สร ปผลการดาเน นงาน ด านการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการดาเน นงาน ด านการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล"

Transcription

1 สร ปผลการดาเน นงาน ด านการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล Mini research ประส ทธ ภาพการใช น ายา chlorhexidine ในการลดการแพร กระจายเช อด อยา ป งบประมาณ 2556 งานการพยาบาลอาย รกรรมหญ งพ เศษ สาขาการพยาบาลอาย รกรรม กล มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉล มพระเก ยรต

2 คานา เน องด วยนโยบายของโรงพยาบาลเร องการพ ฒนาบร การค ณภาพบร การ ม จ ดเน นในเร องความ ปลอดภ ยของผ ใช บร การและ Green hospital ด งน นทางหน วยงานจ งได นาเสนอโครงการพ ฒนาค ณภาพ บร การพยาบาลให สอดคล องก บเข มม ง และได ร บการอน ม ต เง นสน บสน นจานวน 1 โครงการ ค อ mini research เร องประส ทธ ภาพการใช น ายา chlorhexidine ในการลดการแพร กระจายเช อด อยา ด งน นทางหน วยงานจ งได ดาเน นการตามแผนงานท วางไว และได รวบรวมผลการดาเน นงานของโครงการ ด งกล าว

3 สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสาค ญ 1 คาถามการทดลอง 1 สมมต ฐานการทดลอง 1 ว ธ ดาเน นการ 1 ผลการดาเน นงาน 2 สร ปผลการทดลอง 2 อภ ปรายผลการทดลอง 2 แผนการดาเน นงานต อไป 3 ประเม นผลการดาเน นการตามแผนปฏ บ ต การ 4 ภาคผนวก การป องก นการต ดเช อจากการทาห ตถการผ านผ วหน งด วยคลอเฮกซ ด น 6 แบบเก บข อม ลผ ป วยเช อด อยาของหน วยงาน 9 โครงการ mini research ประส ทธ ภาพการใช น ายา chlorhexidine ในการลดการแพร กระจายเช อด อยา 16

