การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย โดย นางสาวปร ญญาภรณ ก จบรรท ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย โดย นางสาวปร ญญาภรณ ก จบรรท ด"

Transcription

1 การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย โดย นางสาวปร ญญาภรณ ก จบรรท ด ขอประเม นเพ อแต งต ง ต าแหน งน กว ชาการศาสนาช านาญการ ต าแหน งเลขท ๕๒ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม

2 ก ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ๑. ช อผลงาน การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ๒. ระยะเวลาท ด าเน นการ ประจ าป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ๓. กรอบแนวค ดในการด าเน นงาน การก าหนดนโยบายเก ยวก บการด าเน นงาน คณะผ แทนฮ จย ประจ าป การวางแผนการด าเน นงานตามกรอบนโยบาย การด าเน นการจ ดสรรกระบวนงานให สอดคล องก บระยะเวลาการปฏ บ ต งาน การด าเน นการตามข นตอนกระบวนงานและบทบาทภายในองค กร การด าเน นการประสานงานระหว างบ คคล หน วยงาน และองค กรภายนอก ๔. สร ปสาระและข นตอนการด าเน นการ ๔.๑ ผ บร หารก าหนดนโยบายการด าเน นงานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ไทย ๔.๒ ผ บ งค บบ ญชาวางแผนงานตามกรอบนโยบาย ๔.๓ จ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อจ ดสรรกระบวนงานให สอดคล องก บระยะเวลาการปฏ บ ต งาน ๔.๔ การด าเน นการตามข นตอนกระบวนงานและบทบาทภายในองค กร ๔.๔.๑ จ ดเตร ยมการประช มคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย เช น แต งต ง คณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย, จ ดประช มคณะอน กรรมการเพ อพ จารณาค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย, แจ ง ผลการพ จารณาค ดเล อกเป นคณะผ แทนฮ จย ให แก บ คคลท ได ร บการค ดเล อกร บทราบ ๔.๔.๒ ประสานงานการประช มคณะผ แทนฮ จย เช น จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ, เตร ยมเอกสารประช ม, ออกหน งส อเช ญประช ม, ประสานงานการประช ม ๔.๕ การด าเน นการประสานงานระหว างบ คคล หน วยงาน และองค กรภายนอก ๔.๕.๑ ประสานงานคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ๔.๕.๒ ประสานงานบ คคล หร อหน วยงานท ได ร บการพ จารณาค ดเล อกในคณะผ แทนฮ จย

3 ข ๔.๕.๓ ประสานงานกระทรวงการต างประเทศเก ยวก บหน งส อน าการย นขอว ซ า ๔.๕.๔ ประสานงานสถานท ตซาอ ด อาระเบ ยเพ อด าเน นการย นขอว ซ า ๔.๖ ประสานงานการเด นทาง ๔.๗ การต ดตามประเม นผล ๔.๘ จ ดประช มและสร ปผลการปฎ บ ต งานประจ าป ของคณะผ แทนฮ จย ไทย ๕. ผ ร วมด าเน นการ (ถ าม ) ๕.๑ - ส ดส วนของผลงาน ๕.๒ - ส ดส วนของผลงาน ๖. ส วนของงานท ผ เสนอเป นผ ปฏ บ ต (ระบ รายละเอ ยดของผลงานพร อมท งส ดส วนของผลงาน)..๑๐๐%.. ๗. ผลส าเร จของงาน (เช งปร มาณ/ค ณภาพ) เช งปร มาณ คณะผ แทนฮ จย เด นทางไปปฏ บ ต งานอ านวยความสะดวก ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย จ านวน ๑๓๐ คน เช งค ณภาพ คณะผ แทนฮ จย เด นทางไปปฏ บ ต งานอ านวยความสะดวก ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ยตามก าหนดการและบรรล ว ตถ ประสงค ๘. การน าไปใช ประโยชน ใช เป นค ม อในการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ส าหร บเจ าหน าท ผ เก ยวข อง เพ อให การประสานงานคณะผ แทนฮ จย ส าเร จล ล วงและเก ดประส ทธ ผล คณะผ แทนฮ จย บรรล ผลส าเร จในการ เด นทางไปปฏ บ ต งานในฐานะคณะผ แทนฮ จย ไทยต อไป ๙. ความย งยากในการด าเน นการ/ป ญหา/อ ปสรรค ความย งยากในการด าเน นการ จากการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ท ผ านมาม ความย งยากบางประการ เช น ความสอดคล องของระยะเวลาและข นตอนการด าเน นงานย นขอว ซ า ซ งกระบวนการด าเน นงานด านเอกสารท ไม สามารถรวบรวมได อย างเป นระบบโดยพร อมเพร ยงก นส งผลต อ กระบวนการด าเน นงานย นขอว ซ าระบบอ นเตอร เน ตของสถานท ตซาอ ด อาระเบ ย ซ งกระบวนการด าเน นการเร องว ซ าน น ม ความเก ยวข องอย างส าค ญก บก าหนดการเด นทาง ไปปฏ บ ต หน าท ของคณะผ แทนฮ จย ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย หากเก ดความล าช าหร อผ ดพลาดระหว าง ข นตอนใดข นตอนหน งอาจก อให เก ดความเส ยหายต อการเด นทางปฏ บ ต หน าท คณะผ แทนฮ จย ตามก าหนด เวลาได

4 ป ญหาและอ ปสรรค จากการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลการด าเน นการประสานงาน คณะผ แทนฮ จย แล วพบว า ป ญหาอ ปสรรคของการด าเน นงานม ด งน ๑. ขาดการวางแผนปฏ บ ต การด าเน นงานระยะส น เช น ก าหนดว น เวลา ในการ ร บย นเอกสารท ช ดเจนภายในระยะเวลาท ก าหนด เพ อเตร ยมความพร อมในการด าเน นงาน ๒. ขาดการประสานงานก บหน วยงานต างๆ อย างเป นระบบ เช น การแจ งเง อนไข และหล กเกณฑ ของเอกสารการย นว ซ าและก าหนดเวลาในการส งท ช ดเจนให แก คณะผ แทนฮ จย ทราบ, การรวบรวมข อม ลท ช ดเจนให แก กระทรวงการต างประเทศโดยพร อมเพร ยงก น, การย นขอว ซ า ณ สถานท ต ซาอ ด อาระเบ ยในระยะเวลากระช นช ด ๓. ขาดความเช ยวชาญในการด าเน นการย นขอว ซ าระบบอ นเทอร เน ตท ต องอาศ ย ความรวดเร วและความช านาญ ป ญหาและอ ปสรรคด งกล าวม ป จจ ยส าค ญท เข ามาเก ยวข อง ค อ เร องของการ วางแผนปฏ บ ต การด าเน นการระยะส น ซ งการขาดการวางแผนด งกล าวจ งเป นป ญหาส าค ญท ท าให การ ปฏ บ ต งานไม เป นไปอย างราบร นและม ประส ทธ ภาพเท าท ควร ข อเสนอแนะ ด งน น เพ อป องก นป ญหาด งกล าวม ให เก ดข นอ กและเป นการ เสร มสร างแนวทางการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ส าหร บเจ าหน าท ผ เก ยวข อง ผ สนใจ ตลอดจน เพ อเป นการพ ฒนางานในเช งสร างสรรค ต อไป ขอร บรองว าผลงานด งกล าวข างต นเป นความจร งท กประการ ลงช อ... (...นางสาวปร ญญาภรณ ก จบรรท ด...) ผ เสนอผลงาน.../.../... ได ตรวจสอบแล วขอร บรองว าผลงานด งกล าวข างต นถ กต องตรงก บความเป นจร งท กประการ ลงช อ... ลงช อ... (นายอน ชา หะระหน ) (นายพ ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ) น กว ชาการศาสนาช านาญการ ผ อ านวยการกองศาสน ปถ มภ.../.../....../.../... (ผ บ งค บบ ญชาท ควบค มด แลการด าเน นการ) หมายเหต หากผลงานม ล กษณะเฉพาะ เช น แผ นพ บ หน งส อ แถบบ นท กเส ยง ฯลฯ ผ เสนอผลงานอาจ ส งผลงานจร งประกอบการพ จารณาของคณะกรรมการก ได ค

