มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก"

Transcription

1 มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก

2

3

4 ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาช ถ งแนวการดารงอย และปฏ บ ต ตนของ ประชาชนในท กระด บต งแต ในระด บครอบคร ว ระด บช มชน จนถ งระด บร ฐท งในการ พ ฒนาและบร หารประเทศให ดาเน นไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพ ฒนา เศรษฐก จเพ อให ก าวท นต อโลกย คโลกาภ ว ตน ความพอเพ ยง หมายถ ง ความพอประมาณ ความม เหต ผล รวมถ งความ จาเป นท จะต องม ระบบภ ม ค มก นในต วท ด พอสมควร ต อการม ผลกระทบใดq อ นเก ดจากการเปล ยนแปลงท งภายนอก และภายใน ท งน จะต องอาศ ยความรอบร ความรอบคอบ และความระม ดระว ง อย างย ง

5 ในการนาว ชาการต างๆ มาใช ในการวางแผน และการดาเน นการท กข นตอน และขณะเด ยวก นจะต องเสร มสร างพ นฐานจ ตใจของคนในชาต โดยเฉพาะ เจ าหน าท ของร ฐ น กทฤษฎ และน กธ รก จในท กระด บให ม สาน กในค ณธรรม ความซ อส ตย ส จร ต และให ม ความรอบร ท เหมาะสม ดาเน นช ว ต ด วยความ อดทน ความเพ ยร ม สต ป ญญา และความรอบคอบ เพ อให สมด ล และ พร อมต อการรองร บการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วและกว างขวางท งด าน ว ตถ ส งแวดล อม และว ฒนธรรมจากโลกภายนอกได เป นอย างด

6

7 หล กแนวค ดของเศรษฐก จพอเพ ยง การพ ฒนาตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ การพ ฒนาท ต งอย บน พ นฐานของทางสายกลาง และความไม ประมาท โดยคาน งถ ง ความ พอประมาณ ความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว ตลอดจนใช ความร ความรอบคอบ และค ณธรรม ประกอบการวางแผน การต ดส นใจ

8 ๑. กรอบแนวค ด เป นปร ชญาท ช แนะแนวทางการดารงอย และปฏ บ ต ตนในทางท ควรจะเป น โดยม พ นฐานมาจากว ถ ช ว ตด งเด มของส งคมไทย สามารถนามา ประย กต ใช ได ตลอดเวลา และเป นการมองโลกเช งระบบท ม การ เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา และเป นการมองโลกเช งระบบ ท ม การ เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ม งเน นการรอดพ นจากภ ย และว กฤต เพ อ ความม นคง และความย งย นของการพ ฒนา

9 ๒. ค ณล กษณะ ค ณล กษณะเศรษฐก จพอเพ ยงสามารถนามา ประย กต ใช ก บการปฏ บ ต ตนได ในท กระด บ โดย เน นการปฏ บ ต บนทางสายกลาง และการพ ฒนา อย างเป นข นตอน

10 ๓. คาน ยาม ความพอเพ ยงจะต องประกอบด วยค ณล กษณะ ๓ ประการพร อมๆ ก นด งน ความพอประมาณ ความม เหต ผล การม ภ ม ค มก นท ด ในต ว

11 ความพอประมาณ หมายถ ง ความพอด ท ไม น อยเก นไป และไม มากเก นไปโดยไม เบ ยดเบ ยนตนเอง และผ อ น เช น การผล ต และการบร โภคท อย ในระด บ พอประมาณ

12 ความม เหต ผล หมายถ ง การต ดส นใจเก ยวก บระด บของความ พอเพ ยงน น จะต องเป นไปอย างม เหต ผลโดย พ จารณาจากเหต ป จจ ยท เก ยวข อง ตลอดจน คาน งถ งผลท คาดว าจะเก ดข นจากการกระทาน นๆ อย างรอบคอบ

13 การม ภ ม ค มก นท ด ในต ว หมายถ ง การเตร ยมต วให พร อมร บผลกระทบ และการเปล ยนแปลงด านต างๆท จะเก ดข นโดย คาน งถ งความเป นไปได ของสถานการณ ต าง ๆ ท คาดว าจะเก ดข นในอนาคตท งใกล และไกล

14 ทางสายกลาง...? พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วม พระราชดาร ว า ม น ไม ได ม ความจาเป นท เราจะกลายเป นประเทศ อ ตสาหกรรมใหม พระองค ได ทรงอธ บายว า ความ พอเพ ยงและการพ งตนเอง ค อ ทางสายกลางท จะ ป องก นการเปล ยนแปลงความไม ม นคงของประเทศ ได

15 เศรษฐก จพอเพ ยงเช อว าจะสามารถปร บเปล ยน โครงสร างทางส งคมของชมช นให ด ข นโดยม ป จจ ย 2 อย างค อ การผล ตจะต องม ความส มพ นธ ก นระหว าง ปร มาณ ผลผล ตและการบร โภค ช มชนจะต องม ความสามารถในการจ ดการทร พยากรของ ตนเอง

16 ผลท เก ดข นค อ เศรษฐก จพอเพ ยงสามารถท จะคงไว ซ งขนาดของ ประชากรท ได ส ดส วน ใช เทคโนโลย ได อย างเหมาะสม ร กษาสมด ลของระบบน เวศ และปราศจากการ แทรกแซงจากป จจ ยภายนอก

17 พระบรมราโชวาท ในพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตรของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ณ หอประช มมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร...การพ ฒนาประเทศจาเป นต องทาตามลาด บข น ต องสร างพ นฐาน ค อ ความพอม พอก น พอใช ของประชาชนส วนใหญ เป นเบ องต นก อน โดยใช ว ธ การและใช อ ปกรณ ท ประหย ด แต ถ กต องตามหล กว ชา เม อได พ นฐาน ม นคงพร อมพอควรและปฏ บ ต ได แล ว จ งค อยสร างค อยเสร มความเจร ญและ ฐานะเศรษฐก จข นท ส งข นโดยลาด บต อไป หากม งแต จะท มเทสร างความ เจร ญ ยกเศรษฐก จข นให รวดเร วแต ประการเด ยว โดยไม ให แผนปฏ บ ต การ ส มพ นธ ก บสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล องด วย ก จะเก ด ความไม สมด ลในเร องต าง ๆ ข น ซ งอาจกลายเป นความย งยากล มเหลวได ใน ท ส ด...

