โครงการว จ ยน ได ร บการสน บสน นการว จ ย จากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการว จ ยน ได ร บการสน บสน นการว จ ย จากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม"

Transcription

1 ความพ งพอใจต อค ณภาพการให บร การของส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา 2555 The Satisfactions toward the Library Service Quality of Academic Resource Center at Mahasarakham University โดย น าล น เท ยมแก ว โครงการว จ ยน ได ร บการสน บสน นการว จ ย จากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

2 ความพ งพอใจต อค ณภาพการให บร การของส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา 2555 The Satisfactions toward the Library Service Quality of Academic Resource Center at Mahasarakham University โดย น าล น เท ยมแก ว โครงการว จ ยน ได ร บการสน บสน นการว จ ย จากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

3 ช อเร อง ความพ งพอใจต อค ณภาพการให บร การของส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ย มหาสารคาม ประจ าป การศ กษา 2555 ช อผ ว จ ย น าล น เท ยมแก ว หน วยงาน ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท พ มพ 2556 บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม จ ดม งหมายเพ อศ กษาความพ งพอใจต อค ณภาพการบร การของส าน กว ทย บร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 5 ด าน ได แก ด านทร พยากรห องสม ด ด านกระบวนการและข นตอน การให บร การ ด านบ คลากรผ ให บร การ ด านสถานท และส งอ านวยความสะดวก และด านการ ประชาส มพ นธ และเพ อศ กษาป ญหาและข อเสนอแนะของผ ใช บร การท ม ต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ค อ ผ ใช บร การส าน กว ทย บร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา 2555 จ านวน 786 คน ซ งได จากการส ม ต วอย างแบบบ งเอ ญ (Accidental Sampling) เคร องม อท ใช เป นแบบสอบถาม ม ค าความเช อม นเท าก บ.87 การว เคราะห ข อม ลใช สถ ต ร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการว จ ยปรากฏ ด งน 1. สภาพท วไปของผ ใช บร การส วนใหญ เป นน ส ตปร ญญาตร มากท ส ด ม ความถ ในการเข า ใช บร การมากกว า 15 คร ง/เด อน ใช บร การท งสองล กษณะ ค อ ใช บร การภายในส าน กว ทยบร การ และ ใช บร การผ านระบบอ นเทอร เน ต ช วงเวลาของการใช งานเข าใช บร การมากส ดค อช วงเวลา น น. ส าหร บประเภทบร การท ใช ได แก บร การย ม-ค น บร การอ นเทอร เน ต/WiFi และบร การอ าน 2. ความพ งพอใจต อการให บร การของส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคามโดย ภาพรวมผ ใช บร การม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด ค อ ด านบ คลากรผ ให บร การ รองลงมาได แก ด านประชาส มพ นธ และด านกระบวนการและข นตอนการให บร การ โดยสร ปเป นประเด นความพ งพอใจ ในแต ละด านได ด งน 2.1 ด านบ คลากรผ ให บร การ โดยภาพรวมอย ในระด บมากท ส ด ค อ บร การด วยความ รวดเร ว ฉ บไว รองลงมา ได แก ให บร การด วยอ ธยาศ ยไมตร ท ด และม ความกระต อร อร นเต มใจให บร การ และผ ให บร การม ความเข าใจในความต องการของผ ใช บร การ 2.2 ด านการประชาส มพ นธ โดยภาพรวมอย ในระด บมากท ส ด ค อ ผ ใช บร การม ความ พ งพอใจต อช องทางในการเสนอแนะข อค ดเห นท หลากหลายอย ในระด บมากท ส ด รองลงมาได แก เอกสารแนะน าการใช บร การม ความครบถ วนช ดเจน และเว บไซต ส าน กว ทยบร การเข าถ งได ง าย สะดวก และรวดเร ว

4 2.3 ด านการบร การและข นตอนกระบวนการให บร การโดยภาพรวมอย ในระด บมาก ท ส ดค อ ผ ใช บร การม ความพ งพอใจต อบร การตอบค าถามและช วยการค นคว า รองลงมาได แก บร การ ย ม-ค นทร พยากรสารสนเทศและบร การศ นย สารน เทศอ สานส ร นธร 2.4 ด านทร พยากรห องสม ด โดยภาพรวมอย ในระด บมาก ค อผ ใช บร การม ความ พ งพอใจต อเอกสารว จ ย รองลงมา ค อ หน งส อ ต ารา และทร พยากรสารสนเทศม ความท นสม ย 2.5 ด านสถานท และส งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอย ในระด บมาก ค อ ม แผ น ป ายบอกประเภทส งพ มพ และหมวดหม ท ช นหน งส ออย างช ดเจน รองลงมาได แก สภาพแวดล อม ภายนอกและภายในสะอาดเป นระเบ ยบและม จ ดให บร การน าด มท เพ ยงพอ 3. ป ญหา และข อเสนอแนะของผ ใช บร การด านทร พยากรห องสม ด พบว า ผ ใช บร การ ต องการให ส าน กว ทยบร การจ ดหาทร พยากรสารสนเทศเพ มมากข นเพ อให เพ ยงพอก บความต องการ โดยเฉพาะสาขาปฐมว ย และประว ต ศาสตร ด านกระบวนการและข นตอนการให บร การ พบว า ผ ใช บร การหาหน งส อบนช นไม พบ และการย มระหว างห องสม ดควรใช บ ตรประจ าต วน ส ตหร อบ ตร น กศ กษาของสถาบ นน น ๆ ได ด านสถานท และส งอ านวยความสะดวกควรเพ มจ านวนคนและเคร อง ถ ายเอกสาร เพ มท น งอ านในช วงก อนสอบ ประต เข า ออกไม อ านบ ตร คอมพ วเตอร ส าหร บค นคว า ขาดประส ทธ ภาพ และขยายจ ดบร การเคร อข ายไร สาย ด านการประชาส มพ นธ ควรม การประชาส มพ นธ เก ยวก บห องสม ดให เร วมากข น

