มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000"

Transcription

1 มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 โดย อ มาพร ศ ร พ นท

2 2 สารบ ญ เร องท หน า แนะน ามาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 หล กการบร หารค ณภาพ ( Quality Management Principle) ข อก าหนดในระบบบร หารค ณภาพ ISO 9001 : 2000 ข นตอนการด าเน นงานส ระบบบร หารค ณภาพ ISO 9001:2000 การจ ดท าเอกสารระบบบร หารงานค ณภาพ การควบค มเอกสารและข อม ล การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน Internal Quality Audit การร บรองศ กยภาพขององค กร

3 3 เร องท 1 แนะน ามาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 ระบบการบร หารงานค ณภาพเป นระบบท ม พ ฒนาการมาจากระบบประก นค ณภาพ ซ งเก ดข น ในช วงทศวรรษ 1970 เพ อให องค กรน าไปใช เป นแนวทางในการด าเน นงาน ในด านท เก ยวข องก บค ณ ภาพ ท าให ม ระบบการบร หารงานท ม ประส ทธ ภาพ และสามารถบรรล เป าหมายด านค ณภาพ และ ความต องการของล กค า ม การปร บปร งค ณภาพอย างต อเน อง เพ อให ล กค าพ งพอใจมากข น โดยม ง เน นการบร หารงานอย างเป นระบบท ม โครงสร างการบร หาร ม การส อนโยบาย และเป าหมายด านค ณ ภาพให เข าใจท วท งองค กร ม การก าหนดกระบวนการในการด าเน นงาน และใช ทร พยากรท เหมาะสม เพ ยงพอท จะท าให เก ดค ณภาพ การน าระบบบร หารค ณภาพไปใช ก นอย างกว างขวางท วโลก กลายเป นเง อนไขท ผ ผล ตหร อผ ให บร การจะได ร บการยอมร บ จนกระท งได ม การน าไปก าหนดเป นมาตรฐานในระด บสากลขององค การระหว างประเทศว าด วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) หร อ ISO ซ งร จ กก นแพร หลาย ในช ออน กรมมาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 มาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 ก าหนดข นโดยองค การระหว างประเทศ ว าด วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization-ISO) ซ งม คณะกรรมการว ชา การคณะท 176 (ISO/TC 176 : Quality Management and Quality Assurance) เป นผ จ ดท า องค การระหว างประเทศว าด วยการมาตรฐานเป นองค การช านาญพ เศษท ไม ใช หน วยงานของร ฐบาล โดย ม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความร วมม อและการก าหนดมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรมให เป นอ น หน งอ นเด ยวก น เพ อประโยชน ทางการค า หร อเก ดระบบมาตรฐานของโลกท สมบ รณ มาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 ประกาศใช คร งแรกเม อป 2530 (คศ.1987) และม การแก ไขมาตรฐาน 2 คร ง ในป 2537 (คศ.1994) และป 2543 (คศ. 2000) ประเทศไทยโดยส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได น ามาตรฐานด งกล าว มา ประกาศใช เป นคร งแรกในป 2534 ในช อ "อน กรมมาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ มอก. -ISO 9000" โดยม เน อหาเหม อนก นท กประการ ก บอน กรมมาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพของ ISO มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 เป นมาตรฐานท ม การน าไปใช อย างแพร หลาย ท วโลก องค กรต าง ๆ ท งภาคเอกชนและภาคร ฐได น ามาตรฐานด งกล าว ไปใช อย างกว างขวาง ใน การจ ดระบบให สอดคล องก บข อก าหนด เพ อให ได ร บการร บรองระบบการบร หารงานค ณภาพขององค กร อ นจะเป นส งท แสดงให ล กค าเห นว า องค กรม ระบบการบร หารงานท ม ประส ทธ ภาพ สามารถสนอง ตอบความต องการของล กค าได อย างสม าเสมอเพ อสร างความม นใจให แก ล กค า

4 4 โครงสร างของอน กรมมาตรฐาน ISO 9000:2000 มาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 ฉบ บ ป 2000 ได ประกาศใช เม อว นท 15 ธ นวาคม พ.ศ เพ อให เหมาะสมสอดคล องก บกระบวนการของระบบการบร หารงานขององค กร ซ งม งเน นการสร างความพ งพอใจให แก ล กค า และให ม การปร บปร งสมรรถนะขององค กรอย างต อเน อง และสามารถน าไปปร บใช ร วมก บระบบการบร หารงานอ นได มาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 : 2000 ประกอบด วยมาตรฐานหล ก 3 ฉบ บ ได แก 1. ISO 9000 : ระบบการบร หารงานค ณภาพ - หล กการพ นฐานและค าศ พท 2. ISO 9001 : ระบบการบร หารงานค ณภาพ - ข อก าหนด 3. ISO 9004 : ระบบการบร หารงานค ณภาพ - แนวทางการปร บปร งสมรรถนะขององค กร สาระส าค ญมาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 : 2000 ISO 9000 : 2000 ให ค าน ยามศ พท ท ใช ในอน กรมมาตรฐาน ISO 9000 และอธ บายเก ยวก บ หล กการพ นฐานของการบร หารงานค ณภาพ (Quality Management Principles-QMP) ซ งม หล ก ส าค ญ 8 ประการ ได แก 1. การให ความส าค ญก บล กค า องค กรต องพ งพาล กค า ด งน น องค กรจ งต องท าความเข าใจก บความต องการของล กค า ท งในป จจ บ นและอนาคต และต องพยายามด าเน นการ ให บรรล ความต องการของล กค า รวมท งพยายามท าให เหน อความคาดหว งของล กค า 2. ความเป นผ น า ผ น าขององค กรควรม ความม งม นท จะพ ฒนาองค กรอย างช ดเจน และควรสร างบรรยากาศ ของการท างาน ท จะเอ ออ านวยให บ คลากรม ส วนร วมในการด าเน นงาน เพ อให บรรล ผล ตามเป าหมายขององค กร 3. การม ส วนร วมของบ คลากร บ คลากรท กระด บค อห วใจขององค กร การท บ คลากรเข ามาม ส วนร วมในองค กร จะท าให ท กคนได ใช ความสามารถ ให เก ดประโยชน ต อส วนรวมมากท ส ด 4. การบร หารเช งกระบวนการ การบร หารก จกรรมและทร พยากรเช งกระบวนการ จะท าให ได ผลล พธ อย างม ประส ทธ ภาพ

