มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก

Size: px
Start display at page:

Download "มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก"

Transcription

1 มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก

2

3

4 ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาช ถ งแนวการดารงอย และปฏ บ ต ตนของ ประชาชนในท กระด บต งแต ในระด บครอบคร ว ระด บช มชน จนถ งระด บร ฐท งในการ พ ฒนาและบร หารประเทศให ดาเน นไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพ ฒนา เศรษฐก จเพ อให ก าวท นต อโลกย คโลกาภ ว ตน ความพอเพ ยง หมายถ ง ความพอประมาณ ความม เหต ผล รวมถ งความ จาเป นท จะต องม ระบบภ ม ค มก นในต วท ด พอสมควร ต อการม ผลกระทบใดq อ นเก ดจากการเปล ยนแปลงท งภายนอก และภายใน ท งน จะต องอาศ ยความรอบร ความรอบคอบ และความระม ดระว ง อย างย ง

5 ในการนาว ชาการต างๆ มาใช ในการวางแผน และการดาเน นการท กข นตอน และขณะเด ยวก นจะต องเสร มสร างพ นฐานจ ตใจของคนในชาต โดยเฉพาะ เจ าหน าท ของร ฐ น กทฤษฎ และน กธ รก จในท กระด บให ม สาน กในค ณธรรม ความซ อส ตย ส จร ต และให ม ความรอบร ท เหมาะสม ดาเน นช ว ต ด วยความ อดทน ความเพ ยร ม สต ป ญญา และความรอบคอบ เพ อให สมด ล และ พร อมต อการรองร บการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วและกว างขวางท งด าน ว ตถ ส งแวดล อม และว ฒนธรรมจากโลกภายนอกได เป นอย างด

6

7 หล กแนวค ดของเศรษฐก จพอเพ ยง การพ ฒนาตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ การพ ฒนาท ต งอย บน พ นฐานของทางสายกลาง และความไม ประมาท โดยคาน งถ ง ความ พอประมาณ ความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว ตลอดจนใช ความร ความรอบคอบ และค ณธรรม ประกอบการวางแผน การต ดส นใจ

8 ๑. กรอบแนวค ด เป นปร ชญาท ช แนะแนวทางการดารงอย และปฏ บ ต ตนในทางท ควรจะเป น โดยม พ นฐานมาจากว ถ ช ว ตด งเด มของส งคมไทย สามารถนามา ประย กต ใช ได ตลอดเวลา และเป นการมองโลกเช งระบบท ม การ เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา และเป นการมองโลกเช งระบบ ท ม การ เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ม งเน นการรอดพ นจากภ ย และว กฤต เพ อ ความม นคง และความย งย นของการพ ฒนา

9 ๒. ค ณล กษณะ ค ณล กษณะเศรษฐก จพอเพ ยงสามารถนามา ประย กต ใช ก บการปฏ บ ต ตนได ในท กระด บ โดย เน นการปฏ บ ต บนทางสายกลาง และการพ ฒนา อย างเป นข นตอน

10 ๓. คาน ยาม ความพอเพ ยงจะต องประกอบด วยค ณล กษณะ ๓ ประการพร อมๆ ก นด งน ความพอประมาณ ความม เหต ผล การม ภ ม ค มก นท ด ในต ว

11 ความพอประมาณ หมายถ ง ความพอด ท ไม น อยเก นไป และไม มากเก นไปโดยไม เบ ยดเบ ยนตนเอง และผ อ น เช น การผล ต และการบร โภคท อย ในระด บ พอประมาณ

12 ความม เหต ผล หมายถ ง การต ดส นใจเก ยวก บระด บของความ พอเพ ยงน น จะต องเป นไปอย างม เหต ผลโดย พ จารณาจากเหต ป จจ ยท เก ยวข อง ตลอดจน คาน งถ งผลท คาดว าจะเก ดข นจากการกระทาน นๆ อย างรอบคอบ

13 การม ภ ม ค มก นท ด ในต ว หมายถ ง การเตร ยมต วให พร อมร บผลกระทบ และการเปล ยนแปลงด านต างๆท จะเก ดข นโดย คาน งถ งความเป นไปได ของสถานการณ ต าง ๆ ท คาดว าจะเก ดข นในอนาคตท งใกล และไกล

14 ทางสายกลาง...? พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วม พระราชดาร ว า ม น ไม ได ม ความจาเป นท เราจะกลายเป นประเทศ อ ตสาหกรรมใหม พระองค ได ทรงอธ บายว า ความ พอเพ ยงและการพ งตนเอง ค อ ทางสายกลางท จะ ป องก นการเปล ยนแปลงความไม ม นคงของประเทศ ได

15 เศรษฐก จพอเพ ยงเช อว าจะสามารถปร บเปล ยน โครงสร างทางส งคมของชมช นให ด ข นโดยม ป จจ ย 2 อย างค อ การผล ตจะต องม ความส มพ นธ ก นระหว าง ปร มาณ ผลผล ตและการบร โภค ช มชนจะต องม ความสามารถในการจ ดการทร พยากรของ ตนเอง

16 ผลท เก ดข นค อ เศรษฐก จพอเพ ยงสามารถท จะคงไว ซ งขนาดของ ประชากรท ได ส ดส วน ใช เทคโนโลย ได อย างเหมาะสม ร กษาสมด ลของระบบน เวศ และปราศจากการ แทรกแซงจากป จจ ยภายนอก

17 พระบรมราโชวาท ในพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตรของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ณ หอประช มมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร...การพ ฒนาประเทศจาเป นต องทาตามลาด บข น ต องสร างพ นฐาน ค อ ความพอม พอก น พอใช ของประชาชนส วนใหญ เป นเบ องต นก อน โดยใช ว ธ การและใช อ ปกรณ ท ประหย ด แต ถ กต องตามหล กว ชา เม อได พ นฐาน ม นคงพร อมพอควรและปฏ บ ต ได แล ว จ งค อยสร างค อยเสร มความเจร ญและ ฐานะเศรษฐก จข นท ส งข นโดยลาด บต อไป หากม งแต จะท มเทสร างความ เจร ญ ยกเศรษฐก จข นให รวดเร วแต ประการเด ยว โดยไม ให แผนปฏ บ ต การ ส มพ นธ ก บสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล องด วย ก จะเก ด ความไม สมด ลในเร องต าง ๆ ข น ซ งอาจกลายเป นความย งยากล มเหลวได ใน ท ส ด...