5 TITLE The Satisfactions toward the Library Service Quality of Academic Resource Center at Mahasarakham University AUTHOR Numlin Tiemkaew. INSTITUTION Academic Resource Center, Mahasarakham University Abstract The purposes of this research were to study the users satisfaction toward the service quality of Academic Resource Center Mahasarakham University in 5 aspects in term of library source, library service and its process, library staffs, library location and facilities, and library public relation and to study problems and user suggestion toward the service quality. The study sample included 786 user of Academic Resource Center Mahasarakham University in academic year 2012 by accidental sampling. The tools employed for this study were questionnaire with a reliability value of The collected data were analyzed by percentage, means and standard deviation. The following results were obtained: 1. The most of users were undergraduate students and most of them came to use library more than 15 times per month. They used both ways by coming directly to the library and using via the internet. Time during they used most was p.m p.m. The kind of library service they used most included circulation service, internet service, and reading service. 2. The overall result of satisfaction of users to Academic Resource Center Mahasarakham University were in highest level. The highest level were library staff aspect and the second level were library public relation, and library service and its process. Each aspect are as follows: 2.1 Library staff; the overall of satisfaction of users toward library staff were in the highest level. When each aspect were considered, it was found that the highest level were fast service and the second were nice courtesy of staff and they were enthusiastic about service and understand users need. 2.2 Library public relation; the overall of satisfaction of users toward library public relation were in the highest level. The highest level were providing multi channels for users to give suggestion. The second level were library service

6 introduction documents and library website was convenient to access. 2.3 Services and its process; the overall of satisfaction of users toward services and its process were in the highest level. The users had satisfaction to reference service most and the second level were circulation service and ISAN Sirindhon information Center service. 2.4 Library sources; the overall of satisfaction of users toward library sources were in the high level. The users had satisfaction to research documents most and the second level were books, text books and update information source. 2.5 Library location and facilities; the overall of satisfaction of users toward library location and facilities were in the high level. The users had satisfaction to clearness sign board of printed and book shelves most and the second level were a good environment of library and enough drinking water point service. 3. Problems and users suggestion to library sources; the results revealed that the users need more information sources especially the field of elementary and history. For the service process, the users could not find the books on shelves and had suggestion about interlibrary loan service that they should be allowed to use their student card for borrowing books. In aspect of library location and facilities, they suggested that the library should provide photo-copying service and reading area more during university examination time. Other problems were unavailable automatic doors and ineffective computers. The users suggest to provide more Wi-Fi service points and promote about library more.

7 สารบ ญ บทท หน า 1 บทน า... 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา... 1 จ ดม งหมายของการว จ ย... 3 ขอบเขตของการว จ ย... 3 น ยามศ พท เฉพาะ... 4 ประโยชน ของการว จ ย... 5 กรอบแนวค ดในการว จ ย เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง... 6 แนวค ดเก ยวก บความพ งพอใจ... 6 ความหมายของความพ งพอใจ... 6 ล กษณะของความพ งพอใจ... 8 การศ กษาความพ งพอใจของผ ใช บร การ... 9 หล กการให บร การและป จจ ยท ส งผลต อความพ งพอใจ แนวทางในการเสร มสร างการให บร การ ว ธ การว ดความพ งพอใจของผ ใช บร การ แนวค ดเก ยวก บค ณภาพการบร การ ความหมายของค ณภาพการบร การ ประเภทของค ณภาพบร การห องสม ด ล กษณะของค ณภาพการบร การ การว ดค ณภาพการบร การ ข อม ลเก ยวก บส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม บร การสารสนเทศของส าน กว ทยบร การ งานว จ ยท เก ยวข อง... 46

8 บทท หน า 3 ว ธ การด าเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย การสร างเคร องม อในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ล ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ล าด บข นตอนในการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ล สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ จ ดม งหมายของการว จ ย สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ป ญหาและข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก แบบสอบถามส าหร บการว จ ย ประว ต ย อของผ ว จ ย... 79

9 บ ญช ตาราง ตาราง หน า 1 จ านวนและร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ จ านวนและร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ การใช บร การ จ านวนและร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามล กษณะการเข าใช บร การ จ านวนและร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช วงเวลา จ านวนและร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภท ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามรายด าน ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามรายข อด านทร พยากรห องสม ด ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามรายข อด านบร การและข นตอน ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามรายข อด านทร พยากรห องสม ด ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามรายข อด านบ คลากร ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามรายข อด านสถานท ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามรายข อด านการประชาส มพ นธ... 62

10 บ ญช ภาพประกอบ ภาพประกอบ หน า 1 เคร องย มอ ตโนม ต เคร องค นอ ตโนม ต บร การสม ครสมาช กออนไลน บร การย มต อผ าน WebOPAC การจองทร พยากรสารสนเทศผ าน WebOPAC บร การการฝ กอบรมการส บค นสารสนเทศ บร การน าชมห องสม ด บร การศ นย บร การแบบเบ ดเสร จ บร การ Journallink บร การสารสนเทศเพ อการว จ ย ศ นย สารน เทศอ สานส ร นธร ห องบร การส อโสตท ศน และส ออ เล กทรน กส ห องศาสตราจารย บ ญชนะอ ตถากร ห องม ช ย ฤช พ นธ จดหมายเหต และสารสนเทศของมหาว ทยาล ย ห องหน งส อนานาชาต ม มความร Set Conner บร การห องอ าน 24 ช วโมง ห องเร ยนร รายบ คคลและรายกล ม ม มร กษ ส ขภาพ ม มค ณธรรม บร การห องละหมาด ห องสารสนเทศอาเช ยน... 46

