นย นกำรต ดต ง 8.รอจนกำรต ดต งเสร จ ภำพท 8 หน ำจอแสดงกำรย นย นกำรต ดต ง ภำพท 9 หน ำจอแสดงสถำนะกำรต ดต ง

8 66 9.คล ก Finish เม อต ดต งเสร จ ภำพท 9 หน ำจอแสดงสถำนกำรณ ต ดต งเสร จเร ยบร อย

9 67 ภาคผนวก ข. บทนาเสนอโครงงานเทคโนโลย สารสนเทศธ รก จ

10 68 บทนาเสนอโครงงานเทคโนโลย สารสนเทศธ รก จ 2 ประจาภาคเร ยนท 2/2556 ว ชา : โครงงำนเทคโนโลย สำรสนเทศธ รก จ 2 จำนวน 2 หน วยก ต (0-2-0) ช อโครงงาน : กำรประย กต ใช สถำน ว ทย ออนไลน โดย SHOUTcast และ Jetcast รายช อผ ศ กษาโครงงาน : 1.นำยทศพร ป ญญำศ ร รห สประจำต ว นำยว ทว ส แก วเวหำ รห สประจำต ว อาจารย ท ปร กษาโครงงาน : อำจำรย.ดร. เพ ชรร ตน พ ฒนเศรษฐำนนท (...) อ.พน ดำ ผด งเว ยง ว นท 9 / ม นำคม / 2557 (...) อ.ดร. เพ ชรร ตน พ ฒนเศรษฐำนนท ว นท 9 / ม นำคม / 2557 (...) อ. อร ศำพ ชร ส ทธ ด ว นท 9 / ม นำคม / 2557

11 69 บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ป จจ บ นระบบเคร อข ำย และอ นเตอร เน ตม กำรใช งำนก นอย ำงแพร หลำย ม กำรนำไป ประย กต ใช งำนในด ำนต ำงๆ ท งในด ำนกำรศ กษำ กำรต ดต อส อสำร ด ำนธ รก จ ด ำนส งคมและ ควำมบ นเท ง ซ งเป นต วแปรท สำค ญเพ อท จะท ำให ระบบได ข บเคล อนไปข ำงหน ำ ควำม หลำกหลำยและควำมสำค ญของระบบเคร อข ำยอ นเตอร เน ต ทำให ม กำรพ ฒนำระบบต ำงๆผ ำน ทำงอ นเตอร เน ตอย ำงรวดเร ว ม ควำมก ำวหน ำมำกย งข น และม ควำมจำเป นอย ำงมำก เทคโนโลย ด ำนเคร อข ำยคอมพ วเตอร และกำรส อสำรโทรคมนำคมต ำงๆน นเร มจะม กำรพ ฒนำแบบก ำวกระโดดเพ มมำกข น โดยเฉพำะด ำนอ นเตอร เน ตท เต มโตอย ำงต อเน องไม หย ด โดยเฉพำะควำมเร วในกำรเข ำถ งข อม ลและขนำดของช องส ญญำณหร อ Bandwidth ท มำก ข นสำมำรถส งผ ำนข อม ลท ม ขนำดใหญ และหลำกหลำยมำกข น ท สำค ญค อกำรพ ฒนำโปรแกรม ท ให บร กำรผ ำนเว บหร อแบบออนไลน ม มำกและม ประส ทธ ภำพท ด รวมถ งเคร องคอมพ วเตอร ท ให บร กำรม สมรรถนะท ส งข นกว ำแต ก อน จ งสน บสน นให กำรให บร กำรส อสม ยใหม ท กล ำวมำ เก ดข นได ง ำยมำก ป จจ บ นเรำสำมำรถเป นเจ ำของรำยสถำน ว ทย หร อสถำน ข ำวต ำงๆ ง ำยกว ำแต ก อนมำก ในป จจ บ น สถำน ว ทย ออนไลน (Radio Station Streaming Server) น บว ำเป นเร อง หน งท กำล งอย ในควำมสนใจของหลำยๆคน และม ไว ให บร กำรอย มำกมำย ซ งหลำยคนอำจจะ เคยได ย นโปรแกรมต ำงๆ ท ม ควำมสำมำรถล กษณะเด ยวก นในกำรทำสถำน ว ทย ออนไลน บน ระบบปฎ บ ต กำร Windows หร ออ นๆ ท ม ร ปแบบกำรใช งำนท น ำสนใจ ซ งจะข นอย ก บควำมชอบ ของแต ละบ คคลน นๆ ด งน นในกำรศ กษำโครงงำนเก ยวก บกำรใช งำน SHOUTcast และ Jetcast ซ งเป น ระบบสถำน ว ทย ออนไลน ท งค และย งเป นนว ตกรรมสม ยใหม ท เก ดข นจำกเทคโนโลย ทำงด ำน ระบบม ลต ม เด ย หร อกำรช วยในกำรแพร กระจำยเส ยงไปส ผ ฟ งผ ำนเคร อข ำยอ นเทอร เน ต ส ญญำณเส ยงจำกเคร องคอมพ วเตอร ผ ำนทำงระบบอ นเทอร เน ตไปย งผ ฟ งคนอ นได ท วโลก ซ ง ในป จจ บ นน ระบบเคร อข ำยอ นเตอร เน ตสำมำรถเข ำถ งท กคนได ในแทบจะท กพ นท และย ง