18 ๔. เง อนไข การต ดส นใจและการดาเน นก จกรรมต างๆ ให อย ในระด บพอเพ ยงน น ต องอาศ ยท งความร และค ณธรรมเป นพ นฐาน กล าวค อ เง อนไขความร เง อนไขค ณธรรม

19 เง อนไขความร เง อนไขความร ประกอบด วย ความรอบร เก ยวก บว ชาการต างๆท เก ยวข องอย างรอบด าน ความรอบคอบท จะนาความร เหล าน นมา พ จารณาให เช อมโยงก น เพ อประกอบการ วางแผน และความระม ดระว งในข นปฏ บ ต

20 เง อนไขค ณธรรม เง อนไขค ณธรรม ท จะต องเสร มสร าง ประกอบด วย ม ความตระหน กในค ณธรรม ม ความซ อส ตย ส จร ต ม ความอดทน ม ความเพ ยร ใช สต ป ญญาในการดาเน นช ว ต

21 ๕. แนวทางปฏ บ ต การนาปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงมาประย กต ใช ค อ การพ ฒนา ท สมด ลและย งย น พร อมร บต อการ เปล ยนแปลงในท กด าน ท งทางด าน เศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม ความร และเทคโนโลย

22 เศรษฐก จพอเพ ยงก บทฤษฎ ใหม ตามแนวพระราชดาร เศรษฐก จพอเพ ยง และแนวทางปฏ บ ต ของทฤษฎ ใหม เป นแนวทางในการพ ฒนา ท นาไปส ความสามารถในการ พ งตนเอง ในระด บต าง ๆ อย างเป นข นตอน โดยลดความ เส ยงเก ยวก บความผ นแปรของธรรมชาต หร อการ เปล ยนแปลงจากป จจ ยต างๆ โดยอาศ ยความพอประมาณ และความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ม ความร ความ เพ ยร และความอดทน สต และป ญญา การช วยเหล อซ งก น และก นและม ความสาม คค

23 เศรษฐก จพอเพ ยง ความหมายกว าง กว าทฤษฎ ใหม โดยท เศรษฐก จพอเพ ยง เป นกรอบแนวค ดท ช บอกหล กการ และ แนวทางปฏ บ ต ของทฤษฎ ใหม ในขณะท แนวพระราชดาร เก ยวก บทฤษฎ ใหม หร อ เกษตรทฤษฎ ใหม ซ งเป นแนวทางการ พ ฒนาการเกษตร อย างเป นข นตอนน น เป นต วอย างการใช หล กเศรษฐก จ พอเพ ยง ในทางปฏ บ ต ท เป นร ปธรรม เฉพาะในพ นท ท เหมาะสม

24

25 ทฤษฎ ใหม ตามแนวพระราชดาร อาจเปร ยบเท ยบ ก บหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งม อย ๒ แบบ แบบพ นฐาน แบบก าวหน า

26 ๑. ความพอเพ ยงในระด บบ คคล และครอบคร ว เกษตรกรเป นเศรษฐก จพอเพ ยงแบบพ นฐาน เท ยบได ก บทฤษฎ ใหม ข นท ๑ ท ม ง แก ป ญหาของเกษตรกรท อย ห างไกลแหล งน า ต องพ งน าฝน และประสบความ เส ยงจากการท น าไม พอเพ ยง แม กระท งสาหร บการปล กข าวเพ อบร โภค และม ข อ สมมต ว า ม ท ด นพอเพ ยงในการข ดบ อเพ อแก ป ญหาในเร องด งกล าว จากการ แก ป ญหาความเส ยงเร องน า จะทาให เกษตรกรสามารถม ข าวเพ อการบร โภคย งช พ ในระด บหน ง และใช ท ด นส วนอ น ๆ สนองความต องการพ นฐานของครอบคร ว รวมท งขายในส วนท เหล อเพ อม รายได ท จะใช เป นค าใช จ ายอ น ๆ ท ไม สามารถผล ต เองได ท งหมดน เป นการสร างภ ม ค มก นในต วให เก ดข นในระด บครอบคร ว อย างไรก ตาม แม กระท ง ในทฤษฎ ใหม ข นท ๑ ก จาเป นท เกษตรกรจะต องได ร บ ความช วยเหล อจากช มชนราชการม ลน ธ และภาคเอกชนตามความเหมาะสม

27 ๒. ความพอเพ ยงระด บช มชน ความพอเพ ยงในระด บช มชนและระด บองค กรเป นเศรษฐก จ พอเพ ยงแบบก าวหน า ซ งครอบคล มทฤษฎ ใหม ข นท ๒ เป นเร องของ การสน บสน นให เกษตรกรรวมพล งก นในร ปกล ม หร อ สหกรณ หร อการ ท ธ รก จต างๆรวมต วก นในล กษณะเคร อข ายว สาหก จ กล าวค อ เม อสมาช กในแต ละครอบคร ว หร อองค กร ต างๆ ม ความพอเพ ยงข นพ นฐานเป นเบ องต นแล วก จะรวมกล มก นเพ อ ร วมม อก นสร างประโยชน ให แก กล ม และส วนรวมบนพ นฐานของการไม เบ ยดเบ ยนก น การแบ งป นช วยเหล อซ งก นและก น ตามกาล งและ ความสามารถของตน ซ งจะสามารถทาให ช มชนโดยรวม หร อ เคร อข ายว สาหก จน น ๆ เก ดความพอเพ ยงในว ถ ปฏ บ ต อย างแท จร ง

28 ๓. ความพอเพ ยงในระด บประเทศ ความพอเพ ยงในระด บประเทศ เป นเศรษฐก จพอเพ ยงแบบ ก าวหน า ซ งครอบคล มทฤษฎ ใหม ข นท ๓ ซ งส งเสร มให ช มชน หร อ เคร อข ายว สาหก จ สร างความร วมม อก บองค กรอ น ๆ ในประเทศ เช น บร ษ ทขนาดใหญ ธนาคารสถาบ นว จ ยเป นต น การสร างเคร อข ายความร วมม อในล กษณะเช นน จะเป นประโยชน ในการส บทอดภ ม ป ญญา แลกเปล ยนความร เทคโนโลย และบทเร ยน จากการพ ฒนา หร อ ร วมม อก นพ ฒนา ตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง ทาให ประเทศอ นเป นส งคมใหญ อ นประกอบด วยช มชน องค กร และธ รก จ ต างๆ ท ดาเน นช ว ตอย างพอเพ ยงกลายเป นเคร อข ายช มชนพอเพ ยงท เช อมโยงก นด วยหล กไม เบ ยดเบ ยน แบ งป น และช วยเหล อซ งก นและก น ได ในท ส ด

29 เศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรง ม พระราชดาร สช แนะแนวทางการดาเน นช ว ตแก พสกน กรชาวไทยมาโดย ตลอดนานกว า ๒๕ ป ต งแต ก อนเก ดว กฤตการณ ทางเศรษฐก จ และ เม อภายหล งได ทรงเน นย าแนวทางการแก ไขเพ อให รอดพ น และสามารถ ดารงอย ได อย างม นคงและย งย น ภายใต กระแสโลกาภ ว ตน และความ เปล ยนแปลงต างๆ