11 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ ท ด าเน นงานตามพ นธก จ และม ภาระหน าท ของสถาบ นอ ดมศ กษามาเป นเวลากว า 30 ป ม ภารก จหล ก 4 ด าน ได แก ด านการจ ดการ เร ยนการสอน การว จ ย การให บร การ ทางว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ส าหร บด าน การจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ย มหาสารคามได ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนในคณะต าง ๆ ท งในระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา (มหาว ทยาล ยมหาสารคาม : 2555 : 19) ซ งแสดงให เห นว าการจ ดการการศ กษาในมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ม งพ ฒนาคนเพ อให เก ดการเร ยนร อย าง ต อเน อง และตลอดช ว ตท หลากหลายร ปแบบ การปฏ ร ปการศ กษาไทยตามแนวพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ตามมาตรา 25 ได ก าหนดแนวทางการจ ดการศ กษาซ งเน นความส าค ญ ของแหล งเร ยนร ตลอดช ว ต ได แก ห องสม ดประชาชน พ พ ธภ ณฑ หอศ ลป สวนส ตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อ ทยาน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ นย การก ฬาและน นทนาการ แหล งข อม ล และแหล งการเร ยนร อ น ๆ ท ร ฐต องส งเสร มการด าเน นงานและการจ ดต งแหล งการเร ยนร ตลอดช ว ตท ก ร ปแบบอย างเพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ ด งน นจ งถ อได ว าห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา เป นแหล งการ เร ยนร อ กองค กรหน งท ม ความส าค ญต อการพ ฒนาทร พยากรมน ษย และเป นกลไกส าค ญในการ พ ฒนาการเร ยนร อย างย งย น ซ งเป นป จจ ยพ นฐานในการสร างส งคมแห งการเร ยนร ให ประสบผลส าเร จ จะเห นได ว าสถาบ นการ จะเห นได ว าสถาบ นแต ละแห งม งสอนให น ส ต น กศ กษา ค ดอย างม ว จารณญาณ ค ดเป น ท าเป น และฝ กการเร ยนร อย างเป นระบบเพ อท จะให ออกไปเป นพลเม องท ด และจรรโลงส งคม (ส จ น บ ตรด ส วรรณ : 75) ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ม บทบาทหน าท ส าค ญในการส งเสร มการเร ยน การสอน การศ กษาค นคว าว จ ย ของอาจารย บ คลากร และน ส ตของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ถ อได ว า เป นแหล งสารสนเทศท ม บทบาทต อการพ ฒนาทร พยากรบ คคลเป นอย างย ง การจ ดการศ กษาในป จจ บ น เน นการส งเสร มให น ส ตศ กษาค นคว าด วยตนเอง ตามแนวค ดการเร ยนร ตลอดช ว ต และเพ อให สอดคล อง ก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย โดยการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศท งในร ปส งพ มพ ส อโสตท ศน และ ทร พยากรสารสนเทศอ เล กทรอน กส รวมท งบร การต างๆท หลากหลายและท นสม ย ท าให ผ ใช บร การ สามารถเข าถ งสารสนเทศได ไม จ าก ดเวลาและสถานท จะเห นว าทร พยากรสารสนเทศ เป นป จจ ยส าค ญ ในการส งเสร มการบร การสารสนเทศของส าน กว ทยบร การ ให บรรล ว ตถ ประสงค เน องจากทร พยากร สารสนเทศ เป นส อท บ นท กข อม ลข าวสาร ความร ความค ด ประสบการณ ต าง ๆ หากส าน กว ทยบร การ

12 2 ม ทร พยากรสารสนเทศท ท นสม ย ม ค ณภาพ สามารถตอบสนองความต องการของผ ใช บร การได ด ในเวลา ท ผ ใช ต องการ จะช วยให ผ ใช บร การสามารถน าสารสนเทศไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาตนเอง (ศ ร พร เร องส นช ยวาน ช : 16) ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ม นโยบายในการ ให บร การท เป นเล ศได พ ฒนาบร การสารสนเทศต าง ๆ ท หลากหลายท งบร การเช งร ก และเช งร บโดย น าเอาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาอ านวยความสะดวก รวมไปถ งการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ เพ อให สอดคล องก บความต องการของผ ใช บร การให ได มากท ส ดเท าท จะท าได เพ อให ผ ใช บร การได พ งพ ง และเก ดความพ งพอใจในบร การของส าน กว ทยบร การ แม ว าส าน กว ทยบร การจะม การพ ฒนาค ณภาพการบร การอย างต อเน อง และม การส ารวจ ความพ งพอใจของผ ใช บร การเป นประจ าท กป แต ก ย งพบข อเสนอแนะรวมไปถ งป ญหาต าง ๆ ในการ บร การ โดยในป การศ กษา 2554 ผลการศ กษาความพ งพอใจต อการใช บร การของส าน กว ทยบร การ พบว า ผ ใช บร การเสนอแนะให ส าน กว ทยบร การพ ฒนาและปร บปร งการให บร การ ด งน (ร จ รา เหล อง อ บล และน าล น เท ยมแก ว : 48) 1. ด านทร พยากรห องสม ด ควรเพ มจ านวนหน งส อในการให บร การ 2. ด านกระบวนการ /ข นตอนการให บร การ ควรขยายเวลาเป ด-ป ดการให บร การ ในช วงก อนสอบ ควรพ ฒนาการจ ดเร ยงทร พยากรสารสนเทศบนช นค นให พบง ายและรวดเร ว เป นระบบ ระเบ ยน อย างต อเน องและสม าเสมอ ปร บปร งเคร องร บค นหน งส ออ ตโนม ต ให ม ประส ทธ ภาพเพ มมากข น เพ มส ทธ การย มหน งส อได มากข น และควรม การปร บปร งผ ให บร การให ม จ ตบร การ เช น การส อสาร การพ ด เป นต น 3. ด านสถานท / ส งอ านวยความสะดวก เพ มจ านวนท น งอ าน ปร บปร งจ ดบร การ เคร อข ายไร สายให เพ ยงพอเพ มจ านวนคอมพ วเตอร ท ม ประส ทธ ภาพเพ อการส บค น และบร การ อ นเตอร เน ตมากข น 4. ด านการประชาส มพ นธ ควรประชาส มพ นธ ข าวการให บร การต าง ๆ ไปย งคณะ ต าง ๆ ให ท วถ ง และจ ดท าเอกสารประชาส มพ นธ ให ด งด ดและน าสนใจ จากเหต ผลและป ญหาท ได กล าวมาข างต นจะเห น ค ณภาพการให บร การของส าน กว ทยบร การ ย งคงได ร บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขอย างต อไป ด งน นเพ อให ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ย มหาสารคาม ด าเน นการด านการให บร การสารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ ผ ว จ ยจ งได ศ กษาเร อง ความพ งพอใจต อค ณภาพของการให บร การส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา 2555 เพ อจะได น าข อม ลจากการศ กษาและข อเสนอแนะต าง ๆ ไปใช เป นแนวทางในการ ปร บปร งค ณภาพงานบร การสารสนเทศ และการด าเน นงานของส าน กว ทยบร การให ม ประส ทธ ภาพ ย งข น สามารถตอบสนองความต องการของผ ใช บร การได อย างเต มท ต อไป