18 ๔. เง อนไข การต ดส นใจและการดาเน นก จกรรมต างๆ ให อย ในระด บพอเพ ยงน น ต องอาศ ยท งความร และค ณธรรมเป นพ นฐาน กล าวค อ เง อนไขความร เง อนไขค ณธรรม

19 เง อนไขความร เง อนไขความร ประกอบด วย ความรอบร เก ยวก บว ชาการต างๆท เก ยวข องอย างรอบด าน ความรอบคอบท จะนาความร เหล าน นมา พ จารณาให เช อมโยงก น เพ อประกอบการ วางแผน และความระม ดระว งในข นปฏ บ ต

20 เง อนไขค ณธรรม เง อนไขค ณธรรม ท จะต องเสร มสร าง ประกอบด วย ม ความตระหน กในค ณธรรม ม ความซ อส ตย ส จร ต ม ความอดทน ม ความเพ ยร ใช สต ป ญญาในการดาเน นช ว ต

21 ๕. แนวทางปฏ บ ต การนาปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงมาประย กต ใช ค อ การพ ฒนา ท สมด ลและย งย น พร อมร บต อการ เปล ยนแปลงในท กด าน ท งทางด าน เศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม ความร และเทคโนโลย

22 เศรษฐก จพอเพ ยงก บทฤษฎ ใหม ตามแนวพระราชดาร เศรษฐก จพอเพ ยง และแนวทางปฏ บ ต ของทฤษฎ ใหม เป นแนวทางในการพ ฒนา ท นาไปส ความสามารถในการ พ งตนเอง ในระด บต าง ๆ อย างเป นข นตอน โดยลดความ เส ยงเก ยวก บความผ นแปรของธรรมชาต หร อการ เปล ยนแปลงจากป จจ ยต างๆ โดยอาศ ยความพอประมาณ และความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ม ความร ความ เพ ยร และความอดทน สต และป ญญา การช วยเหล อซ งก น และก นและม ความสาม คค

23 เศรษฐก จพอเพ ยง ความหมายกว าง กว าทฤษฎ ใหม โดยท เศรษฐก จพอเพ ยง เป นกรอบแนวค ดท ช บอกหล กการ และ แนวทางปฏ บ ต ของทฤษฎ ใหม ในขณะท แนวพระราชดาร เก ยวก บทฤษฎ ใหม หร อ เกษตรทฤษฎ ใหม ซ งเป นแนวทางการ พ ฒนาการเกษตร อย างเป นข นตอนน น เป นต วอย างการใช หล กเศรษฐก จ พอเพ ยง ในทางปฏ บ ต ท เป นร ปธรรม เฉพาะในพ นท ท เหมาะสม

24

25 ทฤษฎ ใหม ตามแนวพระราชดาร อาจเปร ยบเท ยบ ก บหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งม อย ๒ แบบ แบบพ นฐาน แบบก าวหน า

26 ๑. ความพอเพ ยงในระด บบ คคล และครอบคร ว เกษตรกรเป นเศรษฐก จพอเพ ยงแบบพ นฐาน เท ยบได ก บทฤษฎ ใหม ข นท ๑ ท ม ง แก ป ญหาของเกษตรกรท อย ห างไกลแหล งน า ต องพ งน าฝน และประสบความ เส ยงจากการท น าไม พอเพ ยง แม กระท งสาหร บการปล กข าวเพ อบร โภค และม ข อ สมมต ว า ม ท ด นพอเพ ยงในการข ดบ อเพ อแก ป ญหาในเร องด งกล าว จากการ แก ป ญหาความเส ยงเร องน า จะทาให เกษตรกรสามารถม ข าวเพ อการบร โภคย งช พ ในระด บหน ง และใช ท ด นส วนอ น ๆ สนองความต องการพ นฐานของครอบคร ว รวมท งขายในส วนท เหล อเพ อม รายได ท จะใช เป นค าใช จ ายอ น ๆ ท ไม สามารถผล ต เองได ท งหมดน เป นการสร างภ ม ค มก นในต วให เก ดข นในระด บครอบคร ว อย างไรก ตาม แม กระท ง ในทฤษฎ ใหม ข นท ๑ ก จาเป นท เกษตรกรจะต องได ร บ ความช วยเหล อจากช มชนราชการม ลน ธ และภาคเอกชนตามความเหมาะสม

27 ๒. ความพอเพ ยงระด บช มชน ความพอเพ ยงในระด บช มชนและระด บองค กรเป นเศรษฐก จ พอเพ ยงแบบก าวหน า ซ งครอบคล มทฤษฎ ใหม ข นท ๒ เป นเร องของ การสน บสน นให เกษตรกรรวมพล งก นในร ปกล ม หร อ สหกรณ หร อการ ท ธ รก จต างๆรวมต วก นในล กษณะเคร อข ายว สาหก จ กล าวค อ เม อสมาช กในแต ละครอบคร ว หร อองค กร ต างๆ ม ความพอเพ ยงข นพ นฐานเป นเบ องต นแล วก จะรวมกล มก นเพ อ ร วมม อก นสร างประโยชน ให แก กล ม และส วนรวมบนพ นฐานของการไม เบ ยดเบ ยนก น การแบ งป นช วยเหล อซ งก นและก น ตามกาล งและ ความสามารถของตน ซ งจะสามารถทาให ช มชนโดยรวม หร อ เคร อข ายว สาหก จน น ๆ เก ดความพอเพ ยงในว ถ ปฏ บ ต อย างแท จร ง

28 ๓. ความพอเพ ยงในระด บประเทศ ความพอเพ ยงในระด บประเทศ เป นเศรษฐก จพอเพ ยงแบบ ก าวหน า ซ งครอบคล มทฤษฎ ใหม ข นท ๓ ซ งส งเสร มให ช มชน หร อ เคร อข ายว สาหก จ สร างความร วมม อก บองค กรอ น ๆ ในประเทศ เช น บร ษ ทขนาดใหญ ธนาคารสถาบ นว จ ยเป นต น การสร างเคร อข ายความร วมม อในล กษณะเช นน จะเป นประโยชน ในการส บทอดภ ม ป ญญา แลกเปล ยนความร เทคโนโลย และบทเร ยน จากการพ ฒนา หร อ ร วมม อก นพ ฒนา ตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง ทาให ประเทศอ นเป นส งคมใหญ อ นประกอบด วยช มชน องค กร และธ รก จ ต างๆ ท ดาเน นช ว ตอย างพอเพ ยงกลายเป นเคร อข ายช มชนพอเพ ยงท เช อมโยงก นด วยหล กไม เบ ยดเบ ยน แบ งป น และช วยเหล อซ งก นและก น ได ในท ส ด

29 เศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรง ม พระราชดาร สช แนะแนวทางการดาเน นช ว ตแก พสกน กรชาวไทยมาโดย ตลอดนานกว า ๒๕ ป ต งแต ก อนเก ดว กฤตการณ ทางเศรษฐก จ และ เม อภายหล งได ทรงเน นย าแนวทางการแก ไขเพ อให รอดพ น และสามารถ ดารงอย ได อย างม นคงและย งย น ภายใต กระแสโลกาภ ว ตน และความ เปล ยนแปลงต างๆ