30

31 สร างการเร ยนร ร วมก นและแลกเปล ยนเร ยนร

32 ค ณธรรม ๔ ประการ ท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ประชาชนชาวไทย ประกอบด วย ประการแรก ค อ การร กษาความส จ ความจร งใจต อต วเอง ร จ กสละประโยชน ส วนน อย ของตนเพ อประโยชน ส วนใหญ ของบ านเม อง ประพฤต แต ส งท เป นประโยชน และเป นธรรม ประการท สอง ค อ การร จ กข มใจตนเอง ฝ กใจตนเอง ให ประพฤต ปฏ บ ต อย ในความ ส จ ความด ประการท สาม ค อ การอดทน อดกล น และอดออม ไม ประพฤต ล วงความส จส จร ต ไม ว าจะด วยเหต ประการใด ประการท ส ค อ การร จ กละวางความช ว ความท จร ต ค ณธรรม ๔ ประการน ถ าแต ละคนพยายามปล กฝ งและบาร งให เจร ญงอกงามข นโดยท วก น แล ว จะช วยให ประเทศชาต บ งเก ดความส ข ความร มเย น และม โอกาสท จะปร บปร งพ ฒนาให ม นคงก าวหน าต อไปได ด งประสงค ร กษาส จ...ข มใจ...อดทน...ละวางความช ว

33 ค ณธรรมซ งเป นท ต งของความร กความสาม คค ท ทาให คนไทยเราสามารถ ร วมม อร วมใจก นร กษาและพ ฒนาบ านเม องให เจร ญร งเร องส บต อก นไปได ตลอดรอดฝ ง ต อก น ประการแรก ค อ การให ท กคนค ด พ ด ทาด วยความเมตตา ม งด ม งเจร ญ ประการท สอง ค อ การท แต ละคนต างช วยเหล อเก อก ลก น ประสานงาน ประสานประโยชน ก นให งานท ทาสาเร จผลท งแก ตนแก ผ อ นและประเทศชาต ประการท สาม ค อ การท ท กคนประพฤต ปฏ บ ต อย ในความส จร ต ในกฎ กต กาและในระเบ ยบแบบแผนโยเท าเท ยมเสมอก น ประการท ส ค อ การท ต างคนต างพยายามทานาความค ดความเห นของ ตนให ถ กต องเท ยงตรงอย ในเหต ในผล

34 หากความค ดจ ตใจและการประพฤต ปฏ บ ต ท ลงรอยเด ยวก นในทางท ด ท เจร ญน ย งม พร อมม ลในกายในใจคนไทยก ม นใจได ว าประเทศชาต ไทยจะ ดารงม นคงอย ตลอดไปได จ งขอให ท านท งหลายในมหาสมาคมแห งน ท งประชาชนชาวไทยท กหม เหล าได ร กษาจ ตใจและค ณธรรมน ไว ให เหน ยว แน น และถ ายทอดความค ดจ ตใจน ก นต อไปอย าให ขาดสายเพ อให ประเทศชาต ของเราดารงย นยงอย ด วยความร มเย นเป นส ขท งในป จจ บ น และภายหน า พระราชดาร ส ๙ ม ถ นายน ๒๕๔๙

35 ทรงพระเจร ญ

36

37 การม ภ ม ค มก นท ด ในต ว หมายถ ง การเตร ยมต วให พร อมร บผลกระทบและการ เปล ยนแปลงด านการต างๆ ท จะเก ดข น โดยคาน งถ งความเป นไปได ของ สถานการณ ต างๆ ท คาดว าจะเก ดข นในอนาคตท งใกล และไกล

38

39 จากการศ กษาประเด นหล ก ๕ ประเด นหล กข างต นแล ว จะเห นได ว าค อ สาระสาค ญของการดาเน นว ถ ช ว ตของส งคมไทย ซ งจะนามาซ งความส ข ความสมด ลตรงตามเป าหมายส งส ดของการดาเน นงานว ฒนธรรมโดยน ยยะ ของ ว ฒนธรรม หมายถ ง ความเจร ญงอกงาม ซ งเป นผลจากระบบ ความส มพ นธ ระหว างมน ษย ก บส งคม และมน ษย ก บธรรมชาต จาแนก ออกเป น ๓ ด าน ค อ จ ตใจ ส งคม และว ตถ ซ ง สามารถอย ร วมก นได อย างม ด ลยภาพ นามาซ งส นต ภาพ ส นต ส ข และอ สรภาพ อ นเป นพ นฐาน แห งอารยะธรรมของมน ษยชาต การประย กต ใช จ งเป นกลไกท สาค ญย งท จะต องร วมม อก นแนวพระราชดาร

40 การพ ฒนาตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง เป นการพ ฒนาท ต งอย บนพ นฐานของ ทางสายกลางและความไม ประมาท โดยคาน งถ ง ความพอประมาณ ความม เหต ม ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว ตลอดจนใช ความร ความรอบคอบ และ ค ณธรรม การประกอบวางแผน การต ดส นใจ และการกระทากรอบแนวค ดน เป น ปร ชญาของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงม พระราชดาร สช แนะ ในการดาเน น ช ว ตแก พสกน การชาวไทยมานานกว า ๒๕ ป ต งแต ก อนว กฤตทางเศรษฐก จ และเม อภายหล งได ทรงเน นย าแนวทางการแก ไขเพ อให รอดพ นและสามารถ ดารงอย ได อย างม นคงและย งย นภายใต กระแสโลกาภ ว ฒน และความ เปล ยนแปลงต างๆท ช แนะแนวทางดารงอย และปฏ บ ต ตนในทางท ควรจะเป น โดยม พ นฐานมาจากช ว ตด งเด มของส งคมไทย สามารถนามาประย กต ใช ได ตลอดเวลา

41 น บต งแต ม พระบรมราโชวาทและพระราชดาร สของพระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห วในป 2517 เป นต นมา พบว าพระองค ท านได ทรงเน นย าแนวทางการ พ ฒนาท อย บนพ นฐานของการพ งตนเอง ความพอม พอก น พอใช การร จ ก ความพอประมาณการคาน งถ งความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว ทรงเต อนสต ประชาชนคนไทยไม ให ประมาทตระหน กถ งการพ ฒนา ตามลาด บข นตอนท ถ กต องตามหล กว ชาการ ท งน การข บเคล อนเศรษฐก จ พอเพ ยง ม เป าหมายหล กเพ อสร างเคร อข ายเร ยนร ให ม การนาหล กเศรษฐก จ พอเพ ยงไปใช เป นกรอบความค ด เป นแนวทางในการปฏ บ ต ตลอดจนเป นส วน หน งของว ถ ช ว ตของคนไทยในท กภาคส วน

42 ก าวแรกจ ดประกายก าวสองตอกเสาเข ม หลายฝ ายเช อว า เศรษฐก จพอเพ ยงควรเป นปร ชญานาทางใน การพ ฒนาประเทศ ซ งนาไปส การพ ฒนาองค ความร ในเร องน อย าง จร งจ ง แต หลายคนไม ทราบว า จร งๆ แล ว ได ม การผล กด นเร อง เศรษฐก จพอเพ ยงมาต งแต ป ๒๕๔๒ โดยม สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นแกนหล ก และม การต งคณะอน กรรมการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงเป นต วข บเคล อน