13 3 จ ดม งหมายของการว จ ย 1. เพ อศ กษาความพ งพอใจต อค ณภาพของการให บร การ 5 ด าน ของส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได แก ด านทร พยากรห องสม ด ด านกระบวนการและข นตอนการให บร การ ด านบ คลากรผ ให บร การ ด านสถานท และส งอ านวยความสะดวก และด านการประชาส มพ นธ 2. เพ อศ กษาป ญหาและข อเสนอแนะของผ ใช บร การท ม ต อค ณภาพของการให บร การส าน ก ว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอบเขตของการว จ ย 1. ขอบเขตด านประชากรและกล มต วอย าง 1. ประชากรท ใช ในป การศ กษาคร งน ได จากจ านวนผ ใช บร การท เข ามาใช บร การ ในป การศ กษา 2555 ซ งม ค าเฉล ยใน 1 เด อน จ านวน 6,4898 คน (สถ ต ผ เข าใช บร การ ต งแต 1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2555) แบ งออกเป น 3 กล ม ได แก 1.1 บ คลากรมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได แก บ คลากรสายว ชาการ จ านวน 2,554 คน และบ คลากรสายสน บสน น จ านวน 2,110 คน รวมท งหมดจ านวน 4,664 คน 1.2 น ส ต น กเร ยนโรงเร ยนสาธ ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได แก น ส ตระด บปร ญญา เอก จ านวน 293 คน น ส ตระด บปร ญญาโท จ านวน 904 คน และน ส ตระด บปร ญญาตร จ านวน 53,298 คน น กเร ยนโรงเร ยนสาธ ต จ านวน 405 คน รวมท งหมดจ านวน 54,900 คน 2. กล มต วอย าง ได แก ผ ใช บร การส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ซ งได จาก การก าหนดกล มต วอย างโดยใช ส ตรค านวณกรณ ท ทราบจ านวนประชากร ก าหนดระด บความคาด เคล อนท ระด บ ความเช อม นท.95 ค าความคลาดเคล อนไม เก น 5 (บ ญชม ศร สะอาด : 43) การค านวณกล มต วอย างจ งใช ตารางส าเร จร ปของเครซ และมอร แกน (Krejcie R.V. and Morgan, D.W : 608) และการเล อกส มต วอย างแบบบ งเอ ญ (Accidental Sampling) จากผ ท เข ามาใช บร การ จร ง จ านวน 786 คน 3. ต วแปรท ใช ในการศ กษา ได แก ความพ งพอใจต อค ณภาพการให บร การของส าน กว ทย บร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคามใน 5 ด าน ได แก 2.1 ด านทร พยากรสารสนเทศ 2.2 ด านการบร การ และข นตอนการให บร การ 2.3 ด านบ คลากรผ ให บร การ 2.4 ด านสถานท และส งอ านวยความสะดวก 2.5 ด านการประชาส มพ นธ

14 4 3. ขอบเขตด านเวลา การว จ ยการศ กษาความพ งพอใจต อค ณภาพการให บร การของส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา 2555 คร งน ด าเน นการเก บรวบรวมข อม ลในระหว าง ว นท 1 เด อนพฤศจ กายน มกราคม 2556 จ านวน 786 ช ด น ยามศ พท เฉพาะ 1. ความพ งพอใจ หมายถ ง ความร ส กในเช งบวก ความร ส กพอใจ ชอบและประท บใจ ท ส งผล ให ม ท ศนคต ท ด เม อมาใช บร การของส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประกอบไปด วย 5 ด าน ด งน 1.1 ด านทร พยากรสารสนเทศห องสม ด หมายถ ง แหล งสารสนเทศท เป นหน งส อ ต ารา เอกสารงานว จ ย วารสาร จ ลสารและหน งส อพ มพ ฐานข อม ลออนไลน ส ออ เล กทรอน กส ทร พยากร สารสนเทศเก ยวก บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และส อโสตท ศน และส ออ เล กทรอน กส ท ม ความท นสม ย เพ ยงพอต อความต องการ 1.2 ด านการบร การ และข นตอนการให บร การ หมายถ ง งานท ส าน กว ทยบร การท อ านวย ความสะดวกให แก ผ ใช บร การ ระเบ ยบการให บร การ และข นตอนการจ ดเร ยงทร พยากรสารสนเทศ 1.2 ด านผ ให บร การ หมายถ ง บ คลากรของส าน กว ทยบร การ ผ ท าหน าท ให บร การแก ผ มาขอร บบร การในส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อให ผ ร บบร การเก ดความพ งพอใจ และความประท บใจ 1.4 ด านอาคารสถานท และส งอ านวยความสะดวก หมายถ ง ความเหมาะสมของสถานท ท ให บร การ และส งอ านวยความสะดวกท เอ อให เก ดความสะดวกและก อเก ดประโยชน ส งส ดต อ ผ ใช บร การในส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1.5 ด านการประชาส มพ นธ หมายถ ง ร ปแบบว ธ การประชาส มพ นธ บร การของส าน กว ทย บร การ โดยผ านช องทาง ต าง ๆ เช น เว บไซต เอกสารแนะน า จดหมายข าว และ facebook 2. ค ณภาพการบร การ หมายถ ง ความพ งพอใจของผ ใช บร การท เก ดข นหล งได ร บจากการใช บร การต าง ๆ ของส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 3. ผ ใช บร การ หมายถ ง บ คลากรมหาว ทยาล ยมหาสารคาม น ส ตระด บปร ญญาเอก น ส ต ระด บปร ญญาโท น ส ตระด บปร ญญาตร น กเร ยนสาธ ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม และบ คคลภายนอก มหาว ทยาล ย 4. ห องสม ด หมายถ ง ส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม หน วยงานเท ยบเท า คณะตาม พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ท ม ภารก จในการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ จ ดเก บ สารสนเทศและให บร การสารสนเทศแก ผ มาใช บร การ