30

31 สร างการเร ยนร ร วมก นและแลกเปล ยนเร ยนร

32 ค ณธรรม ๔ ประการ ท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ประชาชนชาวไทย ประกอบด วย ประการแรก ค อ การร กษาความส จ ความจร งใจต อต วเอง ร จ กสละประโยชน ส วนน อย ของตนเพ อประโยชน ส วนใหญ ของบ านเม อง ประพฤต แต ส งท เป นประโยชน และเป นธรรม ประการท สอง ค อ การร จ กข มใจตนเอง ฝ กใจตนเอง ให ประพฤต ปฏ บ ต อย ในความ ส จ ความด ประการท สาม ค อ การอดทน อดกล น และอดออม ไม ประพฤต ล วงความส จส จร ต ไม ว าจะด วยเหต ประการใด ประการท ส ค อ การร จ กละวางความช ว ความท จร ต ค ณธรรม ๔ ประการน ถ าแต ละคนพยายามปล กฝ งและบาร งให เจร ญงอกงามข นโดยท วก น แล ว จะช วยให ประเทศชาต บ งเก ดความส ข ความร มเย น และม โอกาสท จะปร บปร งพ ฒนาให ม นคงก าวหน าต อไปได ด งประสงค ร กษาส จ...ข มใจ...อดทน...ละวางความช ว

33 ค ณธรรมซ งเป นท ต งของความร กความสาม คค ท ทาให คนไทยเราสามารถ ร วมม อร วมใจก นร กษาและพ ฒนาบ านเม องให เจร ญร งเร องส บต อก นไปได ตลอดรอดฝ ง ต อก น ประการแรก ค อ การให ท กคนค ด พ ด ทาด วยความเมตตา ม งด ม งเจร ญ ประการท สอง ค อ การท แต ละคนต างช วยเหล อเก อก ลก น ประสานงาน ประสานประโยชน ก นให งานท ทาสาเร จผลท งแก ตนแก ผ อ นและประเทศชาต ประการท สาม ค อ การท ท กคนประพฤต ปฏ บ ต อย ในความส จร ต ในกฎ กต กาและในระเบ ยบแบบแผนโยเท าเท ยมเสมอก น ประการท ส ค อ การท ต างคนต างพยายามทานาความค ดความเห นของ ตนให ถ กต องเท ยงตรงอย ในเหต ในผล

34 หากความค ดจ ตใจและการประพฤต ปฏ บ ต ท ลงรอยเด ยวก นในทางท ด ท เจร ญน ย งม พร อมม ลในกายในใจคนไทยก ม นใจได ว าประเทศชาต ไทยจะ ดารงม นคงอย ตลอดไปได จ งขอให ท านท งหลายในมหาสมาคมแห งน ท งประชาชนชาวไทยท กหม เหล าได ร กษาจ ตใจและค ณธรรมน ไว ให เหน ยว แน น และถ ายทอดความค ดจ ตใจน ก นต อไปอย าให ขาดสายเพ อให ประเทศชาต ของเราดารงย นยงอย ด วยความร มเย นเป นส ขท งในป จจ บ น และภายหน า พระราชดาร ส ๙ ม ถ นายน ๒๕๔๙

35 ทรงพระเจร ญ

36

37 การม ภ ม ค มก นท ด ในต ว หมายถ ง การเตร ยมต วให พร อมร บผลกระทบและการ เปล ยนแปลงด านการต างๆ ท จะเก ดข น โดยคาน งถ งความเป นไปได ของ สถานการณ ต างๆ ท คาดว าจะเก ดข นในอนาคตท งใกล และไกล

38

39 จากการศ กษาประเด นหล ก ๕ ประเด นหล กข างต นแล ว จะเห นได ว าค อ สาระสาค ญของการดาเน นว ถ ช ว ตของส งคมไทย ซ งจะนามาซ งความส ข ความสมด ลตรงตามเป าหมายส งส ดของการดาเน นงานว ฒนธรรมโดยน ยยะ ของ ว ฒนธรรม หมายถ ง ความเจร ญงอกงาม ซ งเป นผลจากระบบ ความส มพ นธ ระหว างมน ษย ก บส งคม และมน ษย ก บธรรมชาต จาแนก ออกเป น ๓ ด าน ค อ จ ตใจ ส งคม และว ตถ ซ ง สามารถอย ร วมก นได อย างม ด ลยภาพ นามาซ งส นต ภาพ ส นต ส ข และอ สรภาพ อ นเป นพ นฐาน แห งอารยะธรรมของมน ษยชาต การประย กต ใช จ งเป นกลไกท สาค ญย งท จะต องร วมม อก นแนวพระราชดาร

40 การพ ฒนาตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง เป นการพ ฒนาท ต งอย บนพ นฐานของ ทางสายกลางและความไม ประมาท โดยคาน งถ ง ความพอประมาณ ความม เหต ม ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว ตลอดจนใช ความร ความรอบคอบ และ ค ณธรรม การประกอบวางแผน การต ดส นใจ และการกระทากรอบแนวค ดน เป น ปร ชญาของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงม พระราชดาร สช แนะ ในการดาเน น ช ว ตแก พสกน การชาวไทยมานานกว า ๒๕ ป ต งแต ก อนว กฤตทางเศรษฐก จ และเม อภายหล งได ทรงเน นย าแนวทางการแก ไขเพ อให รอดพ นและสามารถ ดารงอย ได อย างม นคงและย งย นภายใต กระแสโลกาภ ว ฒน และความ เปล ยนแปลงต างๆท ช แนะแนวทางดารงอย และปฏ บ ต ตนในทางท ควรจะเป น โดยม พ นฐานมาจากช ว ตด งเด มของส งคมไทย สามารถนามาประย กต ใช ได ตลอดเวลา

41 น บต งแต ม พระบรมราโชวาทและพระราชดาร สของพระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห วในป 2517 เป นต นมา พบว าพระองค ท านได ทรงเน นย าแนวทางการ พ ฒนาท อย บนพ นฐานของการพ งตนเอง ความพอม พอก น พอใช การร จ ก ความพอประมาณการคาน งถ งความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว ทรงเต อนสต ประชาชนคนไทยไม ให ประมาทตระหน กถ งการพ ฒนา ตามลาด บข นตอนท ถ กต องตามหล กว ชาการ ท งน การข บเคล อนเศรษฐก จ พอเพ ยง ม เป าหมายหล กเพ อสร างเคร อข ายเร ยนร ให ม การนาหล กเศรษฐก จ พอเพ ยงไปใช เป นกรอบความค ด เป นแนวทางในการปฏ บ ต ตลอดจนเป นส วน หน งของว ถ ช ว ตของคนไทยในท กภาคส วน

42 ก าวแรกจ ดประกายก าวสองตอกเสาเข ม หลายฝ ายเช อว า เศรษฐก จพอเพ ยงควรเป นปร ชญานาทางใน การพ ฒนาประเทศ ซ งนาไปส การพ ฒนาองค ความร ในเร องน อย าง จร งจ ง แต หลายคนไม ทราบว า จร งๆ แล ว ได ม การผล กด นเร อง เศรษฐก จพอเพ ยงมาต งแต ป ๒๕๔๒ โดยม สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นแกนหล ก และม การต งคณะอน กรรมการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงเป นต วข บเคล อน