4 ภาคผนวก

5 แบบเก บข อม ลผ ป วยต ดเช อด อยา งานการพยาบาลอาย รกรรมหญ งพ เศษ

6 1 1. ความเป นมาและความสาค ญ ผลจากการดาเน นงานของหน วยงานในรอบ 3 ป (พ.ศ ) พบว า ให การด แลผ ป วยใน กล มท ได ร บยาเป นหล ก และพบกล มผ ป วยท ม ภาวะด อยาหลายประเภทจานวนมากพอควร ท งน อาจ เน องมาจากป จจ ยหลายๆประการ ได แก ผ ป วยนอนอย โรงพยาบาลนาน เป นผ ป วยส งอาย ภาวะโรคท เป น หลายโรคและม ความซ บซ อน ม การใช ยาในการร กษาเป นจานวนมากและหลายชน ด เป น case ท ร บย ายจาก โรงพยาบาลหร อหน วยงานอ น รวมถ งการด แลท ไม ม ประส ทธ ภาพในการป องก นการแพร กระจายเช อ เหล าน เป นสาเหต ทาให ผ ป วยต องนอนร กษาต วในโรงพยาบาลนานข น ส งผลถ งค าร กษาพยาบาลท ส งตามไปด วย จากสาเหต ด งกล าวข างต น ทาให หน วยงานม ความตระหน กถ งการด แลเพ อป องก นการแพร กระจาย เช อด งกล าว เพ อความปลอดภ ยของผ ป วยและลดค าใช จ ายในการร กษาพยาบาล ม การศ กษาการใช น ายา chlorhexidine ในความเข มข นต าง ๆ ก นสาหร บทาความสะอาดส วนต างๆของร างกาย จะม ฤทธ ฆ าเช อ แบคท เร ยและย บย งการเจร ญเต บโตของเช อโรคได หลายประเภท ด งน นทางหน วยงานจ งม ความสนใจจะศ กษา ถ งประส ทธ ภาพของน ายาด งกล าวในการช วยป องก นการแพร กระจายเช อด อยาโดยนามาทดลองใช ในผ ป วยท ต ดเช อด อยาเพ อลดการแพร กระจายเช อด อยาไปส บ คคลอ น 2. คาถามการทดลอง การใช น ายา chlorhexidine ความเข มข นต าง ๆ ท าความสะอาดส วนต างๆในร างกายผ ป วย สามารถลด การแพร กระจายเช อ ได หร อไม 3. สมมต ฐานการทดลอง การใช น ายา chlorhexidine ความเข มข นต าง ๆ ทาความสะอาดส วนต างๆในร างกายผ ป วย สามารถลด การแพร กระจายเช อได 4. ว ธ ดาเน นการ 4.1 ให ความร เร องแก เจ าหน าท และญาต ผ ด แลเร อง การใช น ายา chlorhexidine ความเข มข นต าง ๆ เช น 0.12% chlorhexidine ใช สาหร บ mouth care และ 0.05% ในการทาความสะอาด(Swab) บร เวณ vulva หร อ vagina และการใช Hibiscrub (chlorhexidine gluconate 4 % ใน surfactant solution) ใช แทนสบ ส าหร บเช ดต วผ ป วย แต ต องระว งเร องผ วแห ง แดง ลอกได ควรใช โลช นทาหล งการเช ดต ว เพ อเพ มความช มช น 4.2 เบ กน ายาจากงานเภส ชกรรม 4.3 ทดลองใช ในผ ป วยท ม การต ดเช อด อยาท กราย ยกเว นในรายท ม อาการแพ 4.4 เร มเก บข อม ลเด อน มกราคมถ งม ถ นายน พ.ศ กาหนดต วช ว ด : จานวนผ ป วยท ต ดเช อด อยาในหน วยงานลดลง

7 2 5. ผลการดาเน นงาน ตารางเปร ยบเท ยบผลการดาเน นงาน ต งแต เด อนกรกฎาคมถ งธ นวาคม พ.ศ.2555 (ก อนการทดลอง) ก บ มกราคมถ งม ถ นายน พ.ศ.2556 (ขณะให Intervention) ป 2555 จานวนผ ป วยต ดเช อด อยาใน หน วยงาน (คน)/จานวนผ ป วยต ด เช อด อยาท งหมด ป 2556 จานวนผ ป วยต ดเช อด อยาในหน วยงาน (คน) )/จานวนผ ป วยต ดเช อด อยา ท งหมด กรกฎาคม 2/2 มกราคม 2/6 ส งหาคม 3/5 ก มภาพ นธ 1/8 ก นยายน 0/2 ม นาคม 3/7 ต ลาคม 1/5 เมษายน 1/6 พฤศจ กายน 1/5 พฤษภาคม 2/4 ธ นวาคม 1/2 ม ถ นายน 2/4 รวม 8/21 รวม 11/35 กราฟแสดงผลการดาเน นงาน สร ปผลการทดลอง จากผลการทดลองจะเห นว า จานวนผ ป วยท ต ดเช อด อยาในหน วยงานม จานวนมากกว าก อนการ ทดลอง ซ งไม เป นไปตามสมมต ฐานท ต งไว 5.การอภ ปรายผลการทดลอง จากผลการทดลองจะเห นว า ผลล พธ ท ได ไม ได เป นไปตามสมมต ฐานท ต งไว ท งน อาจเน องมาจาก หลายป จจ ยแทรกซ อน ได แก. จานวนผ ป วยต ดเช อด อยาท มาร บบร การม จานวนมากข น ผ ป วยบางรายม เช อด อยาจากต ดต วมาจาก บ าน หน วยงานหร อโรงพยาบาลอ น. การแยกโซนผ ป วยทาด วยความลาบากมากข นโดยเฉพาะในห องพ เศษรวม เน องจากม ข อจาก ด มากมาย ห อง/เต ยงผ ป วยม การใช อย ตลอดเวลา (อ ตราการครองเต ยง > 95%, 2556). อ ปกรณ ท ใช สาหร บแยกในห องผ ป วยอาจม ไม เพ ยงพอ ในช วงท ม การแพร ระบาดของเช อด อยา