12 70 สำมำรถเป ดเพลงจำกคอมพ วเตอร ของท ำนเองหร อจะนำส ญญำณเส ยงจำกภำยนอก เองก ได โดยท สำมำรถจ ดผ งรำยกำรได เองตำมท ต องกำร และย งเป นกำรนำมำใช งำนทำงด ำน ควำมบ นเท งผ ำนทำงระบบเคร อข ำยอ นเตอร เน ต หร อเพ อนำมำประย กต ใช งำน สำหร บผ ท ม ควำมสนใจท จะนำไปศ กษำกำรใช งำนเพ มเต ม 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 1. เพ อศ กษำระบบสถำน ว ทย ออนไลน ท ใช ร ปแบบโปรแกรม SHOUTcast และ Jetcast 2. เพ อพ ฒนำสถำน ว ทย ออนไลน 3. เพ อประย กต ใช งำนโปรแกรม SHOUTcast และ Jetcast บนเว บไซต 4. เพ อให ผ ฟ งสำมำรถร บฟ งกำรจ ดรำยกำรว ทย ออนไลน ของผ จ ดรำยกำรได 1.3 ขอบเขตการดาเน นงาน 1. ต ดต ง SHOUTcast บน ระบบปฎ บ ต กำร Windows 2. ต งค ำ Port ของ SHOUTcast เพ อเช อมต อก บ Server ได 3. ต ดต ง Jetcast บน ระบบปฎ บ ต กำร Windows 4. ต งค ำ Port ของ Jetcast เพ อเช อมต อก บ Server ได 5. ทดสอบกำรใช งำน SHOUTcast และ Jetcast 6. กำรประย กต ใช งำนสถำน ว ทย ออนไลน

13 อ ปกรณ และเคร องม อในการดาเน นงาน Hardware 1. เคร องคอมพ วเตอร Notebook จำนวน 2 เคร อง 2. ช ดห ฟ งและไมโครโฟน จำนวน 2 ช ด Software 1. ระบบปฎ บ ต กำร Microsoft Windows 2. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 สำหร บออกแบบและพ ฒนำเว บไซต 3. โปรแกรม Adobe Photoshop สำหร บออกแบบและตกแต งภำพ 4. โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 สำหร บจ ดทำเอกสำร 5. โปรแกรม Internet Explorer สำหร บทดสอบโปรแกรม 6. โปรแกรม Adobe Audition สำหร บต ดต อเส ยงรำยกำร 7. ภำษำ HTML ในกำรพ ฒนำเว บไซต 8. โปรแกรม Winamp และ JetAudio 9. Plug-In SHOUTcast และ Jetcast 1.5 ข นตอนการดาเน นงาน 1. นำเสนอห วข อต ออำจำรย ท ปร กษำ 2. ศ กษำและรวบรวมข อม ล 3. ต ดต ง 4. ทดสอบกำรทำงำน 5. ตรวจสอบกำรทำงำนและแก ไขข อผ ดพลำด 6. นำเสนอผลงำนต ออำจำรย ท ปร กษำ 7. จ ดทำเอกสำร