43 ได ม การจ ดทาแผนการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง ๔ ป ในช วงป ๒๕๔๗ ๒๕๕๐ โดยป แรก เน นการจ ดประกายความร เก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง ให คน ม ความเข าใจท ถ กต อง และเก ดความต นต ว ต อมาในช วงป ท 2 ถ อว าเป นช วง สาค ญค อ การตอกเสาเข ม ท จะเน นการสร าง Case study หร อทาให ประชาชน เห นว าหล กเศรษฐก จพอเพ ยงทาได และประสบความสาเร จได จร งๆ ท สาค ญ ต องสร างความเข าใจว า เศรษฐก จพอเพ ยง ม ได จาก ดเฉพาะเกษตรกรหร อ ชาวไร ชาวนาเพ ยงเท าน น แต เป นเศรษฐก จของท กคน ท กอาช พ ท งท อย ใน เม องและอย ในชนบท ท กๆคนร วมก นผล กด น ช มชนท องถ นร วมก นต งแต ระด บหม บ าน ระด บช มชน ระด บอาเภอ ระด บจ งหว ด จนถ งระด บชาต รวมถ ง แนวนโยบายท ร ฐบาลเห นความสาค ญและทาต อเน อง

44 ถ าไม ม เศรษฐก จพอเพ ยง เวลาไฟด บ...จะพ งหมดจะทาอย างไร ท ท ต องใช ไฟฟ า ก ต องแย ไป...ถ าข นโบราณว าม ดก จ ดเท ยนค อม ทางแก ป ญหาเสมอ...เศรษฐก จพอเพ ยงน ให พอเพ ยงเฉพาะต วเองร อยเปอร เซนต น เป นส งท ทา ไม ได จะต องม การแลกเปล ยน ต องม การช วยก น...พอเพ ยงในทฤษฎ หลวงน ค อให สามารถท จะดาเน นงานได พระราชดาร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ว นท ๒๓ ธ นวาคม ๒๕๔๒

45 พอประมาณ ม เหต ผล เง อนไขความร (รอบร รอบคอบ ระม ดระว ง) ม ภ ม ค มก น เง อนไขค ณธรรม (ซ อส ตย ส จร ต ขย น อดทน สต ป ญญา แบ งป น) สร ปปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

46 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ได พระราชทานส งท ด และม ค ามากมายให แก คนไทยท กหม เหล า ท กพ นท ท กสถานการณ ด งน น ส งท ด ท ส ดท พสกน กรท กคนควรทาเพ อสนอง พระเดชพระค ณพระองค ท าน ค อ ไปศ กษาพระบรมราโชวาท หร อคา สอนของพระองค ท านให เข าใจ และน อมใส เกล าใส กระหม อนร บไป ประพฤต ปฏ บ ต จะเป นว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด เปร ยบเสม อนก บพ อแม เล ยง และอบรมส งสอนล ก ล กจะแสดงความกต ญญ กตเวท ต อพ อแม โดยนา คาสอนของพ อแม ไปค ด ใคร ครวญและปฏ บ ต น บเป นการตอบแทน บ ญค ณพ อแม ท ด ท ส ด

47

48

49 ป พ.ศ. ๒๕๔๘...ท านรองนายกฯ ท งหลายอาจไม ทา เพราะว าเคยช นก บเศรษฐก จท ต อง ใช เง นมาก ไม ใช เศรษฐก จพอเพ ยง ไม พอเพ ยง นายกฯและค ณหญ ง อาจจะให เพ อนนายกฯ รองนายกฯต างๆ ทาเศรษฐก จพอเพ ยงส กน ดหน อย ก จะทาให อ ก 40 ป ประเทศชาต ไปได แต น ก ม แต นายกฯ รองนายกฯ จ ดการ รวมท งค สมรส ทาเศรษฐก จพอเพ ยงก เช อว า ประเทศจะม ความประหย ดได เยอะเหม อนก น ค อ ถ าไม ประหย ด ประเทศไปไม ได คนอ นไม ประหย ด สาหร บคณะร ฐมนตร ประหย ด คณะรองนายกฯ ประหย ด จะทาให ไปได ด ข น เยอะ พระราชดาร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว

50 ป พ.ศ. ๒๕๔๖...ความสะดวกจะสามารถสร างอะไรได มาก น ค อเศรษฐก จพอเพ ยง สาค ญว าต องร จ กข นตอน ถ าน ก จะทาอะไรให เร วเก นไป ไม พอเพ ยง ถ าไม เร ว ช าไป ก ไม พอเพ ยง ต องให ร จ กก าวหน า โดยไม ทาให คน เด อดร อน อ นน เศรษฐก จพอเพ ยงคงได ศ กษามานานแล ว เราพ ดมาแล ว ๑๐ ป ต องปฏ บ ต ด วย พระราชดาร สเน องในโอกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา ๔ ธ นวาคม ๒๕๔๖

51 ป พ.ศ. ๒๕๔๔ เศรษฐก จพอเพ ยงก บภาคธ รก จ เศรษฐก จพอเพ ยง เร มม การนาไปประย กต ใช ก บ ภาคธ รก จ ได เช นก น โดย ห วใจอย ท การครองตนของภาคธ รก จในทางสายกลาง ค อ พอประมาณ ม เหต ผล สร างภ ม ค มก น และม บทบาทในการช วยพ ฒนาประเทศ...การอย พอม พอก น ไม ได หมายความว า ไม ม ความก าวหน า ม นจะม ความก าวหน าแค พอประมาณ ถ าก าวหน าเร วเก นไป ไปถ งข นเขาย งไม ถ งยอดเขา ห วใจวาย แล วก หล นจากเขา ถ าบ คคลหล นจากเขา ก ไม เป นไร ช างห วเขา แต ว า ถ าคนๆ เด ยวข นไปว งบนเขา แล วหล นลงมา บางท ท บคนอ น ทาให คนอ นต อง หล นไปด วย อ นน เด อดร อน... พระราชดาร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔

52 ป พ.ศ. ๒๕๔๓ เศรษฐก จพอเพ ยง...เป นการท งเศรษฐก จหร อความประพฤต ท ทาอะไรเพ อให เก ดผลโดยม เหต และผล ค อ เก ดผลม นมาจากเหต ถ าทาเหต ท ด ถ าค ดให ด ให ผลท ออกมา ค อส งท ต ดตามเหต การกระทา ก จะเป นการกระทาท ด และผลของการ กระทาน น ก จะเป นการกระทาท ด ด แปลว าม ประส ทธ ผล ด แปลว าม ประโยชน ด แปลว าทาให ม ความส ข. ท งหมดน พ ดอย างน ก ค อเศรษฐก จพอเพ ยงน นเอง ภาษาอ งกฤษว า Sufficiency Economy ใครต อใครก ต อว า...ว าไม ม จะว าเป นคาใหม ของเราก ได ก หมายความ ว าประหย ด แต ไม ใช ข เหน ยว ทาอะไรด วยความอะล มอล วยก น ทาอะไรด วยเหต และผล จะเป นเศรษฐก จพอเพ ยงแล วท กคนจะม ความส ขแต พอเพ ยง พระราชดาร สเน องในโอกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา ๔ ธ นวาคม ๒๕๔๓