5 ค าน า กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ในฐานะส าน กเลขาธ การคณะกรรมการส งเสร ม ก จการฮ จย แห งประเทศไทย ม บทบาทส าค ญในการส งเสร ม สน บสน นการเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ของ พ น องชาวไทยม สล มอย างจร งจ งเสมอมา ตลอดจนเล งเห นถ งความส าค ญของสว สด ภาพอ นด ของผ เด นทาง ไปแสวงบ ญชาวไทย จ งได ม การแต งต งคณะผ แทนฮ จย ในนามของร ฐบาลไทยเพ อเด นทางไปปฏ บ ต หน าท ประสานงาน อ านวยความสะดวก และต ดตามประเม นผล การเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ของชาวไทยม สล ม ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย เป นประจ าท กป การด าเน นงานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ไทยจ งเป นกระบวนการด าเน นงานซ งประกอบ ไปด วยรายละเอ ยดและข นตอนส าค ญต างๆ โดยเฉพาะอย างย งในส วนของการด าเน นการประสานงาน คณะผ แทนฮ จย และเพ อให การปฏ บ ต งานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ไทยเก ดประส ทธ ภาพส งส ด กรมการศาสนา จ งได จ ดท าค ม อการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย เล มน ข น เพ อเป นแนวทางในการด าเน นการ ประสานงานคณะผ แทนฮ จย ต อไป

6 สารบ ญ หน า การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ภาค ๑. แนวค ดและหล กการด าเน นงาน ๑ ๑. กรอบแนวค ดการด าเน นงาน ๒ ๒. น ยามศ พท ๓ ภาค ๒. กระบวนการด าเน นงาน ๔ ๑. การก าหนดนโยบาย ๔ ๒. การวางแผนการด าเน นงานตามกรอบนโยบาย ๔ ๓. การจ ดสรรกระบวนงานให สอดคล องก บระยะเวลาปฏ บ ต งาน ๔ ๔. การประสานงานตามข นตอนกระบวนงานและบทบาทภายในองค กร ๔ ๕. การประสานงานระหว างบ คคล หน วยงาน และองค กรภายนอก ๕ ภาค ๓. ล กษณะและข นตอนการด าเน นงาน ๖ ๑. การก าหนดนโยบายการด าเน นงานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ประจ าป ๗ ๒. การวางแผนการด าเน นงาน ๖ ๒.๑ การก าหนดกรอบการด าเน นงาน ๖ ๒.๒ การจ ดท าแผนปฎ บ ต การ ๖ ๒.๓ การจ ดสรรกระบวนงานให สอดคล องก บห วงเวลาการปฏ บ ต งาน ๗ ๓. การประสานงานคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ๗ ๓.๑ แต งต งคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ๗ ๓.๒ ด าเน นการประสานงานการประช ม ๗ ๔. การประสานงานการประช มเช งปฏ บ ต การคณะผ แทนฮ จย ๘ ๔.๑ สาระส าค ญในการประช ม ๘ ๔.๒ ข นตอนการประสานงานการประช ม ๘ ๕. การประสานงานการย นขอว ซ า ๙ ๕.๑ การประสานงานคณะผ แทนฮ จย ๑๐ ๕.๒ การประสานงานกระทรวงการต างประเทศ ๑๐ ๕.๓ การประสานงานสถานท ตซาอ ด อาระเบ ย ๑๐ ๖. การประสานงานการเด นทาง ๑๑ ๖.๑ การประสานงานระหว างบ คคล ๑๑ ๖.๒ การประสานงานระหว างองค กร ๑๑ ๗. การต ดตามประเม นผล ๑๑ ๘. จ ดประช มและสร ปผลการปฎ บ ต งานประจ าป ของคณะผ แทนฮ จย ไทย ๑๒ จ

7 ฉ สารบ ญ (ต อ) หน า ภาค ๔. ต วอย างร ปแบบการด าเน นงาน ๑๓ ๑. การจ ดประช มคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ประจ าป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ๑๓ ๒. การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การคณะผ แทนฮ จย ประจ าป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ๑๔ ๓. การด าเน นการย นขอว ซ าให แก คณะผ แทนฮ จย ประจ าป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ๑๕ ๔. การประสานงานหน วยงานท เก ยวข องก บการด าเน นงานคณะผ แทนฮ จย ๑๖ ภาคผนวก เอกสารประกอบ: การประสานงานคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ๑๘ เอกสารประกอบ: การประสานงานการประช มเช งปฏ บ ต การคณะผ แทนฮ จย ๒๘ เอกสารประกอบ: การประสานงานการย นขอว ซ า ๓๒ เอกสารประกอบ: การประสานงานการเด นทาง ๓๗ เอกสารประกอบ: ต วอย างเอกสารประจ าต วคณะผ แทนฮ จย ๔๔