43 ได ม การจ ดทาแผนการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง ๔ ป ในช วงป ๒๕๔๗ ๒๕๕๐ โดยป แรก เน นการจ ดประกายความร เก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง ให คน ม ความเข าใจท ถ กต อง และเก ดความต นต ว ต อมาในช วงป ท 2 ถ อว าเป นช วง สาค ญค อ การตอกเสาเข ม ท จะเน นการสร าง Case study หร อทาให ประชาชน เห นว าหล กเศรษฐก จพอเพ ยงทาได และประสบความสาเร จได จร งๆ ท สาค ญ ต องสร างความเข าใจว า เศรษฐก จพอเพ ยง ม ได จาก ดเฉพาะเกษตรกรหร อ ชาวไร ชาวนาเพ ยงเท าน น แต เป นเศรษฐก จของท กคน ท กอาช พ ท งท อย ใน เม องและอย ในชนบท ท กๆคนร วมก นผล กด น ช มชนท องถ นร วมก นต งแต ระด บหม บ าน ระด บช มชน ระด บอาเภอ ระด บจ งหว ด จนถ งระด บชาต รวมถ ง แนวนโยบายท ร ฐบาลเห นความสาค ญและทาต อเน อง

44 ถ าไม ม เศรษฐก จพอเพ ยง เวลาไฟด บ...จะพ งหมดจะทาอย างไร ท ท ต องใช ไฟฟ า ก ต องแย ไป...ถ าข นโบราณว าม ดก จ ดเท ยนค อม ทางแก ป ญหาเสมอ...เศรษฐก จพอเพ ยงน ให พอเพ ยงเฉพาะต วเองร อยเปอร เซนต น เป นส งท ทา ไม ได จะต องม การแลกเปล ยน ต องม การช วยก น...พอเพ ยงในทฤษฎ หลวงน ค อให สามารถท จะดาเน นงานได พระราชดาร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ว นท ๒๓ ธ นวาคม ๒๕๔๒

45 พอประมาณ ม เหต ผล เง อนไขความร (รอบร รอบคอบ ระม ดระว ง) ม ภ ม ค มก น เง อนไขค ณธรรม (ซ อส ตย ส จร ต ขย น อดทน สต ป ญญา แบ งป น) สร ปปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

46 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ได พระราชทานส งท ด และม ค ามากมายให แก คนไทยท กหม เหล า ท กพ นท ท กสถานการณ ด งน น ส งท ด ท ส ดท พสกน กรท กคนควรทาเพ อสนอง พระเดชพระค ณพระองค ท าน ค อ ไปศ กษาพระบรมราโชวาท หร อคา สอนของพระองค ท านให เข าใจ และน อมใส เกล าใส กระหม อนร บไป ประพฤต ปฏ บ ต จะเป นว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด เปร ยบเสม อนก บพ อแม เล ยง และอบรมส งสอนล ก ล กจะแสดงความกต ญญ กตเวท ต อพ อแม โดยนา คาสอนของพ อแม ไปค ด ใคร ครวญและปฏ บ ต น บเป นการตอบแทน บ ญค ณพ อแม ท ด ท ส ด

47

48

49 ป พ.ศ. ๒๕๔๘...ท านรองนายกฯ ท งหลายอาจไม ทา เพราะว าเคยช นก บเศรษฐก จท ต อง ใช เง นมาก ไม ใช เศรษฐก จพอเพ ยง ไม พอเพ ยง นายกฯและค ณหญ ง อาจจะให เพ อนนายกฯ รองนายกฯต างๆ ทาเศรษฐก จพอเพ ยงส กน ดหน อย ก จะทาให อ ก 40 ป ประเทศชาต ไปได แต น ก ม แต นายกฯ รองนายกฯ จ ดการ รวมท งค สมรส ทาเศรษฐก จพอเพ ยงก เช อว า ประเทศจะม ความประหย ดได เยอะเหม อนก น ค อ ถ าไม ประหย ด ประเทศไปไม ได คนอ นไม ประหย ด สาหร บคณะร ฐมนตร ประหย ด คณะรองนายกฯ ประหย ด จะทาให ไปได ด ข น เยอะ พระราชดาร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว

50 ป พ.ศ. ๒๕๔๖...ความสะดวกจะสามารถสร างอะไรได มาก น ค อเศรษฐก จพอเพ ยง สาค ญว าต องร จ กข นตอน ถ าน ก จะทาอะไรให เร วเก นไป ไม พอเพ ยง ถ าไม เร ว ช าไป ก ไม พอเพ ยง ต องให ร จ กก าวหน า โดยไม ทาให คน เด อดร อน อ นน เศรษฐก จพอเพ ยงคงได ศ กษามานานแล ว เราพ ดมาแล ว ๑๐ ป ต องปฏ บ ต ด วย พระราชดาร สเน องในโอกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา ๔ ธ นวาคม ๒๕๔๖

51 ป พ.ศ. ๒๕๔๔ เศรษฐก จพอเพ ยงก บภาคธ รก จ เศรษฐก จพอเพ ยง เร มม การนาไปประย กต ใช ก บ ภาคธ รก จ ได เช นก น โดย ห วใจอย ท การครองตนของภาคธ รก จในทางสายกลาง ค อ พอประมาณ ม เหต ผล สร างภ ม ค มก น และม บทบาทในการช วยพ ฒนาประเทศ...การอย พอม พอก น ไม ได หมายความว า ไม ม ความก าวหน า ม นจะม ความก าวหน าแค พอประมาณ ถ าก าวหน าเร วเก นไป ไปถ งข นเขาย งไม ถ งยอดเขา ห วใจวาย แล วก หล นจากเขา ถ าบ คคลหล นจากเขา ก ไม เป นไร ช างห วเขา แต ว า ถ าคนๆ เด ยวข นไปว งบนเขา แล วหล นลงมา บางท ท บคนอ น ทาให คนอ นต อง หล นไปด วย อ นน เด อดร อน... พระราชดาร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔

52 ป พ.ศ. ๒๕๔๓ เศรษฐก จพอเพ ยง...เป นการท งเศรษฐก จหร อความประพฤต ท ทาอะไรเพ อให เก ดผลโดยม เหต และผล ค อ เก ดผลม นมาจากเหต ถ าทาเหต ท ด ถ าค ดให ด ให ผลท ออกมา ค อส งท ต ดตามเหต การกระทา ก จะเป นการกระทาท ด และผลของการ กระทาน น ก จะเป นการกระทาท ด ด แปลว าม ประส ทธ ผล ด แปลว าม ประโยชน ด แปลว าทาให ม ความส ข. ท งหมดน พ ดอย างน ก ค อเศรษฐก จพอเพ ยงน นเอง ภาษาอ งกฤษว า Sufficiency Economy ใครต อใครก ต อว า...ว าไม ม จะว าเป นคาใหม ของเราก ได ก หมายความ ว าประหย ด แต ไม ใช ข เหน ยว ทาอะไรด วยความอะล มอล วยก น ทาอะไรด วยเหต และผล จะเป นเศรษฐก จพอเพ ยงแล วท กคนจะม ความส ขแต พอเพ ยง พระราชดาร สเน องในโอกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา ๔ ธ นวาคม ๒๕๔๓

53 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เศรษฐก จพอเพ ยง ก บการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จ ในช วงไทยต องประสบป ญหาว กฤตเศรษฐก จ อ นเป นผลมาจากการลอยต วค าเง น บาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วพระราชทานพระดาร สเก ยวก บการนาหล ก เศรษฐก จพอเพ ยงไปใช ในการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จของประเทศ ด งน เศรษฐก จพอเพ ยง แปลว า Sufficiency Economy...ไม ม อย ในตารา เศรษฐก จ จะม ได อย างไร เพราะว าเป นทฤษฎ ใหม เป นตาราใหม ถ าม อย ในตารา ก หมายความว าเราก อบป มา เราลอกเขามา เราไม ได ลอก ไม อย ในตาราเศรษฐก จ...