53 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เศรษฐก จพอเพ ยง ก บการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จ ในช วงไทยต องประสบป ญหาว กฤตเศรษฐก จ อ นเป นผลมาจากการลอยต วค าเง น บาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วพระราชทานพระดาร สเก ยวก บการนาหล ก เศรษฐก จพอเพ ยงไปใช ในการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จของประเทศ ด งน เศรษฐก จพอเพ ยง แปลว า Sufficiency Economy...ไม ม อย ในตารา เศรษฐก จ จะม ได อย างไร เพราะว าเป นทฤษฎ ใหม เป นตาราใหม ถ าม อย ในตารา ก หมายความว าเราก อบป มา เราลอกเขามา เราไม ได ลอก ไม อย ในตาราเศรษฐก จ...

54 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เศรษฐก จพอเพ ยง ก บการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จ (ต อ) Sufficiency Economy น นไม ม ในตารา การท พ ดว าไม ม ในตาราน ท ว าเป น เก ยรต น น ก หมายความว าเราม ความค ดใหม และโดยท ผ านผ เช ยวชาญสนใจ ก หมายความว าเราก สามารถท จะค ดอะไรได จะถ กจะผ ดก ช าง แต ว าเขาสนใจ เขาก สามารถท จะไปปร บปร ง หร อไปใช หล กการเพ อท จะให เศรษฐก จของประเทศและ ของโลกพ ฒนาด ข น...

55 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เศรษฐก จพอเพ ยง ก บการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จ (ต อ)...เม องไทยไม ใช เศรษฐก จพอเพ ยงน ไม ตาหน ไม เคยพ ด...น เพ งพ ดว นน พ ด เวลาน ประเทศไทยไม ใช เศรษฐก จพอเพ ยงค อนข างจะแย เพราะว าจะทาให ล มจม... เศรษฐก จพอเพ ยง ในท หมายถ งน ค อคนท ทาธ รก จก ย อมต องไปก เง น เพราะว า ธ รก จหร อก จการอ ตสาหกรรมสม ยใหม คนเด ยวไม สามารถท จะรวบรวมท นมา สร างก จกรรมท ใหญ เช นเร องเข อนป าส กทาคนเด ยวไม ได หร อแม หน วยราชการ หน วยเด ยวทาไม ได...เหล าน ไม ได อย ในเร องของเศรษฐก จพอเพ ยงแบบพ นฐาน แต ว าเป นเศรษฐก จพอเพ ยงแบบก าวหน า เพราะม คนเก ยวข องก บก จการน มากมาย แต ว าทาให ส วนรวมได ร บประโยชน และจะทาให เจร ญ...

56 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เศรษฐก จพอเพ ยง ก บการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จ (ต อ)...เศรษฐก จพอเพ ยงอ กอย างหน งไม ค อยอยากพ ด เช น การแลกเปล ยนเง น ค าแลกเปล ยนเง น ค าแลกเปล ยน น ได พ ดมา ๒ ป บอกว าขอให เง น ค าของ เง นจะส งจะต าเท าไหร ก ไม ค อยข ดข อง แต ว าถ าไม สมด ลม นไม ด พระราชดาร สเน องในโอกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา๒๓ ธ นวาคม๒๕๔๒

57 ป พ.ศ. ๒๕๔๐... ความพอเพ ยงน ไม ได หมายความว าท กครอบคร วจะต องผล ตอาหาร ของต ว จะต องทอผ าใส เอง อย างน นม นมากเก นไป แต ว าในหม บ าน หร อใน อ าเภอ จะต องม ความพอเพ ยงพอสมควร บางส งบางอย างท ผล ตได มากกว าความต องการ ก ขายได แต ในท ไม ห างไกลเท าไหร ไม ต องเส ยค า ขนส งมากน ก......ม เง นเด อนเท าไร จะต องใช ภายในเง นเด อน...การท าแชร น เท าก บเป น การก เง น การก เง นน น ามาใช ในส งท ไม ท ารายได น นไม ด อ นน เป นข อ สาค ญ เพราะว าถ าก เง น และท าให ม รายได ก เท าก บจะใช หน ได ไม ต องต ด หน ไม ต องเด อนร อน ไม ต องเส ยเก ยรต... ก เง นน น เง นจะต องให เก ดประโยชน ม ใช ก สาหร บไปเล น ไปท าอะไรท ไม เก ดประโยชน... พระราชดาร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว

58 ส งคมไทย พ งตลาดป จจ ยการผล ต เทคโนโลย สมองของคนต างชาต มากเก นไปพ งเง นท นจาก ต างประเทศ ส งคมไทยอย ได เพราะย มจม กคนอ น หายใจ ย มเขาท วโลก ท วโลกเร ยกส งท ทาก นว นน ว า trade economy ค อ ขายท กอย าง ซ ง แตกตางจากเศรษฐก จพอเพ ยง ไม ได หมายความว า เศรษฐก จพอเพ ยงไม ได ค าขาย แต ให ทาอย างพออย พอก นก อนท จะขาย ค อการสร างพ นฐานของต วเอง ให แน นซ งจะช วยให ทาการค าหร อแข งก บใครในโลกก ได ค าขายไม ด ก ไม ต องกล ว ธ รก จไม ด ก ไม ต องปลด คนงานการพ งพาตนเองแบบน ม นเอ อก นหมด

59 สาหร บในภาคอ ตสาหกรรม ก สามรถน า เศรษฐก จพอเพ ยง มา ประย กต ใช ได ค อ เน นการผล ตด านการเกษตรอย างต อเน อง และไม ควร ท าอ ตสาหกรรมขนาดใหญ เก นไป เพราะหากท าอ ตสาหกรรมขนาด ใหญ ก จะต องพ งพ งส นค าว ตถ ด บ และเทคโนโลย จากต างประเทศ เพ อ น ามาผล ตส นค า ต องค าน งถ งส งท ม อย ในประเทศก อน จ งจะท าให ประเทศไม ต องพ งพ งต างชาต อย างเช นป จจ บ น ด งน น ต องท าให ประเทศม ความเข มแข ง พระบาทสมเด จพระเจ าอย ได เป นผ จ ดประกาย ระบบเศรษฐก จแบบพอเพ ยง ซ งจะเป นการช วยลดป ญหาการน าเข า ว ตถ ด บ และช นส วนท น ามาใช ในการผล ตท เป นล กษณะพ งพา ซ งม มา เก อบ ๒๐ ป แล ว แต ท กคนมองข ามประเด นน ไป ตลอดจนได ร บผลจาก ภายนอกประเทศท าให ประชาชนหลงล ม และม นเมาอย ก บการเป นน ก บร โภคน ยม ร บเอาของต างชาต เข ามาอย างไม ร ต ว และรวดเร วจนท าให เศรษฐก จของไทยตกต า