8 3. การแพร กระจายเช อโดยบ คลากรอ นๆ ควบค มได ยาก ได แก แพทย น กกายภาพ น กศ กษาแพทย / พยาบาล ญาต ผ มาเย ยมไข เป นต น แผนการดาเน นงานต อไป 1. ย งคงดาเน นการเก บข อม ลต อไป และนามาค ดเป นอ ตราการต ดเช อด อยา ด งน อ ตราการต ดเช อด อยาในหน วยงาน = จานวนผ ป วยท ต ดเช อด อยาในหน วยงาน X 1,000 จานวนว นนอนรวมของผ ป วยท ต ดเช อด อยาท งหมด 2. จากการประช มของท มงาน ได ว เคราะห ผลล พธ ของการดาเน นงานท ไม เป นไปตามสมมต ฐาน ท ต งไว อาจม ป จจ ยหลายประการด งข างต น ด งน นทางหน วยงานจ งได ค ดว ธ empowerment ท มเจ าหน าท กล มผ ป วยและญาต ผ ด แล เพ อสร างแรงกระต นให ม ความตระหน กและปฏ บ ต ตามแนวทางท ถ กต องต อไป

9 4 ประเม นผลการดาเน นการตามแผนปฏ บ ต การ ประเม นผลโครงการ เกณฑ การประเม น รายการ 4 มากท ส ด 3 มาก 2 ปานกลาง 1. ผลการดาเน นงานโครงการบรรล ว ตถ ประสงค 2. ท านพอใจในผลงานของโครงการตามเป าหมายเพ ยงใด 3. ระหว างดาเน นการตามโครงการ 3.1 งบประมาณเหมาะสม 3.2 ว สด อ ปกรณ ท ใช ปฏ บ ต งานเหมาะสม 3.3 ความร วมม อของผ ร วมงาน 3.4 ข นตอนการดาเน นงานเป นไปตามกาหนดเวลา 4. ผลงานตามว ตถ ประสงค และตามเป าหมาย รวม 9 8 เฉล ย (คะแนนรวมหารด วย 7) 16/7 = 2.29 สร ปค าใช จ าย ค าใช จ ายเหมาจ ายในการดาเน นการโครงการ บาท การดาเน นงานเป นท น าพอใจ การดาเน นงานควรปร บปร ง * ถ าคะแนนเฉล ยต งแต 3 ข นไป แสดงว า การดาเน นงานเป นท น าพอใจ * ถ าคะแนนเฉล ยต ากว า 3 ลงมา แสดงว า การดาเน นงานควรปร บปร ง ป ญหาอ ปสรรค สาเหต ของป ญหาอ ปสรรค ข อเสนอแนะแนวทางแก ไข 1. ด านงบประมาณ 2. ด านบ คลากร ย งปฏ บ ต ได ไม ตรงตามแนวทางมาตรฐาน ครบ 100 % ในเร องการล างม อ การใช อ ปกรณ ป องก น และการด แลด านความ สะอาดต วผ ป วย 3. ด านว สด /อ ปกรณ เคร องว ดความด นโลห ต ห ฟ ง เส อคล มย ง ไม เพ ยงพอ ในช วงม การระบาดของเช อด อ ยา 4. ด านบร การและประสานงาน 1 น อย