14 ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ทำตำรำงแสดงระยะเวลำในกำรดำเน นงำนโครงงำนเทคโนโลย สำรสนเทศธ รก จ ต งแต เร มต นจนถ งข นตอนส ดท ำย โดยแสดงเป นตำรำงก จกรรม หร อ Gantt Chart ก จกรรม เด อน 2556 นำเสนอห วข อต ออำจำรย ท ปร กษำ ศ กษำและรวบรวมข อม ล ต ดต ง ทดสอบกำรทำงำน ตรวจสอบกำรทำงำนและแก ไข ข อผ ดพลำด นำเสนอผลงำนต ออำจำรย ท ปร กษำ จ ดทำเอกสำร ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. 1.7 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ได ระบบสถำน ว ทย ออนไลน ท พ ฒนำข น 2. สำมำรถนำมำประย กต ใช งำนสถำน ว ทย ออนไลน บนเว บไซต ได 3. สำมำรถเล อกโปรแกรมท ม ควำมเหมำะสมในกำรนำไปใช งำนได 4. สำมำรถเป นทำงเล อกสำหร บผ ท ม ควำมสนใจจะนำไปศ กษำและพ ฒนำเพ มเต มได

15 73 ภาคผนวก ค. รายงานการเข าพบท ปร กษา

16 74 รายงานการเข าพบท ปร กษา ช อเร อง กำรประย กต ใช สถำน ว ทย ออนไลน โดย Shoutcast& Jetcast ผ ศ กษา นำยทศพร ป ญญำศ ร รห สน ส ต นำยว ทว ส แก วเวหำ รห สน ส ต อาจารย ท ปร กษา อำจำรย.ดร. เพ ชรร ตน พ ฒนเศรษฐำนนท ว น / เด อน / ป รำยงำนควำมค บหน ำ/กำรให คำปร กษำ รำยม อช ออำจำรย ท ปร กษำ 19 / ม.ย. / 2556 นำเสนอห วข อต ออำจำรย ท ปร กษำ 25 / ม.ย / 2556 ส งบทท 1 ร บฟ งคำแนะนำ 26 / ม.ย. / 2556 ส งบทท 1 แก ไข ร บฟ งคำปร กษำ 30 / ก.ค. / 2556 ส งบทท 1-3 ร บฟ งคำปร กษำ 6 / ต.ค. / 2556 ร บฟ งคำปร กษำเร องกำรสอบโปรเจค 1 4 / ก.พ. / 2557 ด ควำมค บหน ำของโปรแกรม/ทดสอบ โปรแกรม 23 / ก.พ. / 2557 รำยงำนควำมค บหน ำ / เตร ยมกำรนำเสนอ ซ อมนำเสนอ โปรเจค 2

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม คำนำ สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำมเป นหน วยงำนท ม ภำรก จหล กในกำรสน บสน นเทคโนโลย สำรสนเทศ

More information

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1)

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) สำน กบร หำรกำรเส ยภำษ ทำงอ เล กทรอน กส กรมสรรพำกร พฤศจ กำยน 2556 สำรบ ญ ความเป นมา... 1 แผนผ งข นตอน การย นแบบ บช.1.... 1 ข นตอนการย นแบบ บช.1...