60 ท สาค ญท ส ดท จะทาให ท กภาค ม การพ ฒนา และสามารถร วมก น ผล กด นให ประเทศก าวเข าส การพ ฒนาอย างย งย นได ค อ การเข ามา แลกเปล ยนความค ดเห น ร บฟ งแต ละฝ ายโดยปราศจากอคต ร วมค ด ร วมสร างโดยย ดแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

61 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงพระราชทานปร ชญาน ก บคนท ก ระด บ ไม ใช ให ก บชาวนาอย างเด ยว ในภาคประชาส งคม ต งแต ระด บ บ คคล ระด บครอบคร ว ไปจนถ งระด บช มชน ต องร จ กความพอด พอเพ ยง ความม เหต ม ผล ระบบภ ม ค มก นท งปวงต องโยงก บค ณธรรม และถ อเป นปร ชญาหล ก ถ าจะเอาปร ชญาไปปฏ บ ต ก ต องขบค ดให เหมาะสมก บอาช พของแต ละคน อย างในภาคร ฐหร อภาคราชการ ก ใช ช ว ตทางานให พอด ม บ านแต พอด ดารงฐานะให เหมาะสม ขย นทา และ ทาให มาก ท านย งแปลล กลงไปอ กว า หมายถ ง ถ าขย น ย งทาย งพ งตนเอง โดยไม พ งคนอ นมากจนเก นไป ขณะเด ยวก น ถ าไม ฟ งเฟ อก ลดป ญหา การคอร ร ปช นมาก

62 ผลการจ ดอ นด บขององค กรความโปร งใสระหว างประเทศ (ท ไอ) เก ยวก บ สถานการณ การคอร ปช นประจาป 2555 ท เป นการจ ดอ นด บป ญหาการคอร ปช นใน 176 ประเทศท วโลก และปรากฏว าประเทศไทย ได ร บการจ ดอ นด บอย ท อ นด บ 88 ร วมก บ กร ซ โคล มเบ ย เอลซ ลวาดอร โมร อกโก และ เปร โดยม คะแนนความ โปร งใสเพ ยง 37 คะแนนจาก 100 คะแนน สะท อนให เห นว า ประเทศไทยม ป ญหา การคอร ปช นมากและอย ในระด บส งน น จะทาให คนไทยท กคนตระหน กถ งความ จาเป นในการร วมม อร วมใจเพ อหย ดวงจรอ บาทว ของการท จร ตใช อานาจหน าท โดยม ชอบ เพ อแสวงหาผลประโยชน หร อไม อย างไรน น อาจจะย งไม ม เคร องม อช ว ด แต ในฐานะร ฐบาลแล ว นางสาวย งล กษณ ช นว ตร สมควรต องม คาตอบและ อธ บายไม มากก น อยว า จะนาพาประเทศชาต ให หล ดพ นจากความน าอ บอายขาย หน า เพราะต ดอ นด บโกงแบบถอยหล งเข าคลองได จร งจ งแค ไหน น บจากว นน เป น ต นไป

63 ผ ท เป นเจ าของโรงงานอ ตสาหกรรมและบร ษ ทในระบบเศรษฐก จ พอเพ ยง ถ าจะต องขยายก จการ ก จะขยายเพราะความเจร ญเต บโตจาก เน อของงาน โดยอาศ ยการขยายต วอย างค อยเป นค อยไป หร อหากจะก ย ม ก กระทาตามความเหมาะสมไม ใช ก มาลงท นจนเก นต วจนไม เหล อท ม นให ย นอย ได เม อภาวะของเง นผ นผวน ประชาชนจะต องไม ใช จ าย ฟ มเฟ อยเก นต ว เกษตรกรก ทาไร ทานา ปล กพ ชแบบผสมผสานในท แห ง แล งตามแนว ทฤษฎ ใหม หากไม ม ความพอประมาณในใจตน น กแต จะ ซ อรถป คอ พค นใหม หร อเคร องอานวยความสะดวกอ นๆ อย ร าไปย อมไม ถ อว าประพฤต ตนอย ในระบบเศรษฐก จพอเพ ยงตามแนวพระราชดาร

64 พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว (ในพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตรของจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ว นท ๑๓ กรกฎาคม๒๕๓๓)

65

66

67 ทรงแนะให เห นความสาค ญของหญ าแฝก

68 มกราคม เด อน รายร บ รายจ าย เง นออม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน พฤษภาคม ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม รวมท งส น จดแล วไม จนจดแล วร การใช เง น อ นไหนควรประหย ด

69 ลงบ ญช...เพ อร รายร บ ว นท รายร บ/รายการ จานวนเง น

70 ลงบ ญช...เพ อร รายจ าย รายจ าย/รายการ จ านวนเง น เง นออม

71 หล กการของปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง...?

72 โดยการท จะพ ฒนาเศรษฐก จทางสายกลางได คนต องม ค ณภาพในด านต างๆ ด งน ค อ พ นฐานจ ตใจ ม ความสาน กในค ณธรรมซ อส ตย ส จร ต ม ไมตร ม ความเมตตาหว งด ให ก นและก น หล กการดาเน นช ว ตม ความอดทนม ความเพ ยรใช สต ป ญญาค ด อย างรอบคอบก อนทาม ว น ย ภ ม ค มก นในการดารงช ว ต ม ส ขภาพด และม ศ กยภาพ ท กษะและ ความรอบร อย างเหมาะสมในการประกอบอาช พและหารายได อย างม นคงและพ ฒนาตนเองให ก าวหน าได อย างต อเน อง

73 ภ ม ค มก นใน การดาเน น ช ว ต พ นฐาน จ ตใจ หล กการดาเน น ช ว ต

74 พ งตนเองทางจ ตใจ คนท สมบ รณ พร อมต องม จ ตใจท เข มแข ง ม จ ตสาน กว า ตนน นสามารถพ งตนเองได ด งน นน นจ งควรท จะสร างพล งผล กด นให ม ภาวะจ ตใจฮ กเห มต อส ช ว ตด วยความส จร ต แม อาจจะไม ประสบผลสาเร จ บ างก ตาม ม พ งควรท อแท ให พยายามต อไป พ งย ดพระราช การพ ฒนา คน ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว บ คคลต องม รากฐานทางจ ตใจท ด ค อความหน กแน นม นคงในส จร ตธรรม และความม งม นท จะปฏ บ ต หน าท ให จนสาเร จ ท งต องม ก ศโลบายหร อว ธ การอ นแยบยลในการปฏ บ ต งาน ประกอบพร อมก นด วยจ งจะส มฤทธ ผลท แน นอน และบ งเก ดประโยชน อ น ย งย น แก ตนเองและแผ นด น