15 5 5. ป ญหาและอ ปสรรค หมายถ ง ส งท ข ดขวางท ท าให ผ ใช บร การไม ได ร บการตอบสนองในส งท ต องการได ประโยชน ของการว จ ย 1. ได ทราบผลความพ งพอใจของผ ใช บร การท ม การค ณภาพการให บร การท ได ร บท ง 5 ด าน ได แก ด านทร พยากรสารสนเทศ ด านกระบวนการ/ข นตอนการให บร การ ด านเจ าหน าท ผ ให บร การ ด านสถานท /ส งอ านวยความสะดวก และด านการประชาส มพ นธ 2. ได ทราบป ญหา ข อเสนอแนะ จากผ ใช บร การเพ อเป นแนวทางในการการพ ฒนาการ ให บร การของส าน กว ทยบร การท ตอบสนองความต องการของผ ใช บร การและสน บสน นการเร ยนการสอน ค นคว า ว จ ย ได อย างม ประส ทธ ภาพย งข น กรอบแนวค ดการว จ ย ต วแปรอ สระ ข อม ลท วไป - สถานภาพ - ความถ ในการเข าใช บร การ - ล กษณะการเข าใช บร การ - ช วงเวลาของการใช บร การ - ประเภทของบร การท ใช บร การ ต วแปรตาม ความพ งพอใจของผ ใช บร การ 5 ด าน - ด านทร พยากรห องสม ด - ด านบร การและข นตอนกระบวนการ ให บร การ - ด านบ คลากรผ ให บร การ - ด านสถานท และส งอ านวยความสะดวก

16 บทท 2 เอกสารงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อน ามาเป นกรอบและ แนวค ดในการศ กษาค นคว า ในห วข อต อไปน 1. แนวค ดเก ยวก บความพ งพอใจ 2. แนวค ดเก ยวก บค ณภาพการบร การ 3. ข อม ลเก ยวก บส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 4. บร การสารสนเทศของส าน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 5. งานว จ ยท เก ยวข อง แนวค ดเก ยวก บความพ งพอใจ ความพ งพอใจหร อความพอใจ ตรงก บค าในภาษาอ งกฤษว า Satisfaction โดยท วไปน ยม ท าการศ กษาความพ งพอใจในด านความพ งพอใจของผ ปฏ บ ต งาน และความพ งพอใจของผ ร บบร การ ซ ง ม น กว ชาการหลายท านได ให ความหมายของความพ งพอใจไว ด งน 1. ความหมายของความพ งพอใจ ธงช ย ส นต วงษ (2530 : 389) กล าวว า ความพ งพอใจ หมายถ ง ความร ส กท เก ด จากการได ร บการตอบสนองต อความต องการของตนเองอย างด หร อสมบ รณ ท ส ด หล ย จ าปาเทศ (2533 : 8) กล าวว าความพ งพอใจ หมายถ ง ความต องการได บรรล เป าหมาย พฤต กรรมท แสดงออกมาก จะม ความส ข ส งเกตได จากสายตา ค าพ ด และการแสดงออก จ รวรรณ ภ กด บ ตร (2533 : 87) ได ให ความหมายของการศ กษาความพ งพอใจของ ผ ใช ค อ ผลของการใช บร การของผ ใช ท เก ดการร บร ทางด านจ ตใจ หร อความค ดเห นโดยประเม น จากค ณภาพของการบร การ เป นการศ กษาเพ อให ได ข อม ลเก ยวก บผ ใช ท งในด านการใช ความต องการในการใช ความพ งพอใจของผ ใช ตลอดจนป ญหาและอ ปสรรคของผ ใช โดยม เป าหมาย เพ อน าข อม ลไปใช ในการวางแผน และก าหนดนโยบายในการพ ฒนาให สอดคล องก บความต องการ และความเหมาะสมของผ ใช ส รางค โค วตระก ล (2541 : 9) ให ความหมายของความพ งพอใจไว ว า ความร ส ก ทางบวก ความร ส กทางลบ และความส ขท ม ความส มพ นธ ก นอย างสล บซ บซ อนโดยความพ งพอใจจะ เก ดข น เม อความร ส กทางบวกมากกว าทางลบ

17 อาร พ นธ มณ (2546 : 12) กล าวว า ความพ งพอใจ ค อ ความร ส กของบ คคลท ม ต อส ง ใดส งหน ง ความร ส กพ งพอใจจะเก ดข นก ต อเม อบ คคลได ร บในส งท ตนเองต องการ หร อเป นไปตามท ตนเองต องการ ความร ส กพ งพอใจจะเก ดข นก ต อเม อบ คคลได ร บในส งท ตนเองต องการ หร อเป นไป ตามท ตนเองต องการ และความร ส กด งกล าวน จะลดลงหร อไม เก ดข น ถ าหากความต องการหร อ เป าหมายน นไม ร บการตอบสนอง ซ งระด บความพ งพอใจจะแตกต างก น ย อมข นอย ก บองค ประกอบ ของการบร การ ประสาท อ ศรปร ดา (2547 : 300) กล าวว า ความพ งพอใจ หมายถ ง พล งท เก ด จากพล งทางจ ตท ม ผลไปส เป าหมายท ต องการของมน ษย และเป นพฤต กรรมไปส จ ดหมายท ต งไว แน งน อย พงษ สามารถ (2549 : 259) ได ให ความหมายของความพ งพอใจว า หมายถ งท าท ต อส งต าง ๆ 3 อย าง ค อ ป จจ ยเก ยวก บงานโดยตรง ล กษณะเฉพาะเจาะจงของแต ละ คน และความส มพ นธ ระหว างกล มในส งท อย นอกหน าท การงาน พรรณ ช ท ยเจนจ ต (2550 : 14) กล าวว า ความพ งพอใจเป นความร ส กในทางบวก ความร ส กท ด ท ประท บใจต อส งเร าต างๆไม ว าจะเป นส นค าและบร การ ราคา การจ ดจ าหน าย และ การส งเสร มการตลาด แอปเบ ลไวท (Applewhite : 6) กล าวว า ความพ งพอใจน น เป นความร ส ก ส วนต วของบ คคลในการปฏ บ ต งาน ซ งม ความหมายรวมไปถ งความพ งพอใจในสภาพแวดล อมทาง กายภาพในท ท างานด วย ได แก การม ความส ขท ได ท างานก บเพ อนร วมงานท เข าก นได ม ท ศนคต ท ด ต อ งานและม ความพ งพอใจก บรายได ท ร บ น วค เมอร (Newcumer : 2) กล าวว า ความพ งพอใจเก ดจากการ ตอบสนองความต องการ ค ลเลน (Cullen : 664) ได ให ความหมายของความพ งพอใจว า เป นความร บร ของบ คคลท งท เก ดข นในระยะส นและระยะยาวท ม ต อค ณภาพการบร การต าง ๆ ท งในระด บแคบท เก ยวก บล กษณะบร การ ท ม ต อค ณภาพการบร การ เช น ความร บผ ดชอบ ความน าเช อถ อน าไว วางใจของ ผ ให บร การ เป นต น และในระด บกว างท เป นม มมองของผ ร บบร การท ได จากบร การท กประเภทท น าไป เป นข อสร ปรวมความพ งพอใจของผ ใช บร การท ม ต อองค กร จากความหมายของความพ งพอใจท กล าวมาข างต น สร ปได ว าความพ งพอใจ (Satisfaction) หมายถ ง ความร ส กชอบ หร อพอใจท ม ต อเร องใดเร องหน ง หร อต อองค ประกอบและส งจ งใจในด าน ต าง ๆ ซ งเป นผลมาจากความสนใจ ส งผลให ม ท ศนคต ท ด เม อได ร บการตอบสนองตามความต องการของ ตนเอง 7