54 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เศรษฐก จพอเพ ยง ก บการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จ (ต อ) Sufficiency Economy น นไม ม ในตารา การท พ ดว าไม ม ในตาราน ท ว าเป น เก ยรต น น ก หมายความว าเราม ความค ดใหม และโดยท ผ านผ เช ยวชาญสนใจ ก หมายความว าเราก สามารถท จะค ดอะไรได จะถ กจะผ ดก ช าง แต ว าเขาสนใจ เขาก สามารถท จะไปปร บปร ง หร อไปใช หล กการเพ อท จะให เศรษฐก จของประเทศและ ของโลกพ ฒนาด ข น...

55 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เศรษฐก จพอเพ ยง ก บการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จ (ต อ)...เม องไทยไม ใช เศรษฐก จพอเพ ยงน ไม ตาหน ไม เคยพ ด...น เพ งพ ดว นน พ ด เวลาน ประเทศไทยไม ใช เศรษฐก จพอเพ ยงค อนข างจะแย เพราะว าจะทาให ล มจม... เศรษฐก จพอเพ ยง ในท หมายถ งน ค อคนท ทาธ รก จก ย อมต องไปก เง น เพราะว า ธ รก จหร อก จการอ ตสาหกรรมสม ยใหม คนเด ยวไม สามารถท จะรวบรวมท นมา สร างก จกรรมท ใหญ เช นเร องเข อนป าส กทาคนเด ยวไม ได หร อแม หน วยราชการ หน วยเด ยวทาไม ได...เหล าน ไม ได อย ในเร องของเศรษฐก จพอเพ ยงแบบพ นฐาน แต ว าเป นเศรษฐก จพอเพ ยงแบบก าวหน า เพราะม คนเก ยวข องก บก จการน มากมาย แต ว าทาให ส วนรวมได ร บประโยชน และจะทาให เจร ญ...

56 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เศรษฐก จพอเพ ยง ก บการแก ป ญหาว กฤตเศรษฐก จ (ต อ)...เศรษฐก จพอเพ ยงอ กอย างหน งไม ค อยอยากพ ด เช น การแลกเปล ยนเง น ค าแลกเปล ยนเง น ค าแลกเปล ยน น ได พ ดมา ๒ ป บอกว าขอให เง น ค าของ เง นจะส งจะต าเท าไหร ก ไม ค อยข ดข อง แต ว าถ าไม สมด ลม นไม ด พระราชดาร สเน องในโอกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา๒๓ ธ นวาคม๒๕๔๒

57 ป พ.ศ. ๒๕๔๐... ความพอเพ ยงน ไม ได หมายความว าท กครอบคร วจะต องผล ตอาหาร ของต ว จะต องทอผ าใส เอง อย างน นม นมากเก นไป แต ว าในหม บ าน หร อใน อ าเภอ จะต องม ความพอเพ ยงพอสมควร บางส งบางอย างท ผล ตได มากกว าความต องการ ก ขายได แต ในท ไม ห างไกลเท าไหร ไม ต องเส ยค า ขนส งมากน ก......ม เง นเด อนเท าไร จะต องใช ภายในเง นเด อน...การท าแชร น เท าก บเป น การก เง น การก เง นน น ามาใช ในส งท ไม ท ารายได น นไม ด อ นน เป นข อ สาค ญ เพราะว าถ าก เง น และท าให ม รายได ก เท าก บจะใช หน ได ไม ต องต ด หน ไม ต องเด อนร อน ไม ต องเส ยเก ยรต... ก เง นน น เง นจะต องให เก ดประโยชน ม ใช ก สาหร บไปเล น ไปท าอะไรท ไม เก ดประโยชน... พระราชดาร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว

58 ส งคมไทย พ งตลาดป จจ ยการผล ต เทคโนโลย สมองของคนต างชาต มากเก นไปพ งเง นท นจาก ต างประเทศ ส งคมไทยอย ได เพราะย มจม กคนอ น หายใจ ย มเขาท วโลก ท วโลกเร ยกส งท ทาก นว นน ว า trade economy ค อ ขายท กอย าง ซ ง แตกตางจากเศรษฐก จพอเพ ยง ไม ได หมายความว า เศรษฐก จพอเพ ยงไม ได ค าขาย แต ให ทาอย างพออย พอก นก อนท จะขาย ค อการสร างพ นฐานของต วเอง ให แน นซ งจะช วยให ทาการค าหร อแข งก บใครในโลกก ได ค าขายไม ด ก ไม ต องกล ว ธ รก จไม ด ก ไม ต องปลด คนงานการพ งพาตนเองแบบน ม นเอ อก นหมด

59 สาหร บในภาคอ ตสาหกรรม ก สามรถน า เศรษฐก จพอเพ ยง มา ประย กต ใช ได ค อ เน นการผล ตด านการเกษตรอย างต อเน อง และไม ควร ท าอ ตสาหกรรมขนาดใหญ เก นไป เพราะหากท าอ ตสาหกรรมขนาด ใหญ ก จะต องพ งพ งส นค าว ตถ ด บ และเทคโนโลย จากต างประเทศ เพ อ น ามาผล ตส นค า ต องค าน งถ งส งท ม อย ในประเทศก อน จ งจะท าให ประเทศไม ต องพ งพ งต างชาต อย างเช นป จจ บ น ด งน น ต องท าให ประเทศม ความเข มแข ง พระบาทสมเด จพระเจ าอย ได เป นผ จ ดประกาย ระบบเศรษฐก จแบบพอเพ ยง ซ งจะเป นการช วยลดป ญหาการน าเข า ว ตถ ด บ และช นส วนท น ามาใช ในการผล ตท เป นล กษณะพ งพา ซ งม มา เก อบ ๒๐ ป แล ว แต ท กคนมองข ามประเด นน ไป ตลอดจนได ร บผลจาก ภายนอกประเทศท าให ประชาชนหลงล ม และม นเมาอย ก บการเป นน ก บร โภคน ยม ร บเอาของต างชาต เข ามาอย างไม ร ต ว และรวดเร วจนท าให เศรษฐก จของไทยตกต า

60 ท สาค ญท ส ดท จะทาให ท กภาค ม การพ ฒนา และสามารถร วมก น ผล กด นให ประเทศก าวเข าส การพ ฒนาอย างย งย นได ค อ การเข ามา แลกเปล ยนความค ดเห น ร บฟ งแต ละฝ ายโดยปราศจากอคต ร วมค ด ร วมสร างโดยย ดแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