75 พ งตนเองทางส งคม ควรเสร มสร างให แต ละช มชนในท องถ นได ร วมม อช วยเหล อเก อก ลก นน าความร ท ได ร บมาถ ายทอดและเผยแพร ให ได ร บประโยชน ซ งก นและก น ด ง พระบรมราโชวาทท ว า เพ อให งานร ดหน าไปพร อมเพร ยงก นไม ลดหล น จ งขอให ท กคน พยายามท จะทางานในหน าท จะทางานในหน าท อย างเต มท และให ม การประชาส มพ นธ ก นให ด เพ อให งานท งหมดเป นงานท เก อหน น สน บสน นก น

76 พ งตนเองได ทางทร พยากรธรรมชาต ค อการส งเสร มให ม การ น าเอาศ กยภาพของผ คนในท องถ นสามารถเสาะแสวงหา ทร พยากรธรรมชาต หร อว สด ในท องถ นท ม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด ซ งส งผลให เก ดการพ ฒนาประเทศได อย างด ย ง ส งด ก ค อ การประย กต ใช ภ ม ป ญญาท องถ น (Local Wisdom) ซ งม มากมายในประเทศ

77 พ งตนเองได ทางเทคโนโลย ควรส งเสร มให ม การศ กษา ทดลอง ทดสอบเพ อให ได มาซ งเทคโนโลย ใหม ๆ ท สอดคล องก บสภาพภ ม ประเทศและส งคมไทย และส งสาค ญสามารถน าไปใช ปฏ บ ต ได อย าง เหมาะสม ซ งสอดคล องก บพระราชดาร สท ว า จ ดประสงค ของ ศ นย การศ กษาฯ ค อ เป นสถานท สาหร บค นคว าว จ ยในท องท เพราะว าแต ละท องท สภาพฝนฟ าอากาศ และประชาชนในท องท ต าง ๆ ก นก ม ล กษณะ แตกต างก นมากเหม อนเด ม

78 พ งตนเองได ในทางเศรษฐก จ หมายถ งสามารถอย ได ด วยตนเอง ในระด บเบ องต นกล าวค อ แม ไม ม เง นก ย งม ข าว ปลา ผ ก ผลไม ในท องถ นของตนเองเพ อการย งช พ และสามารถนาไปส การ พ ฒนาเศรษฐก จของประเทศในระด บ มหาภาคต อไปได ด วย

79 พ งตนเอง ทางเศรษฐก จ ทางจ ตใจ ทาง เทคโนโลย ทางส งคม ทางทร พยากร ธรรมชาต

80 น ยสาค ญของแนวค ดเศรษฐก จแบบพอเพ ยง ประการแรก เป นระบบเศรษฐก จท ย ดถ อหล กการท ว า ตนเป นท พ งแห ง ตน โดยม งเน นการผล ตพ ชผลให เพ ยงพอก บความต องการบร โภคใน คร วเร อนเป นอ นด บแรก เม อเหล อพอจากการบร โภคแล ว จ งคาน งถ งการ ผล ตเพ อการค าเป นอ นด บรองลงมา ผลผล ตส วนเก นท ออกส ตลาดก จะเป น กาไรของเกษตรกร ในสภาพการณ เช นน เกษตรกร จะกลายสถานะเป นผ กาหนดหร อเป นผ กระทาต อตลาด แทนท ว าตลาดจะเป นต วกระทาหร อเป น ต วกาหนดเกษตรกรด งเช นท เป นอย ในขณะน และหล กใหญ สาค ญย ง ค อ การลดค าใช จ าย โดยการสร างส งอ ปโภคบร โภคในท ด นของตนเอง เช น ข าว น าปลา ไก ไม ผล พ ชผ ก ฯลฯ

81 น ยสาค ญของแนวค ดเศรษฐก จแบบพอเพ ยง ประการท สอง เศรษฐก จแบบพอเพ ยงให ความสาค ญก บการรวมกล มของ ชาวบ าน ท งน กล มชาวบ านหร อองค กรชาวบ านจะทาหน าท เป นผ ดาเน น ก จกรรมทางเศรษฐก จต าง ๆ ให หลากหลายครอบคล มท งการเกษตรแบบ ผสมผสาน ห ตถกรรมการแปรร ปอาหาร การทาธ รก จค าขาย และการ ท องเท ยวระด บช มชน ฯลฯ เม อองค กรชาวบ านเหล าน ได ร บการพ ฒนาให เข มแข ง และม เคร อข ายท กว างขวางมากข นแล วเกษตรกรท งหมดในช มชนก จะได ร บการด แลให ม รายได เพ มข น รวมท งได ร บการแก ไขป ญหาในท ก ๆ ด าน เม อเป นเช นน เศรษฐก จโดยรวมของประเทศก จะสามารถเต บโตไปได อย างม เสถ ยรภาพ ซ งหมายความว า เศรษฐก จสามารถขยายต วไปพร อม ๆ ก บสภาวการณ ด านการกระจายรายได ท ด ข น

82 น ยสาค ญของแนวค ดเศรษฐก จแบบพอเพ ยง ประการท สาม เศรษฐก จแบบพอเพ ยงต งอย บนพ นฐานของการม ความ เมตตา ความเอ ออาทร และความสาม คค ของสมาช กในช มชนในการร วมแรง ร วมใจเพ อประกอบอาช พต าง ๆ ให บรรล ผลสาเร จ ประโยชน ท เก ดข นจ งม ได หมายถ งรายได แต เพ ยงม ต เด ยว หากแต ย งรวมถ งประโยชน ในม ต อ น ๆด วย ได แก การสร างความม นคงให ก บสถาบ นครอบคร ว สถาบ นช มชน ความสามารถในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การพ ฒนา กระบวนการเร ยนร ของช มชนบนพ นฐานของภ ม ป ญญาท องถ น รวมท งการ ร กษาไว ซ งขนบธรรมเน ยมประเพณ ท ด งามของไทยให คงอย ตลอดไป

83 ย ดแนวพระราชดาร ในการพ ฒนา เศรษฐก จพอเพ ยง ตามข นตอน ทฤษฎ ใหม สร าง พล งทางส งคม โดยการประสาน พล งสร างสรรค ของท กฝ ายในล กษณะ พห ภาค อาท ภาคร ฐ องค กรพ ฒนาเอกชน น กว ชาการ ธ รก จเอกชน ส อมวลชน ฯลฯ เพ อใช ข บเคล อนกระบวนการพ ฒนาธ รก จช มชน ย ด พ นท เป นหล กและใช องค กรช มชน เป นศ นย กลางการพ ฒนา ส วนภาค อ น ๆ ทาหน าท ช วยกระต นอานวยความสะดวก ส งเสร มสน บสน น ใช ก จกรรม ของช มชนเป น เคร องม อ สร าง การเร ยนร และ การจ ดการ ร วมก นพร อมท งพ ฒนา อาช พท หลากหลาย เพ อเป น ทางเล อก ของคนในช มชน ซ งม ความแตกต างท งด านเพศ ว ย การศ กษา ความถน ด ฐานะเศรษฐก จ ฯลฯ