18 8 2. ล กษณะของความพ งพอใจในการบร การ การให บร การเป นหน าท ส าค ญของหน วยงานหร อองค การ ท จ ดให ผ ร บบร การอย างเท า เท ยมก น ว เบอร (Weber : 340 ; อ างอ งมาจาก อาภากร ธาต โลหะ และคณะ : 10-11) ได ช ให เห นว าการให บร การท ม ประส ทธ ภาพและเป นประโยชน มากท ส ดค อ การให บร การโดยไม ค าน งถ งต วบ คคล กล าวค อ เป นการให บร การท ไม ใช อารมณ และไม ม ความชอบพอใครเป นพ เศษ ซ งท า ให เก ดความพ งพอใจแก ผ ได ร บบร การท กระด บความพ งพอใจในการบร การม ความส าค ญในการ ด าเน นงาน ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพซ งม ล กษณะท วไปด งน (ส ร ก นยา พ ฒนภ ทอง : 9-10) 1. ความพ งพอใจในการแสดงออกทางอารมณ และความร ส กในทางบวกของบ คคล ต อส งหน ง ซ งบ คคลจ าเป นต องปฏ ส มพ นธ ก บสภาพแวดล อมรอบต ว การตอบสนองความต องการ ส วนบ คคลด วยการโต ตอบก บบ คคลอ น ๆ และส งต างๆ ในช ว ตประจ าว น ท าให แต ละบ คคล ม ประสบการณ การร บร เร ยนร ส งท จะได ร บตอบแทนแตกต างก นออกไป ในสถานการณ บร การ ก เช นเด ยวก น บ คคลร บร ส งต าง ๆ เก ยวก บการบร การไม ว าจะเป นประเภทของการบร การ หร อ ค ณภาพของการบร การ ซ งประสบการณ ท ได ร บจากการส มผ สบร การต าง ๆ หากเป นไปตามความ ต องการของผ ร บบร การ ได ร บส งท คาดหว งท าให เก ดความร ส กท ด และพ งพอใจในบร การท ได ร บ 2. ความพ งพอใจเก ดจากการประเม นความแตกต างระหว าง ส งท คาดหว งก บส งท ได ร บจร งในสถานการณ หน ง ในสถานการณ ก อนท ผ ใช บร การจะมาร บบร การก ตาม ม กจะม มาตรฐาน การบร การน นอย ในใจอย แล ว ซ งอาจเป นแหล งอ างอ งค ณค า หร อเจตคต ท ย ดถ อต อการบร การ ประสบการณ ด งเด มท เคยใช บร การ การบอกเล าจากผ อ น การร บทราบการประก นข อม ลจาก ท ต าง ๆ การให ค าม นส ญญาของผ ให บร การเหล าน เป นป จจ ยพ นฐานท ผ ร บบร การใช เปร ยบเท ยบ ก บบร การท ได ร บในวงจรการให บร การตลอดช วงเวลาเผช ญความจร ง ส งท ผ ร บบร การได ร บร เก ยวก บบร การก อนมาใช บร การ หร อความคาดหว งในส งท ควรจะได ร บน ม อ ทธ พลต อช วงเวลา เผช ญความจร ง หร อพบปะระหว างผ ให บร การและผ ร บบร การเป นอย างมาก เพราะผ ร บบร การ จะเปร ยบเท ยบส งท ได ร บจร งในกระบวนการท เก ดข นก บส งท คาดหว ง หากส งท ร บเป นไปตาม ท คาดหว ง ถ อว าเป นการย นย นท ถ กต องก บความคาดหว งท ม อย ผ ร บบร การย อมพอใจต อบร การ ด งกล าว แต ถ าไม เป นไปตามท คาดหว ง อาจจะส งกว าหร อต ากว าน บเป นการย นย นท คลาดเคล อน จากความหว งด งกล าว ท งน ช วงความแตกต างท เก ดข น จะช ให เห นถ งระด บความพ งพอใจหร อ ความไม พ งพอใจมากน อยได ถ าข อย นย นเบ ยงเบนไปในทางบวก แสดงถ งความพ งพอใจ ถ า ไปในทางลบแสดงถ งความไม พ งพอใจ 3. ความพ งพอใจสามารถเปล ยนแปลงได ตลอดเวลาตามป จจ ยแวดล อม และสถาน- การณ ท เก ดข น ความพ งพอใจเป นความร ส กชอบส งหน งท ผ นแปรได ตามป จจ ยท เข ามาเก ยวข อง ก บความคาดหว งไว ของบ คคลในแต ละสถานการณ ช วงเวลาหน งท บ คคลอาจไม พอใจต อส งหน ง