8 การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ภาค ๑. แนวค ดและหล กการด าเน นงาน การเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ของพ น องชาวไทยม สล ม ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย ถ อเป นศาสนก จประการส าค ญตามหล กการศาสนาอ สลามท ก าหนดให ม สล มผ ม ความสามารถท ง ด านร างกาย และทร พย ส นท กคนเด นทางประกอบพ ธ ฮ จย ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย ให ได อย างน อย หน งคร งในช ว ต โดยในแต ละป ความประสงค ของพ น องชาวไทยม สล มในการเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย จะม เป นจ านวนมาก ประมาณ ๑๓,๐๐๐ คนต อป ร ฐบาลไทยตระหน กเป นอย างย งถ งความส าค ญในการสน บสน น ส งเสร ม และด แลอ านวย ความสะดวก ตลอดจนด าเน นก จการต างๆ อย างจร งจ ง เพ อม งหว งให การเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ของพ น องชาวไทยม สล มประสบความส าเร จ ได ร บภาคผลอ นถ กต อง สมบ รณ ตามหล กการทางศาสนา ย งไปกว าน น ย งเล งเห นถ งความส าค ญต อบทบาทด านการด แล อ านวยความสะดวก ตลอดจนหาแนวทางป องก นและแก ไข ป ญหาต างๆ อ นเป นอ ปสรรคต อความสะดวก ปลอดภ ย และการม หล กประก นในการเด นทางไปประกอบ พ ธ ฮ จย ของพ น องชาวไทยม สล ม ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย จ งได แต งต งคณะผ แทนฮ จย ไทยข นเพ อเด นทาง ไปปฏ บ ต งานเตร ยมการ ประสานงาน อ านวยความสะดวก และต ดตามประเม นผลการเด นทางไปประกอบ พ ธ ฮ จย ของพ น องชาวไทยม สล มในเทศกาลฮ จย แต ละป คณะผ แทนฮ จย จ งเป นคณะบ คคลจ านวนหน งท ได ร บการพ จารณาค ดเล อกและแต งต งจาก คณะกรรมการส งเสร มก จการฮ จย แห งประเทศไทยให ม ภารก จในฐานะผ แทนร ฐบาลไทยเด นทางไปปฏ บ ต หน าท ด แล อ านวยความสะดวกพ น องชาวไทยม สล มท กคนท เด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย ซ งกระบวนการด าเน นงานต างๆ เก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ประกอบไปด วยข นตอน และกระบวนการต างๆ อ นม กรอบการด าเน นงานประการส าค ญค อ การประสานงาน บทบาทการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย เป นการด าเน นการประสานงาน ท แบ งออกเป น ๒ ส วนส าค ญ ค อ การด าเน นการประสานงานภายในองค กรตามบทบาทและข นตอน กระบวนการต างๆ และการด าเน นการประสานงานระหว างบ คคล หน วยงาน และองค กรภายนอก นอกจากน รายละเอ ยดส าค ญอ นๆ ท เป นองค ประกอบของการด าเน นการประสานงานคณะ ผ แทนฮ จย ล วนเป นป จจ ยท หลอมรวมก นเพ อส งผลต อความส าเร จในการด าเน นงานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ไทย ในภาพรวม ด งน นการรวบรวมข นตอนและรายละเอ ยดเก ยวก บการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย เพ อเป นองค ความร ส าหร บผ สนใจ เพ อสามารถน าไปประย กต ใช ได ในโอกาสอ นๆ ต อไป

9 ๑. ความหมายของการประสานงาน การประสานงาน ค อ ความร วมม อร วมใจในการปฏ บ ต จ ดระเบ ยบให เร ยบร อยและสอดคล อง กลมกล นก น เพ อให สมด ลและส าเร จตามเป าหมายในเวลาท ก าหนด (สมพงษ เกษมส น,๒๕๑๔,หน า ๑๙ อ างถ งใน น ตยา เง นประเสร ฐ,๒๕๒๙,หน า ๕๕) การประสานงาน ค อ การท บ คคล หร อ หน วยงานในองค การท างานร วมก บบ คคลอ น เพ อให บรรล ถ งจ ดประสงค เด ยวก น (เกษม ส วรรณก ล,๒๕๔๐,หน า ๓๐๕ อ างถ งใน คณะอน กรรมการเฉพาะก จ โครงการว เคราะห การด าเน นการขององค การเอกชนท พ ฒนาเด กและเยาวชน,๒๕๒๙,หน า ๑๐๘) การประสานงาน ค อ กระบวนการทางการบร หารท เก ยวก บการท าให ก จกรรมต างๆ ของ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานและหน วยงานต างๆ รวมเป นอ นหน งอ นเด ยวก น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให หน วยงาน ต างๆ ปฏ บ ต หน าท ร วมก นอ นจะท าให การบร หารงานสามารถบรรล เป าหมายต างๆ โดยท วไปได ท งหมด (Yehezel Dror,2525,หน า ๗๐๗ อ างถ งใน ย พา วงศ ไชย และเล ก สมบ ต,๒๕๓๒,หน า ๕) การประสานงาน หมายถ ง การจ ดระเบ ยบการท างานและการต ดต อก นเพ อให งานและ เจ าหน าท ฝ ายต างๆ ร วมม อปฏ บ ต การเป นน าหน งใจเด ยว ไม ท าให งานซ บซ อน ข ดแย งก นเอง หร อเหล อมล าก น ท งน เพ อให งานด าเน นไปอย างราบร นสอดคล องก บว ตถ ประสงค ขององค การน นอย างสมานฉ นท และม ประส ทธ ภาพ(สมค ด บางโม,๒๕๓๘,หน า ๑๙๔) กล าวโดยสร ป การประสานงาน ค อกระบวนการจ ดระเบ ยบการด าเน นงานอย างเป นระบบ ด วยการปฏ บ ต งานร วมก นระหว างบ คคล หร อหน วยงาน ๒ ฝ ายข นไป เพ อบรรล ผลส าเร จตามเป าหมาย เด ยวก นอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ๒. กรอบแนวค ดการด าเน นงาน การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย เป นกระบวนการด าเน นงานท ประกอบไปด วย ข นตอนและกระบวนการต างๆ ซ งม กรอบการด าเน นงานส าค ญค อ การประสานงาน แนวค ดหล กเก ยวก บการประสานงาน ประกอบด วย - กระบวนการทางการบร หารท เก ยวก บการท าให ก จกรรมต างๆ ของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานและหน วยงานต างๆ รวมเป นอ นหน งอ นเด ยวก น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให หน วยงานต างๆ ปฏ บ ต หน าท ร วมก น ส งผลให การบร หารงานสามารถบรรล เป าหมายต างๆ โดยท วไปได ท งหมด (ย พา วงศ ช ย และเล ก สมบ ต,๒๕๓๒,หน า ๕) - การปฏ บ ต งานร วมก น โดยจะต องม การประสานระหว างนโยบายของหน วยงาน หร อองค กรน นๆ ให สอดคล องและบรรล เป าหมายเด ยวก น พร อมท งร วมก นประสานก จกรรมต างๆ ให เป น อ นหน งอ นเด ยวก นเพ อให การปฏ บ ต งานของท ง ๒ องค กร ด าเน นไปอย างเต มประส ทธ ภาพ (เรว ตร ชาตร ศ ษฎ,๒๕๓๙, หน า ๑๒๔) ๒