61 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงพระราชทานปร ชญาน ก บคนท ก ระด บ ไม ใช ให ก บชาวนาอย างเด ยว ในภาคประชาส งคม ต งแต ระด บ บ คคล ระด บครอบคร ว ไปจนถ งระด บช มชน ต องร จ กความพอด พอเพ ยง ความม เหต ม ผล ระบบภ ม ค มก นท งปวงต องโยงก บค ณธรรม และถ อเป นปร ชญาหล ก ถ าจะเอาปร ชญาไปปฏ บ ต ก ต องขบค ดให เหมาะสมก บอาช พของแต ละคน อย างในภาคร ฐหร อภาคราชการ ก ใช ช ว ตทางานให พอด ม บ านแต พอด ดารงฐานะให เหมาะสม ขย นทา และ ทาให มาก ท านย งแปลล กลงไปอ กว า หมายถ ง ถ าขย น ย งทาย งพ งตนเอง โดยไม พ งคนอ นมากจนเก นไป ขณะเด ยวก น ถ าไม ฟ งเฟ อก ลดป ญหา การคอร ร ปช นมาก

62 ผลการจ ดอ นด บขององค กรความโปร งใสระหว างประเทศ (ท ไอ) เก ยวก บ สถานการณ การคอร ปช นประจาป 2555 ท เป นการจ ดอ นด บป ญหาการคอร ปช นใน 176 ประเทศท วโลก และปรากฏว าประเทศไทย ได ร บการจ ดอ นด บอย ท อ นด บ 88 ร วมก บ กร ซ โคล มเบ ย เอลซ ลวาดอร โมร อกโก และ เปร โดยม คะแนนความ โปร งใสเพ ยง 37 คะแนนจาก 100 คะแนน สะท อนให เห นว า ประเทศไทยม ป ญหา การคอร ปช นมากและอย ในระด บส งน น จะทาให คนไทยท กคนตระหน กถ งความ จาเป นในการร วมม อร วมใจเพ อหย ดวงจรอ บาทว ของการท จร ตใช อานาจหน าท โดยม ชอบ เพ อแสวงหาผลประโยชน หร อไม อย างไรน น อาจจะย งไม ม เคร องม อช ว ด แต ในฐานะร ฐบาลแล ว นางสาวย งล กษณ ช นว ตร สมควรต องม คาตอบและ อธ บายไม มากก น อยว า จะนาพาประเทศชาต ให หล ดพ นจากความน าอ บอายขาย หน า เพราะต ดอ นด บโกงแบบถอยหล งเข าคลองได จร งจ งแค ไหน น บจากว นน เป น ต นไป

63 ผ ท เป นเจ าของโรงงานอ ตสาหกรรมและบร ษ ทในระบบเศรษฐก จ พอเพ ยง ถ าจะต องขยายก จการ ก จะขยายเพราะความเจร ญเต บโตจาก เน อของงาน โดยอาศ ยการขยายต วอย างค อยเป นค อยไป หร อหากจะก ย ม ก กระทาตามความเหมาะสมไม ใช ก มาลงท นจนเก นต วจนไม เหล อท ม นให ย นอย ได เม อภาวะของเง นผ นผวน ประชาชนจะต องไม ใช จ าย ฟ มเฟ อยเก นต ว เกษตรกรก ทาไร ทานา ปล กพ ชแบบผสมผสานในท แห ง แล งตามแนว ทฤษฎ ใหม หากไม ม ความพอประมาณในใจตน น กแต จะ ซ อรถป คอ พค นใหม หร อเคร องอานวยความสะดวกอ นๆ อย ร าไปย อมไม ถ อว าประพฤต ตนอย ในระบบเศรษฐก จพอเพ ยงตามแนวพระราชดาร

64 พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว (ในพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตรของจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ว นท ๑๓ กรกฎาคม๒๕๓๓)

65

66

67 ทรงแนะให เห นความสาค ญของหญ าแฝก

68 มกราคม เด อน รายร บ รายจ าย เง นออม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน พฤษภาคม ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม รวมท งส น จดแล วไม จนจดแล วร การใช เง น อ นไหนควรประหย ด

69 ลงบ ญช...เพ อร รายร บ ว นท รายร บ/รายการ จานวนเง น

70 ลงบ ญช...เพ อร รายจ าย รายจ าย/รายการ จ านวนเง น เง นออม

71 หล กการของปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง...?

72 โดยการท จะพ ฒนาเศรษฐก จทางสายกลางได คนต องม ค ณภาพในด านต างๆ ด งน ค อ พ นฐานจ ตใจ ม ความสาน กในค ณธรรมซ อส ตย ส จร ต ม ไมตร ม ความเมตตาหว งด ให ก นและก น หล กการดาเน นช ว ตม ความอดทนม ความเพ ยรใช สต ป ญญาค ด อย างรอบคอบก อนทาม ว น ย ภ ม ค มก นในการดารงช ว ต ม ส ขภาพด และม ศ กยภาพ ท กษะและ ความรอบร อย างเหมาะสมในการประกอบอาช พและหารายได อย างม นคงและพ ฒนาตนเองให ก าวหน าได อย างต อเน อง

73 ภ ม ค มก นใน การดาเน น ช ว ต พ นฐาน จ ตใจ หล กการดาเน น ช ว ต

74 พ งตนเองทางจ ตใจ คนท สมบ รณ พร อมต องม จ ตใจท เข มแข ง ม จ ตสาน กว า ตนน นสามารถพ งตนเองได ด งน นน นจ งควรท จะสร างพล งผล กด นให ม ภาวะจ ตใจฮ กเห มต อส ช ว ตด วยความส จร ต แม อาจจะไม ประสบผลสาเร จ บ างก ตาม ม พ งควรท อแท ให พยายามต อไป พ งย ดพระราช การพ ฒนา คน ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว บ คคลต องม รากฐานทางจ ตใจท ด ค อความหน กแน นม นคงในส จร ตธรรม และความม งม นท จะปฏ บ ต หน าท ให จนสาเร จ ท งต องม ก ศโลบายหร อว ธ การอ นแยบยลในการปฏ บ ต งาน ประกอบพร อมก นด วยจ งจะส มฤทธ ผลท แน นอน และบ งเก ดประโยชน อ น ย งย น แก ตนเองและแผ นด น

75 พ งตนเองทางส งคม ควรเสร มสร างให แต ละช มชนในท องถ นได ร วมม อช วยเหล อเก อก ลก นน าความร ท ได ร บมาถ ายทอดและเผยแพร ให ได ร บประโยชน ซ งก นและก น ด ง พระบรมราโชวาทท ว า เพ อให งานร ดหน าไปพร อมเพร ยงก นไม ลดหล น จ งขอให ท กคน พยายามท จะทางานในหน าท จะทางานในหน าท อย างเต มท และให ม การประชาส มพ นธ ก นให ด เพ อให งานท งหมดเป นงานท เก อหน น สน บสน นก น