5 5 5. การบร หารท เป นระบบ การท ได ระบ ท าความเข าใจ และจ ดการกระบวนการต าง ๆ อย างเป นระบบ จะช วยให องค กรบรรล เป าหมาย อย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 6. การปร บปร งอย างต อเน อง การปร บปร งสมรรถนะโดยรวมขององค กรอย างต อเน อง ควรถ อเป นเป าหมายถาวรของ องค กร 7. การต ดส นใจบนพ นฐานของความเป นจร ง การต ดส นใจอย างม ประส ทธ ผล ม พ นฐานจากการว เคราะห ข อม ลต าง ๆ ท เก ยวข องใน องค กร 8. ความส มพ นธ ก บผ ขายเพ อประโยชน ร วมก น องค กรและผ ขาย/ผ ให บร การ ต องพ งพาอาศ ยซ งก นและก น การท องค กรม ความส มพ นธ ก บผ ขาย เพ อประโยชน ร วมก น จะช วยเพ มความสามารถ ในการสร างค ณค าร วมก นของ ท งสองฝ าย ข อก าหนดระบบบร หารค ณภาพ ISO 9001 ข อก าหนดระบบบร หารค ณภาพ ISO 9001 เป นแนวทางในการท าตามความต องการของล ก ค า และกฎหมายท เก ยวข อง ซ งสามารถน าไปใช ปฏ บ ต ภายในองค กร หร อใช เพ อการร บรองได เน อ หาของข อก าหนดได จ ดแบ งเป น 5 กล ม เพ อให สอดคล องก บการบร หารงานขององค กร ค อ ระบบการบร หารงานค ณภาพ (Quality Management Systems) กล มข อก าหนดน เป น การให รายละเอ ยดท วไป ในการจ ดท าระบบการบร หารงานค ณภาพ ซ งจะต องจ ดระบบให เป นลาย ล กษณ อ กษร เพ อน าไปปฏ บ ต ร กษาไว และม การปร บปร งอย างต อเน อง โดยก าหนดกระบวนการท จ า เป น ความส มพ นธ ของกระบวนการ และกฎเกณฑ ต าง ๆ ท จะใช ให เก ดประส ทธ ผล ตลอดจนต องม ทร พยากร และข อม ลพอเพ ยงในการท จะท างานให บรรล ว ตถ ประสงค ได โดยข อก าหนดด านเอกสารท องค กรจะต องจ ดท าให ม ข นได แก นโยบายค ณภาพ และว ตถ ประสงค ด านค ณภาพ ค ม อค ณภาพ ข น ตอนการปฏ บ ต งานตามท ระบ ไว เอกสารอ น ๆ ท จ าเป นส าหร บองค กร และบ นท กค ณภาพ ความร บผ ดชอบด านการบร หาร (Management responsibility) ผ บร หารระด บส งม หน าท ในการจ ดการบร หารงานระบบการบร หารงานค ณภาพ โดยการก าหนดกลย ทธ การบร หารงานในองค กร ผ บร หารระด บส งจะต องร ถ งความต องการของล กค า และท าให เก ดความพ งพอใจ โดยการก าหนด นโยบายค ณภาพ/ว ตถ ประสงค ด านค ณภาพ และการจ ดระบบการบร หารงานค ณภาพ ก าหนดอ านาจ หน าท ความร บผ ดชอบ และแต งต งต วแทนฝ ายบร หาร (Quality Management Representative-

6 6 QMR) ตลอดจนม การส อข อม ลภายในองค กร เพ อให บ คลากรในองค กรร บร ข อม ลข าวสารในองค กร และม การทบทวนการบร หารงาน เพ อพ จารณาถ งความเหมาะสมเพ ยงพอของระบบ เพ อหาทางปร บ ปร งระบบขององค กรต อไป การบร หารด านทร พยากร (Resource Management) ซ งรวมถ งทร พยากร บ คลากรและ โครงสร างพ นฐานสาธารณ ปโภค องค กรต องก าหนดและจ ดสรรทร พยากรท จ าเป นข นในระบบ โดย การก าหนดความสามารถของบ คลากร ท าการฝ กอบรม และสร างจ ตส าน กของบ คลากรให เก ดข น ตลอดจนก าหนด จ ดหา และบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐาน เช น อาคาร สถานท สาธารณ ปโภค ฯลฯ และก าหนดการด แลสภาพแวดล อมในการท างานให เหมาะสม เพ อให ได ผล ตภ ณฑ /การบร การตามท ก าหนด การผล ต และ/หร อการบร การ (Product Realization) องค กรจะต องก าหนดกระบวนการ ผล ต/บร การท ให โดยค าน งถ งเป าหมาย/ข อก าหนดด านค ณภาพ ท จะให แก ล กค า/ผ ร บบร การ ม การ ด าเน นการและควบค มกระบวนการ เพ อให ได มาซ งผล ตภ ณฑ /การบร การ ท เป นไปตามความต องการ ของล กค า/ผ ร บบร การอย างสม าเสมอ การว ด ว เคราะห และการปร บปร ง (Measurement, analysis and improvement) เป น การเฝ าต ดตามและตรวจว ดกระบวนการ และผล ตภ ณฑ /บร การ ว าสามารถด าเน นการได ตามความ ต องการของล กค า/ผ ร บบร การได หร อไม โดยผ านกระบวนการบร หารระบบบร หารงานค ณภาพ ด วย การตรวจประเม นภายใน และม การว เคราะห ข อม ล เพ อแสดงถ งความเหมาะสม และประส ทธ ผลของ ระบบ และม การปร บปร งอย างต อเน อง การป องก นแก ไขเพ อให ได ผล ตภ ณฑ /บร การท ต องการ ความส าเร จในการจ ดท าระบบ หล กการและข อก าหนดของ ISO 9000 เป นส งท รวบรวมมาจากแนวทางปฏ บ ต ท จ าเป น ต องม ในระบบการบร หารงานโดยท วไปขององค กร เพ อให เก ดความสะดวก ในการน าไปประย กต ใช ซ งในความเป นจร งแล ว องค กรต าง ๆ ได ม การปฏ บ ต แล วเป นส วนใหญ เพ ยงแต อาจขาดความ สม าเสมอ และขาดความสมบ รณ เน องจากไม ได จ ดระบบไว เป นลายล กษณ อ กษร เพ อใช อ างอ งใน การบร หารงาน ด งน น ในการจ ดระบบการบร หารงานค ณภาพ ตามข อก าหนดของ ISO 9000 จ งเป น การน าเอาภาระงานท งหมดมาจ ดให เป นระบบตามข อก าหนดของมาตรฐาน และเข ยนเป นลายล กษณ อ กษร ซ งอาจอย ในร ปเอกสารหร อส อต าง ๆ ส งส าค ญท จะท าให การจ ดท าระบบประสบความส าเร จ ค อ ผ บร หารระด บส งขององค กรม ความศร ทธา และม งม นให การสน บสน นอย างจร งจ ง และต อเน อง ผ บร หารท กระด บต องม ความเช อในประโยชน ของการจ ดท าระบบ โดยเห นว าการจ ดท าระบบเป นส งจ า เป น และก อให เก ดประโยชน ต อองค กร บ คลากรท กคนในองค กรต องม ความต งใจจร ง และสมาน สาม คค ร วมแรงร วมใจในการจ ดท าระบบ ท กคนในองค กรไม เห นว าการจ ดท าระบบเป นภาระ และจะ ต องม งม นด าเน นการจนส าเร จ