10 5 ลงช อ... (...) ผ ประเม นผลโครงการ.../.../... ภาคผนวก

11 8 การป องก นการต ดเช อจากการทาห ตถการผ านผ วหน งด วยคลอเฮ กซ ด น (Chlorhexidine) คลอเฮ กซ ด น (Chlorhexidine) เป นยาทาลายเช อ (antiseptic) ท ถ กนามาใช ทางการแพทย ต งแต พ.ศ. ๒๔๙๗ ๑ คลอเฮ กซ ด นเป นยากล ม bisbiguanide ซ งประกอบด วย chlorguanide จานวน ๒ สายเช อมก นด วย hexamethylene ยาน ม ช อทางเคม ว า 1,6-di[4-chlorophenyldiguanido]hexane คลอเฮ กซ ด นไม ละลาย น าจ งต องใช ยาด งกล าวในร ปคลอเฮ กซ ด นกล โคเนต (chlorhexidine gluconate) ซ งละลายน าได โดยไม ม ส ไม ม กล น แต ม รสขมมาก ฤทธ ของคลอเฮ กซ ด น คลอเฮ กซ ด นม ฤทธ ด มากต อแบคท เร ยกร มบวก ม ฤทธ ด ต อแบคท เร ยกร มลบ ม ฤทธ บ างต อเช อราและ ไวร สบางชน ด และม ฤทธ น อยต อเช อว ณโรค คลอเฮ กซ ด นออกฤทธ ทาลายแบคท เร ยโดยทาลายเย อห ม cytoplasm ของแบคท เร ย ทาให ส วนประกอบของแบคท เร ยร วออกมาและเซลล ตายในท ส ด คลอเฮ กซ ด นข นาดส งย งจ บก บ adenosine triphosphate และกรด nucleic ท อย ในเซลล ทาให เก ดตะกอน และเซลล ตาย ในท ส ด คลอเฮ กซ ด นออกฤทธ ทาลายเช อได ช ากว าแอลกอฮอล แต เร วกว าไอโอด น คลอเฮ กซ ด นย งม ฤทธ ทาลาย เช อแม ว าบร เวณท ทาน ายาน ม การปนเป อนของเล อดหร อสารน าอ นจากร างกายอย ท บร เวณด งกล าว คลอเฮ ก ซ ด นม ฤทธ คงอย ได นานกว าแอลกอฮอล และไอโอด นโดยอาจม ฤทธ คงอย นาน ๑-๒ ว น ด งน น ยาผสมระหว าง คลอเฮ กซ ด นและแอลกอฮอล ค อ Alcoholic Chlorhexidine (เช น 2% Chlorhexidine ใน 70% Isopropyl Alcohol) จ งเป นยาทาลายเช อท ด เน องจากออกฤทธ ทาลายเช อได รวดเร ว ม ฤทธ กว าง และม ฤทธ อย นาน การใช คลอเฮ กซ ด นทางการแพทย คลอเฮ กซ ด นถ กนามาใช ทางการแพทย หลายร ปแบบ เช น สารละลายคลอเฮ กซ ด นในน าสาหร บฟอก ผ วหน งผ ป วยและฟอกม อบ คลากรก อนผ าต ด ใช บ วนปากเพ อลดจานวนเช อในช องปากและร กษาการต ดเช อใน ช องปาก ใช ในห ตถการท นตกรรมโดยเฉพาะห ตถการท รากฟ น ใช เคล อบผ าสาหร บเช ดหร อป ดบร เวณผ วหน งท ต องการทาลายเช อ ใช เคล อบสายสวนหลอดเล อดและสายสวนป สสาวะเพ อป องก นการต ดเช อ เป นต น บทความน จะกล าวถ ง Alcoholic Chlorhexidine ซ งเป นยาทาลายเช อท Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ประเทศสหร ฐอเมร กาแนะนาให ใช เป นยาทาลายเช อท ผ วหน งก อนทาห ตถการผ าน ผ วหน ง การรวบรวมและว เคราะห ผลงานว จ ยประเภท randomized controlled trials ท เปร ยบเท ยบ ประส ทธ ผลของ Alcoholic Chlorhexidine ก บ Povidone Iodine ในการทาความสะอาดผ วหน งบร เวณท จะใส สายสวนหลอดเล อดพบว ากล มท ได ร บ Alcoholic Chlorhexidine ม อ บ ต การของการต ดเช อในเล อดท ส มพ นธ ก บการใส สายสวนหลอดเล อดลดลงประมาณร อยละ ๕๐ เม อเปร ยบเท ยบก บกล มท ได ร บ Povidone Iodine ๕ การเปร ยบเท ยบความค มค าของการใช Alcoholic Chlorhexidine ก บ Povidone Iodine ในการ ทาความสะอาดผ วหน งบร เวณท จะใส สายสวนหลอดเล อดพบว า Alcoholic Chlorhexidine ม ความค มค าโดย ประหย ดค าใช จ ายได ประมาณ ๓,๖๐๐ บาทต อสายสวน การใช 2% Chlorhexidine ใน 70% Isopropyl Alcohol ท เตร ยมโดยฝ ายเภส ชกรรม โรงพยาบาลศ ร ราชทาความสะอาดผ วหน งบร เวณท จะใส สายสวนหลอดเล อดเปร ยบเท ยบก บการใช Povidone