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย 1 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 2 คานา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

บทน า 1.1 ป ญหาและท มาของป ญหา

บทน า 1.1 ป ญหาและท มาของป ญหา บทท 1 บทนา 1 1.1 ป ญหาและท มาของป ญหา ป จจ บ นเทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในช ว ตประจาว นของคนเรามาก โดยเฉพาะเทคโนโลย ทาง ด านไอท ซ งเทคโนโลย ทางด านไอท ด งกล าวม ท งข อด และข อเส ย ถ าคนเราร จ กนามาใช ก

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

1. การกาก บด แลก จการ

1. การกาก บด แลก จการ 1. การกาก บด แลก จการ นโยบายการกาก บด แลก จการ บร ษ ท น ำม นพ ชไทย จำก ด (มหำชน) ม นโยบำยก ำก บด แลก จกำร เพ อเพ มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรจ ดกำร และ สร ำงควำมเช อม นให เก ดข นแก ผ ถ อห น น กลงท นและผ เก

More information

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub...

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 1 สารบ ญ บทนำ... 3 บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 8 2. เร มต นกำรสร ำง epub... 8 2.1. ส วนประกอบหน ำต ำงในโปรแกรมและข

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ )

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) 1 ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) (สาหร บ สาน กงานเขตพ นท, โรงเร ยนขนาดกลาง, โรงเร ยนขนาดใหญ ) ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล การประช มว ชาการระด บชาต คร งท 3 ประจาป การศ กษา 2557 เร อง นว ตกรรมส งคมก บการปฏ ร ปประเทศไทย 360 องศา ว นพฤห สบด ท 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. ณ ห อง 15 201 ห องเธ ยเตอร อาคารม ลต ม เด ย มหาว

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ท ม ราคาต อหน วยต ากว า 1 ล านบาท รวม 2 รายการ (รวม 326 หน วย)

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ท ม ราคาต อหน วยต ากว า 1 ล านบาท รวม 2 รายการ (รวม 326 หน วย) (ร าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ท ม ราคาต อหน วยต ากว า 1 ล านบาท รวม 2 รายการ (รวม 326 หน วย) 1. หล กการและเหต ผล สำน กงบประมำณได ให ควำมส ำค ญต อกำรน ำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลย

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น (สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information

๒. ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษำ คณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ยม ล ขส ทธ ซอฟต แวร ไมโครซอฟท ท ถ กต องตำม กฎหมำยไว ใช งำนอย ำงท วถ ง

๒. ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษำ คณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ยม ล ขส ทธ ซอฟต แวร ไมโครซอฟท ท ถ กต องตำม กฎหมำยไว ใช งำนอย ำงท วถ ง ประกาศสาน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เร อง กาหนดห วข อร างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) โครงการจ ดซ อล ขส ทธ การใช งานซอฟต แวร ไมโครซอฟท ระด บองค กร ๑. ความเป นมา ด วยส ำน กบร

More information

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC)

ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) ค ม อโปรแกรมจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ป การศ กษา 2555 (Data Management Center : DMC) สำำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน โดยสำำน กนโยบำยและแผน กล มงำนข อม ลสำรสนเทศ ได จด เก บข อม ลน กเร ยนรำยบ คคลเพ

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

ผ ว จ ย นางสาวเบญจมาศ เหม อนส ทธ วงศ ตำแหน ง คร ผ สอน ปร ญญาโท (บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต, เศรษฐศาสตร มหาบ ณฑ ต) ว ฒ กำรศ กษำ

ผ ว จ ย นางสาวเบญจมาศ เหม อนส ทธ วงศ ตำแหน ง คร ผ สอน ปร ญญาโท (บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต, เศรษฐศาสตร มหาบ ณฑ ต) ว ฒ กำรศ กษำ ช อเร องว จ ย การพ ฒนาการเร ยนร ด วยส อประสม เร อง ระบบสารสนเทศและการน าไปใช ในรายว ชา ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ รห ส 3215 2004 ส าหร บน กศ กษา ระด บช น ปวส.1/9 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ธนาพณ ชยการ เช ยงใหม

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา

ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษา และพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 128/356 ช น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ า ถนนพญาไท เขตราชเทว กทม. 10400 โทรศ พท 02-129-3108, 02-129-3124

More information