7 ประโยชน ของการจ ดท าระบบ การน าระบบการบร หารงานค ณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไปใช อย างแพร หลายจะเป น ประโยชน แก ท กฝ ายท เก ยวข องด งน องค กร/บร ษ ท 1. การจ ดองค กร การบร หารงาน การผล ต ตลอดจนการให บร การม ระบบ และม ประส ทธ ภาพ 2. ผล ตภ ณฑ และบร การเป นท พ งพอใจของล กค า หร อผ ร บบร การและได ร บการยอมร บ 3. ก อให เก ดภาพล กษณ ท ด แก องค กร 4. ประหย ดต นท นในการด าเน นงานในระยะยาว 5. ขจ ดข อโต แย งและการก ดก นการค าระหว างประเทศ 7 พน กงานภายในองค กร/บร ษ ท 1. ม การท างานเป นระบบและม ขอบเขตท ช ดเจน 2. เพ มประส ทธ ภาพในการท างาน พน กงานม จ ตส าน กในเร องของค ณภาพมากข น 3. ม ส วนร วมในการด าเน นงานระบบค ณภาพท าให เข าใจและไม ต อต านก จกรรมท ท าให เก ดค ณ ภาพ 4. พ ฒนาการท างานเป นท มหร อเป นกล ม ม การประสานงานท ด และสามารถพ ฒนาตนเอง ตลอดจนเก ดท ศนคต ท ด ต อการท างาน ผ ซ อ/ผ บร โภค 1. ม นใจในผล ตภ ณฑ และบร การว าม ค ณภาพตามท ต องการ 2. สะดวกประหย ดเวลาและค าใช จ าย โดยไม ต องตรวจสอบค ณภาพซ า 3. ได ร บการค มครองด านค ณภาพความปลอดภ ย และการใช งาน โดยหน วยงานร บรองมาช วย ตรวจสอบ ประเม นและต ดตามผลของโรงงานอย างสม าเสมอ

8 8 เร องท 2 หล กการบร หารค ณภาพ ( Quality Management Principle) การพ ฒนาหล กการบร หารค ณภาพ 8 หล ก เป นหล กการบร หารท ผ บร หารองค กรจ าเป นต อง ท าความเข าใจ เพ อน ามาตรฐานไปประย กต ใช อย างเข าใจ และประสบผลส าเร จในการด าเน นงานท ม ค ณภาพ หล กการบร หารค ณภาพเป นเหม อนกฎเกณฑ ปร ชญา แนวค ด หร อความเช ออ นเป นพ น ฐานท กว างขวางท ใช เป นแนวทางปฏ บ ต งานภายในองค กร โดยม จ ดม งหมายท จะปร บปร งสมรรถนะ ขององค กรอย างต อเน องในระยะยาวโดยเน นท ความต องการของล กค าและผ เก ยวข องอ น ๆ หล กการบร หารค ณภาพม 8 หล ก ด งน หล กการท 1 การให ความส าค ญก บล กค า (Customer focus) หล กการท 2 ความเป นผ น า (Leader ship) หล กการท 3 การม ส วนร วมของบ คลากร (Involvement of people) หล กการท 4 การด าเน นงานเช งกระบวนการ (Process approach) หล กการท 5 การบร หารท เป นระบบ (System approach to management) หล กการท 6 การปร บปร งอย างต อเน อง (Continual improvement) หล กการท 7 การต ดส นใจบนพ นฐานของความเป นจร ง (Factual approach to decision making) หล กการท 8 ความส มพ นธ ก บผ ขายเพ อประโยชน ร วมก น (Mutually benificial supplier relationship) หล กการท 1 การให ความส าค ญก บล กค า (Customer focus) องค กรต องพ งพาล กค า ด งน น องค กรจ งต องท าความเข าใจก บความต องการของล กค า ท งใน ป จจ บ นและอนาคต และต องพยายามด าเน นการให บรรล ความต องการของล กค า รวมท งพยายามท า ให เหน อความคาดหว งของล กค า องค กรในสภาพป จจ บ นอย ในสภาวะท ต องแข งข นก นส งจ งต องม การปร บต วเองให มาก โดย ให ความส าค ญต อล กค ามากข น จ งต องสร างความเข าใจโดยร บเอาข อก าหนดของล กค ามาปร บให เป นข อก าหนดขององค กรเพ อด าเน นการให เป นไปตามข อก าหนดน น และพยายามปร บปร งให ด ข น อย างต อเน อง ท าให สามารถสร างผลงานได เก นความคาดหว งของล กค า หร อมากกว าค แข งในธ รก จ ประเภทเด ยวก นได ด งน น การก าหนดว ตถ ประสงค การบร หารกระบวนการการจ ดการองค กรจ งม ง เป นการตอบสนองล กค า

9 9 หล กการท 2 ความเป นผ น า (Leader ship) ผ น าขององค กรควรม ความม งม นท จะพ ฒนาองค กรอย างช ดเจน และควรสร างบรรยากาศของ การท างาน ท จะเอ ออ านวยให บ คลากรม ส วนร วมในการด าเน นงาน เพ อให บรรล ผลตามเป าหมายของ องค กร หน าท ของผ น าในองค กรก ค อ การจ ดท าแนวทางการด าเน นงานและว ตถ ประสงค ขององค กร ให ช ดเจนและเป นอ นหน งอ นเด ยวก น พร อมท งม การเผยแพร ประชาส มพ นธ และสร างบรรยากาศ สภาพแวดล อมในองค กรโดยให พน กงานม ส วนร วมซ งจะเป นการสร างความเต มใจและความพอใจใน การท างานของพน กงานเหล าน น หล กการท 3 การม ส วนร วมของบ คลากร (Involvement of people) บ คลากรท กระด บค อห วใจขององค กร การท บ คลากรเข ามาม ส วนร วมในองค กร จะท าให ท ก คนได ใช ความสามารถ ให เก ดประโยชน ต อส วนรวมมากท ส ด ในการจ ดท าระบบบร หารค ณภาพ องค กรควรก าหนดบทบาทของพน กงานท กระด บช นใน องค กรให ได เข ามาม ส วนร วมในการจ ดท า เช น งานจ ดเตร ยมการอบรม งานตรวจสอบ งานปร บปร ง ส วนบทบาทจะมากน อยแค ไหนน น คงข นอย ก บระด บงาน ความร บผ ดชอบ และความสามารถเพ อให ได ใช ความสามารถของพน กงานแต ละคนท ม อย อย างเต มท ให เก ดประโยชน ต อองค กร หล กการท 4 การด าเน นงานเช งกระบวนการ (Process approach) การบร หารก จกรรมและทร พยากรเช งกระบวนการ จะท าให ได ผลล พธ อย างม ประส ทธ ภาพ การน าระบบบร หารค ณภาพไปใช ด าเน นการ ควรพ จารณาในเช งกระบวนการค อ ม ป จจ ยน า เข า (Input) ม ก จกรรมการด าเน นงานท ต อเน องก นอย างเป นระบบ ม ผลล พธ ท ได (Output) ออกมา ซ งม ม ลค าเพ มข นจากป จจ ยป อนเข า ท งน เพ อให สามารถควบค มกระบวนการและประเม นประส ทธ ผล ของกระบวนการน นได เม อเก ดป ญหาก น ากล บมาว เคราะห ใหม ในเช งกระบวนการเพ อค นหาสาเหต และประเด นท จะแก ไขปร บปร งให ด ข น หล กการท 5 การบร หารท เป นระบบ (System approach to management) การท ได ระบ ท าความเข าใจ และจ ดการกระบวนการต าง ๆ อย างเป นระบบ จะช วยให องค กร บรรล เป าหมาย อย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ ซ งจะท าให บรรล ว ตถ ประสงค ตามต องการ การเช อมโยงส มพ นธ ก นของกระบวนการต าง ๆ จะก อให เก ดเป นระบบข น ซ งต องม การส ง ผ านถ งก นและก นท งผลผล ตและข อม ลข าวสาร เม อม การก าหนดว ตถ ประสงค ค ณภาพแล ว จ งจะ สามารถกระจายว ตถ ประสงค ด งกล าวน นได เพ อให ม การควบค มแต ละกระบวนการ