12 Iodine พบว า 2% Chlorhexidine ใน 70% Isopropyl Alcohol ลดการต ดเช อในเล อดท ส มพ นธ ก บการใส สายสวนหลอดเล อดจาก ๕.๖ คร งต อ ๑,๐๐๐ ว นของการคาสายสวนในกล มท ได Povidone Iodine เหล อ ๓.๒ คร งต อ ๑,๐๐๐ ว นของการคาสายสวน (ลดลงได ร อยละ ๔๓) ในกล มท ได ร บ 2% Chlorhexidine ใน 70% Isopropyl Alcohol การว เคราะห ความค มค าของการเปล ยนน ายาทาความสะอาดผ วหน งบร เวณท จะ ใส สายสวนหลอดเล อดจาก Povidone Iodine เป น 2% Chlorhexidine ใน 70% Isopropyl Alcohol ม ความค มค าโดยประหย ดค าใช จ ายได ประมาณ ๓๐๐ บาทต อสายสวน โรงพยาบาลศ ร ราชจ งเปล ยนน ายาทา ความสะอาดผ วหน งบร เวณท จะใส สายสวนหลอดเล อดจาก Povidone Iodine เป น 2% Chlorhexidine ใน 70% Isopropyl Alcohol ต งแต พ.ศ. ๒๕๔๙ การรวบรวมและว เคราะห ผลงานว จ ยประเภท randomized controlled trials ท เปร ยบเท ยบ ประส ทธ ผลของ Chlorhexidine ก บ Povidone Iodine ในการทาความสะอาดผ วหน งบร เวณท จะผ าต ด ประเภท clean-contaminated พบว ากล มท ได ร บ Chlorhexidine ม อ บ ต การของการต ดเช อท ส มพ นธ ก บ บร เวณผ าต ด (surgical site infection) ลดลงร อยละ ๓๒ เม อเปร ยบเท ยบก บกล มท ได ร บ Povidone Iodine การรวบรวมและว เคราะห ผลงานว จ ยประเภท randomized controlled trials ท เปร ยบเท ยบ ประส ทธ ผลของ Chlorhexidine ก บ Povidone Iodine ในการทาความสะอาดผ วหน งบร เวณท จะผ าต ดและ ค าใช จ ายพบว ากล มท ได ร บ Chlorhexidine ม อ บ ต การของการต ดเช อท ส มพ นธ ก บบร เวณท ผ าต ดลดลงร อยละ ๓๖ เม อเปร ยบเท ยบก บกล มท ได ร บ Povidone Iodine และประหย ดค าใช จ ายได ประมาณ ๖๐๐ บาทต อการ ผ าต ดแต ละคร ง การรวบรวมและว เคราะห ผลงานว จ ยประเภท randomized controlled trials ท เปร ยบเท ยบ ประส ทธ ผลของ Alcoholic Chlorhexidine ทาความสะอาดผ วหน งก อนเจาะเล อดเพ อนาไปเพาะเช อ (blood culture) พบว ากล มท ได ร บ Alcoholic Chlorhexidine ทาความสะอาดผ วหน งท เจาะเล อดม การ ปนเป อนของเช อโรคน อยกว ากล มท ได ร บน ายาชน ดอ นมากกว าร อยละ ๕๐ กล าวค ออ ตราการปนเป อนของเช อ โรคลดลงจากร อยละ ๕.๑ เหล อเพ ยงร อยละ ๑.๘ พ ษและผลข างเค ยงของคลอเฮ กซ ด น พ ษและผลข างเค ยงของคลอเฮ กซ ด นพบได น อยมาก พ ษและผลข างเค ยงของคลอเฮ กซ ด นท ร นแรง ค อ anaphylaxis, พ ษต อ cornea, ห ช นกลาง และเย อห มสมองเม อม การส มผ สก บคลอเฮ กซ ด นโดยตรง จ งไม ควรใช คลอเฮ กซ ด นในบร เวณท อาจส มผ สก บตา ห สมองและไขส นหล ง ผลข างเค ยงท พบได บ อยกว า ค อ ผ น ผ วหน ง และการระคายเค องเย อบ ช องปาก การใช Alcoholic Chlorhexidine ท มากเก นไปและช มผ าคล ม ระหว างผ าต ดอาจทาให เก ดไฟไหม จากการใช เคร องจ ระหว างการผ าต ดซ งเป นผลจากแอลกอฮอลล ท เป น ส วนผสมอย สร ป Alcoholic Chlorhexidine รวมท ง 2% Chlorhexidine ใน 70% Isopropyl Alcohol เป นยา ทาลายเช อท ผ วหน งเพ อลดการต ดเช อจากการทาห ตถการและการผ าต ดได ด ยาน อย ในบ ญช ยาหล กแห งชาต บ ญช ก ต งแต พ.ศ. ๒๕๕๔ และน ายาด งกล าวก ม จาหน ายแล วในประเทศไทย ด งน นโรงพยาบาลจ งควร แนะนาให บ คลากรใช Alcoholic Chlorhexidine ทาความสะอาดผ วหน งผ ป วยบร เวณท จะทาห ตถการหร อ ผ าต ด โดยสถานพยาบาลสามารถเตร ยมน ายาด งกล าวไว ใช เองหร อซ อจากผ ผล ตจาหน าย 8