10 - การจ ดระเบ ยบการท างานและการต ดต อก นเพ อให งานและเจ าหน าท ฝ ายต างๆ ร วมม อปฏ บ ต การเป นน าหน งใจเด ยว และจ ดกลไกต างๆ ขององค การและทร พยากรการบร หาร เพ อให การ ปฏ บ ต งานเป นไปในแนวทางเด ยวก น สอดคล องก บว ตถ ประสงค และนโยบายขององค การอย างม ประส ทธ ภาพ (สมค ด บางโม,๒๕๓๘, หน า ๑๙๔) การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ประกอบด วยข นตอนและกระบวนการด งน ๑. การก าหนดนโยบายการด าเน นงานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ประจ าป ๒. การวางแผนการด าเน นงานตามกรอบนโยบาย ๓. ด าเน นการจ ดสรรกระบวนงานให สอดคล องก บระยะเวลาปฏ บ ต งาน ๔. การด าเน นการประสานงานตามข นตอนกระบวนงานและบทบาทภายในองค กร ๕. การด าเน นการประสานงานระหว างบ คคล หน วยงาน และองค กรภายนอก ๓. น ยามศ พท การประสานงาน หมายถ ง การจ ดระเบ ยบว ธ การท างาน เพ อให งานและเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานฝ ายต างๆ ร วมก นด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ให เป นไปด วยความเร ยบร อย บรรล ว ตถ ประสงค ภายในระยะเวลาท ก าหนดและเก ดประส ทธ ภาพส งส ด คณะผ แทนฮ จย หมายถ ง คณะบ คคลอ นประกอบไปด วย บ คคล ผ แทนองค กร หร อ หน วยงาน ท งภาคร ฐและเอกชน โดยการพ จารณาค ดเล อกจากคณะกรรมการส งเสร มก จการฮ จย แห งประเทศ ไทย และได ร บการแต งต งในนามร ฐบาลไทย เพ อเด นทางไปปฏ บ ต งานเตร ยมการ ประสานงาน อ านวยความ สะดวก และต ดตามประเม นผลการเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ของพ น องชาวไทยม สล มในเทศกาลฮ จย ประจ าป ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย ๓

11 ภาค ๒. กระบวนการด าเน นงาน การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย เป นกระบวนการด าเน นงานท ประกอบด วย ข นตอนและรายละเอ ยดส าค ญต างๆ เพ อให การประสานคณะผ แทนฮ จย บรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค ภายในระยะเวลาท ก าหนดอย างม ประส ทธ ภาพ ควรก าหนดร ปแบบการด าเน นงานท เป นระบบตามล าด บ ข นตอน โดยม องค ประกอบของการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ด งน ๑. การก าหนดนโยบาย ผ บร หารก าหนดนโยบายและว ตถ ประสงค ก าหนดข นตอนการปฏ บ ต ตามเวลาและ สถานท ตลอดจนผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน เพ อให การประสานงานก นระหว างหน วยงานหร อกล มบ คคลปฏ บ ต งาน เป นไปในท ศทางเด ยวก นและบรรล ตามเป าหมายการด าเน นงาน ๒. การวางแผนการด าเน นงานตามกรอบนโยบาย ผ บ งค บบ ญชาในระด บห วหน าท าหน าท ร บผ ดชอบและอ านวยการโดยตรง แบ งงาน ออกเป นส วนต างๆ และระบ หน าท การงานไว อย างช ดเจน จ ดระเบ ยบแบบแผนในการปฏ บ ต งานให เหมาะสมก บ องค การ ตลอดจนควบค มก าก บงานได อย างด และการจ ดองค การให ม ล กษณะพร อมท จะปร บให เป นไปตาม สถานการณ สอดคล องตามกรอบนโยบายและว ตถ ประสงค การด าเน นงานท ผ บร หารก าหนด พร อมท งม การ ก าหนดช แจงให ผ ปฏ บ ต งานได ทราบถ งแนวทางหร อว ธ การท างานเพ อจะได ประสานงานได สอดคล องก น ๓. การจ ดสรรกระบวนงานให สอดคล องก บระยะเวลาปฏ บ ต งาน ผ ม หน าท ร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานจะก าหนดแผนปฏ บ ต การโดยจ ดสรร กระบวนงานในส วนต างๆ ให สอดคล อง สมด ลก น สามารถร บก นได ในเวลาอ นเหมาะสม และปฏ บ ต งาน ตามบทบาทหน าท และความร บผ ดชอบในส วนของงานน นๆ ตามก าหนดเวลาท ตกลงก นให ตรงเวลาเพ อ ได ผลงานท ม ค ณภาพบรรล ว ตถ ประสงค ในระยะเวลาท ก าหนด ๔. การประสานงานตามข นตอนกระบวนงานและบทบาทภายในองค กร การด าเน นการประสานงานตามข นตอนกระบวนงานและบทบาทภายในองค กรจะ บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายได น น จะต องประกอบไปด วยป จจ ยส าค ญต างๆ ด งน - ความร วมม อ จะต องสร างส มพ นธภาพในการท างานร วมก นของท กฝ าย โดยอาศ ยความเข าใจหร อการตกลงร วมก น ม การรวบรวมก าล งความค ด ว ธ การ เทคน ค และระดมทร พยากร มาสน บสน นงานร วมก น เพ อให เก ดความเป นอ นหน งอ นเด ยวก น เต มใจท จะท างานร วมก น - จ งหวะ เวลา จะต องปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท และความร บผ ดชอบ ของแต ละคนตามก าหนดเวลาท ตกลงก นไว

12 ๕ ว ตถ ประสงค เด ยวก น - ความสอดคล อง จะต องพ จารณาความพอเหมาะพอด ไม ท างานซ าซ อนก น - ระบบการส อสาร จะต องม การส อสารท เข าใจก น รวดเร วและราบร น - ผ ประสานงาน จะต องด งท กฝ ายเข าท างานร วมก น เพ อน าไปส การบรรล ๕. การประสานงานระหว างบ คคล หน วยงาน และองค กรภายนอก การด าเน นการประสานงานระหว างบ คคล หน วยงาน และองค กรภายนอก จะม ร ปแบบการประสานงานด งน - การประสานงานนอกแบบ เป นก จกรรมท ไม ม ร ปแบบแน นอน อาจจ ดท า ได ในร ปของก จกรรมต างๆ เพ อให การประสานงานส าเร จด วยด เช น การจ ดเล ยง การต กอล ฟ - การประสานงานในแบบ เป นการปฏ บ ต งานตามปกต โดยวาจา หร อลายล กษณ อ กษร หร อการตรวจเย ยมหน วยงานและบ คลากรในส งก ด โดยม หล กการประสานงานด งน - การประสานนโยบายและว ตถ ประสงค ขององค กรให สอดคล องก น เพ อเอกภาพในการบร หารและง ายต อการลงส การปฏ บ ต - การประสานแผนงานของท กฝ ายให ม ความเข าใจในกรอบนโยบายของ แต ละหน วยงาน - การประสานคน ผ ปฏ บ ต งานร วมก นต องร จ กบทบาทหน าท ของตนเอง - ระบบการต ดต อส อสารต องม ประส ทธ ภาพ อาจใช ว ธ ใช หน งส อราชการ โทรศ พท ประช มหาร อ หร อการมอบหมายต างๆ ต องม ความช ดเจนและได ผลด ตามว ตถ ประสงค