10 10 หล กการท 6 การปร บปร งอย างต อเน อง (Continual improvement) การปร บปร งสมรรถนะโดยรวมขององค กรอย างต อเน อง ควรถ อเป นเป าหมายถาวรขององค กร องค กรจะต องม การปร บปร งอย างต อเน องเป นนโยบายและก าหนดเป นว ตถ ประสงค ถาวรไม ใช เป นการรณรงค เฉพาะช วงใดช วงหน งเท าน น การปร บปร งอย างต อเน องจะสามารถสร างความพ ง พอใจให ก บล กค าได มากข นเร อยๆ หล กการท 7 การต ดส นใจบนพ นฐานของข อเท จจร ง (Factual approach to decision making) การต ดส นใจอย างม ประส ทธ ผล ม พ นฐานจากการว เคราะห ข อม ลต าง ๆ ท เก ยวข องในองค กร การต ดส นใจและการว เคราะห จะต องใช ข อม ลและข าวสารท เป นข อเท จจร งต องม ระบบการ เก บข อม ลข าวสารท ช ดเจน เพ อการว เคราะห และเสนอต ดส นใจท งล ก ผ ส งมอบ ฝ ายบร หารและ พน กงาน หล กการท 8 ความส มพ นธ ก บผ ขายเพ อประโยชน ร วมก น (Mutually beneficial supplier relationship) องค กรและผ ขาย/ผ ให บร การ ต องพ งพาอาศ ยซ งก นและก น การท องค กรม ความส มพ นธ ก บผ ขาย เพ อประโยชน ร วมก น จะช วยเพ มความสามารถ ในการสร างค ณค าร วมก นของท งสองฝ าย เน องจากในวงการธ รก จจะต องม ความเก ยวโยงพ งพาก นก บผ ส งมอบ ด งน นจ งต องว ดหา ความส มพ นธ ขององค กรก บผ ส งมอบ ท งทางด านบวกและด านลบให เหมาะสม เพราะถ าม ความผ ก พ นเป นกรณ พ เศษในล กษณะใดล กษณะหน ง ไม ว าจะด วยความส มพ นธ ส วนต วหร อความส มพ นธ ใน เช งการม ผลประโยชน ร วมก นในทางม ชอบก ตาม โอกาสท องค กรจะได ร บส นค าหร อบร การให ตามท ก าหนดไว ร อยเปอร เซ นต ก จะน อยลง จากหล กการบร หารค ณภาพท ง 8 หล กด งกล าวข างต น พร อมท งแนวทางการประย กต ใช น าไปส การปฏ บ ต ในการจ ดท าระบบบร หารค ณภาพขององค กรซ งเป นพ นฐานส าค ญของ ISO 9000 : 2000 ถ าผ บร หารระด บส งและผ เก ยวข องในองค กรได ท าความเข าใจ และมองเห นประโยชน จากหล ก การบร หารค ณภาพ จะสามารถน าไปประย กต ใช ได จร งอย างเหมาะสม จะเป นก ญแจส าค ญในการจ ด ท าระบบการบร หารค ณภาพขององค กรส ISO 9001 : 2000 ได เป นผลส าเร จ

11 11 เร องท 3 ข อก าหนดในระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9001 : 2000 ในมาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000:2000 ได ก าหนดห วข อต าง ๆ ไว 9 ห วข อ ในห วข อท 0 3 เป นเร องเก ยวก บบทน า เอกสารอ างอ ง ค าศ พท และน ยาม ส วนข อท 4 8 เป นข อ ก าหนดหล ก 5 ข อท องค กรจะต องปฏ บ ต ตาม ห วข อต าง ๆ ม ด งน 0 บทน า (Introduction) 1 ขอบเขต (Scope) 2 เอกสารอ างอ ง (Normative Reference) 3 ค าศ พท และน ยาม (Term and Definitions) 4 ระบบการบร หารงานค ณภาพ (Quality Management System) 5 ความร บผ ดชอบด านการบร หาร (Management Responsibility) 6 การบร หารด านทร พยากร (Resource Management) 7 การผล ตและ/หร อการบร การ (Product Realization) 8 การว ด การว เคราะห และการปร บปร ง (Measurement, analysis and improvement) 0 บทน า (Introduction) 0.1 บทท วไป (General) การน าระบบบร หารค ณภาพมาใช ในองค กรน นควรเป นการต ดส นใจในเช งย ทธศาสตร ของ องค กรเอง การออกแบบและการจ ดท าระบบบร หารค ณภาพส าหร บองค กรใด ควรพ จารณาถ งป จจ ยท เก ยวข อง เช น ความต องการ ว ตถ ประสงค ล กษณะผล ตภ ณฑ ท องค กรผล ต กระบวนการด าเน น งาน รวมท งขนาดและโครงสร างขององค กร มาตรฐานสากลฉบ บน ไม ม จ ดประสงค ท จะให โครงสร าง ของระบบบร หารหร อเอกสารเป นแบบเด ยวก นหมดแต อย างใด ข อก าหนดท ระบ ในระบบบร หารค ณภาพฉบ บน ม งเน นการท าให ได ตามข อก าหนดของผล ต ภ ณฑ ข อความในมาตรฐานท เป น หมายเหต ท ให ไว เพ อเป นแนวทางให เข าใจหร อขยายความใน ข อก าหนดท เก ยวข องน น ๆ ผ ตรวจประเม นระบบท งจากภายในองค กรและหน วยงานร บรองระบบจากภายนอกองค กร สามารถใช มาตรฐานฉบ บน เพ อประเม นถ งความสามารถขององค กรว า ตอบสนองต อล กค า กฎ ระเบ ยบข อบ งค บ และข อก าหนดขององค กรน นหร อไม ในการยกร างมาตรฐานฉบ บน ได น าเอาหล กการบร หารค ณภาพท กล าวไว ในมาตรฐาน ISO 9000 และ 9004 เข ามาร วมพ จารณาด วยระหว างการพ ฒนามาตรฐานสากลฉบ บน