13 8 เอกสารอ างอ ง ว ษณ ธรรมล ข ตก ล.(2554) เวชบ นท กศ ร ราช. กร งเทพมหานคร ภาคว ชาอาย รศาสตร,คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล, มหาว ทยาล ยมห ดล

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กร และทร พยากรของโรงพยาบาล (1) ม นโยบายด านทร พยากรบ คคลซ งได ร

More information

การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบบร หารเวชภ ณฑ กระทรวงสาธารณส ข

การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบบร หารเวชภ ณฑ กระทรวงสาธารณส ข การพ พ ฒนาประส ส ทธ ธ ภาพระบบบร ร หารเวชภ ภ ณฑ กระทรวงสาธารณส ข พ มพ คร งท 1 จ านวน 5000 เล ม พ.ศ.2542 สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ISBN 974-8222-57-8 คณะผ จ ดท า: นายแพทย ว ระ อ งคภาสกร นายก ตต พ ท กษ

More information

แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น

แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น คานา แผนบร หารความเส ยงฉบ บน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให เจ าหน าท ของสาน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น (สาน กงาน

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) (ใช ในการประเม นผลสถาน ตารวจในส งก ด บช.น., ภ.๑ ๙) สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนราชการส งก ดร ฐสภา กรณ ไม ผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) จ ดพ มพ โดย ส

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553

แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553 แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553 สำน กโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม กรมควบค มโรค แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า ค ม อการขอร บใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมฉบ บน ได ปร บปร ง ใหม ให ม ความท นสม ยตามมต คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณาผ ม ส ทธ ขอร บใบอน ญาตท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส

More information