13 ภาค ๓. ล กษณะและข นตอนการด าเน นงาน กระบวนการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ประกอบด วยล กษณะและข นตอนการ ด าเน นงาน ด งต อไปน ๑. การก าหนดนโยบายการด าเน นงานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ประจ าป ป จจ ยอ นเป นพ นฐานการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ไทย ม ความ เก ยวข อง อย างส าค ญต อการประสานงานในร ปกระบวนการบร หารท ครบวงจร กล าวค อ การประสานงาน จะต องเร มจากการก าหนดนโยบายและว ตถ ประสงค ก าหนดแผนการด าเน นงาน ก าหนดข นตอนการ ปฏ บ ต งานอย างสอดคล องก บเวลาและสถานท ตลอดจนก าหนดบทบาทผ ร บผ ดชอบการปฏ งานในส วนต างๆ อย างช ดเจน การก าหนดนโยบายการด าเน นงานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ประจ าป จ งเป นไป ร ปแบบของการพ จารณาตามวาระการประช มในคณะกรรมการส งเสร มก จการฮ จย แห งประเทศไทย โดยเม อมต ท ประช มเห นชอบให นโยบายการด าเน นงานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ประจ าป เป นไปในท ศทางใด หน วยงานหร อผ ปฏ บ ต งานท ม หน าท ร บผ ดชอบก จะน านโยบายและว ตถ ประสงค การด าเน นงาน ตลอดจนแนวทางการวางแผนงาน และข นตอนการปฏ บ ต งานของฝ ายต างๆ ไปเป นกรอบการด าเน นงาน ในระด บปฏ บ ต ต อไป ๒. การวางแผนการด าเน นงานเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย การวางแผนการด าเน นงานท ด จะสามารถก าหนดเป นแนวทางการด าเน นงานและ สามารถก าหนดแนวทางการประสานงาน เพ อให การด าเน นงานเป นไปอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ก อให เก ดการประหย ดก าล งคน ทร พยากรและเวลา และบรรล ว ตถ ประสงค ขององค กรในระยะเวลาท ก าหนด ๒.๑ การก าหนดกรอบการด าเน นงาน ภายหล งจากท นโยบายและว ตถ ประสงค การด าเน นงานคณะผ แทน ฮ จย เพ อเป นแนวทางการด าเน นงานประจ าป ในภาพรวมได ถ กก าหนดข น ผ ท ม บทบาทส าค ญในการแปลง นโยบาย และว ตถ ประสงค ด งกล าวไปส การด าเน นงานในระด บปฏ บ ต ค อ ผ บ งค บบ ญชาท ม หน าท ร บผ ดชอบ และอ านวยการโดยตรง โดยจะท าการแบ งงานออกเป นส วนต างๆ และมอบหมายงานให เหมาะสมก บบ คคล ตลอดจนจ ดระเบ ยบแบบแผนในการปฏ บ ต งาน และควบค มก าก บด แลกระบวนการด าเน นงานตามข นตอน ต างๆ อย างใกล ช ด ๒.๒ การจ ดท าแผนปฎ บ ต การ กล าวได ว าการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อเตร ยมการด าเน นงานตาม ข นตอนกระบวนงานต างๆ เป นห วใจส าค ญของกระบวนการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ใน ภาพรวม เน องจากหล กการประสานงานท ม ประส ทธ ภาพน น ม งเน นความส าค ญต อการก าหนดแผนงาน

14 ปฏ บ ต การด วยเล งเห นว า การบรรล ผลส าเร จตามเป าหมายและว ตถ ประสงค ได อย างม ประส ทธ ภาพจะต อง เร มต นจากการก าหนดแผนเพ อเตร ยมการด าเน นงานตามกระบวนการข นตอนต างๆ ซ งจะช วยให การ ปฏ บ ต งานเก ดความค มค าท งในด านของ บ คลากร เวลา งบประมาณ ว สด เป นต น และย งเป นแนวทางส าค ญ ในการแก ไขป ญหาการท างานท ซ าซ อนอ กด วย ๒.๓ การจ ดสรรกระบวนงานให สอดคล องก บห วงเวลาการปฏ บ ต งาน การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ม ความเก ยวข องอย าง ส าค ญต อช วงเวลาการปฏ บ ต งาน เน องจากระยะเวลาการด าเน นงานเป นช วงระยะเวลาส นๆ ซ งประกอบไปด วย ข นตอนการเตร ยมการ การด าเน นงานตามกระบวนการและบทบาทข นตอนภายในองค กร และการด าเน นการ ประสานงานก บบ คคล หร อองค กรภายนอก เหล าน ล วนแล วแต ต องด าเน นการตามระบบข นตอนอย างเป น ร ปแบบทางการท ต องอาศ ยระยะเวลาการด าเน นงานท งส น จ งจ าเป นอย างย งท ผ ม หน าท ร บผ ดชอบโดยตรงใน การปฏ บ ต งานจะต องจ ดสรรกระบวนงานและเวลาให ม ความสอดคล องสมด ลย ก น เพ อให งานบรรล ผลส าเร จตาม เป าหมายอย างเก ดประส ทธ ผลส งส ด ๓. การประสานงานคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย กระบวนการด าเน นงานเพ อให ได มาซ งคณะผ แทนฮ จย ม ข นตอนการด าเน นงาน ส าค ญค อ การพ จารณาค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย โดยคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ซ งได ร บ การแต งต ง จากคณะกรรมการส งเสร มก จการฮ จย แห งประเทศไทย ให เป นคณะอน กรรมการค ดเล อก คณะผ แทนฮ จย ในการด าเน นการพ จารณาค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย เพ อเด นทางไปเตร ยมการ ประสานงาน อ านวยความสะดวก และต ดตามประเม นผลการเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ของพ น องชาวไทยม สล ม ในเทศกาลฮ จย ประจ าป ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย ด งม รายละเอ ยดข นตอนการด าเน นงาน ด งน ๓.๑ แต งต งคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย - เพ อก าหนดหล กเกณฑ เง อนไขในการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย รวมท งก าหนดค ณสมบ ต ของคณะผ แทนฮ จย - เพ อพ จารณาจ ดสรรจ านวนคณะผ แทนฮ จย ท ได ร บจากทางการ ซาอ ด อาระเบ ย ในเทศกาลฮ จย ประจ าป - เพ อพ จารณาค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ในส วนท ใช งบประมาณจาก กรมการศาสนา ๓.๒ ด าเน นการประสานงานการประช ม - ขออน ม ต จ ดประช มคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ประจ าป ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ เพ อพ จารณาค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย เด นทางไปปฏ บ ต งานอ านวยความสะดวก ผ เด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ชาวไทยม สล ม ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย - ประสานคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย เข าร วมประช ม ๗