19 เพราะไม เป นไปตามท คาดหว งไว แต อ กช วงหน งหากส งท คาดหว งไว ได ร บการตอบสนองอย าง ถ กต อง บ คคลสามารถเปล ยนความร ส กเด มต อส งน นได อย างท นท ท นใด แม ว าจะเป นความร ส ก ท ตรงก นข ามก ตาม นอกจากน ความพ งพอใจเป นความร ส กท สามารถแสดงออกในระด บมากน อย ได ข นอย ก บความแตกต างของการประเม นส งท ได ร บจร งก บส งท คาดหว งไว ส วนใหญ ล กค าจะใช เวลาเป นมาตรฐานในการเปร ยบเท ยบความคาดหว งจากบร การต าง ๆ 3. การศ กษาความพ งพอใจของผ ใช บร การ จากการศ กษางานว จ ยท เก ยวข องก บความพ งพอใจของผ ใช บร การต อการใช บร การ ห องสม ด พบว า สามารถจ าแนกผลการว จ ย ตามล กษณะเน อหาออกเป นด านต างๆ ด งต อไปน (นพพร เพ ยรพ ก ล : ; ส ร ย บ หงามงคลและคณะ : ; เดชศ กด ศานต ว ว ฒน : 28-36) 1. ด านอาคารสถานท และส งอ านวยความสะดวก ประกอบด วย ความเหมาะสมใน เร องการจ ดและตกแต งภายใน ความเพ ยงพอและความสะดวกสบายของท น งอ านหน งส อ ท จอด รถยนต และจ กรยานยนต ท ร บฝากของก อนเข าห องสม ด แสงสว างภายในอาคารห องสม ด การถ ายเท อากาศภายในห องสม ด อ ณหภ ม ของเคร องปร บอากาศ ความเง ยบสงบ บรรยากาศเหมาะส าหร บ การศ กษาเร ยนร ความพอเพ ยงและประส ทธ ภาพของเคร องคอมพ วเตอร ท ให บร การ จ านวนเคร องพ มพ ท ให บร การ ความพอเพ ยงของบร การถ ายส าเนาเอกสาร ความสะอาดของห องน า ป ายประชาส มพ นธ และบอร ดข าวสารต างๆ และเอกสาร/ แผ นพ บแนะน าการใช บร การห องสม ด 2. ด านทร พยากร ประกอบด วย ความพอเพ ยงของทร พยากรสารสนเทศประเภท ส งพ มพ ความท นสม ยของทร พยากรสารสนเทศประเภทส งพ มพ ความพอเพ ยงของทร พยากร สารสนเทศประเภทส อโสตท ศน ความท นสม ยของทร พยากรสารสนเทศประเภทส อโสตท ศน ความ พอเพ ยงของฐานข อม ลออนไลน ท ให บร การ เน อหาของฐานข อม ลออนไลน ท ให บร การ และความท นสม ย ของฐานข อม ลออนไลน ท ให บร การ 3. ด านการเข าถ งสารสนเทศ ประกอบด วย การส บค นจาก WebOPAC การส บค นสารสนเทศจากฐานข อม ลออนไลน ข อม ลท ส บค นตรงต อความต องการ ความเหมาะสมของ เวลาเป ด-ป ดบร การของห องสม ด 4. ด านบ คลากรผ ให บร การประกอบด วย ความร ความเข าใจและความสามารถของ บ คลากรผ ให บร การ ท าท ท เต มใจของบ คลากรผ ให บร การความกระต อร อร นในการให บร การ อ ธยาศ ย ไมตร ความม มน ษยส มพ นธ การพ ดจาและมารยาทของผ ให บร การ การให ความส าค ญต อค าถามของ ผ ใช บร การ ความอดทนและการพยายามค นหาค าตอบของผ ให บร การ และความสามารถในการแนะน า ว ธ การส บค นสารสนเทศ 5. ด านการบร การ พบว า ม การศ กษาความพ งพอใจของผ ใช บร การในด านบร การ ต าง ๆ ของห องสม ด เช น บร การย ม-ค น บร การตอบค าถามและช วยค นคว า บร การซ ด -รอม บร การ 9

20 วารสารและหน งส อพ มพ บร การส อโสตท ศนว สด บร การย มหน งส อใหม ระหว างว เคราะห หมวดหม และ ท ารายการ บร การย มระหว างห องสม ด เป นต น 4. หล กการให บร การและป จจ ยท ส งผลต อความพ งพอใจของผ ใช บร การ พ มล เมฆสว สด (2550 : 27) กล าวว าป จจ ยท ส งผลต อความพ งพอใจของผ ใช บร การ ประกอบด วยป จจ ย ด งน 1. ผล ตภ ณฑ บร การ ในการน าเสนอบร การน นจะต องม ผล ตภ ณฑ บร การท ม ค ณภาพ และระด บการให บร การท ตรงก บความต องการของผ ร บบร การหร อผ ใช โดยผ ให บร การจะต องแสดงให ผ ร บร การหร อผ ใช มองเห นถ งความต องการของผ ร บบร การถ งความเอาใจใส และความจร งใจต อการ สร างเสร มค ณภาพของผล ตภ ณฑ บร การท ส งมองให ผ ร บบร การหร อผ ใช 2. ราคาค าบร การ ความพ งพอใจของผ ร บร การหร อผ ใช เก ดจากการประเม นค ณภาพ และร ปแบบการบร การเท ยบก บราคาค าบร การท ต องจ ายออกไป โดยผ ด าเน นการจะต องก าหนดราคา ค าบร การท เหสมาสมก บค ณภาพของการบร การ และเป นไปตามความเต มใจท จะจ ายของผ ร บบร การ หร อผ ใช 3. สถานท บร การ ผ ด าเน นการจะต องมองหาสถานท ในการให บร การท ผ ร บบร การ หร อผ ใช บร การสามารถเข าถ งได อย างสะดวก ม สถานท กว างขวางเพ ยงพอ และต องค าน งถ ง การอ านวยความสะดวกแก ผ ร บบร การหร อผ ใช ในท กด าน 4. การส งเสร มแนะน าบร การ ผ ด าเน นการจะต องให ข อม ลข าวสารในเช งบวกแก ผ ร บบร การหร อผ ใช ท งในด านค ณภาพการบร การ และภาพล กษณ ของ การบร การ ผ านทางส อต าง ๆ เพ อให ผ ร บบร การหร อผ ใช ได น าข อม ลเหล าน ไปช วยประเม นเพ อต ดส นใจซ อบร การต อไป 5. ผ ให บร การ ผ ด าเน นการจะต องตระหน กถ งตนเองว าม ส วนส าค ญในการสร างให เก ดความพ งพอใจในการบร การของผ ร บบร การหร อผ ใช โดยในการก าหนดกระบวนการจ ดการ การวางร ปแบบการบร การจะต องค าน งถ งผ ร บบร การหร อผ ใช เป นส าค ญ ท งแสดงพฤต กรรม การให บร การ และน าเสนอบร การท ล กค าต องการความสนใจ เอาใจใส อย างเต มท ด วยจ ตส าน กของการ บร การ 6. สภาพแวดล อมของการบร การ ผ ด าเน นการจะต องสร างให เก ดความสวยงามของ อาคารสถานท ผ านการออกแบบตกแต ง การแบ งพ นท ใช สอยท เหมาะสมลงต ว ก อให เก ดภาพล กษณ ท ด ของก จการบร การ และส อภาพล กษณ น ออกไปส ผ ร บบร การหร อผ ใช อ กด วย 7. กระบวนการบร การ ผ ด าเน นการต างม งหว งให เก ดความม ประส ทธ ภาพของการ จ ดระบบการบร การเพ อเพ มความคล องต ว และความสามารถในการตอบสนองต อความต องการของ ล กค าได อย างถ กต อง ม ค ณภาพ โดยการน าบ คลากรเทคโนโลย เข ามาร วมเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ บร การ และประส ทธ ผลท จะเก ดข น ต อผ ร บบร การหร อผ ใช 10