12 การด าเน นงานเช งกระบวนการ (Process approach) มาตรฐานสากลฉบ บน สน บสน นให ม การด าเน นงานเช งกระบวนการ (Process Approach) มาใช เพ อพ ฒนา ด าเน นงานและปร บปร งให เก ดประส ทธ ผล ของระบบบร หารค ณภาพใน อ นท จะเพ มพ นความพ งพอใจของล กค า โดยตอบสนองความต องการของล กค า เพ อให องค กรม การด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพ ต องก าหนดและด าเน นงานให หลายก จ กรรมเช อมต อก น ก จกรรมใดท ใช ทร พยากรแล ว จ ดให เก ดการแปลงร ปจากป จจ ยน าเข า เป นผลท ได ร บ สามารถพ จารณาได เป นกระบวนการ ผลท ได ของกระบวนการหน ง จะก อเก ดเป นป จจ ยน าเข าของ อ กกระบวนการหน งโดยตรง การปร บใช ระบบของกระบวนการในองค กรรวมท งการก าหนดกฎเกณฑ และปฏ ส มพ นธ ของกระบวนการก บท งการบร หารงานสามารถอ างได ว าเป น การด าเน นงานเช ง กระบวนการ (Process Approach) ประโยชน ท ได ร บจากการด าเน นงานเป นกระบวนการค อ การควบค มอย างต อเน องท ให การเช อมต อก นระหว างแต ละกระบวนการและระหว างกระบวนการรวมต างๆ ท ม ในระบบ ท งการ ประสมประสานและปฏ ส มพ นธ ของกระบวนการ ในการบร หารงานค ณภาพ การด าเน นงานเป นกระบวนการเช นน ม งเน นความส าค ญของ a) การเข าใจและท าให ได ตามข อก าหนด (หร อความต องการ) b) ความจ าเป นในการพ จารณาถ งกระบวนการในแง การสร างม ลค าเพ ม c) การได มาซ งผลการด าเน นงานและกระบวนการเก ดประส ทธ ผล d) การปร บปร งอย างต อเน องของกระบวนการซ งอย บนพ นฐานของการว ดผลอย างเป น ระบบ

13 13 การพ ฒนาและปร บปร ง ระบบบร หารงานค ณภาพอย างต อเน อง ล ก ค า xy0 ค ว า ม ต อ ง ก า ร การจ ดการ ทร พยากร ความร บผ ดชอบ ด านการบร หาร การว ด การว เคราะห การปร บปร ง ป จจ ยน าเข า การผล ต/ ผลผล ต การให บร การ ส นค า/ บร การ ค ว า ม พ อ ใ จ ล ก ค า ร ปท 1 แสดงถ งความส มพ นธ ของกระบวนการข อข อก าหนดท 4 ถ ง 8 ในมาตรฐานน จากภาพจะเห นว าล กค าม บทบาทส าค ญต อการก าหนดความต องการเป น ป จจ ยน าเข า การเฝ าต ดตามว ดความพ งพอใจของล กค าม ความจ าเป นว าองค กรได ตอบสนองความต องการ ครบถ วนหร อไม ในร ปไม ได ให รายละเอ ยดของกระบวนการ แต ได ครอบคล มข อก าหนดท งหมด หมายเหต นอกจากน ว ธ การท ร จ กค อ วางแผน-ปฏ บ ต -ประเม น-ปร บ ค อ Plan Do Check Action (PDCA) สามารถปร บใช ในท กกระบวนการ ซ งอาจจะอธ บายส นๆ ด งน วางแผน ก าหนดว ตถ ประสงค และกระบวนการท จ าเป นต อการส งมอบผลให สอดคล อง ก บความต องการของล กค าและนโยบายขององค กร ปฏ บ ต ด าเน นงานตามแผนกระบวนการท ก าหนด ประเม น เฝ าต ดตามและตรวจว ด กระบวนการก บผล ตภ ณฑ ว าตรงก บนโยบาย ว ตถ ประสงค ก บข อก าหนดของผล ตภ ณฑ รวมท งรายงานผล ปร บ ลงม อด าเน นกระบวนการปร บปร งอย างต อเน อง