84 ส งเสร ม การรวมกล ม และ การสร างเคร อข าย องค กรช มชน เพ อสร าง ค ณธรรมจร ยธรรม และ การเร ยนร ท ม ค ณภาพ อย างรอบด าน อาท การศ กษา สาธารณส ข การฟ นฟ ว ฒนธรรมการจ ดการส งแวดล อม ฯลฯ ว จ ยและพ ฒนา ธ รก จช มชนครบวงจร (ผล ต-แปรร ป-ขาย-บร โภค) โดย ให ความสาค ญต อ การม ส วนร วม ของคนในช มชน และ ฐานทร พยากร ของท องถ น ควรเร มพ ฒนาจากวงจรธ รก จขนาดเล กในระด บท องถ นไปส วงจรธ รก จท ใหญ ข นระด บประเทศและระด บต างประเทศ พ ฒนาเศรษฐก จช มชนท ม ศ กยภาพส ง ของแต ละเคร อข ายให เป น ศ นย การเร ยนร ธ รก จช มชน ท ม ข อม ลข าวสารธ รก จน น ๆ อย างครบวงจร พร อม ท งใช เป นสถานท สาหร บศ กษา ด งาน และฝ กอบรม

85 เหต ท เร ยกว า "ทฤษฎ ใหม " 1) ม การจ ดแบ งท ด นออกเป นส ดส วนท ช ดเจน เพ อประโยชน ส งส ดของ เกษตรกรราย ย อยเน อท ถ อครองขนาดเล ก ซ งไม เคยม ใครค ดมาก อน 2) ม การคานวณปร มาณน าก กเก บให เพ ยงพอ ในการเพาะปล กตลอดป โดยหล กว ชาการ 3) ม การวางแผนท สมบ รณ แบบโดยม 3 ข น

86 ทฤษฎ ใหม ข นต น การจ ดสรรท อย อาศ ยและทาก น ให แบ งพ นท ซ งโดยเฉล ยแล ว เกษตรกรไทยม เน อท ถ อครองประมาณ ไร ต อครอบคร วออกเป น 4 ส วน ค อ แหล งน า นาข าว พ ชผสมผสาน โครงสร างพ นฐานในอ ตราส วน30:30:30:10

87 ส วนแรก ร อยละ 30 ให ข ดสระก กเก บน าในฤด ฝนไว เพาะปล ก และใช เสร มการปล กพ ชในฤด แล งได ตลอดป ท งย งใช เล ยงปลาและปล กพ ชน า พ ช ร มสระเพ อบร โภคและเพ มรายได ให ก บครอบคร วอ กทางหน งด วย โดย พระราชทานแนวทางการคานวณว าต องม น า 1,000 ล กบาศก เมตรต อ การเพาะปล ก 1 ไร โดยประมาณ และบนสระน าอาจสร างเล าไก เล าหม ได ด วย

88 ส วนท สอง ร อยละ 30 ให ทานาข าว เน องจากคนไทยบร โภคข าวเป น อาหารหล กโดยม เกณฑ เฉล ยเกษตรกรบร โภคข าวคนละ 200 ก โลกร ม ข าวเปล อกต อป เกษตรกรม ครอบคร วละ 3-4คน ด งน นควรปล กข าว 5 ไร ผลผล ตประมาณไร ละ 30 ถ ง ซ งเพ ยงพอต อการบร โภคตลอดป เพ อย ด หล กพ งตนเองได อย างม อ สรภาพ

89 ส วนท สาม ร อยละ 30 ให ปล กไม ผล ไม ย นต น ไม ใช สอย ไม ทาเช อเพล ง ไม สร างบ าน พ ชผ ก พ ชไร พ ชสม นไพร ฯลฯ เพ อการบร โภคและใช สอยอย าง พอเพ ยง หากเหล อบร โภคก น าไปจาหน ายเป นรายได ต อไป ส วนท ส ร อยละ 10 เป นท อย อาศ ยและอ น ๆ เช น ถนน ค นด น ลานตาก กองป ยหม ก โรงเพาะเห ด พ ชผ กสวนคร ว เป นต น

90 ศ นย ว ฒนธรรมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก

91 ช วยก นค ดเพ อมหาว ทยาล ยฯ ก าวไป ก บปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ท านนาหล กของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไป ประย กต ใช อย างไร ในการดารงช ว ต ในการทางาน

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

โครงการอบรมส มมนาร วมก น หล กส ตรการเป นข าราชการท ด (กระบวนการท 3 ของการพ ฒนาข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ)

โครงการอบรมส มมนาร วมก น หล กส ตรการเป นข าราชการท ด (กระบวนการท 3 ของการพ ฒนาข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ) โครงการอบรมส มมนาร วมก น หล กส ตรการเป นข าราชการท ด (กระบวนการท 3 ของการพ ฒนาข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ) 1. หล กการและเหต ผล 1.1 พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางความย งย น ประย กต จากเศรษฐก จพอเพ ยงทฤษฎ ใหม ตามแนวพระราชด าร โดย โครงการพ ฒนาพ นท ส ง (UHDP)

แนวทางความย งย น ประย กต จากเศรษฐก จพอเพ ยงทฤษฎ ใหม ตามแนวพระราชด าร โดย โครงการพ ฒนาพ นท ส ง (UHDP) www.duedinal.com แนวทางความย งย น ประย กต จากเศรษฐก จพอเพ ยงทฤษฎ ใหม ตามแนวพระราชด าร โดย โครงการพ ฒนาพ นท ส ง (UHDP) กระบวนการค ด 1.ความเป นจร ง 4 ประการ ม ความเป นจร งอย ส ประการด วยก น ความเป นจร งอย

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

โครงการ ต ดตามผลผ สาเร จการศ กษา

โครงการ ต ดตามผลผ สาเร จการศ กษา โครงการ ต ดตามผลผ สาเร จการศ กษา 1. ความสอดคล องก บนโยบาย (ให ระบ ว าสอดคล องก บมต คณะร ฐมนตร, นโยบายชาต, นโยบาย กระทรวงศ กษาธ การ นโยบาย สอศ. พร อมท งรายละเอ ยดท เก ยวข อง) ต วบ งช การประก นค ณภาพภายนอก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ความหมายของการจ ดการความร

ความหมายของการจ ดการความร ~ 50 ~ เร องท 1 ความหมาย ความส าค ญ หล กการของการจ ดการความร ความหมายของการจ ดการความร การจ ดการ หมายถ ง กระบวนการในการส งงานควบค มงานและด าเน นงานเพ อให เก ด การเข าถ งความร ถ ายทอดความร ท ต องด าเน นการร

More information