21 11 ช วงศ ฉายะบ ตร (2536 : 11-14) ได เสนอหล กการให บร การว าจะต องเป นไปตามหล กการ ท เร ยกว า การพ ฒนาการให บร การเช งร กแบบครบวงจร(Package service) ด งน 1. ย ดการตอบสนองความจาเป นของประชาชนเป นเป าหมาย การบร การของร ฐในเช ง ร บ จะเน นการให บร การตามระเบ ยบแบบแผน และม ล กษณะท เป นอ ปสรรคต อการให บร การ ด งน น เป าหมายแรกของการจ ดบร การแบบครบวงจรค อ การม งประโยชน ของประชาชนผ ใช บร การท งผ ท มา ต ดต อและมาขอร บบร การ ผ ท อย ในข ายท ควรจะได ร บการบร การเป นส าค ญ ซ งม ล กษณะด งน 1.1 ผ ให บร การจะต องถ อว าการให บร การเป นภาระหน าท ท ต องด าเน นการอย าง ต อเน อง โดยจะต องพยายามจ ดบร การให ครอบคล มผ ท อย ในข ายท ควรจะได ร บบร การท กคน 1.2 การก าหนดระเบ ยบ ว ธ ปฏ บ ต และการใช ด ลยพ น จ จะต องค าน งถ งส ทธ ประโยชน ของผ ใช บร การอย างสะดวกและรวดเร ว 1.3 ผ ให บร การจะต องมองผ มาใช บร การว าม ฐานะและศ กด ศร เท าเท ยมก บตน ม ส ทธ ท จะร บร ให ความเห นหร อโต แย งด วยเหต ผลได อย างเต มท 2. ความรวดเร วในการให บร การ ป จจ บ นส งคมม การเปล ยนแปลงต าง ๆ อย างรวดเร ว และม การแข งข นอย ตลอดเวลา การพ ฒนาให บร การม ความรวดเร วมากข นอาจกระทาได 3 ล กษณะ ค อ 2.1 การพ ฒนาบ คลากรให ม ท ศนคต ม ความร ความสามารถ เพ อให เก ดความ ช านาญงาน ม ความกระต อร อร น และกล าต ดส นใจในเร องท ทาอย ในอ านาจของตน 2.2 การกระจายอ านาจหร อมอบอ านาจให มากข น และปร บปร งระเบ ยบว ธ การทา งานให ม ข นตอนและใช ระยะเวลาในการให บร การให ส นท ส ด 2.3 การพ ฒนาเทคโนโลย ต าง ๆ ท จะทาให สามารถให บร การได เร วข น 3. การให บร การจะต องเสร จสมบ รณ เป าหมายของการให บร การเช งร กแบบครบวงจร อ กประการหน งก ค อ ความเสร จสมบ รณ ของการให บร การ ซ งหมายถ ง การเสร จสมบ รณ ตามส ทธ ประโยชน ท ผ ใช บร การจะต องได ร บ โดยท ผ ใช บร การไม จาเป นต องมาต ดต อบ อยคร ง ซ งล กษณะท ด ของ การให บร การท เสร จสมบ รณ ก ค อ การบร การท แล วเสร จในการต ดต อเพ ยงคร งเด ยวหร อไม เก น 2 คร ง นอกจากน ย งหมายถ ง ความพยายามท จะให บร การในเร องอ น ๆ ท ผ มาต ดต อใช บร การสมควรจะได ร บ ด วย เช น ม ผ ม ขอจดเคร องหมายการค า หากเจ าหน าท ผ ให บร การพบว าผ มาใช บร การล มถ ายเอกสาร บ ตรประชาชนมา ก ดาเน นการถ ายเอกสารบ ตรประชาชนให โดยท นท 4. ความกระต อร อร นในการให บร การ ซ งเป นเป าหมายท ส าค ญประการหน งในการ พ ฒนาการให บร การเช งร ก หากเจ าหน าท ให บร การด วยความกระต อร อร นแล ว ผ มาใช บร การก จะเก ด ท ศนคต ท ด ยอมร บฟ งเหต ผลและคาแนะนาต าง ๆ มากข น และเต มใจท จะมาร บบร การในเร องอ น ๆ อ ก และจะน าไปส ความเช อถ อศร ทธาของผ ใช บร การในท ส ด

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information