14 ความส มพ นธ ก บ ISO 9004 (Relationship with ISO 9004) อน กรมมาตรฐาน ISO 9001 ก บ ISO 9004 ฉบ บพ มพ ป จจ บ นได ร บการออกแบบให เป นไป ตามมาตรฐานการบร หารค ณภาพ โดยออกแบบให ส งเสร มสน บสน นซ งก นและก น แต ก สามารถใช ได อย างอ สระต อก นด วยถ งแม ว า มาตรฐานท งสองฉบ บน จะต างก นในด านขอบเขต แต ก ม โครงสร างท คล ายคล งก นเพ อช วยในการปร บใช ให เป นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 ได วางก าหนดเฉพาะข อก าหนดให เป นระบบบร หารค ณภาพเพ อสามารถน าไป ประย กต ใช ภายในองค กร หร อเพ อการร บรอง หร อเพ อจ ดประสงค ในการท าข อตกลงก ได ISO ฉบ บ น ม งเน นท ม ประส ทธ ภาพของระบบค ณภาพในอ นท จะสนองตอบต อความต องการของล กค า ISO 9004 เป นแนวทางของระบบบร หารค ณภาพ ม ขอบข ายกว างกว า ISO 9001 โดย เฉพาะเพ อการปร บปร งอย างต อเน องของการด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพก บท งเก ดประส ทธ ผล ท วท งองค กร ISO 9004 เป นแนวน าทางแก องค กร ท ฝ ายบร หารระด บส งต องการท จะยกระด บเหน อ ข อก าหนด ISO 9001 โดยเฉพาะการปร บปร งต อเน องของการด าเน นการ อย างไรก ตามไม ได ต งไว ให เป นเป าหมายในการขอการร บรองหร อท าข อตกลงใดๆ ก บล กค า 0.4 การเข าก นได ก บระบบการบร หารอ น ๆ (Compatibility with other management system) มาตรฐานสากลฉบ บน ได วางแนวทางให สอดคล องก บ ISO : 1996 ท งน เพ อให เก ด ประโยชน ส งส ดต อผ ใช มาตรฐานท ง 2 ฉบ บ มาตรฐานฉบ บน ไม ม ข อก าหนดท ระบ ไว ในระบบบร หารอ น ๆ อย างเช น การบร หารส งแวด ล อม การบร หารอาช วอนาม ย และความปลอดภ ย การบร หารการเง น หร อการบร หารความเส ยง อย างไรก ตามมาตรฐานฉบ บน ได เป ดโอกาสให องค กรสามารถปร บใช ระบบบร หารท ม อย เพ อสร าง ระบบบร หารค ณภาพให สอดคล องก บข อก าหนดของมาตรฐานฉบ บน 1. ขอบข าย (Scope) 1.1 ท วไป (General) มาตรฐานสากลฉบ บน ระบ รายละเอ ยดของข อก าหนดในระบบบร หารค ณภาพท องค กร ต องจ ดท าเพ อ a) ต องการแสดงให เห นถ งความสามารถในการจ ดหาผล ตภ ณฑ สอดคล องก บข อก าหนดของ ล กค าและข อก าหนดทางกฎหมายท เก ยวข องและข อก าหนดขององค กรเองได อย าง สม าเสมอ b) ม งเพ มความพ งพอใจของล กค า โดยการน ามาใช อย างเก ดประส ทธ ผลก บระบบงาน รวม ถ งการใช กระบวนการเพ อการปร บปร งระบบอย างต อเน องและประก นความสอดคล องก บ ข อก าหนดของล กค าและข อก าหนดทางกฎหมายท เก ยวข องหร อท ล กค าต องการ หมายเหต ในมาตรฐานฉบ บน ค าว าผล ตภ ณฑ หมายถ ง ผล ตภ ณฑ ท องค กรต งใจผล ตเพ อ ส งมอบให ล กค า หร อเป นผล ตภ ณฑ ท ล กค าต องการเท าน น

15 การปร บใช (Application) ข อก าหนดท งหมดในมาตรฐานสากลฉบ บน ม ล กษณะท ว ๆ ไป สามารถน าไปปร บใช ก บ การบร หารงานท กประเภท และท กขนาดขององค กร ในกรณ ท ข อก าหนดของมาตรฐานสากลฉบ บน ไม สามารถน าไปร บใช ได เน องจากสภาพ ล กษณะเฉพาะขององค กรและของผล ตภ ณฑ อาจพ จารณา การละเว นในข อก าหนดน ได ในกรณ ท องค กรใดได ม การละเว นไม ปฏ บ ต ตามข อก าหนด องค กรน น ๆ จะอ างได ว าปฏ บ ต ตามและสอดคล องก บข อก าหนดของมาตรฐานสากลฉบ บน ได ก ต อเม อการละเว นข อก าหนดน นจะท า ได เฉพาะท ก าหนดไว ในข อก าหนดท 7 เท าน น และการละเว นจะไม ม ผลกระทบต อความสามารถหร อ ต อความร บผ ดชอบขององค กร ในอ นท จะท าให ได ผล ตภ ณฑ เป นไปตามความต องการของล กค าและ ข อก าหนดกฎระเบ ยบท บ งค บใช 2. การอ างอ ง (Normative Reference) การอ างอ งของค ส ญญาท ท าข อตกลงโดยอาศ ยมาตรฐานฉบ บน ให เล อกหาเอกสารฉบ บพ มพ ล าส ดในการใช เพ ออ างอ ง โดยเฉพาะ ISO 9000 : 2000 ระบบบร หารค ณภาพ แนวค ด และค า ศ พท 3. ค าศ พท และค าน ยาม (Terms and Definitions) ให น าค าน ยามใน ISO 9000 : 2000 มาใช ค าศ พท ได อธ บายความเก ยวพ นธ ก นด งน ผ ส งมอบ (Supplier) องค กร(Organization) ล กค า (Customer) ศ พท ค าว า องค กร แทนค าเด ม ผ ส งมอบ (ใน ISO 9000 : 1984) ศ พท ค าว า ผ ส งมอบ แทนค าเด ม ผ ร บจ างช วง (ใน ISO 9000 : 1994) ตลอดเน อหาของมาตรฐาน ค าว า ผล ตภ ณฑ ให หมายถ ง บร การด วยเสมอ 4. ระบบบร หารค ณภาพ (Quality Management System) 4.1 ข อก าหนดท วไป (General requirements) องค กรต องจ ดท าระบบบร หารค ณภาพข น เป นเอกสาร น าไปปฏ บ ต ร กษาไว และปร บปร ง อย างต อเน องให เก ดประส ทธ ผล เพ อให สอดคล องก บข อก าหนดของมาตรฐานสากลฉบ บน การจ ดท าระบบบร หารค ณภาพน นองค การต อง a) ระบ กระบวนการต างๆ ท จ าเป น ส าหร บระบบบร หารค ณภาพและม การปร บใช ตลอดท ว ท งองค กร (ด ข อ 1.2) b) ก าหนดล าด บข นตอนการท างานและปฏ ส มพ นธ ท ม ผลต อก นของกระบวนต าง ๆ