15 - จ ดท าระเบ ยบวาระการประช ม เอกสารการประช ม และรายงาน การประช ม - ประสานหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง เพ อทราบผลการพ จารณา จ านวนผ แทนฮ จย ท ได ร บ - รวบรวมรายละอ ยดเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย เช น จ านวน รายช อ ประว ต ส วนต ว ไว เป นข อม ลส าค ญ ๔. การประสานงานการประช มเช งปฏ บ ต การคณะผ แทนฮ จย คณะผ แทนฮ จย ท ได ร บการพ จารณาค ดเล อกจากคณะอน กรรมการค ดเล อก คณะผ แทนฮ จย ประกอบด วย บ คคล และผ แทนหน วยงานต างๆ ด งน - คณะผ เตร ยมการ ประสานงาน อ านวยความสะดวกและต ดตามประเม นผล - หน วยพยาบาลไทย - สมาคมผ ประกอบก จการฮ จย และผ ประกอบก จการฮ จย หร อผ แทน ภายหล งจากการประสานงานเพ อแจ งผลการพ จารณาให คณะผ แทนฮ จย ท กท านได ทราบแล วน น กรมการศาสนาในฐานะเลขาธ การคณะกรรมการส งเสร มก จการฮ จย แห งประเทศไทย จ งด าเน นการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การคณะผ แทนฮ จย ประจ าป เพ อเตร ยมความพร อมในการประสานงานและ ปฏ บ ต งานอ านวยความสะดวกผ เด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ชาวไทยม สล ม ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ยต อไป ๔.๑ สาระส าค ญในการประช ม - ก าหนดแผนการด าเน นงานตามว ตถ ประสงค การปฏ บ ต งาน คณะผ แทนฮ จย - ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเน นงาน - ก าหนดข นตอนการปฏ บ ต งาน ตามเวลาและสถานท - ก าหนดบทบาทหน าท ของกล มงานและบ คคล - แบ งกล มการด าเน นงานและมอบหมายภาระงาน กล าวได ว า การประช มเป นเคร องม อส าค ญของการประสานงาน เป นแนวทางในการ ก อให เก ดความร วมม อข นพ นฐาน และช วยสน บสน น ส งเสร มการประสานงานระหว างบ คคลและองค กร ให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายการด าเน นงานท วางไว ๔.๒ ข นตอนการประสานงานการประช ม - ขออน ม ต จ ดประช มเช งปฏ บ ต การคณะผ แทนฮ จย ประจ าป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เพ อเตร ยมความพร อมในการประสานงานและปฏ บ ต งานอ านวยความสะดวกผ ไปประกอบพ ธ ฮ จย ของพ น องชาวไทยม สล ม ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย - ประสานงานคณะผ แทนฮ จย เข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การคณะผ แทนฮ จย - จ ดท าระเบ ยบวาระการประช ม และเตร ยมเอกสารการประช ม - ประสานงานการประช ม - สร ปผลการประช มเพ อเตร ยมการน าไปส ข นตอนปฏ บ ต ๘

16 ๕. การประสานงานการย นขอว ซ า กระบวนการประสานงานการย นขอว ซ า เป นร ปแบบการด าเน นงานท เก ยวข องอย าง ส าค ญก บความส มพ นธ ระหว างองค กร เป นล กษณะการประสานงานภายนอกองค กร ซ งเป นความจ าเป นอย าง ย งท จะต องประสานหร อสร างความส มพ นธ ก นในการปฏ บ ต เพ อให การประสานงานเก ดความสมบ รณ เก ด ประส ทธ ภาพ หล กการประสานงานตามแนวค ดของ (thompson) ได เสนอร ปแบบการประสานงาน ระหว างองค การแบ งออกเป น ๓ ล กษณะ ด งน ค อ ๑. การประสานงานในแนวต ง (vertical coordination) หร อการ ประสานงานโดยอ านาจ (coordination by authority) ในกรณ ของการประสานงานระหว างองค การแล วการ ประสานงานในแนวต งน จะเป นไปได ยาก เพราะแต ละองค กรย อมม อ านาจเฉพาะต วของตนอย ซ งคงจะไม ยอม ด อยกว าอ กองค การเป นแน ๒. การประสานงานโดยแผนและข อตกลง (coordination by plan or agreement) การประสานงานตามน ยน จะเป นกรณ ท ไม ม โครงสร างของอ านาจระบ ไว ล วงหน าในทางปฏ บ ต องค การท เก ยวข องจะต ดส นใจร วมก นเป นลายล กษณ อ กษรหร อม บทบาทของตนร วมก นตลอดจนม ทร พยากร การต ดส นใจอย างใดอย างหน งอย างเป นระบบร วมก น ๓. การประสานงานโดยอาศ ยการปร บต วเข าหาก น (coordination by mutual adjustment) ร ปแบบการประสานงานในล กษณะน ไม ม ร ปแบบทางอ านาจระบ ไว แน ช ด หร อไม ม ข อตกลงเป นลายล กษณ อ กษร เก ยวก บบทบาทและอ านาจหน าท ของแต ละองค การไว แต การประสานงานจะ เก ดข นจากความร เร มขององค การและหน วยงานแต ละหน วยงานเอง หร อเก ดข นโดยอาศ ยเจ าหน าท ของ หน วยงานท ท างานร วมก นอย างไม เป นทางการในการต ดต อประสานงานก น ร ปแบบการประสานงานระหว างองค กร สามารถแบ งออกได เป น ๓ ร ปแบบ ค อ ๑. ร ปแบบการประสานงานท เป นทางการ เป นร ปแบบท ใช ตามการท า หน งส อตามระเบ ยบราชการ ม ข นตอนท ก าหนดไว ตามระเบ ยบของแต ละหน วยงาน การประสานงานใน ล กษณะน เป นการประสานงานตามหน าท และขอบเขตของงานท ร บผ ดชอบ การประสานงานในล กษณะน อาจ ค อนข างล าช าและไม สอดคล องก บสถานการณ ท ต องการความรวดเร ว ๒. ร ปแบบการประสานงานท ไม เป นทางการ เช น โทรศ พท การเข ยน จดหมาย เป นต น เพ อเป นการลดข นตอนท ต องใช เวลามากในการด าเน นงานออกไป โดยส วนใหญ จะเป นการ ปฏ บ ต งานท ม ความส มพ นธ ก นอย างใกล ช ดและอาจไม ถ กต องตามข นตอนหร อม ข อผ ดพลาดในการประสานงาน จ าเป นต องม ลายล กษณ อ กษรเป นหล กฐานไว ๙