76 พ งตนเองได ทางทร พยากรธรรมชาต ค อการส งเสร มให ม การ น าเอาศ กยภาพของผ คนในท องถ นสามารถเสาะแสวงหา ทร พยากรธรรมชาต หร อว สด ในท องถ นท ม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด ซ งส งผลให เก ดการพ ฒนาประเทศได อย างด ย ง ส งด ก ค อ การประย กต ใช ภ ม ป ญญาท องถ น (Local Wisdom) ซ งม มากมายในประเทศ

77 พ งตนเองได ทางเทคโนโลย ควรส งเสร มให ม การศ กษา ทดลอง ทดสอบเพ อให ได มาซ งเทคโนโลย ใหม ๆ ท สอดคล องก บสภาพภ ม ประเทศและส งคมไทย และส งสาค ญสามารถน าไปใช ปฏ บ ต ได อย าง เหมาะสม ซ งสอดคล องก บพระราชดาร สท ว า จ ดประสงค ของ ศ นย การศ กษาฯ ค อ เป นสถานท สาหร บค นคว าว จ ยในท องท เพราะว าแต ละท องท สภาพฝนฟ าอากาศ และประชาชนในท องท ต าง ๆ ก นก ม ล กษณะ แตกต างก นมากเหม อนเด ม

78 พ งตนเองได ในทางเศรษฐก จ หมายถ งสามารถอย ได ด วยตนเอง ในระด บเบ องต นกล าวค อ แม ไม ม เง นก ย งม ข าว ปลา ผ ก ผลไม ในท องถ นของตนเองเพ อการย งช พ และสามารถนาไปส การ พ ฒนาเศรษฐก จของประเทศในระด บ มหาภาคต อไปได ด วย

79 พ งตนเอง ทางเศรษฐก จ ทางจ ตใจ ทาง เทคโนโลย ทางส งคม ทางทร พยากร ธรรมชาต

80 น ยสาค ญของแนวค ดเศรษฐก จแบบพอเพ ยง ประการแรก เป นระบบเศรษฐก จท ย ดถ อหล กการท ว า ตนเป นท พ งแห ง ตน โดยม งเน นการผล ตพ ชผลให เพ ยงพอก บความต องการบร โภคใน คร วเร อนเป นอ นด บแรก เม อเหล อพอจากการบร โภคแล ว จ งคาน งถ งการ ผล ตเพ อการค าเป นอ นด บรองลงมา ผลผล ตส วนเก นท ออกส ตลาดก จะเป น กาไรของเกษตรกร ในสภาพการณ เช นน เกษตรกร จะกลายสถานะเป นผ กาหนดหร อเป นผ กระทาต อตลาด แทนท ว าตลาดจะเป นต วกระทาหร อเป น ต วกาหนดเกษตรกรด งเช นท เป นอย ในขณะน และหล กใหญ สาค ญย ง ค อ การลดค าใช จ าย โดยการสร างส งอ ปโภคบร โภคในท ด นของตนเอง เช น ข าว น าปลา ไก ไม ผล พ ชผ ก ฯลฯ

81 น ยสาค ญของแนวค ดเศรษฐก จแบบพอเพ ยง ประการท สอง เศรษฐก จแบบพอเพ ยงให ความสาค ญก บการรวมกล มของ ชาวบ าน ท งน กล มชาวบ านหร อองค กรชาวบ านจะทาหน าท เป นผ ดาเน น ก จกรรมทางเศรษฐก จต าง ๆ ให หลากหลายครอบคล มท งการเกษตรแบบ ผสมผสาน ห ตถกรรมการแปรร ปอาหาร การทาธ รก จค าขาย และการ ท องเท ยวระด บช มชน ฯลฯ เม อองค กรชาวบ านเหล าน ได ร บการพ ฒนาให เข มแข ง และม เคร อข ายท กว างขวางมากข นแล วเกษตรกรท งหมดในช มชนก จะได ร บการด แลให ม รายได เพ มข น รวมท งได ร บการแก ไขป ญหาในท ก ๆ ด าน เม อเป นเช นน เศรษฐก จโดยรวมของประเทศก จะสามารถเต บโตไปได อย างม เสถ ยรภาพ ซ งหมายความว า เศรษฐก จสามารถขยายต วไปพร อม ๆ ก บสภาวการณ ด านการกระจายรายได ท ด ข น

82 น ยสาค ญของแนวค ดเศรษฐก จแบบพอเพ ยง ประการท สาม เศรษฐก จแบบพอเพ ยงต งอย บนพ นฐานของการม ความ เมตตา ความเอ ออาทร และความสาม คค ของสมาช กในช มชนในการร วมแรง ร วมใจเพ อประกอบอาช พต าง ๆ ให บรรล ผลสาเร จ ประโยชน ท เก ดข นจ งม ได หมายถ งรายได แต เพ ยงม ต เด ยว หากแต ย งรวมถ งประโยชน ในม ต อ น ๆด วย ได แก การสร างความม นคงให ก บสถาบ นครอบคร ว สถาบ นช มชน ความสามารถในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การพ ฒนา กระบวนการเร ยนร ของช มชนบนพ นฐานของภ ม ป ญญาท องถ น รวมท งการ ร กษาไว ซ งขนบธรรมเน ยมประเพณ ท ด งามของไทยให คงอย ตลอดไป

83 ย ดแนวพระราชดาร ในการพ ฒนา เศรษฐก จพอเพ ยง ตามข นตอน ทฤษฎ ใหม สร าง พล งทางส งคม โดยการประสาน พล งสร างสรรค ของท กฝ ายในล กษณะ พห ภาค อาท ภาคร ฐ องค กรพ ฒนาเอกชน น กว ชาการ ธ รก จเอกชน ส อมวลชน ฯลฯ เพ อใช ข บเคล อนกระบวนการพ ฒนาธ รก จช มชน ย ด พ นท เป นหล กและใช องค กรช มชน เป นศ นย กลางการพ ฒนา ส วนภาค อ น ๆ ทาหน าท ช วยกระต นอานวยความสะดวก ส งเสร มสน บสน น ใช ก จกรรม ของช มชนเป น เคร องม อ สร าง การเร ยนร และ การจ ดการ ร วมก นพร อมท งพ ฒนา อาช พท หลากหลาย เพ อเป น ทางเล อก ของคนในช มชน ซ งม ความแตกต างท งด านเพศ ว ย การศ กษา ความถน ด ฐานะเศรษฐก จ ฯลฯ