16 16 c) ก าหนดเกณฑ และว ธ การท ต องม เพ อให เก ดความม นใจว า การด าเน นงานและการควบ ค มกระบวนการต างๆ เป นไปอย างม ประส ทธ ผล d) ม นในได ว า ได ม ทร พยากร และข าวสารข อม ลท จ าเป นอย างเพ ยงพอ ใ นการสน บสน น การด าเน นงาน และเฝ าต ดตามกระบวนการเหล าน e) เฝ าต ดตาม ว ดผลและว เคราะห กระบวนการเหล าน f) ลงม อด าเน นการในส วนท จ าเป นเพ อบรรล ผลตามแผนท วางไว และม การปร บปร ง กระบวนการเหล าน อย างต อเน อง องค กรต องบร หารกระบวนการเหล าน ให สอดคล องก บ ข อก าหนดของมาตรฐานสากลน ในกรณ ท องค กรเล อกด าเน นการกระบวนการใดๆ ท ว าจ างองค กรภายนอก ซ งม ผลต อความ สอดคล องก บข อก าหนดของผล ตภ ณฑ ขององค กร ต องม นใจว าสามารถควบค มกระบวนการเช นน น ได ต องระบ การควบค มกระบวนการท ว าจ างภายนอกน นไว ในระบบบร หารค ณภาพด วย หมายเหต กระบวนการท จ าเป นต องม ส าหร บระบบบร หารค ณภาพด งกล าว ควรครอบคล ม ไปถ งกระบวนการต าง ๆ ท เก ยวก บก จกรรมด านการบร หาร ด านการจ ดการทร พยากร ด านการ ผล ต/การบร การและการว ดผลการด าเน นงานด วย 4.2 ข อก าหนดด านเอกสาร (Documentation requirements) บทท วไป (General) เอกสารท ใช ในระบบบร หารค ณภาพ ประกอบด วย a) นโยบายค ณภาพและว ตถ ประสงค ค ณภาพท จ ดท าเป นลายล กษณ อ กษร b) ค ม อค ณภาพ c) เอกสารข นตอนการท างานตามท มาตรฐานสากลน ก าหนด d) เอกสารอ นๆ ท จ าเป นส าหร บองค กรเพ อให เก ดความม นใจได ว า การวางแผนการด าเน น งานและการควบค มกระบวนการต าง ๆ ม ประส ทธ ผล e) บ นท กท มาตรฐานสากลฉบ บน ก าหนด (ด ข อ 4.2.4) หมายเหต 1 ค าว า ข นตอนการท างานท เป นเอกสาร (Document procedure) ท ระบ ใน มาตรฐานสากลฉบ บน หมายความว าให จ ดท าข นตอนการท างานข นเป น ลายล กษณ อ กษรน าไปใช และร กษาไว หมายเหต 2 เน อหาสาระขอบเขตของเอกสารระบบบร หารค ณภาพของแต ละองค กรจะแตก ต างก นไป ท งน เน องจาก a) ขนาด และประเภทก จกรรมขององค กรน นๆ b) ความสล บซ บซ อนและผลกระทบต อก นของกระบวนการในองค กร c) ความสามารถของบ คลากรในองค กรในการท าเอกสาร

17 17 หมายเหต 3 เอกสารจะอย ในร ปแบบหร อส อประเภทใดๆ ก ได ค ม อค ณภาพ (Quality manual) องค กรต องจ ดท าและร กษาไว ซ งค ม อค ณภาพท ประกอบด วยเน อหาด งน ค อ a) ขอบเขตของระบบบร หารค ณภาพ รวมท งรายละเอ ยดและเหต ผลของการละเว นไม ปฏ บ ต ตามข อก าหนด (ด ข อ 1.2) b) เอกสารข นตอนการท างาน ท ม การจ ดท าข นใช ในระบบบร หารค ณภาพหร อเอกสารใช อ าง อ งถ งก ได c) ค าอธ บายปฏ ส มพ นธ ต อก นระหว างกระบวนการต างๆ ในระบบบร หารค ณภาพ การควบค มเอกสาร (Control of documents) เอกสารท ก าหนดไว ในระบบบร หารค ณภาพต องม การควบค ม บ นท กต าง ๆ เป นเอกสาร ชน ดพ เศษและจะต องควบค มตามข อก าหนดท ให ไว ในข อ ต องจ ดท าข นตอนการท างานเป นเอกสารเพ อก าหนดการควบค มท จ าเป น ส าหร บ a) การอน ม ต เอกสารหล งพ จารณาเห นชอบอย างเพ ยงพอก อนน าออกไปใช งาน b) การทบทวนและปร บปร งให เป นป จจ บ นตามความจ าเป นและอน ม ต เอกสารซ าส าหร บ เอกสารท ม การเปล ยนแปลง c) เพ อให ม นใจว าได ระบ การเปล ยนแปลง และสถานะ การแก ไขของเอกสารฉบ บป จจ บ น d) สร างความม นใจในเอกสารฉบ บป จจ บ นว าม ใช อย ในพ นท จ ดปฏ บ ต งาน e) เพ อให ม นใจว าเอกสารน นอ านออกง าย และบ งบอกได เร ว f) สร างความม นใจในเอกสารจากภายนอก ม การระบ และควบค มการแจกจ าย g) การป องก นเอกสารท ยกเล กแล วน าไปใช งานโดยไม ต งใจและม ว ธ การช บ งเอกสารเหล าน อย างเหมาะสม กรณ ท ต องการเก บไว ไม ว าเพ อจ ดประสงค อ นใดก ตาม การควบค มบ นท ก (Control of records) องค กรต องจ ดท าและเก บร กษาบ นท กไว เพ อใช เป นหล กฐานการปฏ บ ต ตามข อก าหนด และ การด าเน นงานตามระบบบร หารค ณภาพอย างม ประส ทธ ผล บ นท กในระบบบร หารค ณภาพจะต องม สภาพท อ านได ช ดเจน ระบ บ งช ได โดยท นท และสามารถเร ยกกล บมาใช ได โดยสะดวก องค กรต องจ ดท าเอกสารข นตอนการท างานเพ อก าหนดมาตรการควบค มท จ าเป น ส าหร บ การบ งช การจ ดเก บ การป องก นความเส ยหาย การน ากล บมาใช อ างอ ง การก าหนดระยะเวลาจ ดเก บ และการท าลายบ นท กในระบบบร หารค ณภาพ 5. ความร บผ ดชอบด านการบร หาร (Management Responsibility) 5.1 ความม งม นของฝ ายบร หาร (Management commitment)

18 ผ บร หารระด บส งต องแสดงหล กฐานถ งความม งม นในการพ ฒนาการปร บใช ของระบบ บร หารค ณภาพและม การปร บปร งอย างต อเน องเพ อให เก ดประส ทธ ผลโดย a) ส อสารภายในองค กรให ตระหน กถ งความส าค ญของการท างานให บรรล ตามความ ต องการของล กค า และกฎหมาย กฎระเบ ยบท ใช b) จ ดท านโยบายค ณภาพ c) ม นใจว าได ก าหนดว ตถ ประสงค ค ณภาพ d) ด าเน นการทบทวนการบร หารงานของฝ ายบร หาร e) ให ความม นในการจ ดสรรทร พยากรอย างเพ ยงพอ 5.2 ให ความส าค ญก บล กค า (Customer focus) ผ บร หารระด บส งต องให ความม นใจว าข อก าหนดของล กค าได ร บการพ จารณาและได ม การ ด าเน นการเพ อม งเพ มความพ งพอใจของล กค า นโยบายค ณภาพ (Quality policy) ผ บร หารระด บส งต องให ความม นใจได ว านโยบายค ณภาพน น a) ม ความเหมาะสมก บว ตถ ประสงค ขององค กร b) ม ความม งม นท จะด าเน นการตามข อก าหนดและปร บปร งประส ทธ ภาพของระบบบร หารค ณ ภาพอย างต อเน อง c) ได ใช เป นกรอบในการจ ดท า และทบทวนว ตถ ประสงค ค ณภาพขององค กร d) ได ม การส อสารและท าความเข าใจแก บ คลากรภายในองค กร e) ม การทบทวนให ม ความเหมาะสมตลอดเวลา 5.4 การวางแผน (Planning) ว ตถ ประสงค ด านค ณภาพ (Quality objectives) ผ บร หารระด บส ง ต องท าให ม นใจได ว าได จ ดท าว ตถ ประสงค ด านค ณภาพ รวมถ งส งจ าเป น ท จะท าให บรรล ถ งข อก าหนดของผล ตภ ณฑ น น (ด ข อ 7.1) ได ถ กก าหนดให เหมาะสมในท กหน าท และ ท กระด บท เก ยวข องในองค กรและต องสามารถว ดได และสอดคล องก บนโยบายค ณภาพ การวางแผนระบบบร หารค ณภาพ (Quality management system planning) ผ บร หารระด บส งต องท าให ม นใจว า a) ได ด าเน นการวางแผนระบบบร หารค ณภาพให สอดคล องก บข อก าหนดท ให ไว ในข อ 4.1 ก บท งว ตถ ประสงค ค ณภาพ b) ย งคงร กษาระบบบร หารค ณภาพไอย างสมบ รณ เม อการวางแผนและการด าเน นการเก ด การเปล ยนแปลงในระบบบร หารค ณภาพ