17 ๓. ร ปแบบการประสานงานแบบผสม เป นการประสานงานโดยใช ร ปแบบไม เป น ทางการและเป นทางการร วมก น เพ อแก ไขป ญหาความล าช าของระเบ ยบข นตอนในสถานการณ ท ต องม ความ เร งด วนในการปฏ บ ต งาน โดยอาจเป นการต ดต อแบบไม เป นทางการจ งท าให เร องการประสานงานแบบเป น ทางการเพ อเป นไปตามระเบ ยบกฎเกณฑ ท วางไว (หรรษา เจร ญทร พท,๒๕๔๘,หน า ๓๕-๓๖) แนวทางการประสานงานการย นขอว ซ าของคณะผ แทนฮ จย ม กระบวนการด าเน นการ ประสานงานก บคณะบ คคล และองค กรต างๆ ท เก ยวข อง ด งน ๕.๑ การประสานงานคณะผ แทนฮ จย - ประสานงานก บคณะผ แทนฮ จย เพ อเตร ยมเอกสารประกอบการ ย นขอว ซ า เช น หน งส อเด นทางท ม อาย ไม น อยกว า ๖ เด อน น บแต ว นท ได ร บว ซ า, ร ปถ ายขนาด ๒ น ว จ านวน ๒ ร ป (พ นหล งส ขาว,ช ดส ทสากล), แบบฟอร มการย นขอว ซ า และรายละเอ ยดก าหนดการเด นทาง ๕.๒ การประสานงานกระทรวงการต างประเทศ - ประสานงานก บกระทรวงการต างประเทศเพ อขอความ อน เคราะห การออกหน งส อน าการย นขอว ซ าให แก คณะผ แทนฮ จย โดยร ปแบบการประสานงานท มาผ านมา ด าเน นไปท งในร ปแบบ เป นทางการ (formal) ไม เป นทางการ (informal) และแบบผสม ซ งนอกจากจะเป น การประสานงานก นโดยม หน งส อราชการท ลงนามโดยผ บร หารแล ว ย งม การต ดต อประสานงานในระด บ ผ ปฏ บ ต อย างไม เป นทางการ เช น โทรศ พท เข ยนจดหมาย เป นต น อ กด วย ๕.๓ การประสานงานสถานท ตซาอ ด อาระเบ ย - ภายหล งจากการรวบรวมเอกสารประกอบการย นว ซ าของ คณะผ แทนฮ จย อย างครบถ วน และได ร บหน งส อน าการย นขอว ซ าจากกระทรวงการต างประเทศเร ยบร อยแล ว จ งจ ดเตร ยมเอกสารท งหมดน าย นต อกงส ลประจ าสถานท ตซาอ ด อาระเบ ยเพ อตรวจสอบความสมบ รณ ของเอกสารและด าเน นการออกว ว าให ต อไป - ส าหร บรายละเอ ยดในการย นขอว ซ าต อสถานท ตซาอ ด อาระเบ ย น น ทางสถานท ตซาอ ด อาระเบ ยได ม การเปล ยนแปลงระบบการย นขอว ซ าจากร ปแบบเด มเป นการน าระบบ อ นเตอร เน ตเข ามาเก ยวข องเป นส าค ญ ซ งม ความซ บซ อนและใช เวลาในการด าเน นงานพอสมควร และเน องจากข นตอนการย นขอว ซ าท เปล ยนแปลงใหม น นต องอาศ ยความช านาญเฉพาะด านเก ยวก บระบบ อ นเตอร เน ต ส งผลอย างส าค ญต อความส าเร จของการด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล อย างส งส ด ๑๐

18 ๖. การประสานงานการเด นทาง หล กการประสานงานการเด นทางท ส าค ญอ นจะส งผลต อประส ทธ ภาพการด าเน นงาน และเก ดประส ทธ ผลอย างบรรล ว ตถ ประสงค ควรม ล กษณะด งน - การวางแผนและบร หารจ ดการท ด เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ตามเป าหมาย - การต ดต อส อสารอย างเป นระบบเพ อความเข าใจท ตรงก น - เทคน คการประสานงานเพ อการด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพ รายละเอ ยดและข นตอนการประสานงานเก ยวก บการเด นทางของคณะผ แทนฮ จย ม ด งน ๖.๑ การประสานงานระหว างบ คคล - ประสานงานก บต วแทนสายการบ นเพ อสอบถามเก ยวก บ รายละเอ ยดการเด นทาง เช น ตารางการเด นทางท ก าหนด ว น เวลา เด นทางไป-กล บ, สถานท และเวลาการ หย ดพ กและเด นทางต อ, ราคาค าโดยสาร, พร อมท งเตร ยมเอกสารประกอบการเด นทางให ก บต วแทน สายการบ น - ประสานงานก บคณะผ แทนฮ จย เพ อแจ งให ทราบถ งรายละเอ ยด การเด นทาง เช น ก าหนดการเด นทาง, คณะผ ร วมเด นทาง เป นต น และสอบถามก าหนดการเด นทางกรณ ท คณะผ แทนฮ จย บางรายประสงค จะจ ดการเก ยวก บการเด นทางด วยตนเองเพ อรวบรวมเป นข อม ลการเด นทาง ของคณะผ แทนฮ จย ในภาพรวมต อไป ๖.๒ การประสานงานระหว างองค กร - ประสานงานกระทรวงการต างประเทศเพ อแจ งก าหนดการ เด นทางของคณะผ แทนฮ จย เพ อประสานสถานกงส ลใหญ ประจ าเม องเจดดาห ต อไป - ประสานสถานท ตซาอ ด อาระเบ ยประจ าประเทศไทยเพ อแจ ง ก าหนดการเด นทางของคณะผ แทนฮ จย ประกอบการย นขอว ซ าต อไป ๗. การต ดตามประเม นผล การต ดตามและประเม นผลเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการด าเน นงาน ซ งม หล กการส าค ญ ค อ การต ดตาม ความก าวหน าในการปฏ บ ต งานและประเม นผลความส าเร จของงาน อ นจะน าไปส การด าเน นการ แก ไขปร บปร งร วมก นให บรรล เป าหมาย การต ดตาม (Monitoring) หมายถ ง การเก บรวบรวมข อม ลการปฏ บ ต งาน ตามแผนงานท ก าหนดไว เพ อต ดส นใจแก ไข ปร บปร งว ธ การปฏ บ ต ให ผลงานเป นไปตามแผนงานอย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด การประเม นผล (Evaluation) หมายถ ง การตรวจสอบความก าวหน าของ แผนงาน/ โครงการ ตลอดจนการพ จารณาผลส มฤทธ ของ แผนงาน/โครงการน น ๆ ว าม มากน อยเพ ยงใด เม อเปร ยบเท ยบก บเกณฑ ท ก าหนดข น จ งเป นกระบวนการบ งช ถ งค ณค าของแผนงาน/โครงการ ๑๑