84 ส งเสร ม การรวมกล ม และ การสร างเคร อข าย องค กรช มชน เพ อสร าง ค ณธรรมจร ยธรรม และ การเร ยนร ท ม ค ณภาพ อย างรอบด าน อาท การศ กษา สาธารณส ข การฟ นฟ ว ฒนธรรมการจ ดการส งแวดล อม ฯลฯ ว จ ยและพ ฒนา ธ รก จช มชนครบวงจร (ผล ต-แปรร ป-ขาย-บร โภค) โดย ให ความสาค ญต อ การม ส วนร วม ของคนในช มชน และ ฐานทร พยากร ของท องถ น ควรเร มพ ฒนาจากวงจรธ รก จขนาดเล กในระด บท องถ นไปส วงจรธ รก จท ใหญ ข นระด บประเทศและระด บต างประเทศ พ ฒนาเศรษฐก จช มชนท ม ศ กยภาพส ง ของแต ละเคร อข ายให เป น ศ นย การเร ยนร ธ รก จช มชน ท ม ข อม ลข าวสารธ รก จน น ๆ อย างครบวงจร พร อม ท งใช เป นสถานท สาหร บศ กษา ด งาน และฝ กอบรม

85 เหต ท เร ยกว า "ทฤษฎ ใหม " 1) ม การจ ดแบ งท ด นออกเป นส ดส วนท ช ดเจน เพ อประโยชน ส งส ดของ เกษตรกรราย ย อยเน อท ถ อครองขนาดเล ก ซ งไม เคยม ใครค ดมาก อน 2) ม การคานวณปร มาณน าก กเก บให เพ ยงพอ ในการเพาะปล กตลอดป โดยหล กว ชาการ 3) ม การวางแผนท สมบ รณ แบบโดยม 3 ข น

86 ทฤษฎ ใหม ข นต น การจ ดสรรท อย อาศ ยและทาก น ให แบ งพ นท ซ งโดยเฉล ยแล ว เกษตรกรไทยม เน อท ถ อครองประมาณ ไร ต อครอบคร วออกเป น 4 ส วน ค อ แหล งน า นาข าว พ ชผสมผสาน โครงสร างพ นฐานในอ ตราส วน30:30:30:10

87 ส วนแรก ร อยละ 30 ให ข ดสระก กเก บน าในฤด ฝนไว เพาะปล ก และใช เสร มการปล กพ ชในฤด แล งได ตลอดป ท งย งใช เล ยงปลาและปล กพ ชน า พ ช ร มสระเพ อบร โภคและเพ มรายได ให ก บครอบคร วอ กทางหน งด วย โดย พระราชทานแนวทางการคานวณว าต องม น า 1,000 ล กบาศก เมตรต อ การเพาะปล ก 1 ไร โดยประมาณ และบนสระน าอาจสร างเล าไก เล าหม ได ด วย

88 ส วนท สอง ร อยละ 30 ให ทานาข าว เน องจากคนไทยบร โภคข าวเป น อาหารหล กโดยม เกณฑ เฉล ยเกษตรกรบร โภคข าวคนละ 200 ก โลกร ม ข าวเปล อกต อป เกษตรกรม ครอบคร วละ 3-4คน ด งน นควรปล กข าว 5 ไร ผลผล ตประมาณไร ละ 30 ถ ง ซ งเพ ยงพอต อการบร โภคตลอดป เพ อย ด หล กพ งตนเองได อย างม อ สรภาพ

89 ส วนท สาม ร อยละ 30 ให ปล กไม ผล ไม ย นต น ไม ใช สอย ไม ทาเช อเพล ง ไม สร างบ าน พ ชผ ก พ ชไร พ ชสม นไพร ฯลฯ เพ อการบร โภคและใช สอยอย าง พอเพ ยง หากเหล อบร โภคก น าไปจาหน ายเป นรายได ต อไป ส วนท ส ร อยละ 10 เป นท อย อาศ ยและอ น ๆ เช น ถนน ค นด น ลานตาก กองป ยหม ก โรงเพาะเห ด พ ชผ กสวนคร ว เป นต น

90 ศ นย ว ฒนธรรมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา พ ษณ โลก

91 ช วยก นค ดเพ อมหาว ทยาล ยฯ ก าวไป ก บปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ท านนาหล กของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไป ประย กต ใช อย างไร ในการดารงช ว ต ในการทางาน

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2

การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 EDUCATIONAL ADMINISTRATION ACCORDING TO SUFFICIENCE ECONOMIC PHILOSOPHY OF SCHOOL IN THE OFFICE

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น

More information

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๕ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให เป นหน วยงานหล กในการข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยการดาเน นงานหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบซ งถ อเป นการพ ฒนา หม บ านหร อช มชนให ม ว ถ ช

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

โดย นางโสภ ดา ศร สมบ รณ คร ชานาญการ แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

โดย นางโสภ ดา ศร สมบ รณ คร ชานาญการ แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เอกสารประกอบการสอน รายว ชาว ถ ธรรมว ถ ไทย รห สว ชา 2000 1301 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) เร อง ว ถ ช ว ตช มชนแบบพอเพ ยง โดย นางโสภ ดา ศร สมบ รณ คร ชานาญการ แผนกว

More information

การบร การว ชาการแก ส งคมด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม เพ อสร างช มชน ต นแบบ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง บ านร องปลายนา จ งหว ดเช ยงราย

การบร การว ชาการแก ส งคมด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม เพ อสร างช มชน ต นแบบ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง บ านร องปลายนา จ งหว ดเช ยงราย การบร การว ชาการแก ส งคมด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม เพ อสร างช มชน ต นแบบ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง บ านร องปลายนา จ งหว ดเช ยงราย ว ลาส น ศร ส วรรณ นคร ไชยวงค ศ กดา เกร ก ก ตต ค ณ กฤษฎา ว ลาศร ณ ฏฐเขต มณ กร

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

ตลอดเวลากว าหกทศวรรษแห งการครองราชย ท ผ านมา

ตลอดเวลากว าหกทศวรรษแห งการครองราชย ท ผ านมา ตลอดเวลากว าหกทศวรรษแห งการครองราชย ท ผ านมา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงเป นศ นย รวมจ ตใจของปวงชนท งชาต ด วยพระราชปณ ธานอ นแน วแน ท จะทรงเส ยสละประโยชน ส ขส วนพระองค เพ อพสกน กรชาวไทย สมด งท ได พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว

More information

รายงานผลการด าเน นงาน เร อง

รายงานผลการด าเน นงาน เร อง รายงานผลการด าเน นงาน เร อง โครงการสายใยร กแห งครอบคร วในพระราช ปถ มภ สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ต าบลท าเสา อ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร โดย นายไกรว ชญ ร งเร องศ ภร ตน เกษตรอ าเภอกระท

More information

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ.

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ส วนของการประช มเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งานในหล กส ตรน าร อง ป 2553 บทท 1 บทน า ส าน กงาน ก.พ. ในฐานะองค

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร คำ นำ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร ชาสามารถ และสายพระเนตรอ นยาวไกล พระองค เสด จร วมท

More information

แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร

แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร โดย คณะกรรมการหล กส ตรและคณะท างานผล ตว ชา กรมส งเสร มการเกษตรและ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 2 คณะกรรมการผล

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย การส มมนาเร อง " ว กฤตและโอกาสในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย " ซ งจ ดข น เม อว นท 21 ก นยายน 2542 ม จ ดประสงค เพ อน าเสนอรายงานสภาวะการศ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร เป นย ทธศาสตร การว

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information