19 ความร บผ ดชอบ อ านาจหน าท และการส อสาร (Resposibility Authority and Communication) ความร บผ ดชอบและอ านาจหน าท (Responsibility and Authority) ผ บร หารระด บส งต องสร างความม นใจว าได ก าหนดความร บผ ดชอบ อ านาจหน าท และความ ส มพ นธ ก นท งได ส อสารให ทราบภายในองค กร ต วแทนฝ ายบร หาร (Quality Management Representative :QMR) ผ บร หารระด บส งต องแต งต งต วแทนฝ ายบร หารคนหน งซ งไม ว าจะร บผ ดชอบงานอ นใด ต องให ม ความร บผ ดชอบและอ านาจหน าท ด งน a) สร างความม นใจว ากระบวนการท จ าเป นของระบบบร หารค ณภาพถ กจ ดท าข น ปร บใช และร กษาระบบไว ได b) รายงานต อผ บร หารระด บส ง เก ยวก บผลการด าเน นงานของระบบบร หารค ณภาพและ ความจ าเป นใดๆ ท ต องม การปร บปร ง c) สร างความม นใจว าม การส งเสร มให บ คลากรท วท งองค กรได ตระหน กถ งความต องการล ก ค า หมายเหต ความร บผ ดชอบของต วแทนฝ ายบร หารอาจรวมถ งการเป นต วแทนต ดต อ ประสานงานภายนอกองค กรเก ยวก บเร องระบบบร หารค ณภาพ การส อสารภายในองค กร (Internal communication) ผ บร หารระด บส งต องม นใจว าได ก าหนดกระบวนการส อสารท เหมาะสมข นภายในองค กร และการส อสารน นได ส อถ งความม ประส ทธ ผลของระบบการบร หารค ณภาพ 5.6 การทบทวนของฝ ายบร หาร (Management review) บทท วไป (General) ผ บร หารระด บส งต องทบทวนระบบบร หารค ณภาพขององค กรตามก าหนดเวลาท วางแผน ไว เพ อให ม นใจว าระบบการบร หารค ณภาพย งคงม ความเหมาะสม เพ ยงพอ และม ประส ทธ ผลอย างต อ เน อง การทบทวนน ต องรวมถ งการประเม นโอกาศในการปร บปร งและความจ าเป นในการเปล ยน แปลงระบบบร หารค ณภาพขององค กรรวมท งนโยบายค ณภาพและว ตถ ประสงค ค ณภาพ ต องร กษาบ นท กจากการทบทวนของฝ ายบร หารไว (ด ข อ 4.2.4) ป จจ ยน าเข าส การทบทวน (Review input) ป จจ ยน าเข าส การทบทวนต องประกอบด วยข อม ลข าวสารเร อง a) ผลของการตรวจประเม น b) ความค ดเห นของล กค า c) ผลการด าเน นงานของกระบวนการและความสอดคล องของผล ตภ ณฑ

20 d) สถานะการปฏ บ ต การแก ไขและป องก น e) การต ดตามผลจากการทบทวนฝ ายบร หารคร งก อนท ผ านมา f) การเปล ยนแปลงท อาจส งผลกระทบต อการบร หารค ณภาพ g) ข อแนะน าเพ อการปร บปร ง ผลล พธ ของการทบทวน (Review output) ผลล พธ ของการทบทวนของฝ ายบร หารต องประกอบด วยการต ดส นใจและการด าเน นการ ใดๆ ท เก ยวก บ a) การปร บปร งระบบบร หารค ณภาพและกระบวนการต าง ๆ อย างม ประส ทธ ผล b) การปร บปร งผล ตภ ณฑ ท เก ยวข องก บข อก าหนดของล กค า c) ทร พยากรท ต องการ การบร หารทร พยากร (Resource Management) 6.1 การจ ดสรรทร พยากร (Provision of resource) องค กรต องก าหนดและจ ดสรรทร พยากรท จ าเป น a) เพ อด าเน นการ และร กษาระบบบร หารค ณภาพและการปร บปร งให ม ประส ทธ ผลอย างต อ เน อง b) เพ อเพ มความพ งพอใจของล กค า โดยการตอบสนองต อความต องการล กค า 6.2 ทร พยากรบ คคล (Human resources) บทท วไป (General) บ คลากรท ปฏ บ ต งานท ม ผลกระทบต อค ณภาพของผล ตภ ณฑ ต องเป นผ ม ความ สามารถท างานได บนพ นฐานของการศ กษา การฝ กอบรม ท กษะ และประสบการณ ท เหมาะ สม ความสามารถท างานได ความตระหน ก และการฝ กอบรม (Competency awareness and training) องค กรต องด าเน นด งน a) ก าหนดความสามารถท จ าเป นต องม ส าหร บการปฏ บ ต งานของบ คลากรท ม ผลกระทบ ต อค ณภาพของผล ตภ ณฑ b) จ ดให ม การฝ กอบรมหร อก จกรรมอ นๆ เพ อให บ คลากรม c) ประเม นประส ทธ ผลของก จกรรมท จ ดข น d) ท าให เก ดความม นใจได ว า บ คลากรได ตระหน กถ งความเก ยวข องและความส าค ญของก จ กรรมและบทบาทของตนต อการบรรล ว ตถ ประสงค ค ณภาพ e) จ ดเก บร กษาบ นท กท เหมาะสมเก ยวก บการศ กษา การฝ กอบรม ท กษะ และประสบ การณ ของบ คลากร (ด ข อ 4.2.4)

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เอกสารประกอบ เร อง มาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ท มา ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.)

เอกสารประกอบ เร อง มาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ท มา ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) เอกสารประกอบ เร อง มาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ท มา ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) มาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ หร อ ISO 9000 ก าหนดข นโดยองค การระหว างประเทศ ว าด วยการมาตรฐาน (International

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information