19 ประโยชน ของการต ดตามและประเม นผล ม ด งน - ท าให ทราบป ญหาและความต องการท แท จร ง สามารถจ ดล าด บ ความส าค ญของป ญหา และแก ไขป ญหาท นท เพ อน าไปส การพ ฒนาขององค กร - ท าให วางแผนงาน/โครงการได ตรงเป าหมาย แก ป ญหาได ถ กจ ด และพ ฒนาได ตรงตามนโยบาย - ช วยให ด าเน นการตามแผนได ราบร น สามารถปร บปร งแก ไข ป ญหาอ ปสรรคอย างได ผล หร อปร บแผนให เหมาะสมมากข น - ท าให ทราบผลการด าเน นงานตามแผนงานและโครงการอย าง ช ดเจน อ นจะเป นข อม ลไปส การต ดส นใจ และสามารถเป นเคร องม อในการบร หารอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล ( หท ยร ตน ล มอร ณวงศ ธค.53) การต ดตามประเม นผลการด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย เป น กระบวนการภายหล งจากเสร จส นการปฏ บ ต งานอ านวยความสะดวกผ เด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ชาวไทย ม สล ม ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย เร ยบร อยแล ว โดยม ข นตอนการต ดตามและประเม นผล ด งต อไปน - ด าเน นการส ารวจความพ งพอใจของผ เด นทางไปประกอบ พ ธ ฮ จย ชาวไทยม สล ม ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย ต อการปฏ บ ต งานอ านวยความสะดวกของคณะผ แทนฮ จย ไทย - น าข อม ลท ได จากการส ารวจแบบประเม น(แบบสอบถาม) มาว เคราะห ความพ งพอใจต อการปฏ บ ต งานอ านวยความสะดวกของคณะผ แทนฮ จย ในม ต ต างๆ - รายงานสร ปผลความพ งพอใจของผ เด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ชาวไทยม สล มต อการปฏ บ ต งานอ านวยความสะดวกของคณะผ แทนฮ จย ในเทศกาลฮ จย ประจ าป - น าผลท ได ไปเป นข อม ลประกอบการประช มสร ปผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป ของคณะผ แทนฮ จย ต อไป ๘. จ ดประช มสร ปผลการปฎ บ ต งานประจ าป ของคณะผ แทนฮ จย ข นตอนการจ ดประช มสร ปผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของคณะผ แทนฮ จย ไทย ถ อเป นการส นส ดกระบวนการด าเน นงานของคณะผ แทนฮ จย ประจ าป โดยเป นการประช มคณะผ แทนฮ จย เพ อ สร ปผลเก ยวก บรายละเอ ยดการปฏ บ ต งานในม ต ต างๆ เป นการรวบรวมข อม ลและระดมก าล งความค ด ในการ แสดงความค ดเห นต อบทบาทของคณะผ แทนฮ จย โดยภาพรวม สภาพป ญหา อ ปสรรค การด าเน นงานต างๆ ตลอดจนการหาแนวทางการแก ไขป องก น เพ อรายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของคณะผ แทนฮ จย ในภาพรวม และน าไปปร บใช เป นแนวทางการด าเน นงานของคณะผ แทนฮ จย ในป ต อไป ๑๒

20 ภาค ๔. ต วอย างร ปแบบการด าเน นงาน การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย ประจ าป น น เป นกระบวนการด าเน นงาน ท ม องค ประกอบหล กค อ การประสานงาน อ นเป นกลไกส าค ญท ก อให เก ดการบร หารงานอย างม ประส ทธ ภาพ และบรรล ผลส าเร จตามเป าประสงค ท ก าหนดไว โดยม ร ปแบบกระบวนการด าเน นงานประจ าป ด งน ๑. การจ ดประช มคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ประจ าป ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ว ตถ ประสงค : เพ อพ จารณาค ดเล อกบ คคลเป นคณะผ แทนฮ จย เด นทางไปเตร ยมการ ประสาน และต ดตามประเม นผลการเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ของ พ น องชาวไทยม สล ม ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย กระบวนการด าเน นงาน : - ขออน ม ต จ ดประช มคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย เพ อ พ จารณาค ดเล อกคณะเจ าหน าท เด นทางไปอ านวยความสะดวกผ แสวงบ ญ ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย - ประสานคณะอน กรรมการค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย เข าร วมประช ม ตามว น เวลา และสถานท ท ก าหนด - จ ดท าระเบ ยบวาระการประช ม เอกสารการประช ม และรายงาน การประช ม - ประสานหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง เพ อร บทราบผลการพ จารณาจ านวน คณะผ แทนฮ จย ท ได ร บ - ประสานงานก บคณะผ แทนฮ จย ให จ ดส งรายละเอ ยดประว ต ส วนบ คคล เพ อรวบรวมเป นรายละเอ ยดข อม ลส าค ญเก ยวก บคณะผ แทนฮ จย ผลการด าเน นงาน : - ได ผลการพ จารณาค ดเล อกคณะผ แทนฮ จย ครบถ วนตามจ านวนท ได ร บ การจ ดสรรจากประเทศซาอ ด อาระเบ ย - น าเสนอคณะกรรมการส งเสร มก จการฮ จย แห งประเทศไทยเพ อพ จารณา ด าเน นการแต งต งเป นคณะผ แทนฮ จย ไทยเด นทางไปอ านวยความสะดวก ผ แสวงบ ญ ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย ต อไป.

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 1. ประเด นการประเม น - เช งปร มาณ - เช งค ณภาพ 2. เกณฑ การประเม น/ต วช ว ด 3. การให น าหน ก/ แบบประเม นผลการปฎ บ ต งานเจ าหน าท สหกรณ... จ าก ด การประเม นเจ าหน าท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การประสานงานและความร วมม อ ในประเทศและระหว างประเทศ กองก จการระหว างประเทศ ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน การประสานงานและความร วมม อ ในประเทศและระหว างประเทศ กองก จการระหว างประเทศ ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม การประสานงานและความร วมม อ ในประเทศและระหว างประเทศ กองก จการระหว างประเทศ ฝ ายสารบรรณ สาน กงานเลขาน การกรม การประสานงานและความร วมม อ ในประเทศและระหว างประเทศ P- วางแผน การวางแผนงานประจาป (รวบรวมข อม

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information